HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2013"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA kaupunginvaltuusto

2 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Strateginen suunnitelma ja 3 tasapainotetut tuloskortit (BSC) 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2.1 Yleisperustelut Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Täytäntöönpano-ohjeet Talouden tasapainottaminen Lakkautettavat ja perustettavat vakanssit Yhteisöille asetetut konsernitavoitteet 25 Käyttötalousosa Konsernihallinto 26 Sosiaali- ja terveystoimi 33 Sivistystoimi 47 Tekninen toimi 60 Tuloslaskelmaosa 72 Investointiosa 74 Rahoitusosa 79 Liitteet Tase Tilivelvolliset 2010 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan määrärahojen ja tuloarvioiden tilierittelyt

3 3 HEINOLAN KAUPUNKI ARVOT JA STRATEGINEN SUUNNITELMA Tämä strategia vastaa muuttuvan ympäristön Heinolan kaupungille asettamiin haasteisiin ja etsii keskeisimpiä kehittämiskeinoja. TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Heinola tarjoaa asukkailleen hyvän elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset. VISIO 2015 Vetovoimainen ja viihtyisä Heinola on palveluvarustukseltaan etenkin perheiden tavoittelema asuinpaikkakunta ja yritystoimintapaikka. ARVOT: Asukastyytyväisyys Ennakoiva kehittäminen Tuloksellisuus Suvaitsevaisuus

4 PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 4 ASIAKAS * Asukastyytyväisyys säilyy hyvänä * Me-henkinen heinolalainen palvelukulttuuri 1. Palvelujen laajuus, laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus 2. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 3. Vetovoimainen imago ja tehokas markkinointi 4. Asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin viihtyisyys PROSESSIT JA RAKENTEET TALOUS * Tehokkaat toimintakäytännöt * Talous tasapainossa 1. Tuottavuuden parantaminen ARVOT 1. Toimiva strategia- ja talousarviotyöskentely 2. Rakenteiden uusiminen ja 2. Tulevaisuusinvestoinnit toteutetaan harkitusti toimintatapojen tehostaminen TOIMINTA- 3. Käyttötalous on tasapainossa 3. Tehokas elinkeinopolitiikka AJATUS 4. Energiarahaston pääoma ja onnistunut sij.pol. ja edunvalvonta 5. Väestökehitys 4. Pitkäjänteinen maanhankinta- ja VISIO 6. Kuntayhteistyö kaavoituskäytäntö HENKILÖSTÖ * Haluttu ja kehittyvä työyhteisö 1. Joustava ja kannustava työnantaja 2. Hyvinvoiva ja innovoiva henkilöstö 3. Hyvä johtaminen

5 ASUKASTYYTYVÄISYYS, SUVAITSEVAISUUS 1. A S I A K A S (palvelukyky ja vaikuttavuus) 5 PÄÄMÄÄRÄ 2013: Asukastyytyväisyys säilyy hyvänä Me-henkinen heinolalainen palvelukulttuuri Kriittiset menestystekijät 1. Palvelujen laajuus, laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus 2. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 3. Vetovoimainen imago ja tehokas markkinointi 4. Asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin viihtyisyys Tavoitteet 2010 Turvataan kohtuulliset peruspalvelut. Ennakoivuus ja asiakaslähtöisyys korostuvat palvelujen tuottamisessa. Asiakkaiden valinnanmahdollisuus palvelujen ostamisessa on lisääntynyt. Hyvin toteutetut asukastilaisuudet ja aktiivinen kylä- ja kaupunginosien yhdistystoiminta. Sähköisten palautejärjestelmien aktiivinen hyödyntäminen Sähköinen tiedon antaminen on lisääntynyt. Vierumäki -yhteistyön vahvistuminen ja Vierumäen aktiivinen kehittäminen kasvavana alueena Turvallisuus- ja viihtyisyystason pitäminen hyvällä tasolla Silta-hankkeen toteuttaminen. Lastensuojelusuunnitelman toteuttaminen. Terveysliikuntakaupunki hankkeen toteuttaminen. Keskustan kehittäminen viihtyisäksi oleskelu- ja palvelupaikaksi on aloitettu. Mittarit /Arviointikriteerit Asiakaspalaute- ja kyselyt sekä vertailut Palvelusetelien ja muiden asiakkaan valinnasta riippuvien palvelujen hankintamuotojen käyttö Tilaisuuksien toteutuksen arviointi (mm. kehittämisfoorumit, HVK:n luennot). Palautteenantomuotojen määrä ja käyttömäärät Kotisivujen käyttö. Sähköisten palvelujen määrä ja käyttömäärät Asiakaspalaute Vuotuinen seuranta Maakunnan turvallisuussuunnitelma (tursu). Päätökset ja toteutuksen arviointi Ohjelman toteutuminen Hankkeen toteutuminen Hankkeen toteuttaminen

6 6 TULOKSELLISUUS 2. T A L O U S (resurssit, talous) PÄÄMÄÄRÄ 2013: Talous tasapainossa Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2010 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Toimiva strategia- ja talousarviotyöskentely 2. Kaupungin tulevaisuusinvestoinnit toteutetaan 3. Käyttötalous on tasapainossa Valtuuston strategiaprosessi 1-4/ tehostunut kehysbudjetointimenettely -tehostunut tulosseuranta - Nettoinvestoinnit 6 M. ( Investointiohjelma liitteenä) - Investointien vuosikatteen ylittävä puuttuva osuus katetaan energiarahastosta. Talouden sopeuttaminen toteutuu talousarviossa 2010 ja taloussuunnitelmassa : - Vuosikate väh. 90 % poistoista - Realistinen alijäämien kattamissuunnitelma Veroprosentti on 21,00. Strategiaprosessin vaikuttavuus Uuden strategisen suunnitelman ohjaavuus Vuosisuunnitelmien toteutuminen Osavuosikatsaukset neljännesvuosittain. Toteutuneet nettoinvestoinnit Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Velkaantumisaste ( / asukas) Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto Veroprosentti ja verokertymä 4. Energiarahaston pääoma ja onnistunut sijoituspolitiikka Rahaston sijoituksien arvo on vähintään 53 M. Rahastopääomalle tavoitteeksi 6 %:n vuotuinen tuotto Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys 5. Väestökehitys Muuttovoitto + 80 henkilöä. Asukasluvun kehitys 6. Kuntayhteistyö Yhteistyö Lahden ja ympäristökuntien kanssa tuloksellisuuden parantamiseksi Aktiivinen osallistuminen Uusi- Kunta -selvitystyöhön ja muuhun ylikunnalliseen yhteistyöhön Yhteistyömuotojen toteutuminen

7 7 ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN, SUVAITSEVAISUUS, ASUKASTYYTYVÄISYYS 3. H E N K I L Ö S T Ö (osaaminen, työkyky, johtaminen) PÄÄMÄÄRÄ 2013: Haluttu ja kehittyvä työyhteisö Kriittiset menestystekijät 1. Joustava ja kannustava työnantaja 2. Hyvinvoiva ja innovoiva henkilöstö Tavoitteet 2010 Henkilöstöstrategian uusiminen yhdessä kokonaisstrategian kanssa Kehitytty monikulttuurisena työyhteisönä Luottamuksen ja keskinäisen arvostuksen kohentaminen Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen Riittävä henkilöstö palveluiden järjestämiseen Tulosalueen henkilöstömäärä vähenee jokaisena suunnitelmavuonna Mittarit / Arviointikriteerit Päätökset ja toteutuminen Päätökset ja toteutuminen Työyhteisökyselyn tulokset (joka toinen vuosi) plus muut kyselyt Osavuosikatsaukset ja toimintakertomus Työhyvinvointia kehitetty suunnitelmallisesti Riittävien henkilöstökoulutusresurssien turvaaminen 3. Hyvä johtaminen Arvojen ja strategian vieminen käytäntöön Yhteiset johtamisen ja toiminnan pelisäännöt (Heinolan johtamisjärjestelmä) Me-henki: poliittisen johdon ja viranhaltijoiden hyvä yhteistyö Esimiestaidot paranevat Työhyvinvointisuunnitelman toteutuksen seuranta. Sairauspoissaolopäivien määrä ja erilliset poissaolotilastot Koulutusmäärärahojen taso Strategiaprosessin toteuttaminen Kehityskeskustelut Työyhteisökysely Kehityskeskustelut Aktiivinen varhainen puuttuminen Työyhteisökysely Johtosääntömuutokset Esimiesvalmennussuunnitelman toteutuminen.

8 ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN, TULOKSELLISUUS 8 4. P R O S E S S I T JA R A K E N T E E T (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskyky) PÄÄMÄÄRÄ 2013: Tehokkaat toimintakäytännöt Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2010 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Tuottavuuden parantaminen 2. Rakenteiden uusiminen ja toimintatapojen tehostaminen 3. Tehokas elinkeinopolitiikka ja edunvalvonta Tuottavuuden nosto. Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen joustava käyttö ja suuntaaminen Jatkuva uusien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen - Talous- ja hallintopalvelujen keskittäminen Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä yhteistyö Äkillisen rakennemuutosalueohjelman toteutuminen Heinolan osalta Tehokas tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti Käyttöasteet, /suorite, laatukuvaus, palvelujen määrä, henkilöstömäärä Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertailukunnat Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset Osavuosikatsaukset, toimintakertomus Valmistelutilanne Päätökset Osavuosikatsaukset, toimintakertomus Palkitseva kehittämisideajärjestelmä Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tonttikaupat: määrä ja tuotto 4. Pitkäjänteinen maanhankinta- ja kaavoituskäytäntö Uusia yrityksiä ja yrityslaajennuksia saatu Heinolaan Tehokas edunvalvonta: - Rataosuus Lahti - Mikkeli - Heinola - Kuusankoski vesiväylä Aktiivinen maanomistuskäytäntö. Nauhamaisen yhdyskuntarakenteen vahvistaminen välillä Vierumäki - Heinola E - Heinola P (sis. Laajalahti) - Lusi. Jatkuva, riittävä, monipuolinen tonttitarjonta Kansallisen kaupunkipuiston jatkuva kehittäminen Työpaikkojen määrä: nettolisäys +40 työpaikkaa/v. Osavuosikatsaukset, toimintakertomus Maanhankinta tällä alueella. Kaavoitustyötilanne: Vierumäen, Keskustan, Laajalahden ja Lusin osayleiskaavat, Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, asemakaavat (mm. Sinitaival), Tähtiniemeä koskevat päätökset Vapaiden tonttien määrä Toteutuneet toimenpiteet

9 9 HYVÄKSYMINEN JA SEURANTA Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategisen suunnitelman ja osoittaa Heinolan kaupungin kehittämisen suunnan Kaupunginhallitus ja lautakunnat asettavat suunnitelman pohjalta omat tavoitteensa ja valitsevat keinot suunnitelman päämääriin pääsemiseksi Strategian päivitys tapahtuu vuosisuunnitelman mukaisesti Strategiaa täydentävät muut strategiat kaupunginvaltuustossa hyväksyttävät henkilöstöstrategia ja elinkeinostrategia Seuranta osavuosikatsauksissa (4 kpl/v) toimintakertomuksessa valtuuston strategiaseminaareissa

10 10 SANASTOA Strategia Toiminta-ajatus Visio on pitkän aikavälin suunnitelma, tie nykytilasta tulevaisuuteen. Sillä varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Strategiaa toteutetaan organisaation kaikessa toiminnassa. määrittää olemassaolon tarkoituksen. Vastaa kysymykseen, miksi organisaatio/yksikkö on olemassa ja miten se toteuttaa tarkoitustaan asiakkaan kannalta. Tulevaisuuden kuva. Määrittelee halutun kehityssuunnan ja tahtotilan pitkällä aikavälillä. On innostava, tunteisiin vetoava, liikettä aikaansaava, realistinen, haastava. On ymmärrettävä ja helposti viestittävissä. Päämäärä Haluttu tavoitetila, jota kohti edetään toiminta-ajatuksen perustarkoituksen saavuttamiseksi. Vastaa kysymykseen: minkälainen haluamme olla 4-7 vuoden kuluttua. Kriittinen menestystekijä Asia, jossa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetettu päämäärä toteutuu. Asioita, joihin tulee suunnata organisaation ja päättäjien mielenkiinto ja tekeminen ja joita seurataan. Tavoite Mittari/ arviointikriteeri Taso, joka halutaan vuoden aikana saavuttaa, jotta päämäärä toteutuisi. Asetetaan kriittiselle menestystekijälle. Niiden avulla mitataan ja arvioidaan, miten hyvin on onnistuttu.

11 11 2.TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT Suunnittelun lähtökohdat - ennusteet vuodelle 2010 Yleinen talouskehitys Kansainvälisen finanssikriisin heijastuksena kokonaistuotanto alkoi supistua voimakkaasti vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja lasku jatkui vuoden 2009 kesäkuukausille. Tämän jälkeen supistuminen on pysähtynyt ja talouden odotetaan syksyllä kääntyvän vähitellen kasvu-uralle. Vuoden 2009 tuotannon arvioidaan supistuvan edellisvuodesta n. 6 % ja vuodelle 2010 ennustetaan 1%:n kasvua. Lyhyen taantuman aikana erityisesti vienti on romahtanut. Vuoden 2009 tammi-kesäkuun välisenä aikana vienti oli 29% pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2010 viennin arvioidaan kasvavan n. 5%. Vuoden 2009 inflaatio jäänee kuluttajahinnoilla mitattuna alle prosentin ja ennusteiden mukaan vuonna 2010 alle kahden prosentin. Markkinakorkojen nousu jää samalla hyvin maltilliseksi. Suhdanteiden elpyminen on selvintä Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Euroopassa ja myös Suomessa käänne on verkkaisempi. Suomen työllisyystilanteen ennustetaan vielä heikkenevän vuonna Hämeen Te-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan koko maassa työttömien määrä oli elokuun lopussa 38 % edellisvuotta suurempi. Heinolan työttömyys on kasvanut vielä tätäkin enemmän: 71%. Heinolassa oli elokuun lopussa 1517 (08: 887) työtöntä työnhakijaa, mikä on 15,8% (08:9,1%) työvoimasta. Työvoiman vuosikeskiarvoksi on laskettu 9588, joka on pienentyynyt vuodesta hengellä (-5,0%). Kuntatalouden kehitys Kuntien vuoden 2008 vuosikatteet olivat odotettua huonommat ja niiden ennustetaan romahtavan vuosina 2009 ja Taantuman jälkeen alkava hidas vientivetoinen talouskasvu ja vielä heikkenevä työllisyystilanne supistavat kuntien verotuloja huolimatta yhteisövero-osuuden tilapäisestä 10:n prosenttiyksikön korotuksesta. Valtio on luvannut, ettei tässä suhdannetilanteessa kunnille säädetä uusia tehtäviä ja tuleva valtionosuus-uudistus toteutetaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon kannalta neutraalisti. Kuntatalouden ahdinkoa pyritään lieventämään monin keinoin mm. työnantajamaksuihin kuuluvaa kansaneläkemaksua on alennettu vuonna 2006 ja maksu poistuu kokonaan vuoden 2010 alussa. Suhdannetaantuma tuli kunnille huonoon aikaan, kun niiden pitäisi nyt panostaa palvelurakenteiden uudistamiseen ja sopeutua kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Toisaalta eläkkeelle siirtymisten myötä kuntien henkilöstössä tapahtuva voimakas sukupolven vaihdos antaa ainutlaatuisen tilaisuuden toteuttaa tarvittavia palvelurakenteiden muutoksia ja työn tuottavuutta parantavaa toimintojen rationointia. Kunnallistalouden tilaa ja kuntien tulevaisuudennäkymiä on käsitelty laajasti Peruspalveluohjelmassa (www.vm.fi/...)

12 12 Heinolalla on takanaan pitkä sarja tappiollisia tilinpäätöksiä mm. vuodelta 2008, jolloin kaupungin vuosikate oli - 3,0 M. Maassa oli v yhteensä 44 negatiivisen vuosikatteen kuntaa, joista Heinola oli ainoa yli asukkaan kunta. Tappiollisten tilikausien myötä kaupungin talouden tunnusluvut ovat heikentyneet ja talouden liikkumavara on käynyt vähäiseksi. Jos tappiokierrettä ei saada katkaistua on vaarana, että kaupunki ajautuu kriisikunnaksi, joita maassa on tällä hetkellä viisi. Talouden taantuman syvyys tuli ilmi loppuvuodesta 2008 vuoden 2009 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa talousarvioon joukon muutoksia, joista merkittävimpiä olivat verotuloarvioiden pienentäminen 2,5 M :lla ja käyttötalouden nettomenojen pienentäminen 1,2 M :lla. Näiden lisäksi arvioitiin mm. työantajamaksujen alentumisesta johtuen saavutettavan runsaan 0,7 M :n menosäästöt, joita ei kuitenkaan kohdennettu määrärahoihin. Mikäli vuonna 2009 aloitetuissa säästötoimissa onnistutaan, on 9kk:n talousarvion toteutuman perusteella todennäköistä, että vuodelta 2009 kirjattava tappio on noin 1,0 M Heinolan kaupungin talouden yleistavoitteet ja talousarvion laadintakehykset Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esittämät talousarvion laadintakehykset, joihin liittyen kh oli jo aiemmin päättänyt talouden yleistavoitteista ja antanut ohjeet talousarvion valmisteluun: Kaupungin taloudellinen asema on heikentynyt viime vuosina merkittävästi ja on työllisyyden ja talouskehityksen taantuessa muuttumassa kriittiseksi. Tässä tilanteessa tarvitaan useita voimakkaita ja pysyviä säästötoimia, joiden avulla voidaan selvitä uhkaavasta taloudellisesta umpikujasta. Strategisen suunnitelman keskeinen tavoite on käyttötalouden tasapainon saavuttaminen taloussuunnitelmassa. Tuloslaskelmatasolla on päästävä siihen, että vuosikate kattaa poistot. Toteutettavien investointien tulee olla perusteltuja ja sellaisia, että ne eivät kasvata käyttömenoja eivätkä aiheuta paineita verojen korottamiseen. Toiminnan tulee olla päämäärähakuista ja kustannustietoista suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään toiminnan laajuus, kehittämistavoitteet ja taloudelliset resurssit, joilla toiminta ja sen tavoitteet toteutetaan. Päälinjaus vuosien talouden suunnittelussa on: 1) Kunnallisveron korotusvara on enintään yksi prosenttiyksikkö. Mahdollisista verojen ja maksujen korotuksista riippumatta toiminnassa on päästävä säästöihin ja on lisättävä muuta tulorahoitusta, jotta vuosikate voidaan nostaa korvausinvestoinnit kattavalle tasolle eli keskimäärin 7 M :oon. Vuosikatteen nostaminen sumu-vuosipoistojen tasolle ( 5,0 M ) ei ole riittävä vuosille kaavailtujen investointien tahdissa ( 8-9 M /v).

13 13 2) Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuovat taloudellisia säästöjä c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia mutta myös rahoitusvastuuta d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuinkuntana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä 3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä tulee etsiä edullisimmat tuottamistavat. On arvioitava mm., onko edullisempaa tuottaa palveluja suuremmissa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Ostopalvelujen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida, jos alalla on kilpaillut markkinat ja riittävästi palvelutarjontaa tai jos julkinen kysyntä voi luoda tällaiset markkinat. 4) Vuoden 2010 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan toimielimittäin eriteltyyn talousarvion laadintakehykseen. Käyttötalouteen tehtävien esitysten nettomenot tulee sopeuttaa tulosaluetasolla annettuun kehykseen. Tässä työssä toimielinten ja tulosalueiden on kyseenalaistettava tuotettavien palveluiden tarpeellisuus ja nykyiset tuotantotavat. Ilmaispalvelujen määrää on vähennettävä ja lisättävä palvelun käyttäjien kustannusvastuuta, kun siihen ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. 5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etusijalle on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat kohteet Toiminnalliset tavoitteet ja suoritetiedot Laadintaohjeessa todettaan lisäksi: Talousarvioon on sisällytettävä nykyistä kattavammin mitattavissa olevaa tietoa, mihin pyritään, mitä suoritteita toiminnalla saadaan aikaan ja mitkä ovat niiden yksikkökustannukset. Tavoitteena on, että yhteys resurssien ja tuotoksen välillä on mahdollisimman selvä. Tavoitteiden asettamisen tarkoitus on kytkeä myönnetyt resurssit toiminnan tuloksiin. Tavoitteiden seurannan tulee kertoa esimerkiksi: * onko tuotettu ne palvelut, jotka aiottiin, * onko oltu niin tehokkaita kuin suunniteltiin tai * onko toiminnan kehitys ja ohjaus edennyt suunnitellulla tavalla.

14 14 Tavoite voi olla tuotettavan palvelun määrää (suoritetta) tai sen yksikkökustannuksia kuvaava, mitattavissa oleva suure. Se voi olla myös palvelutuotannon kehittämistä koskeva määrällinen tai sanallinen tavoite ja se voi koskea palvelun mitattavissa olevaa laatua. Tavoitteen tulee olla sellainen, että omalla toiminnalla vaikutetaan sen toteutumiseen. Palvelun kysyntä ja asiakasmäärä riippuvat usein olosuhteista ja muista tekijöistä kuin omasta toiminnasta. Päivähoitolasten määrä, oppilasmäärä, potilaat tai tarkastuskäynnit ovat suoritteita mutta ne eivät ole tavoitteita, joihin omalla toiminnalla pyrittäisiin tai edes voitaisiin välittömästi vaikuttaa. Jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyttötalouden tehtävälle tulee määritellä vähintään yksi valtuustotasolla sitova tavoite. Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoite voi olla koko tehtävää yhdistävä mutta se voi koskea myös yhtä osatehtävää tai vastuualuetta. Tavoitteen tulee olla kuitenkin selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä samalla tavalla kuin sitovista määrärahoista ja tuloarvioista. Tavoitetta voidaan tarkistaa vuoden aikana, mikäli osoittautuu, ettei sitä voida saavuttaa tai katsotaan, että se tulisi muusta syystä määritellä uudelleen. Ympäristövaikutuksien mittaamista ja kuvaamista jatketaan. Tehtäville tulee antaa mahdollisuuksien mukaan myös ympäristövaikutuksia kuvaavia tavoitteita, jotka voidaan johdatella mm. tulosalueiden ympäristöohjelmista. Tavoitteita tullaan käyttämään ympäristöselvityksen laadinnassa Keskeiset oletukset ja ennusteet Henkilöstömenot Valtaosa virka- ja työehtosopimuksista päättyy tammikuussa Vuosiansioiden on arvioitu nousevan vuonna 2010 keskimäärin 1,5%. Vuoden 2010 vuosiansiotaso on laskettu kertomalla vuoden 2009 toukokuun kk-palkka 13,3:lla ja tuntipalkka 2216:lla. Laskelma kattaa tällöin arvioidut sopimuskorotukset ja lomarahan. Lakisääteisinä työnantajamaksuina käytetään: 4100 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut 2,27% (ta10-ohje 2,16%) 4110 Työttömyysvakuutusmaksu 2,90% 4140 Tapaturmavakuutusmaksu 0,50% 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,10% 4175 KuEL-maksu *) 25,73% (15,80+9,93; ta10-ohje 26,80%) 4177 VaEL-maksu / opettajat 22,73% ( ta10-ohje 23,50%) 4178 Muut työeläkemaksut / Tyel 22,00%

15 15 Ennakoidut työnantajamaksut ovat kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä keskimäärin 31,5 %(ohje: 32,46%) ja valtion eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta 28,5%. Kansaneläkevakuutusmaksua ei peritä vuonna 2010, joten tilin 4100 maksu (2,27%) koostuu sairausvakuutusmaksusta. *)KUEL-maksu koostuu palkkaperusteisesta maksusta (15,80%) ja eläkemenoperusteisesta maksusta (3,5 M ), joka on 9,93% KUEL-vuosipalkkasummasta. Eläkemenoperusteinen maksu tullaan kohdistamaan vuoden 2010 alusta lähtien aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, kun se on tähän saakka jaettu keskimääräisenä maksuna palkkamenojen suhteessa. Varhaiseläke- ja kuntoutustukimaksua varten yleishallinnon määrärahaan on varattu keskitetysti Nämä nk. varhe-maksut ja osamääräraha kohdistetaan toteutuman perusteella kunkin työtekijän tulosalueelle. Verot Koko kuntasektorille vuosina tilitettävien kunnallisverojen ennustetaan vähenevän 2,6% maan keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (18,59) arvioituna. Heinolassa kunnallisveron tuotto on kehittynyt jo pitkään hitaammin kuin maassa keskimäärin. Tämä on näkynyt kaupungin kuntajako-osuuden pienentymisenä. Vuoden 2008 verotiedot saadaan kuluvan lokakuun lopussa. Kaupungille maksuun tulevien kunnallisverojen ennustetaan kehittyvän seuraavasti: 2009e +0,3% (vero 20%) 2010e +2,3% (vero 21%). Vuoden 2010 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 58,3 M. Kunnallisveroprosentti , , , , , , ,00 Yhteisöverotulojen tuotto on suhdannetekijöistä johtuen laskenut ja valtio kompensoi laskua korottamalla kuntaryhmän jako-osuuden vuosiksi ,03%:iin (+10 pros.yks.). Heinolan kuntakohtainen jako-osuus oli vuonna ,470 % ja vuonna ,312%. Vuosien jako-osuudeksi on arvioitu 0,28 %. Vuoden 2010 jako-osuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa Yhteisöveron kertymäksi ennakoidaan 3,3 M. Kiinteistöveroprosentit on oletettu pidettävän vuosina koko ajan vuoden 2009 tasolla. Kiinteistöveroprosentit Tuottoarvio 2010 * yleinen 1,00% 2,400 M * vakinainen asunto 0,50% 2,000 M * muu asunto 1,00% 0,500 M * voimalaitos 2,50% 0,000 (ei verotettavia kiinteistöjä) 4,900 M

16 16 Heinolan verotulojen ennustetaan kehittyvän seuraavasti : Milj Kunnallisvero 45,8 46,8 46,8 48,9 49,6 52,2 56,8 57,9 58,0 58,8 59,4 59,9 Yhteisövero 5,9 4,6 3,8 3,6 3,9 4,0 4,4 3,0 3,7 3,7 2,6 2,8 Kiinteistövero 2,4 2,5 2,7 2,9 2,9 3,2 3,4 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 Yhteensä 54,1 53,9 53,3 55,4 56,4 59,4 64,6 65,7 66,6 67,5 67,1 67,9 Valtionosuudet Vuonna 2010 toteutettavassa valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa yhdistetään yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen valtionosuus sekä verotulotasaus, yhden putken valtionosuudeksi. Kunnallisverovähennysten korotuksista aiheutuvat veromenetykset on kompensoitu korottamalla sosiaali- ja terveystoimen laskennallisten kustannusten asukaskohtaisia yksikköhintoja. Tämän ohella kaupunki saa muuta valtionosuutta lukiokoulutukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan, musiikkioppilaitostoimintaan, liikuntaan, nuorisotyöhön ja museotoimintaan. Yhden putken valtionosuus (VM) 31,809 M Lukio, musiikkiopetus, liikunta, nuorisotyö, museo, aamu- ja iltapäivätoiminta (OPM) 2,391 M Kunnan rahoitusosuus lukion ja muun ylläpitäjämallin mukaisiin kustannuksiin (OPM) - 7,150 M Yhteensä 27,050 M Perustoimeentulotukeen saatava kustannusperusteinen 50%:n vos (0,850 M ) käsitellään toimeentulotuen yhteydessä käyttötulona. Sijoitusten tuotot ja kulut Heinola Energia Oy:n kauppahinta 51,634 M (307 Mmk) on sijoitettu syyskuussa 1999 valtuuston hyväksymiä periaatteita noudattaen pitkällä tähtäimellä. Tämän vakuudeksi perustettiin kaupungin omaan pääomaan kuuluvan rahasto (Heinolan energiarahasto), johon siirrettiin vuoden 1999 ylijäämäisestä tuloksesta siirtokelpoiset varat. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata pääoman reaaliarvon säilyminen sekä tuottaa kaupungille pääomatuloja. Sijoitusten tuottotavoitteeksi asetettiin kuusi prosenttia eli pitkän ajanjakson inflaatio huomioon ottaen tavoitellaan noin 4%:n reaalituottoa. Energiarahaston sijoitukset on tehty sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusten markkina-arvo vuoden 2009 elokuun lopussa oli 57,5 M. Pääomasta 9% oli sijoitettuna osakerahastoihin, 2 % pääomaturvattuihin lainoihin ja hedge-rahastoihin ja loput 89 % korkorahastoihin. Sijoitustoiminnan tarkempi ohjaus määritellään varainhoitosopimuksissa. Vuosina sijoitustuottoja on kotiutettu yhteensä 21,9 M (130 Mmk). Sijoitustoiminnan alusta laskettu vuosituotto oli elokuun lopussa 6,2%. Sijoitusten kirjanpidolliseksi vuoden 2010 nettotuotoksi on arvioitu 2,5 M (4,3%)

17 17 Korkomenot ja velat Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen: euribor-korot 1%:n tuntumassa ja pitkät 10 vuoden korot n. 3,5%:ssa. Korkotason ennakoidaan nousevan maltillisesti eli eniten lyhyiden korkojen osalta n. 0,5%-yksikköä. Lainojen korkomenoiksi arvioidaan 2,2. Vanhojen talousarviolainojen keskikorko oli syyskuussa 3,905%. Talousarviolainoista 80% on kiinteäkorkoisia. Virallisessa tilastoinnissa lainakantaan sisällytetään kaikki korollinen vieras pääoma eli myös maksuvalmiusluotot, joita kaupungilla on vuoden aikaan vaihtelevia määriä. Lainakannan ei oleteta kasvavan vuona 2010 ja tämän jälkeisinä vuosina erityisesti maksuvalmiusluottojen määrää supistetaan (ks. rahoitus-laskelma s. 20). Lainakannan kehitys milj. /asukas milj. /asukas , , , , , , , , , , , , , * 51, * 51, * 50, * 46, * 43, (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit e 2010

18 18 Asukasluku / 2009 (9 kk)

19 19 HEINOLAN KAUPUNKI - SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 LTK 2010 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS / % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,6 VUOKRATUOTOT ,2 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,5 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,5 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET,TARVIKK. JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET ,8 VUOKRAKULUT ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,0 VEROTULOT ,3 VALTIONOSUUDET ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,0 KORKOKULUT ,4 MUUT RAHOITUSKULUT ,6 VUOSIKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNN.MUKAISET POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+) ,0 VARAUSTEN LIS.(-)TAI VÄH.(+) ,0 RAHASTOJEN LIS.(-)TAI VÄH.(+) ,0 TILIKAUDEN YLI-(+)/ALIJÄÄMÄ(-) ,1

20 20 HEINOLAN KAUPUNKI - RAHOITUSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion toteuttaminen ja sitovuus Talousarvion toteuttamista säätelevät kirjanpitolaki, KILAN:n kuntajaoston ohjeet sekä kaupungin omat säännökset ja ohjeet. Talousarvio perustuu kirjanpidon kanssa yhteisille tilipuitteille. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi.

21 21 Kirjanpitolain säännöksistä keskeisimmät ovat: 1) Menojen ja tulojen käsittely erillisillä tileillä (bruttoperiaate) 2) Suoriteperusteinen kirjaaminen eli menojen ja tulojen kohdistaminen tavaran, palvelun tai muun suoritteen luovutuksen ajankohtaan 3) Investointien ym. pitkäaikaisten hyödykkeiden aktivointi ja kirjaaminen kuluksi vuosipoistoina Taloutta koskevia kaupungin omia säännöksiä ovat mm. hallintosääntö, lautakuntien ja konsernihallinnon johtosäännöt, konserniohjeet, talousarviossa annetut ohjeet ja varojen käytölle asetetut ehdot sekä valtuuston asettamat sitovat tavoitteet. Määrärahat, käyttösuunnitelmat ja tavoitteet Talousarvion määrärahat ja tuloarviot sitovat toimielimiä valtuustoon nähden sekä euromääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta. Määrärahat ja tuloarviot ovat erikseen sitovia eli bruttositovia paitsi siellä, missä sitovuus on erikseen merkitty nettomenoille tai nettotuloille ( nettositova ). Talousarvion käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sitovuus on tehtävätasolla (TH) erikoissairaanhoidossa (TH 260), joissa sitovuus on osatehtävillä (OT1) Lyhenteet RO: Rakenneosa; TA:Tulosalue; TE:Toimielin; TH:Tehtävä; 0T1: Osatehtävä 1 Talousarvioasetelma ja sitovuustasot v (RO) KÄYTTÖTALOUS 10 (TA) KONSERNIHALLINTO 100 (TE) KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 (TH) VAALIT 105 (TE) TARKASTUSLAUTAKUNTA 105 (TH) TARKASTUSTOIMI 110 (TE) KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO 190 (TH) ELINKEINOTOIMI 20 (TA) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 (TE) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 200 (TH) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO 210 (TH) TUTKIMUS JA TUKIPALVELUT 230 (TH) PERUSTERVEYDENHUOLTO 260 (TH) ERIKOISSAIRAANHOITO 2600 (OT1) KAUPUNGINSAIRAALA (ESH) 2650 (OT1) ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 270 (TH) KOTI- JA VANHUSPALVELUT 280 (TH) VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT 290 (TH) SOSIAALIPALVELUT

22 40 (TA) SIVISTYSTOIMI 400 (TE) KOULUTUSLAUTAKUNTA 400 (TH) OPETUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO 410 (TH) PERUSKOULUTUS 416 (TH) LUKIOKOULUTUS 417 (TH) MUSIIKKIOPETUS 418 (TH) MUU KOULUTUS 420 (TH) LASTEN PÄIVÄHOITO 430 (TH) KIRJASTOPALVELUT 440 (TH) NUORISOPALVELUT 450 (TE) KULTTUURILAUTAKUNTA 450 (TH) KULTTUURIPALVELUT 475 (TE) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 475 (TH) LIIKUNTAPALVELUT (TA) TEKNINEN TOIMI 500 (TE) TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 (TH) TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI 502 (TH) MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI 504 (TH) METSÄ- JA KALATALOUS, LINTUTARHAT (2009 : TH 600) 505 (TH) KUNNALLISTEKNISET TYÖT, VESIHUOLTO JA PUISTOT 520 (TH) RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI 550 (TH) RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 594 (TE) YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 594 (TH) YMPÄRISTÖTOIMI 596 (TH) RAKENNUSVALVONTA 650 (TE) MAASEUTULAUTAKUNTA 650 (TH) MAASEUTUTOIMI 2 (RO) T U L O S L A S K E L M A 70 (TA) TULOSLASKELMA 700 (TE) KAUPUNGINHALLITUS 700 (TH) VEROTUS 710 (TH) KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET 720 (TH) KOROT JA MUU RAHOITUS (nettositova) 3 (RO) I N V E S T O I N N I T Sitovuus on osoitettu talousarviokirjassa merkinnällä Sitova 4 (RO) R A H O I T U S 90 (TA) RAHOITUS 900 (TE) KAUPUNGINHALLITUS 900 (TH) LAINANANTO (nettositova) 910 (TH) TALOUSARVIOLAINAT (nettositova) Tehtävät on suunniteltava siten, että koko tilikauden toimintakulut voidaan kattaa talousarvion määrärahalla. Toimintoja ei saa laajentaa eikä uutta toimintaa aloittaa ilman, että siihen on varattu riittävä määräraha ja että talousarviossa on maininta toiminnan muutoksesta.

23 23 Kunnallisen tehtävän loppuessa tai supistuessa vapautuvia vakansseja ei saa käyttää uuden henkilöstön palkkaamiseen toisiin tehtäviin (esim. kuluttajaneuvojasta tiedottaja). Vakanssit tulee esittää lakkautettavaksi seuraavassa henkilöstöresurssisuunnitelmassa. Lisä- ja ylityöt, yötyö, iltatyö, lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset sekä varallaolokorvaukset korvataan vuonna 2010 vapaana, kun se on mahdollista, Tulosalueiden on tehtävä tilikauden aikana esitys talousarvion muuttamiseksi, mikäli 1. Myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha 2. Tuloarvio ei toteudu, paitsi jos myös vastaava määräraha alittuu siten, etteivät muodostuvat nettomenot tai tulot heikennä talousarvion tasapainoa 3. Sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa 4. Määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu 1 1 perusteluissa tai muussa toiminnan ohjauksessa annettu laadullinen, määrällinen tai muu tavoite jää kokonaan tai oleelliselta osin toteutumatta Valmisteltaessa muutosesitystä, joka lisää ulkopuolisen rahoituksen tarvetta, tulee selvittää, voiko rahoitustarpeen kattaa tilikauden aikana menosäästöillä tai lisätuloilla. Toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Investointien perusteluissa esitetään talousarviovuoden 2010 määrärahojen alustava käyttösuunnitelma. Määrärahan käytössä vastuussa olevan tulosalueen tulee tarkistaa käyttösuunnitelma erityisesti niissä tapauksissa, joissa ta-vuodelle kaavaillut toimenpiteet ovat ristiriidassa myönnetyn määrärahan kanssa. Tarkistetut käyttösuunnitelmat tulee esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kv:n asettamien sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi ao. vastuualueille ja toiminta- yksiköille tulee asettaa omat osatavoitteet. Mikäli sitovassa tavoitteessa ei ole määritelty mittaria tai arviointimenetelmää, tällainen tulee vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä tavoitteen toteutumisen seurantaa varten. Sellaista määrärahaa, johon on talousarviossa liitetty EU-tuki, valtionosuus tai muu ulkopuolinen rahoituslähde, ei saa käyttää ennen kuin sitova rahoituspäätös on saatu, ellei kaupunginhallitus myönnä siihen lupaa. Mikäli talousarvioon merkitty ulkopuolinen rahoitus ei toteudu, kaupunginhallitus voi hyväksyä, että menoja saadaan käyttää enintään TA:ssa osoitettujen nettokustannusten verran. Kaupunginkamreerilla on oikeus päättää alle 12 kk:n pituisten lyhytaikaisten rahoituslainojen ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla. Sisäiset menot ja tulot, suunnitelmapoistot Eri tehtävien väliset vuokrakulut, palvelujen ja tavaroiden ostot ja vastaavat tulot käsitellään sisäisinä erinä. Sisäisiin vuokriin ja ostoihin varatut summat ovat osa määrärahaa. Koska sisäiset menot ja tulot ovat kokonaisuudessaan yhtä suuret, ne eivät vaikuta tulos- ja rahoituslaskelmiin.

24 24 Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot (5,4 M ) on kohdistettu käyttöomaisuutta palvelutuotannossaan käyttäville tehtäville. Poistot eivät sisälly määrärahoihin ja ne voidaan tarvittaessa kohdistaa uudelleen ja yksityiskohtaisemmin. 2.4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN Kuntalain 65 :ssä säädetään alijäämän kattamisvelvollisuus, eli talousarviota ja taloussuunnitelmaa vahvistettaessa on päätettävä, miten edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan suunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuoden 2009 aloittavassa taseessa ei ollut kattamatonta alijäämää, vuoden 2009 tuloksen ennustetaan olevan 0,6 M alijäämäinen ja vuoden 2010 talousarvion mukaisen tulos on 0,993 M alijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan vuosien tulokset ovat ylijäämäisiä ja vuosilta kertyvät alijäämät tulevat katetuksi suunnitelmakaudella: 2009 alijäämä (arvio) -0,600 M 2010 alijäämä -0,993 M 2011 alijäämä -0,025 M 2012 ylijäämä 0,108 M 2013 ylijäämä 1,623 M Yhteensä 0,113 M 2.5. LAKKAUTETTAVAT JA PERUSTETTAVAT VAKANSSIT Lakkautettavat vakanssit lukien peruskoulun lehtorin virka peruskoulun lehtorin virka lukion lehtorin virka toimistosihteerin virka psykiatrian ylilääkärin virka psykologin virka psykiatrinen sairaanhoitajan toimi psykiatrinen sairaanhoitajan toimi työterveyslääkärin virka

25 25 Perustettavat vakanssit Henkilöstöjohtajan virka Puheterapeutin virka Toimintaterapeutin toimi Fysioterapeutin toimi alkaen alkaen alkaen alkaen 2.6 KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVILLE YHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE 2010 TYTÄRYHTEISÖT: omistus (%) Kiinteistö Oy Heinolan Vuokra-asunnot 100,00 Asunto Oy Marjoniemenhovi 84,80 Asunto Oy Vanhatie 4 56,30 Heinolan Asuntosäätiö (oikeus nimittää viisi hallituksen seitsemästä jäsenestä) #) Kiinteistö Oy Marjatie 13 98,18 Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 98,10 OSAKKUUSYHTEISÖT: Asunto Oy Kunnankangas 30,00 Asunto Oy Pikonkartano 36,10 Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus 41,19 Kiinteistö Oy Tehtaantie 13 21,15 Kangaspolun Lämpö Oy 40,00 Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, Heinolan asuntosäätiön ja Kangaspolun Lämpö Oy:n päätöksenteossa ja toiminnassa tulee pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin: Hoito Hoitomenot pidetään kohtuullisina ja kiinteistöistä huolehditaan oikea-aikaisilla vuosikorjauksilla ja huoneistoremonteilla Peruskorjaukset Kiinteistöjen ja laitteistojen peruskorjaukset ja niiden rahoitus toteutetaan järjestelmällisen suunnittelun pohjalta Saatavat Vuokrien ja muiden vastikkeiden valvonnan tulee olla ajan tasalla. Syntyneisiin saataviin reagoidaan välittömästi käyttäen muistutuksia ja perintätoimia Heinolan Työkeskus Oy 100 % Työkeskuksen tulee sopeuttaa toimintansa ja hinnoittelunsa sosiaali- ja terveystoimen palvelukysyntään #) Marjatie 1:n ja 3:n saneeraus neuvotellaan Heinolan Asuntosäätiön hoidettavaksi edellyttäen, että säätiö ei ole purkautunut mennessä.

26 26 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 KONSERNIHALLINTO Konsernihallinto muodostuu kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen toimielimistä ja niille kuuluvista tehtävistä. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 VAALIT Keskusvaalilautakunta toimii keskeisimpänä vaaliviranomaisena kunnallisvaaleissa, valtiollisissa vaaleissa ja EU-vaaleissa. Menokohta sisältää myös muiden vaaleissa tarvittavien toimielinten kustannukset. 2011: Eduskuntavaalit 2012: Presidentin vaali ja kunnallisvaalit 100 VAALIT TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS / % TULOT ,0 MENOT ,3 NETTO ,9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. 105 TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa sekä kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, ovatko tilinpäätöksen, konsernitilipäätöksen ja valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen tarkastaja toimii puolet työajastaan tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävissä ja puolet sisäisissä tarkastustehtävissä. Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sisäisen tarkastuksen osalta kaupunginjohtaja Toiminnassa tapahtuvat muutokset Vuonna 2013 valitaan uusi tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja uudelle toimikaudelle. Kevätkauden 2013 toimii kaksi tarkastuslautakuntaa, joten lautakuntien toimintaan

27 27 varaudutaan korotetulla määrärahalla. Systemaattinen sisäinen tarkastus tapahtuu vuosittain kaupunginjohtajan hyväksymän tarkastussuunnitelman pohjalta. Tavoitteet Arviointikertomus annetaan valtuustolle siten, että se on käytettävissä seuraavan vuoden talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Tavoitteena on jäsennelty, kaupungin toiminnan ja talouden kannalta oleelliseen keskittyvä arviointikertomus. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen sekä sisäisen tarkkailun yhteensovittaminen siten, että kaupunkiin ja kaupunkikonserniin saadaan kustannuksiltaan edullinen ja tehokas valvontajärjestelmä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen rakenteen ja sisällön edelleen kehittäminen suunnitelmavuosien tavoitteiden mukaisesti. Ulkoisen tilintarkastajan toimintaedellytysten turvaaminen. Järjestelmällisen sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen. Kaupunginhallitus käy syksyllä tulosaluekohtaiset neuvottelut tulevan vuoden resursseista, tavoitteista ja muusta toiminnan ohjauksesta. 105 TARKASTUSTOIMI TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS / % MENOT ,6 NETTO ,6 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen vastuulla ovat käyttötaloudessa Yleishallinnon (110) ja Yrityspalvelujen (190 ) tehtäväalueet. Työllistämiseen kohdennetut varat sisältyvät yleishallinnon henkilöstöpalveluihin. 110 YLEISHALLINTO Yleishallinnon tehtäväalue muodostuu ylimpien toimielinten eli kaupunginvaltuuston ja - hallituksen tehtävistä sekä kaupunginkanslian vastuualuejaon mukaisista tehtävistä ja kunnan yleiselle hallinnolle kuuluvista erillistehtävistä.

28 28 Kaupunginkanslian vastuualueet vastaavat seuraavista osatehtävistä: * Hallinto ja suunnittelu * Lakiasiat * Henkilöstöpalvelut * Taloushallinto Yleishallinnon erillistehtävät: * Suhdetoiminta ja ystävyyskaupunkitoiminta * Kunnan yleishallinnon yhteistyötehtävät Päijät-Hämeessä, Suomen kuntaliitossa ja verohallinnossa. * Keskitetysti eri tulosalueille tuotettavat atk-, posti-, puhelin-, vahtimestarija lähettipalvelut. * Varaukset koko kaupungin varhaiseläkekustannusten (varhe-maksut). Kaupunginvaltuusto (Menot: ) Kaupunginvaltuustoon kuuluu 43 valtuutettua. Valtuusto päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kaupungin talouteen liittyvistä keskeisimmistä asioista kuten talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta sekä valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin, tilintarkastajat ja keskeiset viranhaltijat. Kaupunginhallitus (Menot: ) Kaupunginhallitus (12 jäsentä) vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo myös kaupungin etua ja pääsääntöisesti edustaa kaupunkia ja valvoo sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen 6-jäseninen henkilöstöjaosto päättää tai valmistelee keskeisiin henkilöstöpoliittisiin kysymyksiin liittyvät asiat. Kohta sisältää myös kh:n asettamien toimikuntien ja kaupunginjohtajan kustannukset. Kaupungin suhdetoiminta ja edustus (Menot: ) Varaus kaupungin vieraanvaraisuuden osoituksista johtuviin menoihin. Kansainvälinen ystävyystoimi (Menot: 0 ) Ystävyyskaupunkitoimintaan liittyvä vierailutoiminta lakkautetaan toistaiseksi. Tulosalueiden yhteistyökontaktit jatkuvat tulosalueiden toimesta. Kuntien yhteistoiminta (Menot: ) Osatehtävä käsittää jäsenyydet mm. Päijät-Hämeen liitossa, Suomen kuntaliitossa ja osuuden verohallinnon kustannuksiin ( ) sekä kaupungin kustannukset Heinolan seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen hankkeista ( ). Toimikunnat ja toimielimet (M: ) Osatehtävä sisältää Heinolan valtuuskunnan, UusiKunta -neuvottelujen ja muiden mahdollisten toimielinten menot.

29 29 Kaupunginkanslia Kaupunginkanslia vastaa ylimpien luottamushenkilöiden ja kaupungin johdon esikuntatehtävistä. Kaupunginkanslia luo edellytykset konsernijohdon toiminnalle, tukee asiantuntijapalveluin muiden tulosalueiden toimintaa ja kehittää sekä vastaa koko kaupunkia koskevista oman alueensa palveluista. Hallinto ja suunnittelu (Menot: ) Yhdistetty vastuualue vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen tuottamisesta sekä kaupungin johdon valmistelu-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Osatehtävä käsittää myös kaupungin lakiasiat ja arkistotehtävät. Henkilöstö: 6 Taloushallinto (Menot: ) Taloushallinto vastaa keskitetyn laskentatoimen, rahoituksen ja taloussuunnittelun tehtävistä sekä erillisistä valmistelutehtävistä: * kaupungin kirjanpito ja konsernitilinpäätös * osto- ja myyntireskontrat * maksuliikenne, rahoitus- ja sijoitustoiminta * talousarvio ja taloussuunnitelma, kuukausi- ja osavuosiraportointi * alv-kuukausitilitykset * keskitetty perintä * hankinta- ja logistiikkapalvelut * Henkilöstö: 8 Henkilöstöpalvelut (Menot: ; Tulot ) * Palkanlaskentapalvelu * Henkilöstöjaostoasioiden valmistelu * Henkilöstösuunnittelu * Yt-toiminta ja työterveyshuolto (M: ; T: ) * Työsuojelu * Työllistäminen (M: ; T: ) * Keskitetty koulutus Henkilöstö ilman työllistettäviä: 10 Henkilöstöjaosto päättää vuoden 2010 työllistämissuunnitelman sisällöstä. Atk-palvelut (M/T: ) Atk-palveluiden vastuualueen tehtävänä on laitteisto-, verkko- ja ohjelmistoratkaisujen kehittäminen, hankinta, ylläpito, tukipalvelujen antaminen ja atk-järjestelmien yhteensopivuudesta huolehtiminen. Kaikki kustannukset vyörytetään käyttäjille. Henkilöstö: 7 Muut virastopalvelut (Menot ; Tulot ) Tämä palvelu vastaa keskitetysti kaupungin ja postitus-, tele- ja lähettipalveluista sekä kaupungintalon vahtimestaripalveluista. Tavoitteena on siirtyä yhden päätelaitteen poli-

30 30 tiikkaan koko kaupungin osalta organisaatiossa. Sitovana tavoitteena vähintään neljänkymmenen lankaliittymän irtisanominen vuoden 2010 loppuun mennessä. Henkilöstö: 3,5 Käyttövaraukset (M: ; T: ) * Varaus koko kaupungin varhais- ja työttömyyseläkemaksuihin ( ) * Tuloarvio kaupungin saamasta matalapalkkatuesta Varhe-maksut ja matalapalkkatuki kohdistetaan tulosalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Sitovat tavoitteet Heinolan energiarahastosta muodostettujen sijoitussalkkujen hoitoa seurataan aktiivisesti ja sijoitusten kehityksestä raportoidaan säännöllisesti Osallistutaan aktiivisesti kuntien välisiin yhteistyöneuvotteluihin ja niiden tulosten toteuttamiseen. Kehitetään sähköistä asiointia; tilanvaraus- ja ajanvarauspalveluita otetaan käyttöön. Parannetaan tietotekniikan turvallisuustasoa varmistuslaitteiston ym. sijoittelua parantamalla, laatimalla toipumissuunnitelma. Siirrytään mahdollisimman monen työntekijän osalta yhteen puhelinlaitteeseen. Koko kaupunkiorganisaatiosta poistuu vähintään 40 lankapuhelinliittymää. Laaditaan kaupungin uusi keskitetty oma hankintaohjeisto ja lisätään hankintakoulutusta. 110 YLEISHALLINTO TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS / % TULOT ,0 MENOT ,3 NETTO ,4 SUMU-POISTOT ,7

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot