Tekninen lautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 4/2015 28.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 31 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 32 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2015 TEKNLTK 33 Karlsåkerin asemakaava TEKNLTK 34 Slussenin alueen maankäyttösopimukset TEKNLTK 35 Kunnan omakotitalotonttien myyntiehdot TEKNLTK 36 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 37 Muut asiat TEKNLTK 38 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

2 Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Vierinen Kari, varapuh.johtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Rahikainen Eljas, jäsen Lindström Catharina, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Muut läsnäolevat Kaisla Heikki, kunnanhallituksen edustaja, saapui klo käsittelyn aikana Skyttä Jorma, tekninen johtaja Taneli Kiljunen, maankäyttöinsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Kari Vierinen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Heidi Rosengren Pöytäkirjantarkastaja Lasse Niskanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen toimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala Toimistonhoitaja

3 Sivu 3 TEKNLTK 31 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Heidi Rosengrenin ja Lasse Niskasen - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 38. ====

4 Sivu 4 TEKNLTK 32 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Oheismateriaalia Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutumaa on tarkasteltu tilanteen mukaan. Toimintatuottojen toteutumisessa on epävarmuustekijöitä. Ulkoiset toimintatuotot koostuvat mm. vesi- ja viemäri- ja niiden liittymismaksuista. Liittymämaksut eivät toteudu budjetoidulla tavalla. Käyttötalouden tuloennuste sisältää huomattavia riskejä, sillä tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt ja maankäyttösopimuksiakaan ei ole vielä solmittu. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina o talouden toteutumatilasto 3/2015 sekä investointien seurantataulukko Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää merkitä talouden seurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ====

5 Sivu 5 TEKNLTK:120 /2012 TEKNLTK 33 KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA TEKNLTK Oheismateriaali Asemakaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä Liitteet 1, ja lausunnot on pyydetty. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastine - liitteenä asemakaavan muutosehdotus. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineen - asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta: n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan liitto Museovirasto Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Aluearkkitehti Rauli Ailus Inkoon - n ympäristöyhdistys ry Tilan Karlsberg RN:o maanomistaja ja rajanaapurit Päätös: Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK 33 Liitteet 1-3 Oheismateriaali Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot pyydettiin lautakunnan päätöksen mukaisesti. Nähtävillä olon aikana asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot saatiin seuraavilta: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Aluearkkitehti Rauli Ailus

6 Sivu 6 - Inkoon - n ympäristöyhdistys - Ympäristö- ja rakennuslautakunta - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Lausunnoissa ei esitetty seikkoja, joiden perusteella kaavaehdotukseen olisi syytä tehdä muutoksia. Kaavan laatija on laatinut ehdotuksen vastineiksi saatuihin lausuntoihin. Kunnan aloitteesta asemakaavaan on nähtävillä olon jälkeen lisätty johtoa varten varattu alueen osa tontille 26 vesihuoltolaitoksen tarpeita varten. Muutos on luonteeltaan sellainen, että kaavaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Asemakaava voidaan hyväksyä, kun siihen liittyvä maankäyttösopimus kunnan ja alueen maanomistajan välillä on tehty. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Liitteet ja oheismateriaali: Liitteenä: - Karlsåkerin asemakaava (kaavakartta ja määräykset) - kaavaselostus - kaavan laatijan ehdotukset vastineiksi saatuihin lausuntoihin Oheismateriaalina: - kaavaehdotuksesta saadut lausunnot Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: päättää: - merkitä asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot tiedoksi; - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatijan ehdotukset vastineiksi kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin liitteen mukaisesti ja - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karlsåkerin asemakaavan liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan. ====

7 Sivu 7 TEKNLTK:381 /2010 TEKNLTK 34 SLUSSENIN ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET EKEJAMAAP Liite 2 Oheismateriaali Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut päätöksellään Slussenin asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksessä esitettyjen perusteluiden pohjalta on laadittu useita tarkentavia selvityksiä ja näiden tuella on laadittu uusi asemakaavaehdotus. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot viranomais- ja muilta osallisiksi katsotuilta tahoilta. Uuden asemakaavaehdotuksen pohjalta on laadittu luonnokset maankäyttösopimuksiksi. Alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu sopimusten yksityiskohdista Sopimuskorvaukset on laskettu kunnanhallituksen hyväksymien sopimusten liitteenä olevan, Newsec Valuation Oy:n laatiman hyötyanalyysin periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon myös yleisiin alueisiin tulleet muutokset. Sopimuskorvaukset muodostuvat seuraavasti: - Hyötyanalyysin mukainen pohjasumma (yleisten alueiden korvausosuus ja korttelialueiden korvausosuus) - Asemakaavan salliman rakennusoikeuden ja osayleiskaavavaiheessa arvioidun rakennusoikeuden erotus ja sen arvo - Sovittu 10,1 % alennus korttelialueiden korvauksesta - Muutokset yleisten alueiden rakentamisen ja hoidon (kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava vs. asemakaavaehdotus ) kustannuksista on laskettu ja tämän tuoma taloudellinen hyöty on jaettu kunnan ja maanomistajien kesken puoliksi. Sopimustekstiä on päivitetty seuraavasti: - Usein esiintyvä termi kustannusten korvaus on muutettu termiksi sopimuskorvaus. - Kohta, jossa käsitellään autopaikkavelvoitteen täyttämistä, on poistettu, koska asemakaavassa ei ole osoitettu sellaisia pysäköintiin tarkoitettuja alueita, joiden toteuttamista olisi maankäyttösopimuksen ehdoin ohjattava. Rakennuspaikkakohtaisten autopaikkojen rakentaminen on rakennuslupaan liittyvä asia. - Korttelien rakentamisaikataulu (kunnan osalta) on päivitetty kaavaprosessin oletetun aikataulun mukaiseksi. - Maanomistajien rakentamisvelvoitteeksi on määritelty 50 prosenttia alueen tonttimäärästä kuuden vuoden kuluessa siitä, kun kunta on toteuttanut infrastruktuurin siihen valmiuteen, että jokaiselle tontille on asfaltoimaton ajoyhteys ja vesihuollon liittymismahdollisuus.

8 Sivu 8 - Sopimuskorvausten maksuaikataulu on sidottu infran rakentamiseen ja maksueriä on aikaisemman neljän sijasta viisi. - Maininta vesihuollon rahoituskorvauksesta on poistettu. Liittymistaksaa laadittaessa on huomioitava, että se kattaa investoinnin sekä arvioidut korkokulut. - Maininta siitä, mihin korvaukset käytetään, on poistettu sopimuksesta. - Maininta siitä, että maanomistaja voi valita korvauksen suorittamisesta osin alueen tonttien luovutuksena, on poistettu. Tämä mahdollisuus maanomistajilla tulisi edelleen olla, kuitenkin niin, että tästä sovitaan maankäyttösopimuksen yhteydessä eikä jätetä asiaa avoimeksi. - Sopimuksen siirtämistä käsittelevää kohtaa on muutettu niin, että ainoastaan sopimuksen siirtäminen kokonaisuudessaan ilman kunnan lupaa on kielletty. Yksittäisiin tonttikauppoihin ei siis tarvittaisi kunnan erillistä lupaa. Päivitetyssä tekstissä on myös painotettu sopimusehtojen huomioimista tulevien tonttikauppojen luovutuskirjassa. - Sopimussakoissa on huomioitu muutos rakentamisvelvoitteen takarajassa. Lisäksi tekstiä on päivitetty niin, että sakko koskee sopimuksen siirtämisen ja rakentamattoman maan edelleenluovutuksen osalta ainoastaan sopimuksen siirtämistä kokonaisuudessaan tai sopimusalueen luovuttamista rakentamattomana kokonaisuudessaan. - Vakuuksia käsittelevä kohta on päivitetty niin, että sopimussakon osalta vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan, kun sopimuskorvauksen 1. erä on maksettu ja rakentamisvelvoite on täytetty sovitun mukaisesti. - Maininta siitä, että kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeutta on poistettu, koska alueella ei ole sellaisia tontteja, joihin kunta voisi tätä oikeutta käyttää. Sopimuskorvaukset maanomistajittain ovat: Ekblad Ekström Rehnberg Yhteensä euroa euroa euroa euroa Käytyjen neuvottelujen jälkeen maanomistajat ovat esittäneet vielä seuraavia toivomuksia sopimusten suhteen: 1. Maksueristä a. 2. erä 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä erästä edellyttäen, että infran rakentaminen on aloitettu b. 3. erä 6 kuukauden kuluttua toisesta erästä edellyttäen, että vesihuolto- ja tieverkosto on valmistunut c. 4. erä 6 kuukauden kuluttua kolmannesta erästä edellyttäen, että alueen kadut on asfaltoitu

9 Sivu 9 d. 5. erä 6 kuukauden kuluttua neljännestä erästä 2. Puolet sopimuskorvauksista on mahdollista maksaa alueen tonteilla. Tonttien hinnat määritellään tällöin kunkin osapuolen valitseman puolueettoman tahon arvioinnin keskihinnan mukaisesti. 3. Sopimussakon poistaminen kokonaisuudessaan rakentamattoman maan luovutuksen ja sopimuksen siirtämisen osalta 4. Rakentamisvelvoitteen mukaisen sopimussakon muuttaminen niin, että toteutettava tonttimäärä olisi 30 % ja sakon suuruus 30 % sopimuskorvauksesta. Lisäksi tuotu esille ajatus, jonka mukaan korotetun kiinteistöveron voisi katsoa korvaavan sopimussakon kokonaisuudessaan. 5. Vakuuksien vapauttamisen muuttaminen niin, että sopimussakon osalta vakuudesta vapautetaan osa, kun sopimuskorvauksen 3. erä on maksettu tai kokonaan, kun rakentamisvelvoitteen mukainen 30 % tonttimäärästä on toteutunut. 6. Sopimuksen kohtaa 15 muutetaan niin, että mikäli asemakaava ei saa lainvoimaa mennessä tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti toisenlaisena sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä. Esitetyistä toivomuksista todetaan seuraavaa: 1. Kaavaprosessin oletetulla aikataululla maksuerät jakautuvat jo tehdyn luonnoksen perusteella vuosille 2015 ja Mikäli osa sopimuskorvauksesta maksetaan tontteina, eivät kaksi ensimmäistä maksuerää riitä rahoittamaan infran rakentamista. Maksuaikataulun tulee siis olla sen verran etupainotteinen, ettei kunnan investointeja rahoiteta velalla. Näin ollen ehdotuksen muutosta ei ole syytä tehdä. 2. Tämä mahdollisuus on maanomistajilla aikaisempien sopimusten perusteella ollut. Kunnan kannalta järkevin vaihtoehto olisi, että sopimuskorvauksesta enintään 50 % voidaan maksaa tontteina. Tällöin tonttien arvosta 90 % hyväksyttäisiin osaksi sopimuskorvausta, tästä sovitaan maankäyttösopimuksen yhteydessä ja tonttien luovutus tapahtuisi samalla kiinteistön kaupalla yleisten alueiden kanssa. Korvaukseksi hyväksyttäisiin ainoastaan kokonaiset tontit. Menettely ei vaikuttaisi maksuerien määrään vaan pienentäisi kutakin maksuerää. Kahden erillisen arvioijan käytölle ei liene tarvetta, yhden yhteisesti hyväksytyn tulisi riittää. 3. Ehdotus ei ole kunnan maapoliittisten linjausten mukainen eikä noudattaisi Störsvikin alueella jo tehtyjen maankäyttösopimusten periaatteita. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. 4. Ehdotus ei ole kunnan maapoliittisten linjausten mukainen eikä noudattaisi Störsvikin alueella jo tehtyjen maankäyttösopimusten periaatteita. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. Sekä rakentamisvelvoitteen että korotetun kiinteistöveron tarkoitus on edistää ase-

10 Sivu 10 makaavojen toteutumista. Korotetusta kiinteistöverosta päättää kunnanvaltuusto eikä näitä asioita ole syytä lähteä sekoittamaan. 5. Tämä poikkeaisi oleellisesti Störsvikin alueella aikaisemmin tehtyjen sopimusten periaatteista eikä siten ole hyväksyttävissä. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. 6. Ehdotus lisää pelivaraa, mikäli kaavoitusprosessissa tulee vielä esiin jotain yllättävää. Ehdotus voidaan hyväksyä. Tässä vaiheessa sopimusluonnoksista puuttuu vielä liite 4 (kiinteistökaupan esisopimus). Se voidaan tehdä samanlaisena, kuin aiemmin hyväksytyissä sopimuksissa. Liitteet ja oheismateriaali Liitteenä: - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan ja Yrjö Ekbladin välille - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan ja Björn Ekströmin välille - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan sekä Gustav, Henrik ja Gunilla Rehnbergin välille Oheismateriaalina: - kunnanhallituksen hyväksymät maankäyttösopimukset Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta päättää ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että se valmistelee ehdotukset kunnanhallitukselle Slussenin asemakaava-alueen maankäyttösopimuksiksi liitteiden mukaisesti. Tarvittavia teknisiä korjauksia voidaan tehdä ja sopimuksen kohtaa 15 voidaan muuttaa maanomistajien ehdotuksen mukaisesti. Toimikunta ehdottaa, että sopimuskorvauksen suorittaminen osin tonttiluovutuksena on hyväksyttävissä seuraavin edellytyksin: - vähintään 50 % sopimuskorvauksesta suoritetaan rahakorvauksena - tonttien arvosta 90 % hyväksytään osaksi sopimuskorvausta - korvaukseksi hyväksytään ainoastaan kokonaiset tontit - tonttien arvo määritellään puolueettoman ulkopuolisen, sekä kunnan että maanomistajan hyväksymän asiantuntijan arvion perusteella - tonttien luovutuksesta sovitaan maankäyttösopimuksessa, tontit luovutetaan yleisten alueiden luovuttamisen yhteydessä ja tämä huomioidaan sopimuksen liitteeksi tulevassa kiinteistökaupan esisopimuksessa - jäljelle jäävä rahakorvaus jaetaan viideksi maksueräksi samassa suhteessa kuin liitteenä olevissa luonnoksissa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ===

11 Sivu 11 TEKNLTK 34 Liitteet 4-6 Oheismateriaali Asemakaava-alueen maanomistajat ovat antaneet ehdotuksensa tonteista, jotka luovutettaisiin kunnalle osana maankäyttösopimuskorvauksia. Tonttien arvot on määritelty Newsec Valuation Oy:n toimesta. Maanomistajien kanssa on käyty jatkoneuvotteluja. Ehdotukset maankäyttösopimuksiksi kunnan ja maanomistajien välillä on päivitetty tonttien luovutusten osalta seuraavasti: - Osana sopimuskorvausta luovutettavat tontit luovutetaan kunnalle katualueiden ja muiden yleisten alueiden yhteydessä. - Tonttien määritellystä arvosta 90 % lasketaan osaksi sopimuskorvausta. - Jäljelle jäävä rahakorvaus maksetaan kuudessa erässä. Neuvottelujen yhteydessä sopimusehdotusten kohtaa 12 (Sopimussakko) on täsmennetty siten, että toteuttamisvelvoitetta koskevan sopimussakon enimmäismääräksi on määritelty 50 % maanomistajan rahakorvauksesta. Tämä summa on jaettu maanomistajan tonteille rakennusoikeuksien suhteessa. Sakko on myös porrastettu niin, että jokainen asemakaavan mukaiselle tontille myönnetty asuinrakennuksen rakentamista varten myönnetty rakennuslupa pienentää mahdollisen sopimussakon määrää tämän jaon mukaisesti. Sopimusvelvoitteiden seurantaa varten sopimusehdotuksiin on lisätty maininta, jonka mukaan yksittäisen tonttikaupan toteutuessa luovutuskirjalle on haettava kunnan teknisen johtajan tai maankäyttöinsinöörin hyväksyntä. Sopimuskorvausten osalta rakenne on muotoutunut seuraavan laiseksi: Ekblad 1 tontti euroa Ekström 2 tonttia euroa Rehnberg 3 tonttia euroa Yhteensä 6 tonttia euroa Luovutettavien tonttien arvo on Newsec Valuation Oy:n arviokirjan mukaan euroa. Maanomistajat ovat toivoneet vielä harkinta-aikaa tonttien luovutuksen osalta niin, että sopimuskorvauksen suorittaminen yksinomaan rahakorvauksena olisi vielä mahdollista. Kunnan kannalta rahakorvaus on parempi vaihtoehto, joten niiltä osin joustovaraa tulisi vielä tässä vaiheessa jättää. Sopimuksen rakenne (sopimuskorvaukset, vakuudet, toteuttamisvelvoitteeseen liittyvä sopimussakko) on kuitenkin siinä määrin monisäikeinen, että sopimusta hyväksyttäessä korvausmuodon tulee olla selvä.

12 Sivu 12 Liitteet ja oheismateriaali: Liitteenä: - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan ja Yrjö Ekbladin perikunnan välillä - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan ja Björn Ekströmin välillä - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin välillä Oheismateriaalina: - Newsec Valuation Oy:n arviokirja Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: Käsittely: Muutettu ehdotus: päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, - että Yrjö Ekbladin perikunnan, Björn Ekströmin sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin kanssa solmitaan Slussenin asemakaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset liitteiden mukaisesti - ja että maanomistaja voi halutessaan suorittaa sopimuskorvauksen yksinomaan rahakorvauksena sillä edellytyksellä, että tästä on kunnalle ilmoitettu hyvissä ajoin ennen sopimuksen hyväksymistä. Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, - että Yrjö Ekbladin perikunnan, Björn Ekströmin sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin kanssa solmitaan Slussenin asemakaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset liitteiden mukaisesti, kuitenkin niin, että sopimuksia täsmennetään seuraavin korjauksin: o Kohdan 8 toiseen kappaleeseen lisätään lause: Infrastruktuurin valmiiksi rakentamisella tarkoitetaan kaavateiden asfaltointia tai muun kulutuskerroksen asentamista, sekä katuvalaisimien asentamista. o Kohdan 13 toisen kappaleen toinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sopimussakon osalta vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan, kun 50 % alueen tonttimäärästä kohdan 12 SOPIMUSSAKKO mukaisesti on toteutunut viimeistään kuuden (6) vuoden kuluttua siitä, kun kunta on toteuttanut alueen infrastruktuurin. - ja että maanomistaja voi halutessaan suorittaa sopimuskorvauksen yksinomaan rahakorvauksena sillä edellytyksellä, että tästä on kunnalle ilmoitettu hyvissä ajoin ennen sopimuksen hyväksymistä.

13 Sivu 13 Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. ====

14 Sivu 14 TEKNLTK:231 /2015 TEKNLTK 35 Liite 7 Oheismateriaali KUNNAN OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTIEHDOT Kunnalla on myynnissä 20 omakotitalotonttia. Tonteista 17 sijaitsee Palonummen alueella (Palonummi I 10 kpl ja Palonummi II 7 kpl) ja 3 Sunnanvikin alueella. Päätöksiä tonttien myyntiin asettamisesta, myyntiehdoista ja myyntihinnoista on tehty usean vuoden aikana moneen otteeseen. Tehtyjä päätöksiä kartoitettaessa on tullut ilmi, että kaikkien tonttien osalta ei ole varmuutta myyntiehtojen päättämisestä ja myyntipäätöksen delegoimisesta. Epäselvyyksien välttämiseksi myynnissä olevien tonttien osalta näistä tulisi tehdä uusi päätös. Vakiintunut käytäntö kunnassa on ollut, että päätöksen omakotitalotontin myymisestä tekee kunnanjohtaja, mikäli tarjottu hinta on kunnanvaltuuston päättämän myyntihinnan mukainen ja tarjouksessa ei ole erityisehtoja. Myyntihinnan lisäksi on ollut seuraavat myyntiehdot: - Ostajat vastaavat vesi- ja viemäriliittymismaksuista ja sadevesijohtoihin liittymiskustannuksista sekä lohkomiskustannuksista. - Samaan talouteen kuuluvat saavat jättää yhden hakemuksen. - Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. - Kauppakirjaan otetaan ehto, jonka mukaan ostajat sitoutuvat uhkasakon uhalla aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Uhkasakko on euroa. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. - Ostaja sitoutuu sakon uhalla olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Uhkasakko on euroa. Edellä mainittu käytäntö ja myyntiehdot ovat nykytilanteessakin pääosin perusteltuja. Myyntiehdot ovat myös päivitetyn maapoliittisen ohjelman mukaisia. Myynnissä olevat tontit tosin on kunnan toimesta valmiiksi lohkottu, joten ostajille ei ole tullut lohkomiskustannuksia. Omakotitalotonttien kysyntä on jatkunut edelleen vaatimattomana. Yhteydenottoja tontteihin liittyen on kuitenkin alkuvuoden aikana tullut selvästi enemmän vuoden takaiseen verrattuna, joten varovaisen positiivisia merkkejäkin on ilmassa. Olisi tärkeää, että omakotitalorakentamisen vilkastuessa kunnan tonttitarjonta olisi kilpailukykyistä. Tonttien alennusmyyntikampanjoista kunnalla on hyviä kokemuksia. Viimeisin 20 % alennuskampanja oli vuosien 2013 ja 2014 taitteessa. Kahden kuukauden kampanjan aikana myytiin kolme tonttia, mitä voidaan pitää hy-

15 Sivu 15 vänä tuloksena ottaen huomioon, että kampanjan ajankohta ei ole tyypillisesti vilkkainta aikaa tonttimyynnin kannalta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi Lohjalla Roution alueella keskimääräinen omakotitalotontin hinta on noin euroa ja Immulan alueella noin euroa. ssa Palonummen alueella keskimääräinen hinta on tällä hetkellä noin euroa. 20 %:n alennus tarkoittaisi, että Palonummen alueen tonttien keskimääräinen hinta oli noin euroa. Nykyisellä hintatasolla talousarvion mukainen tulotavoite lienee saavuttamattomissa. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Ehdotus kunnan myynnissä olevien tonttien uusiksi myynti hinnoiksi - Oheismateriaalina: o Luettelo myynnissä olevista tonteista, jossa on esitetty päätösajankohdat ja pykälät myyntiin asettamisesta, myyntiehdoista, myyntipäätöksen delegoinnista ja myyntihinnoista Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan tällä hetkellä myynnissä oleville omakotitalotonteille (liitteen mukaiset tontit) asetetaan seuraavat myyntiehdot: o Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. o Ostajat sitoutuvat liittämään kiinteistönsä kunnan vesihuoltoverkostoon, sekä välittömästi liittämisen jälkeen laskua vastaan suorittamaan yhdessä erässä maksun. o Ostajat sitoutuvat noudattamaan rakennustapaohjeita. o Ostajat sitoutuvat uhkasakon uhalla aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Uhkasakko on euroa. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. o Ostajat sitoutuvat sakon uhalla olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Uhkasakko on euroa.

16 Sivu 16 - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että myynnissä oleville tonteille vahvistetaan uudet myyntihinnat liitteen mukaisesti - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään myynnissä olevien tonttien myynnistä silloin, kun tehty tarjous on valtuuston vahvistaman myyntihinnan mukainen ja tarjous ei sisällä erityisehtoja. Käsittely: Muutettu ehdotus: Päätös: Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan tällä hetkellä myynnissä oleville omakotitalotonteille (liitteen mukaiset tontit) asetetaan seuraavat myyntiehdot: o Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. o Ostajat sitoutuvat liittämään kiinteistönsä kunnan vesihuoltoverkostoon, sekä välittömästi liittämisen jälkeen laskua vastaan suorittamaan yhdessä erässä maksun. o Ostajat sitoutuvat noudattamaan rakennustapaohjeita. o Ostajat sitoutuvat aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Mikäli ostajat laiminlyövät tämän rakennusvelvoitteen, sitoutuvat he maksamaan myyjälle euron suuruisen sakon. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. o Ostajat sitoutuvat olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Mikäli ostajat laiminlyövät tämän ehdon, sitoutuvat he maksamaan myyjälle euron suuruisen sakon. - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että myynnissä oleville tonteille vahvistetaan uudet myyntihinnat liitteen mukaisesti - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään myynnissä olevien tonttien myynnistä silloin, kun tehty tarjous on valtuuston vahvistaman myyntihinnan mukainen ja tarjous ei sisällä erityisehtoja. Muutetun ehdotuksen mukaan. ====

17 Sivu 17 TEKNLTK 36 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Jorma Skyttä, ajalta : - ei päätöksiä Rakennusmestari Magnus Malmberg, ajalta : - ei päätöksiä Päätös: Ehdotuksen mukaan. päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 38. ====

18 Sivu 18 TEKNLTK 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan. ====

19 Sivu 19 SIVLTK:211 /2015 TEKNLTK 38 Liite 8 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PÄIVÄRINTEEN KOULUN KORJAUKSEEN Taustaa Päivärinteen koululle tehtiin kuntoarvio vuonna Vuonna 2013 tehtiin kyseisen arvion ja päivitetyn, yhdessä käyttäjän kanssa laaditun tilannearvion perusteella kohtalaisen laajoja korjauksia. Korjaukset eivät kohdistuneet niinkään puukouluun, keskiössä oli kivikoulun kunnostus. Nyt ilmenneiden vaurioiden takia on sivistystoimi asettanut puukoulun yhden luokan käyttökieltoon ja ilmoittanut, että tämän lukukauden jälkeen ei puukoulussa toimita ollenkaan. Lisäksi ns. kivikoulussa on käyttökielto tulossa ilmeisesti kahteen luokkatilaan ja ruokalarakennuksessa yhteen. Käyttäjä on tehnyt kohteesta tarveselvityksen, joka on liitteenä. Siitä käyvät ilmi mm. käyttäjän lähtötiedot, toiminnan kuvaus ja tilatarpeet. Nyt kunnassa on puhetta palveluverkkoselvityksestä. Selvityksessä perehdyttäisiin laajalla skaalalla siihen, mitä palveluita missäkin osassa kuntaa tarvitaan ja minkälaisia tiloja tämä edellyttää. Vaihtoehdot Lähtökohtaisesti on olemassa kolme vaihtoehtoa tilojen järjestämiseksi: korjataan nykyiset rakennukset, vuokrataan tarvittava määrä siirrettäviä tiloja tai rakennetaan uutta tilaa (= uusi rakennus). Jos nykyinen puukoulu korjataan, lähdetään siitä, että sen tilat ovat riittävät. Jos rakennetaan tai vuokrataan uutta tilaa, tarvittava määrä on noin 500 m2 (ks. tarveselvitys, bruttoala). Tarvittavat tutkimukset rakenteiden avaamisineen ja hankesuunnittelu maksavat euroa. Toteutussuunnittelu tehdään erikseen hankesuunnitelman perusteella. Pihatyöt Pihalla on tehtävä viemäriverkon korjauksia, pihan pintarakenteiden korjauksia ja salaojien kunnostuksia euron edestä. Tämä on tarpeen kaikissa vaihtoehdoissa. Salaojituksen parantaa ruokalarakennuksen tilaa ja pihan pintarakenteiden kunnostus estää soran kulkeutumisen sateella naapurin puolelle. Väistötilat

20 Sivu 20 Puukoulu on ilmeisesti pitempään pois käytöstä. Tämänkin takia ne kivikoulun ja ruokalan luokkatilat, joissa on ongelmia, on saatava käyttökuntoon väistötiloiksi välittömästi. Näiden ongelmien syyt varsinkin kivikoulun osalla ovat vaikeasti selvitettävissä ja korjausten kustannukset vaikeasti arvioitavissa. Joitakin ratkaisuja saataneen tehtyä eurolla. Aikataulu Pihatyöt kesällä -15. Väistötilojen kunnostus kesällä -15. Puukoulun rakenteiden tutkimukset kesällä -15. Hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu syksy -15. Toteutus vuonna-16. (Mikäli puukouluun todetaan tarvittavan vähäisiä korjauksia, voidaan tätä aikaistaa.) Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Päivärinteen koulun tarveselvitys Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi yhteensä euron investointimäärärahan Päivärinteen koulun tutkimuksiin, suunnitteluun ja korjauksiin. Päätös: Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi että ylimääräinen kokous pidetään 7.5, alkaen klo Päivärinteen koululla. päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 37. ====

21 Sivu 21 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

22 Sivu 22 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 56 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 5/2015 TEKNLTK 57 n Virkkula asemakaavahanke TEKNLTK 58 Åvallan myynti TEKNLTK 59 Vormön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 30 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 31 Kaavateiden asfaltointi vuonna 2013 TEKNLTK 32 Asemakaavoittamista koskevan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 85 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 86 Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta YMPJARAKL 87 Osallistuminen saukkokartoitukseen YMPJARAKL 88 Lausunto

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 66 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot