Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:08-18:55 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 272 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 543 täytäntöönpano 277 Viranhoitomääräys hallintojohtaja Mauno Rannolle Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain 551 kokonaisuudistukseksi 279 Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n perustaminen Modernia fysiikkaa koululaisille -hankkeen omarahoitusosuus Poistettu esittelystä Hankintapäätös Tunturitie A:n peruskorjauksesta Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen vuosille Oikaisuvaatimus / Khall / Laila Malila Tiedoksiannot Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 575

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Työeste, saapui klo Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Poistui klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Nissilä Sari Taloussihteeri Saapui klo 17.20, poistui klo Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Jorma Leskinen Paavo Leskinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ol lin tie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 272 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 273 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 274 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Leskinen ja Paavo Les kinen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 275 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginjohtaja ilmoitti, että hän vetää asialistan nro 10 "Py häjär ven Monitoimihalli Oy:n avustusanomus" pois esittelystä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä asiat muilta osin asia lis tan mukaisessa järjestyksessä

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 276 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 61 Kokouksen avaaminen - 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 63 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 64 Työjärjestyksen hyväksyminen

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 64 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä muutoksella, että asiat 12 ja 13 kä si tellään ensin, sen jälkeen 5-11 ja Hyväksyttiin yksimielisesti Ilmoitus kaupunginvaltuustolle päätöksen täy tän töönpane mat ta jättämisestä Kaupunginhallitus päätti saattaa päätöksen täytäntöön panematta jät tä mi ses tä kaupunginvaltuustolle tiedoksi ilmoituksin, että kaupun gin hal li tus saattaa asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi kau pun gin hal li tuk sen selvityksenä ja erillisenä käsittelypykälänä. Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan ja antoi ilmoituksen kaupunginvaltuustolle Kau pun gin hal litus toteaa asian tiedokseen saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Kaupunginhallituksen selvitys / jatkovalitus KHO:een / HO nro 13/0624/2 ja sen peruutus Asko Kauranen esitti Keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että tä hän pykälään lisätään Raija Leppäharjun ja Asko Kaurasen valtuuston kokouksessa esittämät selvityspyynnöt ns. Vie ru la asiassa. Lisäksi Keskustan valtuustoryhmä esittää tut kitta vak si tässä pykälässä Jukka Tikanmäen toiminnan Heikki Hankilaa kos kevas sa asiassa ja Tita Rinnevaaralle antaman asiakirjan koh dal ta sekä sen ovatko Tyyne Tuikka ja Laila Malila ylittäneet asemavaltuutuksen Ti ta Rinnevaaraa koskevissa seuraavissa asioissa: Päätökset ( rahallinen korvaus 19 lomapäivää), (ra hal linen korvaus 38 vuosilomapäivää), palaaminen kau pungin joh ta jan virkaan ja neljä kappaletta maksumääräyksiä. Keskus tan valtuustoryhmä esitti, että asia kokonaisuudessaan lä hete tään hallituksen jatkovalmisteluun. Hallitus tuo asian ko ko naisuu te na valtuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Kimmo Sark ki nen kannatti esitystä.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liitteenä nro 11 Keskustan valtuustoryhmän esityksen liit teet. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 3-23, poissa 1 viitaten, et tä Keskustan valtuustoryhmän esitys on tullut kau pun gin valtuus ton päätökseksi. Kaupunginhallitus päättää vaatia kuntalain 40 :n perusteella se lityk set Jukka Tikanmäeltä, Tyyne Tuikalta ja Laila Malilalta pöy täkir jan liitteellä olevan keskustan valtuustoryhmän esitykseen sisäl ty vis tä, asianomaisten menettelyä luottamustoimessa kos kevis ta asiois ta. Kaupunginhallitus vaatii asianomaisten selitykset toi mit ta maan kaupunginhallitukselle osoitettuina mennes sä. Hyväksyttiin yksimielisesti Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myön tämi nen vuodelta 2013 Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuntayhtymän tar kas tus lau takun nan esityksen mukaisesti kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuu va pau den vuoden 2013 hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallitus päättää lähettää kaupunginvaltuuston pää töksen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallitukselle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin ti lin päätös 2013 Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 22-5 viitaten, että kaupun gin val tuus ton päätökseksi on tullut tarkastuslautakunnan pohja eh do tus toimintakertomukseen lisättynä Keskustan val tuus toryh män luettelolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti tar kastus lau ta kun nan esittämällä tavalla.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää lisätä toimintakertomukseen sivulle 29 val tuus ton hyväksymän luettelon päätöksistä, joista tehtyihin va lituk siin annettavat ratkaisut saattavat aiheuttaa riskin. Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuuston hyväksymän Py häjär ven kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöksen, (sisältäen ta seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun, toi min ta ker tomuk sen ja tilintarkastuskertomuksen) toimialoille ja kau pun ki konser niin kuuluville tytäryhtiöille tiedoksi. Kaupunginhallitus päättää, että KPL 2:10 :n mukaisesti ti lin päätök sen kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään arkistossa vä hintään kymmenen vuotta ja muu kirjanpitoaineisto vähintään kuusi vuot ta tilikauden päättymisestä. Tasekirja on säilytettävä py syväs ti. Hyväksyttiin yksimielisesti Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Kaupunginhallitus lähettää arviointikertomuksen toimialoille ja tytär yh tiöil le tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin johtoryhmän teh täväk si järjestää toimialoittain perehtymistilaisuudet, joissa esi miehil le ja henkilöstölle selostetaan sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan perusteet. Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että johtoryhmä valmistelee loka kuun valtuustolle hyväksyttäväksi konserniohjeet ja sisäisen val von nan ohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen Kaupunginhallitus päättää lähettää talousarvion toteutumisen tiedoksi toimialoille. Hyväksyttiin yksimielisesti Hyvinvointikertomuksen raportti ja suun nitel ma 2015 Kaupunginhallitus päättää lähettää hyvinvointikertomuksen toi mialoil le tiedoksi tarkoituksella, että kertomusta käytetään stra te gisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden jalkauttamiseen ja toteuttamiseen päätösten valmistelussa ennakoivan vai ku tusten arvioinnin menettelyn avulla. Kaupunginhallitus päättää myös, että hyvinvointikertomus lä he tetään niille kolmannen sektorin yhdistyksille, jotka ovat kaupungin stra te gi sia kumppaneita ikäryhmittäin kohdistuvan hyvinvoinnin seu ran nas sa ja edistämisessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Kaavoituskatsaus Kaupunginhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kaa voi tus kat sauk ses ta tiedottamisen sen tarkoituksen kannalta so pi val la tavalla (MRL 7.2 ). Hyväksyttiin yksimielisesti Valtuutetun aloite / Esitys liikennevirastolle VR:n lip puau to maa tin saamiseksi Pyhäsalmen asemalle / Pro Pyhäjärvi val tuus to ryh mä / Nurminen Taimi

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää, että val tuu te tun aloite liitetään val tuus ton työjärjestyksen 5.3 :n mukaisesti helmikuussa 2015 val tuus tol le esitettävään luetteloon aloitteista, jotka on käsitelty lop puun. Hyväksyttiin yksimielisesti Kiireelliset asiat a) Kaupunginhallituksen esitykset. - ei ollut. Hyväksyttiin yksimielisesti. b) Muut kiireelliset asiat - ei ollut Hyväksyttiin yksimielisesti. - Työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mahdollisuus Katja Erkkilän ja muiden allekirjoittaneiden aloite Kaupunginhallitus toteaa, että se on kokouksessaan :n 263 kohdalla päättänyt perustaa aloitteen tarkoittaman hy vinvoin ti toi mi kun nan toimikaudekseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. - Tyyne Tuikan aloite ilman otsikkoa Kaupunginhallitus antaa hallintojohtajan tehtäväksi tutkia aloit-

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus teen tarkoittamat ansionmenetyskorvaukset ja aloitteeseen si sälty vän väitteen todenperäisyyden. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Viranhoitomääräys hallintojohtaja Mauno Rannolle 1287/ /2014 KHALL 277 Kaupunginhallitus on kokouksessaan vah vis tanut HTM, hallintojohtaja Mauno Rannon ehdollisen valinnan Pyhä jär ven kaupungin hallintojohtajan virkaan hänen toimitettuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ilmoitettuaan ryhtymisestä hoitamaan hallintojohtajan virkaa Koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta on saatu tieto, jonka mukaan kaupunginvaltuuston va lin ta pää töksestä ei ole valitettu, vaikka siitä oli haet tu va li tusosoi tus, kaupunginhallituksen päätös mää rä tä Mau no Ran to hoitamaan virkaa väliaikaisena vi ran hal ti ja na , kun nes valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi, on mi tä tön. Sen sijaan kaupunginhallituksen on annettava valitulle hal lin to johta jan viranhaltijalle ennen virantoimituksen alkamista kirjallinen viran hoi to mää räys siinä esitettävine tietoineen ja ehtoineen, mistä kau pun gin hal li tus niin ikään on :n 233 kohdalla päättä nyt. Viranhaltijalle kuuluu viipymättä ja mikäli mahdollista ennen vi rantoi mi tuk sen alkamista antaa virkaan tai virkasuhteeseen ot ta mises ta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen vi ranhoi to mää räys. Viranhoitomääräys on liitteenä nro 1. Kaupunginhallitus päättää antaa hallintojohtajan virkaan valitulle Mau no Rannolle kirjallisen viranhoitomääräyksen (liite). Vt. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Hallintojohtaja Mauno Rannolle viranhoidosta maksettava ko konais palk ka virantoimituksen alkaessa on euroa / kuukausi ja puhelinetu 20 euroa / kuu kau si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vt. kaupunginjohtajan muu te tun päätösehdotuksen ja muilta osin viranhoitomääräyksen yk si mie li ses ti. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 viranhoitomääräys kau pun gin hal li tuksen hyväksymässä muodossa.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain kokonaisuudistukseksi 1330/ /2014 KHALL 278 Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain ko konais uu dis tuk sen valmistelua varten parlamertaarisen seu ran taryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toimielimet ja joh ta mi nen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lainvalmistelusta ja koor di noi nut val mis te lu jaos to jen työtä. Jaostot ovat kartoittaneet syk syl lä 2013 säh köi sel lä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja val mistel ta vas ta kuntalaista. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki si ten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min taym pä ris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tar peet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kun ta la ki olisi edelleen kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me net telyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vä hen tämään erityislainsäädännön tarvetta. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu jaostojen työn pohjalta. Valtiovarainministeriö pyytää mm. kunnan- ja kau pun gin hal li tuksil ta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain ko ko naisuu dis tuk sek si. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista ky symyk sis tä: kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke vis ta ehdotuksista (7-9 ) kuntatalousohjelmasta (12 ) kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan mut ta mi ses ta (15 ) valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mistoi mi eli miä kuten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku) kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista or ga ni soin ti ta vois ta (31, 34 ja 38 ) alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 ) kuntastrategiasta (39 ) kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tävis tä (40 ja 41 ) johtajasopimuksesta (43) omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista ehdo tuk sis ta (6, ) kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, erityisesti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal lituk sen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus (74 1 ja 4 mom.) päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään kos ke vista ehdotuksista (81 ja 82 ) sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista ehdo tuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh dotuk sis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos ke vien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tie to ver kossa (109 ja 110, 141 ) alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kat ta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) tilintarkastuksesta (123 ) tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tie to jen saan ti oi keudes ta (125 ) kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoit ta mi ses ta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palve lun velvoitteesta (15 luku) sekä lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennes sä sähköpostitse osoitteeseen Lau sun nois sa toivotaan käytettävän em. otsikointia tai erit te lemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Lausunnot pyyde tään toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laa ti mis ta varten. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla val tio va rain mi nis teriön www-sivuilla osoitteessa Lausuntoluonnoksen laatiminen Pyhäjärven kaupungin kannalta olen nai sim mis ta hallituksen esitysluonnoksen kohdista on kesken eräi nen valmistuen viikonlopun aikana. Lausuntoluonnos on pöytäjakeluna kokouksessa, jossa se esi tellään yksityiskohdittain. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi valtio va rain mi nis te riöl le tehtyään siihen tarpeelliseksi katsomansa muu tok set. Kaupunginhallitukselle jaettiin kokouksessa pöytäjakeluna val mistel tu lausuntoluonnos.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtaja esitteli kaupunginhallitukselle lausunnon yksi tyis koh dit tain. Katja Erkkilä saapui kokoukseen klo Marita Kärk käinen-ryt kö nen poistui kokouksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon hy väk sy millään muu tok sil la. Lausunto on kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa pöytä kir jan liitteenä nro 2.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n perustaminen 1334/ /2014 KHALL 279 Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin uu sio käyt tö mah dol li suuksien hyödyntäminen ajankohtaistuu tiedossa olevien mi ne ra li saatioi den ehtyessä. Infran käyttämistä uusiin tarkoituksiin on sel vitet ty eri tahoilla lukuisten kansallisten ja kansainvälisten toi mi joiden toimesta erityisesti viime vuosien aikana. Kauimmin hank keita kaivosinfran soveltuvuuden selvittämiseksi uusiin ja in no va tii visiin käyttötarkoituksiin on käynnistänyt, hallinnoinut ja rahoittanut Py hä jär ven kaupunki. Yhteistyöhön hankkeiden hallinnoinnissa ja ra hoi tuk ses sa merkittävillä panoksilla viimeisten vuosien aikana on osal lis tu nut Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto ja sen alue yk sik kö Oulun Eteläinen Instituutti sekä Nivala-Haapajärven seu tu yh dis tys ry (NIHAK). Uusiokäyttömahdollisuuksien selvittäminen on perustunut kaiken ai kaa saumattomaan yhteistyöhön kaivosyhtiön, Pyhäsalmi Mine Oy:n ja sen johdon kanssa. Kaivosyhtiö on ollut sään nön mu kaises ti uusiokäytön selvityshankkeissa vaadittujen oma ra hoi tusosuuk sien perusrahoittaja kaupungin ohella. Mittavin selvitystyö on kansainvälisen tiedeyhteisön toimesta toteu tet tu, Euroopan Unionin 7. puiteohjelmasta ja muista eu rooppa lai sis ta rahoituslähteistä rahoitettu LAGUNA-hanke vuosina Hankkeen tieteellis-teknisen selvitystyön tuloksena seit se mäs tä potentiaalisesta paikasta Euroopassa Pyhäsalmen kai vos on osoittautunut soveltuvimmaksi hiukkasfysiikan tut kimus lai tok sen sijoituspaikaksi. Perusteet ovat tieteenalan ob jek tiivis ten kriteerien määrittämiä, joita tukee tekniset ja geotekniset sel vi tyk set. Tiedeyhteisö pitää edelleen Pyhäsalmen kaivosta omi nai suuk siltaan parhaana sijoituspaikkana Euroopassa toteutettavalle LA- GU NA LBNO-kokeelle, pitkän kantaman neutriinosuihkun vastaan ot ta miseksi kaivokseen sijoitettavissa ilmaisinlaitteissa. LBNO-kokeen toteutuessa tieteellisin ja teknis-toiminnallisin perus tein, siihen kuuluu sen toteuttaminen vaiheittain. En sim mäises sä vai hees sa CERN toteuttaa hiukkaskiihdyttimen lähialueelle Pro to-il maisi men testausta ja kalibrointia varten ja myöhemmin Pi lot-vai heen mittausjärjestelyt Pyhäsalmen kaivokseen si joit tuvas sa lai te ti las sa. Pilot-laitteiston sijoittamista on selvitetty NIHAK ry:n hal lin noi massa, kaupungin ja maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa vuoden 2014 aikana. Pilot-laitetilan toteutuksen liiketoimintamallin ytimen muodostavat juridiset toimijat, kaivosyhtiö Pyhäsalmi Mine Oy ja perustettavat uudet oikeushenkilöt, kiinteistöosakeyhtiö toimi ti lo jen vuokraisännän (vuokranantajan) rooliin ja Laguna-säätiö

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus toi mi ti lo jen käyttäjän (vuokramiehen, vuokralaisen) rooliin. Valmiuksia edellytysten luomiseksi myös mahdollisille muille kaivok sen uusiokäyttäjille innovatiiviseen, taloudelliseen ja kan sainvä li ses ti vetovoimaiseen toimintaan tarvitaan. Tiedettä kai vok sessa-han ke hakee ns. open call-menettelyllä maa il manlaa jui ses ti sellaisia eri tieteenalojen tutkijaryhmiä ja kokeita, jotka ovat kodittomia, ts. joilla ei ole Pyhäsalmen kaivoksen inf rastruk tuu riin verrattavissa olevia mahdollisuuksia. Tällaisten tut kija ryh mien ja kokeiden saamiselle kaivokseen rakennutettaviin ja käyt töön vuokrattaviin ti loi hin hy vän lähtökohdan antaa, että kaivok sen tiloissa on jo yli kym me nen vuotta toiminut maanalaisen fy sii kan tutkimuskeskus (Cent re of Underground Physics in Py häsal mi, CUPP). Tieteellisen tutkimuskäytön ohella kaivoksen yli 50 vuoden aikana syn ty nyt infrastruktuuri soveltuu monipuoliseen muuhunkin ta loudel li seen ja tuotannolliseen tarkoitukseen. Neljän suuren kau pungin ja kaupunkiseudun energiayhtiöiden toimesta kaivoksen sovel tu vuut ta selvitetään taloudellisesti kannattavan, sähköä tuot tavan sää tö voi ma lai tok sen sijoittamiseksi. Mahdollisesti nopeimmin toteutukseen voi tulla luolastotilojen käyt tä mi nen ekologisesti kestävällä tavalla tuotettavien ruoka-, yrt ti- ja lääkekasvien kasvattamiseen ja juustojen kypsyttämisen alus ta na ja ti la na. Valmiuksiin kuvattujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi kuuluu, et tä on olemassa rekisteröity juridinen henkilö, joka ehtojen täyttyes sä voi toimia. Selvitystyössä on päädytty toiminta-ajatukseen, jon ka mukaan Pyhäjärven kaupunki perustaa kiinteistöyhtiön osake yh tiö lain mukaisella yksityisen osakeyhtiön vä him mäis osa kepää omal la euroa ja rekisteröi sen. Yhtiön perussopimus ja yhtiöjärjestys laaditaan niin, että toi minnal lis ten ehtojen täyttyessä yhtiön pääomittaminen kaupungin, kai vos yh tiön ja mukaan haettavien muiden yritysten toimesta käy vii vy tyk set tä mahdolliseksi osakeyhtiölain osakepääoman ko rot tamis ta kos ke vien osakeyhtiölain 11 luvun 11:1 :n ja osakeantia kos ke vien OYL 9 luvun1-12 :ien säännösten mukaisesti. Kiinteistöyhtiön liiketoimintamalli lyhyesti on seuraava: 1. Kiinteistöosakeyhtiö saa kaivosyhtiön ja kiinteistöyhtiön vä lisel lä so pi muk sel la käyttöönsä vastikkeetta tarvittavan kaivok ses sa ole van tilan rakennutettavaksi uusiokäyttöä pal vele vak si; 2. Kiinteistöyhtiö kokoaa toimintatilainvestoinnin rahoituksen ja ra ken nut taa toimintatilan käyttäjien tarpeiden mukaan sekä vuok raa tilat käyttäjille. 3. Kiinteistöyhtiö kattaa investointiin tarvittavan vieraan pääoman takaisinmaksun, rahoituskulut, oman pääoman tuot tota voit teet sekä vuokralle annettavan tilan ylläpitokulut, pois-

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus tot ja hallintokulut käyttäjiltä perittävillä vuokratuloilla. Liitteenä nro 2 on Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n pe rus ta misso poi mus ja yhtiöjärjestys. Oheismateriaalina nro 1 osakeyhtiölain määräykset osakeyhtiön pe rus ta mis ta koskien. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy -nimisen kiin teistö osa ke yh tiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen; ja et tä se 2. tekee periaatepäätöksen siitä, että Pyhäsalmen kaivoksen uu sio käy tön tarvitsemien tilainvestointien ajankohtaistuessa Py hä jär ven kaupunki merkitsee kiinteistöosakeyhtiön osa kean nis ta osakkeita enintään sen määrän, jotta kaupungin osuus osa ke pää omasta ei ylitä yhtä miljoonaa euroa (1 meuroa). Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti hyväksymillään täydennyksillä ja muu tok sil la pe rus ta mis so pi muk seen ja yhtiöjärjestykseen. Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n pe rus ta mis so poi mus ja yhtiöjärjestys kaupunginhallituksen hyväk sy mäs sä ja kaupunginvaltuustolle esitettävässä muodossa.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Modernia fysiikkaa koululaisille -hankkeen omarahoitusosuus 1333/ /2014 KHALL 280 Modernia fysiikkaa koululaisille hankkeella pyritään kas vat tamaan suomalaisnuorten tietämystä ja osaamista LUMA-aineissa. Py hä sal men kaivoksessa sijaitsee maanalaisen fysiikan tut ki muskes kus, jossa tehdään astrohiukkasfysiikan kokeita, esimerkiksi kos mis ten säteiden koostumusta mittaavaa EMMA-koetta. Tut kimus työn ohella on rakennettu yhteistyötä lähialueen koulujen, lähin nä lukioiden, kanssa vuodesta 2010 lähtien. Tarve ma te maattis-luon non tie teel lis ten aineiden opetuksen monipuolistamiselle ja ky syn tä yhteistyölle yliopiston ja oppilaitosten välille on vain kasva nut vuosi vuodelta. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta ulottuvuutta tie de kas va tuksel le, herättää ja lisätä kiinnostusta luonnontieteiden ja ma temaat tis ten aineiden opiskeluun sekä tarjota käytännönläheinen ku va tieteestä työnä ja opiskeluvaihtoehtona. Lisäksi tavoitteena on luoda monipuolinen oppimisympäristö opetusmateriaaleineen. Tä män myötä on mahdollista tarjota vierailumahdollisuuksia myös muille kouluasteille. Modernia fysiikkaa koululaisille hankkeessa toteutettavat toimen pi teet ovat kansainvälisen yhteistyön ja vierailutoiminnan kehit tä mi nen, havainnollistavan opetusmateriaalin tuottaminen ja tee ma päi vien toteuttaminen. Kansainvälinen yhteistyö to teu tetaan liittymällä olemassa olevaan kosmisten säteiden kou lu projek ti ver kos toon, jonka kautta hankitaan kouluille soveltuva kosmis ten säteiden ilmaisinlaitteisto. Vierailutoiminta ja sen sisältö suun ni tel laan yhteistyössä koulujen kanssa. Koulujen tarpeesta ja kou lu ryh mien liikkumismahdollisuuksista riippuen vierailut voivat ta pah tua joko kouluilla tai Pyhäsalmen kaivoksessa. Syksyllä 2015 sekä syksyllä 2016 järjestetään teemapäivä Oulun Ete läisen alueella. Teemapäivien aikana tutustutetaan eri luok ka-as teiden oppilasryhmät modernin fysiikan tutkimukseen yleisesti sekä tut ki mus kes kuk sen nykyiseen tutkimustoimintaan. Hankeidea on kehittynyt hiljalleen tarpeesta, Pyhäsalmen kai voksen fysiikan tutkimuksen edetessä, kannustamaan luon non tie teiden opiskelua sekä tehdä tieteen tekemistä ammattina tutuksi. Alue sijaitsee verrattain kaukana yliopistokaupungeista ja näin ollen opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Hankkeen valmis te lu on aloitettu vuonna 2010 Eleven+ kouluverkoston vie rai luoh jel man kehittämisen pohjalta. Tuolloin havaittiin tarve vie rai lutoi min nan kehittämiselle. Kiinnostus outreach-toimintaa kohtaan on ollut valtava ja oman toimen ohessa tehtävään vie rai lu toi mintaan ei ole enää resursseja. Tehtäviin kuuluvaa out reach-toi mintaa ei voida tällä hetkellä hyödyntää täysimittaisesti ilman ra hoitus ta. Hanketta on valmisteltu outreach-toiminnan kehittämisen myö tä. Outreach-toimintaa on aikaisemmin toteutettu osana LA-

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus GU NA Promo-hanketta sekä osana EMMA-kokeen toteuttamista, kos ka kaivosvierailut kohdistuvat pääasiassa EMMA-kokeen ti loihin. Nyt hanketta haetaan vierailutoiminnan jatkamiseksi ja kosmis ten säteiden koulutoiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta ulottuvuutta tie de kas va tuksel le, herättää ja lisätä kiinnostusta luonnontieteiden ja ma temaat tis ten aineiden opiskeluun sekä tarjota käytännönläheinen ku va tieteestä työnä ja opiskeluvaihtoehtona. Tavoitteena on myös monipuolistaa oppimisympäristöjä sekä tuottaa mo ni puo lista opetuksellista aineistoa. Tämän myötä tavoitteena on tarjota vie rai lu mah dol li suuk sia myös muille kouluasteille. Hankkeen avulla vahvistetaan alueen koulujen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteis työ tä koulujen ja yliopiston välillä. Hankkeen uutuusarvo tulee suunnitelluista teemapäivistä sekä kou lu il mai sin lait teis tois ta. Ilmaisinlaitteistojen avulla voidaan luoda uutta opetusmenetelmää esimerkiksi lukion modernin fysiikan ope tuk seen. Alueella toteutettavat teemapäivät ovat uusi tapa jalkau tua tieteen kanssa. Hankkeen avulla pyritään muuttamaan ope tus me ne tel miä luonnontieteissä pyrkimyksenä tuoda tiedettä käy tän nön lä hei sem mäk si. Hanke tukee osaltaan myös opis ke lijan siirtymistä lukiosta jatkokoulutukseen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pääasiassa yläkoulu- ja lu kioikäi set oppilaat sekä luonnontieteiden opettajat ja op pi laan oh jaajat Oulun Eteläisen alueella. Tämän lisäksi teemaviikkojen tar koituk se na on tavoittaa kattavasti kaikenikäiset luonnontieteistä kiinnos tu neet henkilöt. Hankkeen toiminnan ansiosta osaamistaso ma te maat tis-luon nontie teel li sis sä aineissa kasvaa, niihin saadaan uusia ope tus me netel miä ja nuorten kiinnostus alaa kohtaan lisääntyy. Pitkän ai kavä lin tarkastelussa odotetut muutokset ovat nuorten suun tau tu mises sa matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Hankkeen ko kemuk sia voidaan käyttää hyväksi myös mahdollisen pysyvän Tiede- ja/tai vierailukeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeen aikana rakennetaan yhteistyöverkosto koulujen ja yliopis ton välille, jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke muodostaa pysyvän toimintatavan yhteistyölle yliopis ton, paikallisten koulujen ja tiedekeskusten välille. Toiminta jat kuu osittain paikallisten yritysten rahoittamana ja hankkeen aika na kartoitetaan esimerkiksi opetusministeriön valmiutta ra hoittaa kyseistä hanketta. Modernia fysiikkaa koululaisille hanke toteutetaan Hankkeen kustannusarvio on euroa ja ha ki jana toimii Oulun Yliopisto. Pyhäjärven kaupungin oma ra hoi tusosuus hankkeessa on yhteensä euroa. Kun ta ra hoi tusosuus jakautuu seuraavasti: v euroa, v eu roa, v euroa sekä v euroa. Vuoden 2014 kuntarahoitusosuus voidaan kattaa Hiukkasfysiikan tie de-

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus kas va tus hank keen määrärahoista, koska hanke ei tule to teu tumaan. Pyhäjärven kaupungin Tulevaisuusstrategiassa on stra te gi se na tavoitteena kannustava, monipuolinen ja ver kos toi tunut elinkeinopolitiikka. Kriittisenä menestystekijänä on kaivoksen inf ra struk tuu rin hyödyntäminen ja strategiaan on otettu seuraavia ta voit tei ta vuoteen 2017: koulujen fysiikan opetuksessa yhteistyö CUPP-hank keen kanssa, lasten toiminnallista luonnontieteiden har ras tus ta kehitetty sekä markkinointia kaivoksen inf ra struk tuurin hyödyntämiseksi kehitetty. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki sitoutuu Moder nia fysiikkaa koululaisille hankkeeseen vuosina seu raa vil la omarahoitusosuuksilla: vuosi euroa vuosi euroa vuosi euroa vuosi euroa Vuoden 2014 kuntarahoitusosuus katetaan Hiukkasfysiikan tie dekas va tus hank keen määrärahoista, koska hanke ei tule to teu tumaan. Vuosien omarahoitusosuudet käsitellään talous ar vion 2015 ja suunnitelmavuosien yhteydessä. Sari Nissilä saapui kokoukseen klo Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Poistettu esittelystä 276/ /2010 KHALL 281

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hankintapäätös Tunturitie A:n peruskorjauksesta 1085/ /2013 KHALL 282 Pyhäjärven kaupungin tekninen toimi on kilpailuttanut ase ma kaava tei den peruskorjauksen (Tunturitie A) ilmoittamalla hankinnasta julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) Tarjousten jättämisen määräaika oli klo 15:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui nel jä tarjousta. Tarjousten avaaminen on suoritettu, tarjoajien kelpoisuuden tarkis ta mi nen on tehty, samoin tarjousten tarjouspyynnön mu kai suuden tarkistaminen ja tarjousten vertailu. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten käsittelyssä va linta pe rus tee na on halvin hinta. Julkisista hankinnoista annetun lain ( / 348) 72 :n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Hankintalain 73 :n ( /321) mukaan hankintayksikön on teh tä vä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista rat kaisuis ta sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käy tä vä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ai na kin ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on teh ty. Hankintapäätökseen liitettävästä valitusosoituksesta, oi kai su ohjees ta ja hankintapäätöksen tiedoksiannosta perusteluineen, va litus osoi tuk si neen ja oikaisuohjeineen säädetään hankintalain 74 ja 75 :issä ( /321). Hallintosäännön 56 :n perusteella hankintapäätöksen tekeminen al le euron urakoista kuuluu teknisen lautakunnan toi mival taan.koska Tunturitie A:n peruskorjauksesta annettu edullisin ta jo us on ,22 euroa, kaupunginhallitus on toimivaltainen te ke mään hankintapäätöksen sen peruskorjausurakasta. Koska tarjoukset ovat pää sään töi ses ti julkisia asiakirjoja so pimuk sen allekirjoittamisen jäl keen, ellei niihin sisälly liike- ja ammat ti sa lai suuk sia tai tarjoajien elin kei noa koskevaa muuta sel laista tietoa, jonka julkiseksi tu los ta voisi aiheutua taloudellista va hinkoa joko tarjoajalle itselleen tai ti laa jal le, tarjoukset ovat esillä kokouk ses sa. Oheismateriaalina nro 2 on tarjousten avauspöytäkirja

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hankkia asemakaavateiden pe rus korjauk sen (Tunturitie A) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Ko ne ura koin ti Aimo Tikkanen Oy:ltä hintaan ,22 euroa (alv. 0 %). Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen vuosille / /2014 KHALL 283 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja ta lous suun nitel ma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoita mi seen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toi men piteis tä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tä mä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tu los las kel maosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupun gin tulevaisuusstrategian vuosille Seuraavaan on poimittu strategisia tavoitteita, jotka tulee huomioida ta loussuun ni tel maa laadittaessa: 1. Vakaa kaupunkitalous tasapainoinen talous suhteellinen velkaantuneisuus < 50 % omavaraisuusaste > 50 % lainakanta hallittavalla tasolla lainamäärä /asukas ei ylitä maan keskiarvoa 50 %:a enem pää kuntien lainakanta vuonna 2013 oli /asukas verot, maksut ja taksat kilpailukykyisellä tasolla kaupungin tuloveroprosentti korkeintaan 0,5 %-yksikköä kor keam pi kuin kaikkien kuntien painotettu kes ki mää räinen tuloveroprosentti vuoden 2013 kuntien painotettu keskimääräinen tu lo vero pro sent ti 19,38 % kilpailukykyinen ja korjausvelkaan suhteutettu ta sa painoi nen taksapolitiikka

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus maksujen ja taksojen korotukset yleisen kus tan nus ke hityk sen mukaisesti realistinen talousarvio ja tarkka budjettikuri talousarvio pohjautuu tehtyihin arvovalintoihin kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintakatteen kasvu < 2 % palvelulinjojen rajapinnat kustannustehokkaita yhteistyö ja tehokkuus hallintokuntien välillä ja eri toimijoiden kans sa strategiset kumppanuussuhteet toimivat kuntien, kolman nen sektorin toimijoiden, kylien ja yrittäjien kanssa omistajapolitiikkaa tehostettu kuntakonsernissa, johon kuu lu vat myös kuntayhtymät osaava asiakkuus ja omistajapositio yhteistyömallit luotu Selänteen toimijoiden kanssa hallintokuntien väliset seminaarit ja avoimuus 1. Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut väestörakenteen muutoksen huomioiminen palveluissa väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen toimintamenojen sopeuttaminen tulorahoitukseen EVA-päätöksentekomallin käyttöönottaminen palvelujärjestelmän kehittäminen ihmislähtöiseksi 1. Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit tä jyys kas va tuksen lisääminen uusien työpaikkojen luominen rahoituslähteiden aktiivinen käyttö koulutetun työvoiman saanti kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupungin jul kishan kin nois ta tiedottaminen luonnonvarojen hyödyntäminen laaja-alaisesti maa- ja metsätalouden edellytysten edistäminen 1. Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelu onnistunut seutu- ja kuntayhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen palvelutuotantorakenteiden monipuolistaminen sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen toiminnan turvaaminen ja edel ly tys ten luominen uusille toimijoille ja toiminnoille 1. Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva järvistä ja muusta luonnosta huolehtiminen viihtyvyyden lisääminen kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen monipuolinen ja ajantasainen viestintä 1. Innostava henkilöstöpolitiikka henkilöstön arvostaminen

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus henkilöstön osaamisen turvaaminen henkilöstön työhyvinvointi henkilöstön saatavuus henkilöstön määrä ja rakenne 1. Monipuolinen maankäyttö ennakoiva tilanteeseen mukautuva kaavoitus nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin kaavoitusta tukevan maanhankinnan kehittäminen 1. Kansainvälistyminen Lagunan tuloon valmistautuminen suvaitsevaisuuden lisääminen Taloussuunnitelma laaditaan talousarvion kanssa samanaikaisesti, jo ten vuosi 2015 on samalla talousarviovuosi ja taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset toi min nal li set tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tun nus luvut. Tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston kä sit te lemäs tä tulevaisuusstrategiasta. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe rus tuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton anta maa Kuntien ja Kuntayhtymien talousarvion laatimissuositusta. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää edelleen huomiota toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mit taami seen. Perustelutekstien tulee olla tiiviit ja yhdenmukaiset vuoden 2014 talousarvion taulukoiden kanssa vertailtavuuden, raportoinnin se kä valtuuston ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin helpot ta mi sek si. Valtionosuudet Kuntaliiton alustavien valtionosuuslaskelmien ( ) mukaan Py hä jär ven kaupungin vuoden 2015 peruspalvelujen val tion osuuden väheneminen vuoden 2014 peruspalvelujen val tion osuus ennak koon verrattuna on 2,2 M. Vuonna 2015 valtionosuuksiin si sälty vän verotulotasauksen vähenemisen osuus on noin euroa. Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2015 talousarviosta ki ristää edelleen kuntataloutta. Samaan aikaan, kun väestö ikääntyy ja kun tien terveysmenot ovat mittavien kasvupaineiden edessä, valtion ra hoi tus osuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen me nos ta putoaa 29,57 prosentista noin 25 prosenttiin. TP 2013 Arv TA 2015

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Valtionosuudet, M 18,42 17,28 15,07 Valtionosuusuudistuksen laskelmat ovat alustavia ja val tion osuuden määrä tarkentuu syksyn kuluessa. Oppilasmäärät tulevat nou se maan seuraavina lukukausina tämän hetken tietojen mukaan. Verotulot Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2007 al kaen 19,75 %. Talousarvioraami ei sisällä tässä vaiheessa tu love ro pro sen tin eikä kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Kuitenkin val tion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta lisää mer kittä väs ti kuntien veronkorotuspaineita. Talousarviovuoden 2015 verotuloja arvioitaessa on käytetty Suomen Kuntaliiton toukokuussa annettua veroennustetta. Ve ro tu lojen arviointiin vaikuttaa myös yleinen talouden kehitys, hallituksen pää tök set sekä talouspolitiikka. Paikallisia muuttujia ve ro tu lo ke hityk ses sä ovat elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustal la vaikuttaa myös vahvasti yleismaailmallinen taloustilanne. TP 2013 Arv TA 2015 Kunnallisvero, M 14,58 14,58 14,58 Osuus yhteisöverosta, M 6,04 6,05 6,15 Kiinteistövero, M 0,86 0,86 0,87 Verotulot yhteensä, M 21,48 21,49 21,60 Maksut ja taksat Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnissa käydään läpi kaik ki maksut ja taksat. Ne tarkistetaan yleisen kustannustason ke hi tys tä tai lainsäädännön enimmäistasoa vastaaviksi. Taksoja ja maksuja määrättäessä on otettava huomioon myös tu le vaisuus stra te gias sa mainittu kilpailukykyisyys. Uudet käyttö- ja palve lu mak sut on valmisteltava/esitettävä talousarvion laadinnan yhtey des sä. Käyttötalous Talousarviovuoden 2015 käyttötalous sisältää monta vielä avoinna olevaa asiaa voimaan astuvan opiskeluhuoltolain toimeenpanon tuomat kustannukset sekä oppivelvollisuusiän mahdollinen nos ta minen tuovat muutoksia sivistystoimen kustannuksiin. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on käyty vuoden 2013 aika na perussopimusneuvottelut ja sen pohjalta on päätetty lähteä ar vioi maan ja kehittämään kuntayhtymän toimintaa. Kun ta yh tymä hal li tus päätti , että rakennearviointi tehdään omana työnä ja sen tulee olla valmis toukokuun 2014 loppuun mennes sä. Johtotähtiseminaarissa on mainittu, että ta louden osalta tulee sitoutua korkeintaan kolmen prosentin vuo sit taiseen kasvuun ja lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätösluvut.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Ta lous ar vio laaditaan vuodelle 2015 kolmen prosentin kasvulle tilin pää tök ses tä Pyhäjärven osalta vaikutus vuoden 2015 talous ar vi oon olisi noin 0,8 M :n vähennys vuoden 2014 ta lous ar vioon verrattuna. Kaupunginhallitus on päättänyt teknisen lautakunnan esityksestä, et tä käynnistetään kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja vie mä ri laitok sen yhtiöittämisselvityksen laatiminen, sekä yh teis toi min ta neuvot te lun järjestäminen työnantajan ja henkilöstön välillä. Kau pungin hal li tus on antanut tekniselle toimelle tehtäväksi hankkia tarjous ten perusteella yhtiöittämisselvitys ostopalveluna. Ta se yk siköi den yhtiöittäminen vaikuttaa vuoden 2015 talousarvion laa dintaan, mutta tässä vaiheessa talousarvion laadintaa otetaan kauko läm pö lai tos sekä vesi- ja viemärilaitos mukaan Pyhäjärven kau pun gin talousarvioprosessiin. Kuntatyönantajan valtuuskunta hyväksyi työllisyys- ja kas vu so pi muk sen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virkaja työehtosopimuksista Sopimuksen mukainen koro tus on alkaen 0,4 %. Henkilöstökustannuksia las kettaes sa on otettava huomioon myös henkilöstölle maksettavat työn vaa ti vuu den arvioinnin perusteella maksettavat li sä kus tannuk set alkaen. Hankintoihin on suhtauduttava kriittisesti. Palvelujen hankintoja kil pai lu te taan aktiivisesti huomioiden mm. kunta- ja seu tu yh teistyön sekä ostopalvelujen mahdollisuudet. Investoinnit Vuoden 2015 investointeihin käytetään nettomääräisesti noin 6,5 M :a. Suurimpana investointikohteena on terveyskeskuksen raken ta mi nen. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johdetaan uu des ta Tulevaisuusstrategiasta Erityistä huomiota tu lee kiinnittää sitovien tavoitteiden asettamiseen sekä konk reet tiseen ja arvioitavissa/mitattavissa olevaan esittämiseen ja niiden ra por toi mi seen osavuosikatsausten yhteydessä. Taloussuunnitelmakausi pidetään tasapainossa tai ylijäämäisenä, jo hon hyvän pohjan antaa vuoden 2013 tilinpäätöksen taseen sisäl tä mä ylijäämä 6,07 M :a. Valmisteluaikataulu Kaupunginhallitus linjaa talousarvion laadintaohjeet Hallintokuntien ehdotukset talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi syys kuun aikana, viimeistään lokakuun alussa. Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen TA-valmistelu, lokakuu - mar ras kuu 2014.

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 292 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.09.2013 klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 295 143

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 12/2014 278 Kunnanhallitus Aika 01.09.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245 Kaupunginhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 16:00-20:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot