KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:47 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Syyskauden 2012 kokousaikataulun muuttaminen Mondo Minerals B. V. Branch Finland Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennys (PSAVI/17/04.08/2011) 320 Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (PSAVI/58/04.08/2011) 321 Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisessa asumispalvelussa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa -ohjeen päivittäminen 322 Asiakaskohtaisen tuen myöntämisen perusteet tavalliseen palveluasumiseen ohjeistuksen muuttuessa 323 Salmilan kehittäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/aki Aktiiviasiakas -hankkeen päättymispäivämäärän muutos 326 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirato/valvontapäätös Tulliniemen vanhainkoti 328 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätös Vuolijoen Hoivaosasto 329 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätös Puolangan hoivaosasto 330 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätös Puolangan Palvelukoti Koivuranta 331 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/sankama Oy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/perioalfa Oy

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 334 Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:47 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-14:47 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-13:37 jäsen poistui :n 336 käsittelyn jälkeen Kemppainen Aila 10:00-13:33 jäsen poistui :n 326 käsittelyn jälkeen Nikulainen Kari 10:00-14:47 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-14:47 jäsen Tervo Raili 10:00-14:47 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-14:47 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:47 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:47 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:47 varajäsen esteellisenä poissa :n 322 käsittelyn ajan klo 11:22-11:26 ja 11:28-11:29 Poissa Moilanen Pentti jäsen Puurunen Yrjö jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-14:47 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:47 sihteeri Huttu Lauri 10:00-14:40 mh:n edustaja poistui :n 337 käsittelyn aikana Nykänen Päivi 10:17-11:02 ymp. th:n tulosaluejoht. läsnä :ien 319 ja 320 esittelyn Salomaa Seija 11:05-11:26 palvelusuunnittelij a ajan läsnä :ien 321 ja 322 esittelyn ajan Heikkinen Matti 11:36-12:12 perhepalvelujohtaj läsnä :n 323 a esittelyn ajan Huttu-Juntunen Terttu 11:36-12:12 perhepalvelupäälli läsnä :n 323 kkö esittelyn ajan Huttunen Anu 12:55-13:12 lakimies läsnä :n 324 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Raili Tervo Kaisa Tolonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävillä klo Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerros, Kajaani

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 316 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 317 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Ronkaisen ja Raili Tervon. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Tervon ja Kaisa Tolosen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Syyskauden 2012 kokousaikataulun muuttaminen STLTK 318 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 :n mukaan toi mi elin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem mis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä kos kevan esityksen. Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähe te tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kut su lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäse nil le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko kouk sessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt syykauden 2012 ko kousai ka tau lua Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että pidettäväksi so vit tu kokous perutaan ja pidettäväksi sovittu kokous siirretään pidettäväksi tiistaina Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Mondo Minerals B. V. Branch Finland Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennys (PSAVI/17/04.08/2011) STLTK 319 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto pyytää ter vey den suo je lu vi ranomai sen lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on an ta nut Paltamon terveydensuojeluviranomaisena lausunnon Mieslah den kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta Hakijan toimittamat lisäselvitykset Vesistö Vesistövaikutusarviota on tarkennettu siten, että maatutkaluotauksia apu na käyttäen on tutkittu Pitkänperänlahden uoman syvyys sekä ve den kor keus tie to ja apuna käyttäen laskettu vesitilavuus. Näiden tie to jen avulla on arvioitu päästöjen laimentumista sekä pi toi suus vaiku tuk sia. Voimakkaimmin kohonneita haitallisten aineiden (nikkeli, arseeni) pitoi suuk sia voi muodostua Pitkänperänlahden alueelle melko lyhyenä ma ta lan veden kautena kevättalvella ja toukokuun alussa, riippuen jä te ve sien johtamisen ajoittumisesta tuohon aikaan. Mieslahdella hai tal li sia pitoisuuksia ei todeta matalankaan veden aikana. Hakijan ar vion mukaan kaivoksen jätevesillä ei ole merkittävää vaikutusta ve sis tön ekologiseen tilaan pitkälläkään aikavälillä, koska haitallisten ai nei den pitoisuudet eivät muodostu huomattavan korkeiksi ja niiden esiin ty mi nen rajoittuu ajallisesti ja alueellisesti. Hakija on tarkentanut rakentamisen aikaista vesienkäsittelyä sekä kuor mi tus ar vio ta. Hakijan arvion mukaan kaivoksen ra ken ta mis ai kainen kiintoainepäästö ei ole merkittävä suhteessa nykytilaan eikä se ai heu ta merkittävää liettymistä tai kasvillisuuden muutoksia Pit känpe rän alueella. Kiintoainekuormasta voidaan poistaa n. 30 % ve siensuo je lu toi men pi teil lä (laskeutusaltaat, eroosiosuojaus, ojien kal tevuuk sien ja virtausnopeuksien toiminnallinen suunnittelu) ja jopa % pintavalutuskentällä. Kuormitusta voidaan edelleen pienen tää mm. sivukivialueen sisälle rakennettavalla laskeutusaltaalla, jol loin kuormitus on 0,5-16 kg/d työvaiheesta riippuen (alkuperäinen ar vio 71 kg/d ). Pohjavesi Kallioperän ruhjeisuutta kaivostoiminta-alueella on selvitetty ole massa olevan aineiston perusteella. Hakijan arvion mukaan hankkeen mah dol li set pohjavesivaikutukset ruhjeiden välityksellä liittyvät pohja ve den korkeusaseman ja virtaussuunnan muutoksiin avo lou hok-

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta sen läheisyydessä. Pohjavesipinnan alenema tulee arviolta ole maan enim mil lään noin 65 m avolouhoksen kohdalla ja ulottuu enin tään muu ta mien satojen metrien (max. 350 m) etäisyydelle lou hos alu eesta. Hakijan arvion mukaan ruhjeilla ei ole vaikutusta lähteiden poh jave si olo suh tei siin. Suunnitellut kaivostoiminnot eivät aiheuta muu toksia olemassa oleviin valuma-alueisiin, joten pintaveden vir taus olosuh teet eivät myöskään muutu. Murskaus Kaivosalueen käyttöön murskataan tienkunnostus- ja hie koitus-murs kei ta sivukiven läjitysalueella. Murskauksessa käytetään liiku tel ta vaa murskausyksikköä, joka on varustettu leuka- tai kar tiomurs kai mel la sekä seuloilla. Yhden murskausjakson aikana murs kataan tonnia, joka vastaa neljän viikon jaksoa. Murskaus tapahtuu syyskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ja päi vit täi nen työaika on maanantaista perjantaihin klo Alku vai heen läjitetty sivukivi toimii melu- ja pölysuojana pohjoisen ja koil li sen suuntaan. Melu Melun leviämistä on arvioitu melumallinnuksen avulla. Melua ai heutta via toimintoja ovat louhinta, räjäytykset, kivenmurskaus ja lii kennöin ti kaivosalueella sekä kuljetukset. Melutason ohjearvo voi ylittyä hank keen alkuvaiheessa alueen pohjois- ja luoteispuolen lo ma raken nuk sil la. Mallinnuksen perusteella on todennäköistä, että kiven ri ko tuk sen, murskauksen ja kivenporauksen melun leviämistä jou dutaan estämään meluestein. Pöly Pölyämistä aiheutuu alkuvaiheessa rakennustöistä sekä kai vos toimin nas sa malmin ja sivukiven louhinnasta, malmin lastauksesta ja kul je tuk ses ta sekä sivukiven läjityksestä ja murskauksesta. Ete lä tuulet lisäävät pölyn leviämisen riskiä Pitkänperänlahden ja Mölkän suoje lu alu een suuntaan, kun taas länsi- ja luoteistuulet lisäävät le viämis ris kiä mm. Tololan- ja Heinimäen sekä Raivion suuntaan. Pääosat toiminnoista ajoitetaan talvikuukausille, jolloin voidaan mi ni moida haittoja mökkiasutukselle ja kesäaikaiselle virkistyskäytölle. Pölyämisriskiä pyritään ehkäisemään toimintojen sijoittelulla niin, että asutukseen ja vesistöihin olisi riittävä etäisyys ja välissä olisi suoja vyö hyk kei tä, malmikuljetuksissa käytetään katettuja rekkoja sekä las taus aluet ta ja teitä kastellaan ja suolataan kuivimpina aikoina. Po rauk sis ta ja sivukiven murskauksesta aiheutuvaa pölyämistä voidaan jossain määrin vähentää pölyn talteenotolla. Mikäli pölyn to detaan epäedullisen tuulen vallitessa leviävän asutuksen suuntaan tai muu ten laajalle, voidaan työskentelyä rajoittaa esim. sivukiven murskaus ken täl lä. Pölyn leviämisen seuranta on esitetty tehtäväksi las keu ma me ne telmäl lä. Pölylaskeuman keräimien sijoittelussa huomioidaan pölyn po-

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ten ti aa li set leviämissuunnat mm. kaivostoimintojen sijoittumisen, maas ton muotojen ja vallitsevien tuulen suuntien perusteella sekä mah dol li ses ti häiriintyvät kohteet. Lisäksi taustatason mää rit tä mi seksi sijoitetaan vertailupiste riittävän kauaksi toiminnoista. Tärinä Ympäristöön leviävää tärinää syntyy mm. kallion louhinnasta ja liiken tees tä. Tärinän voimakkuus riippuu ensisijaisesti louhinnassa ker ral la käytettävän räjähdysaineen määrästä. Hakijan mukaan kaivostoiminnan alkuvaiheessa mitataan lou hin ta täri nää kertaluonteisesti kaivoksen ympäristössä pysyvässä asuin käytös sä olevissa rakennuksissa (yhteensä 6 kpl). Tärinämittauskohteet si jait se vat n metrin etäisyydellä kaivoksesta. Jatkossa on tar koi tus tehdä tärinämittauksia tarkistusluonteisesti kolmen (3) vuoden välein tai tiheämmin, mikäli louhinta siirtyy asutusta lähemmäksi tai mikäli esiintyy valituksia tärinästä. Muuta Lisäksi täydennyksessä on tyyppipoikkileikkaukset sivukiven lä ji tysalu ees ta ja meluvallista, arvio kaivannaisjätealueelle sijoitettavan sul fi di sen rikin määrästä sekä kiinteistöselvityksiä kaivosalueen lähel tä. Erillisliitteeseen on koottu lautakunnan aiemmin antama lausunto, kar tat pohjavedenvirtaussuunnista, melualueista, pö lyn seu ran ta pisteis tä sekä tärinämittauskohteista. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johta ja Päivi Nykänen, puh , sähköpostitse etu Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Mondo Minerals B.V. Branch Fin lan din lupahakemuksen johdosta aiemmin annetun lausunnon (STLTK ) lisäksi seuraavaa: Suotovedet Sivukivialueiden suotovesille tulee ympäristö- ja terveyshaittojen estä mi sek si antaa tarkkailu- ja toimenpidevelvoite, joihin sisältyy sekä mää räl li set että laadulliset kriteerit. Suotovedet tulee kä si tel lä siten, ett ei vät ne aiheuta maaperän pilaantumista, Pitkänperänlahden mata loi tu mis ta, haittaa ym pä ris töl le ja terveydelle. Melu Toiminta-ajaksi on hakemuksessa esitetty ma-pe klo Toi minta-ai kaa tulee rajoittaa siten, että iltaisin klo 20 jälkeen ei melua ai-

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: heut ta via toimenpiteitä sallittaisi ihmisten virkistäytymisen ja levon vuok si. Rä jäy tyk sien ajoittaminen oikein ja niistä tiedottaminen vähen tä vät lä hi asu tuk sen kokemaa haittaa. Melun osalta tulee noudattaa Valtioneuvoston päätöstä melutason oh je ar vois ta (993/1992). Pöly Pölyhaittojen ehkäisemiseksi toiminta-aikarajoitusten lisäksi pö lypääs töil le tulee asettaa tarkkailuvelvoite ja päästöraja-arvo. Hakijan mukaan pölyseurantaa on tarkoitus toteuttaa las keu ma mene tel mäl lä, joka kuvaa lähinnä pölyn mukana kulkeutuvia hait ta-ainei ta ja pölykuormituksesta aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa. Ny ky tut kimuk sin on kuitenkin todettu hengitettävien hiukkasten aiheuttavan ter veys vai ku tuk sia, joten tarkkailuun on lisäksi otettava pien hiuk kaset mukaan ja selvitys tulisi tehdä siten, että tulokset ovat ver rat tavis sa ilmanlaatuasetuksen ohje- ja raja-arvoihin. Lisäksi hen gi tet tävien hiukkasten mittaukset antavat paremman kuvan hetkittäisistä pi toi suus vaih te luis ta. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että rautatie vaih toeh to tulee selvittää. Asiantuntijana tässä kokouksessa kuultiin ym pä ris tö ter vey den huollon tulosaluejohtaja Päivi Nykästä, hän saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo Tämän asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa esiteltiin 320. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennys

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (PSAVI/58/04.08/2011) STLTK 320 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon Pohjois-Suomen Alue hal lin to vi ras tol le Sotkamon ja Kajaanin ter vey den suo je lu vi ranomai se na otsikossa mainitusta asiasta. Talvivaara Sotkamo Oy on antanut vastineensa lautakunnan lau suntoon, joka on liitteenä. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen päällikkö Päivi Nykänen ja ter veys tar kas ta ja Päivi Parikka osallistuivat Poh jois-suomen Aluehallintoviraston järjestämään lausunnonantajien vi ranomais kat sel muk seen Talvivaaran kaivoksella. Lisäksi alue hal lin to viras to järjestää kaksi asukastilaisuutta viikolla 41. Katselmuksessa tuo tiin esille, että lautakunnalla on mahdollisuus täydentää lau sun toaan mennessä. Kesäkuussa 2012 velvoitti Kainuun ELY-keskus ter vey den suo je lu viran omais ta selvittämään toimialueellaan Itä-Sonkajärven ran ta kaavoi te tun vesistöalueen rantakiinteistöjen omistajien ja vir kis tys käyt täjien selvityspyynnön perusteella Laakajärven vedenkäytöstä esiin tyvien oireiden syyt ja tarvittaessa ryhtymään toimiin mahdollisen tervey del li sen haitan ehkäisemiseksi. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto selvitti asiaa olemassa olevan tiedon perusteella. Selvityksen yhteydessä to det tiin, että rantakiinteistöjen omistajille tulisi laatia kysely, jolla selvi te tään esiintyneet oireet ja niiden laajuus sekä oireiden esiin ty misen syiden selvittämisen osalta käytettäisiin asiantuntijalaitosten palve lu ja (THL). Vesienkäsittelyyn liittyen on tiedotustilaisuuksissa tullut esille, että kai vos alu eel le jätevesien puhdistusta varten rakennettavaa kal vosuo da tus lai tos ta tullaan käyttämään aluksi louhosalueella v va ras toi tu jen vesien puhdistamiseen ennen prosessivedeksi joh tamis ta. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johta ja Päivi Nykänen, puh , sähköpostitse etu

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta pysyttäytyy esittämässään lau sun nossa liittyen Talvivaara Sotkamo Oy:n lupahakemukseen ja täydentää lau sun to aan seuraavasti: Talvivaara Sotkamo Oy tulee velvoittaa selvittämään toiminnastaan mah dol li ses ti aiheutuvat terveydelliset vaikutukset käytettäessä kaivos toi min nan vaikutusalueen luonnonvesiä (selvilläolovelvollisuus). Sel vi tys tulee toimittaa vaikutusalueen valvoville viranomaisille, tervey den suo je lu vi ran omai sil le sekä ympäristönsuojeluviranomaisille tie dok si. Jätevesien osalta on sosiaali- ja terveyslautakunta lausunnossaan esit tä nyt, että jätevedet tulee käsitellä jätevedenpuhdistamossa ennen niiden johtamista vesistöön. Lautakunta haluaa korostaa tätä kan taan sa. Lisäksi vesistöön johdettaville jätevesille tulee asettaa sel lai set päästöraja-arvot kuormittaville aineille, ettei terveys- ja ympä ris tö hait to ja luonnonvesien käytöstä aiheudu eikä vedenlaadun huo no ne mis ta tapahdu. Uraanilaitokselle ei tule antaa aloittamislupaa ennen kuin ve den puhdis tus lai tos on saatettu kuntoon. Vesistöön johdettavat vedet on käsi tel tä vä monipuolisessa jätevedenpuhdistamossa siten, ettei niistä ai heu du pohja- ja pintavesien pitaantumisvaaraa eikä näin ollen haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaikkia vesistöjä merkittävinä vesis töi nä. Tämän asia esiteltiin heti :n 319 esittelyn jälkeen. Asian tun ti ja na asiassa kuultiin ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päi vi Nykästä, hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 11:02. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisessa asumispalvelussa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa -ohjeen päivittäminen STLTK 321 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Asiakasmaksujen alentaminen/pe ri mättä jättäminen julkisessa asumispalvelussa ja kotihoidossa -oh jeis tuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten jul ki sis sa asumispalveluissa (tehostettu palveluasuminen) ja ko ti hoidos sa. Ohjeistusta päivitettiin yhteistyössä perhepalvelujen ja vanhus pal ve lu jen viranhaltijoiden toimesta vuonna Hoito- ja palvelukodit: Hoito ja palvelukodit ovat avohoidon yksikköjä, joissa asukkaat ovat hen ki lö koh tai ses sa vuokrasuhteessa ja maksavat tarvitsemansa palve lut itse. Hoito- ja palvelukodeissa asuminen rinnastetaan kotona asu mi seen, joten asiakas saa KELA:n mahdollisesti maksamat etuudet: asumistuki, hoitotuki, korvaukset lääkkeistä yms. Asiakas vel voite taan hakemaan KELA:n myöntämät etuudet ennen asia kas mak sujen tarkistamista. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisia lakisääteisiä so si aa li pal ve lu ja, joiden järjestämisvastuu on kunnalla/maakunnalla. Asiakkaat sijoittuvat hoito- ja palvelukoteihin julkiseen asu mis pal veluun SAS-ryhmän kautta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän so si aali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Päivitetyn SAS-toi min ta sään nön Tehostettuun palveluasumiseen ja pit kä ai kaiseen laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit. Hoito- ja palvelukodissa annettavasta palvelusta tehdään palvelun saa jan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan an net tavat palvelut. Suunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. (Laki so siaa li huol lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 7) Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaiset asumispalvelut maakunta voi joko tuot taa itse tai ostaa ne muilta palvelun tuottajilta. Kainuun maa kunta-kun ta yh ty män ostopalveluihin osoittamien asiakkaiden maksut mää räy ty vät samoilla periaatteilla kuin Kainuun maakunta -kun ta yhty män itse tuottamista vastaavista palveluista. (Laki ja asetus so siaa li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Mikäli asiakkaan tulot asiakkaalle määriteltyyn hoito- ja pe rus pal velu mak suun eivät riitä, niin asiakasmaksulain 11 :n mukaan edellä mai nit tu ja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa, jos henkilön ela tus vel vol li suus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset nä kö kohdat huomioon ottaen on siihen syytä. Palveluja tuottava kun ta yh tymä voi asiakasmaksulain 11 :n mukaan päättää, että muitakin kuin 1 mom. määriteltyjä maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, ku ten tukipalvelumaksuja mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ot taen niihin on syytä. Asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää Kai nuun maakunta -kuntayhtymän delegointipykälän mukaisesti mää ri tel ty työntekijä tekemänsä asiakasmaksujen alen ta mi nen/pe rimät tä jättäminen laskelman perusteella. Kunnalliset asiakasmaksut määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan tulo jen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Jos asiakasmaksu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa ilmoittamiin vir heel lisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajal ta. Asiakkaat, jotka hakeutuvat yksityisiin hoito- ja palvelukoteihin itse, vas taa vat myös kustannuksistaan suoraan palvelun tuottajille. Maksunalennusta, -perimättä jättämistä laskettaessa käytetään toi meen tu lo tu ki la kia ja ohjeita hoito- ja palvelukodeissa asuville asiak kail le seuraavin poikkeuksin: - menoksi lasketaan asiakkaalle julkiseen palveluun määritellyt hoito/pe rus pal ve lu mak sut - hoito-/palvelukodin vuokra - ateriapalvelu, laskun ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan - siivouspalvelu- ja vaatehuoltomaksu laskun ja hoito- ja pal ve lusuun ni tel man mukaan - käyttövarat 99 /kk (Käyttövaraan sovelletaan Asetus sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksusta 1992/ Laskennallisena käyt tö va ra na huomioidaan 33:n mukaan vähintään jätettävä käyttö va ra.) Käyttövaroilla katetaan seuraavia menoja: - vaatemenot - henkilökohtaiset hygieniamenot - vähäiset terveydenhuoltomenot (mm. käsikauppalääkkeet ja hoi totar vik keet, sairaankuljetuksen omavastuu) - harrastus- ja virkistysmenot ja kuljetuspalvelumaksut - puhelimen käyttömaksut ym. mediamaksut Lääkärin määräämät lääkkeet: Laskelmassa otetaan huomioon lääkä rin määräämät lääkkeet siten, että kertyneestä KELA: n oma vastuu osuu des ta huomioidaan keskimääräinen summa/kk. Mikäli KE-

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LA: n lääkkeiden omavastuuosuuden maksukatto on edellisenä vuon na täyttynyt, huomioidaan uudessa laskelmassa enintään 58,40 /kk. (Vuoden 2012 KELA: n omavastuuosuuden maksukatto on 700,92. Vuosittainen maksukattokertymä:12) Tuloina otetaan huomioon henkilön käytettävissä olevat tulot, ra hava rat ja omaisuuden mahdollinen tuotto. Varoina ei huomioida henki lön irtainta tai kiinteää omaisuutta. Irtaimistoon ja muuhun kiinteään omaisuuteen liittyviä kuluja ei huomioi da menoina. Rahavaroista jätetään huomioimatta euron suojaosuus hau tajais kus tan nuk siin, hoito- ja palvelukodeissa asuvilla. Kotihoidon palvelujen piiriin kuuluva kotona asuva yli 65-vuotias asiakas: Mikäli omassa kodissaan asuvan asiakkaan tulot ja varat eivät riitä toi meen tu lo tu ki lain mukaan hyväksyttäviin menoihin ja kotihoidon mää ri tel tyyn hoitomaksuun hänen taloudellista tilannettaan tar kas tellaan laskelmalla. Laskelmaan merkitään tulot ja varat sekä toi meentu lo tu ki lain mukaiset hyväksyttävät menot. Menot koostuvat pe rusosas ta, asumismenoista ja erityismenoista. Laskelmassa tulot ja varat huomioidaan kuten muillakin asiakkailla; saa man sa palvelut asiakkaat kustantavat omilla tuloillaan ja va roillaan. Asumismenoilla tarkoitetaan vuokraa tai yhtiövastiketta, sähkö-, lämpö-, vesi-, jäte- ja muita keskeisiä kiinteistön hoitokuluja sekä asunnon vakuutusmaksuja. Asuntolainan korot otetaan huomioon, mutta ei lainanlyhennyksiä. Erityismenoina otetaan huomioon: määritelty kotihoitomaksu, lää kärin määräämät lääkkeet, enintään 58,40 /kk omavastuuosuus mikä li KELA: n maksukatto on täyttynyt, muussa tapauksessa las kelmas sa otetaan huomioon kuukausimeno asiakkaan mak su kat to kerty män mukaan (kts. kappale lääkärin määräämät lääkkeet) ja tur vapu he li men käyttömenot. Perusosa jakautuu ravintomenoihin 49 % ja käyttövaroihin 51 % Käyttövaroilla katetaan mm. seuraavia menoja: - vaatemenot, vaatehuoltomenot - vähäiset terveydenhuoltomenot (mm. käsikauppalääkkeet ja hoi totar vik keet, sairaankuljetuksen omavastuu) - henkilökohtaiset puhtausmenot - kodin (=oman asunnon) puhtausmenot, siivouspalvelumaksut - harrastus- ja virkistysmenot ja kuljetuspalvelumaksut

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta puhelimen käyttömaksut ym. mediamaksut Kotiin kuljetetun aterian maksut otetaan huomioon laskun mukaan, mut ta perusosaa pienennetään 1/3:lla ravintomenosta/kuljetusateria. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh ja palvelusuunnittelija Seija Salomaa, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat päivitetyt pe riaat teet noudatettavaksi asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jät tä mi seen julkisissa asumispalveluissa ja kotihoidossa al kaen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin palvelusuunnittelija Seija Sa lomaa ta hän saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 11:05. Tämän asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa esi teltiin 322. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakaskohtaisen tuen myöntämisen perusteet tavalliseen palveluasumiseen ohjeistuksen muuttuessa STLTK 322 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnassa teh tiin päätös asiakaskohtaisen tuen myön tä misen perusteista tavalliseen palveluasumiseen. Asiakaskohtainen tuki oli suunniteltu ns. ylimenokaudeksi, niille asiak kail le jotka olivat asuneet Ylä-Kainuussa ja Kajaanin seudulla ole vis sa palvelutaloissa ennen Asiasta konsultoitiin silloin Kun ta lii ton erityisasiantuntijaa ja myös hänen mukaansa oli pe rus teltua laatia ohjeistus ylimenokaudelle. Ohjeistuksessa tuli näkyä selkeäs ti ketä ohjeistus koski, rajaukset ja se että vanhuspalvelut eivät os ta tavallista palveluasumista Asiakaskohtaista tukea saavia asiakkaita vuonna 2006 oli yhteensä 57. Asiakaskohtaisen tuen asiakkaita on edelleen 34 asiakasta ja he asu vat Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry:llä, Puolangan vanhus ten ko ti yh dis tys ry:llä, Yrjö- ja Hanna Oy:llä, Kajaanin Pal ve lu ta losää tiöl lä sekä Arvola koti ry:llä Maakunta-kuntayhtymässä on päivitetty liitteen mukaiset asia kaskoh tai sen tuen myöntämisperusteet tavalliseen palveluasumiseen. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh ja palvelusuunnittelija Seija Salomaa, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1) tällä päätöksellä kumotaan ja muutetaan sosiaali- ja ter veys lau takun nan päätös ) niiden asiakkaiden osalta tukemista jatketaan, jotka ovat saaneet asia kas koh tai sen päätöksen mennessä (sote-ltk ) asiakaskohtaisesta tuesta palveluasumiseen 3) alkaen tuleville mahdollisille uusille asiakkaille tukea ei myönnetä 4) asiakaskohtaisen tuen myöntämisperusteet muutetaan las ket tavak si liit tee nä 1 olevan päivitetyn ohjeistuksen mukaan

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Tämä asia esiteltiin :n 321 esittelyn jälkeen, asiantuntijana kuultiin pal ve lu suun nit te li ja Seija Salomaata hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 11:26. Kyllikki Pyykkönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian esittelyn ajaksi klo 11:22-11:26 ja päätöksen teon ajaksi klo 11: Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, Asiakaskohtaisen tuen myöntämisen/laskemisen perusteet

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Salmilan kehittäminen STLTK 323 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt, että lapsiperheiden so siaa li pal ve luis sa selvitettäisiin mahdollisuudet Salmilan las ten suo je luyk si kön toiminnan laajentamiseen.. Lastensuojelun laitoshuollon me not ovat vuosi vuodelta kasvaneet, tälle vuodelle ko. menoihin va rat tiin 6,2 milj. euroa Menoista valtaosa suuntautuu Kainuun ul kopuo lel le. Me no jen kasvun taustalla on lisääntynyt tarve kodin ul kopuo li siin si joi tuk siin. Salmilan kehittämistyöryhmä ehdottaa, että - Salmilaan perustettaisiin 2. osasto haastavimmille nuorille, osasto oli si 5-paikkainen, - Salmilassa aloitettaisiin ammatillinen tukihenkilötoiminta, joka olisi tar koi tet tu kaikille ko. tuen tarpeessa oleville kainuulaisille lapsille, - Salmilassa aloitettaisiin kriisipaikkatoiminta lastensuojelutarpeen ar vioin ti jak so ja varten - Salmilassa kehitettäisiin perhekuntoutusta. Uusien toimintojen aloittamiseen tarvittaisiin yhdeksän (9) uutta työn te ki jää; yksi (1) sosiaalityöntekijä, neljä (4) sosiaaliohjaajaa ja nel jä (4) ohjaajaa, joiden palkkauskustannukset olisivat e/vuo si. Summa ei ole suuri, jos sitä verrataan kaikkiin asia kas pal velu jen ostoihin lasten sosiaalipalveluissa, joihin käytetään tänä vuonna ennusteen mukaan noin 9,7 milj. euroa. Toiminnan laajentamisen tavoitteena on vähentää ostopalveluja. Asia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan oheismateriaalia lastensuojelun taus ta tie toihin liittyvä selvitys sekä tarkempaa tietoa työryhmän ke hit tä mis eh dotuk sis ta ja lastensuojelun henkilöstön laatima IVA-arviointitaulukko ke hit tä mis eh do tuk sis ta. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelupäällikkö Terttu Hut tu-jun tunen, puh , perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh, ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa jat ko valmis te lu oh jei ta.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä ja perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntusta, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:36-12:12. Hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta STLTK 324 Maakuntahallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi ta lou den seurantaraportin ajalta : Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä ta louden ja toiminnan seurantaraportti kaksi (2) kertaa vuodessa. En simmäi nen raportti tehdään huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen raportti elo kuun lopun tilanteesta. Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet on pääosin saavutettu, mutta talou del li set tavoitteet eivät. Toimeentulotukitarve on hieman vä hen tynyt, mutta toimeentulotukeen varatut määrärahat ylittyvät ta lous arvion tiukkuuden vuoksi. Hoitotakuuta seurataan säännöllisesti ja Valvira sekä AVI valvovat mää rä ai ko jen noudattamista. Hoitotakuuta ei ole pystytty kaikilta osin noudattamaan. Jonot eivät ole poistuneet, vaikka toiminta on te ho kas ta. STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lu ra ken ne työryh mään on osallistuttu. Vanhuspalvelulaki on lausunnolla. Hen ki löstön määrää on vähennetty säästötoimien vuoksi 54 HTV viime vuoden toteutumasta. Uusi sairaala -hankkeen väliraportti on val mis tunut. Kunnat ovat käynnistäneet kehittämishankkeen pal ve lu pro sessien arvioimiseksi. Tuloarvio on ollut liian optimistinen talousarviossa 2012 noin 1 milj. eu roa. Käyttösuunnitelmassa tuloarviota on pienennetty 0,8 milj. euroa. Mää rä ra hat eivät riitä, koska kuntien antama raami on tiukka ja ti lin pää tök seen 2011 verrattuna käyttösuunnitelman toimintakulut kas va vat vain 0,7 %. Ostopalveluiden HUS:sta, OYS:sta ja las tensuo je lu lai tok sil ta arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 6,2 milj. eu roa. Maakunta-kuntayhtymän talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Käyt tö suun ni tel ma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Toimintatuotot Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mu kaan toimintatuotot ovat vuodelle 2012 yhteensä 42,2 milj. euron suu rui sik si. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennes sä 24,5 milj. euroa, joka on 58,1 % koko vuoden osuudesta. Toimin ta tuot to jen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyt tö suun ni telmaa suu rem pi na.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintakulut Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 97,4 milj. euroa. Tämä on 67,3 % koko vuodelle varatusta bud jet timää rä ra has ta, joka on 144,6 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavan ajan koh dan toteuma oli 64,4 %. Kaikki kuluvalle vuodelle tarkoitetut palk ko jen sopimuskorotukset on tehty tammikuussa. Arvio lo ma korvauk sis ta ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuu kausi koh tai ses ti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuo ro li sät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteu tu maan noin 3,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2, tämä on 90 hen ki lö työ vuot ta pienempi kuin vuoden 2011 toteuma oli. Elokuun lo pus sa kumulatiivinen toteutuma oli htv2, eli ylitystä ta voit teeseen verrattuna on edelleen 87 henkilötyövuotta. Tu los alue koh tainen kumulatiivinen toteuma tammi-elokuulta 2012: Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yh teen sä 33,1 milj. euroa. Tämä on 68,1 prosenttia budjetoidusta. To teu mas ta puuttuu yhden kuukauden asiakaspalvelujen ostot. Asia kas pal ve lu jen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken ar vion mukaan 6,2 milj. eurolla. Talousarvioon verrattuna ostot ylit tyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 1,5 milj. eu roa, jossa suurin ylitys tulee konservatiivisella vastuualueella asiakas pal ve lu jen ostoissa kuntayhtymiltä. Konservatiivisella vas tuu alueel la avosydänkirurgiassa ja neurokirurgiassa potilasmäärissä ei ole ol lut olennaista nousua, mutta niiden laskutus on noussut osin DRG-hin noit te lun ja osin komplikaatioiden vuoksi. Neurokirurgisia po ti lai ta on jonkin verran tavallista enemmän jouduttu lähettämään yli opis to sai raa laan oman huonon neurologitilanteen vuoksi. On ko logi as sa ja he ma to lo gias sa potilasmäärät ovat jonkin verran nousseet. Suu rin syy on hoi don por ras tuk sen mukaan OYS:ssa hoidettavien viime vuotta suu rem pi määrä, mutta onkologiassa huono on ko lo gi ti lanne on vaatinut joi den kin periaatteessa täällä hoidettavien potilaiden

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta lä het tä mis tä OYS:iin. HUS:ssa tehtäviä kantasolusiirtoja on selvästi ta val lis ta enem män. Elinsiirtopuolella on tulossa mm. sydämen- ja keuh kon siir to ja. Mielenterveyspalvelujen osalta ostot OYS:lta ovat kas va neet vaikeahoitoisten potilaiden pitkäaikaisten hoitojaksojen vuok si. Perhepalvelujen tulosalueella ylitystä tulee 4,6 milj. euroa, joista lapsi per hei den terveydenhuoltopalveluissa kuntayhtymiltä 2,0 milj. euroa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 2,6 milj. euroa las ten suo jelun laitoshoidon ostoissa. Lapsiperheiden ter vey den huol to pal ve luissa psykiatrian osastoilla on ollut pitkäkestoisia hoitojaksoja, joihin on liit ty nyt ostopalveluja. Ostojen kasvua selittävät naisten ja lasten vaikeat sairaudet (mm. sydän- ja syöpäsairaudet) ja niihin liittyvät pit käkes toi set hoitojaksot osastoilla. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelut tarve on kasvanut, mi kä on lisännyt lasten sijoituksia. Kaikkia lapsia ei voida sijoittaa per hei siin heidän vaikeahoitoisuutensa vuoksi. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 19,4 milj. euroa, joka on 66,5 % budjetoidusta. Viime vuoden vastaa va toteuma oli 62,8 % eli 18,0 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljes sä toimituksista noin 2 viikkoa - 1 kuukausi. Elokuun ennusteen mu kaan muiden palvelujen ostot ylittyvät noin 1,4 milj. euroa. Käyttö suun ni tel maan verrattuna muut palvelujen ostot ylittyvät ter veyden- ja sai rau den hoi don palvelujen tulosalueella 0,2 milj. euroa ja per he pal ve lu jen tulosalueella 0,3 milj. euroa sekä vanhuspalvelujen tu los alu eel la 0,5 milj. euroa sekä alittuvat soten johdon tuen vas tuualu eel la 0,2 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 62,4 % budjetoidusta eli 12,6 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteu tu ma oli 65,3 % eli 12,8 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet ylittävät käyt tö suun ni tel man tämän hetken arvion mukaan 0,2 milj. euroa. Ta lous ar vi oon verrattuna aiheet ja tarvikkeet ylittyvät sai raan hoi dollis ten palvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa, terveyden- ja sai rauden hoi don palvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa ja perhepalvelujen tu los alu eel la 0,1 milj. euroa. Hankintarajoitukset ovat olleet voi massa alkaen. Lisäksi maakuntajohtaja on antanut li sä oh jeen hankintojen rajoittamisesta. Avustukset ovat toteutuneet 64,8 % budjetoidusta eli 10,7 milj. euroa. Vastaava luku viime vuonna oli 11,1 milj. euroa, joka oli 64,1 % ko ko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien mak sa tus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avus tus ten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman noin 0,7 milj. euroa. Vuokrat ovat toteutuneet 69,1 % käyttösuunnitelmasta eli 6,6 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 6,1 milj. euroa eli

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ,7 %. Vuokrien arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 81,0 % budjetoidusta eli 0,3 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 0,3 milj. euroa eli 73,1 %. Muut toimintakulut toteutuvat lähes käyttösuunnitelman mukai ses ti. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. Tulosennuste: Kuluvan vuoden tilikauden tulos sosiaali- ja terveystoimialalla tulee ole maan elokuun ennusteen mukaan noin 12,6 milj. euroa ali jää mäinen. Alijäämää suurimmalta osalta tulee palvelujen ostoista. Li säk si hen ki lös tö me not, aineet ja tavarat, avustukset sekä vuokrat ylit ty nevät. Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarvion 2012 seu ran ta raportin sosiaali- ja terveystoimialan osuus ajal ta jaetaan lau ta kun nal le esityslistan eril lis liit tee nä. Erillisliite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedok si talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta Kokouksessa jaettiin vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa laadi tut selvitykset ja ne sovittiin liitettäväksi pöytäkirjan liitteiksi nro 2 ja 3. Liite nro: 2-3 Keskustelun kuluessa Anni-Inkeri Törmänen esitti ja Tauno Ron kainen kannatti, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa oikeuden tehdä omaishoidon tukipäätöksiä myöntämiskriteerit täyttävissä ta pauksis sa, koska se parantaa toimintakatetta. Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti pää tös eh dotuk sen sa kuulumaan, että lautakunta keskustelee asiasta ja mer kitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta sekä lisäksi lautakunta uudistaa aikaisemman li sä talous ar vio esi tyk sen ja liittää mukaan vanhus- ja vammaispalveluissa

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta laa di tut selvitykset omaishoidon tuen osalta pitämässään kokouksessa lautakunta päätti esittää maakun ta hal li tuk sel le, että vuoden 2012 lisätalousarvio käsiteltäisiin jo pidettävässä maakuntavaltuuston kokouksessa. Li sä talous ar vio tulisi käsitellä ennen kuin kunnat päättävät vuoden 2013 ta lous ar vios ta. Lautakunta esittää, että omaishoidon tukeen myönne tään lisämäärärahaa, jota voidaan käyttää myös takautuvasti. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin lakimies Anu Huttusta, hän oli läs nä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 12:55-13:12. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poik kea va esitys on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja kysyi, että käy kö lautakunnalle, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kan nat ta vat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kan natta vat Anni-Inkeri Törmäsen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa kät ten nos to ää nes tyk ses sä annettiin kahdeksan (8) JAA-ääntä (Pekka Heikkinen, Aki Karjalainen, Aila Kemppainen, Kari Nikulainen, Kyl lik ki Pyykkönen, Raili Tervo, Kaisa Tolonen ja Sanni Väisänen) ja kak si (2) EI-ääntä (Anni-Inkeri Törmänen ja Tauno Ronkainen). Kokouk ses ta oli poissa Yrjö Puurunen. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta äänin 8-2 hyväksyi sosiaali- ja ter veys joh ta jan muutetun päätösehdotuksen. Liitteet Erillsiliite nro 2, : Toiminnan ja talouden seurantaraportin sosiaali- ja terveystoimialan osuus ajalta Liite nro 2, Omaishoidon tuen selvitys vammaispalveluissa Liite nro 3, : Vanhuspalveluiden omaishoidon tukiselvitys

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/aki Aktiiviasiakas -hankkeen päättymispäivämäärän muutos STLTK 325 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt TEKES-rahoitteisen AKI Aktiiviasiakas -hankkeen (STLTK 222). Rahoitus on myön net ty ajalle Myöhästyneen aloituksen ta kia hankkeelle haetaan jatkoaikaa, joka toteutetaan jo myönnetyn mää rä ra han puitteissa. AKI Aktiiviasiakas -hankkeen päätehtävä on luoda uusi geneerinen asia kas läh töi nen hyvinvointipalvelujen välittämisen malli. Hank keessa suunnitellaan ja pilotoidaan palvelutarjotin, sähköisen asioinnin vä li ne, johon julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin pal velut kootaan keskitetysti. Palvelutarjottimesta luodaan asiakkaille, omai sil le ja palveluohjaajille työkalu, joka tarjoaa ajantasaisen tiedon pait si julkisen myös yksityisen sektorin palvelutarjonnasta. Tämä aut taa siirtymään organisaatiokeskeisestä palveluohjauksesta asiakas läh töi seen palveluohjaukseen, jossa kunkin asiakkaan kanssa laa di taan palvelutarpeen arvioinnin jälkeen juuri kyseiselle henkilölle par hai ten sopiva palvelupaketti. Palvelupakettiin voi kuulua kun ta yhty män itse tuottamia, palvelusetelillä hankittavia sekä asiakkaan itse mak sa mia palveluja. Eräissä Euroopan maissa on saatu hyviä ko kemuk sia ns. henkilökohtaisesta budjetoinnista, jossa asiakkaalle myön ne tään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen tietty rahasumma palve lu jen järjestämistä varten. Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin on onnistuttu lisäämään samalla, kun palvelut on voitu järjestää 5 15 % edullisemmin kuin aiemmin. Aktiiviasiakashanke laatii suun nitel man, miten henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapaa voidaan to teut taa Kainuussa suomalaisen lainsäädännön puitteissa. Toteutusajan muutosta tarvitaan, jotta hanke voi saavuttaa pro jek tisuun ni tel mas sa määritellyt tavoitteensa. Palvelutarjotin-nimisen sähköi sen asioinnin alustan pilotointi voidaan aloittaa vasta vuoden 2012 loppupuolella. Pilotointiajan tulee olla riittävän pitkä käyt tä jä koke mus ten keräämiseksi ja palvelutarjottimen vakiinnuttamiseksi palve lu oh jaa jien päivittäiseksi työkaluksi. Hankkeen suunnittelema palve lu oh jaus kou lu tus ei sopinut vielä kuntayhtymän syksyn 2012 koulu tus ka len te riin. Lisäksi hankkeen päätehtävä, uuden geneerisen hyvin voin ti pal ve lu jen välittämisen mallin suunnittelu, edellyttää tuloksia hank keen muista osioista. Hankkeen johtoryhmä on esittänyt jatkoajan hakemista saak ka. Hanke on mennessä käyttänyt 53,7 % ko ko naismää rä ra has taan ja mennessä tullaan käyttämään 67,4 %. Tarvittava 7 kk jatkoaika ei edellytä lisärahoitusta. Tekes ra hoit taja na on suhtautunut myönteisesti hankkeen päättymispäivämäärän

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: muut ta mi seen, jotta projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavu te taan. Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy AKI Aktiiviasiakas -hankkeel le myönnetyn määrärahan puitteissa päättymispäivämäärän muu tok sen saakka. Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö on suljettuna , koska toiminnan kannalta välttämättömät säh köiset järjestelmät eivät toimi muutostöiden vuoksi ja henkilökunta on lo mau tet tu na, lomalla ja ylityövapaalla 2. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito: - Riippuvuuksien hoito A-klinikka, Kajaani on suljettu Suun terveydenhuolto: Puolangan, Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Otanmäen hammashoitolat on suljettu Operatiivinen vastuualue: - Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu Kirurgian poliklinikka on suljettu ja Silmätautien poliklinikka on suljettu ja Konservatiivinen vastuualue: - Osasto 8 on suljettu Sisätautien poliklinikka on suljettu Keuhkosairauksien poliklinikka on suljettu , ja Neurologian poliklinikka on suljettu ja Ihotautien poliklinikka on suljettu Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikkö - Kuntoutusyksikkö on suljettu Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kajaanin seutu viikot 43 ( , 51 ( ja 52 ( ) sekä : - Lääkärin päivystys- ja vastaanottotoiminta Paltamon, Ris ti järven, Vuolijoen ja Lehtikankaan terveysasemilla on suljettu - Päivystys (lääkärit ja hoitajat) Kajaanin pääterveysasemalla, Sa ta ma ka tu 2 A, ma-to klo 8-16, pe Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Kansanterveyshoitajien puhelinohjaus ja -neuvonta sekä ajanva raus (mm. injektiot, haavanhoidot, ompeleiden poistot) ma-pe klo 8-9 ja 12-13, puh. (08) , Potilastoimisto puh. (08) Hoitotarvikejakelu - Paltamon, Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien hoi to tar vi ke ja kelu on suljettu - Kajaanin pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on suljettu, kii reel liset asiat hoidetaan Kajaanin pääterveysaseman potilastoimistossa ma pe klo 8 9 ja 12 13, puh. (08) Reseptien uusiminen - Kiireelliset reseptit voi toimittaa oman paikkakunnan apteekkiin tai Ka jaa nin pääterveysasemalle, Satamakatu 2 A, puh. (08) Ylä-Kainuu vko 43 ( , 51 ( ja 52 ( ) sekä : Suomussalmi - Päivystysvastaanotto terveysasemalla ma-pe klo 8-18, la-su 9-18, Väls kä rin ku ja 2 - Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Potilastoimisto ma-pe klo 8-16, puh. (08) , Puolanka - lääkärien ja kansanterveyshoitajien vastaanottotoiminta on suljettu - päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto toimii, puh. (08) Hyrynsalmi - lääkärinvastaanotto suljettu - kansanterveyshoitajan vastaanotto on suljettu viikko 43 ja viikko 52, vastaanotto toimii viikko 51 Hoitotarvikejakelu - hoitotarvikejakelu toimii Hyrynsalmella ja Suomussalmella

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 324 17.10.2012 Maakuntahallitus I 141 05.11.2012 Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.8.2012 // STLTK 324 Maakuntahallitus on kokouksessaan 8.10.2012 merkinnyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot