Kaija Salmio. Esimerkkejä peruskoulun valtakunnallisista arviointihankkeista. kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaija Salmio. Esimerkkejä peruskoulun valtakunnallisista arviointihankkeista. kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta."

Transkriptio

1 Joensuun yliopisto University of Joensuu Kaija Salmio University of Joensuu 2004 KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA PUBLICATIONS IN EDUCATION Kaija Salmio Esimerkkejä peruskoulun valtakunnallisista arviointihankkeista kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta 95 Sormunen, Kari Seitsemäsluokkalaisten episteemiset näkemykset luonnontieteiden opiskelun yhteydessä Joensuu 2004, 397 s. 96 Kärkkäinen, Sirpa Biologiaa oppimassa. Vee-heuristiikka ja käsitekartat kahdeksasluokkalaisten talviprojektissa. Joensuu 2004, 185 s. 97 Auranen, Johanna Tervanjontioa ja ruusuilla tanssia - metaforatutkimus kasvatustyöstä kuntaorganisaation osana. Joensuu 2004, 258 s. Esimerkkejä peruskoulun valtakunnallisista arviointihankkeista kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta Kannen maalaus Erkki Koponen: Nuorta elämää ISSN ISBN N:o 98

2 i JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 98 Kaija Salmio ESIMERKKEJÄ PERUSKOULUN VALTAKUNNALLISISTA ARVIOINTIHANKKEISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA Vuosien valtakunnalliset kokeet ja vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointi Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa salissa A118, Kuninkaankartanonkatu 5, keskiviikkona , klo 12. Vastaväittäjä: Kustos: professori Matti Meri, Helsingin yliopisto professori Mauri Åhlberg

3 ii Julkaisija Publisher Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Education Julkaisutoimikunta Editorial Staff Chair Professor, PhD Marja-Liisa Julkunen Editor Senior Assistant Päivi Harinen Members Professor Eija Kärnä-Lin Professor Pertti Väisänen Secretary MA Arja Sallinen Vaihdot Exchanges Myynti Sales Joensuun yliopiston kirjasto / Vaihdot PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Exchanges P.o. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax Joensuun yliopiston kirjasto / Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Sales of publications P.o. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax ISSN ISBN ISBN X (pdf) Joensuun yliopistopaino Joensuu 2004

4 Kaija Salmio ESIMERKKEJÄ PERUSKOULUN VALTAKUNNALLISISTA ARVIOINTIHANKKEISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAK- TIIKAN NÄKÖKULMASTA Vuosien valtakunnalliset kokeet ja vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointi Joensuu 2004, 357 s ja 33 s liitteitä. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 98. ISSN ISBN ISBN X (pdf) Avainsanat: arviointi, ulkoinen arviointi, prosessiarviointi, valtakunnallinen koe, opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma, globalisaatio, didaktiikka, kestävä kehitys. TIIVISTELMÄ Tässä tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulussa lukuvuosina pidettyjä valtakunnallisia kokeita ja vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointia kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta. Työssä arvioidaan valtakunnallisten kokeiden käynnistämiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä miten kokeille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja opetussuunnitelman perusteissa opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan mitata näissä kokeissa. Tarkoituksena on tutkia valtakunnallisissa kokeissa esiintyneitä ongelmia sekä tuottaa parannusehdotuksia uusia valtakunnallisia kokeita järjestettäessä. Koulujen toimintoja pyrittiin tehostamaan monin keinoin luvun alussa säädöksiä poistamalla ja opetussuunnitelmajärjestelmää muuttamalla. Koulut saivat lisää valtaa ja vastuuta oman toimintansa järjestämiseksi ja mahdollisuuden koulukohtaisten opetussuunnitelmien tekemiseen. Samaan aikaan valtioneuvosto edellytti arviointiuudistuksen seurantaa, jonka osana ovat Opetushallituksen järjestämät peruskoulun valtakunnalliset kokeet. iii

5 iv Tutkimusmenetelminä käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysiä, parannettua käsitekartta menetelmää, ARRA-analyysiä ja haastattelua. Valtakunnallisiin kokeisiin liittyviä hallinnollisia prosesseja tarkastellaan kirjoitettujen dokumenttien perusteella ja työhön osallistuneiden henkilöiden haastattelujen avulla. Valtakunnallisten kokeiden tehtävänä oli selvittää oppiaineiden keskeisten osien hallintaa, kehittää koulukohtaisia opetussuunnitelmia ja koulujen itsearviointia sekä tukea opettajien työtä. Valtakunnallisille kokeille asetetut tavoitteet olivat laajat ja yksilöimättömät, mutta ne olivat opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Sekä Opetushallituksen että tutkijoiden valtakunnallisille kokeille asettamaa oppiainekohtaisten sisällöllisten tavoitteiden mukaista oppimista pystyttiin mittaamaan parhaiten, mutta muiden tavoitteiden mukaista oppimista tai toimintaa ei pystytty mittaamaan juuri lainkaan. Kaikki koetehtävissä käytetyt arviointitavat eivät soveltuneet niihin. Valtakunnallisten kokeiden arvioinnissa pidetään tuloksellisuutta yläkäsitteenä Opetushallituksen arviointimallin mukaisesti. Tuloksellisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Näissä valtakunnallisissa kokeissa arviointimallin mukainen tuloksellisuus oli vähäistä, sillä kokeissa mitattiin pääasiassa vaikuttavuutta. Valtakunnalliset kokeet kuvastavat oppiaineiden vankkaa asemaa, mutta osoittavat samalla kapeaa opetussuunnitelma-, koe- ja arviointikäsitystä. Valtakunnallisten kokeiden tulisi tukea opetussuunnitelmaa ja opiskelua sekä niiden sisällöissä tulisi siirtyä oppiainekohtaisista tehtävistä opiskelu-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä oppilaiden omaa aktiivista toimintaa edellyttäviin tehtäviin. Tuloskeskeisyydestä tulisi siirtyä kehittämiseen, jota prosessimainen arviointi tukee. Arvioinnin tulisi painottua tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Hallinnon hajauttaminen, tuloksellisuuden vaatimusten lisääminen, globalisaatio ja kansainvälinen yhteistyö yhtenäistävät koulujen toimintoja, mikä näkyy mm. kansainvälisten kokeiden käytössä ja erilaisten teemojen, kuten kestävän kehityksen, käytössä. Globalisaatio ja mm. Euroopan Unionin jäsenyys tuovat kouluun lisää vaikuttajia ja laajentavat sen tehtäviä. Se tulisi ottaa huomioon arvioinnissa ja myös valtakunnallisissa kokeissa.

6 Kaija Salmio EXAMPLES OF NATIONAL BASIC EDUCATION EVALUA- TION PROGRAMMES FROM THE PERSPECTIVE OF THE DIDACTICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. National tests and evaluation of learning outcomes in Joensuu 2004, University of Joensuu. Publications in Education. No. 98. ISSN ISBN ISBN X (pdf) Key words: evaluation, external evaluation, process evaluation, nationwide test, framework curriculum, curriculum, globalisation, didactics, sustainable development ABSTRACT This research surveys the nationwide tests organized in comprehensive school years and the evaluation of the learning results of natural sciences in 1998 from the viewpoint of the didactics of sustainable development. The research evaluates the factors having affected the starting of the nationwide tests and how the implementation of the goals set for the tests and the implementation of the goals set for teaching in the framework curriculum can be measured in these tests. The purpose is to examine the problems emerged in the nationwide tests as well as to produce proposals for improvement when new nationwide tests are organized. The research is part of Åhlberg s (1988a-2004d) research programme of the didactics of sustainable development. At the beginning of the 1990 s the aim was to intensify the activities of schools in many ways by removing regulations and by changing the curriculum system. Schools were given more authority and responsibility to organize their own activity and an opportunity to make schoolspecific curricula. At the same time the Government expected followup of the evaluation reform, which includes the nationwide tests of basic education organized by the National Board of Education. v

7 vi Qualitative content and document analysis, improved concept mapping method, improved Vee heuristics, ARRA analysis and interview were used as research methods. The administrative processes connected with the nationwide tests are examined on the basis of written documents and by interviewing the persons having participated in the work. The purpose of the nationwide tests was to survey the control of the most essential parts of subjects, to develop school-specific curricula and the self-evaluation of schools as well as to support teachers work. The goals set for the nationwide tests were comprehensive and universal, but they conformed to the framework curriculum. Learning corresponding with the subject-specific content-based goals set both by the National Board of Education and the researchers for the nationwide tests could be measured best, but learning or activity conforming to the other goals could hardly be measured at all. All evaluation methods used in the tests were not applicable to the tests. According to the conceptual model of educational outcomes of the National Board of Education the Evaluation of Educational Outcomes is regarded as a top concept in the evaluation of the nationwide tests. The Evaluation of Educational Outcomes is divided into three sub-areas: effectiveness, efficiency and economy. In these nationwide tests the Evaluation of Educational Outcomes conforming to the evaluation model is insignificant, as the tests mainly measured effectiveness. The nationwide tests reflect the strong position of subjects, but at the same time show a narrow concept of curriculum, test and evaluation. The nationwide tests are to support the curriculum and studying and in their contents it would be important to change over from subject-specific tasks to those requiring understanding, interactive and problem-solving skills as well as pupils own activity. It would be important to change over from result-centricity to development, which process-like evaluation supports. Evaluation is to focus on the future, not on the past. Decentralization of administration, increase in the demands for the Evaluation of Educational Outcomes, globalisation and international co-operation unify the activities of schools, which can be seen for example in the use of international tests and different themes, such as sustainable development. Globalisation and membership in the European Union, among other things, bring more influential people to the school and extend its tasks. That should be taken into account in the evaluation and in the nationwide tests as well.

8 vii ESIPUHE Vuosien peruskoulun valtakunnalliset kokeet olivat ensimmäiset, joiden toteuttamisesta Opetushallitus vastasi. Valtakunnalliset kokeet valmisteltiin yhdessä virkamiesten, tutkijoiden ja aineopettajajärjestöjen kanssa. Vuonna 1995 käynnistettiin toinen tieteellinen jatkokoulutusohjelma, johon osallistuin. Minun oli luontevaa valita tutkimukseni aiheeksi peruskoulun valtakunnalliset kokeet, sillä ne kuuluivat tuolloin työtehtäviini. Päivittäinen työskentely kokeiden parissa lisäsi kiinnostustani myös teoreettista arviointia kohtaan. Tämän tutkimuksen aineistoa ovat edellä mainituista kokeista laaditut arviointiraportit, vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointi, vuosien 1985 ja 1994 opetussuunnitelman perusteet sekä Opetushallituksen antamat ohjeet kokeiden tavoitteista ja toteutuksesta. Lisensiaatintutkimusta tehdessäni ajatteluni kehittyi siihen suuntaan, että halusin tarkastella valtakunnallisia kokeita laajemmassa viitekehyksessä kuin yhtenä erillisenä koetilanteena. Työni kansainvälisten ympäristöprojektien Suomen koordinaattorina opetti minua ajattelemaan projektien merkitystä osana koulun arkityötä, opetussuunnitelman toteuttamista ja arviointia. Koulujen lisääntynyt yhteistyö sekä kotimaassa että ulkomailla muuttavat valtakunnallisten kokeiden asemaa suhteessa kouluun, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Työni ohjaajaa, professori Mauri Åhlbergia, kiitän vilpittömästi. Monet keskustelut hänen kanssaan selkiyttivät tieteellistä ajatteluani, tarkensivat tutkimusaihetta ja edistivät tutkimusprosessia. Professori Åhlbergin erinomainen ja kannustava ohjaus sekä vankka ammattitaito auttoivat minua suuresti tutkimustyössäni. Esitarkastajille, professori Jari Lavoselle ja professori Matti Merelle, esitän parhaat kiitokseni paneutumisesta työhöni ja sitä edistävistä kommenteista. Heidän avarakatseinen näkemyksensä koulun kehittämisestä oli suuri apu työlleni. Opetushallitus on suhtautunut myönteisesti tutkimustyöhön, mistä kiitän pääjohtaja Kirsi Lindroosia ja hallintojohtaja Kari Pitkästä. He ovat ymmärtäneet viraston kehittymisen edellyttävän myös virkamiesten henkilökohtaista opiskelua. Asiantuntijuuden ylläpitäminen on tarpeellista, jotta toiminta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yh-

9 viii teyksissä olisi tuloksellista. Esimieheni, opetusneuvos Pentti Yrjölä, on tukenut minua monin tavoin työssäni. Kiitän häntä lämpimästi. Arvostan suuresti kasvatustieteen tohtori Yrjö Yrjönsuuren ja filosofian maisteri Raija Kockin monipuolista apua ja rohkaisua, jota sain heiltä molemmilta tutkimusprosessin aikana käymissämme keskusteluissa ja kommentteina teksteihini. Esitän kummallekin sydämelliset kiitokseni. Palkitsevia ovat olleet monet pohdinnat, kritiikki ja sosiaalinen oppiminen yhdessä kollegojeni ylitarkastaja Pirkko Holopaisen, opetusneuvos Lea Houtsosen, opetusneuvos Reijo Laukkasen, erikoissuunnittelija Pirjo Lehkosen, ylitarkastaja Maija-Liisa Ojalan ja ylitarkastaja Marjatta Siniharjun kanssa. Kiitän heitä kaikkia. Opetushallituksen kirjastosta sain apua aina tarvitessani, mistä informaatikko Arja Mannila ansaitsee suurkiitokset. Omistan väitöskirjani aviomiehelleni Ekulle ja lapsillemme Jussille ja Hannalle. He ovat tukeneet minua kaikin tavoin tutkimusprosessin aikana. He ovat ymmärtäneet haluni tehdä tutkimusta, vaikka se on vienyt osan yhteisestä ajastamme. Tuonilmaisiin siirtynyt äitini Taina uskoi koulutuksen myönteisiin vaikutuksiin kaikissa tilanteissa ja kannusti minua opiskelemaan. Toivon, että ripaus hänen ajattelustaan siirtyy myös Teihin, jotka luette tätä kirjaa. Espoossa, Kaija Salmio

10 ix SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAKTIIKKA TUTKIMUKSEN TEOREETTISENA JA MENETELMÄLLISENÄ PERUSTANA GLOBALISAATION ILMENEMINEN KOULUTUKSESSA Globalisaatioon liittyvät prosessit Globalisaation aiheuttamat muutokset koulutukseen Globalisaatio tässä tutkimuksessa Hallintojärjestelmän hajauttaminen ARVIOINNIN HISTORIAA JA KÄYTÄNTEITÄ Arvioinnin historiaa ja kehityssuuntia Järjestelmätason arviointikäytänteitä eri maissa Arvioinnin kehittymisestä Yhdysvalloissa Arvioinnin kehittymisestä Britanniassa Arvioinnin kehittymisestä Ruotsissa Arviointikäytänteet Norjassa Arviointikäytänteet Tanskassa Yhteenveto arviointikäytänteistä OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman historiaa Opetussuunnitelmajärjestelmä Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteissa Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa Opiskelun tavoitteellinen jäsentäminen Koulukohtainen opetussuunnitelma ARVIOINTI Arviointi-käsite Arvioinnin funktioita Kehittävä arviointi Kontrolloiva arviointi Arviointitapoja...110

11 x Ulkoinen arviointi Sisäinen arviointi Arvioinnin yhteys tutkimukseen ja kehittämiseen Yhteenveto arvioinnin teoriasta ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA- JÄRJESTELMÄSSÄ Arviointi vuoden 1970 komiteanmietinnössä Arviointi opetussuunnitelman perusteissa Arviointi vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteissa Arviointi vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa Arvioinnin ja opetussuunnitelman välinen yhteys Arvioinnin kehittyminen Suomen kouluissa Arviointi kouluissa luvuilla Kansallinen arviointijärjestelmä Yhteenveto arvioinnin toteutumisesta Suomen kouluissa Kansainväliset kokeet Suomessa VALTAKUNNALLISET KOKEET Tausta ja tavoitteet Valtakunnallisten kokeiden tehtävä ja käynnistäminen Palaute Valtakunnallisten kokeiden ja koejärjestelmien kritiikkiä TUTKIMUSONGELMAT EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen strategia ja tutkimusasetelma Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Aineiston käsittely ARVIOINTIIN LIITTYVIEN RAPORTTIEN KÄSITTEELLISTENRAKENTEIDEN JA PÄÄTTELYRAKENTEIDEN ANALYYSIÄ VALTAKUNNALLISET KOKEET NIISTÄ TEHTYJEN ARVIOINTIRAPORTTIEN NÄKÖKULMASTA Matematiikan kokeet...209

12 Vuoden 1993 matematiikan koe Vuoden 1995 matematiikan koe Vieraiden kielten kokeet Vuoden 1993 englannin kielen koe Vuoden 1995 ranskan, saksan ja venäjän kielten kokeet Vuoden 1993 ruotsin kielen koe Vuoden 1995 äidinkielen koe Luonnontieteiden kokeet Vuoden 1995 monioppiaineinen koe Vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointi VALTAKUNNALLISET KOKEET OSANA KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAKTIIKKAA Valtakunnallisten kokeiden käynnistämiseen vaikuttaneita tekijöitä Arviointiraportit kestävän kehityksen didaktiikan kannalta Arviointiraporttien arvoihin ja tavoitteisiin liittyvä ajattelu arviointiraporteissa Arviointiraporttien arviointi opettajan työn tutkimisen ja kehittämisen näkökulmasta Arviointiraportit ovat kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen eri aspektien näkökulmista Valtakunnallisten kokeiden arviointi Valtakunnallisille kokeille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Valtakunnallisissa kokeissa esiintyneitä ongelmia Valtakunnallisten kokeiden perustelu Valtakunnallisten kokeiden käsitteelliset rakenteet haastattelujen perusteella Valtakunnallisten kokeiden tuloksellisuus Valtakunnallisten kokeiden kehittämisehdotuksia JOHTOPÄÄTÖKSIÄ VALTAKUNNALLISTA ARVIOINTIRAPORTEISTA Valtakunnalliset kokeet opetussuunnitelmajärjestelmässä Valtakunnalliset kokeet kansainvälisessä koulutusyhteistyössä DISKUSSIO LÄHTEET xi

13 xii KUVIOLUETTELO Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio

14 xiii TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO

15 xiv LIITELUETTELO LIITE LIITE

16 1 JOHDANTO Suomalaisen peruskoulun tehtävä on ollut murroksessa jo 1990-luvun alusta lähtien. Muutospaineita on aiheutunut koulun sisäisistä tekijöistä, oppilaiden jatkokoulutustarpeista ja selviytymisestä arkipäiväisessä elämässä. Myös ulkoiset tekijät ovat lisänneet koulun paineita, kuten taloudellinen lama 1990-luvun alussa. Lama aiheutti sen, että koulujen oli toimittava entistä tehokkaammin entistä vähemmillä taloudellisilla resursseilla. Valtakunnallista koulujen ohjausjärjestelmää ja sen osana opetussuunnitelmajärjestelmää muutettiin; koulut saivat lisää päätösvaltaa omaan toimintaansa ja alkoivat laatia omia opetussuunnitelmiansa. Samaan aikaan valtiovalta halusi kuitenkin kontrolloida koulujen työskentelyä ja tuloksia informaatio-ohjauksella. Koko ajan koulun uudistusten ja arviointien taustalla on ollut myös kasvava talouden globalisaation paine. Kuten Wells, Carnochan, Slayton, Allen & Vasudova 1998, 322) asian ilmaisevat: There is no greater context for educational change than that of globalization, nor no grander way of conceptualizing what educational change is about. Airasian ja Abrams (2002, 64) korostavat sitä, että kansalliset standardit ja arvioinnit (statewise standards and assessments) ovat mutkikkaita ja tärkeitä ja niitä tulisi tutkia jatkuvasti. Koulutusta ohjataan valtioneuvoston koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, joka laaditaan viisivuotiskausittain opetusministeriössä. Kehittämissuunnitelmassa vuosille opetusministeriö edellytti, että koulutuksen ja etenkin yksittäisten oppilaitosten todellisen tuloksellisuuden selvittämiseksi kehitetään sekä valtakunnallisia että oppilaitosten itsearviointiin perustuvia arviointimenetelmiä ja tuloksellisuuden mittareita ja että koko koulujärjestelmän toimivuutta, sen rakennetta ja sisältöä arvioidaan sekä määrällisesti että laadullisesti. (Opetusministeriö 1991, 31.) Edellä mainitun koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sisältämän koulutuspoliittisen ratkaisun pohjalta käynnistyivät peruskoulun valtakunnalliset kokeet, joita Opetushallitus ryhtyi toteuttamaan peruskoulun uutena arvioinnin muotona. Valtakunnalli-

17 2 set kokeet liittyivät siis arvioinnin uudistamiseen. Niiden avulla haluttiin tukea oppilaan arviointia ja turvata peruskoulun päättötodistusten vertailukelpoisuus ja oikeudenmukaisuus. Valtakunnallisiin kokeisiin liitettiin myös oppilaiden tasa-arvon ja oikeusturvan toteutumisen vaatimus, joista jälkimmäistä teemaa ei käsitellä tässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa pidetään valtakunnallisia kokeita opetussuunnitelmajärjestelmän osana ja niitä tutkitaan kestävän kehityksen didaktiikan näkökulmasta Åhlbergin (1988a 2004d) tutkimusten mukaisesti. Tutkimuksen viitekehyksenä tarkastellaan koulun ulkopuolisten tekijöiden, kuten globalisaation ja kestävän kehityksen, aiheuttamia paineita peruskoululle. Työssä tutkitaan, miten asetetut tavoitteet toteutuivat lukuvuosina pidetyissä matematiikan, englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja venäjän valtakunnallisissa kokeissa sekä monioppiaineisessa kokeessa ja luonnontieteiden oppimistulosten arvioinnissa vuonna Lisäksi tutkitaan sitä, missä määrin ja miten kokeiden avulla voidaan saada selville tuloksellisuuden toteutumista. Valtakunnalliset kokeet -nimitystä käytettiin Opetushallituksessa vuosina pidetyistä kokeista, minkä jälkeen siirryttiin käyttämään oppimistulosten arviointi -nimitystä. Kyse on kummassakin tapauksessa kansallisesta kokeesta. Muutosten aikaan, 1990-luvun alussa, alettiin pohtia niin kouluissa kuin hallinnossakin arvioinnin toteuttamistapoja (Lappalainen 1997; Mäki 1995). Valtionhallinnossa päätösvallan hajautus sekä lisäsi että edellytti ulkoisten valvontamenetelmien kehittämistä (Lumijärvi 1990; Temmes 1994). Koulujen tarkastuksista luovuttiin ja arviointi sai uusia tehtäviä ja muotoja, kuten valtakunnalliset kokeet. Niiden hyötyä järjestelmätasolle, kouluille ja oppilaille sekä niiden liittymistä normaaliin koulun toimintaan tarkastellaan useista näkökulmista. Arvioinnilla halutaan tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppilaiden oppimisen edellytyksiä, käyttäytymistä ja persoonallisuuden kasvua lainsäädännön edellyttämällä tavalla (Perusopetusasetus 852/1998). Arvioinnilla kuvataan, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet ja annetaan tietoa edistymisestä (Opetushallitus 2003, ). Koulussa arvioidaan säännöllisesti oppilaiden työskentelyä ja annetaan siitä palautetta. Peruskoulun arvioinnilla on lisäksi valikoiva tehtävä, sillä päättötodistusten perusteella valitaan oppilaat toisen asteen koulutukseen. Arviointitietoa käytetään järjestelmä-, kun-

18 ta-, koulu- ja oppilastasoilla. Opetuksen järjestäjä on velvoitettu arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin (Perusopetuslaki 628/ 1998). Kansallista arviointijärjestelmää koordinoimaan on perustettu vuonna 2002 Koulutuksen arviointineuvosto, joka toimii autonomisesti. Kehittämistyöstä vastaavat tahot eivät voi hallinnollisten päätösten mukaisesti toimia oman työnsä yksinomaisina arvioijina. Kansainvälinen yhteistyö laajeni kouluissa 1990-luvun alkupuolella toisaalta Opetushallituksen ja toisaalta koulujen toimesta. Se toi mukanaan projekteja, jotka edellyttivät ainakin joitakin samankaltaisia toimintoja, ratkaisuja ja tulosten vertailua. Epävirallinen kilpailu tuli peruskouluun näiden projektien myötä, mutta sen toi kouluun myös valtion ja kunnan rahoitusjärjestelmässä tapahtunut muutos. Taloudellisten resurssien saaminen siinä laajuudessa, mihin oli totuttu, ei ollut enää itsestään selvää, vaan koulujen tuli osoittaa tarpeensa, tuloksensa ja laatunsa. Niiden perusteella myönnettiin rahaa. Kilpailua vauhdittivat valtioiden ja yritysten väliset hankkeet ja niistä saadut tulokset. Opetushallitus tuki peruskoulutuksen tuotteistumista kehottamalla kuntia opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa omaleimaisten koulujen luomiseen (Opetushallitus 1994a). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valtakunnallisia arviointeja koulun kontekstin laajassa viitekehyksessä. Peruskoulu toimii avoimin ovin ja saa vaikutteita yhteiskunnan kaikilta aloilta, kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä ja globalisaatiosta. Erityisesti yhteistyö naapurimaiden ja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kesken näkyy sekä Opetushallituksen että koulujen työskentelyssä. Kansainvälisen toiminnan lisääntyminen tarkoittaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä omien toteuttamismuotojen hakemista, niiden tarkastelua uudessa perspektiivissä ja realististen toimintamahdollisuuksien luomista. Kestävä kehitys korostuu yhteiskunnassa, mistä yhtenä osoituksena on kestävän kehityksen vuosikymmen, jonka Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuosiksi Esimerkkeinä kestävästä kehityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta esitellään ympäristöaiheisia projekteja, esimerkiksi Globe-ohjelma, jossa arviointi on mukana. 3

19 4

20 5 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAKTIIKKA TUTKIMUKSEN TEOREETTISENA JA MENETEL- MÄLLISENÄ PERUSTANA Tutkimus on osa kestävän kehityksen didaktiikan tutkimusohjelmaa (Åhlberg 1988a 2004d), jossa on keskeistä opettajan ja yleisemminkin akateemisten asiantuntijoiden oman työn tutkiminen ja kehittäminen, oman oppimisen seuraaminen ja ohjaaminen, oman ajattelun ja toiminnan jatkuva laadunparantaminen. Tutkimuksen taustalla olevat arvot ovat kestävä kehitys, hyvä ympäristö ja hyvä elämä sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Tutkimusohjelmassa pyritään mahdollisimman totuudenmukaiseen tietoon. Kriittisen tieteellisen realismin mukaisesti oletetaan, että: - Ontologisesti maailma on systeemi, jossa kaikki oliot ja prosessit liittyvät jollain tavoin toisiinsa. - Kaikki inhimillinen tieto on alustavaa, mutta sitä voidaan jatkuvasti parantaa. Tutkimusohjelmassa keskeistä on opettajien ja oppilaiden oppimisen laadun seuraaminen ja edistäminen ja siihen liittyen arvot, tavoitteet, opetussuunnitelmat, opettajien ajattelu ja toiminta, organisaatiot ja niiden toiminta, jatkuva laadunparantaminen sekä arviointi. Valtakunnallisia kokeita tarkastellaan laajemmassa yhteydessä kuin yhtenä erillisenä tilanteena (Burbules & Torres 2000). Niitä tarkastellaan didaktiikan ja hallinnon näkökulmista. Kokeiden tuloksia verrataan kansainvälisiin kokeisiin ja niissä saavutettuihin tuloksiin. Eri maiden kansallisia arviointijärjestelmiä verrataan toisiinsa, jotta suomalaisia valtakunnallisia kokeita ja oppimistulosten arviointeja voidaan suhteuttaa muihin koulujärjestelmiin ja myös koulun ulkopuolisiin kysymyksiin. (Norris 1990; OECD 1996.) Åhlberg (1997a 2004d) korostaa, että ihmiskunnan ja kaikkien kansakuntien on kohdattava ainakin kaksi suurta tulevaisuuden haastetta: - On pidettävä huolta yhteisestä luonnon ympäristöstä, biosfääristä, luonnon pääomasta.

21 6 - On jatkuvasti kehitettävä kunkin kansan omaa kulttuuria, osaamista, jotta kansakunta menestyisi globalisoituvassa maailmassa yhteiseksi eduksi. Ihmiskunnan taloudellinen toiminta ei ole nollasummapeli, vaan yhdessä toimien voidaan mitä todennäköisimmin lisätä kaikkien ihmisten hyvinvointia, synnyttää vaurautta, jolla voidaan aikaisempaakin paremmin huolehtia ympäristöstä, edistää kestävää kehitystä ja parantaa elämän laatua. Åhlberg hyväksyy globalisaation vaikutukset ihmisen ja luonnon välisissä toiminnoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan arvioinnin kehittymistä ja sen tehtäviä (Chelimpsky 1997; Norris 1990; Patton 2002). Valtakunnalliset kokeet ovat tutkimuksellisesti osa yhteiskunnallisten toimintaohjelmien arviointia. Arviointia käsitellään tutkimuskirjallisuudessa monin eri tavoin. Joskus arvioijat ymmärretään myös opettajiksi: To speak broadly, and evaluation ought to inform and improve the operations of the social system. (Cronbach & al. 1980, 65 66; Scriven 1991; Rossi & al. 1999, 30; Rossi & al ) Åhlberg (1988a 2004d) korostaa kriittisen tieteellisen realismin mukaisesti jatkuvaa teorioiden rakentamista, testaamista ja edelleen kehittelyä. Arvioinneissa Pawson (2003) on päätynyt siihen, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Thurstonin ja Potvinin (2003, 453) mukaan yhteiskunnallisten ohjelmien, kuten koulutuksen evaluoinnin tarkoituksena on tuottaa evidenssiä siitä, mitä vaikutuksia ja hyötyä toiminnasta on ollut. Åhlberg (1988a, 111 sekä 1992a, 3 5) osoittaa, että ihmiset evaluoivat miltei aina ajatellessaan. Samaa korostaa Weiss (1998, 3.) Hän ottaa esimerkkejä tavallisista arkipäivän keskusteluista ja osoittaa, että erilaiset arvioinnit ovat niissä hyvin yleisiä. Tässä tutkimuksessa pohditaan kirjallisuudessa esitettyjä arviointimahdollisuuksia ja verrataan niitä siihen, mitä vaihtoehtoja valtakunnallisissa kokeissa todellisuudessa käytettiin. Tutkimuksessa käsitellään vieraiden kielten, matematiikan, äidinkielen sekä luonnontieteiden opetusta ja kestävää kehitystä edistävää kasvatusta, jota tutkijat (Cizek 1995; Doran, Lawrenz & Helgeson 1994; Keeves 1998; Tamir 1998; White 2001; Åhlberg 2004a 2004d) ovat käsitelleet.

22 Opetussuunnitelman historiaan ja kehittymiseen luodaan katsaus ja pohditaan opetussuunnitelman perusteiden tehtävää koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Samoin selvitetään opetussuunnitelman ja arvioinnin välistä yhteyttä (Ornstein & Hunkins 1988). Opetus-opiskelu-oppimisprosesseissa on kyse arvojen toteuttamisesta (Åhlberg 1988a 2004d). Arvot ovat yleensäkin keskeisiä evaluaatiossa (House 1986, 1993; Linnakylä 1998; Norris 1994; Rossi & al. 2004, 17; Scriven 1991, 1, 4 5; Sinkkonen & Kinnunen 1994). Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää, millaisiin arvoihin viitataan kansallisten koulusaavutusarviointien yhteydessä sekä pohtia, mitkä arvot ehkä puuttuvat raporteista ja haastatteluista. Kuviossa 1. selvitetään valtakunnallisten kokeiden yhteyksiä kestävän kehityksen didaktiikkaan ja globalisaatioon. 7 Kuvio 1. Valtakunnallisten kokeiden yhteyksiä kestävän kehityksen didaktiikkaan. Käsitteiden välisten yhteyksien lukumäärän perusteella keskeisimpiä käsitteitä ovat: kestävän kehityksen didaktiikka ja kansainvälinen toiminta (molemmilla käsitteillä 8 linkkiä muihin käsitteisiin; arviointi ja valtakunnalliset kokeet (molemmilla käsitteillä 7 linkkiä muihin käsitteisiin) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelma ja opettajat ja oppilaat (molemmilla käsitteillä 5 linkkiä muihin käsitteisiin).

23 8 Tutkitaan erityisesti, miten oppimistavoitteet on ilmaistu ja missä määrin erottuvat Åhlbergin (1988a) toteutumisen suhteen - avoimet tavoitteet (suuntatavoitteet) ja - täysin saavutettavissa olevat tarkasti määritellyt tavoitteet (tilatavoitteet). Tärkeä indikaattori tavoitteiden yhteydessä on käytetty verbi toteuttaa, joka viittaa avoimiin tavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamiselle ei voi olla tarkkoja kriteerejä. Saavuttaa -verbi viittaa tarkkoihin tavoitteisiin, jotka ovat täydellisesti toteutettavissa/saavutettavissa. Tutkitaan myös, missä määrin viisaus on otettu oppimistavoitteeksi. Åhlberg (1997a, 185 ja 1998b, 23) korostaa viisauden merkitystä kasvatustavoitteena. Tässä viisaudella tarkoitetaan laajojen ajallisten ja syyseuraus-ketjujen ymmärtämistä. Juuri sellaista ymmärrystä tarvitaan mm. kestävän kehityksen edistämisessä ja hyvään elämään pyrkimisessä. Myös Sternberg (2003, ) korostaa viisautta opetussuunnitelman, opetuksen ja oppimisen tavoitteena, mutta hänen uusimmassa viisauden balanssiteoriassaan viisauden ydin on se, että ihminen oppii ottamaan huomioon omien pitkän ajan etujensa lisäksi muiden edut tasapainoisesti. Tämäkin edistää kestävää kehitystä. Tutkitaan myös, missä määrin valtakunnalliset kokeet vastaavat kulloisiakin kansallisia opetussuunnitelmien perusteita ja niissä esitettyjä tavoitteita sekä Opetushallituksen valtakunnallisille kokeille asettamia tavoitteita. Uljens (1997, 85) esittää, miten kouluopetus perustuu kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja miten tuloksia kansallisella tasolla koetetaan seurata. Uljensin kokonaismalliin sisältyy se, että kyseessä on monitasoinen ilmiökokonaisuus, jossa perustavinta on se, mitä yksittäisissä koululuokissa ja niiden opetus-opiskelu-oppimisprosesseissa tapahtuu. Myös Patton (2002, 448) korostaa sitä, että kaikki kansallisen tason arviointitieto perustuu yksittäisten oppilaiden toimintaan ja että sitä olisi analysoitava monella eri tasolla. Kansallisissa kokeissa ollaan kuitenkin kiinnostuneita koko Suomen ja myös sen eri osa-alueiden koulusaavutuksista (Hautamäki & al. 2002). Valtakunnallisten kokeiden arviointiraportit analysoidaan kontekstissaan tutkijoiden tuottamina teksteinä. Koska tutkimuksen kohteen ovat Opetushallituksen vuosina järjestämät valtakunnalliset kokeet ja vuoden 1998 luonnontieteiden oppimistulosten arviointi, tutkimuksessa selvitetään tä-

24 hän arviointiin osallistuneiden käsityksiä mm. kokeiden kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Opettajien ja muiden osallistuneiden asiantuntijoiden ajattelua tutkitaan siitä näkökulmasta, mitä tapahtui ja mitä olisi opittavissa tulevia kansallisia oppimistulosten arviointeja tehtäessä. Kuviossa 2 on käsitekartta tutkimuksen keskeisten käsitteiden välisistä yhteyksistä. Kuvio 2. Valtakunnallisten koulusaavutusarviointien suhde eräisiin muihin tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin. Keskeisimmät käsitteet ovat kansallinen arviointijärjestelmä, evaluoijat ja valtakunnalliset kokeet, joilla kaikilla on viisi linkkiä muihin käsitteisiin. 9

25 10

26 2 GLOBALISAATION ILMENEMINEN KOULUTUKSESSA 11 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan globalisaatiota koulutuksen näkökulmasta prosessina, joka on muuttanut niin yhteiskuntaa kuin koulutusta ja pyrkii muuttamaan niitä edelleen. Globalisaation vaikutukset koulutukseen ovat paitsi suoria, myös epäsuoria ja ristiriitaisia. Globalisaatiota tarkastellaan myös epäsuorien vaikutusten verkostona. Lähtökohtaisena olettamuksena on, että globalisaatio on synnyttänyt koulutukseen kriisin, kun kansallinen toimintavapaus on heikentynyt. Globalisaatio on aiheuttanut myös arvokriisin, jossa joudutaan pohtimaan uudelleen koulun perustehtävää. Globalisaation alkuna pidetään vuosien öljykriisiä, joka sai aikaan monia ekonomisia ja teknologisia muutoksia länsimaissa. Kriisin seurauksena yhteiskunnan taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset muutokset pyrkivät vahvistamaan entistä globaalimpaa perspektiiviä myös koulutuksessa, sen kontekstissa, opetuksessa ja arkikäytänteissä. (Burbules & Torres 2000, 12.) Globaalia näkökulmaa pidetään sekä hyvänä että huonona niin koulutuksessa kuin muillakin aloilla. Globalisaation yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaminen, mutta se on myös yksi ristiriitojen syy. Ongelmana on se, miten alueellisia ja paikallisia toimintoja voidaan toteuttaa. (Burbules & Torres 2000; Carnoy 2000, 45.) Globalisaation tarkastelu koulutuksen osalta vaatii lisää selvityksiä. Näihin aikoihin saakka jokaisessa maassa on arvioitu kullekin ajankohdalle, yhteiskunnalle ja kulttuurille tyypillisiä asioita. Esimerkiksi Euroopan yhteisön jäsenmaat voivat vieläkin järjestää koulutuksen oman lainsäädäntönsä ja kansallisten periaatteidensa mukaisesti. Siitä huolimatta kansainväliset järjestöt ja poliittiset liittymät, kuten OECD ja Euroopan Unioni, osoittavat yhä lisääntyvää kiinnostusta koulutuksen sisältöjen ja arvioinnin muuttamiseen. Koulutusjärjestelmien arviointi ja kehittäminen eivät onnistu enää yksin kansallisesti, sillä Euroopan ja maailman yhdentyessä koulutuksen, opetuksen ja oppimisen ongelmat ovat paljolti yhteisiä. Niitä on yhdessä ratkaistava sekä seurattava yhdessä tulosten toimivuutta. Koulutuksesta ja osaamisesta on tullut kansallisen ja kansainväli-

27 12 sen kilpailukyvyn keskeisin tekijä. Arviointiin halutaan panostaa. Talouden ja kulttuurin kansainvälistymisen myötä koulujärjestelmien ja niiden tulosten kansainvälinen arviointi on laajentunut (Linnakylä 2002a, 32 33). Toiminnan kansainvälistyminen merkitsee myös valtakunnallisten kokeiden tehtävän ja kontekstin pohtimista laajemmin kuin osana oppilaan tai luokan arviointia. 2.1 Globalisaatioon liittyvät prosessit Globalisaatio ei ole yhtenäinen periaate eikä ilmiö, vaan samaan aikaan yksinkertainen ja monitasoinen, maailmanlaajuinen ja paikallinen, pohjoinen ja eteläinen, vanha ja uusi, teknologinen ja poliittinen sekä ekonominen ja kulttuurinen prosessi tai sarja prosesseja, jotka toimivat eriaikaisesti, eri tavoin ja eri osioita painottaen. Globalisaatiota sekä puolletaan että vastustetaan voimakkaasti, koska sillä on monia tavoitteita ja merkityksiä. (Carnoy 2000, 43.) Se voi merkitä lisääntynyttä kilpailua valtioiden välillä ja kansainvälisessä taloudessa. Hyvät tietotekniset ja liikenteelliset yhteydet, kommunikatiiviset taidot ja liiketoimet lisäävät ihmisten välistä yhteistyötä ja parantavat tuotantoa. Teknologian käyttö laajenee ja luo toimintamahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisten ja valtioiden suhteessa ympäristöön. Eräs globalisaatioon liittyvä prosessi on kysymys vallan ja tiedon välisestä yhteydestä, sillä vallan käyttö vaikuttaa siihen, mitä pidetään oppimisessa arvokkaana ja mitä ei. Vallan ja tiedon välinen yhteys on ilmeistä globalisaatiossa, jossa talous on toimeenpaneva voima. (Stromquist 2002, 16.) Globalisaatio on toisaalta haaste traditionaalisille sosiaalitieteille, ja toisaalta sillä on valtion strateginen rooli kulttuuripolitiikan kontekstissa. Globalisaatio määritellään maailmanlaajuisesti sosiaalisiksi suhteiksi. Suhteet mahdollistavat yhteydet kaukaisiinkin paikkoihin, mutta toisaalta ne rikkovat valtioiden rajoja. Se on kansainvälinen tuote talouden ja päätöksentekijän välillä. (Morrow & Torres 2000, 27, 29.) Globalisaation positiivisia piirteitä ovat demokratian yleistyminen, jolla tarkoitetaan enemmän menetelmien kuin sisällön demokratiaa. Toinen positiivinen piirre on usko ihmisoikeuksien laajene-

28 13 miseen ja paranemiseen sekä organisaatioiden kasvuun. Globalisaatio tuottaa uhkia: rakenteellista työttömyyttä, työvoiman vähenemistä, sosiaalista syrjäytymistä, rikkaiden ja köyhien välisen eron kasvua sekä epävarmuuden ja väkivallan lisääntymistä. (Burbules & Torres 2000, 17.) Carnoy (2000, 43) pitää globalisaation perustana informaatiota ja innovaatiota, jotka ovat tieto-intensiivisiä alueita. Pääoman liikkeet riippuvat informaatiosta, kommunikaatiosta ja tiedosta kansainvälisillä markkinoilla. Koska informaatio on helposti siirrettävää, se edistää globalisaatiota. Toisaalta osaaminen ja infrastruktuurit eivät ole helposti siirrettävissä. Globalisaatioon liittyy usein korkea elintaso, mikä ei näy ainoastaan kuluttajien kykynä ostaa tavaroita, vaan myös matkustamisena ja vieraiden kulttuurien saavuttamisena. Globalisaation hyötyjen ja haittojen tarkastelussa pääkysymyksenä on laajuus, jolla yhteiskunnat valitsevat tavat, joilla ne osallistuvat globaaliin toimintaan. Kansallisvaltioissa toimii sosiaalisia liikkeitä, jotka vaikuttavat epävirallisina organisaatioina mutta jotka ovat luonteeltaan globaaleja, mm. ihmisoikeus- ja ympäristöorganisaatiot. (Burbules & Torres 2000, ) Epäviralliset liikkeet muovaavat arvoja ihmisten mielissä, mikä näkyy toimintojen muuttumisena myös koulutuksessa. Epävirallisten liikkeiden vaikutusmahdollisuudet ovat usein paremmat kuin virallisten organisaatioiden, sillä ne ovat itsenäisiä sisältöjen ja toimintatapojen suhteen. Toisaalta demokraattisissa yhteiskunnissa on ajattelun ja ilmaisun vapaus, jolloin etenkin tutkijoilla ja yliopistoilla voi olla suuri vaikutus kehityksen kulkuun. 2.2 Globalisaation aiheuttamat muutokset koulutukseen Yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuus lisää paineita koulutuksen muutoksiin. Kehittämisen tarkoitus on huolehtia myös oppilaiden yksilöllisistä tarpeista ja toiveista sekä tukea heidän kasvamisestaan yhteiskunnan jäseniksi. Tavoitteena on koulutuksen tason nostaminen sekä opetussisältöjen ajan tasalla pitäminen, yksilöllisistä tarpeista ja koulutuksen laadusta huolehtiminen. (Carnoy 2000; Gough 2000; Linnakylä, Roe & Lie 2003, 159.) Taloudellisella tasolla glo-

29 14 balisaatio vaikuttaa myös ensisijaiseen koulutuksen tavoitteeseen, oppilaiden työhön valmistamiseen. Koulujen on otettava uudelleen käsittelyyn tämä työtehtävien muuttuminen siltä osin, että uusia taitoja ja sopeutumista tarvitaan elämän kuluessa. Erityisesti kansainväliset työt edellyttävät niitä. (Burbules & Torres 2000, 20; Wells, Carnochan, Slayton, Allen & Vasudova 1998, ) Burbules ja Torres esittävät laajoja arviointikohteita, kuten koulutuksen arvioinnin, kustannukset, oppilasarvioinnin, standardit, opettajankoulutuksen, opetussuunnitelman, ohjauksen ja kokeet. Ne ovat alueita, joiden sisältöjä ja joiden välisiä yhteyksiä on vaikeaa määrittää yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Globalisaation yksi päätavoite on vaikuttaa kansallisvaltioiden koulutukseen ja sitä kautta niiden talouteen. Koulutuksen tulee edistää perustaitoja ja korkeampia taitoja valtiolle edullisin kustannuksin. Uudistukset liittyvät globalisaatioon, hallinnon hajauttamiseen ja taloudellisesti tehokkaasti toimivaan kouluun. Koulutuksen rooli on erityinen, sillä se tuottaa mielikuvia ja esityksiä, jotka ovat keskeistä uuden luomisessa. (Carnoy 2000, 44; Stromquist 2002, 16.) Globalisaatio laajentaa koulun tehtävää, lisää koulun tavoitteita ja määrittää toimintatapoja sekä pakottaa kehittämistoimiin, joita arvioidaan eri tasoilla. Se ei anna kuitenkaan keinoja nykyistä parempien tulosten saavuttamiseen. Tämä on johtanut arvioinnin kehittämiseen ja tavallaan sillä uhkaamiseen. Samalla odotetaan uusien tarvittavien pedagogisten mallien syntyvän itsekseen ja lisäävän tuloksellisuutta. Globalisaation ja kansainvälistymisen myötä koulutusjärjestelmien ja oppimistulosten arviointi on laajentunut. Arviointi ei onnistu enää kansallisesti, sillä Euroopan yhdentyessä myös koulutuksen, opetuksen ja oppimisen ongelmat ovat paljolti yhteisiä. (www.jyu.fi/ ktl/tutkimus/opas.) Maailmanlaajuinen ja paikallinen talous sekä poliittiset ja kulttuuriset muutokset vaikuttavat globaaleihin trendeihin ja malleihin. Koulutus on yksi lukuisista institutionaalisista konteksteista, joissa interaktiivinen globalisaatio toteutuu ja joihin se suuntautuu. Koulu on globaalien paineiden puristuksessa, kun siellä tapahtuu samanaikaisesti sekä ulkoisia että sisäisiä muutoksia. Näitä ovat mm. opetussuunnitelmakysymykset ja tietotekniikan käyttö. Tästä syystä globalisaation vaikutusten selvittäminen vaatii analyysin koulutuksen trendeistä, joihin Burbules ja Torres (2000, 18) sisällyttävät:

30 15 - nykyisen yleisen politiikan yksityistämisen, valinnan ja koulutusjärjestelmien hajauttamisen, joka ajaa politiikan muodostumista koulutukseen ja tutkimukseen perustuen rationaaliseen organisaatioon ja johtamisteorioihin - kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden roolin koulutuksessa ottaen huomioon opettajien ja vanhempien järjestöt sekä sosiaaliset liikkeet - uuden opetuksen tason koulutuksessa, joka liittyy rotuun, luokkaan, sukupuoleen ja valtioon. Kysymykset osallistuvan toimintatutkimuksen, peruskoulutuksen ja monikulttuurisen demokraattisen toiminnan roolista ovat keskeisiä edellä esitetyissä väitteissä. Näistä kriittisistä näkökulmista voi syntyä uusia koulutusmalleja, joissa muutos liittyy uusien populaarikulttuurien ja epävirallisten liikkeiden konteksteihin. Näitä ovat mm. köyhien, maahanmuuttajien, katulasten, naisten, tyttöjen ja aikuisten koulutus. (Burbules & Torres 2000, 19.) Kulttuurisessa globalisaatiossa tärkein kysymys liittyy monikulttuuriseen koulutukseen (Morrow & Torres 2000, 29). Miten se otetaan huomioon, on haaste formaalille kansalliselle koulutusjärjestelmälle ja siten myös valtakunnallisille kokeille. On ymmärrettävää, että globalisaatioon suhtaudutaan ristiriitaisesti, kun sille ei ole kouluissa sovittu yhteisiä sääntöjä. Työvoiman liikkuessa lisääntyvät koulutuksen arviointi, vertailu ja erilaisten suoritusten hyväksyminen. Poliittinen päätöksentekijä ja monikansallinen talouselämä ovat kiinnostuneita koulutuksesta. Usein ne osallistuvat sekä koulutuksen järjestämiseen että kustannuksiin saadakseen hyvää työvoimaa. Monikansalliset päätöksentekijät vaikuttavat paikallisiin päätöksentekijöihin asettamalla arvoja ja rajoja, mikä on tehokkaampi strategia poliittisten prioriteettien muuttamiseen kuin sanktiot (Burbules & Torres 2000, 17; Chelimsky 1997.) Yhteiskunta ottaa vastaan ja hyödyntää koulutuksessa opittuja ajattelu- ja toimintamalleja. Yhteiskunnassa tehdään paljon sellaista työtä, joka ei tuota voittoa mutta joka luo edellytyksiä voittoa tuottavalle yritystoiminnalle. Yhteiskunta on koulutusjärjestelmän lopullinen asiakas sekä maksajan että vastaanottajan näkökulmasta. (Åhlberg 1997a, 60.) Laadukas toiminta vastaa asiakkaiden nykyisiä ja tulevia todellisia tarpeita. Gerber (2001) pohtii erityisesti maantiedon opetuksen osuutta globalisaation ymmärtämisessä. Hän korostaa, että opetuksen on

31 16 laajennuttava yleisemmille tasoille, jotta ymmärrettäisiin globalisaatioon perustuvaa maantiedettä. Opetuksen on kohdistuttava resurssien ja ideoiden virtoihin ja muutoksiin. Maantiedon opetuksessa se merkitsee siirtymistä rajoitetusta ihmisryhmästä, joka toimii ympäristönsä kanssa, suuriin populaatioihin, jotka yrittävät säilyttää maailman. Globalisaatio vaikuttaa ihmisiin mm. siinä, miten he näkevät ympäristönsä. Jotta oppilaat ymmärtäisivät globalisaation, tarvitaan maantiedon opetuksessa strategioita. Ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että globalisaatiota pidetään hyvänä tai pahana. Opetuksen tarkoitus on parantaa informaatiota, jonka avulla nuoret kykenevät itse päättämään, mikä on heidän suhteensa globalisaatioon ja kuinka heidän tulee lähestyä sitä omassa yhteisössään. Jos poliittiset päättäjät ja opetussuunnitelmien kehittäjät haluavat edistää oppivan yhteiskunnan käsitettä, jota globaali koulutus vaatii, heidän on yritettävä saada oppilaat ymmärtämään globalisaation käsite syvällisesti. Muussa tapauksessa televisio ja lehdet kehittävät yhteiskuntaamme. Oppilaan pitäisi olla voimakkaammassa kontrollissa kuin opettajan, kun tehdään päätöksiä globalisaation opiskelusta. Opettajan tulee edistää opiskelumahdollisuuksia mieluummin kuin määrätä yksi oikea lähestymistapa globalisaation oppimiseen maantiedossa. (Gerber 2001.) Taloudellisten ja sivistyksellisten päämäärien lisäksi koulutusjärjestelmää olisi tarkasteltava myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yksilöiden henkisen kasvun ja elämänlaadun näkökulmasta (www.jyu.fi/ktl/tutkimus/opas.) Se merkitsee koulun tehtävän pohtimista uudelleen. Globalisaatio ja uusliberalismi Globalisaatiolla on kaksi toisiaan täydentävää dynamiikkaa, taloudellinen ja teknologinen. Taloudellinen dynamiikka toimii uusliberalistisessa kehittämismallissa siten, että korostetaan markkinavoimien merkitystä. Teknologinen vallankumous lisää tuotannon ja informaatioteknologian nopeutta. Taloudellista dimensiota ohjaa kehittämismalli, joka perustuu markkinoiden johtoasemaan ja valtioiden asemaan markkinoita koskevien päätösten pääasiallisena tukijana. (Stromquist 2002, 6 7.) Uusliberalismi määritellään taloudelliseksi doktriiniksi. Sillä ymmärretään markkinavoimia, jotka päättävät tuotannosta ja tyydyttävät

32 17 ihmisten tarpeet. Uusliberalismissa korostetaan kolmea periaatetta: - säännöstelyn poistamista - yksityistämistä - vapauttamista. Periaatteet näkyvät kaikilla sektoreilla. Sääntelyn poistaminen suosii valtion ja hallitusten tehtävän lopettamista kontrolloijana ja taloudellisena kustantajana. Se vaikuttaa markkinoiden toimintaan, kun esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen hintoja ei aseteta julkisten tai sosiaalisten kriteerien perusteella eikä niitä kontrolloida. Yksityisen sektorin rooli lisääntyy tavaroiden ja palvelujen tuottajana. Vapauttaminen näkyy mm. siinä, että ulkomaisten investointien ja pääoman kontrolli helpottuu. (Stromquist 2002, 25 26; Wells, Carnochan, Slayton, Allen & Vasudova 1998, 324.) Uusliberalismin visiossa valtio on heikko, yksityisyys hyvää ja tavoiteltavaa. Ekonominen rationaliteetti on merkityksellisempi kuin muut rationaliteetit. Tehokkuus ja kustannusanalyysit ovat dominoivia normeja. Kuluttaja-ajatus on ratkaiseva. Kuluttajan valinta on demokratian takuu. (Apple 2000, ) Uusliberalismi vaikuttaa koulutuksessa mm. vanhempien mahdollisuutena valita lapsilleen koulu. Vanhemmat saavat tietyn summan rahaa käytettäväksi lasten koulutukseen haluamallaan tavalla. Raha tuo kilpailua kouluihin, minkä odotetaan nostavan koulutuksen laatua. Vanhemmat voivat vaikuttaa nykyistä tehokkaamman julkisen koulutuksen toteutumiseen, jossa taloudellisilla ja humaaneilla resursseilla voidaan keskittyä maksimoimaan oppilaiden suorituksia. Valinnanvapaus edellyttää vanhemmilta asiantuntijuutta ja valmiutta osallistumaan kustannuksiin. (Stromquist 2002, 47; Wells & al. 1998, 327.) Viranomaisten suorittama arviointi on yhteydessä myös markkinatalouden vahvistumiseen ja kilpailun korostumiseen. Markkinatalouden vahvistuessa kilpailu on muodostunut aiempaa enemmän ihmisten toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Kilpailuttaminen ja toiminnan arviointi ovat nousseet tärkeiksi tekijöiksi myös koulutuksen kehittämisessä. Koska kilpailu vaatii tulosten määrittämistä, tarvitaan arviointia. (Yrjönsuuri 1996, 91.) Tulosohjauksen ja liberalistisen ajattelun ristiriita on ytimeltään siinä, että tulosohjauksessa ei noudateta yhteisön yksilöjäsenen arvoasetelmaperustaa, sillä tulosohjaukselle ominaisin menetelmin sitä ei

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

Jorma Pesonen. Peruskoulun johtaminen aikansa ilmiö

Jorma Pesonen. Peruskoulun johtaminen aikansa ilmiö i J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 132 Jorma Pesonen Peruskoulun johtaminen aikansa ilmiö Esitetään

Lisätiedot

Mitä näytöt näyttävät?

Mitä näytöt näyttävät? MARI RÄKKÖLÄINEN Mitä näytöt näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöperusteisessa arviointiprosessissa AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kehittämissuuntaa arvioinnista

Kehittämissuuntaa arvioinnista Heikki K. Lyytinen & Anu Räisänen (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6 Kehittämissuuntaa arvioinnista Toimittaneet

Lisätiedot

TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT?

TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT? Najat Ouakrim-Soivio TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT? Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN 1 JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN Ritva Jakku-Sihvonen Sari Heinonen Arviointi2/2001 2 Taitto Pirjo Hilkku ISBN 952 13 1038 3 ISSN 1238 4453 Yliopistopaino Oy 3 Sisällys LUKIJALLE...

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Tarja Kröger KÄSITYÖN VERKKO- OPPIMATERIAALIEN MONINAISUUS KÄSPAIKKA -VERKKOSIVUSTOSSA

Tarja Kröger KÄSITYÖN VERKKO- OPPIMATERIAALIEN MONINAISUUS KÄSPAIKKA -VERKKOSIVUSTOSSA i JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 90 Tarja Kröger KÄSITYÖN VERKKO- OPPIMATERIAALIEN MONINAISUUS KÄSPAIKKA -VERKKOSIVUSTOSSA Esitetään

Lisätiedot

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Taina Järvi Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 113 Terhi Vesioja LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES

TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES 55 1 2 TUIRE JANKKO VUODEN 2004 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTYMINEN HALLINNON TAPAHTUMAKETJUSSA

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu ja johtaminen

Tulevaisuuden koulu ja johtaminen MARJO KYLLÖNEN Tulevaisuuden koulu ja johtaminen Skenaariot 2020-luvulla AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön johtokunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Julkaisu 584 Publication 584 Kari Viinisalo Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Tampere 2006 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 584 Tampere University

Lisätiedot

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta SATU HAUTAMÄKI Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi ACTA WASAENSIA 313 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 9 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Vaikka on tosi nuoria ihmisiä, niin silti on toivoa ja halua vaikuttaa asioihin. Taksvärkki ry:n kehityskasvatuksen vaikutusten arviointi Sirpa Saari Sirpa

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

BTieto- ja viestintätekniikka

BTieto- ja viestintätekniikka MATTI SINKO ERNO LEHTINEN (toim.) ITIT JA PEDAGOGIIKKA BTieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa Atena Kustannus Jyväskylä Tuottaja: Käyntiosoite: PS-viestintä Oy PL 303 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

EILA REKILÄ Kenen yliopisto?

EILA REKILÄ Kenen yliopisto? EILA REKILÄ Kenen yliopisto? Tutkimus yliopistojen valtionohjauksesta, markkinaohjautuvuudesta ja itseohjautuvuudesta suomalaisessa yliopistojärjestelmässä ACTA WASAENSIA No 159 Hallintotiede 11 UNIVERSITAS

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa

Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa MARJA-LIISA AKSELIN Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia

ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia JOENSUUN YLIOPISTO KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS OF KARELIAN INSTITUTE N:o 147 Sari

Lisätiedot

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA SEKSUAALIKASVATUKSEN STANDARDIT EUROOPASSA

Lisätiedot

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Sirkka-Liisa Eriksson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 368 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä

Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä Eeva-Liisa Ahtiainen Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä Tapaustutkimus Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot