OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)"

Transkriptio

1 OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

2

3 OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

4 Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi

5 ISBN (sid.) ISBN (PDF) Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Turku 2013

6

7 Sisältö Esipuhe...8 Heikki Ervasti ja Takis Venetoklis Yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus ja elämäntyytyväisyys...9 Heikki Hämäläinen Psykologian kehittyvät opiskelukäytännöt...25 Osmo Kivinen Opetuksen ja opiskelun mysteeri...44 Olli Koistinen Yliopistollinen kuri...63 Timo Soikkanen Sellaista oli opiskelu kun tiedekunta oli nuori...82 Hannu Ruonavaara Omaehtoista vai ohjelmoitua opiskelua? Matti Wiberg Tunnistavatko opiskelijat laadun?...120

8 Esipuhe Tässä Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Raija Roslakalle omistetussa kirjasessa tarkastellaan yliopisto-opiskelua tiedekunnan eri oppiaineiden näkökulmista. Kirjoittajina ovat Raija Roslakan kanssa intensiivistä yhteistyötä tehneitä opettajia. Kiitämme erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä vuosikymmenten varrella. Opintopäällikkömme on mainio virkanainen: asiallinen ja tiukka asiaosaaja, mutkaton hurtin huumorin taitaja, järjestelmällinen ja olennaisuuksiin keskittyvä, mutta ei niuho, vaan reilu ja rakentava realisti, joka ei ole haksahtanut kulloiseenkin muotiin. Raija Roslakka on ennen kaikkea ratkaisukeskeinen kulttuuri-ihminen, mutta osaa tarvittaessa olla myös pisteliään teräväkielinen nainen, joka ei pelkää ketään eikä mitään. Ennen kaikkea hän on ollut opiskelijoiden puolustaja. Hän jos joku on ollut opintojen mahdollistaja. Hän on vaatinut opettajiakin tekemään osansa. Mukavia eläkepäiviä, Raija! Toimittaja 8

9 Yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus ja elämäntyytyväisyys Heikki Ervasti ja Takis Venetoklis: Onko opiskeluaika onnellista? Minkälaisen elämänvaiheen yliopisto-opiskelu muodostaa? Ovatko opiskelijat onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä? Opiskelijaelämässä on hyvät puolensa. Elämänvaihetta luonnehtivat itsenäisyys, aikuisuus, vapaus sekä perhe-, työ- jne. sitoumusten vähäisyys. Kiinnostavien opintojen ohella on myös aikaa ja mahdollisuuksia ottaa rennosti, harrastaa ja vaihtaa viihteelle. Opiskelijabileet ja -tapahtumat tarjoavat tähän hyviä mahdollisuuksia. Monien mielestä opiskelu on elämän parasta aikaa. Mutta valitettavasti opiskeluaikaan liittyy myös ongelmia. Kaikille opiskeluaika ei olekaan elämän parasta aikaa. Esimerkiksi tuoreen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (Kunttu & Pesonen 2013) mukaan lähes joka kolmannella opiskelijoista havaittiin psyykkisiä vaikeuksia, kuten ylirasitusta, itsensä kokemista onnettomaksi ja masentuneisuutta. Noin viidennes opiskelijoista koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi. Kenties vielä huolestuttavampaa on, että 9

10 diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön yleisyys on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijatutkimus 2010:n (Saarenmaa ym. 2010) mukaan 53 prosenttia opiskelijoista kärsii sellaisista terveyteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, joista on haittaa opinnoissa etenemiselle. Yleisin opintoja hidastava terveydellinen tekijä on stressi, josta kärsii yli kolmannes opiskelijoista. Terveysongelmien lisäksi opiskelijoita vaivaavat toimeentulo-ongelmat. Terveystutkimuksessa alle puolet opiskelijoista arvioi tulevansa taloudellisesti toimeen hyvin, mutta erittäin niukkana ja epävarmana toimeentuloaan piti 15 % opiskelijoista. Ylipäätään koulutuksen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin välinen keskinäissuhde on mielenkiintoinen. Vaikka sosioekonomiset resurssit yleensä lisäävät yksilön hyvinvointia ja onnellisuutta, ei koulutuksella ole havaittu tämänkaltaista vaikutusta. Esimerkiksi Ruut Veenhovenin (2013) Maailman onnellisuusaineistopankissa esiteltyjen tutkimusten mukaan koulutustason ja onnellisuuden välinen yhteys on heikko ja joissain tapauksissa jopa negatiivinen. Bruno Frey ja Alois Stutzer (2002, 59) vetävätkin yhteen tutkimustuloksia koulutuksen ja onnellisuuden yhteydestä toteamalla, että koulutuksella on vain etäinen yhteys yksilön onnellisuuteen. Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisten yliopistoopiskelijoiden elämäntyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Erityisesti 10

11 kiinnitämme huomiota opiskelijoiden onnellisuuden vaihteluun ja vaihtelua selittäviin tekijöihin. Tarkastelumme perustuu kahteen tutkimusaineistoon. Ensinnäkin ESS (European Social Survey) -aineiston perusteella tarkastelemme, missä määrin opiskelijoiden onnellisuus ja elämäntyytyväisyys eroavat muun väestön keskiarvoista. Kumulatiivinen ESS -aineisto kattaa vuodet Tämän lisäksi käytämme Turun yliopistossa kerättyä FUSSEP (Finnish University Students Socio-Economic Preferences) -aineistoa (Venetoklis 2006). FUSSEP on kerätty internetkyselynä vuosina Siihen on kerätty tietoja yhteensä noin :ltä opiskelijalta. Artikkelimme rakenne on seuraava: Aloitamme kuvailemalla opiskelijoiden onnellisuutta ja elämäntyytyväisyyttä yleisellä tasolla. Vertailemme myös opiskelijoiden ja muihin väestöryhmien välisiä onnellisuuseroja. Tämän jälkeen tarkastelemme regressioanalyysin keinoin yliopisto-opiskelijoiden onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Artikkelin päättää johtopäätösjakso. Yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus Elämäntyytyväisyyttä ja onnellisuutta on tutkimuksissa (esim. Ervasti & Venetoklis 2010) yleensä mitattu kysymällä suoraan, kuinka onnellisina vastaajat itseään pitävät ja kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Nämä mittarit ovat käytössä useimmissa laajoissa 11

12 kansainvälisissä kyselytutkimushankkeissa, kuten ESS:ssä. Vastausvaihtoehtoina kysymyksiin on tarjottu nollasta kymmeneen vaihtelevaa asteikkoa. Aloitamme tarkastelumme vertailemalla opiskelijoita muuhun väestöön ESS-aineiston pohjalta. ESS-aineiston perusteella on mahdollista suorittaa tällainen vertailu tietyin varauksin. Aineistossa voidaan nimittäin erottaa opiskelijat muusta väestöstä pääasiallisen toiminnan perusteella, mutta oppilaitoksesta aineistossa ei ole tietoja. Joudumme siis tässä vaiheessa tarkastelemaan kaikissa oppilaitoksissa opiskelevia henkilöitä yhtenä ryhmänä sen sijaan, että rajoittaisimme tarkastelumme pelkästään yliopisto-opiskelijoihin. Kuviossa 1. esitetään opiskelijoiden ja muun väestön elämäntyytyväisyyden ja onnellisuuden keskiarvot Suomessa vuosina Tässä tarkastelussa opiskelijat ovat hieman onnellisempia kuin muu väestö keskimäärin. On kuitenkin huomattava, että graafinen esitystapa hieman korostaa ryhmien välistä eroa. Suurimmillaankin opiskelijoiden ja muun väestön välinen onnellisuusero on alle 0.2 yksikköä. Ero on tilastollisesti merkitsevä ainoastaan tarkasteluajanjaksomme ensimmäisenä vuotena. Lisäksi on huomattava, että tässä vaiheessa emme kiinnitä huomiota ryhmien väliseen ikäeroon. Iän nimittäin tiedetään vaikuttavan ihmisten onnellisuuteen merkittävästi (esim. Frey & Stutzer 2002, 53-54). Palaamme iän vaikutukseen myöhemmin. 12

13 8,4 8,3 8,2 8,1 8 7,9 Opisk. Muu 7,8 7,7 7, Kuvio 1. Opiskelijoiden (kaikki oppilaitokset) ja koko väestön onnellisuus Suomessa vuosina (LÄHDE: European Social Survey 2012b) Tarkentaaksemme kuvaamme pelkästään yliopisto-opiskelijoiden onnellisuuteen siirrymme tarkastelemaan FUSSEP-aineistoa. Kuviossa 2. kuvataan suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden onnellisuutta vuosina Nyt käsitys opiskelijoiden onnellisuudesta muuttuukin olennaisesti. Kuviosta havaitaan, että yliopisto-opiskelijoiden onnellisuuden keskiarvo kulkee selvästi alempana kuin Kuviossa 1. kuvatut kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja koko väestön keskiarvot. On toki huomattava, että käyttämissämme kahdessa aineistossa on merkittäviä eroja. ESS on kerätty käyntihaastatteluin, kun taas FUSSEP pohjautuu nettikyselyyn. Yksinkertaisesti erilainen mittaustilanne saattaa tuottaa jossain määrin erilaisia tuloksia. Ero on kuitenkin siinä määrin merkittävä, että 13

14 tulostamme voidaan varovaisesti tulkita mahdollisena viitteenä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus on alemmalla tasolla kuin koko väestön ja muiden kuin yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus. Tukea havainnolle yliopisto-opiskelijoiden muita alemmasta onnellisuudesta saadaan myös vuoden 2004 ESS-aineistosta, jossa on mahdollista erottaa toisistaan eri tasoilla opiskelevat opiskelijat (ks. European Social Survey 2012a). Yliopisto-opiskelijat kuuluivat tuossa tarkastelussa vähiten onnelliseen ryhmään. 7,5 7,48 7,46 7,44 7,42 7,4 7, Kuvio 2. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus vuosina (LÄHDE: FUSSEP). Opiskelijoiden onnellisuuteen vaikuttavat tekijät Seuraavaksi tarkastelemme, kuinka eri tekijät vaikuttavat yliopistoopiskelijoiden onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen. Toteutamme tarkastelun regressioanalyysillä, jossa selitettävänä tekijänä on yksilötason onnellisuuden ja elämäntyytyväisyyden keskiarvon luonnollinen logaritmi. 14

15 Aikaisemmissa tutkimuksissa opiskelijoiden onnellisuutta on tutkittu varsin paljon. Tähän on syynä se, että opiskelijoiden keskuudessa oppilaitoksissa on ollut helppo kerätä pieniä tutkimusaineistoja. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty ennen kaikkea henkilökohtaisten ja yksilöllisten tekijöiden vaikutusten erittelyyn (yhteenvetona ks. Veenhoven 2013). Varsinaisesti opiskeluun liittyvien tekijöiden vaikutusta tai sosioekonomisten taustatekijöiden vaikutuksia opiskelijoiden onnellisuuteen ei juuri ole tutkittu. Tässä tarkastelussa päähuomiomme onkin juuri siinä, kuinka opinnoissa menestyminen ja opiskelijan vanhempien sosioekonominen asema sekä opiskelijan omat taloudelliset olosuhteet vaikuttavat hänen onnellisuuteensa. Opinnoissa menestymistä mitataan sillä, kuinka paljon opintopisteitä opiskelija on keskimäärin suorittanut vuosittain. Vanhempien sosioekonomista asemaa mittasimme opiskelijan omaan arvioon pohjautuvan mittarin avulla. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan asteikolla nollasta kymmeneen, sijoittuvatko heidän vanhempansa lähimmäs yhteiskunnan matalinta kerrosta, keskikerroksia vai ylimpiä kerroksia. Taloudellisia olosuhteita mittasimme niin ikään vastaajan oman arvion perusteella. Vastaajilta kysyttiin heidän kaikkien yhteenlaskettujen tulojensa määrää kuukaudessa. Aikaisempien tutkimusten perusteella on helppo olettaa, että opiskelijoiden onnellisuuteen vaikuttavat mainittujen 15

16 opintomenestyksen ja sosioekonomisten tekijöiden lisäksi lukuisat muut tekijät. Tässä analyysissä on mahdollista huomioida myös asumistyypin, iän, sukupuolen ja opiskelun koko- tai osa-aikaisuuden vaikutus. Lisäksi tarkastelemme yliopistojen välisiä eroja sekä opiskelualoittaisia eroja. Opiskelijoiden terveydestä ja sosiaalisista suhteista aineistossamme ei valitettavasti ole tietoja. Asumis- ja perhetyypin suhteen erotamme toisistaan yksin asuvat, vanhempiensa luona asuvat, avo- tai aviopuolisonsa kanssa asuvat, lapsiperheet ja yksinhuoltajat. Perhetyypin on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan yksilön onnellisuuteen siten, että onnellisimpia ovat perheelliset, kun taas yksin asuvat ovat onnettomimpia (yhteenvetona ks. Frey & Stutzer 2002, 29). Iän vaikutusta onnellisuuteen on tutkittu paljon. Varsin selvää näyttöä on saatu U-käyrän muotoisesta yhteydestä iän ja onnellisuuden välillä (esim. Oswald 1997). U-käyrä tarkoittaa sitä, että nuoruuden onnellisuus vähenee keski-ikään tultaessa, mutta alkaa taas nousta iän myötä. Onnettomimmillaan ihmiset ovat keskimäärin noin 40 ikävuoden paikkeilla. Mittaamme analyysissämme vastaajien ikää täysissä vuosissa. Epälineaaristen vaikutusten tavoittamiseksi käytämme mittarina myös iän neliötä. Sukupuolen suhteen on aiemmin havaittu, että naiset ovat yleensä hieman onnellisempia kuin miehet (Frey & Stutzer 2002, 54). Lopuksi lisäsimme analyysimalliimme opiskelun kokoaikaisuutta, yliopistoa ja 16

17 opintoalaa koskevat muuttujat. Yliopistoja aineistossamme on mahdollista erottaa toisistaan 18 kappaletta vuoden 2008 tilanteen mukaan. Ainoastaan Åbo Akademi ja Tampereen teknillinen yliopisto on jätettävä tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden opiskelijoille ei kaikkina tutkimusvuosina lähetetty kyselyä. Regressioanalyysin tulokset ilmenevät Taulukosta 1. Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden onnellisuus vaihtelee varsin selvästi vanhempien sosioekonomisen aseman ja oman taloudellisen tilanteen mukaan. Onnellisimpia opiskelijoita ovat ne, joiden vanhempien sosioekonominen asema on korkea sekä ne, joiden omat tulot ovat verraten suuret. Myös opintomenestyksellä on jonkin verran yhteyttä onnellisuuteen. Yhteys on positiivinen ja tilastollisesti erittäin merkitsevä, mutta suuruudeltaan varsin pieni. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opintosuorituksia täytyy olla melko runsaasti, ennen kuin niillä on vaikutusta onnellisuuteen. Lisäksi on huomattava, ettei analyysimallimme ota kantaa kausaalisuhteen suuntaan. On siis yhtä mahdollista, ja myös uskottavaa, että onnellisuus parantaa opintosuorituksia, kuin että opintosuoritukset lisäävät onnellisuutta. Joka tapauksessa siis onnellisuus ja suurempi opintopisteiden määrä liittyvät toisiinsa. 17

18 Taulukko 1. Yliopisto-opiskelijoiden onnellisuuteen vaikuttavat tekijät. Regressioanalyysi, WLS estimaatit. B sig Kuukausitulot *** Vanhempien sosioekonominen asema *** Opintomenestys *** Ikä *** Ikä *** Asumis- ja perhetyyppi Yksin asuva (ref.) Asuu vanhempien kanssa *** Asuu puolison kanssa, ei lapsia *** Asuu puolison ja lasten kanssa *** Yksinhuoltaja Muu * Sukupuoli (nainen) *** Kokopäiväinen opiskelija *** Yliopisto Helsingin yliopisto Turun yliopisto *** Oulun yliopisto *** Tampereen yliopisto *** Jyväskylän yliopisto *** Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin ruotsalainen kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu * Vaasan yliopisto ** Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto * Joensuun yliopisto *** Sibelius-Akatemia *** Taideteollinen yliopisto ** Lapin yliopisto *** Teatterikorkeakoulu Ateneum ** Study Teologia Oikeustiede *** Lääketiede

19 Historiatieteet *** Kielet *** Psykologia *** Matemaattiset ja luonnontieteet *** Kasvatustiede Valtiotieteet *** Talous- ja kauppatieteet *** Yhteiskuntatieteet *** Maa- ja metsätaloustieteet ** Taideaineet *** Tekniset tieteet *** op_total_ *** Year 2005 (ref.) *** *** *** _cons *** N N_g r 2 _w r 2 _b r 2 _o Asumis- ja perhetyypin suhteen löydöksemme ovat odotusten mukaisia. Perheellisyys lisää onnellisuutta myös opiskelijoiden keskuudessa. Vähiten onnellisia ovat vanhempiensa kanssa asuvat opiskelijat. Tähän voi olla monia syitä. On mahdollista, että asumisjärjestely ei vastaa opiskelijan toiveita tai että itsenäistymisen ja aikuisuuden aloittamisen viivästyminen vähentävät onnellisuutta. 19

20 Myös sukupuolen ja iän vaikutukset vastaavat edellä esitettyjä oletuksia. Naisopiskelijat ovat hieman onnellisempia kuin miehet. Iän lineaarinen vaikutus on otoksessamme negatiivinen. Tämä aiheutuu ilmeisesti siitä, että otoksemme ikärakenne painottuu melko selvästi nuoriin ikäluokkiin, jotka siis ovat vasta matkalla kohti keski-iän onnellisuuden aallonpohjaa. Lisäksi iällä on epälineaarinen vaikutus. U-käyräoletuksen mukaisesti onnellisuus nousee jälleen vanhimpien opiskelijoiden keskuudessa. Vaikutus ei kuitenkaan noudata perinteisesti kuvattua U-käyrää opiskelijoiden keskuudessa ainakaan täydellisesti. Onnettomin vaihe opiskelijoiden keskuudessa osuu nimittäin jo ikävuosille 26-30, jonka jälkeen onnellisuus taas väliaikaisesti hieman nousee ennen keski-iän pohjalukemia. Opiskelun kokopäiväisyyden suhteen ilmenee, että osa-aikaiset opiskelijat ovat hieman kokopäiväisiä onnellisempia. Eri yliopistojen opiskelijoiden vertailu osoittaa pääpiirteissään, että pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijat ovat vähiten onnellisia. Tämä on sikäli yllättävää, että tavoitelluimmat yliopistot sijaitsevat juuri pääkaupunkiseudulla. Taidealan opiskelijat tekevät kuitenkin tässä suhteessa poikkeuksen. Eri alojen opiskelijoista teologian, kasvatustieteen ja lääketieteen opiskelijat ovat onnellisempia kuin muiden alojen opiskelijat. Teologian opiskelijoiden onnellisuus voi kytkeytyä henkilökohtaiseen vakaumukseen. Teologian opiskelijoiden keskuudessa uskonnollisuus on yleisempää kuin muiden alojen opiskelijoiden keskuudessa. 20

21 Uskonnollisuudella on eräissä tutkimuksissa (esim. Ellison 1991) todettu olevan myönteinen vaikutus yksilöiden onnellisuuteen. Tätä vaikutusta on selitetty mm. elämänhallinnan ja uskontoon liittyvän sosiaalisen kanssakäymisen ja tuen kautta. Lääketieteen ja kasvatustieteen opiskelijoiden korkeata onnellisuutta on hieman vaikeampi tulkita. Molemmilla aloilla opiskellaan kuitenkin selväpiirteisesti määriteltyyn ammattiin, jonka yhteiskunnallinen arvostus on korkea ja työllisyysnäkymät hyvät. Johtopäätökset Tämän analyysin tavoitteena oli tarkastella suomalaisten yliopistoopiskelijoiden onnellisuutta ja elämäntyytyväisyyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksemme antavat jossain määrin viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden onnellisuus on vähäisempää kuin väestön keskimääräinen onnellisuus. Vaikka opiskelua usein kuvataan ja muistellaan anekdotaalisesti onnellisena elämänvaiheena, on järjestelmällisemmän tutkimustiedon valossa selvää, että opiskeluaikaan liittyy monia onnellisuutta ja elämäntyytyväisyyttä vähentäviä tekijöitä. Tarkastelumme osoittaa, että opiskelijoiden onnellisuus liittyy erityisesti sosioekonomisiin taustatekijöihin. Onnellisimpia opiskelijoita ovat keskimäärin ne, joiden vanhempien sosioekonominen asema on korkea. Tämä herättää luonnollisesti kysymyksiä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. 21

22 Löydöksemme viittaa siihen, että onnellinen menestyminen koulutusjärjestelmän huipulla ei edelleenkään ole riippumatonta vanhempien sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi opiskelijoiden onnellisuuteen selvästi vaikuttivat heidän omat taloudelliset resurssinsa. Opiskelijoiden toimeentulo on niukkaa. Opiskelijoiden toimeentulon kehittämisessä pääpaino on jo pitkään ollut kannustavuudessa ja siinä, että tukimuodoilla voitaisiin nopeuttaa opintojen etenemistä ja valmistumista. Tämä on ymmärrettävä tavoite, ja siihen pitääkin pyrkiä. Niukalla toimeentulolla saattaa kuitenkin olla päinvastaisia vaikutuksia, sillä se lisää tarvetta opiskelun aikaiseen työssäkäyntiin. Onnellisuuden näkökulmasta tulisi pitää tavoitteena tilannetta, jossa riittävällä kohtuullisen toimeentulon avulla taataan kaikille mahdollisuudet onnelliseen opiskeluun. 22

23 Lähteet Ellison, Christopher G. (1991) Religious Involvement and Subjective Well-Being. Journal of Health and Social Behavior 32 (1): Ervasti, Heikki & Venetoklis, Takis (2010) Unemployment and Subjective Well-Being. Acta Sociologica 53 (2): European Social Survey (2012a) ESS Documentation Report. Edition 3.4. Bergen, European Social Survey Data Archive, Norwegian Social Science Data Services. European Social Survey (2012b) Cumulative Data Rounds 1-5. Data file edition 3.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway. Frey, Bruno S. & Stutzer Alois (2002) Happiness and economics. Princeton: Princeton University Press. Kunttu, Kristina & Pesonen, Tommi (2013) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 47. Helsinki: YTHS. 23

24 Oswald, Andrew J. (1997) Happiness and Economic Performance. Economic Journal 107 (445): Saarenmaa, Kaisa, Saari, Katja & Virtanen, Vesa (2010) Opiskelijatutkimus Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:18 Veenhoven, Ruut (2013) World Database of Happiness. Luettu Venetoklis, Takis (2006) Guide to FUSSEP. VATT Discussion Papers 404. Helsinki: Government Institute for Economic Research. 24

25 Psykologian kehittyvät opiskelukäytännöt Heikki Hämäläinen Tarkastelen yliopisto-opiskelua psykologian oppiaineen puitteissa ja peilaten myös hieman yhteiskuntatieteiden ja muidenkin tieteiden alueella käytyä keskustelua, koska niissä olen ollut aika ajoin aktiivisesti mukana. Valotan opiskelua omasta ja opiskelijoiden näkökulmasta, mutta suurelta osin keskityn opiskelun reunaehtoihin ja opintojen painopisteisiin ja niissä tapahtuneeseen kehitykseen onhan niillä vahva vaikutus opiskelijan kokemuksiin ja opintojen onnistumiseen. Lopputulemana on erityisesti psykologian alalla tapahtuneen kehityksen ja tulevaisuuden arviointi sekä hieman myös vertailua tiedekuntamme mutta myös valtakunnallisesti muihin oppiaineisiin ja tieteenaloihin. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta edustaa pienoiskoossa oppiaineiden koko kirjoa siinä mielessä, että sieltä löytyy täysin ammattisuuntautuneita mutta myös hyvin generalistisia esimerkkejä. Joissakin oppiaineissa muutoksen tuulet ovat olleet syystä tai toisesta laimeampia tai ne on katsottu tarpeettomiksi. Hyvänä esimerkkinä näistä eroista ovat vielä viime vuosina tiedekunnan opinto-ohjelmaan liittyen käydyt keskustelut proseminaarista ja sen ajankohdasta opinnoissa siis mistä proseminaarista? 25

26 Mutta aloitetaan vuosikymmenten takaisilla kokemuksilla. "Ei minulle ole ollut mitään hyötyä eikä käyttöä niistä opinnoista työelämässä" oli lausahdus, jonka kuulin useita kertoja entisiltä opiskelukavereilta Helsingin yliopiston yleisen psykologian opintojen jälkeen heidän päästyään oikeisiin töihin eli psykologin hommiin. Toki tässä oli aika lailla totuutta, koska tuohon aikaan Helsingin yliopistossa historialliskielitieteellisessä osastossa oli erilliset yleisen ja soveltavan psykologian oppiaineet, joiden antamia suoritteita ei saanut edes samaan tutkintoon. Opintojen sisällöt olivat myös hyvin erilaiset toisen keskittyessä teoreettisen tiedon ja kokeellisen tutkimuksen opettamiseen eli nykykielellä tutkijakoulutukseen ja toisen enemmän testeihin ja muuhun sovellukseen eli kentällä toimijoiden koulutukseen ehkä myös jossakin määrin sen tieteellisyyden kustannuksella. Tällainen juopa ainakin linjojen välillä koettiin, ja opiskelijat (minä myös) hakeutuivat innokkaasti soveltavan psykologian opintoihin, koska se johti psykologin ammattiin. Pääsy oli jo silloin kiven alla sisäänpääsyprosentin ollessa muutaman luokkaa. Miksi kyseinen yleisen psykologian oppiaine sitten oli olemassa? Kaiketi siksi, että piti perustaa kamulle professuuri ja sille oppiaine. Eikä siinä mitään huonoa ollut, paitsi ehkä opiskelijoiden kannalta. Silloin kai ajateltiin, että akateeminen ja erityisesti tieteellinen sivistys on hyvästä, eikä yliopisto ole ammattikoulu. Näin kai pitäisi olla edelleenkin. 26

27 Yleisen psykologian opintoihin kuului teoreettisten opintojen ohella mm. koko joukko ohjelmointia assemblerista basiciin, sekä myös laitteiden rakentelua uudella IC-piiritekniikalla. Laitoksen ylpeys oli yhdessä muutaman muun oppiaineen kanssa hankittu tietokone HP 1000, keskusmuisti 32 kilotavua plus valtavat (fyysisesti) kiintolevyt, ja mikroprosessorit tekivät laboratorioihin vahvaa tuloaan. Noilta ajoilta iskostuivat mieleen konekielisen ohjelmoinnin alkeet, joita en ole koskaan sittemmin tarvinnut, teknologian kehitys kun ennätti onneksi edelle ja henkilökohtaiset tietokoneetkin rantautuivat viimein Suomeen, ja taito tehdä kuumajuotoksia mikropiirien tinaamisessa, jota olen silloin tällöin harrastuksissa tarvinnutkin. Mihin tämän koulutuksen saanutta porukkaa sitten sijoittui? Itse asiassa osa lähti jo kesken opintojen töihin ohjelmoinnin ja elektroniikan pariin, jotka olivat sen ajan vahvassa nousussa olevia aloja eli silloinen Nokia, ja sinne he mitä ilmeisemmin ovat ilman sen enempiä tutkintoja sijoittuneetkin. Loput ovat päätyneet varsin vaihteleville aloille aivan niin kuin mitkä tahansa humanististen tai yhteiskunnallisten alojen generalistit. Mutta jotta totuus ei ihan vääristy on todettava yksi hyvin merkittävä seikka; yleisen psykologian osastossa vallitsi erittäin vahva tieteellisyyden ja tutkimuksen henki, joka ulottui myös vahvasti opiskelijoihin ja jolla oli vaikutusta aika moneen nykyiseen psykologian professoriin ja alan kansainväliseen tutkijaan. Noilta ajoilta on myös peräisin se nyt TY:ssä uudelleen henkiin herätetty ajatus, että mikäli opiskelijoihin halutaan vaikuttaa heidän mielenkiintoaan ohjaavasti ja innostavasti, tulee heille luennoida 27

28 oppiaineen professoreiden ja johtavien tutkijoiden heti ensimmäisenä syksynä. Näiden henkilöiden tehtävänä on välittää opiskelijoille jo heti opintojen alussa, mikä heidän oppiaineessaan ja tutkimuksessaan on hienoa ja ainutlaatuista! Tämän tekivät minun opettajani ja kiitos siitä heille. Nykyiset psykologian opinnot kuudessa eri psykologian oppiaineessa tai laitoksessa Suomessa yhdistävät tieteellis-teoreettisen ja ammatillisen lähestymistavan puhutaan tieteellis-ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnosta. Koulutus tieteellisyyteen "tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva korkeampi opetus" ja tieteen pelisääntöjen tuntemukseen ja miksei joskus ymmärtämiseenkin on yliopistollisen koulutuksen perustehtävä. Opiskelijan tulisi siis saada viimeisimmän tieteellisen tiedon valossa koulutus johonkin alaan, ja mukana pitäisi olla myös tuntemus tieteellisen tiedon luonteesta ja kyky lukea ja tulkita sitä. Tämä johtaa kysymyksiin siitä, mihin opetus ja opiskelu valmistaa opiskelijan, ja toiseksi kuinka paljon tieteellistä tietoa osataan lukea ja omaksua ja kuinka paljon sitä tehdään varsinaisten opintojen jälkeen eli itse työelämässä? Näiden osaamisalueiden kombinaatio on ollut kovasti tavoiteltu juuri psykologiassa. Tultuani Turkuun 90-luvun alussa saavuin suoraan ympäristöön, jossa pyrittiin aktiivisesti toteuttamaan juuri tätä tieteellis-ammatillista lähestymistapaa. Korkeatasoisen tutkimuksen ohella psykologian 28

29 laitoksella satsattiin huomattavasti ammatillisiin opintoihin. Toiminnan lippulaivana oli psykologien ja kasvatustieteilijöiden yhteinen Oppimistutkimuksen keskus, joka yhdisti klinikkatoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuen erilaisten testi- ym. materiaalien tuotannon. Turun yliopiston psykologian opetus toteuttaa myös tällä hetkellä mielestäni varsin oivallisesti tieteellisen ja ammatillisen koulutuksen yhdistelmää. Opetuksen alkuvaiheissa eli kandidaatin tutkinnossa painottuu vahvasti teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ja painotus on vahvasti tutkimusmenetelmissä ja aineistojen tilastollisissa analyyseissä. Tyypillisesti tästä kuuleekin aika lailla purnausta opiskelijoilta. Sen sijaan maisterivaiheen ammatilliset opinnot eivät ole nostattaneet erityisempää kritiikkiä päinvastoin. Oppiaine on panostanut huomattavan paljon energiaa opintojen ohjaukseen erityisesti niiden alkuvaiheessa. Tämän osuuden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija mahdollisimman hyvin tuleviin opintoihin, joiden edistymistä myös seurataan opintosuunnitelmia arvioivissa ja seuraavissa HOPS-ryhmissä. Tämä käytäntö otettiin käyttöön Turussa (ensimmäisenä tiedekunnassamme poliittisessa historiassa, meillä hyvänä kakkosena) jo 90- luvulla, eli todella paljon ennen kuin HOPS:ista tuli pakollinen kaikille tiedekunnille ja niiden oppiaineille. Käytänteet vaihtelevat mielestäni psykologian oppiainetta ja sen asennetta kuvastaa hyvin se, 29

30 että oli itsestään selvyys alun alkaen, että nimenomaan professorit osallistuvat HOPS-käytäntöön aktiivisesti. Opinnot muuttuvat siis luonteeltaan ammattikäytäntöjä painottaviksi maisterivaiheessa. Turussa on toiminut jo pitkään opetusklinikka, jossa opiskelijat tutustuvat ja harjoittelevat kädestä pitäen ammattikäytäntöjä yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, mukana ovat tällä hetkellä sosiaalityö ja kasvatustieteet. Opetusklinikka valittiin TY:ssä vuoden 2012 opetusjaksoksi. On myös itsestään selvää, että pro gradu -tutkielma ei muodosta pullonkaulaa opintoihin, koska sen tekemisen perusedellytyksenä on hyvän ja jatkuvan ohjauksen saaminen tämä varmistetaan myös allekirjoitetulla gradusuunnitelmalla. Nykyinen suositeltava gradumuoto eli lyhyt artikkelityyppinen tutkimusraportti tuli aikoinaan Helsingistä psykologiasta, jossa oli päätetty toteuttaa juuri tiukasti tutkimusraportin tyyppisiä tutkielmia laajojen kirjallisuuskatsauksien sijaan (oma graduni, vaikka olikin tutkimusraportti, oli sata plus jotakin sivuja). Kirjallisuuskatsauksia harjoitellaan tekemään muissa yhteyksissä. Ja ne proseminaarit ovat meillä tuntemattomia, mutta niiden ideaa toteutetaan monissakin vaiheissa. Opiskelun huipentaa ohjattu harjoittelu. Tämän jälkeen ollaan aika valmiita psykologin työhön. Turusta valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet erittäin hyvin (niin kuin psykologit kautta Suomen), ja 30

31 palaute työnantajapuolelta on ollut hyvin positiivista. Samoin opiskelijoilta saatu palaute työelämän ensi kokemusten jälkeen on ollut varsin positiivista, eli valmiudet työelämään ovat olleet hyvät. Onpa kerran eräs neuropsykologian alalle sijoittunut vastavalmistunut maisteri todennut mieleenpainuvasti, että voi kun olisi tullut satsattua enemmän niihin teoreettisiin opintoihin, niitä tietoja olisikin nyt tarvittu. Mitä me tästä opimme? Ensinnäkin ainakin meidän oppiaineemme kohdalla, että kun tulevaisuus on jokseenkin selvä eli opinnot johtavat selkeään ammattiin, jossa on myös vahva ammatti-identiteetti, auttaa se motivoimaan opintoja. Selkeä päämäärä ja tiukasti ohjattu opiskelu näyttävät johtavan tehokkaasti lopputulokseen. Vastapainona erilaisissa mielipiteenilmaisuissa näkyville akateemisen vapauden korostamisille näkisinkin, että jos halutaan tehostaa opintoja, täytyy opinnoilla olla ainakin jossain määrin selkeä päämäärä, ja opiskelun tulee olla ohjattua ja kurssimuotoista, jossa seurataan tiukkaa ohjelmaa. Muuten homma menee haahuiluksi ja eksymisen vaara on suuri. Eivät maailman johtavat yliopistot puuhastele akateemisessa vapaudessa (mitä ihmettä se sitten onkaan), vaan noudattavat tiukasti ohjattua ja valvottua ohjelmaa, joka takaa opiskelijan maksamille lukukausimaksuille vastinetta. Ja ne ovat silti tiukasti tiedeyliopistoja humboldtilaisessa hengessä, niin kuin pitääkin. Olen katsonut elokuvia (lähinnä amerikkalaisia) monien vuosien ajan pienellä ihmettelyllä, että vaikka niissä aina opiskellaankin jonkun 31

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97 Nuorisoasiain neuvottelukunta,

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Perhebarometri 2009 Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38/2009 Julkaisija: Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B PL 849, 00101 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot