Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä t4 Päätösnumero t Diaarinumerot 02s821t t s Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätökset, joista valitetaan Kinnulan kunnanvaltuuston päätökset :t Kunnanvaltuusto on :n 59 kohdalla päättänyt hyväksyä Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n tarkoittamalla tavalla. Kunnanvaltuusto on :n 60 kohdalla päättäny-t irtisanoa kunnanjohtaja Juha Urpilaisen kunnanjohtajan virasta kuntalain 25 :n nojalla, koska hän oli tilapäisen valiokunnan loppulausunnossa mainituista syistä menettänyt valtuuston luottamuksen. Päätöksen mukaan Urpilainen on irtisanomisaikana vapautettu virantoimitusvelvollisuudesta. Kunnanvaltuusto on :n 61 kohdalla päättiinyt, että Kinnulan kunta Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiömiehenä hyväksyy yhtiön toimikauden jatkamisen yhdellä vuodella3i.l saakka ja hallinnointiyhtiölle vuodelta 20i4 maksettavanhallinnointipalkkion määrän euroa sekä esitetyt lisäykset Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiösopimukseen ja Midinvest Fund I Ky:n osakassopimukseen. Kunnanvaltuuston ei ole :n 62 (muut asiat) kohdalla tehnlt päätöksiä. Osoite Raatihuoneenkatu I I31OO HÄMEENLINNA Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti fi

2 2 (7) Vaatimukset hallinto-oikeudessa Rauno Kinnunen on vaatinut kunnanvaltuuston kokouksessa :ien 59-62kohdalla tehtyj en päätösten kumoamista. Kunnanhallituksen jäsen Kalevi Kinnunen on ollut esteellinen osallistumaan kunnanvaltuuston :ien kohdalla ratkaisemien asioiden käsittelyyn kunnanhallituksessa, koska hänen vaalikelpoisuudestaan kunnanhallituksen jäseneksi on valitettu hallinto-oikeuteen. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva hallintosihteeri Henrik Kiviniemi on ollut läsnä kunnanvaltuuston kokouksessa j a käyttänyt kokouksessa puheoikeutta. Kuntalain ja Kinnulan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan muiden kuin sanotussa pykälässä mainittuj en henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole tiedustellut valruustolta, voiko Kiviniemi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puheoikeutta, eikä valtuusto ole Kiviniemelle tällaista oikeutta myöntåinyt. Kiviniemen osallistumisesta kunnanvaltuuston kokoukseen ei myöskään mainittu kokouskutsussa. Kunnansihteerin valintaa koskevasta päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus ja edelleen valitus hallinto-oikeudelle, eika paatös ole siten saanut lainvoimaa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole lähettänyt valtuutetuille ja muille kokoukseen kutsuttaville virallista kokouskutsua, jossa olisi Kinnulan kunnanvaltuuston työjiirjestyksen 8 :n ja kuntalain 52 :n (oikeastaan 54 :n) mukaisesti ilmoitettu käsiteltävänä olevat asiat. Valtuutetuille ja muille kutsuttaville on 1ähetetty vain kokouksen esityslista ja Henrik Kiviniemen sähköpostiviesti kokouksen aj asta ja paikasta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole todennut kokouksessa läsnä olevia valtuutettuja kunnanvaltuuston työjiirjestyksen 14 :n mukaisesti aakkosjärjestyksessä suoritettavalla nimenhuudolla. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on ensin todennut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien läsnäolot ja sen jälkeen todennut muut läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut kokouksesta poissa olleen Kansallinen Kokoomus r.p.:n valtuutetun tilalle Kirsti Håikkisen, joka ei ole varavaltuutettu. Menettelyn syynä on ollut Kokoomuksen 3. varavaltuutetun Toni Kinnusen muuttaminen pois paikkakunnalta. Toni Kinnusen ei kuitenkaan ole todettu menettiineen vaalikelpoisuuttaan, eikä hänen luottamustoimensa ole muullakaan perusteella päättynyt. Valtuutettu Marketta Rouvinen on valtuuston kokouksessa esittänyt Suomen S osialidemokraatti sen Puolueen valtuustoryhmän ryhmaesityksenä, että valtuuston kokous todettaisiin laittomasti koolle kutsutuksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on saattanut kysymyksen kokouksen koolle kutsumisen laillisuudesta valtuuston äänestettäväksi ja ratkaistavaksi. Puheenjohtajan menettely on ollut virheellinen, koska kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen laillisuuden toteaa puheenj ohtaj a eikä valtuusto.

3 3 (7) Oikeusministeriön lautamiehistä antaman ohj een mukaan karaj aoikeuden lautamieheksi valitut valtuutettu Arja Rekonen ja valtuuston 3. varapuheenjohtaja Anitta Hakkarainen eivät voi toimia poliittisin tunnuksin kunnallisen toimielimen jäsenenä, eivätkä he tämän vuoksi olisi saaneet osallistua valtuuston kokoukseen. Lausunnot j a selitykset Kinnulan kunnanhcllilus on kunnanvaltuuston puolesta antamassaan lausunnossa vaatinut valituksen hylkaamista. Lausunnossa on muun ohessa todettu, että kunnansihteerin valintaa koskeva päätös on pantu täytäntöön. Päätöksestä on valitettu, mutta hallinto-oikeus ei ole kieltänyt sen täytåintöönpanoa. Kunnanhallitus on päätöksellään määritellyt kunnansihteerilla olevan sama toiminta- ja ratkaisuvalta kuin hallintojohtajalla niin kauan, kunnes hallintosääntöön on saatu kirjattua kunnansihteerin tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevat määräykset. Hallintojohtaja on Kinnulan kunnassa toiminut kunnanjohtajan sijaisena. Kunnansihteeri Henrik Kiviniemi on siten valtuuston kokouksen aikaan toiminut kunnansihteerinä ja kunnanj ohtaj an sij aisena. Kinnulan kunnassa vuosia noudatetun käytännön mukaan kunnanvaltuuston jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, lähetetään esityslista vähintään nelja paivaä ennen kunnanvaltuuston kokouksen pitämistä. Esityslista on samalla kokouskutsu. Siitä ilmenevät kaikki tiedot, jotka kokouskutsussa on oltava. Kunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdessä julkaistussa kokouskutsussa on allekirjoittalana kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään kunnanvaltuuston pöytäkirjaajan sähköpostiosoitteesta. Kyseessä on täysin normaali, kaikissa Suomen kunnissa tavalla tai toisella voimassa oleva jiirjestely. Kunnanvaltuuston puheenj ohtaj a on kunnan vakiintuneen käytannön mukaisesti luetellut valtuutetut siinä järjestyksessä kuin ne on lueteltu esityslistan kansilehdellä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on valtuuston kokouspäiviinä saanut Kansallinen Kokoomus r.p.:n varavaltuutettu Toni Kinnuselta ilmoituksen tämiin kunnasta muutosta. Kunnasta muuton johdosta Toni Kinnunen ei ollut enää kelpoinen toimimaan varavaltuutettuna. Puheenjohtaja on valtuuston kokouksen jåirjestäytymisvaiheessa lukenut Toni Kinnusen ilmoituksen ja tämän jälkeen kutsunut Kirsti Häkkisen varavaltuutetuksi muiden Kokoomuksen varavaltuutettuj en oltua estyneitä saapumaan kokoukseen. Kunnanvaltuuston puheenj ohtaj a on selvityksensä mukaan tiedustellut kyseisessä kokouksessa valtuuston hyväksyntää Kirsti Häkkisen merkitsemisestä varavaltuutetuksi. H2ikkinen oli samalla vertausluvulla kuin Toni Kinnunen j äänyt vahvi stamatta varavaltuutetuks i. Kunnanvaltuuston kokous on todettu laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen järjestäytymistä koskevat toimenpiteet eivät ole valituskelpoisia. Rauno Kinnunen on selityksessään vaatinut kunnanhallituksen tekemän lausunnon antamista koskevan päätöksen 96 kumoamista. Selityksessä on todettu kunnanhallituksen olevan oikeassa todetessaan, ettei Kalevi Kinnunen ole esteellinen toimimaan kunnanhallituksessa.

4 4 (7) Kunnanhallituksen lausunnossa todetusta poiketen Henrik Kiviniemi on osallistunut kunnanvaltuuston kokoukseen työsopimussuhteisena hallintosihteerinä eikä kunnansihteerinä ja kunnanjohtajan sijaisena. Tuolloin Henrik Kiviniemellä oli voimassa oleva työsopimus, jossa oli sovittu työskentelystä hallintosihteerinä asti. Kunnanhallitus ei ole pannut kunnansihteerin valintaa koskevaa päätöstään täytäntöön eika tehnyt uutta päätöstä Kiviniemen toimimisesta virkaa tekevänä kunnansihteerinä valituksen käsittelyn aikana. Kunnanhallituksen päätös kunnansihteerin tehtävien ja ratkaisuvallan määrittelystä ei ole saanut lainvoimaa. Kunnanhallituksen ntikemys esityslistan toimimisesta kokouskutsuna on Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8-11 :ien ja kuntalain 54 :n vastainen. Kinnulan kunnassa ei ole myöskiiän lähetetty sähköpostitse kokouskutsuj a, j otka olisivat o lleet valtuuston puheenj ohtaj an allekirj oittamia. Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut Kunnanhallitus ei ole lausunnossaan ottanut kantaa valituksen kohdassa 9 esitettyyn Markku Toikkasen esteellisyyttä koskevaan valitusperusteeseen. Hallinto-oikeus ei tutki selityksessä esitettyä uutta, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Toikkasen esteellisyyttä koskevaa valitusperustetta eikä valitusta siltä osin kuin se koskee kunnanvaltuuston kokouksen :ää 62.Hallinto-oikeus ei myöskään tutki valitusta kunnanhallituksen påätöksestä Perustelut Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätökset :t E- Tutkimatta jättäminen Kuntalain 90 :n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittåiä valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Hallinto-oikeuteen saapuneessa päivätyssä valituskirjelmässä on kahdeksan numeroitua valituksen kohtaa, joista yksikään ei koske Markku Toikkasen esteellisyyttä. Hallinto-oikeuden asiakirjoissa ei ole muuta valituskirjelm2ä, eikä hallinto-oikeuden diaarissakaan ole merkintää valituksen täydentämisestä. Hallinto-oikeuteen valitusajan jalkeen saapuneessa Rauno Kinnusen selityksessä esitetty väite Markku Toikkasen esteellisyydestä on tämiin vuoksi katsottava uudeksi valitusperusteeksi. Koska kyseistä uutta valitusperustetta ei ole esitetty 30 päivän valitusajan kuluessa, sen tutkimiselle ei ole laillisia edellytyksiä. Kunnanvaltuusto ei ole tehnyt päätöstä :n 62 kohdalla. Kuntalain 91 :n mukaan piiätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kunnanhallituksen päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle koskee kuntalain 91 :ssä tarkoitetullatavalla vain valmistelua, eikä siihen näin ollen voi erikseen hakea muutosta.

5 s (7) Kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuus Valtuuston koolle kutsumis en I aillisuus Kuntalain 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Saman pykälän 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljäpäivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintiiän neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltavat asiat. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä muun ohessa varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle. Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n 2 momentin mukaan puheenjohtajan on saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :ssä tarkoitettu varavaltuutettu. Vaalilain 93 :n 2 momentissa säädetään, että jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen mäixä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Valtuutetut ja ne, joilla on kunnanvaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, on kutsuttu kunnanvaltuuston kokoukseen kunnanvaltuuston pöytäkirj anpitäj än Henrik Kiviniemen sähköpo sti o s oittee sta lähetetyl lä vie sti I - 1ä, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka ja jonka liitteenä on ollut kokouksen esityslista. Kyseisestä sähköpostiviestistä liitteineen on ilmennyt kailki tiedot, jotka kokouskutsussa tulee kuntalain 54 :n 3 momentin ja Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan ilmoittaa. Kuntalain 54 :ssä eikä ole sädetty eikä Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksessä määrätty, että sähköisesti lähetettävä kokouskutsu olisi puheenjohtajan allekirjoitettava. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta otaksua, että kokouskutsu olisi liihetetty ilman kunnanvaltuuston puheenjohtajan hyväksyntää. Edellä mainitusta sähköpostiviestistä ilmenevä kutsu on siten katsottava kunnanvaltuuston puheenjohtajan antamaksi. Kutsusta ovat ilmenneet kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen edellyttämät tiedot. Kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset eivät näin ollen ole valituksessa esitetyillä kokouskutsua koskevilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntyneitä.

6 6 (7) Kunnanvaltuuston puheenj ohtaj a on kutsunut kunnanvaltuuston kokouksesta poissa olleen Kansallinen Kokoomus r.p.:n valtuutettu Marko Kinnusen tilalle Kirsti Häkkisen, jota ei ollut kunnallisvaaleissa valittu varavaltuutetuksi. Kuntalain 15 :n ja Kinnulan kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan estyneen valtuutetun tilalle voidaan kutsua ainoastaan varavaltuutettu. Asiassa ei ole väitetty tai muutoinkaan ilmennyt, että Kirsti Häkkinen olisi vaalilain 93 :n 2 momentin mukaisesti määrätty varavaltuutetuksi. Keskusvaalilautakunnan ei olisi edes ollut mahdollista määrätä uusia varavaltuutettuja, koska Kinnulan kunnanvaltuusto ei ollut kuntalain3t :n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä todennut kunnasta pois muuttaneen varavaltuutettu Toni Kinnusen luottamustointa päättyneeksi eikä varavaltuutettujen määrä ollut siten vielä jäänyt vajaaksi. Kirsti Häkkistä ei ole voitu kutsua estyneen valtuutetun tilalle, koska häntä ei ollut kunnallisvaaleissa valittu tai keskusvaalilautakunnan vaalilain 93 :n 2 momentin nojalla antamalla päätöksellä määrätty varavaltuutetuksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on tästä huolimatta sallinut Häkkisen osallistua asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen valtuuston kokouksessa. Kunnanvaltuuston kokouksessa :ien 59-61kohdalla tehdyt päätökset ovat siten virheellisessä j ärj estyksessä syntyneitä. Muut valitusperusteet Kun kunnanvaltuuston päätökset kumotaan edellä mainitulla perusteella virheellisessä järjestyksessä syntyneinä, muista valituksessa esitetyistä perusteista ei ole tarpeen lausua. Sovelletut oikeusohj eet Kuntalaki 15, 54 3 ja 4 mom, 90 ja 91 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus). valittamalla korkeimpaan hallinto- ' /, t 4.t. -/":-'4;1.2 Ju(si-Pekka Lajunen Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden j äsenet Maij a-lii sa Marttila, Marja Tuominen ja Jussi-Pekka Lajunen.

7 7 (7) Jakelu Haatos JRur.ro Kinnunen saantitodistuksin. Niemenkyläntie 93,43900 KINNULA Jäljennös Kinnulan kunnanhallitus, jonka on kuntalain 97 :n mukaisesti ilmoitettava paatoksesta sil

8 Li ite hal I into-oikeuden päärökseen Valitusosoitus Valitusaika Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnanjäsenelle taikka kuntayhtymänjäsenkunnalle tai senjäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Silaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahfuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Val ituskirj elmän s i sältö j a al lekirj oittam inen Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta milta kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta v aaditaan. Val ituskirj elm än liitteet Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa kä)ttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimija kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi. tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjelmän toimittaminen Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmiin ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Postiosoite: Käyntiosoite: PL I80 Fabianinkatu l5 OOI3l HELSINKI Helsinki Puhelin: Telefax: Sähköposti: korkein.hal kunnallisvalitus 10.12

9 Liite Hiimeenlinnan hallinto- oikeuden päätökseen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritäiin 244 ettron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Mikäli korkein hallinto-oikeus ei myönnä asiassa valituslupaa, oikeudenkäyntimaksu on 122 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä muissakaan asioissa, jotka on laissa säädetty maksuttomiksi. oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskäiin, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa veroa tai julkista maksua koskevaa hallinto-oikeuden päätöstä muutoksenhakrj * eduksi tai jos muutoksenhakija on muualla laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista taikka hiinet on asianmukaisesti todistettu varattomaksi ja asia koskee hiinen etuaan tai oikeuttaan. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista ( ). Ilmoitus oikeudenkäynrimaksusta l4

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen.

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6) Antopäivä 24.9.20t4 Päätösnumero l4l07t2l3 Diaarinumero 0198711312204 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot