Sisällysluettelo. 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3. 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3. 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 3 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset 4 3 Luonnonmaan koirapuisto 7 4 Katuvalaistusohjelma VG-62 ry:n esitys jäähallin aukioloajan pidentäminen Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta 14 7 Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikka 17 8 Naantalin kaupungin keskusta-alueen hulevesiselvitys 19 9 Saatavien poistaminen Ilmoitusasiat 22

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:03 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Heinonen Pirkkoliisa Leila Arvosen varajäsen Haanpää Leena jäsen Kerola Pasi jäsen :t 6 (osa) - 10 Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Salmikivi Keijo Timo Rantasen varajäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Lindström Jan KH:n edustaja Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Pentti ja Mika Ratilainen Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. helmikuuta 2015 Anne Pentti Mika Ratilainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen Tekninen lautakunta 1 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Ateriapalveluiden maksuluettelot vuodelle 2015 on hyväksytty osana vuoden 2015 ta lousarvion käsittelyä tilapalvelujaostossa ja edel leen teknisessä lautakunnassa Yleisjaosto päättää henkilökunnalta perittävän lounaan hinnan, ja henkilöstöhallinto maksaa henkilöstöruokailusta maksettavaksi jäävän työnantajan osuuden henkilöstöravintolalle. Henkilökunnalle on tarjolla myös muita tuotteita edullisempaan hintaan, työnantaja ei kuitenkaan tue muiden linjasto tuot tei den hintoja, joten näistä hin noista päättäminen kuuluu tekniselle lau ta kun nalle. Ateriapalveluiden maksuluettelon liitettä, ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnasto on täydennetty teemapäivän lounaan sekä päiväkodeissa ja kokopäivälaitoksissa henkilökunnalle tarjottavien aamupalan, välipalan ja kevyen ilta-aterian osalta. Korjattu hinnasto liitteenä. LIITE A1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy korjatun ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnaston liitteen mukaisesti siten, että muutokset astuvat voimaan lukien, myös täydennyksien osalta. Tämä päätös lähetetään tiedoksi Tilapalvelujaostolle. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 2 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty. Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille ase te tuksi ta voi teltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voi massa ole vaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on sään nöl linen palvelutoiminta." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Talouden toteutumatietojen tilanteen mukaan Teknisen lautakunnan käyttötalouden mää rä ra hat ylit ty vät seu raa villa teh tä väalueilla: Kaukolämpö ja Energiahuolto n e n. 1,4 % Ateriapalvelut n e n. 0,6 % n e Kaukolämmön ylitys johtuu arvioitua korkeimmista sähkön tuotantokustannuksista. Energian myynnin nettotuotto jäi kokonaisuutena tappiolliseksi. Ateriapalveluiden ylitys kohdistuu palveluiden ostoihin. Ateriapalvelut pystyvät kattamaan määrärahan ylityksen tuloarvion ylityksellä. Tuloarvio ylittyy noin euroa. Tarkemmat erittelyt määrärahojen ylityksistä perusteluineen ja merkittävimmät tehtäväalueiden tuloarvioiden alitukset on oheisessa lii te ai neis tos sa. LIITE B1, TEKLA

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vuoden 2014 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvioin mukaan Teknisen lautakunnan (pl. taseyksiköt) toimintakulut kokonaisuudessaan ovat jäämässä alle korjatun talousarvion noin euroa. Vastaavasti lautakunnan toimintatulot alittuvat noin euroa. Tek ni sen lau ta kunnan toimintakatteen näyttäisi toteu tuvan noin positii visempana, kuin mää rä ra han muu tok silla korjattu talousarvio. Vesihuoltolaitoksen toi minta kate on to teu tu massa noin yli korjatun ta lousarvion ja Tila laitok sen toi min ta kate on toteutumassa noin euroa yli korjatun ta lousar vion. Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien toteutuma on noin 8,6 milj. euroa, ml. taseyksiköiden investoinnit. Pirttiluo to-kar ja luoto aluekohteelle vuodelle 2014 varatutut määrärahat ylittyvät noin euroa, johtuen siitä, että hanke on edennyt arvioitua nopeammassa aikataulussa. Hank keen ko konaismääräraha ei ole tämän hetken tiedon mukaan ylittymäs sä. Hanke valmistuu keväällä Muiden investointi koh tei den tai han ke ryhmien määrä rahat eivät ole ylittymässä. Oheismateriaali: Investointien toteutumat tilanteen mukaan TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liit teen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. ehtäväalue/hanke määrärahan ylitys Käyttötalousosa: Kaukolämpö ja energia huolto Ateriapalvelut Investointiosa: Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lisäksi Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi keskeiset tuloarvion alitukset ja investointien toteutuman. Talouden toteutumatiedot ovat täsmentyneet tilanteesta ja tästä johtuen käyttötalouden määrärahojen ylityksiin on tullut tarkennuksia, joista tiedot näkyvät asian korjatussa liitteessä. TEKNISEN JOHTAJAN KORJATTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liit teen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tehtäväalue/hanke määrärahan yli tys Käyttötalousosa: Kaukolämpö ja energiahuolto Ateriapalvelut yht Investointiosa: Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lisäksi tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi keskeiset tu loarvion alituk set ja investointien toteutuman. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan korjattu päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Luonnonmaan koirapuisto Tekninen lautakunta 3 Vihersuunnittelija Kristiina Aaltonen : Naantalissa on kolme koirien ulkoilutukseen varattua aluetta, joissa koiria voi pitää kytkemättöminä. Ne sijaitsevat mantereen puolella keskustassa, Karvetissa ja Peräniityssä. Kuluvalle vuodelle on varattu euron määräraha Luonnonmaan koirapuiston toteutukseen. Suunniteltu sijoituspaikka on Käköläntien ja Kukolantien risteyksen tuntumassa. Paikan kolmionmuotoisella alueella on voimassa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava, jossa alue on merkitty viheralueeksi. Rakentamaton viheralue liittyy saumattomasti asemakaavoitettuun viheralueeseen (Ak-243), jossa puistoalue on nimetty Purserinpuistoksi. Suunnitellun koirapuiston kokonaispinta-ala on noin m². Alue aidataan 170 cm korkealla teräsverkkoaidalla. Aitaus tehdään yksiosastoisena, joka on mahdollista tarvittaessa jakaa erillisiin pienten ja isojen koirien osastoihin. Sisääntulo ja poistuminen tapahtuu eteisen kautta. Koirapuiston alueelle sijoitetaan kaksi pylväsvalaisinta ja penkki. Koirien jätöksiä varten portin lähituntumaan asennetaan syväkeräyssäiliö. Maastoltaan aidattu alue on sekä tasamaata että läjitetyn maavallin rinnettä. Alueelle ei tehdä uusia istutuksia, vaan paikalla luontaisesti kasvavia puita ja pensaita harvennetaan ja siistitään. Keskiosaa aidatun alueen maaperästä kohennetaan ohuella hake- ja/tai hiekkakerroksella. Ajoportilta valaisimelle kunnostetaan murskepintainen huoltoväylä. Virikkeiksi koirille valmistuneeseen puistoon tuodaan puunrunkoja, kaivonrenkaita yms. Liitteinä Luonnonmaan koirapuiston suunnitelmaehdotus sekä kustannusarvio. LIITTEET A2-A3, TEKLA Lisäksi liitteinä ote Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavasta ja koh teen si jainti opaskartalla. LIITTEET B2-B3, TEKLA

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy Luonnonmaan koirapuiston suunnitelman ja päät tää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n mu kai sesti yleisesti nähtäville. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Katuvalaistusohjelma 2015 Tekninen lautakunta 4 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä eu ron määräraha katuvalaistuksen saneeraamiseen. Elohopeahöyrylamppujen markkinoille tuominen päättyy Euroopan unionin alueella Naantalin kaupungilla on vuoden 2015 alussa noin 2000 elohopeahöyryvalaisinta. Näiden valaisimien vaihtotyö on suunniteltu toteutettavan seuraavan viiden vuoden aikana vaihtaen vuosittain n.400 elohopeahöyryvalaisinta led-valai simeksi. Vuonna 2014 hankittiin varastoon 2000 kpl elohopeahöyrylamppua, jotka riittävät korvaamaan seuraavan viiden vuoden aikana rikkoontuvat elohopeahöyrylamput. Vuoden 2015 katuvalaistusohjelmaksi esitetään seuraavien katuosuuksien elohopeahöyryvalaisimet vaihdettavaksi LED-valaisimiin: Tammiston alue: Aidanvierusta, Takamaankuja, Haikarinkatu, Orkonkatu, Kastovuorenkatu, Rajakedonpolku ja Vanha Vantontie 68 kpl. Karvetin alue: Marjapolku, Sienipolku, Karvetintori, Omenavarastonpolku, Teräskatu-Rautakatu väliset polut, Puimalanpolku, Sirkkelitie ja Aurinkotie kevytväylä Monitoimitalo - Kastovuorenkatu 107 kpl. Ruona-Viluluodon alue: Venekuja - Ruonanyhdystie polku, Venekuja - Aurinkotie polku, Perälänkuja, Kaislakuja, Ruokokuja, Kurkelankatu - Ruokokatu polku, Isännäntie, Ruonankatu, Rantaruonankatu ja Ruonanpolku 72 kpl. Luikkion Alue: Liekopolku, Rantaluikkionmäki, Rantakukka, Lydeninkuja ja Vanamonkatu 22 kpl. Livonsaaren alue: Velkuantie ja Pohjanpääntie 22 kpl. Merimaskun alue: Heikinmäentie, Hakalantie, Kotometsäntie, Sammalkuja, Kalliokuja, Hellemäentie, Mäkiläntie, Niittupolku ja Lähdekuja 60 kpl.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rymättylän alue: Hintsalantie, Eskontie, Mäntykuja, Taipaleentien alkuosa ja Röölä 49 kpl. Valaisimien vaihdot toteutetaan Philips Clearway Led ja Philips Lumistreet Led valaisimilla. Liitteenä on Naantalin Energian tarjous katuvalaistusohjelman 2015 toteuttamisesta. LIITE A4, TEKLA Vaihdettavia elohopeavalaisimia on yhteensä 401 kpl. Liitteenä ovat kartat saneerattavista katuosuuksista: Kanta-Naantali katuvaloinventointi, tilanne 2015 Kanta-Naantali, katuvalaistusohjelma 2015 Luonnonmaa, katuvalaistusohjelma 2015 Rymättylän alue, katuva laistusohjelma 2015 Merimaskun alue, katuvalaistusohjelma 2015 Velkuan ja Livonsaaren alue, katuvalaistusohjelma LIITTEET A5-A10, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy selostusosan mukaisen vuoden 2015 katuva laistusohjelman sekä päättää tilata katuvalaistuksen saneeraamisen Naanta lin Energia Oy:ltä tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan euroa (ALV 0 %). TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta VG-62 ry:n esitys jäähallin aukioloajan pidentäminen Tekninen lautakunta 5 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : VG-62 ry on jättänyt esityksen jäähallin käyttöajan pidentämiseksi 7.6. saakka sekä jääkauden aloittamisen aikaistamisen lukien. VG-62 ry:n esitys on liitteenä. LIITE B4, TEKLA Vastaavan tyyppistä aloitetta on käsitelty mm kaupunginvaltuustossa. Talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä yhdyskuntatekninen osasto on laatinut kustannusarvion VG-62:n esittämän jääajan pidennyksen vaikutuksista. VG esitti tällöin jääkauden jatkamista 12 viikolla, jolloin ajanjaksolle sijoittuu käyttötunteja 576 kpl. Kustannuksia tästä muodostuisi n eu roa eli 117 e/h oheisen laskelman perusteella. Aurinkoareenan käyttöajan pidentämisestä aiheutuvat suoranaiset kustannuk set: - sähkö, ( sis +30 % kesäkauden varaus) e - lämmitys e - vesi ja jätevesi e - pukuhuoneiden siivous e - palkkakulut 2 henkilöä e Yhteensä ALV 0 % e = 117 e/h Laskelma perustuu elokuun 2014 toteumatietoihin lämmityksen ja veden käytön osalta. Sähköä on arvioitu kuluvan 30 % enemmän kesäkaudella verrattuna elokuuhun Henkilökulut perustuvat kahden määräaikaisen henkilön palkkaamiseen neljän kuukauden ajaksi hoitamaan liikuntapaikkojen tavanomaisia kesäliikuntapaikkojen ylläpitotehtäviä. Jäähallin ylläpitäminen esitettynä ajankohtina sekä edellyttää keskimäärin kahden liikuntapaikkojen hoitajan työpanosta. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt VG-62 ry:n aloitetta kokouksessaan ja kir jannut VG:n esityksen tiedoksi ja jatkaa selvitystä kesäai kai sen aukiolon laajentamiseksi kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukai sesti.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2015 talousarviota kokoukses saan. Hallitus päätti ko. kokouksessa tehdä vapaa-aikatoimen osalta seuraavan pöytäkirjamerkinnän: "Kaupunginhallitus teettää tarvittavat selvitykset kesäjään käyttöön ottami seksi Aurinkoareenalla. Selvitetään VG-62 ry:n todellinen jääajan tarve, seuran osallistuminen kustannuksiin, jääajan optimointiin, yhteismarkki nointiin ja markkinointivastuuseen sekä yhteistyömahdollisuudet Raision kanssa. Käyttökustannukset selvitetään käyttöajan pidentämiseksi saakka arkipäivisin klo 15-21, jonka jälkeen halli on suljettu loppukesäksi. Lisäksi selvitetään erikseen käyttökustannukset hallin avaamiseksi alkaen. Mahdollinen määräraha osoitettaisiin erillisenä muista käyttökustannuksista." Talousarvioon 2015 ei osoitettu määrärahaa tekniselle tai vapaa-aikalautakunnalle jäähallin jääajan jatkamista varten. Vapaa-aikatoimi on pyytänyt joulukuussa 2014 tarkennusta VG-62:lta jääajan jatkamisesitykseen mm. kustannusten osallistumisen osalta. VG-62 ry on kannanotossaan esittänyt jääajan tarpeekseen 671 tun tia. Jäähallin käyttökausi jatkuisi saakka ja alkaisi Au rinkoareenan käyttötauko olisi siis neljä viikkoa. VG-62 ry:n kannanontto on liitteenä. LIITE B5, TEKLA Liikuntapaikat -yksikkö ei pysty nykyisillä henkilöresursseilla huolehtimaan jäähallien jääajan mahdollisesta pidentämisestä sekä huolehtimaan kaikista nyt ylläpidettävinä olevien liikuntapaikkojen ja uimarantojen hoidosta. Jäähallin ympärivuotinen aukiolo edellyttää siis joko lisäresurssien palkkaamista tai nykyisten kesäliikuntapaikkojen ja uimarantojen määrän vähentämistä. Kesäkaudella 2015 Aurinkoareenalla tehdään jääkiekkoliiton määräämät siniviivojen ja keskialueen aloituspisteiden sijantien muutosmaalaukset sekä suoritetaan kaukalon betonilaatan halkeamien korjauksia. Kyseiset toimenpiteet edellyttävät jään sulattamista. Näiden huoltotöiden suorittamiseen tulee varata vähintään kuuden viikon yhtenäinen ajanjakso. VG-62 ry:n ehdottamasta 671 tunnin jääajan pidentämisestä aiheutuu noin euron kustannukset, joihin talousarviossa 2015 ei ole osoitettu määrära haa. Laskelma kustannuksista perustuu talousarvion 2015 valmistelun

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta yh teydessä määriteltyyn tuntikohtaisiin yksikkökustannuksiin sekä VG-62 ry:n ilmoittamaan kesäkauden jääajan tuntimäärään. TEKNINEN JOHTAJA KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta: 1. toteaa, että talousarvioon 2015 ei ole varattu määrärahaa jää ajan pidentämistä varten ja 2. päättää esittää vapaa-aikalautakunnalle ja kau punginhalli tuk selle, että VG-62:n ehdottama jääajan pi dentäminen rat kais taan talousar vion 2016 laadinnan yh teydessä ja 3. kesällä 2015 suoritetaan kaikki sellaiset jään su lattamista edel lyttävät huoltotoimet, että jääajan piden nys on teknisesti mahdollista toteut taa kesällä 2016, jos niin pääte tään. Lautakunnalle toimitettiin ennen kokouskäsittelyä VG-62 ry:n päivätty kirje, joka liitetään oheismateriaaksi. Oheismateriaali: VG-62 ry:n päivätty kirje. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 6 Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen : Hanke Santalantien asemakaava-alueen kunnallistekniikka sisältää katujen Santalantie, Saaristomännynkuja, Rannanniementie, Rannanniemenkuja, Kotkavuorentie ja Monnontie rakentamisen sekä niihin liittyvän vesihuollon rakentamisen. Uudet kadut sijoittuvat osittain nykyisten katujen kohdalle. Hankkeen rahoitus Taloussuunnitelmassa 2015 on investointien kohdassa aluekohteet hankkeen määrärahaksi vuodelle 2015 esitetty yhteensä euroa. Kokonaisrahoituksesta on osoitettu kadunrakennukseen euroa ja ve si huoltoon euroa. Tarjouskilpailu Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallistekniikan rakentamisesta päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään. Tarjouspyyntökirje liitteenä. LIITE B6, TEKLA Tarjousten käsittely Tarjoukset avataan ennen teknisen lautakunnan kokousta. Annetut tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että lautakunnan jäsen Pasi Kerolan saapui kokouksen tämän asian käsittelyn aikana Tarjoukset avattiin klo alkaen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättä neiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät jokaisen tar joajan osalta.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen. Urakkatarjousten tarjousten avauspöytäkirja ja kelpoisuuden ar viointi oheistetaan. LIITTEET A11-A12, TEKLA Tarjousten vertailu oheistetaan. LIITE B7, TEKLA Halvimman tarjouksen ,00, alv 0%, jätti JJ Kaivin ja Kallio Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa si sällöltään tarjouspyyntöä. Neuvottelumuistio oheistetaan. LIITE B8, TEKLA Hankkeen kokonaiskustannukset Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan euroa jakaan tuen seuraavasti: Urakkahinta ,00 Valaistuksen rakentaminen ,56 Vesihuollon tarvikkeet ,00 Vesihuoltolaitoksen työt ,00 Lisätyöt ,00 Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset ,00 Yhteensä ,56 Lisäksi taloussuunnitelmassa on varattu hankkeen viimeistely- ja päällystystöihin euron määräraha vuodelle TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää valita Santalantien asemakaava-alueen kunnal listekniikan rakentajaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan JJ Kaivin ja Kallio Oy:n urakkahin-

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta taan ,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata kohteen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tarjoushintaan ,56 euroa (alv 0 %). TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikka Tekninen lautakunta 7 Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen : Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Vuoden 2014 talousarviossa Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikalle varattiin yhteensä euron määräraha jakaantuen seuraavasti: - Katualueet e - Vesihuolto e Kaupunginvaltuusto päätti Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan määrärahan vähentämisestä seuraavasti: TA 2014 muutos muutettu määräraha - Katualueet e e e - Vesihuolto e e Määräraha yhteen sä e Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Koneurakointi Heino Oy. Hanke käsitti nykyisten Humaliston kaava-alueiden katujen Humalistontie, Uolevi Raadenkatu, Kopenkatu ja Humalistonaukio rakentamisen vesihuoltoineen. Urakka käynnistyi tammikuussa 2014 ja vastaanotettiin Hankkeen toteutuneet kustannukset: - Katualueet ,46 e - Vesihuolto ,72 e Toteutuneet kustannukset yhteensä ,18 e Toteutuneiden kustannusten jakaantuminen: - Urakkatarjoushinta e - Tekemätön urakan osa (maksuerät 33-35) e - Lisätyöt n e - Materiaalihankinnat n e - Omajohteiset työt n e - Palvelut n e - Valaistus Naantalin Energia n e

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Liitteinä on urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja liitteineen. LIITTEET B9-B10, TEKLA Vuonna 2014 hankkeesta ei toteutettu kaikilta osin kortteleihin 8 ja 9 liittyviä ke vyen liikenteen väylien ja ajoratojen päällystys-, reunakivi-, laatoitus- ja vii meis telytöitä. Edellä mainittujen töiden rakentamiskustannuksiksi on ar vioitu euroa. Nämä työt tulevat toteutettaviksi kortteleiden 8 ja 9 rakentu misen myötä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee Humaliston asemakaava-alueen kunnallis tekniikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin keskusta-alueen hulevesiselvitys Tekninen lautakunta 8 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Naantalin keskusta-alueella ovat ongelmana rankkasateiden aiheuttamat tulvat. Hulevesiselvityksen tarkoituksena oli analysoida keskusta-alueen valuma-alueita, valumakertoimia, nykyisen hulevesiverkoston kapasiteettia ja tulvariskikohtei ta. Selvityksessä esitetään alustavia vaihtoehtoja eri toimenpiteille huleve sien hallinnalle keskusta-alueella. Vaihtoehdoille on myös laskettu selvityksessä hanke kustannuksia. Hulevesiselvityksessä määritetään keskusta-alueen nykytilanteen suurimpien tulvariskialueiden sijoittuminen Puistotien, Kaivokadun ja Alikadun varteen. Erityisen ongelmallinen tulvimisen kannalta on Kaivokadun, Tullikadun, Puistotien ja Prikitankadun välinen alue. Tässä selvityksessä hulevesien hallintaan on esitetty vaihtoehto 1:ssä Puisto tien ja Kaivokadun kokoojaviemäreiden putkikoon kasvattaminen tul va tilan tei den hallitsemiseksi. Lisäksi Puistotieltä sekä Alikadulta on tehty ylivuoto reitti Kaivokadulle. Tämän vaihtoehdon arvioitu hankekustannus on eu roa. Vaihtoehto 2:ssa Torikadulle ja Kristiinankadulle on tehty ylivuotoina toteutettavat tulvareitit, joilla hulevesiä saadaan käännettyä Kaivokadulle. Kaivokadun putkikokoa kasvatetaan vastaanottamaan lisääntyneet virtaamat. Puistotielle on sijoitettu tulvapainanne, johon pystytään varastoimaan rankkasateiden tulvavesiä. Tämän vaihtoehdon arvioitu hankekustannus on euroa. Molemmissa vaihtoehdoissa esitettyjä hulevesiverkoston saneerauksia, verkoston yhteyteen toteutettavia tulvareittejä ja hulevesien viivytysrakenteita esitetään tehtäväksi keskusta-alueella tehtävien katusaneerausten yhteydessä. Hulevesien hallintatoimenpiteitä toteutettaessa Kaivotorin hulevesipumppaamon nykyinen kapasiteetti on määritettävä ja mahdollinen kapasiteetin lisätarve arvioitava sen mukaisesti. Erikseen on myös tutkittu vireillä olevan Keskustan kaava-alueen hulevesien hallintaa korttelikohtaisesti. Liitteinä ovat hulevesiselvitys kesä kartat keskusta-alueen nykytilan hydrolo gias ta, hu le ve sien hal lin nan vaihtoehdoista 1 ja 2 sekä tyyppipoikkileikkaus tul va pai nan teesta.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta LIITTEET A13-A17, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee Keskusta-alueen hulevesiselvityksen tiedok si. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Saatavien poistaminen Tekninen lautakunta 9 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Yhdyskuntatekniikan osasto ja Kaukolämmön ja energiahuollon tehtäväalue esit tä vät luet te los sa to det tu jen saa ta vien poistoa kirjanpidosta. Luettelot pois to pe rustei neen on näh tä villä ko kouk sessa. LIITTEET C1-C4, TEKLA Hallintosäännön mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan saatavien poistamisesta. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää poistaa oheisten liitteiden mukaiset saatavat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 10 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Naantalin Isosuon maan kaa to paikan tarkkailututkimus lokakuussa 2014, Väliraportti nro Oheismateriaalina tutkimusraportti Varsinais-Suomen ELY-keskus: Valtion jätehuoltotyöhankkeen lopputarkastuskokouksen pöytäkirja. Oheismateriaalina pöytäkirja liitteineen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta : Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä Oheismateriaalina pöytäkirjanote liitteineen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta : Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja talous suunnitelma vuosille Oheismateriaalina pöytäkirjan ote liitteineen Varsinais-Suomen ELY-keskus : Hankintapäätös Vt8 suuntaisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Alakyläntie - Härkämäki, osa 2, Turku ja Särkänsalmentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Naantali. Oheismateriaalina ELY-keskuksen hankintapäätös Viranhaltijapäätökset 1. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 117/2014 Maanomistajan lupa ilotulituksen järjestämistä varten Naantalin vanhankaupungin rannassa 118/2014 Turku Energian kaivulupa Juhoniemenkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 119/2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten 120/2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta /2014 Turku Energian kaivulupa Latopolulle kaukolämpövuodon korjausta varten 122/2014 Turku Energia kaivulupa Muuntamonkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 123/2014 Turku Energian kaivulupa Parkinraitille kaukolämpövuodon korjausta varten 124/2014 Turku Energian kaivulupa Viluluodontielle kaukolämpövuodon korjausta varten 3/2015 Yhdyskuntatekniset palvelut tutkimus 4/2015 Lupa vainajan tuhkan sirotteluun mereen 5/2015 Lupa Muumiparkin käyttämiseen autojen pysäköintialueena , Turun Suunnistajien talvirastit 6/2015 Erikoisammattimies Matti Lindgrenin palkkaryhmän ja tuntipalkan muutos lukien 7/2015 Erikoisammattimies Juha-Pekka Signellin palkkaryhmän ja tuntipalkan muutos lukien 8/2015 Vanhemman ammattimiehen Risto Penttisen palkkaryhmän muutos lukien 9/2015 Maanomistajan lupa kaupungin omistamien maa-alueiden käyttämiseen nuottasilakkamarkkinoiden aikana Röölän rannassa 10/2015 Katualueen vuokraaminen Jani Urposelle rakennustarvikkeiden varastointia varten kiinteistön korjaustöiden ajaksi, Alikatu 13 11/2015 Moottorikelkan hankinta 2. Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Heikki Voutilainen 125/2014 Saariston liikuntapaikkojen talvihoito 126/2014 Juha Blomroosin palkkaaminen kausityöntekijäksi (liikuntapaikkojen hoito) ajalle Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Nina Vartiainen 1/2015

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Turku Energian kaivulupa Muuntamonkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 2/2015 Turku Energian kaivulupa Kreivinkadulle kaukolämpövuodon korjausta varten 4. Palvelupäällikkö Heli Rantala 34/2014 Ruokapalvelutyöntekijä Outi Ritvasen siirto Katavakodin keittiöstä Merimaskun valmistuskeittiöön 35/2014 Armi Katsamaen palkkaaminen Rymättylän päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Kirsi Kyllösen palkkaaminen Ruonan päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Mira Peltosen palkkaaminen Viialan päiväkodin palveluvastaavan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Tiia Nyyssösen palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Johanna Roosin palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Kirsi Turusen palkkaaminen siivoojan avoimen toimen hoitajaksi ajalle /2014 Hanna Jokisen palkkaaminen siivoojan sijaiseksi ajalle /2014 Tarja Lehtosen palkkaaminen siivoojan sijaisuuteen ajalle /2015 Teea Taimisen palkkaaminen Karvetin valmistuskeittiöön osa-aikaiseen ruokapalvelutyöntekijän sijaisuuteen ajalle /2015 Terhi Hirvosen palkkaaminen avoimeen siivoojan toimeen määräaikaisena /2015 Veera Laaksosen palkkaaminen määräaikaiseksi viikonloppusiivoojaksi ajalle /2015 Jonna Tynin palkkaaminen määräaikaiseksi viikonloppusiivoojaksi ajalle

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ruokapalvelunjohtaja Irma Taka-Prami 1/2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen 2015, ruokapalvelutyöntekijä Kontturi Vesa-Matti, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalle 2015, ruokapalvelutyöntekijä Tättilä Leena, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Virtanen Taija, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Peippo Marja, vakanssi /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalle 2015, ruokapalvelutyöntekijä Kim Koivu, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun määräaikainen vakanssin täyttäminen ajalla 2015, ruokapalvelutyöntekijä Mia Uimonen, vakanssi nro /2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Eija Järvisen peruspalkan tarkistaminen ruokapalveluesimiehen Anne Virtasen siirryttyä JHL-pääluottamusmiehen tehtäviin 3 pv/viikko 8/2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Maarit Kaunion peruspalkan tarkistaminen ruokapalveluesimies Irja Vihermän loman ajalta /2015 Ateriapalvelun ruokapalvelutyöntekijä Tanja Inttilän peruspalkan tarkistaminen ajalla ruokapalveluesimiehen loman ajalta TEKNINEN JOHTAJA: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää olla käyttä mättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltija päätösasiakirjoissa ilmeneviin pää töksiin. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 2-3, 5, 7-8 ja 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: :t 1 ja 9 Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: :t 1 ja 9 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, teknienn lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä: 4 Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Oikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen) Hankintayksikön yhteystiedot Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä: 6 Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Hankintayksikön yhteystiedot: Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Sähköposti: II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa saman laisissa asiois sa tärkeää; tai 2 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemi sestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankinta päätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ol lut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti.

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 0 Viranhaltijapäätökset 4. 0 Ilmoitusasiat 5. 0 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2014 6

Sisällysluettelo. 0 Viranhaltijapäätökset 4. 0 Ilmoitusasiat 5. 0 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2014 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 0 Viranhaltijapäätökset 4 0 Ilmoitusasiat 5 0 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2014 6 Naantalin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 63 Sähkötöiden minikilpailutus, Tennispalatsin julkisivujen korjaustyöt HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Sähkö-S Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 3435/08.00.00/2014 Hakija/asianosainen Asia Mainostoimisto Fabrik Oy Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä Päätöksen perustelut Joensuun

Lisätiedot

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 -1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 Kokousaika 14.10.2014 kello 12.00 - Kokouspaikka Ylivieskan kaupungintalo, kh kokoushuon Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 70 Dataprojektoreiden sekä kosketusnäyttöjen sopimushankinta Stadin ammattiopistolle HEL 2014-012382 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02

PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02 PÖYTÄKIRJA 3/2016 51 (17) Yhtymähallitus 25.02.2016 AIKA 25.02.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, neuvotteluhuone 02 KÄSITELLYT ASIAT 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 36 Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen Päätös Kaupunginhallitus on 3.2.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen toimitusjohtajan 28.1. eikä 30.1.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistöjen talvipuhtaanapidon tilaaminen optiokaudelle 2015-2016 HEL 2014-011481 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 74 Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja muutostyöt HEL 2015-001902 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 51/2015 18.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 51/2015 18.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 51 Puitesopimuksen täytäntöönpano (tietokoneita) HEL 2015-005598 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että perus- ja lukio-opetuksen kouluille ja oppilaitoksille

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan tilahankkeiden elinkaaritoteutus

Mäntsälän kunnan tilahankkeiden elinkaaritoteutus 02.07.2014 1/3 Mäntsälän kunnan tilahankkeiden elinkaaritoteutus Osallistumishakemusten avaustilaisuus Aika: Mäntsälän kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Paikka: 30.6.2014 klo 12.15 13.10 Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

-2, KH 30.11.2015 16:30

-2, KH 30.11.2015 16:30 -2, KH 30.11.2015 16:30 Kokousaika Maanantai 30.11.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (7) Hankintapäällikkö 8.4.2 5 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Selostus asiasta L2-laajennuksen kameravalvontajärjestelmä Päätös Päätän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 19.6.2013 17:00 Kokousaika Maanantai 19.6.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot