Arviointikertomus 2013 / Valtuuston pyytämät selvitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2013 / Valtuuston pyytämät selvitykset"

Transkriptio

1 1 (11) Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus Talous- ja suunnittelupäällikkö Selvitysten yhteenveto Erkki Kainulainen Arviointikertomus 2013 / Valtuuston pyytämät selvitykset Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ( 23) tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2013 ja päättänyt tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti "pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta asianmukaiset selvitykset ja korjaustoimenpiteet tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista ja selvityspyynnöistä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2014 loppuun mennessä ja tarvittaessa huomioida vuosille tehtävässä taloussuunnitelmassa". Tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita ja selvityspyyntöjä on käsitelty pykäläasiana vain sosiaali- ja terveyslautakunnassa (91 ). Sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saaduista selvityksistä ja lausunnoista on laadittu tämä yhteenveto. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät näkökohdat ja kannanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toimenpiteineen pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnassa. TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT JA SELVITYSPYYNNÖT Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on laadittu toimialojen kuulemisen ja arviointikäyntien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Arviointikertomuksessa on nostettu esiin havaintoja, joihin kaupunginvaltuuston, toimielimien ja johdon on kiinnitettävä jatkossa huomiota sekä selvityspyyntöjä, jotka tarkastuslautakunta esittää valtuustolle edelleen toimeenpantaviksi. Tarkastuslautakunnan arviointityötä varten on oltava olemassa täsmälliset valtuuston päätökset ja näiden seurantatiedot. Arvioinnin kannalta keskeisiä asiakirjoja ovat talousarvio ja toimintasuunnitelma taloudellisine ja toiminnallisine tavoitteineen sekä niitä vastaavat tilinpäätös ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta on tehnyt seuraavat havainnot ja kannanotot sekä selvityspyynnöt: 1. Havainto: Kaupungin strategisten prosessien tulokset ovat jääneet jälkeen vuotuisesta tavoitteiden, mittareiden, tunnuslukujen ja toimenpiteiden asettamisesta. Pitkän jänteen arviointi on hankalaa. Kannanotto: Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja mittarit on asetettava kaupungissa ja kuntakonsernissa siten, että niiden avulla voidaan ohjata toimintaa asetettuihin tavoitteisiin. Selvityspyyntö: Miten kaupunki aikoo kehittää strategiaprosessien toimivuutta ja jalkautusta luontevammaksi osaksi vuotuisia johtamisen vaiheita? kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, vt. hallintojohtaja Anna-Liisa Juurinen, talousjohtaja Ari Luostarinen, talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen Jämsän kaupungilla on kolme keskeistä strategiaa: Jämsän parempi tulevaisuus (voimaantulo ), palvelustrategia (voimaantulo ) ja Jämsän rakennemalli (voimaantulo ). Jämsän parempi tulevaisuus Jämsän parempi tulevaisuus -strategia on tavoitteiltaan ja toimenpiteiltään laaja ja laadittu toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Strategian laadinnan jälkeen talouden taantuma ja erilaiset muut tekijät ovat muuttaneet voimakkaasti Jämsän kaupungin toimintaympäristöä: väestön väheneminen ja elinkeinoelämän rakennemuutos ovat jatkuneet, valtionhallinto on supistanut toimintaansa Jämsässä ja talouden taantuma on vaikuttanut työpaikkojen kokonaislukumäärään alentavasti.

2 Prosessin jalkauttaminen aloitettiin aikanaan perustamalla kymmenen työryhmää, joiden tehtäväksi annettiin strategian toimeenpano, mittareiden asettaminen ja tulosten mittaaminen. Työryhmissä oli runsaasti elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia ja suurelta osin työryhmien vetovastuu oli annettu elinkeinojen kehittämisyhtiölle. Toimeenpano ei ole täysin onnistunut, sillä perustetuilta työryhmiltä puuttui elävä sidos päätöksentekoon ja taloussuunnitteluprosessiin, työryhmien toiminnassa ja aktiivisuudessa oli suuria eroja, ja vuosittainen raportointi kaupunginhallitukselle jäi ohueksi. Edelleen toimeenpano jäi heikoksi, koska strategian toimeenpano ja siitä viestimistä ei koettu ja otettu osaksi esimiestyötä. Jämsän parempi tulevaisuus strategian ydinlinjauksia päivitetään osana Pertec Consulting Oy:ltä tilattua konsultointia. Strategian varsinainen päivitystyö on tarkoitus tehdä 2015 kesään mennessä. Palvelustrategia 2 (11) Palvelustrategian laatiminen käynnistyi 2011 jatkotyönä Jämsän parempi tulevaisuus strategialle. Kaupungin palveluntuotantoa ja palveluverkkoa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa strategisella tasolla kokonaisuutena. Palvelustrategian laadintaprosessi oli itsessään haasteellinen, sillä se oli uudenlainen tapa ajatella kunnan tuottamia palveluita kokonaisuutena. Toimintaympäristön nopeat muutokset ja kuntatalouden haasteet ovat vaikuttaneet mahdollisuuksiin toimeenpanna palvelustrategiaa. Palvelustrategian toteutus poliittisissa sektoritoimielimissä on parantunut, kokonaisuuden hallinnassa ja toimeenpanon nopeudessa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Taloussuunnittelun strategioita on viety eteenpäin vahvasti kaupunginhallitus vetoisesti. Toimeenpanoa seurataan toimiala- ja tulosaluekohtaisesti toimialoilla. Koko kaupungin tasolla taloussuunnitelma ja talousarvio sisältävät seurannan mittariston. Palvelustrategiaa päivitetään osana Pertec Consulting Oy:ltä tilattua konsultointia. Tulevan palvelustrategian toimeenpanoa vahvistaa sen sitominen osaksi esimiestyötä, jota vahvistetaan mm. koulutuksilla ja ohjeistuksilla. Jämsän rakennemalli Jämsän rakennemalli on maankäytön strateginen suunnitelma, joka on laadittu tukemaan kaavoitusta ja maankäyttöä. Rakennemalli ottaa myös kantaa kunnan taajamien erikoistumiseen ja palvelutarjontaan. Kunta voi omilla toimenpiteillään kaavoituksella, maapolitiikalla, lupakäytännöillä ja investoinneilla edesauttaa rakennemallin toteutumista. Rakennemallin toimeenpanossa taloudellisilla tekijöillä ja ennen kaikkea elinkeinoelämän omilla kehittämistoimenpiteillä on suuri merkitys strategian toteutumisen kannalta. Rakennemallin toteutumiseen vaikuttaa erityisen paljon maailmantalouden tilanne, sillä talouden taantuman aikaan kehittäminen hidastuu väistämättä. Jämsän kaupunki on kuitenkin tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä rakennemallin mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, mutta maailmantalouden tilanteen vuoksi useat hankkeet odottavat edelleen toteutumistaan. Miten kaupunki aikoo kehittää strategiaprosessien toimivuutta ja jalkautusta luontevammaksi osaksi vuotuista johtamista? Strategioiden pitää olla täsmällisemmin määriteltyjä ja niistä pitää pystyä johtamaan selkeä tavoitehierarkia, joka on looginen ja tukee myös vakaata talouden kehitystä. Vastikään Jämsän kaupungissa toteutettu esimieskysely vahvistaa käsitystä. Skaalalla 1 6 (1 = väittämä ei kuvaa nykytilaa lainkaan, 6 = väittämä kuvaa nykytilaa erittäin hyvin) heikoimmat tulokset saatiin juuri strategiseen ajatteluun liittyen. Väittämän (n=104) strateginen ajattelu ei toteudu kaikilla tasoilla keskiarvoksi saatiin 2,25 ja väittämän kaupungilla ole selkeää ja ymmärrettyä visiota tai strategiaa 2,65. Strategian laadintaan, sisältöön, jalkauttamiseen sekä toimeenpanoon liittyvistä ongelmista ja epäonnistumisista on otettava opiksi. Nyt käynnissä olevissa strategiaprosesseissa strategian toimeenpanoon kiinnitetään erityistä huomiota ja strategiatyö sidotaan osaksi johtamista ja esimiestyötä. Tulosten mit-

3 taaminen on osa vuotuista talousprosessia. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat erilaiset palvelutoimenpiteet ja -määrät kukin omalla tavallaan. 3 (11) Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi (esitys voimaan tulosta ), on esitetty säädöstä (39 ) valtuuston hyväksymästä kuntastrategiasta, jonka mukaisesti kunnan toimintaa ja taloutta johdetaan. Jämsän kaupungin strategioiden kehittämisessä, toimeenpanossa ja strategisessa johtamisessa on jo tässä vaiheessa huomioitava mahdollinen kuntalain uudistus. Ehdotus Jämsän kaupungin toimintatavaksi 1. Jämsän kaupungin strategiat kootaan uuden kuntalain mukaiseksi yhtenäiseksi asiakirjaksi, jonka toimeenpanoasiakirjana toimii taloussuunnitelma. 2. Operatiivisen johdon (toimialajohtajat, tulosaluejohtajat, lähiesimiehet) roolia strategian tulkitsemisessa ja toteuttamisessa organisaation eri tasoilla vahvistetaan. 3. Toimeenpanoa ja tuloksia seurataan osana strategisen suunnittelun vuosikelloa, joka sidotaan taloussuunnittelun aikatauluun. 4. Strategiset tavoitteet asetetaan toimintaympäristön mukaisesti ja niitä tarkastellaan valtuustokausittain. 5. Strategian toimeenpanolle asetetaan selkeät, yksinkertaiset ja yksiselitteiset mittarit, joilla on selkeä kytkös johtamiseen ja päätöksentekoon. Strategian toteutumista ja mittaustuloksia tarkastellaan vuosittain valtuustotasolla tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus seuraa toimialakohtaisten strategisten tavoitteiden toteutumista osana talouden neljännesvuosiraportointia. 6. Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnissa otetaan kantaa päätettävien asioiden strategiakytkentään. Ehdotus päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotosta on esitetty tarkastuslautakunnan selvityspyynnön kohdassa kaksi. 2. Havainto: Päätösten valmistelusta ja seurannasta saadaan erilaisia tietoja ja näkemyksiä riippuen siitä, kuka tai mikä toimiala asioista tai säästöistä kertoo. Vaikutusten arviointia varten on mm Kuntaliitto laatinut suosituksen ja oppaan. Kaupungissa on jo kokemusta yritysvaikutusten ennakkoarvioinnin menetelmän käytöstä. Kannanotto: Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien päättäjien tulee voida ennakkoon arvioida päätösehdotuksen ja mahdollisten päätösvaihtoehtojen vaikutuksia toimintaan ja talouteen monesta näkökulmasta, kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajänteellä. Selvityspyyntö: Miten ja minkälaisien asioiden päätöksien valmistelussa ja seurannassa kaupunki aikoo parantaa vaikutusarvioinnin ja jälkiseurannan menettelyjen hyödyntämistä? henkilöstöjohtaja Auli Korhonen Yleistä Päätöksenteon ennakkoarviointi tuo esille erilaisten päätösten ja toimintavaihtoehtojen mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Se lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja tukee päätöksentekoa tiedolla ja tulevaisuuden näkökulmilla. Ennakkoarviointi tuo esille erilaisia päätösvaihtoehtoja, helpottaa tavoitteiden asettamista ja edesauttaa tavoitteiden toteutumisen arviointia. Lisäksi se tuo näkyville vaikutusten keskinäistä ristiriitaisuutta ja auttaa havaitsemaan vaikutusten ketjuuntumista ja verkottumista. Kuntaliiton suositus (2011) tähdentää eri vaikutusten samanaikaista tarkastelun tarvetta niin, että huomioidaan toisiinsa liittyvät ja eri aikoina tapahtuvat vaikutukset, esimerkiksi talousvaikutusten ja terveysvaikutusten samanaikainen arviointi. Vaikutustyyppeinä voidaan eritellä esimerkiksi kuntalaisvaikutukset, henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset, ympäristövaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. Kunnat.net-sivuilla on esimerkkiaineistoa ennakoivasta arvioinnista. Tilanne Jämsässä Jämsässä on ollut käytössä yritysvaikutusten arviointi noin kahden vuoden ajan. Kaupunginhallitus on päättänyt ( 252), että yritysvaikutusten ennakkoarviointi otetaan käyttöön Jämsän kaupungin

4 4 (11) päätösmenettelyssä kaikilla toimialoilla. Asiasta on laadittu ohjeet ja lomake liitettäväksi päätösmateriaaliin. Kaupunginhallituksen antamaa ohjetta on noudatettu, sillä toimialat ovat ottaneet ao. arvioinnin käyttöön merkittävimpien päätösten yhteydessä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on oma-aloitteisesti pilotoitu päätösvaihtoehtojen ennakkoarviointia päätettäessä vanhusten asumispalveluyksikön Seppolan palvelutalon tuotannon järjestämisestä vuonna Arviointimalli on paikallinen sovellus Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä olevasta mallista. Kaupunkiin kannattaisi nyt kehittää yksi yhteinen ohjeistus ja arviointimalli/arviointitapa, jossa arvioinnin kohteena olisivat Kuntaliiton suosittelemat vaikutustyypit ja sen lisäksi jo käytössä oleva yritysvaikutusten arviointi. Kuntaliiton suositus ja opas Päätösesitysten vaikutusta tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi budjettivuoden, valtuustokauden tai valtuustokauden ylittävällä aikajänteellä. Päätösesityksissä ja tavoitteita asetettaessa esitetään vaihtoehtoja ja valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto, jossa on kuvattu, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään. Vähimmäisvaatimus on, että tehdyn päätösesityksen vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia päätösesityksiä ei ole mahdollista tehdä. Kunnan on linjattava, mitkä päätökset tarvitsevat ennakkoarviointia. Kaikista päätöksistä ei ole tarpeen tehdä ennakkoarviointia ja aina ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vaikutusten arviointia kaikkien näkökulmien osalta. Ei esim. oikaisuvaatimuksista, tiedoksi saatettavista asioista, viran-, toimenhaltijoiden nimeämisissä eikä lautakunnan toimialaan kuuluvissa erityisasioissa esim. yksilöasiat yms. rutiinipäätöksistä kannattaa keskittyä arvioimaan vain niitä päätöksiä ja tavoitteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia. Kunta voi tehdä listan siitä, millaiset asiat on tarpeen tehdä ennakkoarvioinnin kohteeksi. Arvioinnit voidaan jakaa niiden toteuttamistavan mukaan ennakkoarviointiin, toimeenpanon aikaiseen arviointiin ja jälkeenpäin tapahtuvaan arviointiin. Ehdotus Jämsän kaupungin toimintatavaksi Jämsän kaupungissa otetaan käyttöön yksi yhteinen päätösten vaikutusten ennakkoarviointimalli (ohjeellinen malli liitteenä). Valmistelussa ja päätöksenteossa vaikutusten arviointi suoritetaan hyväksyttyjen strategioiden ja strategisten tavoitteiden kautta. 1. Ennakkoarviointi tulee tehdä, mikäli - päätöksellä on välittömiä tai pitkän aikavälin vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle (vanhukset, lapset) tai alueelle tai henkilöstöön; - jos päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia laajan väestönosan hyvinvointiin, elinoloihin ja terveyteen; - jos päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä, esimerkiksi merkittävät taloudelliset hankkeet; - kyseessä on merkittävä muutos palveluissa tai kyseessä on uusi palveluiden järjestämistapa; - yritysvaikutusten arvioinnista on olemassa jo omat menettelytapansa; - jos lautakunta tekee selvityksen tai suunnitelman jostakin merkittävästä asiasta. 2. Esittelijän tehtävänä on päättää ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta Ennen päätöksentekoa esittelijä vertailee eri päätösvaihtoehtoja ja punnitsee eri vaikutuksia toisiinsa ja kirjoittaa tuloksen perustelutekstiin ottamalla kantaa eri vaihtoehtoihin. esittelijä puoltaa esityksessään vain yhtä vaihtoehtoa, mutta samalla hän joutuu perustelemaan sen, miksi jokin muu vaihtoehto ei tule kyseeseen. 3. Päätösvaihtoehdot Arviointi alkaa nollavaihtoehdosta. Vähin vaatimus vaihtoehtojen laadinnassa on se, että kuvataan nk. nollavaihtoehto eli tilanne, joka on nykyinen toimintamalli tai käytäntö. Mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään?

5 5 (11) Vaihtoehtoiset päätösesitykset voivat muodostua myös maksimivaihtoehdosta (millainen päätösesitys olisi parhaimmillaan, jos esimerkiksi talouden rajoituksia ei tarvitsisi ottaa huomioon) tai kompromissivaihtoehdoista (millainen vaihtoehto olisi realistisin nykyisessä tilanteessa). Vaikutuksia tarkastellaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Lyhyen aikajänteen vaikutuksista on mahdollista tuottaa määrällistä tietoa esimerkiksi kustannussäästöistä tai kustannuspanostuksista. Pidemmän aikajänteen vaikutusten ennakoinnissa on usein tyytyminen karkeisiin ja laadullisiin kehityssuuntakuvauksiin, jossa numeerisia laskelmia ei pystytä osoittamaan. 4. Päätösten seuranta Tehtyjen päätösten vaikutuksia seurataan kunnassa valitun menetelmän mukaisesti. Jämsän kaupungissa ennakoitujen vaikutusten toteutumista sekä syntyneitä ennakoimattomia vaikutuksia voitaisiin arvioida esimerkiksi tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa, hyvinvointikertomuksessa, henkilöstökertomuksessa sekä tarkastuskertomuksessa. 5. Ennakkoarvioinnin toteuttamisen valmistelu Kaupunginhallituksen tulee päättää erikseen vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönoton sisällöistä, tarkemmasta ohjeistuksesta, laajuudesta ja ajankohdasta. Niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin koulutus ja perehdytys budjetoidaan etukäteen talousarvioon. 3. Havainto: Taloussuunnitelman toteutuminen täyttää niukasti tasapainoisen talouden rajan. Vuoden 2013 ylijäämäisyys johtuu osin verotuksen jaksotuksen muutoksesta ja investointien siirrosta. Talouden tasapainottamisen toimenpiteissä ei kaikilta osin ole huomioitu kunnan kokonaistaloutta mukaan lukien liikelaitokset. Kannanotto: Kunnan on noudatettava kuntalaissa mainittua talouden tasapainottamisen vaatimusta. Satunnaisten seikkojen aiheuttaman ylijäämän tähden on edelleen tarpeen kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainoisuuteen. On syytä jatkaa talouden tasapainon varmistavia toimenpiteitä. Selvityspyyntö: Miten talouden johtamista ja arviointia tullaan kehittämään vakiintuneen tasapainon saavuttamiseksi? talousjohtaja Ari Luostarinen Kaupungin strategiassa nostetaan talouden asemaa mahdollistavaksi päätekijäksi. Kokonaistalouden ennustettavuutta lisätään nopeuttamalla seurantaprosessia. Taloushallinnon roolia talousprosessien ohjaamisessa nostetaan ja eri talous- ja yhteistyöprosessit käydään lävitse. Työ on jatkuvaa, mutta pääosa toimintaprosesseista on tarkoitus käydä vuoden 2015 aikana lävitse. Työ on jo aloitettu johtamisen projektien yhteydessä. Esimiesten tietotaitoa lisätään mm. tietoiskuin ja yhteispalaverein. Toimialojen talousvastaavien palavereita lisätään ja osa niistä teemoitetaan. Lisäksi järjestetään eksakteja neuvontapalavereja kohdennetusti, kun tarvetta niihin ilmenee. Toimintatason vastuuta raportoida havaituista puutteista toiminnassa ja taloudenpidossa korostetaan. Taloussihteerit toimialoilla ovat yhdyshenkilöitä entistä enemmän talouspalveluiden ja toimialojen välillä. 4. Havainto: Konserniyhtiöiden ohjaus tapahtuu ilman kaupunginhallituksen ja -valtuuston etukäteistä käsittelyä. Kaupunginhallituksen ja omistajaohjauksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat epäyhtenäiset. Havaintoa tukevat poliittisten elinten ja konserniyhteisöjen johdon näkemykset. Kannanotto: Konserniohjauksen prosessin ja tavoitteiden asettamisen on oltava selkeää. Selvityspyyntö: Miten kaupunki kehittää ja ottaa käyttöön uusia konserniohjauksen menettelytapoja?

6 6 (11) talousjohtaja Ari Luostarinen Konsernikeskusteluissa käydään läpi kunkin yhtiön tilanne tarkasti. Muistio merkittävistä asioista on saatettu kaupunginhallituksen tietoon. Kaupunginhallitukselle on mahdollistettu etukäteen ottaa kantaa oleellisiin kutakin yhtiötä koskeviin asioihin ja keskusteluissa esille nostettaviin omistajan ohjaustoimenpiteisiin. Esille nostettavat asiat voivat koskea kaikkia yhtiöitä tai jotakin yhtiötä koskevaan asiaan. Yhtenäistä mittaristoa ei yhtiöiden toiminnan luonteen erilaisuuden vuoksi ole voitu rakentaa. Menneinä vuosina on yhtiöiden määrän ja toiminnan oikean tason saavuttaminen ollut ensisijainen tavoite, joka on kirjattu kuntien yhdistymissopimukseen. Omistajapoliittiset päälinjaukset, joita on noudatettu, löytyvät pääosin jo em. asiakirjasta. Päämäärää kohti on edetty pienin askelin. Eräillä yhtiöillä on edelleen suuria taloudellisia vaikeuksia ja taloudelliset tavoitteet on ollut pakko ilmoittaa sanallisesti, koska tavoitteen toteutuminen on ollut enemmän kiinni ulkopuolisista tekijöistä kuin yhtiöstä itsestään (esim. ARA, valtiokonttori). Mittaristoa yhtiöille kehitetään toiminnan luonteen mukaisesti, joitakin eksakteja mittareita otetaan käyttöön jo taloussuunnitelmassa Yhtiöiden mittareiden on kuitenkin oltava hyvin ylätasolla, koska toiminnalliset päätökset yhtiöissä tekee yhtiön omat toimielimet ja yhtiöiden säädöspohja on osakeyhtiölaissa sekä vero- ja kirjanpitosäädöksissä. 5. Havainto: Useissa kuulemisissa toimialojen ja yhteisöjen johto odotti kaupungilta yhteisiä sisäisen valvonnan käytänteitä, joita kukin alue voisi tarkoitukseensa sopien täydentää. Kannanotto: Sisäisen valvonnan onnistumisen edellytykset on varmistettava. Selvityspyyntö: Miten kaupunki kehittää ja ottaa käyttöön uusia sisäisen valvonnan menettelytapoja ja johtamisprosesseja? talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kuntalain muutoksen mukaisesti Jämsän kaupungille ja kaupunkikonsernille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on valmisteilla ja se korvaa aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen. Yleisohjeella on tarkoitus ohjeistaa tarkemmin sisäisen valvonnan tavoitteista ja menettelytavoista käytännön tasolla. Sisäinen valvonta on koko organisaation läpikäyvä prosessi, jolla tavoitellaan toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, raportoinnin riittävyyttä ja luotettavuutta sekä omaisuuden ja resurssien turvaamista, mutta myös lakien, ohjeiden ja päätösten mukaista toimintaa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytyksiä ja ne ovat samalla osa johtamista, toiminnan ohjausta ja palvelujen laadun varmistamista. Kuitenkaan sisäinen valvonta ei kuulu kaupunkikonsernissa pelkästään johdon ja esimiesten tehtäviin. Jokainen työntekijä vastaa omissa käytännön tehtävissään sisäisestä valvonnasta ja myös riskien tunnistamisesta ja arvioinnista. Jokainen työntekijä on velvollinen raportoimaan lähiesimiehelleen välittömästi havaitsemistaan riskeistä, virheellisistä menettelyistä, työturvallisuuden vaarantumisesta ja läheltä piti - tilanteista. Sisäisen valvonnan tulee toteutua kuin itsestään osana työntekijän päivittäisiä tehtäviä ja toimintaprosesseja. Jämsän kaupungissa on tällä hetkellä käynnissä kaksi erillistä projektia, joilla kehitetään toimintaprosesseja ja toiminnan ohjausta sekä varmistetaan palvelujen laadun toteutumista. Samalla toteutetaan myös sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle asetettuja tavoitteita. Lisäksi on valmisteilla Uudistuva esimiestyö -hanke, jossa keskitytään tiedolla johtamisen ja esimiesten osaamisen kehittämiseen. Työsuojelurahaston rahoittamassa Toimistopalvelut tuloksellisemmin yli hallintorajojen -projektissa selvitetään toimistopalvelujen optimaalista ja kustannustehokasta järjestämistapaa kolmen eri selvitysryhmän toimesta (myyntilaskutus, asianhallinta ja kokousjärjestelyt, neuvontapalvelut). Hankkeessa konsultoijana toimii MCompetence Oy.

7 7 (11) Palvelustrategian ja johtamisjärjestelmän uusiminen -hankkeessa tavoitteena on uudistaa palvelustrategiaa ja kaupungin johtamisjärjestelmää sekä selvittää samalla kaupungin optimaalinen henkilöstömäärä. Konsultiksi ja selvitystyön tekijäksi on valittu Pertec Consulting Oy. Näissä edellä mainituissa projekteissa viedään organisaatioon ja esimiestasolle uusia johtamismenetelmiä ja -prosesseja. Toisaalta projekteissa käydään läpi tuotantoprosesseja ja tarkastellaan niiden sujuvuutta ja tehokkuutta. Samalla voidaan tarkastella prosesseissa sisäisen valvonnan toteuttamista ja riskienhallintaa eri näkökulmista ja ottaa käyttöön yhteisiä menettelytapoja ja käytänteitä, jotka edesauttavat sisäisen valvonnan tavoitteiden toteutumista. 6. Havainto: Sosiaali- ja terveystoimen alueella on talouden hallinta parantunut, mutta kuitenkin erikoissairaanhoidossa sekä sosiaali- ja perhepalveluissa on merkittävät kulujen ylitykset. Lisäksi toimialan sisällä toimialueiden vastuiden selkeyteen ja vaikuttavuuteen sekä ajantasaiseen ja selkeään raportointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Kannanotto: Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Selvityspyyntö: Miten talousarvion laadinnan ja sisäisen valvonnan luotettavuutta sosiaali- ja terveystoimessa parannetaan jatkossa? sosiaali- ja terveyslautakunta (91 ) Valmistelu: Sosiaali- ja perhepalvelut, Sosiaalityö ja perhepalvelut ja vammaispalvelut tulosaluejohtaja Heikki Oksanen Teoriassa on täysin perusteltua ja kannatettavaa, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valitettavasti se on Jämsän kaupungissa käytännössä mahdotonta nykyisellä budjettitekniikalla. Näin siksi, että meillä on Jämsän ja Jämsänkosken kuntaliitoksen jälkeen vuosi toisensa jälkeen alibudjetoitu sosiaalityö- ja perhepalvelut tulosalueen määrärahat. Käytännössä tämä on tapahtunut siten, että ensin määrärahat on budjetoitu soten talousarvioon realistisesti. Sen jälkeen on alkanut ns. talousarvion karsintakierrokset (raamiin asettaminen), jonka seurauksena on vuosi toisensa jälkeen jouduttu alibudjetoimaan. Tästä esimerkkinä ovat vuodet 2012, 2013 ja 2014 (jaettu tarkastuslautakunnalle ennakkomateriaalina, PowerPoint-esitys tarkastuslautakunnan kokouksessa ). Kyseisinä vuosina talousarvioon on varattu noin euroa vähemmän rahaa kuin edellisen vuonna on käytetty. Toivottavasti tämä ei enää toistu v talousarvion laadinnassa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on tulosalueillani tapahtunut myös merkittäviä määrärahojen käytön alituksia: Vammaispalvelujen tulosalueen nettomenot alittuivat eurolla. Vastaavaa alitusta ei ns. uuden Jämsän historian aikana ole tapahtunut. Tätä ei jostain syystä ole mainittu arviointikertomuksessa, vaikka tästä tarkastuslautakunnan kokouksessa kerroin ja asia on erikseen mainittu kokouksessa näyttämässäni PowerPoint-esityksessä. Myös toimeentulotuen nettomenot alittuivat ensimmäisen kerran uuden Jämsän aikana (alitus perustoimeentulotuessa brutto, täydentävässä toimeentulotuessa netto). Kuluvan vuoden talousarvioon sosiaali- ja terveyslautakunta tekee esityksensä lisämäärärahoista Sosiaalityö- ja perhepalvelut -tulosalueella ylityksiä on tulossa lastensuojelun avohuollon tukitoimiin ( ) ja jälkihuoltoon ( ) sekä päihde- ja mt-kuntoutujien asumispalvelujen ostoon ( ). Suomessa jo kolmatta vuotta vallitseva talouden taantuma heijastuu perheiden toimeentuloon ja arkeen monella tavalla. Mikäli talous ei pikku hiljaa känny kasvu-uralle, ei liene kovin realistista odottaa sosiaalityön ja perhepalvelujen kysynnän vähenevän lähiaikoina. Sosiaaliset ongelmat ovat luonteeltaan jatkuvia. Suurin osa kuntien tuottamista palveluista on ns. lakisääteisiä palveluja. Vuositasolla merkittävien sosiaalipalvelujen kustannusten ennustaminen on mahdollista siten, että tiedossa on asiakassidonnaisten määrärahojen käytön minimitaso (esim. lastensuojelussa sijoitettujen lasten määrä eri yksiköihin). Kun näitä määrärahoja karsitaan ns. raamibudjetoinnin nimissä, on seurauksen vääjäämätön määrärahojen ylitys. Vaihtoehtona palvelujen antamiselle/budjetin ylittämiselle on lasten heitteillejättö ja lastensuojelulain noudattamatta jättäminen. Tätäkö ns. raamibudjetoinnilla haetaan? Alibudjetoinnin välttäminen on mahdollista. Sosiaali- ja terveystoimessa osataan ennakoida tulevan talousarviovuoden määrärahatarve melko tarkasti nykyisen palvelutarvearvion ja asiakaspohjan perusteella.

8 8 (11) Lisäksi on huomioitava se tosiasia, että joidenkin palvelujen piiriin saattaa vuoden varrella tulla uusia asiakkaita. Kun lähtökohtaisesti palvelujen kysynnän muutoksista ei mitään optioita ole tulevan vuoden talousarvioon ollut tapana budjetoida, voi palvelujen kysynnän muutoksesta aiheutua vuoden varrella tarve lisämäärärahalle. Toki on myös mahdollista, että palvelutarve vuoden aikana poistuu ja sitä kautta määrärahoja säästyy. Lakisääteiset palvelut on joka tapauksessa annettava ja tietyt palvelut kuntalaisille on turvattu lailla ns. subjektiivisina oikeuksina. Kyseiset palvelut on annettava riippumatta siitä, onko talousarviossa määrärahaa vai ei. Nykyinen talousarvion seuranta ns. kvartaalijaksoissa on mielestäni hyvä ja kannatettava. Ongelma ei mielestäni ole liittynyt sisäiseen valvontaan, vaikkakin tulosyksikköjohtajien ja muiden esimiesten roolia omien budjettiensa seurannassa on edelleen syytä kehittää ja parantaa. Henkilökohtaisesti olen asian tiedostanut ja käymme tulosyksikköjohtajien kuukausipalavereissa talouden toteumat läpi säännöllisesti. Näin jokainen tulosyksikköjohtaja on tietoinen koko tulosalueen tilanteesta sekä myös kaikkien tulosyksiköiden tilanteesta. Poikkeamat käydään yhdessä läpi. Ongelmaksi olen kokenut sen, että talousarvion toteumat eivät ole täsmänneet kirjanpidon kanssa eli osa menoista kirjautuu vasta jälkikäteen ja valitettavasti kovin myöhään. Esimiesjakeluun tulleet talousarvion toteumat eivät siis olekaan pitäneet paikkaansa, kun merkittävä osa menoista on vielä kirjaamatta. Tämä on tuonut talousarvion toteutumisen arviointiin epävarmuuden ilmapiirin ja luotettavaa koko vuoden ennustetta on mahdoton laatia tältä pohjalta. Kuluvan vuoden aikana tähän toivon mukaan on tulossa parannusta. Valmistelu: erikoissairaanhoidon kustannusten seuraaminen, talouspäällikkö Raija Partanen Erikoissairaanhoidon kustannusten seuraaminen tapahtuu kaksitasoisesti. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen toteutumaa seurataan kuukausittain kunnittain, Jämsä ja Kuhmoinen erikseen sekä tilaus yhteensä. Tällä seurannalla nähdään sairaanhoitopiirien käyttö, myös Keski-Suomen keskussairaalan kustannukset. Seuranta on valmis edelliseltä kuukaudelta seuraavan kuukauden noin 20. päivä. Tässä aineistossa ei kuitenkaan koskaan ole välttämättä mukana kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta muiden sairaaloiden kuten Helsingin yliopistollisen sairaalan ja muiden yliopistollisten sairaaloiden käyttö. Tämä raportti näyttää todellisen rahan käytön. Tilauksen toteutumaa seurataan tilausneuvotteluissa noin puolen vuoden kohdalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntina Jämsä ja Kuhmoinen maksavat erikoissairaanhoidon kustannukset 12 erässä. Neljä kertaa vuodessa kirjataan Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen keskussairaalan todellinen käyttö erikoisaloittain talousarvioseurantaan ja raportoimme tämän lautakunnalle. Kalliiden hoitojen tasausmaksu (50 euroa/asukas) kirjaantuu nykykäytännössä jo talousarviovuoden aikana ei siis vasta tilinpäätösvaiheessa kuten aikaisempina vuosina. Kalliiden hoitojen tasauksen nettovaikutus tulee maksuun tilinpäätösvaiheessa. Ensihoitokeskuksesta ei v maksettu ennakoita vaan se tuli maksuun vasta tilinpäätösvaiheessa ( euroa). Ensihoidon kustannukset kirjaantuivat vuonna 2013 perusterveydenhoitoon. Jokilaakson sairaalan osalta kustannusseuranta erikoisaloittain on kuukausittain. Talousarvio laaditaan tilauksen mukaisena ja muut kunnan kustannettavat meno- ja tulolajit arvioidaan. Tilauksen toteutumaa seurataan erikseen, koska tilauskausi on eri kuin kunnan budjettikausi. Tilauksen toteutumaa seurataan ohjausryhmässä. Myynnin toteutumaa muille kunnille seurataan kuukausittain. Saatavia seurataan kuukausittain. Valmistelu: erikoissairaanhoidon kustannuksista/kustannusten hallinnasta, hallintoylilääkäri Heimo Lajunen Erikoissairaanhoidon lähetekäytänteitä käydään säännöllisesti läpi yhteistyössä lähetteiden laatijoiden (omat lääkärit ja JLT:n lääkärit). Heitä on informoitu sillä ajatuksella, että ymmärrettäisiin säästää siinä, missä se turvallisesti on tehtävissä. Tilausarviossa haluttiin myös tilata vähänlaisesti ja näin tehdä tilaa yhteisyrityksemme Jokilaakson sairaalan mahdollisesti lisääntyvälle toiminnalle. Etenkin erikoissairaanhoidossa kustannusten hallinta on erityisen vaikeaa, koska pitäisi pystyä estämään yksittäisten potilaiden hakeutuminen hoitoon. Heillä taas on hakeutumiseensa lakisääteinen mahdollisuus. Ainoita mahdollisuuksia on vaikuttaa paikkakunnallamme toimiviin kollegoihin. Tätä me teemme.

9 9 (11) Toisaalta: mitä nuorempia ja kokemattomampia he ovat, sitä turvallisemmalta tuntuu epäselvissä tapauksissa lähetteen tekeminen eteenpäin. Jos ei lähetä, voi joutua siitä tilille, jopa syytetyksi tai ainakin saa usein potilaan antipatian ja sanomiset. Erikoissairaanhoitoa tekevät tahot taas selkeästi kilpailevat potilaista ja ottavat siten avosylin vastaan. Jos potilaita ei olisi riittävästi, jouduttaisiin siellä ikäviin sopeuttamisiin tai nostamaan vähempinä annettujen palvelujen yksikköhintoja. Sairaanhoitopiirin valtuustokin on tyytyväisempi, jos tuottavuus on hyvä, sairaala ahkera ja tulos plussalla. Tulevina vuosina voimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntana sairaanhoitopiirin ennusteisiinkin tukeutuen paremmin ja varmemmin ennustaa tulevan käyttötarpeen. Silloin tulee etukäteen myöntää reaalinen ja tarvittava taso ja tilata tuo ennusteen määrä. Erikoissairaanhoidossa syntyy jatkuvasti uusia mahdollisuuksia hoitoihin. Näitä potilaat haluavat ja hakeutuvat hoitoon sinne, missä niitä annetaan. Kustannukset nousevat. 7. Havainto: Sosiaali- ja terveystoimen alueilla on olemassa suuri määrä kansallisia mittareita, mutta niiden käyttökelpoisuus johtamisen apuna on vaihtelevaa. Toimialalla pohditaan tarkoitukseen sopivien mittareiden valitsemista erikseen mm toimialan sisäistä, valtuuston ja kaupunginhallituksen työskentelyä varten. Kannanotto: Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on asetettava siten, että ne vastaavat kunkin toimielimen hyvää johtamista ja siihen liittyvää arviointia. Selvityspyyntö: Miten sosiaali- ja terveystoimi aikoo kehittää toimintansa laadullista johtamista? hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt Tarkastuslautakunta on tehnyt tärkeän huomion laadullisen johtamisen ja laadun mittaamisen tärkeydestä sosiaali- ja terveystoimialalla. Määrällisiä mittareita, kuten käyntejä ja hoitopäiviä sekä hoitoon pääsyn määräaikoja on helppo seurata samoin henkilöstömitoituksen riittävyyttä, koulutusta ja potilasvaaratapahtumia. Sitä vastoin hoidon ja palvelun tuloksellisuuden sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten mittaaminen on hyvin haasteellista. Vielä haasteellisempaa on mitata hoidon kustannusvaikuttavuutta eli sitä miten palveluun laitettu raha tuottaa kuntalaisille lisää terveyttä ja hyvinvointia. Tähän meidän kuitenkin tulisi pyrkiä, jotta vähäiset varat kohdentuisivat oikein. Hoidon ja palvelun laatua on kehitetty vuosia. Terveydenhuollon kuntayhtymään on perustettu laaturyhmä jo vuonna 1995 ja myös sosiaalipuolella on vuosia kiinnitetty huomiota palvelun laatuun. Henkilöstöä ja esimiehiä on koulutettu mm. hoitoprosesseihin ja prosessien kuvaamiseen, mittaamiseen, sisäiseen auditointiin ja asiakaspalautteen keräämiseen. Sosiaali- ja terveystoimessa hoidon ja palvelun laatuun on pyritty vaikuttamaan kuvaamalla hoitoprosesseja. Pelkistetyt hoitoprosessit eivät aina palvele erilaisten asiakkaiden moninaisien ongelmien hoidossa vaan henkilöstö joutuu pitkälle turvautumaan omaan ammattitaitoonsa. Terveydenhuoltolain mukainen suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta valmistuu syksyn 2014 aikana. Suunnitelma sisältää laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden mittareita. Mittarit pohjautuvat soten palvelustrategiaan ja valtakunnalliseen terveydenhuollon laatuoppaaseen (http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/terveydenhuollon_laatuopas.pdf). Valitettavasti valtakunnan tason terveydenhuollon laatuosaajat eivät ole oppaaseen löytäneet meille mitään uusia käyttökelpoisia helppoja mittareita, vaan opas kertaa meillä jo käytössä olevia menetelmiä. Mielestäni tämä osoittaa, että olemme laadun mittaamisessa vähintäänkin keskitasolla valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveystoimen johtokin haluaisi mieluusti käyttöönsä käyttökelpoisempia mittareita laadun ja kustannusvaikuttavuuden seurannasta, jos sellaisia olisi. Tiedossamme on muutamia elämänlaadun mittareita esim. 15 D, mutta näiden käyttöönotto vaatisi mittauksen tekemiseen ison työpanoksen, joka sitten olisi pois varsinaisesta asiakastyöstä ja kuntalaisten saamasta hyödystä ja on katsottu että sellainen mittaaminen ei ole järkevää ainakaan laajassa mittakaavassa. Syksyllä 2013 soten esimiehet kokoontuivat koulutuspäivään, jonka työpajassa kirjattiin yksiköiden laatumittareita koko toimialan mittareiden pohjalta. Osa yksiköistä sai mittarit silloin valmiiksi, osalla ne ovat edelleen kesken. Laatusuunnitelman valmistuttua syksyllä on suunnitelman jalkautuksessa haasteellisinta se, että esimiehiä ja henkilöstöä on vähennetty samalla kun palvelutarve monin osin on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksikön toiminnan kehittämiseen mukaan lukien laadun kehittäminen on

10 10 (11) aiempaa vähemmän aikaa. Ison osan kehittämiseen käytössä olevasta ajasta vievät valtakunnalliset lakisääteiset uudistukset kuten esim. kansallisen potilastiedon arkiston käyttöönotto ja erilaisiin kyselyihin ja selvityksiin vastaaminen. Potilastietojärjestelmä Effican seurantaosio on hyvin vanhalla ohjelmointitavalla tehty. Perusraportit saa helpolla, mutta pohjien muokkaaminen on haastavaa. Tälle vuodelle on varattu rahaa uudemman Effica- Raportoinnin hankkimiseen. Uusi ohjelmapalikka mahdollistaa aiempaa helpomman raportoinnin. Tällöin mahdollistuu säännöllinen käyntien seuranta ja esim. neljännesvuosivertailu ilman erillistä raporttiajoa, vaan ohjelmassa on mahdollista ajastaa tietyt raportit tulemaan sähköpostiin määräajoin. Esimiehet ja toimialan johto saa näin aiempaa helpommin määrällistä tietoa käynneistä ja hoitojaksoista ja pystyy helpommin reagoimaan toiminnan määrälliseen kehittymiseen. Käyntimäärien seuranta ei kuitenkaan tuo vastausta pyydettyyn kysymykseen hoidon ja palvelun laadun johtamisesta. Tilastoista saa käyntien lisäksi käyntisyyt, mutta ei tietoa, siitä onko annettu hoito auttanut asiakkaan vaivaan vai ei. Tavoitteenamme ei ole juoksuttaa asiakasta useita kertoja hoidossa vaan mahdollisimman vähillä käyntimäärillä saada asia hoidettua. Tämä on myös asiakkaan kannalta tärkeä osa laadukasta palvelua. Tarkastuslautakunnan kannanotot vuoden 2013 aikana Tarkastuslautakunnassa käytyjen keskustelujen lisäksi lautakunta pyysi vuoden kuluessa kaupunginhallitusta kiinnittämään huomioita muutamaan havaitsemaansa asiaan. Kaupunginhallitus on näiden pohjalta ryhtynyt tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta tulee alla mainittavien asioiden osalta seuraamaan tilannetta. 8. Havainto: Tarkastuslautakunta pyysi kaupunginhallitusta kiinnittämään huomiota siihen, että uusien riskien hallinnan säännöksien toteuttaminen vaatii monipuolisia, ammattitaitoisia ja merkittäviä ohjeistuksia. Kaupunginhallitus on merkinnyt tämän tiedoksi ja velvoittanut ajantasaisen ohjeistuksen laadintaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Näiden perusteiden pohjalta tullaan laatimaan yleisohje, jossa on tarkemmat menettelytavat toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi. Selvityspyyntö: Miten riskien kartoituksen ja hallinnan menetelmien muutoksien käyttöönotot ovat edistyneet? talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen Valtuuston tulee kuntalain 13 :n mukaisesti päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain muutos edellytti, että hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jämsän kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Keväällä valtuusto muutti hallintosääntöä viranhaltijaorganisaation muutosten takia ja ne koskivat lähinnä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden esittelyä, poistuneille/poistuville virkanimikkeille delegoidun ratkaisuvallan siirtämistä ja kaupunginjohtajan sijaisena toimimista hänen ollessaan estyneenä. Hallintosäännön tarkistuksessa ei kuitenkaan otettu aiempaa enemmän kantaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyihin. Hallintosääntöä kaikkinensa oli tarkoitus käydä läpi tarkemmin vielä tänä vuonna, mutta sen kokonaisuudistusta ei vielä ole aloitettu. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan tällä hetkellä kaupunginvaltuuston kevättalvella hyväksymiä perusteita sekä lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ohjetta. Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on valmisteilla ja tarkoitus saattaa se kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä. Yleisohjeessa kuvataan aikaisempaa tarkemmin riskienhallinnan tavoitteita, perusteita ja järjestämistä sekä riskinhallintasuunnitelmien laatiminen. Ongelmana riskienhallinnan ohjeistuksessa on liika teoreettisuus, kun toimintayksiköissä on tarve saada käyttöön konkreettisia toimintaohjeita ja -menetelmiä. Riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja riskien hallintakeinoista on yleisohjeen liitteeksi tarkoitus laittaa ohjeellinen malli. Riskien arviointi ja hallinta on tällä hetkellä keskittynyt pitkälti kaupungin kiinteän ja irtaimen omaisuuden vakuutusten kattavuuteen. Omaisuutta ja henkilöstöä koskevat vakuutukset tarkistetaan kyllä vuosittain ja

11 11 (11) samalla käydään läpi ja analysoidaan mahdolliset vahingot, mutta strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Toiminnan riskeihin ja vahinkoriskeihin liittyen toteutetaan vuoden 2014 aikana koko kaupungin organisaatiossa työn vaarojen arviointi ja siihen liittyvien riskien arviointi. Esimiehille suunnatut koulutukset ajoittuivat kevääseen Koulutuksessa käytiin läpi itse arvioinnin toteuttamista, mutta syvennyttiin myös työturvallisuuden joihinkin teemoihin kuten esimerkiksi asiakasväkivallan hallintaan. Jokainen esimies vastaa arvioinnin toteutuksesta yksikössään. Arvioinnin menetelmänä on RiskiArvi ja riskien arviointiin on käytössä oma erillinen ohjelmansa (verkkoversio). 9. Havainto: Tarkastuslautakunta pyysi kaupunginhallitusta kiinnittämään huomiota tietohallinnon vastuualueen vakaviin riskeihin. Kaupunginhallitus on päättänyt valmistella lopullista päätöstä varten määrärahaesityksen. Selvityspyyntö: Miten kaupunginhallituksen päättämät tietohallinnon riskejä koskevat toimeenpanot ovat edistyneet? vt. hallintojohtaja Anna-Liisa Juurinen Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiotaan erityisesti kahteen tietohallinnon vastuualuetta koskeviin riskiin: palvelintilat ja henkilöstöriskit. Tietohallinnon riskejä on käsitelty tarkastuslautakunnan kehotuksen perusteella kaupunginhallituksessa ja Palvelintilat Palvelintiloihin liittyvien riskien osalta tietohallinto on valmistellut määrärahaesityksen lisätalousarvioon 2014 ja sitä on käsitelty 2.6 kaupunginhallituksessa ja edelleen se on hyväksytty valtuustossa Palvelintilojen muutostyöt toteutetaan syksyn aikana. Henkilöstöriskit Henkilömitoituksen ongelmat johtuvat henkilöstön määrän vähenemisestä, useista päällekkäisistä laajoista lain edellyttämistä kehityshankkeista ja hankkeiden yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyvistä ongelmista. Haasteet eivät ole olleet yksinomaan sisäsyntyisiä. Ulkoa tuleviin paineisiin on pyritty vaikuttamaan aktiivisesti neuvottelemalla ja reklamoimalla ongelmista. Tietohallinnon työkuormaan on haettu ratkaisua useita kertoja kaupungin johtoryhmässä. Henkilöstöriskeihin liittyvää ongelmaa ratkotaan mm. seuraavilla keinoilla: 1) Tietohallinnon henkilöresurssia on sitoutunut liiaksi projektihallintaan, joka ei edellytä tietohallinnon erityisosaamista vaan on normaalia kokousten kutsu ja sihteerikäytäntöä. Toimialojen omiin projekteihin nimetään jatkossa projektivastaavat, jotka vastaavat projektinhallinnasta. Tietohallinnon henkilöt ovat mukana projekteissa asiantuntijoina. Projektien vetovastuu / projektihallinnan henkilöresurssitarve tulee huomioida toimialojen talousarvion laadinnan yhteydessä. 2) Turhia helpdesk-tukipyyntöjen karsitaan. Toimialoille nimetään omasta henkilöstöstä lähitukihenkilöitä, joiden tehtävä on lähituen avulla karsia turhia helpdesk-pyyntöjä (esim. virtajohto ei ole seinässä, asian selvittäminen kuuluu ohjelman pääkäyttäjälle, ohjeita ei lueta jne). 3) Henkilöstön atk-perustaitojen parantaminen. Tietohallinto järjestää tarvittaessa atk-perustaitojen parantamiseen liittyvää koulutusta. Esimiesten velvollisuutena on määrätä henkilöt koulutukseen, mikäli atk-taidoissa on niin selkeitä puutteita, että ne haittaavat työn normaalia suorittamista. 4) Tietohallinnon työkuormaa pyritään pienentämään myös erilaisin tehtäväjärjestelyin, joiden tavoitteena on mahdollistaa tietohallinnon henkilöstön keskittyminen asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Henkilöstöriskien ratkaisemiseen ei ole olemassa nopeaa ratkaisua. Vakinaisen henkilökunnan palkkaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, kun kaupungin organisaatio on muutoksessa ja lausunnoilla olevan sote-järjestämislain tulevat vaikutukset kuntien toimintaan ovat epäselviä. Henkilöstöriskien minimoimiseksi Jämsän kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator on toteuttamassa selvitystä, jonka tavoitteena on arvioida tietohallinnon resurssien mitoitus toimintakenttään nähden ja arvioida miten toiminta kannattaa jatkossa organisoida.

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 22.4.2010 Julkaisija: Etukannen kuva: Takakannen kuva: Painatus: Turun

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

..., Kaarina. "Maailma muuttuu - Kaarina toimii"

..., Kaarina. Maailma muuttuu - Kaarina toimii ..., Kaarina "Maailma muuttuu - Kaarina toimii" ~Kaarina 1 (35) Sisällys! uettelo 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta vuonna 2014................................. 2 1. 1 Arviointivuosi..........................................................................

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset 795/02.06.01/2010 Kaupunginhallitus 01.11.2010 678 Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02-778

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS... 2 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI Astuu voimaan 1.5.2013 2 Sisällysluettelo SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 Kirkkonummen kunnan johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2005 Kuva Nissaksen päiväkodista Tarkastuslautakunta 4.5.2006 TIIVISTELMÄ 1 Peruspalvelut ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa, vaikka priorisointia on tehty. Etenkin

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Vuoden 2013 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2013... 6 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin.6 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 TEHOK- KUUS TALOU- DELLI- SUUS TULOK- SELLI- SUUS VAI- KUTTA- VUUS TUOT- TA- VUUS Pasi Rusila - Hannu Rantanen - Juhani Ukko PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 Mittariston laatiminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sivu 1 / 9 Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sisällysluettelo 1. Ulkoinen tarkastus... 2 2. Sisäinen valvonta... 2 3. Vastuut ja raportointi... 3 3.1. Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Vuoden 2009 arviointi

Vuoden 2009 arviointi Vuoden 2009 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2010 HUOM! Julkaisuvapaa 11.6.2010 klo 10.00 Etukannen kuvat: Kuva 1: Virastotalo, valokuvaaja: Tatu Hiltunen, kuva 2: Kupittaa 15.jpg, valokuvaaja:

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot