Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:08-18:55 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 272 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 543 täytäntöönpano 277 Viranhoitomääräys hallintojohtaja Mauno Rannolle Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain 551 kokonaisuudistukseksi 279 Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n perustaminen Modernia fysiikkaa koululaisille -hankkeen omarahoitusosuus Poistettu esittelystä Hankintapäätös Tunturitie A:n peruskorjauksesta Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen vuosille Oikaisuvaatimus / Khall / Laila Malila Tiedoksiannot Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 575

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Työeste, saapui klo Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Poistui klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Nissilä Sari Taloussihteeri Saapui klo 17.20, poistui klo Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Jorma Leskinen Paavo Leskinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ol lin tie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 272 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 273 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 274 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Leskinen ja Paavo Les kinen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 275 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginjohtaja ilmoitti, että hän vetää asialistan nro 10 "Py häjär ven Monitoimihalli Oy:n avustusanomus" pois esittelystä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä asiat muilta osin asia lis tan mukaisessa järjestyksessä

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 276 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 61 Kokouksen avaaminen - 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 63 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 64 Työjärjestyksen hyväksyminen

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 64 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä muutoksella, että asiat 12 ja 13 kä si tellään ensin, sen jälkeen 5-11 ja Hyväksyttiin yksimielisesti Ilmoitus kaupunginvaltuustolle päätöksen täy tän töönpane mat ta jättämisestä Kaupunginhallitus päätti saattaa päätöksen täytäntöön panematta jät tä mi ses tä kaupunginvaltuustolle tiedoksi ilmoituksin, että kaupun gin hal li tus saattaa asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi kau pun gin hal li tuk sen selvityksenä ja erillisenä käsittelypykälänä. Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan ja antoi ilmoituksen kaupunginvaltuustolle Kau pun gin hal litus toteaa asian tiedokseen saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Kaupunginhallituksen selvitys / jatkovalitus KHO:een / HO nro 13/0624/2 ja sen peruutus Asko Kauranen esitti Keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että tä hän pykälään lisätään Raija Leppäharjun ja Asko Kaurasen valtuuston kokouksessa esittämät selvityspyynnöt ns. Vie ru la asiassa. Lisäksi Keskustan valtuustoryhmä esittää tut kitta vak si tässä pykälässä Jukka Tikanmäen toiminnan Heikki Hankilaa kos kevas sa asiassa ja Tita Rinnevaaralle antaman asiakirjan koh dal ta sekä sen ovatko Tyyne Tuikka ja Laila Malila ylittäneet asemavaltuutuksen Ti ta Rinnevaaraa koskevissa seuraavissa asioissa: Päätökset ( rahallinen korvaus 19 lomapäivää), (ra hal linen korvaus 38 vuosilomapäivää), palaaminen kau pungin joh ta jan virkaan ja neljä kappaletta maksumääräyksiä. Keskus tan valtuustoryhmä esitti, että asia kokonaisuudessaan lä hete tään hallituksen jatkovalmisteluun. Hallitus tuo asian ko ko naisuu te na valtuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Kimmo Sark ki nen kannatti esitystä.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liitteenä nro 11 Keskustan valtuustoryhmän esityksen liit teet. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 3-23, poissa 1 viitaten, et tä Keskustan valtuustoryhmän esitys on tullut kau pun gin valtuus ton päätökseksi. Kaupunginhallitus päättää vaatia kuntalain 40 :n perusteella se lityk set Jukka Tikanmäeltä, Tyyne Tuikalta ja Laila Malilalta pöy täkir jan liitteellä olevan keskustan valtuustoryhmän esitykseen sisäl ty vis tä, asianomaisten menettelyä luottamustoimessa kos kevis ta asiois ta. Kaupunginhallitus vaatii asianomaisten selitykset toi mit ta maan kaupunginhallitukselle osoitettuina mennes sä. Hyväksyttiin yksimielisesti Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myön tämi nen vuodelta 2013 Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuntayhtymän tar kas tus lau takun nan esityksen mukaisesti kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuu va pau den vuoden 2013 hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallitus päättää lähettää kaupunginvaltuuston pää töksen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallitukselle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin ti lin päätös 2013 Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 22-5 viitaten, että kaupun gin val tuus ton päätökseksi on tullut tarkastuslautakunnan pohja eh do tus toimintakertomukseen lisättynä Keskustan val tuus toryh män luettelolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti tar kastus lau ta kun nan esittämällä tavalla.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää lisätä toimintakertomukseen sivulle 29 val tuus ton hyväksymän luettelon päätöksistä, joista tehtyihin va lituk siin annettavat ratkaisut saattavat aiheuttaa riskin. Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuuston hyväksymän Py häjär ven kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöksen, (sisältäen ta seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun, toi min ta ker tomuk sen ja tilintarkastuskertomuksen) toimialoille ja kau pun ki konser niin kuuluville tytäryhtiöille tiedoksi. Kaupunginhallitus päättää, että KPL 2:10 :n mukaisesti ti lin päätök sen kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään arkistossa vä hintään kymmenen vuotta ja muu kirjanpitoaineisto vähintään kuusi vuot ta tilikauden päättymisestä. Tasekirja on säilytettävä py syväs ti. Hyväksyttiin yksimielisesti Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Kaupunginhallitus lähettää arviointikertomuksen toimialoille ja tytär yh tiöil le tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin johtoryhmän teh täväk si järjestää toimialoittain perehtymistilaisuudet, joissa esi miehil le ja henkilöstölle selostetaan sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan perusteet. Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että johtoryhmä valmistelee loka kuun valtuustolle hyväksyttäväksi konserniohjeet ja sisäisen val von nan ohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen Kaupunginhallitus päättää lähettää talousarvion toteutumisen tiedoksi toimialoille. Hyväksyttiin yksimielisesti Hyvinvointikertomuksen raportti ja suun nitel ma 2015 Kaupunginhallitus päättää lähettää hyvinvointikertomuksen toi mialoil le tiedoksi tarkoituksella, että kertomusta käytetään stra te gisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden jalkauttamiseen ja toteuttamiseen päätösten valmistelussa ennakoivan vai ku tusten arvioinnin menettelyn avulla. Kaupunginhallitus päättää myös, että hyvinvointikertomus lä he tetään niille kolmannen sektorin yhdistyksille, jotka ovat kaupungin stra te gi sia kumppaneita ikäryhmittäin kohdistuvan hyvinvoinnin seu ran nas sa ja edistämisessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Kaavoituskatsaus Kaupunginhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kaa voi tus kat sauk ses ta tiedottamisen sen tarkoituksen kannalta so pi val la tavalla (MRL 7.2 ). Hyväksyttiin yksimielisesti Valtuutetun aloite / Esitys liikennevirastolle VR:n lip puau to maa tin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle / Pro Pyhäjärvi val tuus to ryh mä / Nurminen Taimi

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää, että val tuu te tun aloite liitetään val tuus ton työjärjestyksen 5.3 :n mukaisesti helmikuussa 2015 val tuus tol le esitettävään luetteloon aloitteista, jotka on käsitelty lop puun. Hyväksyttiin yksimielisesti Kiireelliset asiat a) Kaupunginhallituksen esitykset. - ei ollut. Hyväksyttiin yksimielisesti. b) Muut kiireelliset asiat - ei ollut Hyväksyttiin yksimielisesti. - Työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mahdollisuus Katja Erkkilän ja muiden allekirjoittaneiden aloite Kaupunginhallitus toteaa, että se on kokouksessaan :n 263 kohdalla päättänyt perustaa aloitteen tarkoittaman hy vinvoin ti toi mi kun nan toimikaudekseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. - Tyyne Tuikan aloite ilman otsikkoa Kaupunginhallitus antaa hallintojohtajan tehtäväksi tutkia aloit-

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus teen tarkoittamat ansionmenetyskorvaukset ja aloitteeseen si sälty vän väitteen todenperäisyyden. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Viranhoitomääräys hallintojohtaja Mauno Rannolle 1287/ /2014 KHALL 277 Kaupunginhallitus on kokouksessaan vah vis tanut HTM, hallintojohtaja Mauno Rannon ehdollisen valinnan Pyhä jär ven kaupungin hallintojohtajan virkaan hänen toimitettuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ilmoitettuaan ryhtymisestä hoitamaan hallintojohtajan virkaa Koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta on saatu tieto, jonka mukaan kaupunginvaltuuston va lin ta pää töksestä ei ole valitettu, vaikka siitä oli haet tu va li tusosoi tus, kaupunginhallituksen päätös mää rä tä Mau no Ran to hoitamaan virkaa väliaikaisena vi ran hal ti ja na , kun nes valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi, on mi tä tön. Sen sijaan kaupunginhallituksen on annettava valitulle hal lin to johta jan viranhaltijalle ennen virantoimituksen alkamista kirjallinen viran hoi to mää räys siinä esitettävine tietoineen ja ehtoineen, mistä kau pun gin hal li tus niin ikään on :n 233 kohdalla päättä nyt. Viranhaltijalle kuuluu viipymättä ja mikäli mahdollista ennen vi rantoi mi tuk sen alkamista antaa virkaan tai virkasuhteeseen ot ta mises ta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen vi ranhoi to mää räys. Viranhoitomääräys on liitteenä nro 1. Kaupunginhallitus päättää antaa hallintojohtajan virkaan valitulle Mau no Rannolle kirjallisen viranhoitomääräyksen (liite). Vt. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Hallintojohtaja Mauno Rannolle viranhoidosta maksettava ko konais palk ka virantoimituksen alkaessa on euroa / kuukausi ja puhelinetu 20 euroa / kuu kau si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vt. kaupunginjohtajan muu te tun päätösehdotuksen ja muilta osin viranhoitomääräyksen yk si mie li ses ti. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 viranhoitomääräys kau pun gin hal li tuksen hyväksymässä muodossa.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain kokonaisuudistukseksi 1330/ /2014 KHALL 278 Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain ko konais uu dis tuk sen valmistelua varten parlamertaarisen seu ran taryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toimielimet ja joh ta mi nen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lainvalmistelusta ja koor di noi nut val mis te lu jaos to jen työtä. Jaostot ovat kartoittaneet syk syl lä 2013 säh köi sel lä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja val mistel ta vas ta kuntalaista. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki si ten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min taym pä ris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tar peet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kun ta la ki olisi edelleen kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me net telyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vä hen tämään erityislainsäädännön tarvetta. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu jaostojen työn pohjalta. Valtiovarainministeriö pyytää mm. kunnan- ja kau pun gin hal li tuksil ta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain ko ko naisuu dis tuk sek si. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista ky symyk sis tä: kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke vis ta ehdotuksista (7-9 ) kuntatalousohjelmasta (12 ) kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan mut ta mi ses ta (15 ) valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mistoi mi eli miä kuten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku) kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista or ga ni soin ti ta vois ta (31, 34 ja 38 ) alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 ) kuntastrategiasta (39 ) kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tävis tä (40 ja 41 ) johtajasopimuksesta (43) omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista ehdo tuk sis ta (6, ) kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, erityisesti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal lituk sen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus (74 1 ja 4 mom.) päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään kos ke vista ehdotuksista (81 ja 82 ) sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista ehdo tuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh dotuk sis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos ke vien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tie to ver kossa (109 ja 110, 141 ) alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kat ta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) tilintarkastuksesta (123 ) tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tie to jen saan ti oi keudes ta (125 ) kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoit ta mi ses ta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palve lun velvoitteesta (15 luku) sekä lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennes sä sähköpostitse osoitteeseen Lau sun nois sa toivotaan käytettävän em. otsikointia tai erit te lemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Lausunnot pyyde tään toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laa ti mis ta varten. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla val tio va rain mi nis teriön www-sivuilla osoitteessa Lausuntoluonnoksen laatiminen Pyhäjärven kaupungin kannalta olen nai sim mis ta hallituksen esitysluonnoksen kohdista on kesken eräi nen valmistuen viikonlopun aikana. Lausuntoluonnos on pöytäjakeluna kokouksessa, jossa se esi tellään yksityiskohdittain. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi valtio va rain mi nis te riöl le tehtyään siihen tarpeelliseksi katsomansa muu tok set. Kaupunginhallitukselle jaettiin kokouksessa pöytäjakeluna val mistel tu lausuntoluonnos.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtaja esitteli kaupunginhallitukselle lausunnon yksi tyis koh dit tain. Katja Erkkilä saapui kokoukseen klo Marita Kärk käinen-ryt kö nen poistui kokouksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon hy väk sy millään muu tok sil la. Lausunto on kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa pöytä kir jan liitteenä nro 2.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n perustaminen 1334/ /2014 KHALL 279 Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin uu sio käyt tö mah dol li suuksien hyödyntäminen ajankohtaistuu tiedossa olevien mi ne ra li saatioi den ehtyessä. Infran käyttämistä uusiin tarkoituksiin on sel vitet ty eri tahoilla lukuisten kansallisten ja kansainvälisten toi mi joiden toimesta erityisesti viime vuosien aikana. Kauimmin hank keita kaivosinfran soveltuvuuden selvittämiseksi uusiin ja in no va tii visiin käyttötarkoituksiin on käynnistänyt, hallinnoinut ja rahoittanut Py hä jär ven kaupunki. Yhteistyöhön hankkeiden hallinnoinnissa ja ra hoi tuk ses sa merkittävillä panoksilla viimeisten vuosien aikana on osal lis tu nut Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto ja sen alue yk sik kö Oulun Eteläinen Instituutti sekä Nivala-Haapajärven seu tu yh dis tys ry (NIHAK). Uusiokäyttömahdollisuuksien selvittäminen on perustunut kaiken ai kaa saumattomaan yhteistyöhön kaivosyhtiön, Pyhäsalmi Mine Oy:n ja sen johdon kanssa. Kaivosyhtiö on ollut sään nön mu kaises ti uusiokäytön selvityshankkeissa vaadittujen oma ra hoi tusosuuk sien perusrahoittaja kaupungin ohella. Mittavin selvitystyö on kansainvälisen tiedeyhteisön toimesta toteu tet tu, Euroopan Unionin 7. puiteohjelmasta ja muista eu rooppa lai sis ta rahoituslähteistä rahoitettu LAGUNA-hanke vuosina Hankkeen tieteellis-teknisen selvitystyön tuloksena seit se mäs tä potentiaalisesta paikasta Euroopassa Pyhäsalmen kai vos on osoittautunut soveltuvimmaksi hiukkasfysiikan tut kimus lai tok sen sijoituspaikaksi. Perusteet ovat tieteenalan ob jek tiivis ten kriteerien määrittämiä, joita tukee tekniset ja geotekniset sel vi tyk set. Tiedeyhteisö pitää edelleen Pyhäsalmen kaivosta omi nai suuk siltaan parhaana sijoituspaikkana Euroopassa toteutettavalle LA- GU NA LBNO-kokeelle, pitkän kantaman neutriinosuihkun vastaan ot ta miseksi kaivokseen sijoitettavissa ilmaisinlaitteissa. LBNO-kokeen toteutuessa tieteellisin ja teknis-toiminnallisin perus tein, siihen kuuluu sen toteuttaminen vaiheittain. En sim mäises sä vai hees sa CERN toteuttaa hiukkaskiihdyttimen lähialueelle Pro to-il maisi men testausta ja kalibrointia varten ja myöhemmin Pi lot-vai heen mittausjärjestelyt Pyhäsalmen kaivokseen si joit tuvas sa lai te ti las sa. Pilot-laitteiston sijoittamista on selvitetty NIHAK ry:n hal lin noi massa, kaupungin ja maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa vuoden 2014 aikana. Pilot-laitetilan toteutuksen liiketoimintamallin ytimen muodostavat juridiset toimijat, kaivosyhtiö Pyhäsalmi Mine Oy ja perustettavat uudet oikeushenkilöt, kiinteistöosakeyhtiö toimi ti lo jen vuokraisännän (vuokranantajan) rooliin ja Laguna-säätiö

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus toi mi ti lo jen käyttäjän (vuokramiehen, vuokralaisen) rooliin. Valmiuksia edellytysten luomiseksi myös mahdollisille muille kaivok sen uusiokäyttäjille innovatiiviseen, taloudelliseen ja kan sainvä li ses ti vetovoimaiseen toimintaan tarvitaan. Tiedettä kai vok sessa-han ke hakee ns. open call-menettelyllä maa il manlaa jui ses ti sellaisia eri tieteenalojen tutkijaryhmiä ja kokeita, jotka ovat kodittomia, ts. joilla ei ole Pyhäsalmen kaivoksen inf rastruk tuu riin verrattavissa olevia mahdollisuuksia. Tällaisten tut kija ryh mien ja kokeiden saamiselle kaivokseen rakennutettaviin ja käyt töön vuokrattaviin ti loi hin hy vän lähtökohdan antaa, että kaivok sen tiloissa on jo yli kym me nen vuotta toiminut maanalaisen fy sii kan tutkimuskeskus (Cent re of Underground Physics in Py häsal mi, CUPP). Tieteellisen tutkimuskäytön ohella kaivoksen yli 50 vuoden aikana syn ty nyt infrastruktuuri soveltuu monipuoliseen muuhunkin ta loudel li seen ja tuotannolliseen tarkoitukseen. Neljän suuren kau pungin ja kaupunkiseudun energiayhtiöiden toimesta kaivoksen sovel tu vuut ta selvitetään taloudellisesti kannattavan, sähköä tuot tavan sää tö voi ma lai tok sen sijoittamiseksi. Mahdollisesti nopeimmin toteutukseen voi tulla luolastotilojen käyt tä mi nen ekologisesti kestävällä tavalla tuotettavien ruoka-, yrt ti- ja lääkekasvien kasvattamiseen ja juustojen kypsyttämisen alus ta na ja ti la na. Valmiuksiin kuvattujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi kuuluu, et tä on olemassa rekisteröity juridinen henkilö, joka ehtojen täyttyes sä voi toimia. Selvitystyössä on päädytty toiminta-ajatukseen, jon ka mukaan Pyhäjärven kaupunki perustaa kiinteistöyhtiön osake yh tiö lain mukaisella yksityisen osakeyhtiön vä him mäis osa kepää omal la euroa ja rekisteröi sen. Yhtiön perussopimus ja yhtiöjärjestys laaditaan niin, että toi minnal lis ten ehtojen täyttyessä yhtiön pääomittaminen kaupungin, kai vos yh tiön ja mukaan haettavien muiden yritysten toimesta käy vii vy tyk set tä mahdolliseksi osakeyhtiölain osakepääoman ko rot tamis ta kos ke vien osakeyhtiölain 11 luvun 11:1 :n ja osakeantia kos ke vien OYL 9 luvun1-12 :ien säännösten mukaisesti. Kiinteistöyhtiön liiketoimintamalli lyhyesti on seuraava: 1. Kiinteistöosakeyhtiö saa kaivosyhtiön ja kiinteistöyhtiön vä lisel lä so pi muk sel la käyttöönsä vastikkeetta tarvittavan kaivok ses sa ole van tilan rakennutettavaksi uusiokäyttöä pal vele vak si; 2. Kiinteistöyhtiö kokoaa toimintatilainvestoinnin rahoituksen ja ra ken nut taa toimintatilan käyttäjien tarpeiden mukaan sekä vuok raa tilat käyttäjille. 3. Kiinteistöyhtiö kattaa investointiin tarvittavan vieraan pääoman takaisinmaksun, rahoituskulut, oman pääoman tuot tota voit teet sekä vuokralle annettavan tilan ylläpitokulut, pois-

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus tot ja hallintokulut käyttäjiltä perittävillä vuokratuloilla. Liitteenä nro 2 on Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n pe rus ta misso poi mus ja yhtiöjärjestys. Oheismateriaalina nro 1 osakeyhtiölain määräykset osakeyhtiön pe rus ta mis ta koskien. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy -nimisen kiin teistö osa ke yh tiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen; ja et tä se 2. tekee periaatepäätöksen siitä, että Pyhäsalmen kaivoksen uu sio käy tön tarvitsemien tilainvestointien ajankohtaistuessa Py hä jär ven kaupunki merkitsee kiinteistöosakeyhtiön osa kean nis ta osakkeita enintään sen määrän, jotta kaupungin osuus osa ke pää omasta ei ylitä yhtä miljoonaa euroa (1 meuroa). Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti hyväksymillään täydennyksillä ja muu tok sil la pe rus ta mis so pi muk seen ja yhtiöjärjestykseen. Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n pe rus ta mis so poi mus ja yhtiöjärjestys kaupunginhallituksen hyväk sy mäs sä ja kaupunginvaltuustolle esitettävässä muodossa.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Modernia fysiikkaa koululaisille -hankkeen omarahoitusosuus 1333/ /2014 KHALL 280 Modernia fysiikkaa koululaisille hankkeella pyritään kas vat tamaan suomalaisnuorten tietämystä ja osaamista LUMA-aineissa. Py hä sal men kaivoksessa sijaitsee maanalaisen fysiikan tut ki muskes kus, jossa tehdään astrohiukkasfysiikan kokeita, esimerkiksi kos mis ten säteiden koostumusta mittaavaa EMMA-koetta. Tut kimus työn ohella on rakennettu yhteistyötä lähialueen koulujen, lähin nä lukioiden, kanssa vuodesta 2010 lähtien. Tarve ma te maattis-luon non tie teel lis ten aineiden opetuksen monipuolistamiselle ja ky syn tä yhteistyölle yliopiston ja oppilaitosten välille on vain kasva nut vuosi vuodelta. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta ulottuvuutta tie de kas va tuksel le, herättää ja lisätä kiinnostusta luonnontieteiden ja ma temaat tis ten aineiden opiskeluun sekä tarjota käytännönläheinen ku va tieteestä työnä ja opiskeluvaihtoehtona. Lisäksi tavoitteena on luoda monipuolinen oppimisympäristö opetusmateriaaleineen. Tä män myötä on mahdollista tarjota vierailumahdollisuuksia myös muille kouluasteille. Modernia fysiikkaa koululaisille hankkeessa toteutettavat toimen pi teet ovat kansainvälisen yhteistyön ja vierailutoiminnan kehit tä mi nen, havainnollistavan opetusmateriaalin tuottaminen ja tee ma päi vien toteuttaminen. Kansainvälinen yhteistyö to teu tetaan liittymällä olemassa olevaan kosmisten säteiden kou lu projek ti ver kos toon, jonka kautta hankitaan kouluille soveltuva kosmis ten säteiden ilmaisinlaitteisto. Vierailutoiminta ja sen sisältö suun ni tel laan yhteistyössä koulujen kanssa. Koulujen tarpeesta ja kou lu ryh mien liikkumismahdollisuuksista riippuen vierailut voivat ta pah tua joko kouluilla tai Pyhäsalmen kaivoksessa. Syksyllä 2015 sekä syksyllä 2016 järjestetään teemapäivä Oulun Ete läisen alueella. Teemapäivien aikana tutustutetaan eri luok ka-as teiden oppilasryhmät modernin fysiikan tutkimukseen yleisesti sekä tut ki mus kes kuk sen nykyiseen tutkimustoimintaan. Hankeidea on kehittynyt hiljalleen tarpeesta, Pyhäsalmen kai voksen fysiikan tutkimuksen edetessä, kannustamaan luon non tie teiden opiskelua sekä tehdä tieteen tekemistä ammattina tutuksi. Alue sijaitsee verrattain kaukana yliopistokaupungeista ja näin ollen opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Hankkeen valmis te lu on aloitettu vuonna 2010 Eleven+ kouluverkoston vie rai luoh jel man kehittämisen pohjalta. Tuolloin havaittiin tarve vie rai lutoi min nan kehittämiselle. Kiinnostus outreach-toimintaa kohtaan on ollut valtava ja oman toimen ohessa tehtävään vie rai lu toi mintaan ei ole enää resursseja. Tehtäviin kuuluvaa out reach-toi mintaa ei voida tällä hetkellä hyödyntää täysimittaisesti ilman ra hoitus ta. Hanketta on valmisteltu outreach-toiminnan kehittämisen myö tä. Outreach-toimintaa on aikaisemmin toteutettu osana LA-

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus GU NA Promo-hanketta sekä osana EMMA-kokeen toteuttamista, kos ka kaivosvierailut kohdistuvat pääasiassa EMMA-kokeen ti loihin. Nyt hanketta haetaan vierailutoiminnan jatkamiseksi ja kosmis ten säteiden koulutoiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta ulottuvuutta tie de kas va tuksel le, herättää ja lisätä kiinnostusta luonnontieteiden ja ma temaat tis ten aineiden opiskeluun sekä tarjota käytännönläheinen ku va tieteestä työnä ja opiskeluvaihtoehtona. Tavoitteena on myös monipuolistaa oppimisympäristöjä sekä tuottaa mo ni puo lista opetuksellista aineistoa. Tämän myötä tavoitteena on tarjota vie rai lu mah dol li suuk sia myös muille kouluasteille. Hankkeen avulla vahvistetaan alueen koulujen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteis työ tä koulujen ja yliopiston välillä. Hankkeen uutuusarvo tulee suunnitelluista teemapäivistä sekä kou lu il mai sin lait teis tois ta. Ilmaisinlaitteistojen avulla voidaan luoda uutta opetusmenetelmää esimerkiksi lukion modernin fysiikan ope tuk seen. Alueella toteutettavat teemapäivät ovat uusi tapa jalkau tua tieteen kanssa. Hankkeen avulla pyritään muuttamaan ope tus me ne tel miä luonnontieteissä pyrkimyksenä tuoda tiedettä käy tän nön lä hei sem mäk si. Hanke tukee osaltaan myös opis ke lijan siirtymistä lukiosta jatkokoulutukseen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pääasiassa yläkoulu- ja lu kioikäi set oppilaat sekä luonnontieteiden opettajat ja op pi laan oh jaajat Oulun Eteläisen alueella. Tämän lisäksi teemaviikkojen tar koituk se na on tavoittaa kattavasti kaikenikäiset luonnontieteistä kiinnos tu neet henkilöt. Hankkeen toiminnan ansiosta osaamistaso ma te maat tis-luon nontie teel li sis sä aineissa kasvaa, niihin saadaan uusia ope tus me netel miä ja nuorten kiinnostus alaa kohtaan lisääntyy. Pitkän ai kavä lin tarkastelussa odotetut muutokset ovat nuorten suun tau tu mises sa matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Hankkeen ko kemuk sia voidaan käyttää hyväksi myös mahdollisen pysyvän Tiede- ja/tai vierailukeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeen aikana rakennetaan yhteistyöverkosto koulujen ja yliopis ton välille, jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke muodostaa pysyvän toimintatavan yhteistyölle yliopis ton, paikallisten koulujen ja tiedekeskusten välille. Toiminta jat kuu osittain paikallisten yritysten rahoittamana ja hankkeen aika na kartoitetaan esimerkiksi opetusministeriön valmiutta ra hoittaa kyseistä hanketta. Modernia fysiikkaa koululaisille hanke toteutetaan Hankkeen kustannusarvio on euroa ja ha ki jana toimii Oulun Yliopisto. Pyhäjärven kaupungin oma ra hoi tusosuus hankkeessa on yhteensä euroa. Kun ta ra hoi tusosuus jakautuu seuraavasti: v euroa, v eu roa, v euroa sekä v euroa. Vuoden 2014 kuntarahoitusosuus voidaan kattaa Hiukkasfysiikan tie de-

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus kas va tus hank keen määrärahoista, koska hanke ei tule to teu tumaan. Pyhäjärven kaupungin Tulevaisuusstrategiassa on stra te gi se na tavoitteena kannustava, monipuolinen ja ver kos toi tunut elinkeinopolitiikka. Kriittisenä menestystekijänä on kaivoksen inf ra struk tuu rin hyödyntäminen ja strategiaan on otettu seuraavia ta voit tei ta vuoteen 2017: koulujen fysiikan opetuksessa yhteistyö CUPP-hank keen kanssa, lasten toiminnallista luonnontieteiden har ras tus ta kehitetty sekä markkinointia kaivoksen inf ra struk tuurin hyödyntämiseksi kehitetty. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki sitoutuu Moder nia fysiikkaa koululaisille hankkeeseen vuosina seu raa vil la omarahoitusosuuksilla: vuosi euroa vuosi euroa vuosi euroa vuosi euroa Vuoden 2014 kuntarahoitusosuus katetaan Hiukkasfysiikan tie dekas va tus hank keen määrärahoista, koska hanke ei tule to teu tumaan. Vuosien omarahoitusosuudet käsitellään talous ar vion 2015 ja suunnitelmavuosien yhteydessä. Sari Nissilä saapui kokoukseen klo Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Poistettu esittelystä 276/ /2010 KHALL 281

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hankintapäätös Tunturitie A:n peruskorjauksesta 1085/ /2013 KHALL 282 Pyhäjärven kaupungin tekninen toimi on kilpailuttanut ase ma kaava tei den peruskorjauksen (Tunturitie A) ilmoittamalla hankinnasta julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) Tarjousten jättämisen määräaika oli klo 15:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui nel jä tarjousta. Tarjousten avaaminen on suoritettu, tarjoajien kelpoisuuden tarkis ta mi nen on tehty, samoin tarjousten tarjouspyynnön mu kai suuden tarkistaminen ja tarjousten vertailu. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten käsittelyssä va linta pe rus tee na on halvin hinta. Julkisista hankinnoista annetun lain ( / 348) 72 :n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Hankintalain 73 :n ( /321) mukaan hankintayksikön on teh tä vä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista rat kaisuis ta sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käy tä vä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ai na kin ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on teh ty. Hankintapäätökseen liitettävästä valitusosoituksesta, oi kai su ohjees ta ja hankintapäätöksen tiedoksiannosta perusteluineen, va litus osoi tuk si neen ja oikaisuohjeineen säädetään hankintalain 74 ja 75 :issä ( /321). Hallintosäännön 56 :n perusteella hankintapäätöksen tekeminen al le euron urakoista kuuluu teknisen lautakunnan toi mival taan.koska Tunturitie A:n peruskorjauksesta annettu edullisin ta jo us on ,22 euroa, kaupunginhallitus on toimivaltainen te ke mään hankintapäätöksen sen peruskorjausurakasta. Koska tarjoukset ovat pää sään töi ses ti julkisia asiakirjoja so pimuk sen allekirjoittamisen jäl keen, ellei niihin sisälly liike- ja ammat ti sa lai suuk sia tai tarjoajien elin kei noa koskevaa muuta sel laista tietoa, jonka julkiseksi tu los ta voisi aiheutua taloudellista va hinkoa joko tarjoajalle itselleen tai ti laa jal le, tarjoukset ovat esillä kokouk ses sa. Oheismateriaalina nro 2 on tarjousten avauspöytäkirja

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hankkia asemakaavateiden pe rus korjauk sen (Tunturitie A) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Ko ne ura koin ti Aimo Tikkanen Oy:ltä hintaan ,22 euroa (alv. 0 %). Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen vuosille / /2014 KHALL 283 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja ta lous suun nitel ma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoita mi seen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toi men piteis tä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tä mä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tu los las kel maosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupun gin tulevaisuusstrategian vuosille Seuraavaan on poimittu strategisia tavoitteita, jotka tulee huomioida ta loussuun ni tel maa laadittaessa: 1. Vakaa kaupunkitalous tasapainoinen talous suhteellinen velkaantuneisuus < 50 % omavaraisuusaste > 50 % lainakanta hallittavalla tasolla lainamäärä /asukas ei ylitä maan keskiarvoa 50 %:a enem pää kuntien lainakanta vuonna 2013 oli /asukas verot, maksut ja taksat kilpailukykyisellä tasolla kaupungin tuloveroprosentti korkeintaan 0,5 %-yksikköä kor keam pi kuin kaikkien kuntien painotettu kes ki mää räinen tuloveroprosentti vuoden 2013 kuntien painotettu keskimääräinen tu lo vero pro sent ti 19,38 % kilpailukykyinen ja korjausvelkaan suhteutettu ta sa painoi nen taksapolitiikka

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus maksujen ja taksojen korotukset yleisen kus tan nus ke hityk sen mukaisesti realistinen talousarvio ja tarkka budjettikuri talousarvio pohjautuu tehtyihin arvovalintoihin kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintakatteen kasvu < 2 % palvelulinjojen rajapinnat kustannustehokkaita yhteistyö ja tehokkuus hallintokuntien välillä ja eri toimijoiden kans sa strategiset kumppanuussuhteet toimivat kuntien, kolman nen sektorin toimijoiden, kylien ja yrittäjien kanssa omistajapolitiikkaa tehostettu kuntakonsernissa, johon kuu lu vat myös kuntayhtymät osaava asiakkuus ja omistajapositio yhteistyömallit luotu Selänteen toimijoiden kanssa hallintokuntien väliset seminaarit ja avoimuus 1. Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut väestörakenteen muutoksen huomioiminen palveluissa väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen toimintamenojen sopeuttaminen tulorahoitukseen EVA-päätöksentekomallin käyttöönottaminen palvelujärjestelmän kehittäminen ihmislähtöiseksi 1. Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit tä jyys kas va tuksen lisääminen uusien työpaikkojen luominen rahoituslähteiden aktiivinen käyttö koulutetun työvoiman saanti kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupungin jul kishan kin nois ta tiedottaminen luonnonvarojen hyödyntäminen laaja-alaisesti maa- ja metsätalouden edellytysten edistäminen 1. Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelu onnistunut seutu- ja kuntayhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen palvelutuotantorakenteiden monipuolistaminen sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen toiminnan turvaaminen ja edel ly tys ten luominen uusille toimijoille ja toiminnoille 1. Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva järvistä ja muusta luonnosta huolehtiminen viihtyvyyden lisääminen kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen monipuolinen ja ajantasainen viestintä 1. Innostava henkilöstöpolitiikka henkilöstön arvostaminen

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus henkilöstön osaamisen turvaaminen henkilöstön työhyvinvointi henkilöstön saatavuus henkilöstön määrä ja rakenne 1. Monipuolinen maankäyttö ennakoiva tilanteeseen mukautuva kaavoitus nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin kaavoitusta tukevan maanhankinnan kehittäminen 1. Kansainvälistyminen Lagunan tuloon valmistautuminen suvaitsevaisuuden lisääminen Taloussuunnitelma laaditaan talousarvion kanssa samanaikaisesti, jo ten vuosi 2015 on samalla talousarviovuosi ja taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset toi min nal li set tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tun nus luvut. Tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston kä sit te lemäs tä tulevaisuusstrategiasta. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe rus tuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton anta maa Kuntien ja Kuntayhtymien talousarvion laatimissuositusta. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää edelleen huomiota toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mit taami seen. Perustelutekstien tulee olla tiiviit ja yhdenmukaiset vuoden 2014 talousarvion taulukoiden kanssa vertailtavuuden, raportoinnin se kä valtuuston ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin helpot ta mi sek si. Valtionosuudet Kuntaliiton alustavien valtionosuuslaskelmien ( ) mukaan Py hä jär ven kaupungin vuoden 2015 peruspalvelujen val tion osuuden väheneminen vuoden 2014 peruspalvelujen val tion osuus ennak koon verrattuna on 2,2 M. Vuonna 2015 valtionosuuksiin si sälty vän verotulotasauksen vähenemisen osuus on noin euroa. Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2015 talousarviosta ki ristää edelleen kuntataloutta. Samaan aikaan, kun väestö ikääntyy ja kun tien terveysmenot ovat mittavien kasvupaineiden edessä, valtion ra hoi tus osuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen me nos ta putoaa 29,57 prosentista noin 25 prosenttiin. TP 2013 Arv TA 2015

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Valtionosuudet, M 18,42 17,28 15,07 Valtionosuusuudistuksen laskelmat ovat alustavia ja val tion osuuden määrä tarkentuu syksyn kuluessa. Oppilasmäärät tulevat nou se maan seuraavina lukukausina tämän hetken tietojen mukaan. Verotulot Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2007 al kaen 19,75 %. Talousarvioraami ei sisällä tässä vaiheessa tu love ro pro sen tin eikä kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Kuitenkin val tion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta lisää mer kittä väs ti kuntien veronkorotuspaineita. Talousarviovuoden 2015 verotuloja arvioitaessa on käytetty Suomen Kuntaliiton toukokuussa annettua veroennustetta. Ve ro tu lojen arviointiin vaikuttaa myös yleinen talouden kehitys, hallituksen pää tök set sekä talouspolitiikka. Paikallisia muuttujia ve ro tu lo ke hityk ses sä ovat elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustal la vaikuttaa myös vahvasti yleismaailmallinen taloustilanne. TP 2013 Arv TA 2015 Kunnallisvero, M 14,58 14,58 14,58 Osuus yhteisöverosta, M 6,04 6,05 6,15 Kiinteistövero, M 0,86 0,86 0,87 Verotulot yhteensä, M 21,48 21,49 21,60 Maksut ja taksat Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnissa käydään läpi kaik ki maksut ja taksat. Ne tarkistetaan yleisen kustannustason ke hi tys tä tai lainsäädännön enimmäistasoa vastaaviksi. Taksoja ja maksuja määrättäessä on otettava huomioon myös tu le vaisuus stra te gias sa mainittu kilpailukykyisyys. Uudet käyttö- ja palve lu mak sut on valmisteltava/esitettävä talousarvion laadinnan yhtey des sä. Käyttötalous Talousarviovuoden 2015 käyttötalous sisältää monta vielä avoinna olevaa asiaa voimaan astuvan opiskeluhuoltolain toimeenpanon tuomat kustannukset sekä oppivelvollisuusiän mahdollinen nos ta minen tuovat muutoksia sivistystoimen kustannuksiin. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on käyty vuoden 2013 aika na perussopimusneuvottelut ja sen pohjalta on päätetty lähteä ar vioi maan ja kehittämään kuntayhtymän toimintaa. Kun ta yh tymä hal li tus päätti , että rakennearviointi tehdään omana työnä ja sen tulee olla valmis toukokuun 2014 loppuun mennes sä. Johtotähtiseminaarissa on mainittu, että ta louden osalta tulee sitoutua korkeintaan kolmen prosentin vuo sit taiseen kasvuun ja lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätösluvut.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Ta lous ar vio laaditaan vuodelle 2015 kolmen prosentin kasvulle tilin pää tök ses tä Pyhäjärven osalta vaikutus vuoden 2015 talous ar vi oon olisi noin 0,8 M :n vähennys vuoden 2014 ta lous ar vioon verrattuna. Kaupunginhallitus on päättänyt teknisen lautakunnan esityksestä, et tä käynnistetään kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja vie mä ri laitok sen yhtiöittämisselvityksen laatiminen, sekä yh teis toi min ta neuvot te lun järjestäminen työnantajan ja henkilöstön välillä. Kau pungin hal li tus on antanut tekniselle toimelle tehtäväksi hankkia tarjous ten perusteella yhtiöittämisselvitys ostopalveluna. Ta se yk siköi den yhtiöittäminen vaikuttaa vuoden 2015 talousarvion laa dintaan, mutta tässä vaiheessa talousarvion laadintaa otetaan kauko läm pö lai tos sekä vesi- ja viemärilaitos mukaan Pyhäjärven kau pun gin talousarvioprosessiin. Kuntatyönantajan valtuuskunta hyväksyi työllisyys- ja kas vu so pi muk sen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virkaja työehtosopimuksista Sopimuksen mukainen koro tus on alkaen 0,4 %. Henkilöstökustannuksia las kettaes sa on otettava huomioon myös henkilöstölle maksettavat työn vaa ti vuu den arvioinnin perusteella maksettavat li sä kus tannuk set alkaen. Hankintoihin on suhtauduttava kriittisesti. Palvelujen hankintoja kil pai lu te taan aktiivisesti huomioiden mm. kunta- ja seu tu yh teistyön sekä ostopalvelujen mahdollisuudet. Investoinnit Vuoden 2015 investointeihin käytetään nettomääräisesti noin 6,5 M :a. Suurimpana investointikohteena on terveyskeskuksen raken ta mi nen. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johdetaan uu des ta Tulevaisuusstrategiasta Erityistä huomiota tu lee kiinnittää sitovien tavoitteiden asettamiseen sekä konk reet tiseen ja arvioitavissa/mitattavissa olevaan esittämiseen ja niiden ra por toi mi seen osavuosikatsausten yhteydessä. Taloussuunnitelmakausi pidetään tasapainossa tai ylijäämäisenä, jo hon hyvän pohjan antaa vuoden 2013 tilinpäätöksen taseen sisäl tä mä ylijäämä 6,07 M :a. Valmisteluaikataulu Kaupunginhallitus linjaa talousarvion laadintaohjeet Hallintokuntien ehdotukset talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi syys kuun aikana, viimeistään lokakuun alussa. Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen TA-valmistelu, lokakuu - mar ras kuu 2014.

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 115 29.03.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 115 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 141. Tekninen lautakunta. AIKA 11.11.2014 klo 18:00-19:12

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 141. Tekninen lautakunta. AIKA 11.11.2014 klo 18:00-19:12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 Tekninen lautakunta AIKA 11.11.2014 klo 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen avaaminen 143 93

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille , tekninen lautakunta

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille , tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 70 18.10.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019, tekninen lautakunta 1704/02.02.00/2016 TEKLA 70 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 196 Pyhäjärven kaupungin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 06.04.2017 Aika 06.04.2017 klo 13:00-15:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointikertomus astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot