Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 9 Yleishallinto...9 Seurakunnallinen toiminta...15 Hautaustoimi...45 Kiinteistötoimi...48 Talousarvion toteutumisvertailut...55 Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu...59 Investointien toteutumisvertailu...61 Rahoitusosan toteutumisvertailu...63 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...64 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...64 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...65 Tase ja sen tunnusluvut...66 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...67 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...68 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...72 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...72 Tuloslaskelman liitetiedot...73 Taseen liitetiedot...74 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma...78 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA...82 LUETTELO TOSITELAJEISTA...82 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET.. 83 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ. 83 2

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Kulunut vuosi oli seurakuntamme 90-vuotisen historian juhlavuosi, jota vietettiin monenlaisen työn merkeissä. Kirkon 90-vuotisjuhlasta joulukuussa 2013 alkoi koko kevään mittainen juhla-aika, jonka kuluessa eri työaloilla järjestettiin omia tapahtumia. Yhteisenä huipentumana oli 90-vuotisjuhla piispantarkastuksen yhteydessä toukokuun alussa. Kesäkuun alussa pidetty toritapahtuma päätti juhlavuoden vieton. Piispantarkastuksessa todettiin seurakunnan talouden ja toiminnan olevan kokonaisuudessaan hyvin hoidettuja. Lasten ja nuorten huomioiminen, seurakuntaan muuttaneiden kohtaaminen ja jumalanpalveluksen toteuttaminen verkossa arvioitiin seurakunnan toiminnan painopisteiksi ja kehittämisen kohteiksi. Jumalanpalvelus oli toimintavuoden yhteinen toiminnallinen teema. Sen merkeissä työn alle otettiin muun muassa seurakunnan jumalanpalveluskäytäntöjen uudistaminen ja seurakuntalaisten osallisuus sekä perhejumalanpalvelukset. Siilinjärven kirkon jumalanpalvelusten välittäminen verkossa osoittautui mahdolliseksi yhteistyössä paikallislehti Uutis-Jousen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Hanke oli työn alla syksyn ajan ja ensimmäinen verkkokirkko toteutettiin ensimmäisenä adventtina. Syksyn seurakuntavaalit olivat valtakunnallisesti näkyvä tapahtuma, joka valmisteluineen työllisti niin työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä ja muita toimitsijan tehtäviin lupautuneita. Uusia kirkkovaltuutettuja tuli yhdeksän eli kolmasosa valtuustosta vaihtui. Tehdystä työstä huolimatta äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Tilastojen valossa vuosi oli monessa suhteessa edellisvuoden kaltainen. Jumalanpalveluksiin osallistuminen kääntyi laskuun edellisen vuoden huippuluvuista. Huolestuttavin piirre oli seurakunnasta eroamisen huomattava lisääntyminen jo toisena vuonna peräkkäin. Henkilöstössä suurin muutos oli kahden uuden papin tulo seurakunnan palvelukseen yhden jäätyä eläkkeelle ja yhden siirryttyä pois seurakunnasta. Lähetyssihteerin ja yhden kanttorin virkaa sekä syksystä alkaen yhtä diakonian virkaa hoidettiin viransijaisen voimin. Toimintavuosi kului seurakunnan juhlan ja seurakuntavaalien vuoksi poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuoden aikana pantiin myös alulle uusia toimintamuotoja, joista verkkokirkon lisäksi on mainittava erityisesti syksyllä aloitettu Suurella sydämellä vapaaehtoishanke. Vuoden anti tuleekin kunnolla arvioitua vasta sen jälkeen kun näistä toisenlaisista tunnelmista ja avauksista päästään siirtymään normaaliin arkeen. Parhaimmillaan vuoden tuloksiin voi laskea myönteisen näkyvyyden sekä itsetunnon, jopa ylpeyden omasta seurakunnastamme. Seppo Laitanen kirkkoherra 3

4 Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 14,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua huonompaan kertymään vaikutti keskeisesti se, että puutavaran myyntituloja ei kertynyt yhden puukaupan peruuntumisen vuoksi arvioitua määrää. Toimintakulujen ylittymisen aiheutti henkilökunnan sijaistarpeista aiheutuneet henkilöstökulut. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 7,1 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 6,4 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 4,6 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 67 %. Toimintakate oli euroa, joka oli 8,6 % edellisvuotta heikompi ja toisaalta euroa heikompi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,7 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 2,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä kasvoi edellisvuodesta 33,5 %. Verotulokertymä ylitti kokonaisuutena talousarviotason eurolla. Tästä euroa kohdistui yhteisöveroon. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli euroa arvioitua parempi. Sijoitusrahastojen arvonousukirjaukset kertomusvuoden aikana olivat yhteensä euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 68,9 % edellisvuotta heikompi. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista vain 41,2 %. Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Tulos heikkeni edellisvuodesta 233,1 %. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi euroa. Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin ja ennuste

5 Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä vaikkakin vuosikate selkeästi heikentyi edellisvuodesta. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Edellä olevan taulukko osoittaa miten vuosikate kääntyi vuonna 2009 laskusuuntaan. Vuonna 2013 vuosikate koheni tilapäisesti runsaan puutavaramyynnin ja verotillityksen aikaistumisen seurauksena vuosien tasolle, mutta tulevina vuosina vuosikatteet jäävät selkeästi korvausinvestointeja ja poistotasoa alhaisemmaksi. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset ja kiinteistökustannusten kasvu. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee Vuorelan kirkon remontin vuoksi olemaan varsin korkea, mikä kohottaa vuotuisten poistojen tasoa. Tällä on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole lähivuosina tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatiman ennusteen mukaan kunnallisverotilitysten kasvu vuonna 2015 on noin 1,6 %, vuonna 2016 noin 3 % ja vuonna 2017 noin 3,5 %. Yhteisöverotilitysten kasvuksi vuodelle 2015 on kuntasektorilla arvioitu noin 0,7 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-5 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakunnat eivät voi odottaa kirkollisveron määrään kasvua vuosina Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut samaa tasoa tai hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Ev.lut. seurakuntien yhteisövero-osuus poistuu vuoden 2016 alusta ja se kompensoidaan seurakunnille kirkkohallituksen kautta jaettavalla lakisääteisellä valtionavustuksella. Avustuksen määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Siilinjärven seurakunnalle tuloutettava avustuksen määrä ei ennakkolaskelmien mukaan tule merkittävästi poikkeamaan yhteisöverotulojen määrästä. Seurakunnan verotulot 2012 ja ennuste verotuloista ja valtionavustuksesta (1.000 ) Tp 2012 Tp 2013 Tp Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionavustus YHTEENSÄ Muutos -% -4,7 +9,3 +0,7-0,2 +1,6-0,4 Suurin uhkatekijät seurakunnan talouskehitykselle ovat kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut ja vuosina eroaminen oli erityisen voimakasta. Seurakunnan jäsenmäärä ei tästä johtuen enää ole kasvanut vaikka kunnan jäsenmäärä lisääntyikin. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto ovat osaltaan paikanneet negatiivista kehitystä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Seurakunnan jäsenmäärään ei kasvuodotuksia kuitenkaan voida enää asettaa, mikäli kirkosta eroamistaso säilyy parin viime vuoden tasolla. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Seurakunnalla on selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. 5

6 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2011 Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, valittiin III kappalaisen virkaan Unto Niskanen, hyväksyttiin uusi organisaatiomalli 1.5. lukien tarvittavine esimiesmääräyksineen ja virkanimikemuutoksineen ja valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunta vahvistettiin vuoden tuloveroprosentiksi 1,25 ja päätettiin asettaa tulevien vuosien toimintaja taloussuunnitelmiin tavoite rahavarojen rahastoimisesta tai säätiöimisestä hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2013 Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Suvi Eskola Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Erkki Luomi Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Jukka Markkanen Laitanen Seppo kirkkoherra Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Roivainen Seppo aluemestari, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman 6

7 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 136 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston nimeäminä on seurakunnassa vuosina toiminut diakoniatyön, perhetyön, lähetystyön, lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön ja Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja 2011 Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Oulun HTM & JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Syksyllä TALVEA Oy osti Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n osakekannan ja samalla Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n nimeksi vaihdettiin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Kirkkoneuvoston jäsen Pirjo Ojala jätti aloitteen lähetystyöhön suunnatun taloudellisen tuen lisäämiseksi siten, että seurakunnan omaisuudesta saaduista tuotoista ohjattaisiin vuosittain 10 % lähetyskannatukseen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Kirkkoneuvosto päätti määritellä vuosittaisen virallisen lähetyskannatuksen lähetysjärjestöjen kanssa sovittavien euromääräisten sopimusten mukaisesti. Pirjo Ojalan aloitteeseen sisältyvän prosenttiosuuden omaisuuden tuotosta todettiin olevan perusteena monimutkainen soveltaa ja siksi tilanteen sallimat lisäykset lähetyskannatukseen tehdään entiseen tapaan sopimusten pohjalta. Kirkkoneuvoston jäsenet Pirjo Ojala ja Raija Hokkanen tekivät aloitteen lähetysjärjestöille annettavan avustuksen korottamiseksi eurolla. Aloite valmistellaan vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. 7

8 Henkilöstö Henkilöstö hallintokunnittain Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,4 Seurakuntatyö ,6 Hautaustoimi ,2 Kiinteistötoimi ,1 Yhteensä ,8 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2010 Vuosi Osuus kunnan väestöstä % Läsnäoleva väestö Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vastoin ennusteita seurakunnan väestömäärä väheni vuonna ennätyssuuren seurakunnasta eronneiden määrän ja muuttotappion takia 1,1 % (edellinen vuosi -0,7 %). Koko kirkon jäsenmäärä laski vastaavana aikana % (-1,1 %). Seurakunnan jäsenistä miehiä oli (8.420) ja naisia (9.085). Miehistä seurakuntaan kuului 76,4 % ja naisista 83,5 %. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta viime vuosina ollut selvässä laskusuunnassa. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 73,7 % suomalaisista (edellisvuonna 75,2 %). Kastettujen määrän ja kuolleisuuden erotus eli ns. luonnollinen väestönkasvu toteutui ennakko-arvion mukaisesti. Toimintavuodelle arvioitu 80 jäsenen muuttovoitto kääntyi lopulta 31 hengen muuttotappioksi. Solmittujen avioliittojen määrä jäi arvioitua pienemmäksi kun taas avioerojen osalta määrä oli arvioidun suuruinen. Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä asettuu. Kahden edellisvuoden kaltainen eroaalto johtaa vääjäämättä väestömäärän laskuun. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto eivät riitä paikkaamaan seurakunnasta eronneiden määrää. 8

9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) MYYNTITUOTOT 195,00 297,00-34,3 MAKSUTUOTOT , ,43 67,5 TUET JA AVUSTUKSET , ,29 4,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 8.740,62 100,0 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,72 71,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,21 1,0 PALVELUJEN OSTOT , ,34 27,3 VUOKRAKULUT , ,92 61,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,28 35,2 MUUT TOIMINTAKULUT , ,99 80,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,74 11,7 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,02 8,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85-4,7 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,87 7,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,46-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,82 7,4 LASKENNALLISET ERÄT , ,82 7,4 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 9,6 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 25,9 % Henkilöstökulut 52,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 6,7 % Muut kulut 3,8 % Sisäiset kulut 11,4 % 9

10 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle hyväksyttävän ympäristöohjelman perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan ympäristöohjelman vuosille ja nimesi ympäristöohjelman valmistelleen työryhmän ympäristötyöryhmäksi. Kaikki ympäristödiplomin edellyttämät minimikriteerit saatiin toteutettua kevään ja kesän aikana. Kuopion hiippakunnan nimeämät auditoijat suorittivat hakuprosessiin liittyvät auditoinnin seurakunnassa ja esittivät Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle. Kirkkohallitus myönsi seurakunnalle ympäristödiplomin vuosille Piispantarkastuksen toteuttaminen Seurakunnassa toteutettiin piispa Jari Jolkkosen johdolla uudistettu piispantarkastus. Tarkastukseen kuului talouden ja hallinnon tarkastus 18.3., työntekijöiden ja luottamushenkilöiden itsearviointia konsultti Raimo Turusen johdolla esimiestiimissä ja valtuustoseminaarissa Piispa avustajineen aloitti tarkastuksen visitaatio-osan 29.4., johon liittyi vierailu kunnantalolla ja neuvottelu kunnan toimijoiden kanssa, vierailu Suininlahden koululla, Karjalan Lennostossa, Vehviläisen sipulinviljelytilalla ja Uutis-Jousessa sekä iltatilaisuutena Puhuta piispaa tapahtuma seurakuntalaisille seurakuntatalolla. Visitaatio-osa jatkui 3.5. Ruokoniemessä järjestetyllä neuvottelulla, jossa olivat mukana seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Visitaatio-osa päättyi su 4.5. kirkossa toteutettuun piispanmessuun ja kirkkokahveihin. Tarkastuksen jälkeen kirkossa järjestettiin seurakunnan 90-vuotisjuhla, johon myös piispa seurueineen osallistui. Uuden piispantarkastuskäytännön mukaisesti visitaation jälkeen on pidetty kaksi palautepalaveria, lisäksi vuoden kuluttua tarkastuksesta lääninrovasti toimittaa vielä jälkitarkastuksen seurakunnassa. Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seurakuntavaalien vaalilautakunnan ja kirkkoneuvosto äänioikeutettujen luettelon tarkastajat. Äänioikeutettujen luettelo tarkastettiin Vaalilautakunta päätti kokouksissaan syksyn aikana vaalin toteutettavaksi yksipäiväisenä, määräsi sen äänestyspaikat ja niiden vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen toteuttamisen sekä suoritti itseoikaisut äänioikeutettujen luetteloon. Ennakkoäänestys toteutettiin nimetyissä ennakkoäänestyspaikoissa Varsinaisena vaalipäivänä äänestys toteutettiin Siilinjärven kirkossa ja Vuorelan kirkossa, minkä jälkeen äänet laskettiin ja vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen. 10

11 Kirkkovaltuustoon valituista 27 valtuutetusta yhdeksän on uusia, heistä naisia on 17 ja miehiä 10. Äänestysprosentti 14,7 oli huonompi kuin edellisten vaalien 16, vuotiaista äänesti 5,6 %. Vaalilautakunta käynnistämässä seurakuntavaalien ääntenlaskentaa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut 2013 Arvio Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 94, ,2 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 95, ,0 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,33 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,33 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,89 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 Laskennalliset erät , ,22 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

12 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Käynnistetään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. Taloustoimiston henkilökunta osallistui kertomusvuoden aikana useisiin Kirkon palvelukeskuksen järjestämiin koulutustapahtumiin, joista valtaosa toteutettiin viikoittaisina verkkokoulutuksina. Koulutustapahtumia järjestettiin myös KiPan toimipisteessä Oulussa. Loppuvuoden aikana suoritettiin palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä vuoden 2015 talousarvion konversiot KiPan asettaman aikataulun mukaisesti. Konversioissa käytettiin osittain apuna aiemman ohjelmatoimittajan Rauhala Oy:n palveluja. Taloushallintoon (mm. osto- ja myyntireskontrat, käyttöomaisuus, tilinpäätös ) liittyviä konversioita KiPan järjestelmiin tehdään vielä tammi-helmikuussa Uusitaan henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet huomioiden sähköisen kalenterin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuudet. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet uusittiin. Ennen hankintaa selvitettiin henkilöstökyselyn avulla jokaisen työntekijän tarpeet käyttää puhelimella sähköistä kalenteria ja sosiaalista mediaa. Hankituista 53 puhelimesta 30 oli älypuhelimia. Laaditaan ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristöohjelmaan ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Ympäristöohjelmaan laadittiin tavoitteen mukaisesti ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Arviointia Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen valmistautuminen aiheutti taloustoimistossa ajoittaista kiirettä ja töiden ruuhkautumista, mutta työstä suoriuduttiin kuitenkin kiitettävästi ja kaikki liittymisessä tarvittavat palkka- ja henkilöstöhallinnon konversiot voitiin suorittaa ajallaan. Liittyminen KiPaan toteutui alkaen ilman suurempia ongelmia. Taloustoimiston tulevina haasteina on omaksua kokonaan uudet toimintatavat talous- ja henkilöstöhallinnan hoitamisessa ja samalla kouluttaa oma henkilökunta uusien järjestelmien käyttöön. Tunnusluvut 2013 Arvio Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 75,74 80,62 85,55 12

13 Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,74-38,74 Toimintakulut (ulkoiset) , ,78 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,04 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Perhelehtien digitointi on tarkastettu ja puuttuva materiaali kuvattu. Jäsentietojärjestelmä ei toimi edelleenkään kaikilta osin luotettavasti, vaan esimerkiksi virkatodistuksia joudutaan edelleen tekemään manuaalisesti. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 3,75 3,63 3,79 Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,13 Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,34-625,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,29 Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,29

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään seurakunnallisten toimintojen suunnittelussa. Jäsentietojärjestelmä käyttö on sen ongelmista johtuen rajoittunut pelkästään kirkkoherranviraston henkilöstöön eikä käyttöoikeuksia ole pystytty lisäämään muille. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Päätearkiston järjestämistyötä on jatkettu ajan salliessa, mutta tehtävää on edelleen paljon. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 5,53 5,54 5,56 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) ,32-711,68 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,32-711,68 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,61-733,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 Laskennalliset erät , ,07 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,50 11,5 MAKSUTUOTOT , ,21 9,8 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,94-22,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.035, ,09 14,2 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,74 1,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,02 5,8 PALVELUJEN OSTOT , ,89 4,7 VUOKRAKULUT , ,40 4,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,45-19,8 ANNETUT AVUSTUKSET , ,47-11,9 MUUT TOIMINTAKULUT , ,38-0,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,61 2,9 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,87 3,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,38 6,0 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,25 4,1 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,32 6,3 LASKENNALLISET ERÄT , ,32 6,3 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,57 4,5 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 51,1 % Palvelujen ostot 8,6 % Aineet, tarvikkeet 2,1 % Muut kulut 0,2 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 5,6 % Sisäiset toimintakulut 32,1 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toimintaajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan juhlavuoteen liittyvät erityistilaisuudet, yhteydet sidosryhmiin ja toimijoihin kunnan alueella. Seurakunnan juhlavuotta vietettiin kevätkauteen ja alkukesään painottuen. Juhlavuoden huipentumia olivat piispantarkastusjuhla 4.5. ja toripäivä 4.6. Tiedote seurakuntaan muuttaneille ja seurakuntaan liittyville. Seurakuntaan liittyneille tarkoitettua tiedotetta on käytetty syksystä lähtien, muuttaneiden tiedote ei ole vielä käytössä. Raamattu- rukous- ja keskustelupiirien ja muun aikuisten pienryhmätoiminnan kehittäminen. Seurakunnassa on toiminnassa kaksi pappien johtamaa raamattupiiriä sekä yksi vapaaehtoisen vetämä naisten raamattupiiri. Näiden lisäksi toimii yksi miehille ja yksi naisille suunnattu keskustelupiiri sekä kirjallisuuspiiri vapaaehtoisen johtamana. Yhteistyö aikuistyössä vaikuttavien kirkollisten järjestöjen ja tahojen kanssa erityisesti miestyössä. Arviointia Aikuistyössä järjestettiin toisen kerran miestenpäivät yhdessä kirkollisten järjestöjen kanssa sekä yhteiskristillinen koulutusviikonloppu. Kirkkopyhä Raamattuopiston 75. juhlavuoden merkeissä pidettiin marraskuussa Vuorelan kirkossa. Lisäksi järjestöjen kanssa on kuukausittain seuroja ja muuta toimintaa. Seurakunnan juhlavuosi ja syksyn seurakuntavaalit olivat suuri ponnistus, jonka vuoksi kaikkia muita tavoitteita ei täysin saavutettu. Pienryhmätoiminnassa oli havaittavissa vilkastumista vuoden aikana. Kirkolliset järjestöt olivat aktiivisia toimijoita hyvässä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tunnusluvut 2013 Arvio Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia

17 Seurakunnan 90-vuotista taivalta tuotiin esille toripäivässä Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,93 Laskennalliset erät , ,25 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,18 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,57 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,57 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,64 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21 Laskennalliset erät , ,41 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,62 17

18 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,29 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,29 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 Laskennalliset erät ,80 642,80 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,87 Aikuistyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,26 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,74-875,26 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,51 Laskennalliset erät ,16-66,84 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,67 Muut seurakuntatilaisuudet 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 50,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,43 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,43 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,37 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,80 Laskennalliset erät ,80-41,20 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 18

19 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Viestinnällä vahvistetaan myös seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Valmistetaan seurakunnan viestintästrategia osana seurakunnan strategiaa. Viestintästrategiaa on työstetty eteenpäin vuoden aikana. Työn alla on koko seurakunnan strategia, ja viestinnän osuus lisätään osaksi sitä. Järjestetään työntekijöille ja vapaaehtoisille viestintäkoulutusta seurakunnan viestinnän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Viestinnän tiimoilta järjestettiin 9 koulutusta, joihin osallistui 130 henkilöä. Käytetään viestintäkanavia monipuolisesti ja tuoreesti. Uudistetaan seurakunnan graafista ja visuaalista ilmettä. Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta aloitti syksyllä, ja verkkokirkkotoiminta alkoi joulukuussa. Aiemmin käytössä olleita kanavia - Uutis-Jousi, Kirkko ja koti, seurakunnan verkkosivut ja facebook-sivut - käytettiin entiseen tapaan. Tapahtumatiedotteita lähetettiin myös ilmaisjakelulehdille ja paikallisradioille. Graafisen ilmeen uudistus valmistui vuoden lopussa, ja käyttöönotto tapahtuu Visuaalisen ilmeen suunnittelun toteutti tarjouskilpailun jälkeen Advisio Oy. Erillisprojekteja ovat seurakunnan juhlavuoden ja seurakuntavaalien viestintä. Juhlavuosi ja seurakuntavaalit olivat viestinnän painopisteenä ja esillä näkyvästi. Arviointia Viestinnän osaamista ja viestinnällistä ajattelua pyrittiin siirtämään työalojen tiimeihin koulutusten avulla ja näin saadaan seurakunnan viestintää joustavammaksi ja nopeammaksi. Myös yhteinen graafinen palvelee samaa tavoitetta ja lisää seurakunnan tunnettuutta. Tunnusluvut 2013 Arvio Vierailuja kotisivuilla, kpl/kk Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa Nettokulut / srk:n jäsen, 11,68 13,44 12,27 19

20 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,84 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,84 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,36 806,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 Laskennalliset erät , ,12 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,60 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava kanttori Vesa Kajava. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään soittajia ja laulajia avustamassa tarvittaessa. Pyritään toteuttamaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Musiikkiavustajia on käytetty suhteellisen runsaasti; erityisesti juhlapyhinä ja muissa juhlajumalanpalveluksissa. Seurakunnan kuorojen tärkeimpänä tehtävänä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Avustajat ovat olleet seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi paikkakunnan muita musiikkiryhmiä ja solisteja. Aloitetaan musiikkileikkikoulutoiminta ja bändikerhotoiminta. Musiikkileikkikoulutoiminta käynnistyi syksyllä. Kirkkomuskaria on pidetty yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Ryhmiä on ollut kaksi, joissa on ollut osallistujia yhteensä 16. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan. Bändikerho/koulu kokoontui keväällä seitsemän kertaa ja syksyllä 10 kertaa. Aktiivisia bändikerholaisia on ollut 4-6 nuorta. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin suunniteltua enemmän. Musiikkityyleiltään tilaisuudet ovat olleet monipuolisia. Perinteinen kirkkomusiikki on ollut hyvin edustettuna ja kevyempää ohjelmistoa ovat esittäneet mm. Amani-kuoro sekä Rauno Tikkanen Quartet. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet vetivät jälleen kirkot täyteen useammankin kerran. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Kansalaisopisto monine kuoroineen sekä musiikkiopisto ovat olleet aktiivisia yhteistyötahoja. Urkutyöpaja toteutettiin vuoden tauon jälkeen ja osallistujia oli runsaasti, yhteensä 15 oppilasta. 20

21 Arviointia Tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Uutta toimintaa on saatu käyntiin mm. kirkkomuskarin muodossa. Nyt seurakuntalaisilla on mahdollista aloittaa musiikkiharrastus seurakunnan piirissä jo muutaman vuoden ikäisenä. On mahdollista kulkea seuraavaa polkua pitkin: kirkkomuskari lapsikuoro nuortenkuoro gospelryhmä Sola Gratia-kuoro virsikuoro. Tunnusluvut 2013 Arvio Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmillä esiintymisiä Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,15-983,15 Toimintakulut (ulkoiset) , ,52 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,67 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 Laskennalliset erät ,69 925,69 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,75 21

22 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön ja koululaisten iltapäiväkerhotyön tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheittensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä niiden toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Perhekirkot valmistellaan yhdessä paikalle tulleiden seurakuntalaisten kanssa. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi perhemessua ja viisi perhekirkkotilaisuutta. Tavoitteena ollut seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen yhteisen valmistelun kautta toteutui osittain erityisesti perhekirkoissa. Jumalanpalvelus valmisteltiin ja toteutettiin pienryhmissä. Lapset ja perheet olivat mukana niin esirukouksien toteutuksissa, saarnojen dramatisoinnissa kuin musiikillisissa osissa. Uusi toimintatapa haastoi niin työntekijät kuin seurakuntalaiset pohtimaan jumalanpalveluksen merkitystä ja sen sisältöä lasten ja perheiden sekä osallisuuden kannalta. Kunnan tukemia iltapäiväkerhoja järjestetään Toivalan, Kasurilan ja Vuorelan alueella huomioiden erityisesti toiminnan sisällössä ja sen toteutuksessa lasten luontainen tarve liikkua. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestettiin kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueella. Kerhoissa toteutettiin kevään aikana kampanja, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ulko - ja sisäliikuntaan. Niissä pidettiin päiväkirjaa päivittäisestä liikunnasta ja lapset äänestivät kuukauden parhaimman pelin / leikin. Osa ohjaajista osallistui kevään aikana kunnan järjestämään Liikkuva iltapäiväkerho - koulutukseen. Taataan päiväkerhopaikka jokaiselle kerhotoimintaan haluavalle 3-5-vuotiaalle. Kerhotoimintaan osallistuneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan parin viime vuoden aikana, kuluvan toimintavuoden aikana kaikki halukkaat saivat kerhopaikan. Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 vuotiaille kolmessa eri toimintapisteessä yhteensä 10 eri ryhmässä. Pyhäkoulutoimintaa pyritään laajentamaan mm. hakemalla aktiivisesti uusia vapaaehtoisia pyhäkouluopettajia. Pyhäkouluopettajia tuetaan tehtävässään koulutuksella ja säännöllisellä yhteydenpidolla. Pyhäkoulutoiminnan laajentaminen toteutui osittain, muutama uusi vapaaehtoinen ilmoittautui mukaan sunnuntai pyhäkoulun ohjaajarinkiin mutta uusia pyhäkouluryhmiä ei vuoden aikana käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Pyhäkouluopettajille järjestettiin keväällä Pyhäkoulun ohjaajan peruskoulutus (Maja), säännölliset palaverit ja yhteydenpito tukivat pitkäaikaisia vapaaehtoisia tehtävässään. Kesäajan toiminnan kehittäminen: järjestetään parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa, laajennetaan kesäkahvila toimintaa eri kerhopaikkoihin. Arviointia Kesäajan toimintana järjestettiin parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa. Leirille osallistui aktiivinen joukko lapsiperheitä, aikuiset pohtivat parisuhteen kysymyksiä perhetyöntekijän johdolla lasten oman ohjelman aikana. Kesäkahvila toimintaa pystyttiin järjestämään vain seurakuntatalolla, vähien tila- ja henkilöstöresurssien vuoksi. Kesäkahvila toiminta laajeni ympärivuotiseksi Kahvila Huiliksi. Lasten jumalanpalvelus elämän kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen alkaa lapsimyönteisen ilmapiirin luomisella. Lapsia perheineen tulee aktivoida ja ottaa mukaan entistä enemmän seurakunnan toiminnan suunnitteluun, ideointiin sekä jumalanpalvelusten toteuttajiksi yhdessä työntekijöiden kanssa. 22

23 Iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvien määrän hienoisen laskun takana on arvioitu olevan vallitseva yhteiskunnan tilanne, epävarmuus perheiden taloudellisesta tilanteesta. Tilanne asettaa haasteita kerhotoiminnan suunnitteluun pitkäjänteisesti. Kerhotoiminnan tapahtumiin on osallistunut arvioitua enemmän ihmisiä viime vuosina. Toimintaa on monipuolistettu, uusia tapahtumia on järjestetty ja perheitä on kutsuttu osallistumaan kerhotoiminnan arkeen. Lapsityössä kannetaan edelleen huolta siitä, että tulevaisuudessakin seurakunnalla olisi riittävät resurssit taata lapsen oikeus saada kristillistä kasvatusta seurakunnan toimesta. Samanaikaisesti toiminnan haasteena on löytää keinot tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tunnusluvut 2013 Arvio Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoryhmissä osallistujia Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoissa osallistujia Ip-kerhojen tapahtumiin osallistuneita Ip-kerhojen nettokulut / kerholainen, Kesäkerhoihin osallistuneita Päiväkerhojen kevätjuhlaa vietettiin värikkäästi. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 23

24 Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-727,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,41 150,41 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,41-576,59 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 Laskennalliset erät , ,64 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,10 Iltapäiväkerhotyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,55 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,94 Laskennalliset erät , ,67 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 Kirkonmäki kuhisee lapsityön pääsiäistapahtuma Kuva Sanna Marin. 24

25 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin ja kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kysynnän mukaan, huomioiden myös perheet jotka eivät voi osallistua toimintaan päiväaikaan. Osallistujien kristillistä elämää tuetaan kerhossa esimerkiksi hengellisen musiikin, erilaisten kirkkohetkien ja kirkkovuoden juhlien avulla. Kerhotoimintaa järjestettiin perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kuudessa eri toimipisteessä. Iltaisin kokoontuva perhekerho toimi vain kevätkaudella. Vuoden varrella toteutetut kirkkohetket sekä kirkkovuoden juhlien huomioiminen rikastuttivat kerhotoiminnan sisältöä ja osallistujien kristillistä elämää. Vahvistetaan perheiden tavoittamista mm. sähköpostitse, seurakunnan lapsityön verkkosivuja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalisen median keinoja. Perheiden sähköpostilista-toiminta tavoitti vuoden aikana yli 550 perhettä kuukausittain. Seurakunnan lapsityön verkkosivujen kehittäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen perheiden tavoittamiseksi ei kaikilta osin toteutunut. Muistetaan 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla, kukin ikäryhmä kutsutaan vuorollaan mukaan perhekirkkoon tai muihin lapsityön tapahtumiin. Seurakunta muisti 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsulla osallistua ikäluokan omiin juhliin, perhekirkkoon tai muuhun kerhotoimintaan. Lisäksi vuoden 2013 aikana kastetut lapset läheisineen kutsuttiin perhekirkkoon. Päivähoidon uskontokasvatusta tuetaan mentoroinnin ja päivähoidon henkilöstön koulutuksella sekä perinteisten päiväkotihartauksien avulla. Päivähoidon henkilöstön uskontakasvatuksen osaamista tuettiin mentoroinnilla sekä Kasvattajien päivän koulutuksella. Kouluttajana oli lastenpsykiatri Jari Sinkkonen teemana Lapsen levottomuus- stressi, temperamentti vai ADHD. Lisäksi järjestettiin perinteisiä päiväkotihartauksia, Kirkkomuskarituokioita, kirkkoseikkailuja sekä osallistuttiin kutsuttuina kahden päiväkodin joulujuhlaan. Käynnistetään Kirkkomuskari -toiminta 3-5-vuotiaille yhdessä musiikkityön kanssa. Syyskaudella käynnistyi lasten Kirkkomuskari -toiminta Vuorelassa yhteistyössä musiikkityön kanssa. Arviointia Tehtäväalueen toiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lapsen ja hänen läheistensä jäsenyyttä kirkossa. Säännöllinen yhteydenpito, henkilökohtaiset kutsut toimintaan ja uusien perheitä kiinnostavien toimintamuotojen löytäminen ovat niitä keinoja joilla seurakuntayhteyttä vahvistetaan. Toiminnan kehittämisen haasteina on löytää keinot, joilla seurakunnan varhaiskasvatus (mentorit/päiväkotikummit) voisivat tukea päivähoidon henkilöstöä uskontokasvatukseen toteuttamiseen. Nettityön (sosiaalinen media ja www -sivut) osaamiseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa tulee panostaa henkilökunnan koulutuksen avulla. 25

26 Tunnusluvut 2013 Arvio Kokoontumiskertoja Ryhmissä käyneiden aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat Ryhmissä käyneiden lasten yhteenlasketut käyntikerrat Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Talousarvion toteutuminen 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 984,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,18 904,18 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,47 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,29 Laskennalliset erät , ,94 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 Varhaisnuorisotyön sählykerholaisia. Kuva Sanna Marin. 26

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2009... 8

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 TASEKIRJA Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 2012.1 1.1 Yleiskatsaus..... 1 1.2 Hallinto... 4 1.3 Henkilöstö...... 6 1.4 Väkiluku.... 7 1.5 Talousarvion

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 -

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut 10 5.1 ssa hyväksyttyjen

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 Kirkkoneuvosto 020414 20 Kirkkovaltuusto 280514 7 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2. Toiminnan

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot