1 JOHDANTO OPINTOJEN ALOITUS... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 5 2 OPINTOJEN ALOITUS... 6"

Transkriptio

1 6,6b//<6 (VLSXKH 1 JOHDANTO OPINTOJEN ALOITUS LVllQWXOR Miksi pyrkiä opiskelemaan sosiologiaa Mielikuva sosiologiasta opintoja aloitettaessa SLQWRMHQDORLWWDPLQHQMDRSLVNHOLMRLGHQVLVllQDMR Opiskelun aloittamisen haasteellisuus Opiskelijatutorointi Opettajatutorointi Yhteinen ohjelma uusille opiskelijoille? Tutustuminen laitokseen OPETUS DNROOLVHWNXUVVLWMDVHPLQDDULW Sosiologian johdantokurssi Sosiaaliantropologian johdantokurssi Väestötieteen johdantokurssi Suomalaisen sosiologian tutustumiskurssi Kvalitatiivisten menetelmien kurssi Kvantitatiivisten menetelmien kurssi Muut menetelmäkurssit Proseminaari Tutkimusharjoituskurssi LUMDWHQWLW Kirjatenttien korvaaminen esseellä /XHQWRRSHWXV 3URJUDGXWXWNLHOPD Ennen G-hetkeä Paini suuren G:n kanssa Suossa? Ratkaisumallit Jälkiviisaus ja -höyry HRULDMDNl\WlQW Teoria Vaikea, akateeminen teoriamaailma Teoriaa etäältä ja yksin Empiria Sosiologia - teorian ja käytännön välissä TOIMEENTULO SLQWRWXNL $QVLRW\

2 $QVLRW\ MDRSLQQRW 5 MUU ELÄMÄ lumhvw WRLPLQWD -DNVDPLVHQHKGRWWXNLNDQQXVWXVMDYDNDDWLKPLVVXKWHHW 0XXWRNVHWNULLVLWMDHWHHQSlLQRULHQWRLWXPLQHQ 6 YHTEENVETO... 48

3 (VLSXKH Sosiologian laitoksen opetuksen kehittämisryhmä päätti helmikuussa 1999 aloittaa opetuksen rakenteen ja sisällön kehittämishankkeen. Osana hanketta päätettiin tehdä tutkimus, jonka tarkoitus oli selvittää vapaamuotoisten teemahaastattelujen avulla, mitkä konkreettiset tekijät opiskelijan kokemuksen mukaan olivat haitanneet ja edistäneet opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä lukuvuoden aikana. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 1999 sosiologian laitoksen rahoituksella, ja sen tulokset ovat tässä raportissa luettavissa. Tutkimus on tarjonnut virikkeitä opetuksen ja tutkintovaatimusten suunnittelulle kevään 2000 aikana, toisaalta se on toiminut pilottitutkimuksena laajalle kyselytutkimukselle, jonka aineisto kerättiin huhtikuussa Näin voidaan selvittää, kuinka yleisiä nyt käsillä olevassa pilottitutkimuksessa esiin tulleet ongelmat ovat. Tämä raportti on ensimmäinen julkaisu sarjassa, joka on perustettu sosiologian laitoksella ohjauksen ja opetuksen kehittämiseen tarkoitetun Tuella ja taidolla -hankkeen raportteja varten. Hanke on saanut Opetusministeriöltä rahoituksen kolmeksi vuodeksi vuoden 2000 alusta lähtien. Tämän raportin pohjana olevaa selvitystä varten perustettiin työryhmä, jonka vetäjäksi kehittämisryhmä nimesi professori Riitta Jallinojan ja jäseniksi sosiologian opiskelijat Mianna Meskuksen, Elina Pajun, Kalle Sinivuoren ja Katja Yesilovan. Mainitut opiskelijat yhdessä valt. yo Sanna Vesikansan kanssa suorittivat teemahaastattelut. Haastattelujen litteroinnin suorittivat tutkimusavustajat Raili Tynkkynen ja Elina Kuusi, mistä työstä heille suuri kiitos. Amanuenssi Tapani Alkulaa kiitämme otannan suorittamisesta. Jokainen työryhmän jäsen luki kaikki haastattelut, minkä pohjalta laadittiin yhdessä raportin jäsennys. Varsinaisen kirjoitustyön tekivät Mianna Meskus, Elina Paju, Kalle Sinivuori ja Katja Yesilova. Haastatteluun lupautuneita opiskelijoita kiitämme ajasta, jonka he meille antoivat. Näin uskomme saavamme kallisarvoista tietoa kehittämistyölle, joka on aloitettu sosiologian laitoksella. Helsingissä toukokuun 8. päivänä 2000 Riitta Jallinoja, Mianna Meskus, Elina Paju, Kalle Sinivuori ja Katja Yesilova

4 5-2+'$172 Tutkimuksen aineistona on 28:n sosiologian pääaineopiskelijan teemahaastattelut. Haastateltavat poimittiin opiskelijarekisteristä tasavälistä otantaa noudattaen siten, että kultakin vuosikurssilta (1.-6.) valituksi tuli suunnilleen yhtä monta tapausta. Ensimmäinen haastateltava arvottiin. Seitsemää opiskelijaa ei tavoitettu, jolloin haastateltavaksi valittiin seuraava luettelossa oleva opiskelija. Haastateltavista suurin osa (25) oli valinnut suuntautumisvaihtoehdokseen yleisen sosiologian, mutta mukaan mahtui myös yksi sosiaaliantropologian ja kaksi väestötieteen opiskelijaa. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen opiskelijoiden kokemusten kartoitus ulotettiin koskemaan koko opiskeluaikaa, koska näin oletettiin saatavan monipuolisempi kuva siitä, minkä tyyppinen opetus ja ohjaus ylipäätään edistää tai vaikeuttaa opiskelua. Samoin päätettiin kartoittaa myös muiden elämänalueiden vaikutus opiskeluun, sillä tiedossa oli, että opetus ei läheskään aina yksin vaikuta opiskelun edistymiseen. Haastattelun teemat oli jaettu neljään osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa keskusteltiin RSLVNHOXVWD MD RSHWXNVHVWD Opiskelijoita pyydettiin kertomaan mikä siihen asti suoritetuissa opinnoissa oli hyvää, mikä huonoa ja tarvittaessa esittämään parannusehdotuksia. Toinen osa käsitteli VRVLRORJLDD ja siinä ihmeteltiin kuinka hyvin tai huonosti opiskelijat olivat identifioituneet pääaineeseensa. Kolmantena osaalueena oli WRLPHHQWXOR, joka jo aiempien tutkimusten perusteella tiedettiin huomattavaksi opintojen etenemiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Neljännessä osassa keskusteltiin PXXVWDHOlPlQPHQRVWD ja tässä kohtaa opiskelijoilla oli mahdollisuus kertoa myös sellaisista henkilökohtaisemmista asioista, jotka mahdollisesti olivat vaikuttaneet opintojen etenemiseen. Kun haastattelut oli litteroitu, alkoi niiden analyysi. Kaikki haastattelut luettiin huolella läpi ja jokaisesta teemasta pyrittiin rakentamaan jäsennys, joka mahdollisimman hyvin vastasi haastattelujen henkeä. Raporttimme on kirjoitettu pitkälti näitä jäsennyksiä seuraten. Tärkeänä pidimme sitä, että ristiriitaisetkin ajatukset näkyvät raportissa.

5 6 Laitoksen puolelta opintojen kehittäminen on viime vuosina saatu hyvälle alulle. Mutta koska haasteltavissamme on paljon myös opinnoissaan pitkälle edenneitä opiskelijoita, eivät nämä edistysaskeleet tässä raportissa vielä kovin hyvin välity. 23,172-(1$/2,786 6LVllQWXOR Haastattelemamme sosiologian pääaineopiskelijat (28) ovat sisääntuloreittiensä suhteen jakautuneet seuraavasti: +DDVWDWHOWDYLHQVLVllQWXOR+HOVLQJLQ\OLRSLVWRQVRVLRORJLDQODLWRNVHOOH 6XRUDDQ OXNLRVWD Suorittanut muita korkeakouluopintoja (ei tutkintoa) 3RKMDOODPXLWDRSLQWRMD Suorittanut alemman tason tutkinnon Suorittanut opintoja avoimeen yliopistoon <KWHHQVl (29%) (32%) (18%) (21%) (100%) Suoraan lukiosta sisään tulleista muutamilla oli takanaan välivuosi/- vuosia, joka aikana moni oli pohtinut sosiologian lisäksi myös muita vaihtoehtoja. Haastateltavistamme vain yksi oli vaihtanut pääainetta tiedekunnan sisällä. Alemman tason tutkintoina oli mainittu muun muassa sosionomi, nuoriso-ohjaaja ja merkonomi. Kansanopisto on nykyisen käytännön mukaan laskettu avoimeksi yliopistoksi. Kahta lukuun ottamatta kaikki haastateltavamme olivat tulleet sisään pääsykokeen kautta

6 7 0LNVLS\UNLlRSLVNHOHPDDQVRVLRORJLDD 9DOWLRWLHWHHOOLVHHQMRVVDVRVLRORJLDYDLNXWWLNLLQQRVWDYLPPDOWD. Hyvin monen suoraan lukiosta sisään tulleen ensisijaisena päämääränä oli valtiotieteellinen tiedekunta. Taustalla usein oli yhteiskunnallinen kiinnostuneisuus, jonka pohjalta oli ainakin aika selvä, että mä haluun valtsikaan. Pääainetta pohdittaessa sosiologia vaikutti kaikista mielenkiintoisimmalta. Perustetta sille, miksi juuri sosiologia nousi kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi, monen oli vaikea määritellä. Muutamille perusteena oli, että sosiologia oli riittävän yleistiede. 9DOWLRWLHWHHOOLVHHQMRVVDDMDXWXPLQHQVRVLRORJLDDQ Haastateltavien joukkoon mahtui myös muutamia, joille oli yhdentekevää minkä ykkösvaihtoehdoksi valitsee, tai niitä, joiden ykkösvaihtoehto oli jokin muu kuin sosiologia. Jälkimmäisessä tapauksessa tuo ykkösvaihtoehto on yleensä ollut viestintä, mutta lähes järjestäen haastateltava kertoo jälkeenpäin olleensa tyytyväinen siihen, että päätyi lukemaan sosiologiaa. Joissain tapauksissa ensimmäisenä vaihtoehtona oli sosiaalipsykologia, mutta se oli sitten loppujen lopuksi ihan sama kumpi on pääaine..llqqrvwxv VRVLRORJLDDQ KHUlQQ\W DYRLPHVVD \OLRSLVWRVVD WDL NHVNLDVWHHQNRXOXVVD Monet niistä, jotka olivat alun alkaen kiinnostuneet sosiologiasta, olivat tutustuneet tieteeseemme kansanopistossa tai jossain keskiasteen koulussa, joissa on tapana järjestää sosiologian peruskursseja. Mahdollinen innostuminen on paljolti kiinni peruskurssin pitäjästä, joka parhaassa tapauksessa omalla karismallaan pystyy imemään mukaan sosiologiaan. Jos innostus herää varhain, sisäänpääsykokeisiin lukeminen on helpompaa kuin silloin, kun ei ole ennestään tuntumaa sosiologiaan..llqqrvwxvvrvlrorjlddqkhulqq\w\olrslvwrvvd Tähän kategoriaan kuuluu paitsi niitä, joiden innostus sosiologiaan on herännyt oman laitoksemme peruskurssilla, kuin myös niitä, jotka ovat tutustuneet sosiologiaan muissa korkeakouluissa. Helsingin yliopiston sisällä pääaineensa sosiologiaksi vaihtaneista useimmat tulivat humanistisesta tiedekunnasta. Perusteet suuntautumiselle sosiologiaan olivat suunnilleen samoja kuin muidenkin kohdalla. Sosiologiassa viehätti

7 8 sen laajuus ja kriittisyys sekä se, että sosiologian valitsemalla ei sido itseään mihinkään. Yhtä näkökulmaa sosiologian suosioon valaisee haastateltava, joka perustelee valintaansa näin: Ihmiset kiinnostivat enemmän kuin luonnontieteelliset aineet. 0LHOLNXYDVRVLRORJLDVWDRSLQWRMDDORLWHWWDHVVD Kysyttäessä opiskelijoilta, minkälainen mielikuva heillä oli sosiologiasta, syntyi selkeä ero suoraan lukiosta tulleiden ja opintoja jo aiemmin suorittaneiden välille. Tämä on ymmärrettävää, sillä lukiossa ei sosiologiasta mainita sanaakaan. Lehtijutuista, huhupuheista ja pääsykoekirjasta muovautunut kuva sosiologiasta näyttää helposti jäävän hämäräksi, mikä olikin useimman suoraan lukiosta tulleen kanta. Mutkan kautta laitoksellemme tulleet olivat tutustuneet sosiologiaan jo aikaisemmin ja heidän mielikuvansa sosiologiasta olivat jo hieman paremmin jäsentyneitä. Monilla tuntui olevan jollain tapaa määrittelemätön positiivinen mielikuva sosiologiasta. Siinä saattoi kiehtoa salaperäinen lumo, kriittinen komponentti ja kaikkea psykologisointia vastaan oleminen, tai jossain tapauksissa hakeutuminen sosiologiaan perustui epämääräiseen intuitiiviseen ratkaisuun. Usein puhuttiin myös maailmaa parantavasta sosiologiasta tai humaanista tieteestä. Kaikkein yleisimmät sanat sosiologiaa määriteltäessä olivat kuitenkin \OHLV\\V ja ODDMXXV. Sosiologia miellettiin laajana yleispätevänä tieteenä, joka sisältää monia erikoisaloja ja jota voidaan käyttää lähes minkä tahansa yhteiskunnallisen asian tutkimiseen. Useimmat pitivät tätä myönteisenä seikkana, mutta joillekin sosiologian laaja-alaisuus teki vaikeaksi hahmottaa, mitä sosiologia oikeastaan on. Mielikuva sosiologiasta täsmentyi opiskeluvuosien myötä, mutta opiskelijoiden mielestä se tapahtuu liian myöhään, jos vasta graduvaiheessa voi todeta tajuavansa, mitä sosiologia on.

8 9 2SLQWRMHQDORLWWDPLQHQMDRSLVNHOLMRLGHQVLVllQDMR Kokemukset opiskelun alkuvaiheesta ovat opiskelijoiden heterogeenisen taustan takia moninaiset. Opiskelukäytäntöjen hahmottaminen sekä omien opintojen sisällön ja suunnan löytäminen on yksilöllinen prosessi. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla se saattaa lähteä nopeasti käyntiin, jolloin mahdolliset kriisiytymiset tulevat myöhemmissä opinnoissa. Toisilla taas alku on hidas ja takkuileva, ja punainen lanka löytyy vasta useita kuukausia aloittamisen jälkeen tai pahimmassa tapauksessa vasta vuosien opiskelun jälkeen. Sosiologian laitoksella aloittaville on ensimmäisenä syksynä tarjolla RSLVNHOLMDMDRSHWWDMDWXWRURLQWLDlaitoksen järjestämäshuhkg\wwlplvsllylsekä ODLWRVHVLWWHO\. Näiden tapaamisten ja tapahtumien kautta opiskelijat saavat kontaktin niin toisiinsa kuin laitoksen henkilökuntaankin - vaihtelevalla menestyksellä. 2SLVNHOXQDORLWWDPLVHQKDDVWHHOOLVXXV Opintojen aloittamiseen liittyvät kokemukset jakautuvat aineistossa karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, onko haastateltavalla ollut sosiologian opinnot aloittaessaan aikaisempia opintoja ja siten kokemusta oman opiskelun järjestämisestä. Suoraan lukiosta tulleille alku vaikuttaa kaaosmaiselta ja monimutkaiselta, koska yliopisto on niin vieras maailma. Enää ei jaetakaan lukujärjestyksiä ensimmäisenä koulupäivänä, ja "tän koko systeemin" hahmottaminen tuntuu vaikealta. Näiden haastateltavien kokema aloittamisen yksinäisyys liittyi ennen kaikkea omien opintojen organisoimisen vaikeuteen, sillä pidemmänkin aikaa saattoi tuntua, että "ei tuu selkeetä tästä hommasta". Oman opintosuunnitelman ja lukujärjestyksen tekeminen koetaan hankalana ja opinto-opas monimutkaisena. Erityisesti sivuainevalintojen kohdalla yksinäisyyden tunne korostuu. Toisaalta jotkut haastatelluista totesivat, että opintoihin oli helppo päästä kiinni, koska ensin oli suoritettava kaikki johdantokurssit, joille suuri osa samaan aikaan aloittaneista osallistui. Näin ollen opinnot lähtivät liikkeelle eräänlaisessa turvallisessa putkessa. Useimmat niistä haastateltavista, joilla jo oli aikaisempia yliopistoopintoja suoritettuna tai jotka olivat pitäneet useamman välivuoden töitä tehden tai muissa oppilaitoksissa opiskellen, korostivat opintojen aloittamisen helppoutta. Syinä tähän helppouteen mainittiin ennen kaikkea aikaisemmat opinnot, jotka nähtiin eräänlaisena koeaikana siihen,

9 10 mitä opiskelu ylipäätään on. Toinen selkeä syy opintojen nopeaan käynnistymiseen oli vahva motivaatio, joka syntyi mieluisan opiskeluaineen - vihdoinkin - löydyttyä. "Hyvä fiilis" ja "hirvee imu" yhdessä selkeiden tavoitteiden kanssa sai nämä haastateltavat tekemään tarkat opintosuunnitelmat, joiden noudattamista edisti vankka itsekuri ja motivaatio. Monet aikaisempia opintoja suorittaneista haastateltavista kertoivat toisaalta aloittamisen olleen vaikeata siinä mielessä, että he joutuivat eri kursseille kuin muut samaan aikaan aloittaneet ja jäivät näin käytännössä oman vuosikurssinsa sosiaalisen piirin ulkopuolelle. Nopeatahtisella opintojen aloittamisella ja tiukassa lukusuunnitelmassa pitäytymisellä on myös ollut saman tyyppiset varjopuolensa, sillä esimerkiksi tehokas kotona lukeminen on vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja opiskelujen myöhemmässä vaiheessa ulkopuoliseksi jääminen on saattanut alkaa harmittaa. Yleensä ottaen nämä haastateltavat tiedostivat tarkkaan, että on niitä, jotka "eivät tutustu kehenkään ja on se oma elämä ja sitten vaan käy jossain tenteissä" ja toisaalta taas voi käydä niin, että "imaisee kokonaan se opiskelu ja opiskelijajärjestöt". Jotkut heistä sanoivat itse valinneensa edellisen tien, so. yksinäisen, tehokkaan opiskelun ja korostivat oman valintansa tietoisuutta ja mielekkyyttä. Kun ei ole painetta kuluttaa aikaa sosiaalisissa riennoissa, on helpompi pysyä aikataulussa, ja toisaalta valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot ovat joka tapauksessa pitkälti yksin puurtamista. 2SLVNHOLMDWXWRURLQWL Tutoroinnilla on aineiston perusteella hyvin suuri merkitys opiskelijoiden sisäänajossa yliopisto-opintoihin. Kuitenkin myös tässä löytyy eroja vasta-alkajien ja jo aikaisemmin opiskelleiden kesken. Tutorointi tarjoaa paljon käytännön asiatietoa nimenomaan ensikertalaisille: tutorit opastavat lukujärjestyksen tekemisessä, tentteihin ilmoittautumisessa ja opinto-oppaan lukemisessa. Haastatellut olivat tutorointiin tyytyväisiä, koska "on hyvä päästä talon tavoille" ja koska "siellä kehtas just esittää tyhmiä kysymyksiä, mitä välttämättä ei muuten". Tutorointi vaikutti myös mielikuvaan itse asiasta eli sosiologiasta. Toinen selkeä opiskelijatutoroinnin tehtävä on sosiaalinen integraatio. Haastatellut kokivat tärkeäksi sen, että heillä oli heti alkuun mahdollisuus tutustua tiettyyn ryhmään, sillä tutorryhmä luo yhteenkuuluvuuden

10 11 tunnetta; ilman tutorryhmiä ei tietäisi, ketkä lukevat samaa pääainetta. Oman ryhmän jäseniltä saa tukea alun valinnoissa ja ryhmässä vaihdetaan mielipiteitä siitä, "mitä... oikein on sitten tarkoitus ruveta tekemään". Nekin haastatellut, joille tutorointi ei ollut sinänsä antanut mitään uutta tietoa opintojen aloittamisesta, totesivat, että tutortoiminnan kautta uusiin ihmisiin tutustuminen helpottui. Haastateltavien heterogeenisen taustan takia opiskelijatutoroinnin keskeiseksi ongelmaksi nousikin juuri muista oppilaitoksista ja -aineista siirtyneiden tiedon tarve. Opintojen aloittaminen saattoi vaikeutua, koska esimerkiksi korvaavuuksia koskevat kysymykset olivat aiheeseen valmistautumattomalle opiskelijatutorille liian vaikeita. Eräs haastateltava ehdottikin oman tutorryhmän perustamista niille, joilla on aikaisempien opintojensa takia erityyppiset ongelmat kuin vasta-alkajilla. 2SHWWDMDWXWRURLQWL Sosiologian laitoksen opettajatutorointi on nykyisellään mitä ilmeisimmin melko turha tai ainakin hyvin "laimea" käytäntö. Osalla haastateltavista ei ollut opettajatutoristaan "mitään havaintoa", toiset taas totesivat opettajatutorin kertaluontoisen tapaamisen jääneen hyvin muodolliseksi ja vaille pidempiaikaista hyötyä. Ensimmäiseen opiskelusyksyyn ajoittuva opettajatutorin tapaaminen ei ole kovin luonteva tilanne, kun opiskelijat ovat niin "untuvikkoja", etteivät osaa juuri mitään opettajilta kysellä ja toisaalta myös opettajat ovat olleet hämmentyneitä tapaamisen tarkoituksesta. Kiinnostavaa on, että epämääräisistä kokemuksistaan huolimatta haastateltavat yleensä ottaen ovat kuitenkin sitä mieltä, että opettajatutorointi olisi tarpeellista. Ideaalinen opettajatutorointi näyttäytyykin aineiston perusteella laajempana opintojen ohjaamiseen ja edistämiseen liittyvänä kysymyksenä. Opettajatutorin tapaamista ehdotettiin ensinnäkin siirrettäväksi myöhempään vaiheeseen ja toivottiin useampaa tapaamiskertaa. Toisaalta taas useat haastatelluista esittivät, että tapaamiset voisivat olla säännöllisiä, jolloin opettajatutorointi olisi eräänlaista opintoihin orientoivaa ohjausta, joka yhtäältä laskisi opintojen alkuvaiheessa kynnystä selvittää omia opinto-ongelmiaan laitoksen kanssa ja edistäisi toisaalta opintojen loppuvaiheessa pro gradu -aiheen ja sopivan ohjaajan löytämistä. Eräs opintojensa loppuvaiheessa oleva haastateltava ehdotti säännöllisempää kyselyä ja vuosittaista juttutuokiota jonkun opettajan kanssa, jossa kannustettaisiin ja myös vaadittaisiin

11 12 opiskelijaa etsimään omaa erikoisalaansa. Henkilökohtaisen opintoohjauksen "hallinnollisen" järjestämisen vaikeus kuitenkin tunnustettiin ja lisäksi esitettiin, että ohjaus perustuisi vapaaehtoisuudelle. Yleisesti ottaen suurin osa haastatelluista kaipasi laitoksen henkilökunnalta ohjeita ja kannustusta: "kyllä se kaipais sitä, että laitoksen ihmiset olis kiinnostuneita koko opiskelujen ajan, että miten ihmisillä menee... kyllä minusta on aina tuntunut siltä, että yliopistolla pitäs olla ihmisiä, jotka ois opiskelijoista kiinnostuneita". Lisäksi huomautettiin, että vaatimus itsenäisen ajattelun ja työskentelyn oppimisesta ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että "jotenki pidettäis tiukemmin talutusnuorassa ihmisiä siinä loppuvaiheessa". Opintojen alkuvaihe menee omalla painollaan innostuksen vauhdittamana, mutta monella pro gradun aloittaminen ja valmistuminen jumiutuu, koska opiskelu on silloin liian yksinäistä. Opettajia toivottiin ottamaan "vähän enemmän vastuuta siitä, että nää ihmiset myös täältä valmistuiskin". <KWHLQHQRKMHOPDXXVLOOHRSLVNHOLMRLOOH" Kysyimme haastateltavilta, pitäisikö opintojen alkuvaiheessa olla jokin sellainen ohjelma, joka kokoaisi vasta-aloittaneet yhteen ja helpottaisi näin tutustumista sosiologiaan ja laitokseen. Sosiologian laitos on järjestänyt vuosina -96, -97 ja -99 uusille opiskelijoille perehdyttämispäivän, jonka aikana on käsitelty opintojen etenemistä ja suunnittelua. Ne haastateltavat, joille perehdyttämispäivä oli jo ollut tarjolla, antoivat siitä hyvin myönteistä palautetta. Päivä oli ollut antoisa ja mielenkiintoinen, koska siellä oli käsitelty sivuaine- ja muita käytännön valintoja koskevia kysymyksiä. Opettajien ja uusien opiskelijoiden näkeminen sekä "ohjailtu kokemusten vaihto" oli koettu opintoja välittömästi motivoivana. Tiedollisen annin lisäksi perehdyttämispäivällä on siis ollut sosiaalinen merkityksensä. Kun laitos on "valtava" ja uusia opiskelijoita paljon, on tällaisen yhteisen keskustelufoorumin luominen haastateltujen mukaan tärkeätä. Suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut kuitenkaan ollut mahdollisuutta tällaiseen, mutta sen tarpeellisuudesta oltiin suhteellisen yksimielisiä. Jälleen nousi esille opintojen ohjaus. Yhteinen aloitusohjelma auttaisi laittamaan opintoja järjestykseen, jos opiskelijoille esiteltäisiin esimerkiksi jonkinlainen sosiologian opintojen "prototyyppi", josta voisi sitten poiketa oman maun mukaan. Tämänkaltaisen kurssin tai

12 13 ohjelman keskeinen anti olisi täsmennetty kuva siitä, mitä kannattaa opiskella ja missä vaiheessa sekä mitä valmiuksia sosiologian opinnot antavat. Ylipäätään yhteinen ohjelma kannustaisi oman opintosuunnitelman tekoon, ja siinä missä johdantokurssi tutustuttaa sosiologiaan tieteenalana, toimisi perehdyttämisohjelma eräänlaisena sisäänajokurssina alan opintoihin. 7XWXVWXPLQHQODLWRNVHHQ Sosiologian laitos järjestää joka syksy uusille opiskelijoille laitosesittelytapaamisen. Haastattelujen perusteella laitokseen tutustuminen jää tässä tapaamisessa liian pikaiseksi. Henkilökunnan lyhyehköt puheenvuorot koettiin ylimalkaisiksi, sillä opiskelijat kaipaavat perusteellisempaa tietoa siitä, mitä ihmiset laitoksella tekevät ja tutkivat. Laitosesittelyissä olisi haastateltavien mukaan voinut olla enemmän opettajia ja tutkijoita paikalla, jotta laitos yhteisönä ja ihmisten kasvot olisivat tulleet tutummiksi. Ylipäätään opintojen alkuun toivottiin enemmän vuorovaikutusta laitoksen henkilökunnan kanssa, koska "vasta kvalissa ja kvantissa tutustuu, että voi moikata käytävällä" ja koska laitoksen puoleen kääntyminen on vaikeata, kun opettajia ei juurikaan tunnista. Eräs haastateltavista huomautti laitosesittelystä keskusteltaessa, että "se on miehet siellä, jotka puhuu... onhan näitä naissosiologeja, mutta ne hirveen vähän esim. noissa tilanteissa on esillä". Haastateltavat olivat melko vakuuttuneita siitä, että voisivat kääntyä jonkun laitoksen henkilön puoleen, jos olisi jotain kysyttävää, ja varmoja siitä, että heidän kysymyksiinsä pyrittäisiin vastaamaan. Käytännössä suhde laitokseen on monilla lähinnä "byrokraattinen", ja syyksi mainittiin muun muassa se, että on epäselvää, mitä neuvoja keneltäkin saa, eikä tietämättömänä tee mieli mennä oville koputtelemaan. Laitoksen amanuenssi saa tässä suhteessa paljon kiitosta, sillä usein hän on ollut ainoa sellainen henkilö, jonka kanssa opintojen kulkua koskevia kysymyksiä on käyty selvittämässä. Osa haastateltavista sanoo asioineensa laitoksen muun henkilökunnan kanssa vasta opintojensa viimeisessä vaiheessa. Tässä yhteydessä useat pohdiskelevat yleisemminkin suhdettaan laitokseen ja sanovat kokevansa itsensä ulkopuolisiksi. Opiskelijariennoista- ja järjestöistä jo alussa pois jättäytyminen on saattanut aiheuttaa sen, ettei laitoskaan ole tullut tutuksi ja opinnoista on tullut

13 14 "yksin ajautumista". Omasta vuosikurssista eriytymisen myötä on integroituminen sosiologiaan jäänyt vähäiseksi, ja tieto siitä, ettei oma naama ole laitoksella tuttu, nostaa kynnystä asioida laitoksen henkilökunnan kanssa. Jotkut haastateltavista sanoivat vierastavansa laitoksella käymistä, koska muista kuin erityisistä, kurssikohtaista ongelmista keskusteleminen tuntuu vastaanottoajalla henkilökunnan häiritsemiseltä. Haastateltavat olivat myös hyvin tietoisia siitä, että "jotkut [opettajista] on innostuneita opiskelijoista ja... kokevat ne voimavarana, mutta osa kyllä kokee hirveen kaukaiseksi, joka häiritsee heidän tutkimustyötään". 23(786 3DNROOLVHWNXUVVLWMDVHPLQDDULW Selvityksessä käytiin jokaisen haastateltavan kanssa läpi sosiologian pääaineopiskelijalle pakolliset kurssit. Haastateltavia pyydettiin kertomaan kurssien hyvät ja huonot puolet sekä arvioimaan niitä oman oppimisen kannalta. Eräistä kursseista haastateltavien kokemukset olivat yllättävän yhdenmukaiset, toisten kurssien kohdalla taas mielipiteissä on paljon hajontaa. Kaiken kaikkiaan kurssit näyttävät sosiologian laitoksella olevan melko vahvasti pitäjiensä suhteen henkilöityneitä, minkä huomaa erityisesti johdantokursseista keskusteltaessa 6RVLRORJLDQMRKGDQWRNXUVVL Sosiologian johdantokurssi koettiin pitkälti pääsykoekirjasta tuttujen asioiden kertaukseksi. Tätä ei mitenkään erityisesti pidetty kurssin huonona puolena, koska tutut asiat oli helppo sisäistää. Toisaalta monet haastateltavista kuitenkin totesivat, ettei kurssi ollut niin kiinnostava kuin sen olisi toivonut aloittavana opiskelijana olevan. Kurssin sisältö oli jonkun mielestä ollut sekava, joku toinen taas olisi toivonut saavansa johdantokurssilta enemmän konkreettista tietoa siitä, mitä laitoksella tutkitaan, mitä sosiologialla tehdään ja mihin sosiologiaa voidaan käsitteineen soveltaa. Edelleen esitettiin, että alun "sekamelskaan" tulisi selvyyttä, jos kerrottaisiin, "minkälaisia erilaisia sosiologian virtauksia ja koulukuntia meillä on" sekä miten ne ovat suhteessa toisiinsa, jotta voisi

14 15 "hahmottaa jotenkin tän kentän, millä tässä kukakin pelaa ja millä paikoilla". Ylipäätään johdantokurssilta toivottiin jollain tapaa "syvempää" sisältöä. Osa haastateltavista myönsi luentomuotoisen kurssin olevan hankala opetusmuoto, ja sanoi sikäli olleensa sosiologian johdantokurssiin suhteellisen tyytyväinen. Kun yksi ihminen puhuu ja muut kuuntelevat, ei näiden haastateltavien mielestä ole kovin montaa tapaa pitää tämänkaltaista massaluentoa. 6RVLDDOLDQWURSRORJLDQMRKGDQWRNXUVVL Sosiaaliantropologian johdantokurssi oli lähes poikkeuksetta koettu hyvin hauskaksi ja kiinnostavaksi kurssiksi. Kurssin vetäjän tapa luennoida oli mitä ilmeisimmin miellyttänyt monia, sillä sitä kehuttiin "loistavaksi tarinankertojan tyyliksi", joka oli hyvin intensiivinen ja mukaansa tempaava. Luennoitsijan oma innostus ja asiantuntemus aiheeseen oli tullut selvästi esille, ja se oli luonut myös luentosaliin lennokkaan tunnelman. Luennoilla oli käsitelty lukuisia käytännön esimerkkejä ja luennoitsijan omia kokemuksia, mitä pidettiin miellyttävänä tapana viedä kurssia eteenpäin ja jonka myötä "tuli sellainen fiilis, et varmaan kaikki haluu erikoistua antropologiaan". Useat haastateltavista totesivat tästä kurssista puhuessaan, että luennoitsijan persoona näyttää vaikuttavan paljon nimenomaan johdantokurssien kohdalla. 9lHVW WLHWHHQMRKGDQWRNXUVVL Väestötieteen kohdalla mielipiteet jakautuvat voimallisemmin kuin kahden muun johdantokurssin tapauksessa. Haastateltavissa oli monta sellaista, jotka sanoivat kurssin olleen kuivakka, mikä johtui heidän mielestään pääasiassa omasta mielenkiinnon puutteesta. Toisaalta todettiin myös, että luennot itsessään olisi voinut toteuttaa mielenkiintoisemmin ja laajemmin: johdantokurssilla olisi haluttu saada esimerkinomaista tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia väestötieteellä on ja miten sitä käytetään. Tämä olisi erään haastateltavan mukaan ollut tärkeämpää oppia kuin se, miten syntyvyyspromille oikeaoppisesti lasketaan. Mikäli kurssi on "kuivasti pidetty" eikä kurssilla kerrota konkreettisesta nykyisin tehtävästä tutkimuksesta, on tämä omiaan karkoittamaan opiskelijoita. Haastatteluissa tuli myös väestötieteen osalta esille johdantokurssin vetäjän persoonan tärkeys: eräs haastateltavista

15 16 toivoi, että johdantokurssin pitäjän tulisi väestötieteessäkin olla professori juuri kurssin ratkaisevan aseman takia. Väestötieteen johdantokurssista löytyi kuitenkin tasapuolisesti myös positiivista sanottavaa. Kurssia pidettiin hyvin järjestettynä ja selkeänä. Useimmat haastateltavista kiittelivät kurssilla tehtyjä harjoitustehtäviä, sillä ne toivat opintoihin paljon kaivattua konkretiaa ja "itse tekemistä". 6XRPDODLVHQVRVLRORJLDQWXWXVWXPLVNXUVVL Suomalaisen sosiologian tutustumiskurssi on haastattelujen perusteella hyvin onnistunut kurssi. Se koetaan hyväksi ja hauskaksi kurssiksi, koska siinä ensinnäkin tehdään ryhmätöitä ja toiseksi tutustutaan muihin sosiologian opiskelijoihin. Oman osuuden kirjoittaminen ryhmätyöstä on vasta-aloittaneelle haastavaa ja innostavaa. Samalla pienryhmätyöskentely koetaan mielekkäänä tapana syventyä ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen, ja tämän kurssin myötä monelle "kristalloituu se, mitä sosiologia oikeasti on". Jotkut haastateltavista totesivat ottaneensa kurssin "kauheen vakavasti", koska kurssi on ensimmäinen laajemmin omaa panosta vaativa, jolloin on "pakko pärjätä". Suomalaisen sosiologian tutustumiskurssi toimii kuitenkin alkuperäistarkoituksensa mukaan myös uusia opiskelijoita integroivana kurssina, ja eräs haastateltava totesikin, että kurssia voisi markkinoida enemmän myös perusopintonsa jo esimerkiksi avoimessa yliopistossa suorittaneille, sillä "suhdeverkon" luomisen tärkeyttä ei aluksi tahdota ymmärtää ja kuitenkaan "monista asioista ei saa tietää kuin toisten kautta". Kurssin saama negatiivinen palaute liittyy lähes yksinomaan kysymykseen keskustelun aikaansaamisesta ja sallimisesta kurssilla: Toivottiin, että kurssia kehitettäisiin enemmän keskustelevaksi. Lisäksi eräässä haastattelussa tuli ilmi, että kurssin vetäjä oli keskeyttänyt opiskelijan aloittaman kysymyksen, jolloin haastateltavan mukaan "tuli oikeen sellanen hirvee olotila, anteeks ollaan sitte hiljaa täällä, oli kauhee yllätys että mitään ei saa kommentoida"..ydolwdwllylvwhqphqhwhoplhqnxuvvl Kvalitatiivisten menetelmien kurssi on aineiston perusteella yksi sosiologian laitoksen kurssitarjonnan ehdottomista helmistä. Se on koettu lähes yksinomaan positiiviseksi oppimiskokemukseksi, joka on antanut

16 17 arvokkaita oivalluksia tutkimuksen tekemisestä. Kurssin suosion perusta on selvä: menetelmiä ei voi oppia kuin tekemällä, joten kurssi koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi juuri itse tai ryhmissä tehtyjen konkreettisten harjoitustöiden takia. Kvalitatiivisten menetelmien kurssilla opiskelija tekee ensimmäisen kerran yhden tai useamman oman kirjoitustyön, ja pääsee näin itse tutustumaan johonkin yhteiskunnalliseen ilmiöön. Haastatelluista jokainen korosti menetelmien kokeilemisen ja pienten tutkimusraporttien kirjoittamisen tärkeyttä niin omien opintojensa kuin ylipäätään sosiologian hahmottamisen kannalta: "se oli suuri huipennus sosiologian opiskeluiden kohdalla". Oppiminen kvali-kurssilla koettiin tehokkaaksi, kun "joutu tekeen töitäkin" ja vaikka kurssi on työläs, tämä työläys nähdään periaatteessa pelkästään positiivisena asiana. Ryhmätyön mielekkyys nousee tässäkin yhteydessä esille, sillä ryhmätuki on antanut lisäpotkua töiden tekemiseen. Samoin arvostetaan sitä, että kurssin vetäjä on nähnyt vaivaa kurssin järjestämisessä ja ollut itse innostunut aiheesta, mikä on heijastunut välittömästi myös kurssin yleiseen henkeen. Kvalitatiivisten menetelmien kursseilla oli luonnollisesti ollut ongelmiakin. Keskeisin ongelma on haastateltujen mukaan ollut liian vähäinen ohjaus "itse tekemiseen", eli esimerkiksi kentälle menemiseen ja siihen, miten tutkimuksen tekeminen käytännössä aloitetaan. Tähän liittyen teorialuennot ja menetelmiä käsitelleet pienryhmät ovat saattaneet jäädä toisistaan irrallisiksi, eikä menetelmäopetuksesta vastuussa oleva pienryhmän vetäjä ole aina osannut hoitaa tehtäväänsä: "meille sanottiin vaan että tässä on teoria tällä tasolla ja käytäntö tällä tasolla, että teidän pitää vain yhdistää nämä". Teorian ja empiirisen aineiston yhdistäminen onkin eräs sosiologian opintojen keskeisimmistä kompastuskivistä (tästä tarkemmin luvussa 3.5 Teoria ja empiria). Kaiken kaikkiaan aikaisempien, "melko passiivisten" opintojen pohjalta harjoitustöiden tekeminen ja erityisesti raporttien kirjoittaminen osoittautuu joillekin yllättävän vaikeaksi tehtäväksi, ja tällöin kurssin vetäjien antaman ohjauksen merkitys korostuu..ydqwlwdwllylvwhqphqhwhoplhqnxuvvl Kvantitatiivisten menetelmien kurssi on aineistomme perusteella ollut melkoisessa paitsiossa sekä sisällöllisten että käytännön järjestelyjen suhteen. Useimmat haastatelluista sanovat, etteivät oppineet kvantikurssillaan mitään tai oppiminen jäi niin pintapuoliseksi, että nyt osataan

17 18 lähinnä "syöttää tietoa koneelle". Kun kurssilla käytettyjä ohjelmia ei ole hallittu tarpeeksi, on harjoitustöiden tekeminen ollut turhauttavaa. Suurin ongelma on ollut huonosti järjestetty opetus ja lähes täydellinen harjoitustuntien ohjauksen puute. Kun yhteys kurssin vetäjään ei ole ollut kunnossa, on kurssista tullut "pakkopullameininkiä", vaikkei olisi ollut "periaatteellista negatiivisuuttakaan" kvantitatiivisia menetelmiä kohtaan. Kurssista on mitä ilmeisimmin puhuttu paljon opiskelijoiden keskuudessa ja osa haastateltavista oli tietoisia siitä, että kurssia on uudistettu keväällä Eräs uudistetun kvanti-kurssin käyneistä haastatelluista kehui kurssia hyvin järjestetyksi ja systemaattiseksi, jossa luennot ja viikoittaiset, kotona tehtävät harjoitukset toimivat hyvin. Harjoitustuntien ohjaus on myös parantunut. Haastateltujen mukaan kvantitatiivisten menetelmien opettaminen on kaiken kaikkiaan melkoinen pedagoginen haaste, joka vaatii opettajalta asiantuntemusta sekä panostusta luentojen sisältöön, jotta opiskelijat saataisiin kuuntelemaan ja innostumaan. 0XXWPHQHWHOPlNXUVVLW Haastatelluista vain harva oli suorittanut syventävien menetelmäkursseja. Tässä tiivistetysti se, mitä muutamista hajanaisista kursseista oli sanottavaa: Haastattelumenetelmäkurssi oli jäänyt hyvin pintapuoliseksi, koska kurssilla ei puhuttu teoriasta juuri mitään ja näin ollen haastatteluharjoituksen tekeminen oli jäänyt etäiseksi. Sosiaaliantropologian etnografisten menetelmien kurssista on pidetty paljon, koska siinä on tehty vain yksi isompi harjoitustyö ryhmässä, jolloin tutkimuksen tekemisen eri vaiheet ovat tulleet kokonaisvaltaisemmin käsitellyiksi. Väestöntutkimuksen menetelmä-kurssi koettiin hyvin toimivaksi, koska siinä on luentojen lisäksi kotona tehtäviä laskuharjoituksia, joita sitten käsitellään harjoitustunneilla. Kvantitatiivisten menetelmien analyysikurssi on ollut erään opiskelijan sitä käydessä täysin "ylityöllistetty" kurssi lähinnä ohjaajapulan takia. Keskusteluanalyysikurssi oli erään haastatellun mukaan ollut mielenkiintoinen, mutta haastateltava ei ole loppujen lopuksi hyötynyt kyseisestä kurssista pro gradunsa tekemisessä lainkaan, joten hän samaan hengenvetoon harmittelee syventävien menetelmäkurssien valinnanmahdollisuuksien vähäisyyttä.

18 19 3URVHPLQDDUL Proseminaarista on vaikea saada tämän aineiston perusteella kovin selkeätä kuvaa, sillä mielipiteet jakautuvat voimakkaasti jopa yksittäisen haastateltavan kohdalla, ja toisaalta seminaarit ovat vahvasti vetäjiinsä henkilöityneitä. Negatiiviset kokemukset proseminaarista liittyvät pitkälti haastateltavien ristiriitaisiin odotuksiin kurssin tarkoituksesta. Monet haastateltavista sanovat saaneensa seminaarin alussa liian vähän opastusta seminaarityön kirjoittamiseen, jolloin muotoseikkoja on tullut opeteltua turhankin paljon kantapään kautta, kun perusvirheet olisi voitu poistaa riittävän selkeillä ohjeilla ja malleilla heti seminaarin alussa. Seminaaritöiden tekemiseen toivotaan siis enemmän yleistä opastusta ja työn luonteen selittämistä. Jotkut haastateltavista kritisoivat lähinnä yhden kirjan referoimiseen perustuvaa seminaarityötä liian "löysäksi", vedoten siihen, ettei yhden kirjan referoiminen vaadi kovinkaan monen muotoseikan hallintaa, eikä seminaarissa näin ollen myöskään syvennytä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja muokkaamiseen. Eräs haastatelluista tuo myös esille ajatuksen töiden kirjoittamisesta kahteen kertaan siten, että vasta ensimmäisestä versiosta saadun palautteen pohjalta kirjoitettaisiin seminaarityön lopullinen versio. Keskeisin proseminaarin kompastuskivi liittyy muotoseikkojen tarkoituksenmukaisuuden mieltämiseen. Yhtäältä haastatellut kertoivat, että pisteiden paikkojen etsiminen tuntui "hiusten halkomiselta", "naurettavalta" ja "pikkumaiselta", mutta myönsivät kuitenkin vähitellen ymmärtäneensä, miksi muotoseikat ovat akateemisessa kirjoittamisessa perusteltuja. Toisaalta ne, joiden seminaarivetäjät eivät olleet pitäneet muotoseikkojen käsittelyä tärkeänä, vaan lähinnä äidinkielen laitoksen turhina sääntöinä, kokivat jääneensä proseminaarin jälkeen tyhjän päälle ja vaille selkeätä kuvaa laitoksen suosimasta viittauskäytännöstä. Proseminaari on haastattelujen perusteella ollut joillekin "masentava kokemus" myös seminaarin vetäjän ottaman auktoriteettiaseman sekä tämän antaman kovan kritiikin takia. Eräs haastateltavista totesi, että myös opettajan olisi mahdollista oppia seminaaritilanteen vuorovaikutuksessa, mutta että "mä koin sen, että mä olin kiltti oppilas hiljaisesti, joka sain puhua vain, jos seisoin... tulee semmonen tosi mitätön olo". Proseminaari on ollut monille myös positiivinen kokemus ja onnistunut kurssi, joka on "kaikkine kasvukipuineen" tuottanut tyydytystä. Nämä sanovat oppineensa seminaarissa näkemään, mitä tieteellinen ilmaisu

19 20 käytännössä on, sekä saaneensa hyvää ohjausta ja palautetta teoreettisen esityksen tekemiseen. Seminaariryhmä on ollut riittävän pieni, ja opponointijärjestelmä on toiminut hyvin, koska se on pakottanut seminaareihin osallistujat syventymään kirjoittamisen lisäksi myös siihen, miten tekstejä luetaan. Väestötieteessä proseminaarin yhdistäminen laudaturseminaariin koettiin antoisaksi, koska järjestely nosti seminaaritöiden tasoa. 7XWNLPXVKDUMRLWXVNXUVVL Tutkimusharjoituskurssi on jälleen ollut monille tärkeä kurssi sen "käytännöllisyyden" takia. Se on tarjonnut opiskelijoille "elämyshetkiä" ja ollut "kaikkine tuskineen hieno kokemus". Koska useimmille tutkimusharjoituskurssi on ollut ensimmäinen kerta, jolloin on pitänyt itse viedä alusta loppuun valittua aihetta koskeva pieni tutkimus, on kurssi joidenkin kohdalla onnistunut tukemaan myös pro gradu -työn tekemistä. Pienryhmätyöskentely on ollut mielekästä, ja ryhmäkohtaisista keskusteluista on saanut hyvää palautetta oman raportin kirjoittamiseen. Joillakin tutkimusharjoituskursseilla on opittu "konkreettisesti yksi metodi", mitä pidetään hyvän ja hyödyllisen kurssin merkkinä. Kritiikkiä tutkimusharjoituskurssi saa lähinnä työläytensä takia, joka mitä ilmeisimmin vaihtelee kurssikohtaisesti..lumdwhqwlw Kaiken kaikkiaan haastateltavilla oli melko ristiriitainen suhtautuminen kirjatentteihin. Toisaalta ne ovat hyvä tapa edistää opintoja, sillä saahan niistä kerralla opintoviikkoja mukavan paljon, ja jos kirjat ovat mielenkiintoisia ja jos aikaa lukemiseen jää riittävästi, saattaa jopa oppia jotakin. Mutta samaan hengenvetoon todetaan, että oppimisprosessina kirjatentti ei ole paras mahdollinen tapa, koska sen vaikutus on hyvin lyhytkestoinen. Ongelmana koettiin ennen kaikkea liian isot kirjapaketit, joiden kohdalla aikaa pohdintaan ja asioiden yhdistelemiseen jää liian vähän. Just se että on kirjamäärällisesti niin paljon paahtamista, just se että on nii iso kirjakokonaisuus niin jälkeenpäin alkaa miettiä, muistanks mä mitään, ett jos kerralla ois vähemmän kirjoja niin ehkä ne jäis paremmin muistiin

20 21 Tämä ajatus toistui monen haastateltavan kohdalla. Tenttiin lukeminen on paljolti sitä, että lyhyen ajan kuluessa päntätään tenttialueen kirjat ja heti kun tdk on ohi, niin se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Jotkut opiskelijat valittivat tenttien alhaisesta vaatimustasosta, minkä vuoksi tentteihin saatetaan mennä joskus huonostikin valmistautuneena. Paljon moitteita sai myös tenteistä saatava palaute, joka useimpien mielestä oli vain arvosana ilmoitustaululla. Mutta oli joukossa muutamia, jotka ilman ehtoja katsoivat kirjatenttien olevan mielekäs tapaa edistää opintoja. Perusteena esitettiin, että kirjatentit "opettaa sitä olennaisen asian poimimista sieltä ja suurten asiakokonaisuuksien käsittelyä", tai sitten niin, että kirjoista on helpompi jäsennellä asioita kuin luentomuistiinpanoista. Lisäksi tenteissä viehätti mahdollisuus jäsentää omaa aikaansa haluamallaan tavalla..lumdwhqwwlhqnruyddplqhqhvvhhool Lähes kaikki haastateltavat olivat selvillä mahdollisuudesta korvata tenttikirjoja esseellä. Esseet olivat kuitenkin valtaosalla jääneet tekemättä, sillä vaikka niitä pidetään hyvänä tapana oppia uutta ja jäsentää vanhaa, ne ovat opintoviikkoihin suhteutettuna huomattavasti työläämpiä kuin kirjatentit. Lisäksi toivottiin laitoksen taholta huomattavasti kannustavampaa ilmapiiriä esseen kirjoittamiseen, ettei se jäisi vain "opinto-oppaassa mainituksi mahdollisuudeksi". se on kyllä hyvä tapa tehdä just sitä järjestelmällistä työskentelyä kirjan parissa, kyllä se, kannattais suosia jollain tavalla... ehkä niin kun monet tarvii täällä jonkinnäköstä rohkaisua siihen tehdä esseit Esseiden kirjoittamiseen tuntuisi olevan halua ja kiinnostusta, sillä useimmat tiedostavat, kuinka tärkeää tulevaisuudessa (pro gradu) on pystyä kirjoittamaan tieteellisesti kelvollista tekstiä. Joten mikäli opiskelijoilta toivotaan sujuvampaa tieteellisen kielen hallintaa, on laitoksen taholta mietittävä keinoja, joilla esseiden kirjoittamista voitaisiin entistä enemmän suosia. Nykyisellä käytännöllä esseiden kirjoittamiseen ei ryhdytä, sillä "ei jaksa vaan niin kun tämä meidän ilmapiiriimme tässä yhteiskunnassa, että valmistu, valmistu, saa ovareita ja semmoista".

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2008 Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot