PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa"

Transkriptio

1 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 89 Katri Aaltonen PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Joensuun yliopiston Educa-rakennuksen salissa P1, Tulliportinkatu 1, torstaina , klo 12. Vastaväittäjä: professori Pertti Kansanen, Helsingin yliopisto Kustos: professori Päivi Atjonen

2 ii Julkaisija Publisher Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Education Julkaisutoimikunta Editorial Staff Chair Prof., PhD Marja-Liisa Julkunen Editor Senior Assistant Päivi Harinen Members Professor Eija Kärnä-Lin Senior Assistant Pertti Väisänen Secretary MA Arja Sallinen Vaihdot Exchanges Myynti Sales Joensuun yliopiston kirjasto / Vaihdot PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Exchanges P.O. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax Joensuun yliopiston kirjasto / Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU puh. (013) , fax (013) Joensuu University Library / Sales of publications P.O. Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel , fax ISSN ISBN Joensuun yliopistopaino Joensuu 2003

3 Katri Aaltonen PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE. Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa Joensuu s. ja 36 s. liitteitä. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 89. ISSN ISBN Avainsanat: opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta, käyttötieto, pedagoginen sisältötieto, interaktiivinen ajattelu, opetuksen suunnittelu Tiivistelmä iii Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata lähihoitajakoulutuksessa työskentelevän kolmen opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhdetta. Pedagoginen ajattelu nähtiin päätöksenteoksi eri vaihtoehtojen välillä, jolle on tyypillistä tavoitteisuus, interaktio ja päätösten perusteleminen. Pedagogista ajattelua ja toimintaa tutkittiin opetuksen integraation kontekstissa, jolla tarkoitettiin oppiaineiden sisäistä, niiden välistä ja teorian ja käytännön integraatiota. Tutkimus toteutettiin lähihoitajakoulutuksessa. Teoreettisesti tutkimus kiinnittyi opettajan ajattelu ja toiminta -tutkimukseen ja opettajan tieto -tutkimukseen. Opetusta tarkasteltiin inter-, pre- ja postaktiivisina vaiheina, joissa pedagogista ajattelua kuvattiin opetuksen suunnitteluna, opettajan käyttötietona ja pedagogisena sisältötietona sekä interaktiivisena ajatteluna. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata käyttötiedon laatua ja sisältöä, pedagogisen sisältötiedon rakentumista pre- ja interaktiivisissa vaiheissa ja em. käsitteiden ja opetustoteutuksen välisiä suhteita. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Millaista on opetuksen integrointia koskeva lähihoitajakoulutuksen opettajan käyttötieto? ja 2. Millainen vuorovaikutus on opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan välillä? Tutkittavana olivat lähihoitajakoulutuksessa toimivat luonnontieteiden, kuntoutuksen ja hoitotyön opettaja. Tutkimusaineisto kerättiin kunkin opettajan viiden haastattelun sekä oppituntien havainnointien ja videointien avulla. Haastattelut kohdistuivat opettajan käyttötietoon, opetuksen suunnitteluun ja interaktiiviseen ajatteluun. Aineisto analysoitiin mukaillen grounded teorian induktiivis-deduktiivista lähestymistapaa.

4 iv Käyttötietoa kuvattiin opettajan integraatiokäsityksinä, käytännön periaatteina ja mielikuvina opettajuudesta, oppiaineesta, opiskelijoista ja opetuksen kontekstista. Käytännön periaatteet toivat esille opettajien implisiittisiä oppimisteoreettisia näkemyksiä ja pedagogisen ajattelun tavoitteellisuutta. Käyttötiedon ominaispiirteitä ja merkitystä opettajalle analysoitiin Elbazin (1983) esittelemien orientaatioiden perusteella. Käyttötiedon oppiainetta koskevissa mielikuvissa korostui teoreettinen, oman alan sisällönosaamiseen suuntautunut orientaatio, joka koettiin opetuksen integraation edellytykseksi. Käyttötiedon tilanneorientaatio kuvasti opettajien mielikuvia oppiaineensa ja itsensä asemasta ja merkityksestä lähihoitajakoulutuksessa sekä toimintaympäristön asettamista paineista ja mahdollisuuksista suhteessa integrointipyrkimyksiin. Sosiaalinen orientaatio liittyi opettaja-opiskelija - vuorovaikutukseen ja työyhteisöön. Käyttötiedon henkilökohtaisessa orientaatiossa tulivat esille opettajakohtaisesti merkittäviksi koetut päämäärät ja arvot sekä ideaaliset opettaja- ja opettamismallit sekä omat kehittymisalueet. Kokemuksellisessa orientaatiossa korostuivat opetuskokemukset ja aikaisemman sosiaali- ja terveysalan työkokemukset integraatiomahdollisuuksia lisäävänä tekijänä. Opettajat suunnittelivat opetustaan kirjallisesti ja mentaalisesti kurssi- ja tuntisuunnittelun limittyessä toisiinsa. Mentaalinen suunnittelu jatkui opetusinteraktion aikana. Opettajat suunnittelivat opetustaan pääsääntöisesti yksin, eivätkä siten olleet riittävästi tietoisia potentiaalisista integraatiomahdollisuuksista. Eri oppiaineiden sisältöjä yhteensovitettiin epävirallisissa keskusteluissa ja opiskelijoiden kanssa tehdyssä kurssisuunnitelman täsmentämisessä. Tutkimukseen sisältyneessä fysiikan ja kuntoutuksen opettajan yhteissuunnittelussa määritettiin oman opetuksen asemaa suhteessa yhteiseen opetuskokonaisuuteen, oman opettajuuden asemaa suhteessa tiimiopettajuuteen ja tulevan tiimiopetuksen yhteisesti hyväksyttävissä olevaa toteutustapaa ja sisältöä. Opetustilanteesta ja vastaanotetuista toimintavihjeistä riippuen interaktiivisen ajattelun luonne vaihteli opetustapahtuman aikana, siitä oli luokiteltavissa laadullisesti erilaista ajattelua: (1) opetusta eteenpäin kuljettava ajattelu, (2) spontaani tilannesuunnittelu, (3) ennakkosuunnitelmia muuttava ajattelu ja (4) ennakkosuunnitelmiin vaikuttamaton tilanneharkinta. Interaktiivisen ajattelun laaduilla opetustapahtumaa kuvattiin ajatuksellisesti monikerroksellisena, muuntuvana ja vuorovaikutteisena prosessina. Opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhdetta kuvattiin kokonaismallilla, joka muodostui käsitteellisesti opettajan tietoperustasta (käyttötiedosta ja pedagogisesta sisältötiedosta) ja toiminnallisesti suunnittelusta ja opetusinteraktiosta. Mallin perustan muodostavat käyttötietoon sisältyvät

5 mielikuvat, integraatiokäsitykset ja käytännön periaatteet kytkeytyivät toisiinsa ja saivat vaikutteita toisistaan. Kokonaismallissa pedagoginen sisältötieto muodosti toiminnassa hyödynnettävän tietoperustan ytimen. Se oli aihekohtainen ja konkreettinen tietoperusta, joka sisälsi opetettavaan muotoon muokattua sisältötietoa, opetuksen tavoite- ja resurssitietoa ja opettamista koskevaa tietoa. Pedagoginen sisältötieto oli (1) olemassa olevaa, aikaisemmilla kursseilla ja lukukausilla muotoutunutta, (2) opetuksen preaktiivisessa suunnittelussa ja (3) opetuksen interaktiovaiheessa rakentuvaa, uutta tietoperustaa. Käyttötieto oli tietoperustana staattisempi, ei jatkuvan tavoitteellisen muokkauksen kohteena oleva tietoperusta. Näkemyksellisenä viitekehyksenä se heijastui pedagogisen sisältötiedon pedagogisiin perusteluihin. Käyttötieto ja pedagoginen sisältötieto olivat laadullisesti erilaista tietoa. Tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää opetuksen integraation kehittämisessä ottamalla tietoisemmin huomioon opettajan käyttötiedon eri osa-alueet ja pyrkimällä yhteisesti jaettuun käyttötietoon ja yhteisesti rakennettuun pedagogiseen sisältötietoon, jolloin opettajien erilaiset asiantuntijuudet voidaan hyödyntää tehokkaammin. Opettajakognitiotutkimukselle tulokseni tuovat uutta näkemystä interaktiivisen ajattelun laaduista ja opettajan tietoperustaa kuvaavien käsitteiden keskinäisistä suhteista. Käyttötiedon ja pedagogisen sisältötiedon laadullista eroa ja vuorovaikutteista suhdetta voidaan pitää merkittävänä tutkimustuloksena myös opettajankoulutuksen kehittämisessä, jossa se edellyttää tietoperustan eksplikoimista mahdollistavien ja tukevien ohjausmenetelmien kehittämistä ja opettajankoulutuslaitosten ja harjoittelukoulujen tiiviimpää yhteistyötä. v

6 vi Katri Aaltonen THE RELATIONSHIP BETWEEN PEDAGOGICAL THINKING AND ACTION. Teacher s knowledge base in the context of integrated teaching in practical nurse education Joensuu pp. and 36 appendix pages. University of Joensuu. Publications in Education No. 89. ISSN ISBN Keywords: Teacher s pedagogical thinking and action, practical knowledge, pedagogical content knowledge, interactive thinking, planning Abstract The research belongs to the field of Teacher Thinking and Action Research. The aim of the study was to describe the relationship between teacher s pedagogical thinking and action in the context of integrated teaching. Integrated teaching was considered as integration within and between subjects, and as integration between theory and practice. Pedagogical thinking was considered as decision making, which was characterised by purposiveness, pedagogical interaction and judgement. It was described as planning, practical knowledge and pedagogical content knowledge, and as interactive thinking. The study aimed to describe the content and characteristics of practical knowledge, the construction of pedagogical content knowledge, and the relationship between the concepts of teacher s knowledge base and teaching practice. The research questions were: (1) What kind of practical knowledge teachers have concerning integrated teaching? and (2) What kind of relationship there is between teachers pedagogical thinking and action? The study was conducted in a vocational institute of social and health care education with three teachers (a science teacher, an ergonomics teacher and a nursing teacher) participating in the research. Data were collected in five interviews of each teacher and in observations and video tapings of the lessons. The data were analysed by applying the grounded theory methods. Teachers practical knowledge included the conceptions of integration, and the practical principles and images concerning the subject, students, teaching context, and self as a teacher. The characteristics and meaning of

7 practical knowledge were analysed according to Elbaz s (1983) orientations to practical knowledge. The theoretical orientation revealed the fact that teachers found their profound subject matter knowledge as a necessary ground for integration. Situational orientation reflected teachers conceptions of the position of their subject and themselves as teachers in their institute and of the constraints and possibilities the educational context set to integration. Social orientation was connected to teacher-student relationships and to cooperation with colleagues. Personal orientation revealed teachers values and purposes, idealistic conceptions of teaching and self as a teacher, as well as own strengths and weaknesses. In experiential orientation the teachers teaching experiences and working experiences as nurses or physiotherapists were emphasised as factors improving integration between theory and practice. Teachers had both written and mental course and lesson plans. Because the teachers planned their courses mostly alone, all the possibilities for subject matter integration were not utilised. The informal discussions with colleagues during the breaks and the discussions with the students in lessons were the methods used when teachers wanted to plan the integration. In the team planning between the physics and ergonomics teacher, the teachers discussed the importance of their own teaching in team teaching and the status of themselves as team-teachers, and negotiated a consensus concerning the contents and methods used in team teaching. Depending on the nature of the lesson situation and the cues the teachers got from the students interactive thinking differed qualitatively. It was categorised as (1) planned content representing thinking, (2) planning on the spot, (3) pre-plans changing thinking, and (4) pre-plans unchanging consideration. The qualities of interactive thinking were meant to capture the interrelational and dynamic nature of the pedagogical interaction. The relationship between teachers pedagogical thinking and action was described in a model, which consisted conceptually of teachers knowledge base (practical knowledge and pedagogical content knowledge), and functionally of instructional planning and teaching interaction. The elements of the model representing teachers knowledge base were interwoven so that pedagogical content knowledge was the core of the knowledge base. It was teachers detailed and topic-related knowledge, which included transformed content knowledge, knowledge of instructional strategies, and knowledge of teaching purposes and media. Pedagogical content knowledge was categorised as (1) existing knowledge base constructed in previous courses, (2) new knowledge base constructed in preactive planning, and (3) new knowledge base constructed during interactive teaching. Practical knowledge was more static, and it was not subjected to intentional reconstruction in preactive vii

8 viii planning. It formed a framework, which was reflected into teachers pedagogical arguments concerning the construction of pedagogical content knowledge. The significance of the research to the development of integration lies in the observations of teachers conceptual knowledge base. Both practical knowledge and pedagogical content knowledge must be subjected to shared discussion and construction with colleagues. The results concerning the quality of interactive thinking and the relationship between practical knowledge and pedagogical content knowledge can be considered as important both in the field of Teacher Thinking and Action Research and in teacher education.

9 Esipuhe ix Tohtoriopintoni ovat olleet minulle väline ammatilliseen kehittymiseen opettajana ja kasvuun tutkijana. Tätä välinettä en kuitenkaan ole pystynyt rakentamaan enkä käyttämään yksin, vaan monet ihmiset ansaitsevat siitä vilpittömät kiitokseni. Tutkimusaiheeni näkökulman ideoinnista ja kannustavasta tuesta haluan kiittää professori Juha Varilaa. Professori Päivi Atjosta kiitän tieteelliseen kirjoittamiseen opastamisesta ja ohjeista, joiden pohjalta lisensiaatintutkimuksestani lähdettiin rakentamaan väitöskirjaa. Kiitän myös työni esitarkastajia professori Pertti Kansasta ja tutkimusprofessori Päivi Tynjälää ansiokkaista kommenteista, jotka auttoivat työni viimeistelyssä. Väitöskirjatutkimukseni tekemiseen on sen eri vaiheissa vaikuttanut monta tärkeää henkilöä, joita haluan nyt muistaa. Dosentti Risto Patrikaista kiitän työni alkuvaiheen ohjauksesta, joka vaikutti suuresti työni perusratkaisujen täsmentämiseen. KT Janne Pietarinen antoi suurta apua työni metodologisten ratkaisujen kriittisessä tarkastelussa. KT Harri Pitkäniemeä kiitän kuuntelevasta ja opastavasta yhteistyöstä, jonka ansiosta olen pystynyt kehittymään tutkimukseni teoreettisessa osaamisessa. Kahta viimeksi mainittua kiitän yhteisesti myös lisensiaatintutkimukseni tarkastuksesta ja väitöskirjatutkimukselleni suuntaa antaneista kehittämisehdotuksista. Dosentti Jouni Viirille esitän lämpimät kiitokseni avustasi ja ideoistasi työni viimeistelyssä. FL Kari Sormusta haluan kiittää tutkimusyhteistyöstä, jota on kehitetty osittain väitöskirjani innoittamana ja jonka puitteissa käydyt keskustelut ovat antaneet omaan työhöni uusia näkökulmia. Erittäin suuret kiitokset esitän tutkimukseeni osallistuneille opettajille, jotka omaa aikaansa uhraten jaksoivat olla mukana pitkässä prosessissa. Tiivistelmäni englannin kielen tarkastuksesta kiitän lehtori Kyösti Julkusta. Amanuenssi Arja Sallinen ansaitsee kiitokset lukuisista opintojeni käytännön järjestelyistä. Taloudellisesta tuesta haluan kiittää Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa ja kasvatustieteen laitosta sekä Suomalaista Konkordia-liittoa. Väitöskirjatutkimuksen tekeminen on ollut pitkä ja aikaa vievä prosessi, tärkeä vaihe elämässäni. Onneksi se ei ole ollut koko elämäni. Joskus raskaankin uurastuksen oikeissa mittasuhteissa pitämiseen on tarvittu ystäviä, jotka omakohtaisiin kokemuksiinsa pohjautuen ovat ymmärtäneet tutkijan mutta ennen kaikkea normaalin elämän ilot ja surut. Tällaisesta ystävyydestä kiitän FT Elina Mäntylää ja lehtori Päivi-Katriina Juutilaista. Haluan omistaa väitöskirjani lapsilleni, Hannalle, Annelle ja Antille. Teidän vilpitön tukenne ja Milloin se on valmis? -kysymyksenne kannustivat

10 x välillä pidentämään työpäivää, mutta myös nauttimaan kodin arjesta. Pyyteetön rakkautenne on aina ollut horjumaton perustani, jolta ponnistaen olen pystynyt iloitsemaan elämäni erilaisista rooleista. Ylpeänä saan nyt todeta, kuinka upeita ja itsenäisiä nuoria aikuisia Teistä kasvoikaan! Joensuussa Juhannuspäivänä 2003 Katri Aaltonen

11 Sisältö xi Tiivistelmä... iii Abstract... vi Esipuhe... ix OSA I 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA JA VIITEKEHYS Opettajakognitiotutkimuksen viitekehys Opettajan ajattelu pedagogisena ajatteluna Opettajan tietämys: Tietoa, teoriaa vai uskomuksia? Lähihoitajakoulutus ja opetuksen integraatio Tutkimustehtävä ja -kysymykset TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUT Laadullisuus tapaustutkimuksen lähtökohtana Grounded teorian taustaoletukset Tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat Tutkimuksen aineistonhankinta Tutkimukseen osallistuneet lähihoitajakoulutuksen opettajat Tutkimukseen valmistautuminen: Esitutkimus ja esseekirjoitelmat Opettajan näkökulma: Alkuhaastattelut Opetustoteutus: Oppituntien observoinnit, videoinnit sekä suunnittelu- ja stimulated recall -haastattelut Tutkijan kanssa jaettu näkökulma: Kommentointihaastattelu Aineiston analyysin toteuttaminen Tutkija tutkimusinstrumenttina Aineiston analyysin vaiheet Teoreettiset muistiinpanot Opettajan tietoperustan rakentuminen aineistoista... 44

12 xii OSA II 4 INTEGRAATIO TUTKIMUKSEN KONTEKSTINA Tarvitaanko integraatiota? Integraatio empiiristen opettajatutkimusten kuvaamana ilmiönä Integraatio pedagogisina malleina Tiimiopetus integraation toteutustapana Tiimiopetuksen toteutustavat Tiimiopetuksen edellytykset Integraation tehtäviin pohjautuvat lähestymistavat Epistemologis-rakenteellinen lähestymistapa Psykologis-toiminnallinen lähestymistapa Sosiaalis-toiminnallinen lähestymistapa KÄYTTÖTIETO OPETTAJAN TIETONA Opettajan tietoa ja tietoa opettajille Käyttötiedon merkitys opettajuudessa ja opettamisessa Käyttötiedon orientaatiot ja ominaispiirteet Praktista tietoa omasta toiminnasta Käyttötiedon henkilökohtaisuus ja kokemuksellisuus Käyttötieto sosiaalisena, emotionaalisena ja moraalisena tietona Praktisen tietoperustan sisältö Käyttötiedon ja -teorian suhde Täsmentyneet tutkimuskysymykset OPETTAJIEN KÄYTTÖTIEDON EMPIIRISET TULOKSET Henkilökohtaisuus opettajien integraatiokäsityksissä Opettajien integraatiokäsitysten erilaiset ulottuvuudet Integraatio rakenneosien yhteen liittämisenä ja yhdistämisenä.. 99 Integraatio ymmärtämisenä, oivaltamisena ja osaamisena opiskelijassa Integraatio vuorovaikutuksena Käytännön periaatteet Opettajakohtaiset painotukset käytännön periaatteissa Käytännön periaatteisiin piiloutuva oppimisteoreettinen tieto Mielikuvat käyttötiedossa Mielikuvat opettajuudesta Mielikuvat opiskelijoista Mielikuvat oppiaineesta Mielikuvat opetuksen kontekstista Kokoava tarkastelu: Käyttötieto erilaisina orientaatioina

13 xiii OSA III 7 PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetuksen suunnittelu Suunnitteluprosessi ja sen kohde Kirjallinen ja mentaalinen suunnittelu Suunnitelmatyypit Opettajan tietoperustan hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Noviisi- ja eksperttiopettajien erot opetuksen suunnittelussa Opetuksen interaktiovaihe: Monimuotoisten tilanteiden lukeminen ja ennakko-suunnitelmien toteuttaminen Interaktiivisen ajattelun sisältö Vihjetiedoston ja olemassa olevan tietoperustan hyödyntäminen opetusinteraktiossa Opettajan ajattelun ja toiminnan vastaavuus Täsmentyneet tutkimuskysymykset OPETUKSEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT EMPIIRISET TULOKSET Opetuksen suunnitteluprosessi ja -tapa Kurssin kokonaisuuden hahmottamisesta ryhmäkohtaisiin täsmäsuunnitelmiin Mentaalinen ja kirjallinen suunnittelu Opetuksen kontekstia koskevat mielikuvat suunnittelun reunaehtoina Yhteissuunnittelua korvaavat menettelyt Opetuksen yhteissuunnittelu Opetuksen preaktiivinen vaihe integraation mahdollistajana OPETTAJIEN INTERAKTIIVISTA AJATTELUA KOSKEVAT EMPIIRISET TULOKSET Interaktiivisen ajattelun sisältö ja sitä virittävät tekijät Opetuksen toteutus toimintavihjeiden täyttämässä interaktiossa Opetusta eteenpäin kuljettava ajattelu Spontaani tilannesuunnittelu Ennakkosuunnitelmia muuttava ajattelu Ennakkosuunnitelmiin vaikuttamaton tilanneharkinta Opetustilanneajattelu interaktion kuvaajana

14 xiv 10 OPETTAJIEN TIETOPERUSTAA KOSKEVAT EMPIIRISET TULOKSET Pedagoginen sisältötieto opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tietoperustana Opetuksen tavoite- ja resurssitieto Opetettavaan muotoon muokattu sisältötieto Opettamista koskeva tieto Käyttötieto opetuksen suunnittelun ja toteutuksen viitekehyksenä Käyttötiedon hyödyntäminen toiminnassa Opetuksen rutiinit käyttötiedon ja toiminnan linkittäjinä Kahden erilaisen tietoperustan kohtaaminen tiimiopetuksessa Tiimiopetuksen odotusten täyttymättömyys Tiimiopettaminen erilaisilla käytännön periaatteilla Käyttötieto ja pedagoginen sisältötieto opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan kuvaajina OSA IV 11 KOKOAVA TARKASTELU Koonta opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan kokonaismallin rakentumiseen vaikuttaneista tutkimustuloksista Opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan kokonaismallin merkitys opettajakognitiotutkimukselle Opetuksen integraatio opettajan ajattelun ja toiminnan viitekehyksessä Opettajan ajattelun ja toiminnan jäljittäminen tutkimusmenetelmällisenä haasteena Tutkimuksen arviointia Jatkotutkimusaiheet LÄHTEET LIITTEET

15 xv Kuviot KUVIO 1. KUVIO 2. KUVIO 3. KUVIO 4. KUVIO 5. KUVIO 6. KUVIO 7. KUVIO 8. KUVIO 9. KUVIO 10. KUVIO 11. KUVIO 12. KUVIO 13. Opettajan ajattelun ja toiminnan malli (alkuperäislähde: Clark & Peterson 1986, 257; Anning 1988, 144; mallin suomennettu versio: Tornberg 2000, 5) Opetuksen integraatioon (ml. tiimiopetus) vaikuttavat kontekstitekijät aikaisempien empiiristen tutkimustulosten perusteella Opettajien empiiriset integraatiokäsitykset Käytännön periaatteilla täydentynyt empiirinen käyttötiedon rakennemalli Opetusta koskevilla mielikuvilla täydentynyt empiirinen käyttötiedon rakennemalli Pedagogisen sisältötiedon asema opettajan tietoperustassa (Grossman 1990, 5) Opetuksen suunnittelun empiirinen rakennemalli Interaktiivisen ajattelun empiirinen rakennemalli Pedagogisen sisältötiedon (PCK) empiirinen rakennemalli Esimerkkejä opetuksen suunnitteluun vaikuttavasta käyttötiedosta: LIISA Esimerkkejä opetuksen suunnitteluun vaikuttavasta käyttötiedosta: PIRJO Esimerkkejä opetuksen suunnitteluun vaikuttavasta käyttötiedosta: KAISA Pedagogisen ajattelun ja toiminnan kokonaismalli (PK: käyttötieto; PCK: pedagoginen sisältötieto)

16 xvi Taulukot TAULUKKO 1. Aineistotyypit ja määrät opettajittain TAULUKKO 2. Kaisan integraatiokäsityksen muodostuminen esimerkkinä aineiston luokittelun vaiheista TAULUKKO 3. Opettajan tietoperustan (käyttötieto ja pedagoginen sisältötieto) rakentuminen aineistoista TAULUKKO 4. Integraatio käsitepareina TAULUKKO 5. Käyttötiedon orientaatiot (Elbaz 1983) TAULUKKO 6. Empiirisiä tuloksia osittain päällekkäisistä käyttötiedon tiedonalueista TAULUKKO 7. Integraation tehtäviin pohjautuvat lähestymistavat Ingramia (1979) mukaillen sekä opettajien integraatiokäsitysten ja käytännön periaatteiden analyysin tulokset TAULUKKO 8. Liisan käyttötietoon sisältyvät käytännön periaatteet TAULUKKO 9. Kaisan käyttötietoon sisältyvät käytännön periaatteet TAULUKKO 10. Pirjon käyttötietoon sisältyvät käytännön periaatteet TAULUKKO 11. Tutkittujen opettajien käytännön periaatteiden ja mielikuvien orientaatiot TAULUKKO 12. Opetuksen suunnittelutyypit ja siinä tuotettu materiaali Kaisalla TAULUKKO 13. Opetuksen suunnittelutyypit ja siinä tuotettu materiaali Liisalla TAULUKKO 14. Opetuksen suunnittelutyypit ja siinä tuotettu materiaali Pirjolla TAULUKKO 15. Tiimiopetuksen ristiriitaiset käytännön periaatteet ja rooliodotukset (potilaan avustamistilanne: kyljelleen kääntäminen)

17 OSA I Johdattelen lukijan tutkimukseni ensimmäisessä osassa tutkimukseni ilmiön, opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan tutkimukseen kuvaamalla valittua tutkimussuuntausta ja oman tutkimukseni asemaa siinä (luku 2). Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni menetelmälliset lähtökohdat ja kuvaan käytetyt aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät.

18 2 1 Johdanto Tutkimusilmiöni, opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta, on myös oma ammatillinen viitekehykseni. Luonnontieteiden opettaminen yläasteella ja lukiossa loi pedagogisen ammatillisuuteni pohjan. Nuoren opettajan selviytymisstrategioilla toiminnan keskipisteenä olivat Mitä opetan? ja Miten opetan?, eivätkä voimavarat tai taidot riittäneet näin jälkeenpäin tarkasteltuna pedagogisen ajattelun tasoja kuvaavien mallien perustaa korkeammalle. Käytettävissä oleva aika kului kolmen oppiaineen ja kuuden luokka-asteen opetuksen valmistelussa keskeisen sisällön muokkaamiseen opetettavaan ja opiskeltavaan muotoon. Nyt voin nimetä sen pedagogisen sisältötiedon rakentamiseksi opetusaiheista, joista jokainen oli nuorelle opettajalle uusi. Näin tietoperustani kuitenkin karttui, tunti tunnilta ja vuosi vuodelta, opettajankoulutukseni sekä aineopintojeni pohjalle toiminnan tuomia kokemuksia hyödyntämällä. Siirtyminen 1990-luvun alussa ammatilliseen terveydenhuollon koulutukseen ravisteli ensimmäisen kerran toimintani perusteita: pedagogisen ajattelun objekti- ja metateoreettiset tasot huutelivat olemassaolostaan. Tulevien sairaanhoitajien, mielenterveys- ja perushoitajien anatomian ja fysiologian opettaminen pakotti arvioimaan pedagogisen ajatteluni perusteita. Jouduin pohtimaan, mikä merkitys luonnontieteillä oli hoitajien tulevassa työssä, millaisena oman oppiaineeni tulisi näyttäytyä hoitamaan oppimisessa ja opettamisessa, mikä oli oman opettajuuteni asema koulutuksen kokonaisuudessa ja suhteessa aikuisiin opiskelijoihin. Miksi -kysymykset tulivat mukaan kuvaan. Etsin perusteluja pedagogisille ratkaisuilleni saadakseni niistä mielekkäitä. Ensimmäistä kertaa heräsin kyseenalaistamaan myös aikaisempaa toimintatapaani yläasteen ja lukion opettajana, kun sain konkreettisesti havaita, miten vähän opetuksesta jää luonnontieteiden tietoja ja taitoja opiskelijoiden takkiin. Perehdyttyäni tutkimusparadigmaani saatan nyt todeta eksplikoineeni ehkä ensimmäisiä kertoja tietoisesti omaa käyttötietoani, mielikuviani opettamisesta, opettajuudesta, oppiaineesta ja opiskelijoista. Se oli ollut vaikuttamassa toimintani taustalla opettajankoulutuksesta alkaen ja muokkautunut työurani aikana, mutta vasta todelliset ristiriidat toivat sen tietoisesti esille. En tietenkään pystynyt silloin arvioimaan toimintaani käsitteellisesti vasta aikaperspektiivi ja tutkimukseni tuoma perehtyneisyys antoivat ilmiöiden kuvaukseen teoreettiset käsitteet, merkitykset ja itselleni kyvyn tiedostaa kehittymiseni vaiheet. Olennaista siinä oli kuitenkin se, että pohdinta avasi silmäni ja mielenkiintoni opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan pe-

19 rusolemukseen. Näin myös jatko-opinnot nimenomaan kasvatustieteissä eikä ensimmäisen tutkintoni pääaineessa, biologiassa, olivat luonnollinen valinta. Toinen tutkimukseni kannalta tärkeä tekijä oli se, että yleisaineiden opettaminen ammatillisessa koulutuksessa ohjasi pohtimaan opetuksen integraatiota: oman aineen tietämys ei saanut jäädä irralliseksi hoitajuudesta ja sen oppimisesta. Motiivini tutkia opettajan pedagogista ajattelua nimenomaan opetuksen integraation suhteen muotoutui siis vuosien opetuskokemusteni myötä ja konkreettisesta tarpeesta ymmärtää ja jäsentää ilmiötä ja hakea jokapäiväiseen opetukseen uusia välineitä. Edellä kuvattujen vaiheiden kautta mielenkiintoni suuntautui kasvatustieteen jatko-opinnoissa opettajakognitiotutkimuksen paradigmaan, johon oma tutkimukseni sijoittuu. Tutkimukseni tehtävänä on kuvailla opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhdetta kontekstissa, joka muodostuu ammatillisesta lähihoitajakoulutuksesta ja siinä tapahtuvasta opetuksen integraatiosta. Teoreettisesti tutkimustani rajaa Clarken ja Petersonin (1986) opetustapahtumamalli, joka hahmottaa pedagogista ajattelua implisiittisinä, toiminnan taustalla olevina uskomuksina ja teorioina, opetuksen suunnitteluna ja interaktiivisena ajatteluna ja päätöksentekona. Jokainen osa-alue on ollut laajan empiirisen tutkimuksen kohteena, ja tutkimus on tuottanut lukuisia opettajan ajattelua kuvaavia käsitteitä. Omassa tutkimuksessani kuvaan opettajakognitiota tietoperustana, joka muodostuu laadullisesti erilaisesta tiedosta, käyttötiedosta ja pedagogisesta sisältötiedosta. Ajallisesti mielenkiintoni suuntautuu opetustapahtumaa edeltävään preaktiiviseen ajatteluun ja suunnitteluun, opetustapahtuman aikaiseen interaktiiviseen ajatteluun ja sen jälkeen tapahtuvaan postaktiiviseen ajatteluun. Tutkimustehtävässäni on pitkälti kyse siitä, miten opettaja perustelee opetuksen suunnittelua koskevia päätöksiään ja opetustapahtuman ratkaisujaan. Aikaisempi tutkimus on kuvannut opettajakognitiota yhtäältä tietoperustana, kuten käyttötietona ja -teoriana, toimintateoriana sekä subjektiivisena ja implisiittisenä teoriana, ja toisaalta ajattelun ja toiminnan kongruenssia tai sen puuttumista kuvaavana relaationa. Pre-, inter- ja postaktiivisten ajattelun vaiheiden tutkimus on tuottanut tutkimustuloksia opetuksen suunnittelusta, opetustilanneajattelusta ja toiminnan arvioinnista erillisinä osa-alueina, mutta myös toisiinsa kytkeytyneinä ja vuorovaikutteisina prosesseina. Tietoperustan tutkiminen irrallaan opettajan toiminnasta on kuitenkin ollut yksi kritiikin kohteista, samoin kuin sen kuvaaminen erillisinä tiedon kategorioina. Sen sijaan Shulmanin (1987) esittelemistä opettajan tiedon kategorioista pedagogisen sisältötiedon käsitettä on tutkittu runsaasti monien kouluasteiden ja oppiaineiden konteksteissa, ja tutkimus on tuottanut käyttötietoon verrattuna erilaisen näkökulman opettajan tietoperustaan. Tutkimuksen anti- 3

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 126 Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

Almiala, Mariikka. Mieli paloi muualle - opettajan työuran muutos ja ammatillisen identiteetin rakentuminen

Almiala, Mariikka. Mieli paloi muualle - opettajan työuran muutos ja ammatillisen identiteetin rakentuminen i J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 128 Almiala, Mariikka Mieli paloi muualle - opettajan työuran

Lisätiedot

PROSESSIDRAAMAN KEHITTÄMINEN MUSEOSSA

PROSESSIDRAAMAN KEHITTÄMINEN MUSEOSSA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 94 Sanna Asikainen PROSESSIDRAAMAN KEHITTÄMINEN MUSEOSSA Esitetään

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Lenita Hietanen Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston

Lisätiedot

Heikki Pasanen. OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos ja moniulotteisuus ammatillisessa rehabilitaatiossa

Heikki Pasanen. OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos ja moniulotteisuus ammatillisessa rehabilitaatiossa UNIVERSITAS JOENSUENSIS JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 121 Heikki Pasanen OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos

Lisätiedot

KÄSITTEIDEN OPPIMISESTA MERKITYSTEN TULKINTAAN Lasten aika-käsitteisiin liittyvien oppimisprosessien fenomenologinen kuvaaminen

KÄSITTEIDEN OPPIMISESTA MERKITYSTEN TULKINTAAN Lasten aika-käsitteisiin liittyvien oppimisprosessien fenomenologinen kuvaaminen KÄSITTEIDEN OPPIMISESTA MERKITYSTEN TULKINTAAN Lasten aika-käsitteisiin liittyvien oppimisprosessien fenomenologinen kuvaaminen AINO MUTANEN Kajaanin opettajankoulutusyksikkö OULU 2000 Abstract and Summary

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA JUHA SIITONEN Oulun opettajankoulutuslaitos 1999 Abstract and Summary in English JUHA SIITONEN VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA (Abstract and summary

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C TOM. 304 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa Reijo Siltala

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Fenomenografinen lähestymistapa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences MINNA LAITILA Asiakkaan

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Transnationaalinen osaaminen

Transnationaalinen osaaminen KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 172 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 172 KIRSTI SAINOLA-RODRIGUEZ Transnationaalinen osaaminen Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot