Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA"

Transkriptio

1 Metropolia ammattikorkeakoulu Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiskeskuksen avajaisseminaari Helsinki Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen Helsingin terveyskeskus Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa Uusi terveydenhuoltolaki Perusterveydenhuollon näkökulma muodostuu jatkossa tulevan terveydenhuoltolain ja sitä määrittävien asetusten ja vielä valmistelussa olevan järjestämislain perusolettamuksista Fokus: hoidon saatavuus ja laatu sekä potilasturvallisuuden takaaminen, osaamisen varmistaminen, hoidon porrastuksen toteutuminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan takaaminen Raamittaa myös omaa kehittämistyötämme 1

2 Helsingin kaupungin terveyskeskus Helsingin kaupungin terveyskeskus Perustehtävä on edistää helsinkiläisten terveyttä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellinen sairauksien hoito Tämä on kaiken osaamisen ja johtamisen perusta, hoitotyö on sitoutunut näiden perustehtävien toteuttamiseen Strategiset päätavoitteet vuosille Terveyskeskuksen arvot Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua rakennemuutosta yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa 2

3 STM:n Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön toiminta -ohjelma (2009) Hoitotyön johtaminen on nostettu keskiöön. Ilman hyvää ja hoitotyön professioita tuntevaa johtamista ei hoitotyön osaamista ja hyviä hoitokäytäntöjä saada muuttumaan terveyshyödyiksi ja vaivuttavuudeksi potilaan hoidossa. Ohjelmassa johtaminen jaotellaan: 1. Asiakaslähtöisten ja turvallisten palveluiden varmistaminen 2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osana hoitotyötä ja sen johtamista 3. Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen 4. Henkilöstön saatavuuden edistäminen ja osaamisen kehittäminen Hoitotyön osaamiskokonaisuuksia Helsingin terveyskeskuksia Terveydenedistäminen: Ennaltaehkäisevä hoitotyö, perhehoitotyö Perusosaaminen vahvaksi: Perushoitotyön osaaminen ja sen toteuttaminen on avainsana kaikilla osa-aluilla. Hoitotyö on käytännön työtä ja perustuu vahvaan professionaaliseen tietoon ja taitoon. Ikääntyvän väestön hoitotyö geriatrinen hoitotyö Alue on haaste ; on otettava hoitotyön keinoin haltuun. Potilaiden toimintakyvyn edistäminen.tällä saadaan väestö pysymään paremmassa kunnossa, ja kallista sairaala- tai laitoshoitoa voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Korostuu vanhustenhoidossa. 3

4 Hoitotyön osaamiskokonaisuuksia Helsingin terveyskeskuksia Potilaan ohjaamis- ja neuvonta-, opetustaidot: Terveyden edistäminen jalustalle, väestön pitkäaikaissairaudet jatkohoidetaan perusterveydenhuollossa. Merkitys kasvaa. Kyky vahvaan päätöksen tekoon: korostuu itsenäisessä työskentelyssä; avosairaanhoidon vastaanotto (hoidon tarpeen arviointi), kotihoidossa. Näyttöön perustuvat käytännöt, tutkiva työote! Hoitotyön kirjaaminen! Yksittäisiä osaamisalueita.: kliiniset taidot ja käden taidot hallintaan!! Esim: spesifi haavahoidon osaaminen, lääkehoito-osaaminen sekä lääkinnällinen teknologia Työelämäosaaminen yleensä: moniammatillinen tiimiosaaminen, verkostoituminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tieto- ja viestintäteknologia, taloudenhallinta, kielitaito, monikulttuurisuus Hoitohenkilöstön osaamisen varmentaminen ja osaamisen johtaminen Tavoitteena on hyvä, tasalaatuinen osaaminen ja toiminta. On keskeinen tehtäväalue hoitotyön johtamisessa: laadukkaat ja riittävän pitkät perehdyttämisohjelmat, mentorit/tutorit, osaamiskartat ja kehityskeskustelut henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja myös osastokohtainen kehittämis- ja koulutussuunnitelma. Esim. lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja lääkehoitoluvat 4

5 Hoitohenkilöstön osaamisvajeet Osaamisen vajeet tulevat esille mm. turvallinen lääkehoitoprosessissa (lähinnä teoreettisen osaamisen osoittamien lääkelupien saamisen yhteydessä), toimintakykyä edistävän hoidon toteuttamisessa iäkkäiden hoidossa, vaaratapahtumien selvittelyssä (HaiPro), tehtäväsiirroissa, lyhytaikaisten sijaisten ja uran alkuvaiheessa olevien hoitajien osaamisen hallinnassa. Hoitohenkilöstön kehittäminen ja koulutus Tukee aina työyksikön perustehtävää ja organisaation strategian läpivientiä Fokus on näyttöön perustuvissa yhtenäisissä käytännöissä ja niiden kehittämisessä Osaamisen kehittämistä on yksilötasolla, työyksikkötasolla, toimialatasolla ja organisaatiotasolla 5

6 Koko terveyskeskuksen hoitotyötä koskevat kehittämishankkeet: johdetaan hallintoylihoitajan toimesta, hankkeelle terveyskeskuksen johtoryhmän tai terveyslautakunnan päätös. Esimerkkeinä: Rakenteinen hoitotyön kirjaaminen, turvallinen lääkehoito - ohjeistus, potilasturvallisuus, ergonomiset työajat, tutkintoon johtava oppisopimus- ja rekrytointikoulutus, maahanmuuttajille kohdennettu ammatillisen suomenkielen osaamisen kehittämishanke (ASKIhanke), pääkaupunkiseudun yhteiset osaamisen kehittämisprojektit, HUS/HYKS alueen hoitotyönyhteistyö. Koko tk:n hoitotyön kehittämishankkeet.. Yleensä kehittämishankkeelle palkataan oma projektipäällikkö/vastuuhenkilö, TtM-tasoinen. Laaditaan suunnitelmat, väli- ja loppuraportit, jatkoseurannat. Raportoidaan johtoryhmälle, terveyslautakunnalle. Erityisenä haasteena on organisaation suuri koko ja toimintojen erilaisuus: kokemukseni on, että vasta noin 3 vuoden kuluttua isot hankkeet on jalkautettu organisaatioon. Uuden oppiminen ja omaksuminen on hidasta, muutosvastarintaa on sekä työjohdollisella että toiminnan tasolla 6

7 Terveystoimen talousarvio 2010 Terveyden edistämistä näyttöön perustuen Väestöryhmien väliset terveyserot ovat olemassa Terveyskeskuksen ykkösstrategia on terveyden edistämien ja väestöryhmien terveyserojen kaventaminen Viime vuosina terveydenedistämistä on tehostettu keskitetyillä hankkeilla. Hoitotyö on keskeisessä roolissa Kaupunginsairaala Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen työelämässä projekti Yhteistyöhanke Helsingin kaupunginsairaalan ja Metropolia amk:n kanssa. Tarkoituksena oli selvittää hoito- Henkilökunnannäyttöön perustuvaa hoitotyön osaamista sekä näyttöön perustuvan hoitotyön edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä kehittää näyttöön perustuva hoitotyön malli. Päätavoite: vahvistaa hoitohenkilökunnan näyttöön perustuvaa toimintaa ja kehittää hoitotyön laatua ja vaikuttavuutta käytännön toiminnassa. Muistisairaan potilaan hoitotyö Kaatumisten ehkäisy laitoshoidossa 7

8 Kaupunginsairaala Lääkehoidon turvallisuusprojekti: vaikutetaan mm. toimintatapoja yhtenäistämällä näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen lääketurvallisuuteen. On tehty mm. lääkehoidon perehdytysrunko, laadittu lääkäreille ja hoitajille listaa lääketurvallisuuden vaaranmerkeistä, muutettu lääkkeenjakokäytäntöjä ja yhtenäistetty lääkekirjaamista jne. Sairaanhoitajan-vastaanottotoiminnan kehittäminen päivystyksessä, triage-toiminta, lääkäri-hoitaja parityöskentelyä, kuntouttavan työotteen jalkauttamista päivystyksessä. Psykiatria Kohti näyttöön perustuvaa hoitotyötä koulutusprojekti; on yhteistyöhanke terveyskeskuksen psykiatrian, HUS/Hyks psykiatrian ja Metropolian kanssa syksy 2010 kevät 2012 Projektin kehitystavoitteena on: vahvistaa hoitohenkilökunnan näyttöön perustuvaa toimintaa ja näin kehittää hoitotyön laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa hoitohenkilökunnan tutkimus-, kehittämis- ja projektitaitoja 8

9 Terveysasematosasto Monisairaanpotilaan hoitomalli: toimintakäytäntöjen kehittäminen terveysasematasolla strategioiden ja sovittujen toimintakäytäntöjen mukaisesti, jokaisella terveysasemalla on fasilitaattori- lääkäri ja hoitajatyöpari Kuntalaisen käyttöliittymä: päihdetyöntekijöitä, sosiaalineuvojia ja fysioterapeutteja terv.asemille Antikoagulaatio hanke/hoito: omahoidon ja sähköisen palautejärjestelmän kehittäminen ( nyt menossa Marevan annostelu hoitajan määrittelemänä sovituissa kriteereissä) Verkkotekari : nuorisotoimi, sos. työntekijä, poliisi. Terveydenhoitajan työn kehittäminen ja mallintaminen moniammatilliseen verkkotyöhön. Neuvolassa laajojen terveystarkastusten kehittäminen näyttöön perustuen ; mukana myös Espoo ja Vantaa Hoitotyön johto mahdollistaa näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen Kotihoito Liikkumissopimus tarkoittaa ikääntyneen arkiliikkumisen suunnitelmallista tukemista kotihoitokäyntien aikana. Vähennetään ylimääräistä ikääntyneen puolesta tekemistä sekä ohjataan ja rohkaistaan häntä säännölliseen liikkumiskyvyn harjoittamiseen. Liikkumissopimus on työväline, jonka avulla työntekijät kiinnittävät huomiota asiakkaiden arkiliikkumisen ja liikkumiskyvyn säilymiseen. 9

10 Hoitotyön johto mahdollistaa näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen Hoitotyön johtajalla on merkittävä rooli siirryttäessä tutkimustiedon järjestelmälliseen hyödyntämiseen ja näyttöön perustuvaan työtapaan hoitotyön käytännön strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Hoitotyön johtaja huolehtii, että hoitohenkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen sekä työskentelyolosuhteet vastaavat työyksikön perustehtävän ja potilasturvallisuuden vaatimuksia, jotta hoitotyötä voidaan toteuttaa turvallisesti ja hyvälle hoidolle asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Hoitotyön johtaja huolehtii, että hoitosuositukset ja hoitoohjeet ovat henkilöstön saatavilla ja että näyttöön perustuvia ja hyviä käytäntöjä sovelletaan hoitotyössä. Osaamista seurataan Helsingin terveyskeskuksessa Strategiasuunnitelman toteutumisen seurannan ja arvioinnin välineitä ovat: talousarvio, strategiset toimintamittarit, laatumittaukset, johdon katselmukset, itsearvioinnit, ulkoiset arvioinnit, henkilöstöraportit, työhyvinvointikyselyt, asiakastyytyväisyyskyselyt Työntekijän /työyksikön osaamisen seuranta: TVA=työn vaativuuden arviointi, osaamiskartat ja kehityskeskustelut (sis. TSA:n=työn suorituksen arvioinnin )vuosittain=> henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja myös osastokohtainen kehittämis- ja koulutussuunnitelma. 10

11 Onnea Metropolia ammattikorkeakoulun näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiskeskukselle! 11

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Raija Nurminen NÄKÖKULMA SAIRAANHOITAJAN TULEVAISUUDEN YDINOSAAMIS- JA ERITYISKOMPETENSSEIHIN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Artikkelissa kuvataan

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot