Tekninen lautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 4/2015 28.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 31 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 32 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2015 TEKNLTK 33 Karlsåkerin asemakaava TEKNLTK 34 Slussenin alueen maankäyttösopimukset TEKNLTK 35 Kunnan omakotitalotonttien myyntiehdot TEKNLTK 36 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 37 Muut asiat TEKNLTK 38 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

2 Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Vierinen Kari, varapuh.johtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Rahikainen Eljas, jäsen Lindström Catharina, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Muut läsnäolevat Kaisla Heikki, kunnanhallituksen edustaja, saapui klo käsittelyn aikana Skyttä Jorma, tekninen johtaja Taneli Kiljunen, maankäyttöinsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Kari Vierinen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Heidi Rosengren Pöytäkirjantarkastaja Lasse Niskanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen toimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala Toimistonhoitaja

3 Sivu 3 TEKNLTK 31 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Heidi Rosengrenin ja Lasse Niskasen - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 38. ====

4 Sivu 4 TEKNLTK 32 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Oheismateriaalia Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutumaa on tarkasteltu tilanteen mukaan. Toimintatuottojen toteutumisessa on epävarmuustekijöitä. Ulkoiset toimintatuotot koostuvat mm. vesi- ja viemäri- ja niiden liittymismaksuista. Liittymämaksut eivät toteudu budjetoidulla tavalla. Käyttötalouden tuloennuste sisältää huomattavia riskejä, sillä tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt ja maankäyttösopimuksiakaan ei ole vielä solmittu. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina o talouden toteutumatilasto 3/2015 sekä investointien seurantataulukko Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää merkitä talouden seurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ====

5 Sivu 5 TEKNLTK:120 /2012 TEKNLTK 33 KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA TEKNLTK Oheismateriaali Asemakaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä Liitteet 1, ja lausunnot on pyydetty. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastine - liitteenä asemakaavan muutosehdotus. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineen - asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta: n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan liitto Museovirasto Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Aluearkkitehti Rauli Ailus Inkoon - n ympäristöyhdistys ry Tilan Karlsberg RN:o maanomistaja ja rajanaapurit Päätös: Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK 33 Liitteet 1-3 Oheismateriaali Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot pyydettiin lautakunnan päätöksen mukaisesti. Nähtävillä olon aikana asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot saatiin seuraavilta: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Aluearkkitehti Rauli Ailus

6 Sivu 6 - Inkoon - n ympäristöyhdistys - Ympäristö- ja rakennuslautakunta - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Lausunnoissa ei esitetty seikkoja, joiden perusteella kaavaehdotukseen olisi syytä tehdä muutoksia. Kaavan laatija on laatinut ehdotuksen vastineiksi saatuihin lausuntoihin. Kunnan aloitteesta asemakaavaan on nähtävillä olon jälkeen lisätty johtoa varten varattu alueen osa tontille 26 vesihuoltolaitoksen tarpeita varten. Muutos on luonteeltaan sellainen, että kaavaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Asemakaava voidaan hyväksyä, kun siihen liittyvä maankäyttösopimus kunnan ja alueen maanomistajan välillä on tehty. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Liitteet ja oheismateriaali: Liitteenä: - Karlsåkerin asemakaava (kaavakartta ja määräykset) - kaavaselostus - kaavan laatijan ehdotukset vastineiksi saatuihin lausuntoihin Oheismateriaalina: - kaavaehdotuksesta saadut lausunnot Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: päättää: - merkitä asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot tiedoksi; - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatijan ehdotukset vastineiksi kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin liitteen mukaisesti ja - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karlsåkerin asemakaavan liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan. ====

7 Sivu 7 TEKNLTK:381 /2010 TEKNLTK 34 SLUSSENIN ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET EKEJAMAAP Liite 2 Oheismateriaali Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut päätöksellään Slussenin asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksessä esitettyjen perusteluiden pohjalta on laadittu useita tarkentavia selvityksiä ja näiden tuella on laadittu uusi asemakaavaehdotus. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot viranomais- ja muilta osallisiksi katsotuilta tahoilta. Uuden asemakaavaehdotuksen pohjalta on laadittu luonnokset maankäyttösopimuksiksi. Alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu sopimusten yksityiskohdista Sopimuskorvaukset on laskettu kunnanhallituksen hyväksymien sopimusten liitteenä olevan, Newsec Valuation Oy:n laatiman hyötyanalyysin periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon myös yleisiin alueisiin tulleet muutokset. Sopimuskorvaukset muodostuvat seuraavasti: - Hyötyanalyysin mukainen pohjasumma (yleisten alueiden korvausosuus ja korttelialueiden korvausosuus) - Asemakaavan salliman rakennusoikeuden ja osayleiskaavavaiheessa arvioidun rakennusoikeuden erotus ja sen arvo - Sovittu 10,1 % alennus korttelialueiden korvauksesta - Muutokset yleisten alueiden rakentamisen ja hoidon (kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava vs. asemakaavaehdotus ) kustannuksista on laskettu ja tämän tuoma taloudellinen hyöty on jaettu kunnan ja maanomistajien kesken puoliksi. Sopimustekstiä on päivitetty seuraavasti: - Usein esiintyvä termi kustannusten korvaus on muutettu termiksi sopimuskorvaus. - Kohta, jossa käsitellään autopaikkavelvoitteen täyttämistä, on poistettu, koska asemakaavassa ei ole osoitettu sellaisia pysäköintiin tarkoitettuja alueita, joiden toteuttamista olisi maankäyttösopimuksen ehdoin ohjattava. Rakennuspaikkakohtaisten autopaikkojen rakentaminen on rakennuslupaan liittyvä asia. - Korttelien rakentamisaikataulu (kunnan osalta) on päivitetty kaavaprosessin oletetun aikataulun mukaiseksi. - Maanomistajien rakentamisvelvoitteeksi on määritelty 50 prosenttia alueen tonttimäärästä kuuden vuoden kuluessa siitä, kun kunta on toteuttanut infrastruktuurin siihen valmiuteen, että jokaiselle tontille on asfaltoimaton ajoyhteys ja vesihuollon liittymismahdollisuus.

8 Sivu 8 - Sopimuskorvausten maksuaikataulu on sidottu infran rakentamiseen ja maksueriä on aikaisemman neljän sijasta viisi. - Maininta vesihuollon rahoituskorvauksesta on poistettu. Liittymistaksaa laadittaessa on huomioitava, että se kattaa investoinnin sekä arvioidut korkokulut. - Maininta siitä, mihin korvaukset käytetään, on poistettu sopimuksesta. - Maininta siitä, että maanomistaja voi valita korvauksen suorittamisesta osin alueen tonttien luovutuksena, on poistettu. Tämä mahdollisuus maanomistajilla tulisi edelleen olla, kuitenkin niin, että tästä sovitaan maankäyttösopimuksen yhteydessä eikä jätetä asiaa avoimeksi. - Sopimuksen siirtämistä käsittelevää kohtaa on muutettu niin, että ainoastaan sopimuksen siirtäminen kokonaisuudessaan ilman kunnan lupaa on kielletty. Yksittäisiin tonttikauppoihin ei siis tarvittaisi kunnan erillistä lupaa. Päivitetyssä tekstissä on myös painotettu sopimusehtojen huomioimista tulevien tonttikauppojen luovutuskirjassa. - Sopimussakoissa on huomioitu muutos rakentamisvelvoitteen takarajassa. Lisäksi tekstiä on päivitetty niin, että sakko koskee sopimuksen siirtämisen ja rakentamattoman maan edelleenluovutuksen osalta ainoastaan sopimuksen siirtämistä kokonaisuudessaan tai sopimusalueen luovuttamista rakentamattomana kokonaisuudessaan. - Vakuuksia käsittelevä kohta on päivitetty niin, että sopimussakon osalta vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan, kun sopimuskorvauksen 1. erä on maksettu ja rakentamisvelvoite on täytetty sovitun mukaisesti. - Maininta siitä, että kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeutta on poistettu, koska alueella ei ole sellaisia tontteja, joihin kunta voisi tätä oikeutta käyttää. Sopimuskorvaukset maanomistajittain ovat: Ekblad Ekström Rehnberg Yhteensä euroa euroa euroa euroa Käytyjen neuvottelujen jälkeen maanomistajat ovat esittäneet vielä seuraavia toivomuksia sopimusten suhteen: 1. Maksueristä a. 2. erä 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä erästä edellyttäen, että infran rakentaminen on aloitettu b. 3. erä 6 kuukauden kuluttua toisesta erästä edellyttäen, että vesihuolto- ja tieverkosto on valmistunut c. 4. erä 6 kuukauden kuluttua kolmannesta erästä edellyttäen, että alueen kadut on asfaltoitu

9 Sivu 9 d. 5. erä 6 kuukauden kuluttua neljännestä erästä 2. Puolet sopimuskorvauksista on mahdollista maksaa alueen tonteilla. Tonttien hinnat määritellään tällöin kunkin osapuolen valitseman puolueettoman tahon arvioinnin keskihinnan mukaisesti. 3. Sopimussakon poistaminen kokonaisuudessaan rakentamattoman maan luovutuksen ja sopimuksen siirtämisen osalta 4. Rakentamisvelvoitteen mukaisen sopimussakon muuttaminen niin, että toteutettava tonttimäärä olisi 30 % ja sakon suuruus 30 % sopimuskorvauksesta. Lisäksi tuotu esille ajatus, jonka mukaan korotetun kiinteistöveron voisi katsoa korvaavan sopimussakon kokonaisuudessaan. 5. Vakuuksien vapauttamisen muuttaminen niin, että sopimussakon osalta vakuudesta vapautetaan osa, kun sopimuskorvauksen 3. erä on maksettu tai kokonaan, kun rakentamisvelvoitteen mukainen 30 % tonttimäärästä on toteutunut. 6. Sopimuksen kohtaa 15 muutetaan niin, että mikäli asemakaava ei saa lainvoimaa mennessä tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti toisenlaisena sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä. Esitetyistä toivomuksista todetaan seuraavaa: 1. Kaavaprosessin oletetulla aikataululla maksuerät jakautuvat jo tehdyn luonnoksen perusteella vuosille 2015 ja Mikäli osa sopimuskorvauksesta maksetaan tontteina, eivät kaksi ensimmäistä maksuerää riitä rahoittamaan infran rakentamista. Maksuaikataulun tulee siis olla sen verran etupainotteinen, ettei kunnan investointeja rahoiteta velalla. Näin ollen ehdotuksen muutosta ei ole syytä tehdä. 2. Tämä mahdollisuus on maanomistajilla aikaisempien sopimusten perusteella ollut. Kunnan kannalta järkevin vaihtoehto olisi, että sopimuskorvauksesta enintään 50 % voidaan maksaa tontteina. Tällöin tonttien arvosta 90 % hyväksyttäisiin osaksi sopimuskorvausta, tästä sovitaan maankäyttösopimuksen yhteydessä ja tonttien luovutus tapahtuisi samalla kiinteistön kaupalla yleisten alueiden kanssa. Korvaukseksi hyväksyttäisiin ainoastaan kokonaiset tontit. Menettely ei vaikuttaisi maksuerien määrään vaan pienentäisi kutakin maksuerää. Kahden erillisen arvioijan käytölle ei liene tarvetta, yhden yhteisesti hyväksytyn tulisi riittää. 3. Ehdotus ei ole kunnan maapoliittisten linjausten mukainen eikä noudattaisi Störsvikin alueella jo tehtyjen maankäyttösopimusten periaatteita. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. 4. Ehdotus ei ole kunnan maapoliittisten linjausten mukainen eikä noudattaisi Störsvikin alueella jo tehtyjen maankäyttösopimusten periaatteita. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. Sekä rakentamisvelvoitteen että korotetun kiinteistöveron tarkoitus on edistää ase-

10 Sivu 10 makaavojen toteutumista. Korotetusta kiinteistöverosta päättää kunnanvaltuusto eikä näitä asioita ole syytä lähteä sekoittamaan. 5. Tämä poikkeaisi oleellisesti Störsvikin alueella aikaisemmin tehtyjen sopimusten periaatteista eikä siten ole hyväksyttävissä. Jo tehdyt täsmennykset lisäävät sopimuksen joustavuutta. 6. Ehdotus lisää pelivaraa, mikäli kaavoitusprosessissa tulee vielä esiin jotain yllättävää. Ehdotus voidaan hyväksyä. Tässä vaiheessa sopimusluonnoksista puuttuu vielä liite 4 (kiinteistökaupan esisopimus). Se voidaan tehdä samanlaisena, kuin aiemmin hyväksytyissä sopimuksissa. Liitteet ja oheismateriaali Liitteenä: - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan ja Yrjö Ekbladin välille - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan ja Björn Ekströmin välille - luonnos maankäyttösopimukseksi kunnan sekä Gustav, Henrik ja Gunilla Rehnbergin välille Oheismateriaalina: - kunnanhallituksen hyväksymät maankäyttösopimukset Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta päättää ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että se valmistelee ehdotukset kunnanhallitukselle Slussenin asemakaava-alueen maankäyttösopimuksiksi liitteiden mukaisesti. Tarvittavia teknisiä korjauksia voidaan tehdä ja sopimuksen kohtaa 15 voidaan muuttaa maanomistajien ehdotuksen mukaisesti. Toimikunta ehdottaa, että sopimuskorvauksen suorittaminen osin tonttiluovutuksena on hyväksyttävissä seuraavin edellytyksin: - vähintään 50 % sopimuskorvauksesta suoritetaan rahakorvauksena - tonttien arvosta 90 % hyväksytään osaksi sopimuskorvausta - korvaukseksi hyväksytään ainoastaan kokonaiset tontit - tonttien arvo määritellään puolueettoman ulkopuolisen, sekä kunnan että maanomistajan hyväksymän asiantuntijan arvion perusteella - tonttien luovutuksesta sovitaan maankäyttösopimuksessa, tontit luovutetaan yleisten alueiden luovuttamisen yhteydessä ja tämä huomioidaan sopimuksen liitteeksi tulevassa kiinteistökaupan esisopimuksessa - jäljelle jäävä rahakorvaus jaetaan viideksi maksueräksi samassa suhteessa kuin liitteenä olevissa luonnoksissa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ===

11 Sivu 11 TEKNLTK 34 Liitteet 4-6 Oheismateriaali Asemakaava-alueen maanomistajat ovat antaneet ehdotuksensa tonteista, jotka luovutettaisiin kunnalle osana maankäyttösopimuskorvauksia. Tonttien arvot on määritelty Newsec Valuation Oy:n toimesta. Maanomistajien kanssa on käyty jatkoneuvotteluja. Ehdotukset maankäyttösopimuksiksi kunnan ja maanomistajien välillä on päivitetty tonttien luovutusten osalta seuraavasti: - Osana sopimuskorvausta luovutettavat tontit luovutetaan kunnalle katualueiden ja muiden yleisten alueiden yhteydessä. - Tonttien määritellystä arvosta 90 % lasketaan osaksi sopimuskorvausta. - Jäljelle jäävä rahakorvaus maksetaan kuudessa erässä. Neuvottelujen yhteydessä sopimusehdotusten kohtaa 12 (Sopimussakko) on täsmennetty siten, että toteuttamisvelvoitetta koskevan sopimussakon enimmäismääräksi on määritelty 50 % maanomistajan rahakorvauksesta. Tämä summa on jaettu maanomistajan tonteille rakennusoikeuksien suhteessa. Sakko on myös porrastettu niin, että jokainen asemakaavan mukaiselle tontille myönnetty asuinrakennuksen rakentamista varten myönnetty rakennuslupa pienentää mahdollisen sopimussakon määrää tämän jaon mukaisesti. Sopimusvelvoitteiden seurantaa varten sopimusehdotuksiin on lisätty maininta, jonka mukaan yksittäisen tonttikaupan toteutuessa luovutuskirjalle on haettava kunnan teknisen johtajan tai maankäyttöinsinöörin hyväksyntä. Sopimuskorvausten osalta rakenne on muotoutunut seuraavan laiseksi: Ekblad 1 tontti euroa Ekström 2 tonttia euroa Rehnberg 3 tonttia euroa Yhteensä 6 tonttia euroa Luovutettavien tonttien arvo on Newsec Valuation Oy:n arviokirjan mukaan euroa. Maanomistajat ovat toivoneet vielä harkinta-aikaa tonttien luovutuksen osalta niin, että sopimuskorvauksen suorittaminen yksinomaan rahakorvauksena olisi vielä mahdollista. Kunnan kannalta rahakorvaus on parempi vaihtoehto, joten niiltä osin joustovaraa tulisi vielä tässä vaiheessa jättää. Sopimuksen rakenne (sopimuskorvaukset, vakuudet, toteuttamisvelvoitteeseen liittyvä sopimussakko) on kuitenkin siinä määrin monisäikeinen, että sopimusta hyväksyttäessä korvausmuodon tulee olla selvä.

12 Sivu 12 Liitteet ja oheismateriaali: Liitteenä: - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan ja Yrjö Ekbladin perikunnan välillä - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan ja Björn Ekströmin välillä - Ehdotus maankäyttösopimukseksi kunnan sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin välillä Oheismateriaalina: - Newsec Valuation Oy:n arviokirja Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: Käsittely: Muutettu ehdotus: päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, - että Yrjö Ekbladin perikunnan, Björn Ekströmin sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin kanssa solmitaan Slussenin asemakaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset liitteiden mukaisesti - ja että maanomistaja voi halutessaan suorittaa sopimuskorvauksen yksinomaan rahakorvauksena sillä edellytyksellä, että tästä on kunnalle ilmoitettu hyvissä ajoin ennen sopimuksen hyväksymistä. Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, - että Yrjö Ekbladin perikunnan, Björn Ekströmin sekä Gustav Rehnbergin, Henrik Rehnbergin ja Gunilla Rehnbergin kanssa solmitaan Slussenin asemakaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset liitteiden mukaisesti, kuitenkin niin, että sopimuksia täsmennetään seuraavin korjauksin: o Kohdan 8 toiseen kappaleeseen lisätään lause: Infrastruktuurin valmiiksi rakentamisella tarkoitetaan kaavateiden asfaltointia tai muun kulutuskerroksen asentamista, sekä katuvalaisimien asentamista. o Kohdan 13 toisen kappaleen toinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sopimussakon osalta vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan, kun 50 % alueen tonttimäärästä kohdan 12 SOPIMUSSAKKO mukaisesti on toteutunut viimeistään kuuden (6) vuoden kuluttua siitä, kun kunta on toteuttanut alueen infrastruktuurin. - ja että maanomistaja voi halutessaan suorittaa sopimuskorvauksen yksinomaan rahakorvauksena sillä edellytyksellä, että tästä on kunnalle ilmoitettu hyvissä ajoin ennen sopimuksen hyväksymistä.

13 Sivu 13 Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. ====

14 Sivu 14 TEKNLTK:231 /2015 TEKNLTK 35 Liite 7 Oheismateriaali KUNNAN OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTIEHDOT Kunnalla on myynnissä 20 omakotitalotonttia. Tonteista 17 sijaitsee Palonummen alueella (Palonummi I 10 kpl ja Palonummi II 7 kpl) ja 3 Sunnanvikin alueella. Päätöksiä tonttien myyntiin asettamisesta, myyntiehdoista ja myyntihinnoista on tehty usean vuoden aikana moneen otteeseen. Tehtyjä päätöksiä kartoitettaessa on tullut ilmi, että kaikkien tonttien osalta ei ole varmuutta myyntiehtojen päättämisestä ja myyntipäätöksen delegoimisesta. Epäselvyyksien välttämiseksi myynnissä olevien tonttien osalta näistä tulisi tehdä uusi päätös. Vakiintunut käytäntö kunnassa on ollut, että päätöksen omakotitalotontin myymisestä tekee kunnanjohtaja, mikäli tarjottu hinta on kunnanvaltuuston päättämän myyntihinnan mukainen ja tarjouksessa ei ole erityisehtoja. Myyntihinnan lisäksi on ollut seuraavat myyntiehdot: - Ostajat vastaavat vesi- ja viemäriliittymismaksuista ja sadevesijohtoihin liittymiskustannuksista sekä lohkomiskustannuksista. - Samaan talouteen kuuluvat saavat jättää yhden hakemuksen. - Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. - Kauppakirjaan otetaan ehto, jonka mukaan ostajat sitoutuvat uhkasakon uhalla aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Uhkasakko on euroa. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. - Ostaja sitoutuu sakon uhalla olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Uhkasakko on euroa. Edellä mainittu käytäntö ja myyntiehdot ovat nykytilanteessakin pääosin perusteltuja. Myyntiehdot ovat myös päivitetyn maapoliittisen ohjelman mukaisia. Myynnissä olevat tontit tosin on kunnan toimesta valmiiksi lohkottu, joten ostajille ei ole tullut lohkomiskustannuksia. Omakotitalotonttien kysyntä on jatkunut edelleen vaatimattomana. Yhteydenottoja tontteihin liittyen on kuitenkin alkuvuoden aikana tullut selvästi enemmän vuoden takaiseen verrattuna, joten varovaisen positiivisia merkkejäkin on ilmassa. Olisi tärkeää, että omakotitalorakentamisen vilkastuessa kunnan tonttitarjonta olisi kilpailukykyistä. Tonttien alennusmyyntikampanjoista kunnalla on hyviä kokemuksia. Viimeisin 20 % alennuskampanja oli vuosien 2013 ja 2014 taitteessa. Kahden kuukauden kampanjan aikana myytiin kolme tonttia, mitä voidaan pitää hy-

15 Sivu 15 vänä tuloksena ottaen huomioon, että kampanjan ajankohta ei ole tyypillisesti vilkkainta aikaa tonttimyynnin kannalta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi Lohjalla Roution alueella keskimääräinen omakotitalotontin hinta on noin euroa ja Immulan alueella noin euroa. ssa Palonummen alueella keskimääräinen hinta on tällä hetkellä noin euroa. 20 %:n alennus tarkoittaisi, että Palonummen alueen tonttien keskimääräinen hinta oli noin euroa. Nykyisellä hintatasolla talousarvion mukainen tulotavoite lienee saavuttamattomissa. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Ehdotus kunnan myynnissä olevien tonttien uusiksi myynti hinnoiksi - Oheismateriaalina: o Luettelo myynnissä olevista tonteista, jossa on esitetty päätösajankohdat ja pykälät myyntiin asettamisesta, myyntiehdoista, myyntipäätöksen delegoinnista ja myyntihinnoista Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Ehdotus: päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan tällä hetkellä myynnissä oleville omakotitalotonteille (liitteen mukaiset tontit) asetetaan seuraavat myyntiehdot: o Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. o Ostajat sitoutuvat liittämään kiinteistönsä kunnan vesihuoltoverkostoon, sekä välittömästi liittämisen jälkeen laskua vastaan suorittamaan yhdessä erässä maksun. o Ostajat sitoutuvat noudattamaan rakennustapaohjeita. o Ostajat sitoutuvat uhkasakon uhalla aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Uhkasakko on euroa. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. o Ostajat sitoutuvat sakon uhalla olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Uhkasakko on euroa.

16 Sivu 16 - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että myynnissä oleville tonteille vahvistetaan uudet myyntihinnat liitteen mukaisesti - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään myynnissä olevien tonttien myynnistä silloin, kun tehty tarjous on valtuuston vahvistaman myyntihinnan mukainen ja tarjous ei sisällä erityisehtoja. Käsittely: Muutettu ehdotus: Päätös: Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan tällä hetkellä myynnissä oleville omakotitalotonteille (liitteen mukaiset tontit) asetetaan seuraavat myyntiehdot: o Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tehty. o Ostajat sitoutuvat liittämään kiinteistönsä kunnan vesihuoltoverkostoon, sekä välittömästi liittämisen jälkeen laskua vastaan suorittamaan yhdessä erässä maksun. o Ostajat sitoutuvat noudattamaan rakennustapaohjeita. o Ostajat sitoutuvat aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Mikäli ostajat laiminlyövät tämän rakennusvelvoitteen, sitoutuvat he maksamaan myyjälle euron suuruisen sakon. Myyjä voi painavista syistä pidentää tätä rakentamisaikaa. o Ostajat sitoutuvat olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle. Mikäli ostajat laiminlyövät tämän ehdon, sitoutuvat he maksamaan myyjälle euron suuruisen sakon. - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että myynnissä oleville tonteille vahvistetaan uudet myyntihinnat liitteen mukaisesti - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään myynnissä olevien tonttien myynnistä silloin, kun tehty tarjous on valtuuston vahvistaman myyntihinnan mukainen ja tarjous ei sisällä erityisehtoja. Muutetun ehdotuksen mukaan. ====

17 Sivu 17 TEKNLTK 36 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Jorma Skyttä, ajalta : - ei päätöksiä Rakennusmestari Magnus Malmberg, ajalta : - ei päätöksiä Päätös: Ehdotuksen mukaan. päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 38. ====

18 Sivu 18 TEKNLTK 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan. ====

19 Sivu 19 SIVLTK:211 /2015 TEKNLTK 38 Liite 8 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PÄIVÄRINTEEN KOULUN KORJAUKSEEN Taustaa Päivärinteen koululle tehtiin kuntoarvio vuonna Vuonna 2013 tehtiin kyseisen arvion ja päivitetyn, yhdessä käyttäjän kanssa laaditun tilannearvion perusteella kohtalaisen laajoja korjauksia. Korjaukset eivät kohdistuneet niinkään puukouluun, keskiössä oli kivikoulun kunnostus. Nyt ilmenneiden vaurioiden takia on sivistystoimi asettanut puukoulun yhden luokan käyttökieltoon ja ilmoittanut, että tämän lukukauden jälkeen ei puukoulussa toimita ollenkaan. Lisäksi ns. kivikoulussa on käyttökielto tulossa ilmeisesti kahteen luokkatilaan ja ruokalarakennuksessa yhteen. Käyttäjä on tehnyt kohteesta tarveselvityksen, joka on liitteenä. Siitä käyvät ilmi mm. käyttäjän lähtötiedot, toiminnan kuvaus ja tilatarpeet. Nyt kunnassa on puhetta palveluverkkoselvityksestä. Selvityksessä perehdyttäisiin laajalla skaalalla siihen, mitä palveluita missäkin osassa kuntaa tarvitaan ja minkälaisia tiloja tämä edellyttää. Vaihtoehdot Lähtökohtaisesti on olemassa kolme vaihtoehtoa tilojen järjestämiseksi: korjataan nykyiset rakennukset, vuokrataan tarvittava määrä siirrettäviä tiloja tai rakennetaan uutta tilaa (= uusi rakennus). Jos nykyinen puukoulu korjataan, lähdetään siitä, että sen tilat ovat riittävät. Jos rakennetaan tai vuokrataan uutta tilaa, tarvittava määrä on noin 500 m2 (ks. tarveselvitys, bruttoala). Tarvittavat tutkimukset rakenteiden avaamisineen ja hankesuunnittelu maksavat euroa. Toteutussuunnittelu tehdään erikseen hankesuunnitelman perusteella. Pihatyöt Pihalla on tehtävä viemäriverkon korjauksia, pihan pintarakenteiden korjauksia ja salaojien kunnostuksia euron edestä. Tämä on tarpeen kaikissa vaihtoehdoissa. Salaojituksen parantaa ruokalarakennuksen tilaa ja pihan pintarakenteiden kunnostus estää soran kulkeutumisen sateella naapurin puolelle. Väistötilat

20 Sivu 20 Puukoulu on ilmeisesti pitempään pois käytöstä. Tämänkin takia ne kivikoulun ja ruokalan luokkatilat, joissa on ongelmia, on saatava käyttökuntoon väistötiloiksi välittömästi. Näiden ongelmien syyt varsinkin kivikoulun osalla ovat vaikeasti selvitettävissä ja korjausten kustannukset vaikeasti arvioitavissa. Joitakin ratkaisuja saataneen tehtyä eurolla. Aikataulu Pihatyöt kesällä -15. Väistötilojen kunnostus kesällä -15. Puukoulun rakenteiden tutkimukset kesällä -15. Hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu syksy -15. Toteutus vuonna-16. (Mikäli puukouluun todetaan tarvittavan vähäisiä korjauksia, voidaan tätä aikaistaa.) Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Päivärinteen koulun tarveselvitys Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi yhteensä euron investointimäärärahan Päivärinteen koulun tutkimuksiin, suunnitteluun ja korjauksiin. Päätös: Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi että ylimääräinen kokous pidetään 7.5, alkaen klo Päivärinteen koululla. päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 37. ====

21 Sivu 21 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

22 Sivu 22 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2013 1.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2013 1.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 78 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 79 Kunnantalon laajennus - investointimäärärahojen siirtäminen TEKNLTK 80 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 8/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2013 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2013 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 22 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 23 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 24 Tyyskyläntien tiesuunnitelman muutoksen hyväksyminen TEKNLTK 25 Tiesuunnitelmien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 43 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 44 Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2014, lausuntopyyntö TEKNLTK

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2010 12.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2010 12.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 75 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 76 Lisämääräraha-anomus rakennusten ylläpitoa varten TEKNLTK 77 Kunnan omistuksessa olevat asunnot TEKNLTK 78 Talousarvioehdotus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2015 24.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2015 24.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 22 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2015 TEKNLTK 23 Investointimäärärahan hakeminen vuodelle 2015 Karlsåkerin asemakaava-alueen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2015 15.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2015 15.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 KV 33 Vuoden 2014 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2015 KV 35 KV 36 KV 37 KV 38

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot