Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 68"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 34 Päiväkoti Kuusipirtin sisäilma- ja kuntotutkimus, tiedoksianto Ateriakuljetusten kilpailutus, palvelutoimittajan valinta Päällystyskohteet Kevyen liikenteen sillan toteuttajan valinta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Friitalantien osoittaminen väistämisvelvolliseksi suhteessa 77 Vanha-Helsingintiehen 40 Harjunpään koulun maalausurakoitsijan valinta Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 82

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 17:00-18:30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 17:00-18:30 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 17:00-18:30 Kallioinen Mika jäsen 17:00-18:30 Mäkinen Elina jäsen 17:00-18:30 Mäntylä Anne jäsen 17:00-18:30 Naukkarinen Santtu jäsen 17:00-18:30 Rostedt Mika jäsen 17:00-18:30 Kaunisto Leena varajäsen 17:00-18:30 Rosenberg Leena varajäsen 17:00-18:30 Muu Jokinen-Anttila Leena kaupunginhallituksen 17:00-18:30 puheenjohtaja Ahonen Tiina kaupunginhallituksen 17:00-18:30 edustaja Hänninen Suvi nuorisovaltuuston jäsen 17:50-18:30 Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 17:00-18:30 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 17:00-18:30 Poissa Jyrkönen Satu jäsen Suonsyrjä Mia jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Santtu Naukkarinen ja Mika Rostedt. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Santtu Naukkarinen Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mika Rostedt Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Päiväkoti Kuusipirtin sisäilma- ja kuntotutkimus, tiedoksianto 341/ /2014 Tekninen lautakunta 34 Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksesaan käsitellyt päi vä ko ti Kuusipirtin sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Hallitus teki päätöksen miten päiväkoti Kuusipirtin asiassa edetään. Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle päiväkoti Kuusipirtin tilanteen ja siitä aiheutuvat jatkotoimet. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen johtaja Lautakunta merkitsee tiedokseen päiväkoti Kuusipirtin tilanteen ja siitä ai heu tu vat jatkotoimet ja velvoitteet tekniselle osastolle ja lau takun nal le. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ateriakuljetusten kilpailutus, palvelutoimittajan valinta 244/ /2014 Tekninen lautakunta 35 Tekninen toimi on kilpailuttanut ateriakuljetukset aikavälille Kilpailutus sisältää myös palvelun ostamisen op tio vuo den ajalle Tarjouspyynnössä on annettu ehtoja ja laatukriteereitä palvelun tuot ta mi sek si.tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä, Liite 1 Palvelun toimittajan valintakriteerinä käytetään ateriakuljetusten alinta nor maa li vii kon hintaa. Tarjouspyynnöt on kirjattu julkiseen hankintakanavaan Hilma ja lähe tet ty myös suoraan palvelun toimittajille. Tarjoukset on pyydetty aluksi klo mennessä. Tarjous ai kaa on tarjouspyyntöasiakirjojen puutteellisuuden johdosta jatkettu klo asti. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailutaulukko, Liite 2 Yritysvaikutukset: Kuljetusyritykselle työtä 2-3 vuoden ajaksi. Valmistelija: Tekninen johtaja ja palvelupäällikkö Katri Helander Tekninen johtaja Lautakunta päättää valita ateriakuljetusten palvelun tuottajaksi Porin Ti laus ajo Oy ehdolla, että sopimusneuvottelussa päästään so pi mukseen. Mikäli edullisimman hinnan antaneen palvelun tuottajan kanssa ei pääs tä sopimukseen, sopimusneuvottelu ja sopimus voidaan tehdä ver tai lu tau lu kon, liite 2, toiseksi halvimman tarjouksen antaneen pal ve lun tuottajan kans sa Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Asia kaupunginhallitukseen Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai palvelupäällikkö Katri Helander. Ateriakuljetusten kilpailutus, palvelutoimittajan valinta, tarjouspyyntö Ateriakuljetusten kilpailutus, palvelutoimittajan valinta, avauspöytäkirja

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Päällystyskohteet / /2013 Tekninen lautakunta 36 Talousarvion käyttötalousosan kustannuspaikalta Liikenneväylät ( ) toteutetaan katujen ja kevyen liikenteen väylien as falt tipääl lys tei den korjaamista. Mittavia korjauksia esitetään tehtäväksi mm. Ran ta lan tiel lä, Palovainiontiellä, Vainiolantiellä ja Peltotiellä. Investointibudjetista ja investointihankkeista esitetään toteutettavaksi suu ren pohjatyön vaatimat laajat korjauskohteet ja uudet pääl lys tys koh teet. Näitä ovat mm. Tuppikuja, Jäpintie, Jäpinkuja, Eliaksentie, Vuo hi tie, Laidunkuja ja Emännänpolku sekä Kiuruntie (se koi tus jyr sin koh de), Vanha-Helsingintie, Friitalantie ja Vanha Har maa lin nan tie Päällystämiseen käytetään myös vesilaitoksen ja kiinteistönhoidon käyt tö ta lou den määrärahoja. Päällystyksiä esitetään tehtäväksi seuraavan liitteen mukaan, Liite 3 Päällystysurakoitsija on kilpailutettu vuonna 2013 vuosille ja op tio vuo si Optiovuoden 2015 lunastaminen on päätetty tek ni ses sä lautakunnassa Urakoitsijana toimii Lemminkäinen In fra Oy. Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka ja työnjohtaja Jani Lahtinen. Tekninen johtaja Lautakunta hyväksyy esitetyt päällystyskohteet vuodelle Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren puh , suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka puh ja työnjohtaja Jani Lahtinen puh Liitteet Päällystyskohteet 2015

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kevyen liikenteen sillan toteuttajan valinta 167/ /2015 Tekninen lautakunta 37 Kaupungin investointisuunnitelmassa on vuodelle 2015 osoi tet tu Satakunnantien ja Friitalantien välisen kevyen liikenteen sillan suun nit te luun määräraha. Sillan ja kevyen liikenteen väylän ra ken ta mi nen on tarkoitus toteuttaa vuonna Hankkeelle on vuo sil le varattu yhteensä suunnittelu- ja ra ken ta mis mää rä ra ha. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt hank kees ta tarjouksia ST-urakkana (Suunnittele ja Toteuta urakka). Ky sees sä on kokonaistaloudellisesti ratkaistava urakka. Tarjouspyyntö, jo ka sisältää ohjeita suunnittelua varten ja työn jaksottamisen kahteen vai hee seen, on liitteenä, Liite 4 Hankkeen toteuttajan valintakriteereinä käytetään alinta vertailuhintaa. Ver tai lu hin nan laskeminen on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä on myös esitetty henkilöryhmä, joka suorittaa tarjous ten kokonaistaloudellisen vertailun. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailutaulukko ovat liitteenä, Liite 5 Tarjouksia saatiin yhteensä yksi. Tarjouksessa sillan suunnittelun hinta on yllättävän korkea Vuo del le 2015 sillan suunnitteluun on varattu yhteensä Tar jous pyyn töä varten on jo tehty siltapaikan maastomalli ja maa perä tut ki muk set. Nämä ovat yhteensä maksaneet noin 2 000, joten suun nit te lu mää rä ra haa on jäljellä Tarjouksessa itse sillan rakentamisen hinta, , on kohtuullinen. Vuo del le 2016 esitetty investointimääräraha riittää sekä sil lan että kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Jotta hanke voidaan käynnistää tulee vuoden 2015 määrärahaylitys kattaa jostakin muusta vuoden 2015 investointihankkeesta. Tekninen osasto esittää, että vuonna 2015 ei toteuteta leikkipuiston Os ka rin puis to, joka on Hakanpään alueella, rakentamista. Näin leik-

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta ki puis to jen yleissuunnitelman käsittelyssä päätetty leikkipuistojen raken ta mis oh jel ma siirtyy yhdellä vuodella eteenpäin. Yritysvaikutukset: Sillan suunnittelijoille ja rakentajille työtä. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri Lautakunta päättää, että Satakunnantien ja Friitalantien välisen kevyen lii ken teen sillan toteuttajaksi valitaan Destia Oy ehdolla, että so pi mus neu vot te luis sa päästään sopimukseen. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että vuonna 2015 toteu te taan sillan suunnittelu ja rakentaminen tilataan vasta kun vuoden 2016 investointibudjetti on päätetty. Jotta hanke voidaan käynnistää, tulee vuoden 2015 määrärahaylitys kattaa jostakin muusta vuoden 2015 investointihankkeesta. Tek ni nen osasto esittää, että hankkeen määrärahaylitys katetaan in ves toin ti han kees ta leikkipuistojen rakentaminen. Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Täytäntöönpano: Teknisen johtajan ehdotuksesta poiketen asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen val mis tel ta vak si. Tekninen osasto Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren p , suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka p Liitteet Kevyen liikenteen sillan toteuttajan valinta, tarjouspyyntö Kevyen liikenteen sillan toteuttajan valinta, avauspöytäkirja

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset / /2015 Tekninen lautakunta 38 Yksityistielain 95 :n mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tien tien pi toon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön val von nas ta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ot ta mi ses ta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Teknisen lau ta kun nan johtosäännön 4.10 kohdan mukaan tekninen lautakunta toi mii yksityistielain mukaisena viranomaisena kaupungissa. Kuluvan vuoden talousarviossa on yksityisteiden kun nos sa pi to avustuk siin varattu määrärahaa yhteensä Tekninen toimi on lähet tä nyt yksityistiekunnille ohjeet ja kustannusten laskentaperusteet avus tuk sen hakemiseksi, osa liitettä. Teknisessä toimistossa on valmisteltu avus tus ten jakoesitys, joka on liitteenä, Liite 6 Avustuksen suuruus on kaikkien Ulvilan yksityisteiden osalta 44,46 % edel li sen vuoden hyväksyttävistä kunnossapitokustannuksista tai hy väk sy tyis tä enimmäiskustannuksista. Hyväksytty enimmäiskustannus on edellisvuosien tapaan ollut /km. Avustuksen myöntämisen edel ly tyk se nä on, että tielle on perustettu tiekunta ja sen varrella on vä hin tään yksi pysyvästi asuttu talous. Valmistelija: Tekninen johtaja Täytäntöönpano: Suunnitteluavustaja Eija Nissilä ja toimistosihteeri Päivi Laine Lautakunta päättää jakaa vuoden 2015 yksityisteiden kun nos sa pi toavus tuk set liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh Leena Kaunisto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liitteet Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2015

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Friitalantien osoittaminen väistämisvelvolliseksi suhteessa Vanha-Helsingintiehen 169/ /2015 Tekninen lautakunta 39 Satamaidon sekä Lidl'n taholta on otettu esille Vanha-Helsingintien ja Frii ta lan tien risteyksen etuajo-oikeussuhde. Tällä hetkellä ko. risteys on osoitettu liikenteellisesti tasa-arvoiseksi ris teyk sek si. Keskustan liikekorttelialueella on 40 km/h alue no peusra joi tus. Liite 7 Teknisessä toimessa ja lautakunnassakin on useasti keskusteltu em. asias ta. Tällä hetkellä ko. risteyksen pääliikennevirta on valtatien 2 alitse Van ha-hel sin gin tiel tä Friitalantielle ja toisinpäin. Tämä tilanne on puoltanut nä ke mys tä, että risteys on toistaiseksi pidetty tasa-arvoisena. On kuitenkin ollut esillä, että ajettaessa Vanha-Helsingintietä pitkin Rii pun rai tin kiertoliittymän suunnasta valtatien 2 alitse, erityisesti raskaalla lii ken teel lä on talviaikana ongelmia pysähtyä väistämään Friitalatieltä tu le vaa liikennettä pitkän alamäen ja joskus tien liukkauden vuoksi. Myös näkemä Friitalantien suuntaan on lyhyt. Liikennetilanne Vanha-Helsingintien ja Friitalantien risteyksessä muut tuu Satamaidon ja Lidl'n tulemisen ansiosta. Liikennemäärä ja var sin kin raskas liikenne Vanha-Helsingintiellä tulee voimakkaasti kas va maan. Em. syistä johtuen on perusteltua muuttaa alueen liikenteenohjausta si ten, että Friitalantien liikenne osoitetaan väistämisvelvolliseksi suh tees sa Vanha-Helsingintiehen. Valmistelija: Tekninen johtaja Täytäntöönpano: Lisätietoja: Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri Lautakunta päättää, että Friitalantien liikenne osoitetaan väis tä misvel vol li sek si suhteessa Vanha-Helsingintiehen. Väistämisvelvollisuutta osoit ta va liikennemerkki asennetaan sekä kadulle että ke vy en lii keen teen väylälle jo kesän 2015 aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Eetu

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Elohaka. Liitteet Friitalantien osoittaminen väistämisvelvolliseksi suhteessa Vanha-Helsingintiehen, opaskartta

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Harjunpään koulun maalausurakoitsijan valinta 292/ /2013 Tekninen lautakunta 40 Valtuusto on päättänyt, että Harjunpään koulun jul kisi vut maalataan koulun peruskorjauksen yhteydessä. Tekninen osasto on pyytänyt urakoitsijoilta tarjouksia koulun jul ki sivu jen maalaamiseksi. Tarjouspyyntöön sisältyy työselostus maalaustyön suo rit ta mi ses ta. Tarjouspyyntö on liitteenä, Liite 8 Urakoitsijan valintakriteerinä on alin tarjoushinta. Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjoukset on avat tu kaupungin hankintaohjeen mukaisesti ja avauksesta on laadittu avaus pöy tä kir ja. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailutaulukko, Liite 9 Valmistelija: Tekninen johtaja Talonrakennusmestari Lautakunta valitsee Harjunpään koulun julkisivujen maa laus ura koitsi jak si JJM-Rakentajat Oy ehdolla, että sopimusneuvotteluissa pääs tään so pi muk seen. Mikäli edullisimman hinnan antaneen urakoitsijan kanssa ei pääs tä so pi muk seen, sopimusneuvottelu ja sopimus voidaan tehdä ver tai lutau lu kon, liite 9, toiseksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kans sa Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Lisätietoja: Sarin. Liitteet Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai talonrakennusmestari Jarkko Harjunpään koulun maalausurakoitsijan valinta, tarjouspyytö

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Harjunpään koulun maalausurakoitsijan valinta, avauspöytäkirja

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 41 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla Tekninen johtaja: Liitteet Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ehdotus hyväksyttiin. Ilmoitusasiat, päätösluettelo

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 42 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kirjata pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Ei kirjattavia jäsenien esityksiä.

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 34,35,36,40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 37,38 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 37,38,39 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 39 Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55 Tekninen lautakunta Aika 22.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 28 Palokujan kevyen liikenteen väylän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Klubi Lautturi Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 94 Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392 Kaupunginhallitus Aika 06.10.2014 klo 16:15-18:04 Paikka Satmatic Oy Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 187 Valtuuston kokouksen 29.9.2014 päätösten täytäntöönpano

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Kulttuurilautakunta Aika 04.02.2015 klo 18:00-20:20 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 13 Savipakarin vuokraaminen yrittäjälle

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 20. Tekninen lautakunta 19.02.2015. Aika 19.02.2015 klo 17:00-18:29. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 20. Tekninen lautakunta 19.02.2015. Aika 19.02.2015 klo 17:00-18:29. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 20 Tekninen lautakunta 19.02.2015 Aika 19.02.2015 klo 17:00-18:29 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot