Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 9 Yleishallinto...9 Seurakunnallinen toiminta...15 Hautaustoimi...45 Kiinteistötoimi...48 Talousarvion toteutumisvertailut...55 Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu...59 Investointien toteutumisvertailu...61 Rahoitusosan toteutumisvertailu...63 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...64 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...64 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...65 Tase ja sen tunnusluvut...66 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...67 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...68 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...72 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...72 Tuloslaskelman liitetiedot...73 Taseen liitetiedot...74 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma...78 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA...82 LUETTELO TOSITELAJEISTA...82 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET.. 83 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ. 83 2

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Kulunut vuosi oli seurakuntamme 90-vuotisen historian juhlavuosi, jota vietettiin monenlaisen työn merkeissä. Kirkon 90-vuotisjuhlasta joulukuussa 2013 alkoi koko kevään mittainen juhla-aika, jonka kuluessa eri työaloilla järjestettiin omia tapahtumia. Yhteisenä huipentumana oli 90-vuotisjuhla piispantarkastuksen yhteydessä toukokuun alussa. Kesäkuun alussa pidetty toritapahtuma päätti juhlavuoden vieton. Piispantarkastuksessa todettiin seurakunnan talouden ja toiminnan olevan kokonaisuudessaan hyvin hoidettuja. Lasten ja nuorten huomioiminen, seurakuntaan muuttaneiden kohtaaminen ja jumalanpalveluksen toteuttaminen verkossa arvioitiin seurakunnan toiminnan painopisteiksi ja kehittämisen kohteiksi. Jumalanpalvelus oli toimintavuoden yhteinen toiminnallinen teema. Sen merkeissä työn alle otettiin muun muassa seurakunnan jumalanpalveluskäytäntöjen uudistaminen ja seurakuntalaisten osallisuus sekä perhejumalanpalvelukset. Siilinjärven kirkon jumalanpalvelusten välittäminen verkossa osoittautui mahdolliseksi yhteistyössä paikallislehti Uutis-Jousen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Hanke oli työn alla syksyn ajan ja ensimmäinen verkkokirkko toteutettiin ensimmäisenä adventtina. Syksyn seurakuntavaalit olivat valtakunnallisesti näkyvä tapahtuma, joka valmisteluineen työllisti niin työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä ja muita toimitsijan tehtäviin lupautuneita. Uusia kirkkovaltuutettuja tuli yhdeksän eli kolmasosa valtuustosta vaihtui. Tehdystä työstä huolimatta äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Tilastojen valossa vuosi oli monessa suhteessa edellisvuoden kaltainen. Jumalanpalveluksiin osallistuminen kääntyi laskuun edellisen vuoden huippuluvuista. Huolestuttavin piirre oli seurakunnasta eroamisen huomattava lisääntyminen jo toisena vuonna peräkkäin. Henkilöstössä suurin muutos oli kahden uuden papin tulo seurakunnan palvelukseen yhden jäätyä eläkkeelle ja yhden siirryttyä pois seurakunnasta. Lähetyssihteerin ja yhden kanttorin virkaa sekä syksystä alkaen yhtä diakonian virkaa hoidettiin viransijaisen voimin. Toimintavuosi kului seurakunnan juhlan ja seurakuntavaalien vuoksi poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuoden aikana pantiin myös alulle uusia toimintamuotoja, joista verkkokirkon lisäksi on mainittava erityisesti syksyllä aloitettu Suurella sydämellä vapaaehtoishanke. Vuoden anti tuleekin kunnolla arvioitua vasta sen jälkeen kun näistä toisenlaisista tunnelmista ja avauksista päästään siirtymään normaaliin arkeen. Parhaimmillaan vuoden tuloksiin voi laskea myönteisen näkyvyyden sekä itsetunnon, jopa ylpeyden omasta seurakunnastamme. Seppo Laitanen kirkkoherra 3

4 Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 14,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua huonompaan kertymään vaikutti keskeisesti se, että puutavaran myyntituloja ei kertynyt yhden puukaupan peruuntumisen vuoksi arvioitua määrää. Toimintakulujen ylittymisen aiheutti henkilökunnan sijaistarpeista aiheutuneet henkilöstökulut. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 7,1 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 6,4 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 4,6 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 67 %. Toimintakate oli euroa, joka oli 8,6 % edellisvuotta heikompi ja toisaalta euroa heikompi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,7 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 2,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä kasvoi edellisvuodesta 33,5 %. Verotulokertymä ylitti kokonaisuutena talousarviotason eurolla. Tästä euroa kohdistui yhteisöveroon. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli euroa arvioitua parempi. Sijoitusrahastojen arvonousukirjaukset kertomusvuoden aikana olivat yhteensä euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 68,9 % edellisvuotta heikompi. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista vain 41,2 %. Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Tulos heikkeni edellisvuodesta 233,1 %. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi euroa. Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin ja ennuste

5 Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä vaikkakin vuosikate selkeästi heikentyi edellisvuodesta. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Edellä olevan taulukko osoittaa miten vuosikate kääntyi vuonna 2009 laskusuuntaan. Vuonna 2013 vuosikate koheni tilapäisesti runsaan puutavaramyynnin ja verotillityksen aikaistumisen seurauksena vuosien tasolle, mutta tulevina vuosina vuosikatteet jäävät selkeästi korvausinvestointeja ja poistotasoa alhaisemmaksi. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset ja kiinteistökustannusten kasvu. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee Vuorelan kirkon remontin vuoksi olemaan varsin korkea, mikä kohottaa vuotuisten poistojen tasoa. Tällä on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole lähivuosina tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatiman ennusteen mukaan kunnallisverotilitysten kasvu vuonna 2015 on noin 1,6 %, vuonna 2016 noin 3 % ja vuonna 2017 noin 3,5 %. Yhteisöverotilitysten kasvuksi vuodelle 2015 on kuntasektorilla arvioitu noin 0,7 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-5 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakunnat eivät voi odottaa kirkollisveron määrään kasvua vuosina Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut samaa tasoa tai hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Ev.lut. seurakuntien yhteisövero-osuus poistuu vuoden 2016 alusta ja se kompensoidaan seurakunnille kirkkohallituksen kautta jaettavalla lakisääteisellä valtionavustuksella. Avustuksen määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Siilinjärven seurakunnalle tuloutettava avustuksen määrä ei ennakkolaskelmien mukaan tule merkittävästi poikkeamaan yhteisöverotulojen määrästä. Seurakunnan verotulot 2012 ja ennuste verotuloista ja valtionavustuksesta (1.000 ) Tp 2012 Tp 2013 Tp Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionavustus YHTEENSÄ Muutos -% -4,7 +9,3 +0,7-0,2 +1,6-0,4 Suurin uhkatekijät seurakunnan talouskehitykselle ovat kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut ja vuosina eroaminen oli erityisen voimakasta. Seurakunnan jäsenmäärä ei tästä johtuen enää ole kasvanut vaikka kunnan jäsenmäärä lisääntyikin. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto ovat osaltaan paikanneet negatiivista kehitystä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Seurakunnan jäsenmäärään ei kasvuodotuksia kuitenkaan voida enää asettaa, mikäli kirkosta eroamistaso säilyy parin viime vuoden tasolla. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Seurakunnalla on selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. 5

6 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2011 Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, valittiin III kappalaisen virkaan Unto Niskanen, hyväksyttiin uusi organisaatiomalli 1.5. lukien tarvittavine esimiesmääräyksineen ja virkanimikemuutoksineen ja valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunta vahvistettiin vuoden tuloveroprosentiksi 1,25 ja päätettiin asettaa tulevien vuosien toimintaja taloussuunnitelmiin tavoite rahavarojen rahastoimisesta tai säätiöimisestä hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2013 Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Suvi Eskola Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Erkki Luomi Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Jukka Markkanen Laitanen Seppo kirkkoherra Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Roivainen Seppo aluemestari, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman 6

7 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 136 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston nimeäminä on seurakunnassa vuosina toiminut diakoniatyön, perhetyön, lähetystyön, lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön ja Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja 2011 Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Oulun HTM & JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Syksyllä TALVEA Oy osti Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n osakekannan ja samalla Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n nimeksi vaihdettiin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Kirkkoneuvoston jäsen Pirjo Ojala jätti aloitteen lähetystyöhön suunnatun taloudellisen tuen lisäämiseksi siten, että seurakunnan omaisuudesta saaduista tuotoista ohjattaisiin vuosittain 10 % lähetyskannatukseen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Kirkkoneuvosto päätti määritellä vuosittaisen virallisen lähetyskannatuksen lähetysjärjestöjen kanssa sovittavien euromääräisten sopimusten mukaisesti. Pirjo Ojalan aloitteeseen sisältyvän prosenttiosuuden omaisuuden tuotosta todettiin olevan perusteena monimutkainen soveltaa ja siksi tilanteen sallimat lisäykset lähetyskannatukseen tehdään entiseen tapaan sopimusten pohjalta. Kirkkoneuvoston jäsenet Pirjo Ojala ja Raija Hokkanen tekivät aloitteen lähetysjärjestöille annettavan avustuksen korottamiseksi eurolla. Aloite valmistellaan vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. 7

8 Henkilöstö Henkilöstö hallintokunnittain Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,4 Seurakuntatyö ,6 Hautaustoimi ,2 Kiinteistötoimi ,1 Yhteensä ,8 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2010 Vuosi Osuus kunnan väestöstä % Läsnäoleva väestö Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vastoin ennusteita seurakunnan väestömäärä väheni vuonna ennätyssuuren seurakunnasta eronneiden määrän ja muuttotappion takia 1,1 % (edellinen vuosi -0,7 %). Koko kirkon jäsenmäärä laski vastaavana aikana % (-1,1 %). Seurakunnan jäsenistä miehiä oli (8.420) ja naisia (9.085). Miehistä seurakuntaan kuului 76,4 % ja naisista 83,5 %. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta viime vuosina ollut selvässä laskusuunnassa. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 73,7 % suomalaisista (edellisvuonna 75,2 %). Kastettujen määrän ja kuolleisuuden erotus eli ns. luonnollinen väestönkasvu toteutui ennakko-arvion mukaisesti. Toimintavuodelle arvioitu 80 jäsenen muuttovoitto kääntyi lopulta 31 hengen muuttotappioksi. Solmittujen avioliittojen määrä jäi arvioitua pienemmäksi kun taas avioerojen osalta määrä oli arvioidun suuruinen. Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä asettuu. Kahden edellisvuoden kaltainen eroaalto johtaa vääjäämättä väestömäärän laskuun. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto eivät riitä paikkaamaan seurakunnasta eronneiden määrää. 8

9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) MYYNTITUOTOT 195,00 297,00-34,3 MAKSUTUOTOT , ,43 67,5 TUET JA AVUSTUKSET , ,29 4,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 8.740,62 100,0 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,72 71,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,21 1,0 PALVELUJEN OSTOT , ,34 27,3 VUOKRAKULUT , ,92 61,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,28 35,2 MUUT TOIMINTAKULUT , ,99 80,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,74 11,7 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,02 8,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85-4,7 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,87 7,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,46-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,82 7,4 LASKENNALLISET ERÄT , ,82 7,4 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 9,6 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 25,9 % Henkilöstökulut 52,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 6,7 % Muut kulut 3,8 % Sisäiset kulut 11,4 % 9

10 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle hyväksyttävän ympäristöohjelman perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan ympäristöohjelman vuosille ja nimesi ympäristöohjelman valmistelleen työryhmän ympäristötyöryhmäksi. Kaikki ympäristödiplomin edellyttämät minimikriteerit saatiin toteutettua kevään ja kesän aikana. Kuopion hiippakunnan nimeämät auditoijat suorittivat hakuprosessiin liittyvät auditoinnin seurakunnassa ja esittivät Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle. Kirkkohallitus myönsi seurakunnalle ympäristödiplomin vuosille Piispantarkastuksen toteuttaminen Seurakunnassa toteutettiin piispa Jari Jolkkosen johdolla uudistettu piispantarkastus. Tarkastukseen kuului talouden ja hallinnon tarkastus 18.3., työntekijöiden ja luottamushenkilöiden itsearviointia konsultti Raimo Turusen johdolla esimiestiimissä ja valtuustoseminaarissa Piispa avustajineen aloitti tarkastuksen visitaatio-osan 29.4., johon liittyi vierailu kunnantalolla ja neuvottelu kunnan toimijoiden kanssa, vierailu Suininlahden koululla, Karjalan Lennostossa, Vehviläisen sipulinviljelytilalla ja Uutis-Jousessa sekä iltatilaisuutena Puhuta piispaa tapahtuma seurakuntalaisille seurakuntatalolla. Visitaatio-osa jatkui 3.5. Ruokoniemessä järjestetyllä neuvottelulla, jossa olivat mukana seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Visitaatio-osa päättyi su 4.5. kirkossa toteutettuun piispanmessuun ja kirkkokahveihin. Tarkastuksen jälkeen kirkossa järjestettiin seurakunnan 90-vuotisjuhla, johon myös piispa seurueineen osallistui. Uuden piispantarkastuskäytännön mukaisesti visitaation jälkeen on pidetty kaksi palautepalaveria, lisäksi vuoden kuluttua tarkastuksesta lääninrovasti toimittaa vielä jälkitarkastuksen seurakunnassa. Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seurakuntavaalien vaalilautakunnan ja kirkkoneuvosto äänioikeutettujen luettelon tarkastajat. Äänioikeutettujen luettelo tarkastettiin Vaalilautakunta päätti kokouksissaan syksyn aikana vaalin toteutettavaksi yksipäiväisenä, määräsi sen äänestyspaikat ja niiden vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen toteuttamisen sekä suoritti itseoikaisut äänioikeutettujen luetteloon. Ennakkoäänestys toteutettiin nimetyissä ennakkoäänestyspaikoissa Varsinaisena vaalipäivänä äänestys toteutettiin Siilinjärven kirkossa ja Vuorelan kirkossa, minkä jälkeen äänet laskettiin ja vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen. 10

11 Kirkkovaltuustoon valituista 27 valtuutetusta yhdeksän on uusia, heistä naisia on 17 ja miehiä 10. Äänestysprosentti 14,7 oli huonompi kuin edellisten vaalien 16, vuotiaista äänesti 5,6 %. Vaalilautakunta käynnistämässä seurakuntavaalien ääntenlaskentaa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut 2013 Arvio Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 94, ,2 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 95, ,0 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,33 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,33 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,89 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 Laskennalliset erät , ,22 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

12 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Käynnistetään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. Taloustoimiston henkilökunta osallistui kertomusvuoden aikana useisiin Kirkon palvelukeskuksen järjestämiin koulutustapahtumiin, joista valtaosa toteutettiin viikoittaisina verkkokoulutuksina. Koulutustapahtumia järjestettiin myös KiPan toimipisteessä Oulussa. Loppuvuoden aikana suoritettiin palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä vuoden 2015 talousarvion konversiot KiPan asettaman aikataulun mukaisesti. Konversioissa käytettiin osittain apuna aiemman ohjelmatoimittajan Rauhala Oy:n palveluja. Taloushallintoon (mm. osto- ja myyntireskontrat, käyttöomaisuus, tilinpäätös ) liittyviä konversioita KiPan järjestelmiin tehdään vielä tammi-helmikuussa Uusitaan henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet huomioiden sähköisen kalenterin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuudet. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet uusittiin. Ennen hankintaa selvitettiin henkilöstökyselyn avulla jokaisen työntekijän tarpeet käyttää puhelimella sähköistä kalenteria ja sosiaalista mediaa. Hankituista 53 puhelimesta 30 oli älypuhelimia. Laaditaan ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristöohjelmaan ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Ympäristöohjelmaan laadittiin tavoitteen mukaisesti ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Arviointia Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen valmistautuminen aiheutti taloustoimistossa ajoittaista kiirettä ja töiden ruuhkautumista, mutta työstä suoriuduttiin kuitenkin kiitettävästi ja kaikki liittymisessä tarvittavat palkka- ja henkilöstöhallinnon konversiot voitiin suorittaa ajallaan. Liittyminen KiPaan toteutui alkaen ilman suurempia ongelmia. Taloustoimiston tulevina haasteina on omaksua kokonaan uudet toimintatavat talous- ja henkilöstöhallinnan hoitamisessa ja samalla kouluttaa oma henkilökunta uusien järjestelmien käyttöön. Tunnusluvut 2013 Arvio Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 75,74 80,62 85,55 12

13 Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,74-38,74 Toimintakulut (ulkoiset) , ,78 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,04 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Perhelehtien digitointi on tarkastettu ja puuttuva materiaali kuvattu. Jäsentietojärjestelmä ei toimi edelleenkään kaikilta osin luotettavasti, vaan esimerkiksi virkatodistuksia joudutaan edelleen tekemään manuaalisesti. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 3,75 3,63 3,79 Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,13 Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,34-625,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,29 Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,29

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään seurakunnallisten toimintojen suunnittelussa. Jäsentietojärjestelmä käyttö on sen ongelmista johtuen rajoittunut pelkästään kirkkoherranviraston henkilöstöön eikä käyttöoikeuksia ole pystytty lisäämään muille. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Päätearkiston järjestämistyötä on jatkettu ajan salliessa, mutta tehtävää on edelleen paljon. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 5,53 5,54 5,56 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) ,32-711,68 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,32-711,68 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,61-733,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 Laskennalliset erät , ,07 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,50 11,5 MAKSUTUOTOT , ,21 9,8 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,94-22,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.035, ,09 14,2 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,74 1,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,02 5,8 PALVELUJEN OSTOT , ,89 4,7 VUOKRAKULUT , ,40 4,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,45-19,8 ANNETUT AVUSTUKSET , ,47-11,9 MUUT TOIMINTAKULUT , ,38-0,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,61 2,9 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,87 3,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,38 6,0 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,25 4,1 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,32 6,3 LASKENNALLISET ERÄT , ,32 6,3 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,57 4,5 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 51,1 % Palvelujen ostot 8,6 % Aineet, tarvikkeet 2,1 % Muut kulut 0,2 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 5,6 % Sisäiset toimintakulut 32,1 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toimintaajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan juhlavuoteen liittyvät erityistilaisuudet, yhteydet sidosryhmiin ja toimijoihin kunnan alueella. Seurakunnan juhlavuotta vietettiin kevätkauteen ja alkukesään painottuen. Juhlavuoden huipentumia olivat piispantarkastusjuhla 4.5. ja toripäivä 4.6. Tiedote seurakuntaan muuttaneille ja seurakuntaan liittyville. Seurakuntaan liittyneille tarkoitettua tiedotetta on käytetty syksystä lähtien, muuttaneiden tiedote ei ole vielä käytössä. Raamattu- rukous- ja keskustelupiirien ja muun aikuisten pienryhmätoiminnan kehittäminen. Seurakunnassa on toiminnassa kaksi pappien johtamaa raamattupiiriä sekä yksi vapaaehtoisen vetämä naisten raamattupiiri. Näiden lisäksi toimii yksi miehille ja yksi naisille suunnattu keskustelupiiri sekä kirjallisuuspiiri vapaaehtoisen johtamana. Yhteistyö aikuistyössä vaikuttavien kirkollisten järjestöjen ja tahojen kanssa erityisesti miestyössä. Arviointia Aikuistyössä järjestettiin toisen kerran miestenpäivät yhdessä kirkollisten järjestöjen kanssa sekä yhteiskristillinen koulutusviikonloppu. Kirkkopyhä Raamattuopiston 75. juhlavuoden merkeissä pidettiin marraskuussa Vuorelan kirkossa. Lisäksi järjestöjen kanssa on kuukausittain seuroja ja muuta toimintaa. Seurakunnan juhlavuosi ja syksyn seurakuntavaalit olivat suuri ponnistus, jonka vuoksi kaikkia muita tavoitteita ei täysin saavutettu. Pienryhmätoiminnassa oli havaittavissa vilkastumista vuoden aikana. Kirkolliset järjestöt olivat aktiivisia toimijoita hyvässä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tunnusluvut 2013 Arvio Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia

17 Seurakunnan 90-vuotista taivalta tuotiin esille toripäivässä Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,93 Laskennalliset erät , ,25 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,18 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,57 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,57 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,64 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21 Laskennalliset erät , ,41 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,62 17

18 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,29 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,29 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 Laskennalliset erät ,80 642,80 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,87 Aikuistyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,26 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,74-875,26 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,51 Laskennalliset erät ,16-66,84 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,67 Muut seurakuntatilaisuudet 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 50,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,43 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,43 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,37 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,80 Laskennalliset erät ,80-41,20 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 18

19 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Viestinnällä vahvistetaan myös seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Valmistetaan seurakunnan viestintästrategia osana seurakunnan strategiaa. Viestintästrategiaa on työstetty eteenpäin vuoden aikana. Työn alla on koko seurakunnan strategia, ja viestinnän osuus lisätään osaksi sitä. Järjestetään työntekijöille ja vapaaehtoisille viestintäkoulutusta seurakunnan viestinnän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Viestinnän tiimoilta järjestettiin 9 koulutusta, joihin osallistui 130 henkilöä. Käytetään viestintäkanavia monipuolisesti ja tuoreesti. Uudistetaan seurakunnan graafista ja visuaalista ilmettä. Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta aloitti syksyllä, ja verkkokirkkotoiminta alkoi joulukuussa. Aiemmin käytössä olleita kanavia - Uutis-Jousi, Kirkko ja koti, seurakunnan verkkosivut ja facebook-sivut - käytettiin entiseen tapaan. Tapahtumatiedotteita lähetettiin myös ilmaisjakelulehdille ja paikallisradioille. Graafisen ilmeen uudistus valmistui vuoden lopussa, ja käyttöönotto tapahtuu Visuaalisen ilmeen suunnittelun toteutti tarjouskilpailun jälkeen Advisio Oy. Erillisprojekteja ovat seurakunnan juhlavuoden ja seurakuntavaalien viestintä. Juhlavuosi ja seurakuntavaalit olivat viestinnän painopisteenä ja esillä näkyvästi. Arviointia Viestinnän osaamista ja viestinnällistä ajattelua pyrittiin siirtämään työalojen tiimeihin koulutusten avulla ja näin saadaan seurakunnan viestintää joustavammaksi ja nopeammaksi. Myös yhteinen graafinen palvelee samaa tavoitetta ja lisää seurakunnan tunnettuutta. Tunnusluvut 2013 Arvio Vierailuja kotisivuilla, kpl/kk Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa Nettokulut / srk:n jäsen, 11,68 13,44 12,27 19

20 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,84 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,84 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,36 806,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 Laskennalliset erät , ,12 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,60 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava kanttori Vesa Kajava. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään soittajia ja laulajia avustamassa tarvittaessa. Pyritään toteuttamaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Musiikkiavustajia on käytetty suhteellisen runsaasti; erityisesti juhlapyhinä ja muissa juhlajumalanpalveluksissa. Seurakunnan kuorojen tärkeimpänä tehtävänä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Avustajat ovat olleet seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi paikkakunnan muita musiikkiryhmiä ja solisteja. Aloitetaan musiikkileikkikoulutoiminta ja bändikerhotoiminta. Musiikkileikkikoulutoiminta käynnistyi syksyllä. Kirkkomuskaria on pidetty yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Ryhmiä on ollut kaksi, joissa on ollut osallistujia yhteensä 16. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan. Bändikerho/koulu kokoontui keväällä seitsemän kertaa ja syksyllä 10 kertaa. Aktiivisia bändikerholaisia on ollut 4-6 nuorta. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin suunniteltua enemmän. Musiikkityyleiltään tilaisuudet ovat olleet monipuolisia. Perinteinen kirkkomusiikki on ollut hyvin edustettuna ja kevyempää ohjelmistoa ovat esittäneet mm. Amani-kuoro sekä Rauno Tikkanen Quartet. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet vetivät jälleen kirkot täyteen useammankin kerran. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Kansalaisopisto monine kuoroineen sekä musiikkiopisto ovat olleet aktiivisia yhteistyötahoja. Urkutyöpaja toteutettiin vuoden tauon jälkeen ja osallistujia oli runsaasti, yhteensä 15 oppilasta. 20

21 Arviointia Tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Uutta toimintaa on saatu käyntiin mm. kirkkomuskarin muodossa. Nyt seurakuntalaisilla on mahdollista aloittaa musiikkiharrastus seurakunnan piirissä jo muutaman vuoden ikäisenä. On mahdollista kulkea seuraavaa polkua pitkin: kirkkomuskari lapsikuoro nuortenkuoro gospelryhmä Sola Gratia-kuoro virsikuoro. Tunnusluvut 2013 Arvio Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmillä esiintymisiä Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,15-983,15 Toimintakulut (ulkoiset) , ,52 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,67 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 Laskennalliset erät ,69 925,69 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,75 21

22 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön ja koululaisten iltapäiväkerhotyön tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheittensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä niiden toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Perhekirkot valmistellaan yhdessä paikalle tulleiden seurakuntalaisten kanssa. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi perhemessua ja viisi perhekirkkotilaisuutta. Tavoitteena ollut seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen yhteisen valmistelun kautta toteutui osittain erityisesti perhekirkoissa. Jumalanpalvelus valmisteltiin ja toteutettiin pienryhmissä. Lapset ja perheet olivat mukana niin esirukouksien toteutuksissa, saarnojen dramatisoinnissa kuin musiikillisissa osissa. Uusi toimintatapa haastoi niin työntekijät kuin seurakuntalaiset pohtimaan jumalanpalveluksen merkitystä ja sen sisältöä lasten ja perheiden sekä osallisuuden kannalta. Kunnan tukemia iltapäiväkerhoja järjestetään Toivalan, Kasurilan ja Vuorelan alueella huomioiden erityisesti toiminnan sisällössä ja sen toteutuksessa lasten luontainen tarve liikkua. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestettiin kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueella. Kerhoissa toteutettiin kevään aikana kampanja, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ulko - ja sisäliikuntaan. Niissä pidettiin päiväkirjaa päivittäisestä liikunnasta ja lapset äänestivät kuukauden parhaimman pelin / leikin. Osa ohjaajista osallistui kevään aikana kunnan järjestämään Liikkuva iltapäiväkerho - koulutukseen. Taataan päiväkerhopaikka jokaiselle kerhotoimintaan haluavalle 3-5-vuotiaalle. Kerhotoimintaan osallistuneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan parin viime vuoden aikana, kuluvan toimintavuoden aikana kaikki halukkaat saivat kerhopaikan. Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 vuotiaille kolmessa eri toimintapisteessä yhteensä 10 eri ryhmässä. Pyhäkoulutoimintaa pyritään laajentamaan mm. hakemalla aktiivisesti uusia vapaaehtoisia pyhäkouluopettajia. Pyhäkouluopettajia tuetaan tehtävässään koulutuksella ja säännöllisellä yhteydenpidolla. Pyhäkoulutoiminnan laajentaminen toteutui osittain, muutama uusi vapaaehtoinen ilmoittautui mukaan sunnuntai pyhäkoulun ohjaajarinkiin mutta uusia pyhäkouluryhmiä ei vuoden aikana käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Pyhäkouluopettajille järjestettiin keväällä Pyhäkoulun ohjaajan peruskoulutus (Maja), säännölliset palaverit ja yhteydenpito tukivat pitkäaikaisia vapaaehtoisia tehtävässään. Kesäajan toiminnan kehittäminen: järjestetään parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa, laajennetaan kesäkahvila toimintaa eri kerhopaikkoihin. Arviointia Kesäajan toimintana järjestettiin parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa. Leirille osallistui aktiivinen joukko lapsiperheitä, aikuiset pohtivat parisuhteen kysymyksiä perhetyöntekijän johdolla lasten oman ohjelman aikana. Kesäkahvila toimintaa pystyttiin järjestämään vain seurakuntatalolla, vähien tila- ja henkilöstöresurssien vuoksi. Kesäkahvila toiminta laajeni ympärivuotiseksi Kahvila Huiliksi. Lasten jumalanpalvelus elämän kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen alkaa lapsimyönteisen ilmapiirin luomisella. Lapsia perheineen tulee aktivoida ja ottaa mukaan entistä enemmän seurakunnan toiminnan suunnitteluun, ideointiin sekä jumalanpalvelusten toteuttajiksi yhdessä työntekijöiden kanssa. 22

23 Iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvien määrän hienoisen laskun takana on arvioitu olevan vallitseva yhteiskunnan tilanne, epävarmuus perheiden taloudellisesta tilanteesta. Tilanne asettaa haasteita kerhotoiminnan suunnitteluun pitkäjänteisesti. Kerhotoiminnan tapahtumiin on osallistunut arvioitua enemmän ihmisiä viime vuosina. Toimintaa on monipuolistettu, uusia tapahtumia on järjestetty ja perheitä on kutsuttu osallistumaan kerhotoiminnan arkeen. Lapsityössä kannetaan edelleen huolta siitä, että tulevaisuudessakin seurakunnalla olisi riittävät resurssit taata lapsen oikeus saada kristillistä kasvatusta seurakunnan toimesta. Samanaikaisesti toiminnan haasteena on löytää keinot tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tunnusluvut 2013 Arvio Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoryhmissä osallistujia Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoissa osallistujia Ip-kerhojen tapahtumiin osallistuneita Ip-kerhojen nettokulut / kerholainen, Kesäkerhoihin osallistuneita Päiväkerhojen kevätjuhlaa vietettiin värikkäästi. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 23

24 Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-727,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,41 150,41 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,41-576,59 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 Laskennalliset erät , ,64 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,10 Iltapäiväkerhotyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,55 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,94 Laskennalliset erät , ,67 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 Kirkonmäki kuhisee lapsityön pääsiäistapahtuma Kuva Sanna Marin. 24

25 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin ja kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kysynnän mukaan, huomioiden myös perheet jotka eivät voi osallistua toimintaan päiväaikaan. Osallistujien kristillistä elämää tuetaan kerhossa esimerkiksi hengellisen musiikin, erilaisten kirkkohetkien ja kirkkovuoden juhlien avulla. Kerhotoimintaa järjestettiin perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kuudessa eri toimipisteessä. Iltaisin kokoontuva perhekerho toimi vain kevätkaudella. Vuoden varrella toteutetut kirkkohetket sekä kirkkovuoden juhlien huomioiminen rikastuttivat kerhotoiminnan sisältöä ja osallistujien kristillistä elämää. Vahvistetaan perheiden tavoittamista mm. sähköpostitse, seurakunnan lapsityön verkkosivuja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalisen median keinoja. Perheiden sähköpostilista-toiminta tavoitti vuoden aikana yli 550 perhettä kuukausittain. Seurakunnan lapsityön verkkosivujen kehittäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen perheiden tavoittamiseksi ei kaikilta osin toteutunut. Muistetaan 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla, kukin ikäryhmä kutsutaan vuorollaan mukaan perhekirkkoon tai muihin lapsityön tapahtumiin. Seurakunta muisti 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsulla osallistua ikäluokan omiin juhliin, perhekirkkoon tai muuhun kerhotoimintaan. Lisäksi vuoden 2013 aikana kastetut lapset läheisineen kutsuttiin perhekirkkoon. Päivähoidon uskontokasvatusta tuetaan mentoroinnin ja päivähoidon henkilöstön koulutuksella sekä perinteisten päiväkotihartauksien avulla. Päivähoidon henkilöstön uskontakasvatuksen osaamista tuettiin mentoroinnilla sekä Kasvattajien päivän koulutuksella. Kouluttajana oli lastenpsykiatri Jari Sinkkonen teemana Lapsen levottomuus- stressi, temperamentti vai ADHD. Lisäksi järjestettiin perinteisiä päiväkotihartauksia, Kirkkomuskarituokioita, kirkkoseikkailuja sekä osallistuttiin kutsuttuina kahden päiväkodin joulujuhlaan. Käynnistetään Kirkkomuskari -toiminta 3-5-vuotiaille yhdessä musiikkityön kanssa. Syyskaudella käynnistyi lasten Kirkkomuskari -toiminta Vuorelassa yhteistyössä musiikkityön kanssa. Arviointia Tehtäväalueen toiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lapsen ja hänen läheistensä jäsenyyttä kirkossa. Säännöllinen yhteydenpito, henkilökohtaiset kutsut toimintaan ja uusien perheitä kiinnostavien toimintamuotojen löytäminen ovat niitä keinoja joilla seurakuntayhteyttä vahvistetaan. Toiminnan kehittämisen haasteina on löytää keinot, joilla seurakunnan varhaiskasvatus (mentorit/päiväkotikummit) voisivat tukea päivähoidon henkilöstöä uskontokasvatukseen toteuttamiseen. Nettityön (sosiaalinen media ja www -sivut) osaamiseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa tulee panostaa henkilökunnan koulutuksen avulla. 25

26 Tunnusluvut 2013 Arvio Kokoontumiskertoja Ryhmissä käyneiden aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat Ryhmissä käyneiden lasten yhteenlasketut käyntikerrat Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Talousarvion toteutuminen 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 984,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,18 904,18 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,47 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,29 Laskennalliset erät , ,94 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 Varhaisnuorisotyön sählykerholaisia. Kuva Sanna Marin. 26

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2009... 8

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 10.12.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 44 KOKOUKSEN

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 25.11.2016 4 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.12.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 28 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 22.10.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.11.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 36 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 27.4.2016 2 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.5.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 8 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 19.2.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.2.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 24.9.2014 9 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 24.9.2014 9 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 24.9.2014 9 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 1.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 96 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta. Poissa: Annala Tarja Kuntsi Marjanne

Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta. Poissa: Annala Tarja Kuntsi Marjanne 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 2.6.2015 klo 19.00 20.42 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta Hietala Heikki Mäntymaa Mirjami Holma Jaana Niemi Mikko Härsilä Maria

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva: Vuorelan kirkko ulkoapäin joulukuussa Kuva Urpo Reponen.

SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva: Vuorelan kirkko ulkoapäin joulukuussa Kuva Urpo Reponen. SEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO TOIMINKERTOMUS... 1 Yleiskatsaus... 1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 4 Henkilöstö... 6 Väkiluku... 6 Talousarvion toteutuminen... 7 Hyväksyttyjen toiminnallisten ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 24.1.2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.4.2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 22 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot