Sisällysluettelo. 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3. 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3. 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4 3 Luonnonmaan koirapuisto 7 4 Katuvalaistusohjelma VG-62 ry:n esitys jäähallin aukioloajan pidentäminen Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta 14 7 Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikka 17 8 Naantalin kaupungin keskusta-alueen hulevesiselvitys 19 9 Saatavien poistaminen Ilmoitusasiat 22

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:03 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Heinonen Pirkkoliisa Leila Arvosen varajäsen Haanpää Leena jäsen Kerola Pasi jäsen :t 6 (osa) - 10 Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Salmikivi Keijo Timo Rantasen varajäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Lindström Jan KH:n edustaja Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Pentti ja Mika Ratilainen Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. helmikuuta 2015 Anne Pentti Mika Ratilainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen Tekninen lautakunta 1 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Ateriapalveluiden maksuluettelot vuodelle 2015 on hyväksytty osana vuoden 2015 ta lousarvion käsittelyä tilapalvelujaostossa ja edel leen teknisessä lautakunnassa Yleisjaosto päättää henkilökunnalta perittävän lounaan hinnan, ja henkilöstöhallinto maksaa henkilöstöruokailusta maksettavaksi jäävän työnantajan osuuden henkilöstöravintolalle. Henkilökunnalle on tarjolla myös muita tuotteita edullisempaan hintaan, työnantaja ei kuitenkaan tue muiden linjasto tuot tei den hintoja, joten näistä hin noista päättäminen kuuluu tekniselle lau ta kun nalle. Ateriapalveluiden maksuluettelon liitettä, ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnasto on täydennetty teemapäivän lounaan sekä päiväkodeissa ja kokopäivälaitoksissa henkilökunnalle tarjottavien aamupalan, välipalan ja kevyen ilta-aterian osalta. Korjattu hinnasto liitteenä. LIITE A1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy korjatun ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnaston liitteen mukaisesti siten, että muutokset astuvat voimaan lukien, myös täydennyksien osalta. Tämä päätös lähetetään tiedoksi Tilapalvelujaostolle. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 2 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty. Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille ase te tuksi ta voi teltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voi massa ole vaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on sään nöl linen palvelutoiminta." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Talouden toteutumatietojen tilanteen mukaan Teknisen lautakunnan käyttötalouden mää rä ra hat ylit ty vät seu raa villa teh tä väalueilla: Kaukolämpö ja Energiahuolto n e n. 1,4 % Ateriapalvelut n e n. 0,6 % n e Kaukolämmön ylitys johtuu arvioitua korkeimmista sähkön tuotantokustannuksista. Energian myynnin nettotuotto jäi kokonaisuutena tappiolliseksi. Ateriapalveluiden ylitys kohdistuu palveluiden ostoihin. Ateriapalvelut pystyvät kattamaan määrärahan ylityksen tuloarvion ylityksellä. Tuloarvio ylittyy noin euroa. Tarkemmat erittelyt määrärahojen ylityksistä perusteluineen ja merkittävimmät tehtäväalueiden tuloarvioiden alitukset on oheisessa lii te ai neis tos sa. LIITE B1, TEKLA

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vuoden 2014 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvioin mukaan Teknisen lautakunnan (pl. taseyksiköt) toimintakulut kokonaisuudessaan ovat jäämässä alle korjatun talousarvion noin euroa. Vastaavasti lautakunnan toimintatulot alittuvat noin euroa. Tek ni sen lau ta kunnan toimintakatteen näyttäisi toteu tuvan noin positii visempana, kuin mää rä ra han muu tok silla korjattu talousarvio. Vesihuoltolaitoksen toi minta kate on to teu tu massa noin yli korjatun ta lousarvion ja Tila laitok sen toi min ta kate on toteutumassa noin euroa yli korjatun ta lousar vion. Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien toteutuma on noin 8,6 milj. euroa, ml. taseyksiköiden investoinnit. Pirttiluo to-kar ja luoto aluekohteelle vuodelle 2014 varatutut määrärahat ylittyvät noin euroa, johtuen siitä, että hanke on edennyt arvioitua nopeammassa aikataulussa. Hank keen ko konaismääräraha ei ole tämän hetken tiedon mukaan ylittymäs sä. Hanke valmistuu keväällä Muiden investointi koh tei den tai han ke ryhmien määrä rahat eivät ole ylittymässä. Oheismateriaali: Investointien toteutumat tilanteen mukaan TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liit teen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. ehtäväalue/hanke määrärahan ylitys Käyttötalousosa: Kaukolämpö ja energia huolto Ateriapalvelut Investointiosa: Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lisäksi Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi keskeiset tuloarvion alitukset ja investointien toteutuman. Talouden toteutumatiedot ovat täsmentyneet tilanteesta ja tästä johtuen käyttötalouden määrärahojen ylityksiin on tullut tarkennuksia, joista tiedot näkyvät asian korjatussa liitteessä. TEKNISEN JOHTAJAN KORJATTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liit teen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tehtäväalue/hanke määrärahan yli tys Käyttötalousosa: Kaukolämpö ja energiahuolto Ateriapalvelut yht Investointiosa: Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lisäksi tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi keskeiset tu loarvion alituk set ja investointien toteutuman. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan korjattu päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Luonnonmaan koirapuisto Tekninen lautakunta 3 Vihersuunnittelija Kristiina Aaltonen : Naantalissa on kolme koirien ulkoilutukseen varattua aluetta, joissa koiria voi pitää kytkemättöminä. Ne sijaitsevat mantereen puolella keskustassa, Karvetissa ja Peräniityssä. Kuluvalle vuodelle on varattu euron määräraha Luonnonmaan koirapuiston toteutukseen. Suunniteltu sijoituspaikka on Käköläntien ja Kukolantien risteyksen tuntumassa. Paikan kolmionmuotoisella alueella on voimassa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava, jossa alue on merkitty viheralueeksi. Rakentamaton viheralue liittyy saumattomasti asemakaavoitettuun viheralueeseen (Ak-243), jossa puistoalue on nimetty Purserinpuistoksi. Suunnitellun koirapuiston kokonaispinta-ala on noin m². Alue aidataan 170 cm korkealla teräsverkkoaidalla. Aitaus tehdään yksiosastoisena, joka on mahdollista tarvittaessa jakaa erillisiin pienten ja isojen koirien osastoihin. Sisääntulo ja poistuminen tapahtuu eteisen kautta. Koirapuiston alueelle sijoitetaan kaksi pylväsvalaisinta ja penkki. Koirien jätöksiä varten portin lähituntumaan asennetaan syväkeräyssäiliö. Maastoltaan aidattu alue on sekä tasamaata että läjitetyn maavallin rinnettä. Alueelle ei tehdä uusia istutuksia, vaan paikalla luontaisesti kasvavia puita ja pensaita harvennetaan ja siistitään. Keskiosaa aidatun alueen maaperästä kohennetaan ohuella hake- ja/tai hiekkakerroksella. Ajoportilta valaisimelle kunnostetaan murskepintainen huoltoväylä. Virikkeiksi koirille valmistuneeseen puistoon tuodaan puunrunkoja, kaivonrenkaita yms. Liitteinä Luonnonmaan koirapuiston suunnitelmaehdotus sekä kustannusarvio. LIITTEET A2-A3, TEKLA Lisäksi liitteinä ote Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavasta ja koh teen si jainti opaskartalla. LIITTEET B2-B3, TEKLA

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy Luonnonmaan koirapuiston suunnitelman ja päät tää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n mu kai sesti yleisesti nähtäville. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Katuvalaistusohjelma 2015 Tekninen lautakunta 4 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä eu ron määräraha katuvalaistuksen saneeraamiseen. Elohopeahöyrylamppujen markkinoille tuominen päättyy Euroopan unionin alueella Naantalin kaupungilla on vuoden 2015 alussa noin 2000 elohopeahöyryvalaisinta. Näiden valaisimien vaihtotyö on suunniteltu toteutettavan seuraavan viiden vuoden aikana vaihtaen vuosittain n.400 elohopeahöyryvalaisinta led-valai simeksi. Vuonna 2014 hankittiin varastoon 2000 kpl elohopeahöyrylamppua, jotka riittävät korvaamaan seuraavan viiden vuoden aikana rikkoontuvat elohopeahöyrylamput. Vuoden 2015 katuvalaistusohjelmaksi esitetään seuraavien katuosuuksien elohopeahöyryvalaisimet vaihdettavaksi LED-valaisimiin: Tammiston alue: Aidanvierusta, Takamaankuja, Haikarinkatu, Orkonkatu, Kastovuorenkatu, Rajakedonpolku ja Vanha Vantontie 68 kpl. Karvetin alue: Marjapolku, Sienipolku, Karvetintori, Omenavarastonpolku, Teräskatu-Rautakatu väliset polut, Puimalanpolku, Sirkkelitie ja Aurinkotie kevytväylä Monitoimitalo - Kastovuorenkatu 107 kpl. Ruona-Viluluodon alue: Venekuja - Ruonanyhdystie polku, Venekuja - Aurinkotie polku, Perälänkuja, Kaislakuja, Ruokokuja, Kurkelankatu - Ruokokatu polku, Isännäntie, Ruonankatu, Rantaruonankatu ja Ruonanpolku 72 kpl. Luikkion Alue: Liekopolku, Rantaluikkionmäki, Rantakukka, Lydeninkuja ja Vanamonkatu 22 kpl. Livonsaaren alue: Velkuantie ja Pohjanpääntie 22 kpl. Merimaskun alue: Heikinmäentie, Hakalantie, Kotometsäntie, Sammalkuja, Kalliokuja, Hellemäentie, Mäkiläntie, Niittupolku ja Lähdekuja 60 kpl.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rymättylän alue: Hintsalantie, Eskontie, Mäntykuja, Taipaleentien alkuosa ja Röölä 49 kpl. Valaisimien vaihdot toteutetaan Philips Clearway Led ja Philips Lumistreet Led valaisimilla. Liitteenä on Naantalin Energian tarjous katuvalaistusohjelman 2015 toteuttamisesta. LIITE A4, TEKLA Vaihdettavia elohopeavalaisimia on yhteensä 401 kpl. Liitteenä ovat kartat saneerattavista katuosuuksista: Kanta-Naantali katuvaloinventointi, tilanne 2015 Kanta-Naantali, katuvalaistusohjelma 2015 Luonnonmaa, katuvalaistusohjelma 2015 Rymättylän alue, katuva laistusohjelma 2015 Merimaskun alue, katuvalaistusohjelma 2015 Velkuan ja Livonsaaren alue, katuvalaistusohjelma LIITTEET A5-A10, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy selostusosan mukaisen vuoden 2015 katuva laistusohjelman sekä päättää tilata katuvalaistuksen saneeraamisen Naanta lin Energia Oy:ltä tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan euroa (ALV 0 %). TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta VG-62 ry:n esitys jäähallin aukioloajan pidentäminen Tekninen lautakunta 5 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : VG-62 ry on jättänyt esityksen jäähallin käyttöajan pidentämiseksi 7.6. saakka sekä jääkauden aloittamisen aikaistamisen lukien. VG-62 ry:n esitys on liitteenä. LIITE B4, TEKLA Vastaavan tyyppistä aloitetta on käsitelty mm kaupunginvaltuustossa. Talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä yhdyskuntatekninen osasto on laatinut kustannusarvion VG-62:n esittämän jääajan pidennyksen vaikutuksista. VG esitti tällöin jääkauden jatkamista 12 viikolla, jolloin ajanjaksolle sijoittuu käyttötunteja 576 kpl. Kustannuksia tästä muodostuisi n eu roa eli 117 e/h oheisen laskelman perusteella. Aurinkoareenan käyttöajan pidentämisestä aiheutuvat suoranaiset kustannuk set: - sähkö, ( sis +30 % kesäkauden varaus) e - lämmitys e - vesi ja jätevesi e - pukuhuoneiden siivous e - palkkakulut 2 henkilöä e Yhteensä ALV 0 % e = 117 e/h Laskelma perustuu elokuun 2014 toteumatietoihin lämmityksen ja veden käytön osalta. Sähköä on arvioitu kuluvan 30 % enemmän kesäkaudella verrattuna elokuuhun Henkilökulut perustuvat kahden määräaikaisen henkilön palkkaamiseen neljän kuukauden ajaksi hoitamaan liikuntapaikkojen tavanomaisia kesäliikuntapaikkojen ylläpitotehtäviä. Jäähallin ylläpitäminen esitettynä ajankohtina sekä edellyttää keskimäärin kahden liikuntapaikkojen hoitajan työpanosta. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt VG-62 ry:n aloitetta kokouksessaan ja kir jannut VG:n esityksen tiedoksi ja jatkaa selvitystä kesäai kai sen aukiolon laajentamiseksi kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukai sesti.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2015 talousarviota kokoukses saan. Hallitus päätti ko. kokouksessa tehdä vapaa-aikatoimen osalta seuraavan pöytäkirjamerkinnän: "Kaupunginhallitus teettää tarvittavat selvitykset kesäjään käyttöön ottami seksi Aurinkoareenalla. Selvitetään VG-62 ry:n todellinen jääajan tarve, seuran osallistuminen kustannuksiin, jääajan optimointiin, yhteismarkki nointiin ja markkinointivastuuseen sekä yhteistyömahdollisuudet Raision kanssa. Käyttökustannukset selvitetään käyttöajan pidentämiseksi saakka arkipäivisin klo 15-21, jonka jälkeen halli on suljettu loppukesäksi. Lisäksi selvitetään erikseen käyttökustannukset hallin avaamiseksi alkaen. Mahdollinen määräraha osoitettaisiin erillisenä muista käyttökustannuksista." Talousarvioon 2015 ei osoitettu määrärahaa tekniselle tai vapaa-aikalautakunnalle jäähallin jääajan jatkamista varten. Vapaa-aikatoimi on pyytänyt joulukuussa 2014 tarkennusta VG-62:lta jääajan jatkamisesitykseen mm. kustannusten osallistumisen osalta. VG-62 ry on kannanotossaan esittänyt jääajan tarpeekseen 671 tun tia. Jäähallin käyttökausi jatkuisi saakka ja alkaisi Au rinkoareenan käyttötauko olisi siis neljä viikkoa. VG-62 ry:n kannanontto on liitteenä. LIITE B5, TEKLA Liikuntapaikat -yksikkö ei pysty nykyisillä henkilöresursseilla huolehtimaan jäähallien jääajan mahdollisesta pidentämisestä sekä huolehtimaan kaikista nyt ylläpidettävinä olevien liikuntapaikkojen ja uimarantojen hoidosta. Jäähallin ympärivuotinen aukiolo edellyttää siis joko lisäresurssien palkkaamista tai nykyisten kesäliikuntapaikkojen ja uimarantojen määrän vähentämistä. Kesäkaudella 2015 Aurinkoareenalla tehdään jääkiekkoliiton määräämät siniviivojen ja keskialueen aloituspisteiden sijantien muutosmaalaukset sekä suoritetaan kaukalon betonilaatan halkeamien korjauksia. Kyseiset toimenpiteet edellyttävät jään sulattamista. Näiden huoltotöiden suorittamiseen tulee varata vähintään kuuden viikon yhtenäinen ajanjakso. VG-62 ry:n ehdottamasta 671 tunnin jääajan pidentämisestä aiheutuu noin euron kustannukset, joihin talousarviossa 2015 ei ole osoitettu määrära haa. Laskelma kustannuksista perustuu talousarvion 2015 valmistelun

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta yh teydessä määriteltyyn tuntikohtaisiin yksikkökustannuksiin sekä VG-62 ry:n ilmoittamaan kesäkauden jääajan tuntimäärään. TEKNINEN JOHTAJA KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta: 1. toteaa, että talousarvioon 2015 ei ole varattu määrärahaa jää ajan pidentämistä varten ja 2. päättää esittää vapaa-aikalautakunnalle ja kau punginhalli tuk selle, että VG-62:n ehdottama jääajan pi dentäminen rat kais taan talousar vion 2016 laadinnan yh teydessä ja 3. kesällä 2015 suoritetaan kaikki sellaiset jään su lattamista edel lyttävät huoltotoimet, että jääajan piden nys on teknisesti mahdollista toteut taa kesällä 2016, jos niin pääte tään. Lautakunnalle toimitettiin ennen kokouskäsittelyä VG-62 ry:n päivätty kirje, joka liitetään oheismateriaaksi. Oheismateriaali: VG-62 ry:n päivätty kirje. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 6 Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen : Hanke Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikka sisältää katujen Santalantie, Saaristomännynkuja, Rannanniementie, Rannanniemenkuja, Kotkavuorentie ja Monnontie rakentamisen sekä niihin liittyvän vesihuollon rakentamisen. Uudet kadut sijoittuvat osittain nykyisten katujen kohdalle. Hankkeen rahoitus Taloussuunnitelmassa 2015 on investointien kohdassa aluekohteet hankkeen määrärahaksi vuodelle 2015 esitetty yhteensä euroa. Kokonaisrahoituksesta on osoitettu kadunrakennukseen euroa ja ve si huoltoon euroa. Tarjouskilpailu Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallistekniikan rakentamisesta päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään. Tarjouspyyntökirje liitteenä. LIITE B6, TEKLA Tarjousten käsittely Tarjoukset avataan ennen teknisen lautakunnan kokousta. Annetut tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että lautakunnan jäsen Pasi Kerolan saapui kokouksen tämän asian käsittelyn aikana Tarjoukset avattiin klo alkaen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättä neiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät jokaisen tar joajan osalta.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen. Urakkatarjousten tarjousten avauspöytäkirja ja kelpoisuuden ar viointi oheistetaan. LIITTEET A11-A12, TEKLA Tarjousten vertailu oheistetaan. LIITE B7, TEKLA Halvimman tarjouksen ,00, alv 0%, jätti JJ Kaivin ja Kallio Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa si sällöltään tarjouspyyntöä. Neuvottelumuistio oheistetaan. LIITE B8, TEKLA Hankkeen kokonaiskustannukset Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan euroa jakaan tuen seuraavasti: Urakkahinta ,00 Valaistuksen rakentaminen ,56 Vesihuollon tarvikkeet ,00 Vesihuoltolaitoksen työt ,00 Lisätyöt ,00 Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset ,00 Yhteensä ,56 Lisäksi taloussuunnitelmassa on varattu hankkeen viimeistely- ja päällystystöihin euron määräraha vuodelle TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää valita Santalantien asemakaava-alueen kunnal listekniikan rakentajaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan JJ Kaivin ja Kallio Oy:n urakkahin-

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta taan ,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata kohteen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tarjoushintaan ,56 euroa (alv 0 %). TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikka Tekninen lautakunta 7 Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen : Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Vuoden 2014 talousarviossa Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikalle varattiin yhteensä euron määräraha jakaantuen seuraavasti: - Katualueet e - Vesihuolto e Kaupunginvaltuusto päätti Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan määrärahan vähentämisestä seuraavasti: TA 2014 muutos muutettu määräraha - Katualueet e e e - Vesihuolto e e Määräraha yhteen sä e Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Koneurakointi Heino Oy. Hanke käsitti nykyisten Humaliston kaava-alueiden katujen Humalistontie, Uolevi Raadenkatu, Kopenkatu ja Humalistonaukio rakentamisen vesihuoltoineen. Urakka käynnistyi tammikuussa 2014 ja vastaanotettiin Hankkeen toteutuneet kustannukset: - Katualueet ,46 e - Vesihuolto ,72 e Toteutuneet kustannukset yhteensä ,18 e Toteutuneiden kustannusten jakaantuminen: - Urakkatarjoushinta e - Tekemätön urakan osa (maksuerät 33-35) e - Lisätyöt n e - Materiaalihankinnat n e - Omajohteiset työt n e - Palvelut n e - Valaistus Naantalin Energia n e

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Liitteinä on urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja liitteineen. LIITTEET B9-B10, TEKLA Vuonna 2014 hankkeesta ei toteutettu kaikilta osin kortteleihin 8 ja 9 liittyviä ke vyen liikenteen väylien ja ajoratojen päällystys-, reunakivi-, laatoitus- ja vii meis telytöitä. Edellä mainittujen töiden rakentamiskustannuksiksi on ar vioitu euroa. Nämä työt tulevat toteutettaviksi kortteleiden 8 ja 9 rakentu misen myötä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee Humaliston asemakaava-alueen kunnallis tekniikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin keskusta-alueen hulevesiselvitys Tekninen lautakunta 8 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Naantalin keskusta-alueella ovat ongelmana rankkasateiden aiheuttamat tulvat. Hulevesiselvityksen tarkoituksena oli analysoida keskusta-alueen valuma-alueita, valumakertoimia, nykyisen hulevesiverkoston kapasiteettia ja tulvariskikohtei ta. Selvityksessä esitetään alustavia vaihtoehtoja eri toimenpiteille huleve sien hallinnalle keskusta-alueella. Vaihtoehdoille on myös laskettu selvityksessä hanke kustannuksia. Hulevesiselvityksessä määritetään keskusta-alueen nykytilanteen suurimpien tulvariskialueiden sijoittuminen Puistotien, Kaivokadun ja Alikadun varteen. Erityisen ongelmallinen tulvimisen kannalta on Kaivokadun, Tullikadun, Puistotien ja Prikitankadun välinen alue. Tässä selvityksessä hulevesien hallintaan on esitetty vaihtoehto 1:ssä Puisto tien ja Kaivokadun kokoojaviemäreiden putkikoon kasvattaminen tul va tilan tei den hallitsemiseksi. Lisäksi Puistotieltä sekä Alikadulta on tehty ylivuoto reitti Kaivokadulle. Tämän vaihtoehdon arvioitu hankekustannus on eu roa. Vaihtoehto 2:ssa Torikadulle ja Kristiinankadulle on tehty ylivuotoina toteutettavat tulvareitit, joilla hulevesiä saadaan käännettyä Kaivokadulle. Kaivokadun putkikokoa kasvatetaan vastaanottamaan lisääntyneet virtaamat. Puistotielle on sijoitettu tulvapainanne, johon pystytään varastoimaan rankkasateiden tulvavesiä. Tämän vaihtoehdon arvioitu hankekustannus on euroa. Molemmissa vaihtoehdoissa esitettyjä hulevesiverkoston saneerauksia, verkoston yhteyteen toteutettavia tulvareittejä ja hulevesien viivytysrakenteita esitetään tehtäväksi keskusta-alueella tehtävien katusaneerausten yhteydessä. Hulevesien hallintatoimenpiteitä toteutettaessa Kaivotorin hulevesipumppaamon nykyinen kapasiteetti on määritettävä ja mahdollinen kapasiteetin lisätarve arvioitava sen mukaisesti. Erikseen on myös tutkittu vireillä olevan Keskustan kaava-alueen hulevesien hallintaa korttelikohtaisesti. Liitteinä ovat hulevesiselvitys kesä kartat keskusta-alueen nykytilan hydrolo gias ta, hu le ve sien hal lin nan vaihtoehdoista 1 ja 2 sekä tyyppipoikkileikkaus tul va pai nan teesta.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta LIITTEET A13-A17, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee Keskusta-alueen hulevesiselvityksen tiedok si. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Saatavien poistaminen Tekninen lautakunta 9 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Yhdyskuntatekniikan osasto ja Kaukolämmön ja energiahuollon tehtäväalue esit tä vät luet te los sa to det tu jen saa ta vien poistoa kirjanpidosta. Luettelot pois to pe rustei neen on näh tä villä ko kouk sessa. LIITTEET C1-C4, TEKLA Hallintosäännön mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan saatavien poistamisesta. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää poistaa oheisten liitteiden mukaiset saatavat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 10 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Naantalin Isosuon maan kaa to paikan tarkkailututkimus lokakuussa 2014, Väliraportti nro Oheismateriaalina tutkimusraportti Varsinais-Suomen ELY-keskus: Valtion jätehuoltotyöhankkeen lopputarkastuskokouksen pöytäkirja. Oheismateriaalina pöytäkirja liitteineen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta : Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä Oheismateriaalina pöytäkirjanote liitteineen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta : Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja talous suunnitelma vuosille Oheismateriaalina pöytäkirjan ote liitteineen Varsinais-Suomen ELY-keskus : Hankintapäätös Vt8 suuntaisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Alakyläntie - Härkämäki, osa 2, Turku ja Särkänsalmentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Naantali. Oheismateriaalina ELY-keskuksen hankintapäätös Viranhaltijapäätökset 1. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 117/2014 Maanomistajan lupa ilotulituksen järjestämistä varten Naantalin vanhankaupungin rannassa 118/2014 Turku Energian kaivulupa Juhoniemenkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 119/2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten 120/2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta /2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten 122/2014 Turku Energia kaivulupa Muuntamonkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 123/2014 Turku Energian kaivulupa Parkinraitille kaukolämpövuodon korjausta varten 124/2014 Turku Energian kaivulupa Viluluodontielle kaukolämpövuodon korjausta varten 3/2015 Yhdyskuntatekniset palvelut tutkimus 4/2015 Lupa vainajan tuhkan sirotteluun mereen 5/2015 Lupa Muumiparkin käyttämiseen autojen pysäköintialueena , Turun Suunnistajien talvirastit 6/2015 Erikoisammattimies Matti Lindgrenin palkkaryhmän ja tuntipalkan muutos lukien 7/2015 Erikoisammattimies Juha-Pekka Signellin palkkaryhmän ja tuntipalkan muutos lukien 8/2015 Vanhemman ammattimiehen Risto Penttisen palkkaryhmän muutos lukien 9/2015 Maanomistajan lupa kaupungin omistamien maa-alueiden käyttämiseen nuottasilakkamarkkinoiden aikana Röölän rannassa 10/2015 Katualueen vuokraaminen Jani Urposelle rakennustarvikkeiden varastointia varten kiinteistön korjaustöiden ajaksi, Alikatu 13 11/2015 Moottorikelkan hankinta 2. Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Heikki Voutilainen 125/2014 Saariston liikuntapaikkojen talvihoito 126/2014 Juha Blomroosin palkkaaminen kausityöntekijäksi (liikuntapaikkojen hoito) ajalle Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Nina Vartiainen 1/2015

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Turku Energian kaivulupa Muuntamonkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 2/2015 Turku Energian kaivulupa Kreivinkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 4. Palvelupäällikkö Heli Rantala 34/2014 Ruokapalvelutyöntekijä Outi Ritvasen siirto Katavakodin keittiöstä Merimaskun valmistuskeittiöön 35/2014 Armi Katsamaen palkkaaminen Rymättylän päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Kirsi Kyllösen palkkaaminen Ruonan päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Mira Peltosen palkkaaminen Viialan päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Tiia Nyyssösen palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Johanna Roosin palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Kirsi Turusen palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Hanna Jokisen palkkaaminen siivoojan sijaiseksi ajalle /2014 Tarja Lehtosen palkkaaminen siivoojan sijaisuuteen ajalle /2015 Teea Taimisen palkkaaminen Karvetin valmistuskeittiöön osa-aikaiseen ruokapalvelutyöntekijän sijaisuuteen ajalle /2015 Terhi Hirvosen palkkaaminen avoimeen siivoojan toimeen määräaikaisena /2015 Veera Laaksosen palkkaaminen määräaikaiseksi viikonloppusiivoojaksi ajalle /2015 Jonna Tynin palkkaaminen määräaikaiseksi viikonloppusiivoojaksi ajalle

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ruokapalvelunjohtaja Irma Taka-Prami 1/2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen 2015, ruokapalvelutyöntekijä Kontturi Vesa-Matti, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalle 2015, ruokapalvelutyöntekijä Tättilä Leena, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Virtanen Taija, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Peippo Marja, vakanssi /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalle 2015, ruokapalvelutyöntekijä Kim Koivu, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Mia Uimonen, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Eija Järvisen peruspalkan tarkistaminen ruokapalveluesimiehen Anne Virtasen siirryttyä JHL-pääluottamusmiehen tehtäviin 3 pv/viikko 8/2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Maarit Kaunion peruspalkan tarkistaminen ruokapalveluesimies Irja Vihermän loman ajalta /2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Tanja Inttilän peruspalkan tarkistaminen ajalla ruokapalveluesimiehen loman ajalta TEKNINEN JOHTAJA: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää olla käyttä mättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltija päätösasiakirjoissa ilmeneviin pää töksiin. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 2-3, 5, 7-8 ja 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: :t 1 ja 9 Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: :t 1 ja 9 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, teknienn lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä: 4 Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Oikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen) Hankintayksikön yhteystiedot Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä: 6 Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Hankintayksikön yhteystiedot: Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa saman laisissa asiois sa tärkeää; tai 2 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemi sestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankinta päätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ol lut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti.

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sisällysluettelo Sivu 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 16 Koivukari-saaressa sijaitsevan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 Aika: Torstai 13.8.2015 klo. 18.00 19.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013 Aika: Torstai 6.6.2013 klo. 18.00-20.31 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi Haapaniemi-Kokko

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo. 17.00 17.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.06.2013 kello 18:00-19:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot