Laadullisen aineiston analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadullisen aineiston analyysi"

Transkriptio

1 Laadullisen aineiston analyysi Laadullisen aineiston analyysi Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta Analyysillä pyritään aineisto tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota; päinvastoin pyritään informaationarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä Aineiston käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia analyysitapoja Kvantitatiiviset analyysitekniikat Teemoittelu Tyypittely Anja Taanila, KT, Professori Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Oulun Yliopisto Sisällön analyysi Grounded-teoria -menetelmä

2 Laadullisen aineiston käsittely Aineiston analyysi - tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan, kun halutaan saada aikaan systemaattinen ja yhdenmukainen aineiston koonti, varastointi ja palautusprosessi esim. Nvivo-tietokoneohjelma - näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa a) korkealaatuinen, helposti lähestyttävissä ja käsiteltä vissä oleva aineisto b) käytettyjen analyysimenetelmien dokumentointi c) aineiston ja käytettyjen analyysimenetelmien säilyttä minen vielä senkin jälkeen, kun tutkimus on valmis -sisältää kolme eri alaprosessia 1) data reduction 2) data display 3) conclusions -näitä kaikkia viedään läpi koko analyysiprosessin ajan a) ennen aineiston keruuta, tutkimuksen suunnittelun yhteydessä b) aineiston keruun yhteydessä, kun ensimmäiset välianalyysit tehdään c) aineiston keruun jälkeen, kun lopullisia päätelmiä tehdään

3 1) Data reduction = aineiston valikointi Karsitaan pois tutkimuksen kannalta epäolennainen aines esim. haastatteluteemojen, tutkijan valitseman käsitteellisen viitekehyksen ja/tai tutkimusongelmien avulla Data collection Data display 2) Data display = aineiston esittäminen eri tavoin järjestettynä tietona Aineiston esittäminen redusoidussa, järjestetymmässä muodossa helpottaa merkitysten löytämistä ja jatkoanalyysiä 3) Conclusions = tutkijan suorittamaa tulkintaa Data reduction Conclusions: drawing/verifying Järjestetyn tiedon merkitysten kuvaaminen ja tehtyjen johtopäätösten todentaminen esitetyn aineiston perusteella Components of data analysis: Interactive model. (Huberman & Miles, 1994.)

4 Interaction between display and analytic text. (Huberman & Miles 1994.) Aineiston analyysi tapahtuu 1) Tutkimuksen suunnittelussa - viitekehyksen valinta - tutkimusongelmat - otantapäätökset - itse tapauksen määrittely - tutkimusvälineistö induktiivinen eteneminen - ilmiötä kuvaavat kategoriat löydetään vähitellen - analyysissä keskeistä heuristinen, kokonaisvaltainen ote, jossa tavoitteena ilmiötä kuvaava teoria deduktiivinen eteneminen - lähdetään liikkeelle teoriasta, jolloin analyysin perustana on ko. teoriaa kuvaavat kategoriat

5 2) Aineiston koonnin aikana 3) Aineiston koonnin jälkeen Analyysi alkaa jo ensimmäisen kentällä käynnin yhteydessä - reunamerkinnät ja pohdinnat, muistiinpanot - koontilomake: selostus tapahtuneesta Laadullinen tutkimus on ikäänkuin kehä, joka laajenee koko aineiston keruun ja analyysin ajan Etuna: Haittana: 1) tehtyjen virheiden korjaaminen mahdollista 2) käytettyä välineistöä voidaan korjata ja lisätä tarpeen mukaan 1) aineistoa kertyy paljon 2) aikapula, vähittäinen kategorioiden ja keskeisten teemojen löytäminen Löydettyä tai lähtökohtana olevaa teemaa koetellaan ja todennetaan eli verifioidaan prosessin aikana erilaisia keinoja merkitysten löytämiseksi 1) mallien ja teemojen huomaaminen 2) alustava näkemys 3) käsitteiden klusterointi 4) metaforien keksiminen 5) ilmiöiden esiintymisen laskeminen 6) vastakohdat ja vertailut 7) osittaminen 8) yksityiskohdat kokonaisuuden osiksi 9) kategorioiden väliset yhteydet 10) väliintulevien tekijöiden löytäminen 11) loogisten todisteluketjujen rakentelu 12) käsitteellisen/teoreettisen yhteyden löytäminen vertaamalla kirjallisuuteen vie aikaa

6 4) Lopullinen analyysi Kvantifioiminen Kuvaaminen - mitä? miten? hyvä kuvaus tekee monimutkaiset ilmiöt ymmärrettäviksi esittämällä niiden olennaiset osat Selittäminen - miksi? tilannetta kuvaavia kausaalipäätelmiä - ilmiöiden monimutkaista syiden verkosto- ja aikaulottuvuutta joko havainnoimalla suoraan tai retrospektion avulla - analyyttisen induktion avulla, tarkastelemalla samaa syyseuraussuhdetta eri tapauksissa voidaan päästä myös yleisempään tietoon Tiivistäminen - aineiston kuvausta seuraa analysoiva ja tulkitseva teksti, josta taas edetään uudenlaiseen aineiston kuvaukseen ja tulkitsevaan tekstiin erilaisten asioiden tai ilmiöiden esiintymisen laskemista ja lukittelemista voidaan esittää mm. taulukoina tai erilaisina kuvioina - suhteellisen helppo tapa päästä liikkeelle, mutta saattaa jättää aineistosta paljon oleellista hyödyntämättä hyödyllistä määritellä tarkat analyysisäännöt ja luokittelukriteerit a) määrällinen tekstianalyysi esim. sanojen esiintymistiheyksien laskeminen b) profilointi aineistossa esiintyvien toimijoiden (subjektien) kartoittaminen ja heidän toimintansa sisällön kuvaaminen c) sanapelit huomion kiinnittäminen erilaisiin normaalikielen avainsanoihin ja niiden esiintymistiheyteen

7 Table 11. Data display. Distribution of the key phrases describing different kinds of coping strategies used by families in the high coping group (n=7) and i the lowcoping group (n=5). Highcoping group * Family1 1.1 //// 1.2 // 1.3 ////// 2.1 / 2.2 / 3.1 //////// 3.2 / 4.1 /// 5.1 ////////// 5.2 /// 10/14 -optimistic -good familycohesion Lowcoping group Family4 1.2 ///// 2.1 /////// 2.2 / 3.1 // 3.3 ////// 4.1 / 5.1 //// 7/14 -feelings, (onlyone positive phrase, others express fear and worry -formal social support, not friends or relatives -negative attitude Family2 1.1 ////// 1.2 ///////// 1.3 ///// 2.1 ////// 3.1 /////////////////// 3.3 //// 4.1 ////////// 5.1 ////////// 5.2 ////// 6.1 /// 6.2 /// 11/14 -optimistic attitude -feelings -good familycohesion -open communication Family5 1.1 /// 1.2 / 4.1 / 5.1 ///// 5.2 /// 5/14 -all copingstrategies are used bymother -bigdisagreements in acceptinga childś disabilitybetween mother and father -social support received bymother Family3 1.1 ///// 1.2 //// 1.3 / 3.1 ////// 3.2 / 3.3 // 4.1 ///// 5.2 ////// 6.1 /// 6.1 / 10/14 -good familycohesion -opencommunication Family6 1.1 / 2.3 /// 3.3 /// 5.1 /// 4/14 -marital relationship is not verygood -father hopes that a childś disabilitywill disappear whenhe grows older Family7 1.1 //////////////// 1.2 // 1.3 /////////// 2.1 //////////// 2.2 / 3.1 //////// 3.3 ////////////////// 4.1 ///////////// 5.1 ///////////// 5.2 /////// 6.1 ///////// 6.2 //// 12/14 -optimistic attitude -feelings -good family cohesion -good co-operation -opencommunication -self-confidence Family /// 2.1 //// 3.3 / 4.1 ///// 5.1 ////// 5.2 //// 6.2 / 7/14 -marital relationship is not verygood -mother had social relationships to same extent -big troubles withthe elder brother Family8 1.1 ///// 1.2 ////// 1.3 /// 2.2 /// 3.1 ///////// 3.3 //// 4.1 ////// 5.1 ///////////////// 5.2 / 6.2 // 10/14 -good familycohesion -opencommunication Family /// 2.1 ////// 3.1 //////////// 3.2 / 3.3 // 5.1 / 5.2 /// 6.2 / 8/14 -feelings are shown but theyare mostly negative -mother tries to keep familycohesion -bigtroubles withthe eldest daughter Family9 1.1 //// 1.2 /////////// 1.3 ///////// 2.1 //////////// 2.2 // 3.1 //////////// 3.2 // 3.3 //////////// 4.1 / 5.1 /////////// 5.2 ////// 6.2 //// 12/14 -optimistic attitude -feelings -good familycohesion -good co-operation -openess Family // 1.2 ///// 1.3 ///////// 2.1 // 3.1 // 3.2 //// 3.3 // 4.1 /// 5.1 ///////// 5.2 /// 6.2 /// 11/14 -optimistic attitude -flexibility *Keys to the table: The explanationof the codes (1.1, 1.2) can be seen inthe table 10. ///// =the number of the keyphrases in one subcategory, describes howmanytimes the familyhas talked about this matter. 10/14 =this familyused 10of 14 different kinds of copingstrategies. notes are descriptions of the family, in a general way, made bythe researcher during the analysis process. Teemoittelu aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja tekstimassasta on ensin löydettävä ja sen jälkeen eroteltava tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet, teemat, joita sitten tuetaan tekstistä irrotetuin sitaatein sitaattien käyttö 1. tekstikatkelmaa voidaan käyttää perustelemaan tutkijan tekemää tulkintaa 2. sitaatti voi toimia aineistoa kuvaavana esimerkkinä 3. lainaus voi elävöittää tekstiä 4. aineistosta voidaan pelkistää tiivistettyjä kertomuksia sitaattien käyttö liikaa liian vähän teemoittelulla ei päästä kovin pitkälle menevään analyysiin haastattelurunkoa voi käyttää lähes sellaisenaan analyysin jäsennyksessä

8 Tyypittely aineisto ryhmitellään tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia aineisto esitetään yleensä yhdistettyjen tyyppien, eräänlaisten mallien avulla tyypittely edellyttää aina ensin jonkinlaista teemoittelua, jonka jälkeen analyysiä voi jatkaa pitemmälle rakentamalla tyyppejä parhaimmillaan tyypit kuvaavat aineistoa laajasti ja mielenkiintoisesti, mutta taloudellisesti voidaan esittää esim. yksi tyypillinen tarina kokonaisuudessaan tai etsiä poikkeavia tyyppejä poikkeavien tapausten analysointi pakottaa tutkijan kehittämään olettamuksia, hylkäämään hypoteesejaan ja siten viemään analyysiään mahdollisimman pitkälle Sisällön analyysi 1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus 2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen 3. Analyysiyksikön valinta (lausuma, sana, lause ym.) 4. Alkuperäisten ilmausten etsiminen ja allaviivaus 5. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 6. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 7. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 8. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 9. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen

9 Transcription and reading of data 1. Underlining and reduction of original utterances 2. Classification of reduced utterances into a subcategory of a given phenomenon 3. Naming of subcategories 4. Combination of classes representing the same phenomenon into generic categories and naming them 5. The progress of data analysis Nurses views in 2000 Nurses views in Goal-oriented activity by different groups of experts - Different professional groups share their expertise to solve the client s problems - Joint meetings, consultations - Negotiations with the family - If nothing else helps, family members are involved as the persons closest to the client - Co-operation starting from the client s situation, needs and goals - Efforts to chart the client s situation in as versatile a way as possible - The family is observed for further information about the client s problems - The client s family members are provided an opportunity for discussions - The patient, his/her interpersonal relations and culture are taken into account - The family s resources are taken into account - Families presence desirable - Family present all the time - Family as an actor, not merely as a recipient - Efforts to utilise other people s contributions - Appreciation of other peoples work - Seamless sharing of knowledge and human emotions Expert-oriented operating model Awareness of clients needs Awareness of family as a resource Awareness of prerequisites of interprofessional family orientation Nurses views of familyoriented interprofessional collaboration Notion of cooperation Clientoriented operating model Notion of family as a resource Notion of prerequisites of interprofessional family orientation - Client s/family s presence is self-evident - Family-oriented work is more and more common in my daily work - More discussions with the family - Courage to intervene - Early intervention/help crucial - Joint discussions are fruitful -Better results when different kinds of expertise are combined - It does not cost anything to help others - Help and hints from others in difficult client cases - The voices of different professional groups were heard and appreciated - At first the different professional groups stood out, but now there are just multiple voices - Confidence in the family s resources - Increasing family orientation - Without a client, there cannot be interprofessional family work - More appreciation of each other s work - Change in the attitudes towards different professionals - We have learnt to listen to different viewpoints - The more we know about each other s work, the more we appreciate it Figure 2. Nurses notions of the family-oriented interprofessional collaboration at the beginning (2000) and at the end (2002) of the education. Figure 1. The progress of data analysis.

10 Examples of the responses from the participants Subcategories Main categories Tutkimuksen raportointi My working methods has systematically changed into a patient- and familycentered direction. I concentrate more on families, it has actually become automatic in my work. Almost daily meetings with families and frequent network meetings have become a normal routine at my work. It is interesting to have various network meetings, and I have become more confident in managing family sessions. Family and network meetings are easier now. Somehow, I used to attempt to set the goals for the meetings, now we ponder together what the goal of the meeting is. I have learnt to appreciate reflecting teams and especially multiprofessional teams more than before. You do not have to come up with all the answers to the questions alone, and overall you have courage to be puzzled. I have got courage and professional pride to take part in the multiprofessional teams, to take my place in those meetings. I have got calmness and faith to control the situation. The others have started to respect me more when my self-respect has increased. I have grown considerably both as a person and as a professional. I have learnt and also internalized the systemic way of thinking, and I have gained a huge amount of self-confidence that has also been nourished by being successful at work. I have learnt to recognize my own strengths, and I am trying to make use of them at work. I am more broad-minded, versatile, and unprejudiced nowadays. I take more pleasure in my work than before, I enjoy more, and somehow I cannot suspect or fear burnout. Many previously distressing things have become less distressing as the training has provided me with theoretical knowledge. The training has had the therapeutic effect on the exhausted GP. My self-confidence and will have improved and my faith in the future has increased. But, on the other hand, my ignorance and defectiveness in different areas of medicine has never been greater than now. Some kind of the presentiment of a coming conflict is evident. After the training, I have been through a professional identity crisis. Do I ever again want to run a flu clinic or sign certificates for sick leaves? For at least ten years already, the mere biological model has made me feel frustrated. Last winter I did a basic course in cognitive psychotherapy, and I would love to continue with that or family therapy perhaps. Involving with patient and his/her family in daily practice Networking and multiprofessional collaboration Increasing self-confidence and courage to work differently Decreasing exhaustion and increasing work motivation Causing professional identity crisis Pactising holistic approach Personal development Laajan aineiston tiivistäminen on vaikea tehtävä Prosessin kuvaus on oltava riittävän perusteellinen Kvalitatiivisen tutkimuksen raportointiin ei ole olemassa mitään vakiintunutta mallia Perinteinen kvantitatiivisesta tutkimusraportista tuttu versio on käyttökelpoinen myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa Tyylin ja kieliasun valinta: pyritään persoonalliseen ilmaisutapaan Tutkimusraportin kokonaismuoto voi olla sellainen, että a) ensin empiirinen osa ja sitten teoreettisempi osa b) voi siirtää tutkimusmenetelmien ja niiden käytön esittelyn samoin kuin luvun teoreettisista lähtökohdista raportin loppuun esim. liitteeksi c) teorian ja empirian vuoropuhelu, empiirisiä havaintoja tulkitaan teoreettisten ideoiden avulla

11 Tutkimuksen yleistettävyys Kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleistämisellä pyritään osoittamaan luodun teorian paikkansapitävyys kytkemällä tulokset olemassa olevaan kirjallisuuteen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään ns. Luonnollista yleistettävyyttä; jokainen lukija voi itse arvioida tulosten soveltuvuutta ja käyttöarvoa.

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Mitä matemaatikot tutkivat?

Mitä matemaatikot tutkivat? Mitä matemaatikot tutkivat? Xiao Zhong matemaatikot tutkivat? Leikkivätkö he vain luvuilla? Voitko antaa minulle Mitä esimerkkejä matemaattisista kiinnostavista ongelmista joita tällä hetkellä tutkitaan?

Lisätiedot

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta 1 Suomalaisten ja nepalilaisten nuorten sarjakuvia ihmisoikeuksista ja ympäristönsuojelusta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta COMICS

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Rajapinta Intuitiosta informalismiin

Rajapinta Intuitiosta informalismiin Tatu Vuorio 2015 Maisterin opinnäyte Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Muotoilun laitos Aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015 Rajapinta Intuitiosta informalismiin Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot