Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit"

Transkriptio

1

2 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen teemana pääsääntöisesti on sisäinen ja omaehtoinen yrittäjyys. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa opintoja on koottu Ammatillisen opintojen yrittäjyyskopit-kansioon, josta jokainen opettaja voi poimia ideoita omaan opetukseensa. Tarkoituksena on, että opettaja voi muokata ja täydentää kansion materiaalia omaan opetukseensa ja opiskelijaryhmälle sopiviksi kokonaisuuksiksi. Yrittäjyyskasvatus toteutuu opinnoissa monella eri tavalla ja on osa oppilaitoksen arkipäivää. Kansioon on koottu materiaalia jo toimivista malleista sekä ideoitu uusia malleja. Tavoitteena on herättää kiinnostusta yrittäjämäisiin toimintatapoihin opinnoissa. Ammatillisten opintojen yrittäjyyskopit-kansioon, on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa ja Valkeakosken Seudun Kehitys OY:n (VASKE) hallinnoimassa hankkeessa: Kasvu yrittäjyyteen. Merkittävän työn oppimateriaalin ideoinnissa, valmistelussa ja arvioinnissa on tehnyt Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Yrttiimi-yrittäjyyskasvatusopettajien työryhmä, johon ovat kuuluneet eri alojen opettajat: Kristiina Vilpas, Sari Grönroos, Maarit Metsäsalo, Timo Haavisto, Heikki Palonen, Sakari Kaakko, Mariaana Aartoranta, Kirsti Sand, Petri Kautto ja Pirjo Hauvala. Lisäksi ideoita ovat antaneet kaikki nuorten koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat. Materiaalin on taittanut ja toimittanut valmentaja Miina Makkonen. Kansion alussa ovat yhteiset, kaikille tarkoitetut osiot ja sen jälkeen tulee esimerkkejä alakohtaisista malleista. Lopussa on varattu tilaa opettajan omille yrittäjyyskasvatusmateriaaleille. Koko materiaali on vapaasti kopioitavissa ja muokattavissa. Oppimateriaali on julkaistu sekä painettuna kansiona että sähköisenä versiona, joka on jaossa Internetin kautta osoitteessa: LÖYDÄ SISÄINEN YRITTÄJÄSI! OTA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KOPPI!

3 4 5 Tätäkö se yrittäjyyskasvatus onkin? Sitä juuri! Meissä jokaisessa asuu sisällä pieni yrittäjä. Sisällysluettelo YRITTÄJYYSKASVATUKSEN ABC 6 KAIKILLE YHTEISIÄ MALLEJA 14 INNOstu VAAOsta 15 YRITTÄJYYSKOPIT 17 IDEOIDEN KOPITTELUA 18 HALKODIILI 19 PERSOONALLISUUSTESTI 22 MILLAISTA LIIKETOIMINTAA? 24 RAHAA TYHJÄSTÄ 27 LÖYDÄ VAHVUUTESI 29 RISTIKKO 33 PALVELUN KEHITTÄMINEN 35 KYSELYTUNTI 38 MAINOS 44 TARJOUS 47 KOHTI TYÖSSÄOPPIMISTA 52 MESSUTAAN! 56 KOLME Y:TÄ 59 YRITYSVIERAILU 60 YRITYKSEEN TUTUSTUMINEN MESSUILLA 64 YRITTÄJYYSPÄIVÄ/ CAMPUS DAY 66 YRITTÄJÄTARINA 67 OMA LEHTI 70 YRITYSTILAT 71 ALAKOHTAISIA MALLEJA 73 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 74 HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALA 81 ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN 86 KONE- METALLI JA ENERGIATEKNIIKKA 92 LIIKETALOUS JA KAUPPA 97 KAUNEUDENHOITOALA 101 AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA 106 OPETTAJAN OMAT YRITTÄJYYSKOPIT 111

4 6 7 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT Yrittäjyyskasvatuksen merkitys koetaan tärkeäksi osa-alueeksi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa. Oppilaitos haluaa tukea ja kannustaa opiskelijan sisäistä yrittäjyyttä, aktiivisuutta, luovuutta, sinnikkyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Sosiaalisten taitojen oppimista edistetään yhdessä tekemisen kulttuurilla sekä kehittämällä oppimismenetelmiä yhteisöllisimmiksi. Yrittäjyyskasvatus parhaimmillaan on kokemuksellista oppimista, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat toisiinsa. Asenne- ja arvokasvatus ovat yrittäjyyskasvatuksen tärkeimpiä osa-alueita, pelkkä tiedon jakaminen ja valmiuksien kehittäminen ei riitä. Asenne ratkaisee niin yksilön kuin yrityksenkin menestymisen. Yrittäjyys on Matti Koirasen mukaan ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa sekä tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista Yrittäjyyskasvatuksen tulee myös auttaa opiskelijaa ymmärtämään yritystoiminnan merkitys, perehdyttää yrittäjyyteen ammattina sekä antaa tietoja ja valmiuksia yritystoimintaa varten. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN ABC YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TAVOITTEET Yrittäjiltä ja toisen palveluksessa olevilta työntekijöiltä edellytetään samanlaista osaamista. Työelämä vaatii aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, vastuunottoa, aktiivista tietojen hankintaa ja kysyä arvioida asioita eri näkökulmista. Yrittäjyyskasvatus parhaimmillaan on kokemuksellista oppimista, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat toisiinsa. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa tuetaan opiskelijan sisäistä yrittäjyyttä. Opiskelija ymmärtää oppii ymmärtämään opintojensa kautta yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija perehtyy yrittämiseen yhtenä vaihtoehtona työllistyä joko omalle tai jollekin muulle alalle. Hän opiskelee sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita hän tarvitsee työelämässä. Valkeakosken ammatti ja aikuisopistossa opiskelija saa riittävät tiedot ja taidot yrittäjyydestä omasta koulutusalasta riippumatta, alakohtaiset erot huomioiden. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myönteisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat/opetusministeriön julkaisuja 2009:7)

5 8 9 TULEVAISUUDEN TOIMINTAKULTTUURIT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT Yhteiskunta ja työelämä elää jatkuvassa muutoksessa. Työssä vaadittava osaaminen edellyttää tiedollista ja taidollista joustavuutta, luovuutta, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintäkykyä. Tulevaisuuden osaajan on kyettävä liikkumaan muuttuvien ammattien ja työtehtävien yhteiskunnassa ja työelämässä. Yrittäjämäinen tai yrittäjyyteen suuntaava toimintakulttuuri on oppilaitoksen menestystekijä. Tehtävänä on kasvattaa opiskelija vastuuseen itsestään ja tekemisistään, rohkaista ottamaan uusia askeleita vaikka niissä voisi epäonnistuakin sekä kehittää valmiuksia vaikuttaa ja osallistua. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokonaisuutta. Myös oppimisympäristöjä kehitetään erilaisin pedagogisin ratkaisuin yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen suuntaaviksi. Yrittäjyyttä tukevissa oppimisympäristöissä - korostuu oppijan oma aktiivisuus - opiskelua tapahtuu myös simuloidussa tai reaalimaailman tilanteessa - oppijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa - opetus rakentuu ongelmanratkaisulle ja vuorovaikutukselle - oppijan tukena on erilaisia asiantuntijoiden verkostoja - opettajan rooli kehittyy tiedon jakajasta organisaattoriksi, ohjaajaksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat/opetusministeriön julkaisuja 2009:7) OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on mukana Kasvu Yrittäjyyteen- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston osalta on muun muassa yrittäjyyskasvatussuunnitelman tekeminen viiden (5) opintoviikon osalta, jotka sisältyvät ammatillisiin opintoihin joko opintojen sisällä tai erikseen. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma on rakennettu omaksi kokonaisuudekseen alakohtaisten opetussuunnitelmien rinnalle. Vuosina uudistetut ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen perusteet sisältävät yrittäjyys- ja yritystoimintaopintoja vähintään viisi (5) opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat saavat valmiuksia toimia yrittäjämäisesti sekä perustiedot yritystoiminnasta. Yrittäjyysosaaminen arvioidaan kuten muukin tutkintoon sisältyvä osaaminen. Opiskelijat perehtyvät yritystoimintaan ja saavat yrittäjävalmiuksia myös työssäoppimisjaksoilla aidoissa työympäristöissä. Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys ilmenee toimintana, jossa oma-aloitteisuus, tunnollisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä. Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia tai työskennellä jossakin toimintaympäristössä. Sisäisen yrittäjyyden ilmentyminä voidaan pitää yrityksen, yhteisön, organisaation menestymistä edistävien mahdollisuuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Ulkoinen yrittäjyys on yrittäjän ammatissa toimimista ja oman liiketoiminnan harjoittamista. VAAOsta valmistuu tulevaisuuden yrittäjiä.

6 10 11 OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS TUTKINNON PERUSTEISSA Elinikäisen oppimisen avaintaito aloitekyky ja yrittäjyys sisältyy ammattitaitovaatimuksiin ja ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin (yhteisiin opintoihin) ja niiden arviointikriteereihin tutkinnon vaatimusten mukaisesti Opiskelija - edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista - toimii aloitteellisesti, tavoitteellisesti, rohkeasti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä tai yrittäjänä - suunnittelee ja toteuttaa projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi - toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään ja - mitoittaa oma työnsä tavoitteiden mukaisesti. Omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden kehittyminen sisältyy kaikkeen toimintaan, missä opiskelija on opiskelunsa aikana. Se on tapa toimia aloitteellisesti, yrittävästi ja toimintaympäristön tavoitteita edistävästi. SISÄINEN YRITTÄJYYS TUTKINNON PERUSTEISSA Ammattitaitovaatimuksiin sisältyy yrittäjyysosaamista (5 ov), joka sovelletaan ammattitaitoon Ammattitaitovaatimukset 1: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - Edistää työyhteisön työhyvinvointia - Edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta - Toimii yrityksen tai organisaation laatutavoitteiden mukaisesti - Toimii työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti - Kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta Ammattitaitovaatimukset 2: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - arvioi työnteon ja yrittäjyyden merkitystä alallaan ja - arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. ULKOINEN YRITTÄJYYS TUTKINNON PERUSTEISSA Ulkoinen yrittäjyys sisältyy tutkinnon perusteissa tavoitteisiin tai ammattitaitovaatimuksiin seuraaviin valinnaisiin tutkinnon osiin. Sisällöt avattu tutkinnon perusteissa: - Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto 1 ov; ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa - Yritystoiminta 0-4 ov; ammattitaitoa täydentävä valinnainen tutkinnon osa - Yrittäjyys 10 ov; valinnainen tutkinnon osa - Yritystoiminta 10 ov; ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä, valinnainen tutkinnon osa (yli 120 ov) Yrittäjyysopintojen määrä vaihtelee perustutkintojen sisällä. PEDAGOGISET RATKAISUT VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa annetaan vastuuta oppijalle, kannustetaan tekemään itse, ohjataan oppijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista, vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää oppimista, tuetaan luottamusta omiin kykyihin, suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen sekä ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus kytkeä työssäoppiminen ja opinnäyte konkreettisiin yrityselämän hankkeisiin. Työelämälähtöisyyttä painotetaan oppimisympäristöissä ja oppimistilanteita viedään lähelle yrittäjyyttä (5 ov:a yrittäjyysopintoja pakollisissa tutkinnon osissa). Opiskelijoita kannustetaan projektioppimiseen (NY-yritykset, yritysten tarjoamat lyhyt- tai pitkäkestoiset projektit, oppilaitoksen sisältä nousevat projektit) tiimioppimiseen (NY-yrittäjyys, erilaiset oppimisprojektit) ja oppimiseen yrittäjyydessä (NY-yrittäjyys, yrittäjämäiset oppimisympäristöt). Omien vahvuuksien tunnistamista ja innovatiivisiin työtapoihin (NY-yrittäjyys, kilpailutoiminta) kannustetaan. - arvioi vahvuuksiaan mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä ammattialallaan - perehtyy alansa liiketoimintaan ja sen kehittymiseen

7 12 13 YRITTÄJYYDEN PELIKENTTÄ TULEVAISUUDEN VAAOSSA YRITTÄJYYSKASVATUS AMMATILLISISSA TUTKINNON OSISSA Jokaisella koulutusalalla etsitään parhaat tavat toimia, niitä voidaan toteuttaa erilaisin hankkein. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaan on koottu kokonaisuus, jota toteutetaan jokaisella alalla. Koulutusalat tekevät omat pedagogiset ratkaisunsa ja valitsevat yrittäjyyskasvatuksen sisällöt alakohtaiset erot huomioiden. Oppilaitoksessa toteutetaan jo tällä hetkellä runsaasti yrittäjyyskasvatusta ja määrä vaihtelee aloittain. Yrittäjyyskasvatus on toimintaa, jossa voidaan yhdistää laajoja aiheita yhdeksi kokonaisuudeksi ja hyödyntää opittuja asioita käytännössä. Yrittäjyyskasvatus on normaali työtapa, joka istuu luontevasti opetettaviin sisältöihin. Oppilaitos toteuttaa yrittäjyyskasvatusta oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjät, elinkeinoelämän edustajat ja ohjaavat opettajat ovat valmentajia ja ohjaajia. Yritteliäisyyteen ja rohkeaan toimintaan liittyy myös riski. Itsearvioinnin kautta opitaan uusia ratkaisuja. RAKENNE Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yrittäjyyshenkisesti. Opettajille annetaan pedagoginen vapaus yrittäjyyskasvatuksen toimintakulttuurissa, jossa painottuvat joustavuus, riskinottokyky, luovuus, innovatiivisuus sekä yhteistyö- ja suunnittelukyky. He toteuttavat yrittäjyyskasvatusta tässä hengessä. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma on laadittu yhdessä eri alojen opettajien kanssa. Suunnitelman on tarkoitus toimia materiaalipankkina, josta opettaja voi ottaa, lainata, muokata sekä täydentää yrittäjyyskasvatusmateriaaliaan. Materaiaalipankkiin on koottu myös linkkejä hyvistä yrittäjyyskasvatusmateriaaleista. Yrittäjyyskasvatussuunnitelma rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista sekä alakohtaisista malleista.

8 14 15 INNOstu VAAOsta Opettajia ja opiskelijoita yrittäjyyteen kannustava aloitusviikko INNOstu VAAOsta viikon tavoite on yrittäjämäisen asenteen kautta sitouttaa uusi opiskelija ottamaan vastuu omista opinnoistaan sekä tuoda heti opintojen alussa esiin se, että yrittäjyys on yksi työllistymisvaihtoehto opintojen jälkeen. Ensimmäinen kouluviikko on sisäisen yrittäjyyden asennekasvatusviikko, jossa opintojen ja oppimaan ohjauksella on merkittävä rooli. Viikkoa voisi verrata putkeen, jonka läpi kuljetaan kohti omia ammatillisia opintoja. Viikolla tulee tietoa yrittäjyydestä, omien unelmien toteuttamisesta ja opiskeluasenteesta. Se on laajuudeltaan yhden opintoviikon mittainen. KAIKILLE YHTEISIÄ MALLEJA Opintojen alussa opiskelijat perehdytetään opiskeluun Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa samalla tavalla kuin uusi työntekijä perehdytetään yritykseen. Aloille kutsutaan yrittäjiä, työelämän edustajia, entisiä opiskelijoita ja taitajakisoihin osallistuneita opiskelijoita kertomaan omista opinto-, työ- ja yrittäjyyspoluistaan. Opiskelijoille tehdään työelämän toiveet ja odotukset heti opintojen alussa näkyviksi. Yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä haetaan viikon aikana erilaisista yhteisistä tilaisuuksista, muun muassa yrittäjähenkisestä ALL STARS-tilaisuudesta, jossa opiskelijapalvelut ja oppilaitosjohto esittäytyy. Seuraavia malleja voi hyödyntää kaikilla koulutusaloilla yrittäjyyskasvatusopinnoissa. Niitä voi käyttää myös INNOstu VAAOsta viikon ohjelmassa. Lisäksi ammatillisten opintojen yrittäjyyskopit-kansioon on koottu INNOstu VAAOsta teemaan sopivia kaikille aloille sopivia toimintamalleja ja tehtäviä, joita opettaja voi hyödyntää ryhmänsä kanssa. Ne esitellään kansiossa seuraavana. Teemaviikon suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä ennen lomia. Oppilaitoksessa on hyvä olla joku vastuuhenkilö, joka muistuttaa muita opettajia yritysvierailujen sopimisesta ja ohjelman suunnittelemisesta. Samainen henkilö voi yksin tai pienen tiimin kanssa vastata yhteisen ohjelman suunnittelusta. Jokainen ala sopii itse omat yrittäjävierailunsa haluamiensa yrittäjien kanssa.

9 16 17 Vierailujen ja yhteisten tapahtumien lisäksi tuutorit opastavat uusia opiskelijoita ammattikoulussa opiskeluun. Ryhmänohjaaja on tärkeässä roolissa viikon aikana. Sen lisäksi, että hän on hengenluoja ja tsemppaaja ensimmäisinä päivinä, hän järjestää yrittäjävierailut ja voi teettää yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tehtäviä opiskelijoilla. Näitä tehtäviä esitellään seuraavalta sivulta eteenpäin. Suunnitelmissa on, että jatkossa viikon toteuttaisi opiskelijakunta. Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi ja seurakunta ovat olleet kiinnostuneita lähtemään mukaan. Oppilaitoksen NY-harjoitusyritykset pyritään saamaan tarjoamaan tapahtumaan juontopalvaluita. YRITTÄJYYSKOPIT Tehtävän tarkoituksena on toimia tutustumisleikkinä. Pelin aikana seuraavan kysymyksen vastaaja määräytyy pallolla kopittelemalla. MUISTILISTA: - Viikon suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä - Yrittäjävierailut pitää sopia ajoissa - Yrittäjätarinan voi hoitaa myös haastatteluna - Lisätietoja voi aina kysyä osastonjohtaja Pirjo Hauvalalta Olen niin innoissani! Osa osastoista saattaa kaivata vetoapua yrittäjien vierailuihin. Vierailuja varten voi hankkia paikalle jonkun esiintymistaitoisen henkilön opettajan ja yrittäjän tuoeksi. Opiskelijat muodostavat ringin luokassa istuen tai seisten. Opettaja kysyy kysymyksen ja heittää pallon ensimmäiselle henkilölle. Hän vastaa kysymykseen ja heittää pallon seuraavalle. Näin jatketaan kunnes jokainen on saanut vastata vuorollaan. Leikkiä voidaan mennä aina kierros samalla kysymyksellä (esimerkiksi: nimi, ikä tms.) tai niin, että kopin ottanut saa aina keksiä uuden kysymyksen seuraavalle tyypille. Mikäli spontaani kysymyksien keksiminen tuntuu vaikealta, Yrittäjyyskopeissa voi hyödyntää myös Kyselytunti-tehtävän s. 38 valmiita kysymyksiä.

10 18 19 IDEOIDEN KOPITTELUA Tehtävän tarkoituksena on saada koko ryhmä osallistumaan ideointiin tai laittaa liikettä lukossa olevaan ideointitilanteeseen. Silloin kun opiskelijoilla tai miksei vaikka opettajankokouksessakin näyttävät olevan ideat hukassa, on aika ottaa esiin Yrittäjyyskoppi-pallo. Palloa heitellään ringissä nopealla tahdilla ja se, kenellä on pallo kädessään heittää ilmoille yhden idean. Tässä tehtävässä ideoiden laadulla ei niinkään ole väliä vaan määrä ratkaisee. Ideoiden kopittelussa ei myöskään ole huonoja ideoita, koska kaikki heitot voivat antaa uusia ideoita ja näin saada tilannetta eteenpäin. Tarkoituksena on sanoa asia, joka ensimmäisenä tulee mieleen ja tuottaa pienessä ajassa suuri määrä ideoita. Yksi henkilö voi toimia kirjurina, jotta hyvät ideat eivät unohdu. Pari-ideoinnissa kopittelua voi käyttää hyväkseen niin, että toimeksiantoa tai ongelmaa lähestytään kysymyksien varjolla. Palloa kopitellaan pareittain niin, että palloa kädessään pitävä henkilö heittää ilmoille yhden kysymyksen aiheeseen liittyen ja heittää pallon parilleen. Tämä vastaa oman mielipiteensä ja heittää pallon takaisin kysyen seuraavan kysymyksen. Parin kummallekin jäsenelle voidaan myös etukäteen määrätä roolit, esimerkiksi toiselle positiivinen näkökulma ja toiselle kriittinen. HALKODIILI Tehtävän tarkoituksena on saada opiskelijat ymmärtämään, että myös heidän ikäisenään on mahdollista tienata rahaa. Toisena ajatuksena on saada opiskelijat miettimään hinnoittelua ja sitä, minkä verran rahaa voi oikeassakin elämässä saada haloista. Opiskelijat pääsevät tekemään tehtävässä laskelmia siitä mikä on kannattavin tapa myydä 50 takallista halkoja. Tehtävässä saa käyttää laskinta. Alla on esimerkkilaskelmia haloilla tienaamisesta. Tehtävässä ei kuitenkaan ole niin sanottua oikeaa vastatusta, vaan kaikki hyvin perustellut vaihtoehdot voidaan hyväksyä. Joku toinen haluaa saada Vaihtoehto 1 tuoman varman summan rahaa, toinen taas lähtee mieluummin kokeilemaan summan kasvattamista luksushalkobisneksellä. Tärkeintä on osata perustella vastauksena hyvin. Tehtävän kokonaiskesto purun pituudesta riippuen minuuttia. 1. Opettaja jakaa tehtäväpaperit opiskelijoille. 2. Opiskelijat miettivät ja laskevat yksin tai pienryhmässä ja täyttävät tehtäväpaperin. Aikaa tähän voi varata noin minuuttia. 3. Lopuksi jokainen henkilö/ryhmä kertoo vastauksensa perusteluineen. 4. Tarvittaessa opettaja voi hyödyntää esimerkkilaskelmia ja näyttää niitä lopuksi kun vastaukset on käsitelty. Voisiko tämän toteuttaa oikeasti?

11 20 21 Tehtävä: HALKODIILI Olet saanut perinnöksi 50 takallista halkoja. Halot on valmiiksi niputettu paketteihin. Haluat muuttaa perintösi mahdollisimman suureksi rahamääräksi mahdollisimman pian. Sinulla on muutamia eri vaihtoehtoja, joiden välillä epäröit. Tutki vaihtoehtoja ja valitse mieleisesi. Lopuksi laske minkä suuruiseksi rahasummaksi saat lopulta muutettua perintösi, viisikymmentä halkonippua. Minkä vaihtoehdon valitset ja miksi? Vaihtoehto 1 Lähimmällä huoltoasemalla ihan tavallinen halkonippu maksaa 10 euroa. Huoltoaseman omistaja tarjoutuu ostamaan kaikki viisikymmentä halkonipullistasi hintaan 8 euroa kappale. Näin he saavat itselleen 20% provisiota myydessään tuotettasi ja sinä itse saat pitää loput 80%. Sinun ei tässä tapauksessa tarvitse nähdä itse ollenkaan vaivaa. Vaihtoehto 2 Päätät itse myydä halkonippujasi torilla. Siellä myyntipöytä maksaa 10 euroa/ päivä. On mahdollista, että saat myytyä kaikki halkoniput kerralla, mutta jos kauppa ei käy odottamallasi tavalla, saatat joutua tulemaan torille myymään halkoja jopa viikon ajan, seitsemänä päivänä. Tässä vaihtoehdossa joudut itse myymään halkojasi 1-7 työpäivää. Vaihtoehto 3 Ajattelet, että luksushaloista voisi saada enemmän rahaa. Pakkaat jokaisen halkonipun tyylikkääseen pakkaukseen. Jokaisen pakkauksen hinta on sinulle 2 euroa, mutta nyt pystyt pyytämään haloistasi 15 euroa/paketti. Mainostat luksushalkojasi jakamalla 100 mainosta naapurustoon. Kulut näistä mainoksista ovat 10 euroa. HALKODIILI Laskelmien esimerkkivastauksia: Vaihtoehto 1 8 euroa (paketin hinta) x 50 (pakettien määrä) = 400 euroa Vaihtoehto 2 Parhaimmillaan: 10 euroa (paketin hinta) x 50 (pakettien määrä) 10 euroa (myyntipöytä yhden päivän ajan) = 490 euroa Päiväpalkka halkojen myynnistä: 490 euroa Huonoimmillaan: 10 euroa (paketin hinta) x 50 (pakettien määrä) 70 euroa (myyntipöytä seitsemän päivän ajan) = 430 euroa Päiväpalkka halkojen myynnistä: 430 euroa/ 7 päivällä = 61,40 euroa Vaihtoehto 3 Kustannukset: 2 euroa (pakkaukset) x 50 (pakettien määrä) + 10 euroa (mainokset) = 110 euroa Luksushalkopaketeista saatava summa: 15 euroa (paketin hinta) x 50 (pakettien määrä) = 750 euroa Käteen jää rahaa: 750 euroa 110 euroa = 640 euroa Vaihtoehto 4 Kustannukset: 1,50 euroa (makkarapaketti ja sinappituubi) x 25 (koska tarjoukseen kuuluu ostaa kaksi pakettia) = 37,50 euroa Paketeista saatava hinta 25 euroa (tuplapakkauksen hinta) x 25 (tuplapakkauksien määrä) = 625 euroa Käteen jää rahaa: 625 euroa 37,50 euroa = 587,50 euroa Vaihtoehto 4 Mietit, että kenties kylkiäislahja vetoaisi ostajiin. Lupaat ostajille kaksi halkopakettia hintaan 25 euroa. Kaupan päälle tulee makkarapaketti ja sinappituubi. Näiden hinta on sinulle 1,50/ paketti. Mainostat tarjoustasi jakamalla 100 mainosta naapurustoon. Kulut näistä mainoksista ovat 10 euroa. Vaihtoehto 5 Keksitkö itse jonkun keinon, jolla voisit tienata vielä enemmän rahaa?

12 22 23 PERSOONALLISUUSTESTI Tehtävän tavoitteena on saada opiskelijat oppimaan jotain uutta itsestään ja kehittää heidän itsetuntemustaan. Tämä tehtävä kannattaa tehdä joko tietokoneluokassa tai kotitehtävänä. Ohjepaperiin on koottu eri persoonallisuustestien Internet-osoitteita. Tehtävää tehdessään opiskelijat käyvät tekemässä persoonallisuustestin. Kaikkien on hyvä valita yksi ja sama testi, koska lopuksi asiasta voidaan keskustella. Minkä tuloksen sait? Pitääkö se paikkansa? Minkä tuloksen paras kaverisi sai? Onko tuloksissa jotain yhteneväisyyttä? Olivatko koko luokan tulokset yhteneväisiä vai eroavatko ne toisitaan? Tehtävä: PERSOONALLISUUSTESTI Käy tekemässä persoonallisuustesti. Persoonallisuustestejä voi löytää esimerkiksi seuraavista osoitteista: Mieti tai keskustele parin kanssa: Myös opettaja voi tehdä testin ja kysyä pitääkö se opiskelijoiden mielestä paikkansa. Murrosiän kuohuissa tai stressin alaisena tehdyt testitulokset eivät välttämättä ole pysyviä ja luotettavia. Testin voi tehdä vaikka kerran vuodessa tai opiskeluiden alkuun ja loppuun tarkistaakseen muutoksia. Lopuksi ryhmässä voidaan myös keskustella tai pyytää yksittäin alleviivaamaan jokaisen tuloksesta niitä ominaisuuksia, jotka ovat yrittäjälle hyödyllisiä. - Minkä tuloksen sait? - Pitääkö se omasta mielestäsi paikkansa? - Entä parisi mielestä? - Onko tuloksissanne yhteneväisyyksiä? Millainen persoona sinä olet?

13 24 25 MILLAISTA LIIKETOIMINTAA? Opiskelijoiden tehtävänä on taustatietojen perusteella keksiä millaista liiketoimintaa kuvaillut henkilöt voisivat harjoittaa. Opiskelijat voivat ratkaista nämä pulmat joko yksin tai parin kanssa. Opettaja jakaa tehtäväpaperit ja opiskelijat miettivät jokaiseen esimerkkiin kolme eri mahdollista businesta. Lopuksi ratkaisut käydään yhdessä läpi. Tehtävä: MILLAISTA LIIKETOIMINTAA? Lukekaa esimerkit ja ideoikaa jokaiseen niistä kolme erilaista tapaa, jolla kunkin esimerkin henkilö voisi tienata rahaa. Esimerkki 1 Tiina on 17-vuotias tyttö, joka opiskelee kokiksi ammattiopistossa. Hän harrastaa ratsastamista ja omistaa hevosen. Lisäksi Tiina on nopea virkkaamaan. Hänellä on käytössään oma skootteri. Miten Tiina voisi tienata rahaa? Onko minkään esimerkin tilanne lähellä opiskelijoiden omaa elämäntilannetta? Voisiko heidän esimerkkeihinsä keksimiä vastauksia hyödyntää oikeassa elämässä? Esimerkki 2 Tsuge on 18-vuotias poika ja viittä vaille valmis koneenasentaja. Hän tykkää vapaaajallaan nikkaroida, rakentaa ja korjailla asioita. Tsuge ajaa pakettiautolla. Heidän perheensä mökillä on iso vaja täynnä kuivaa puutavaraa. Miten Tsuge voisi näiden taustatietojen perusteella tehdä businesta?

14 26 27 MILLAISTA LIIKETOIMINTAA? Esimerkki 3 Mimmi ja Peppi ovat parhaita kavereita. He opiskelevat ensimmäistä vuotta kauneudenhoitoalaa, toinen kosmetologiksi ja toinen parturi-kampaajaksi. He molemmat pitävät lapsista ja leipomisesta. Mimmillä on digikamera ja Pepin äidillä ompelukone. Miten Mimmi ja Peppi saisivat tienattua rahaa? Esimerkki 4 Pekka opiskelee maalariksi. Vapaa-ajallaan hän puuhastelee tietokoneiden kanssa. Tietokoneiden korjaamisen lisäksi hän osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmia ja tehdä nettisivuja. Pekka on soittanut monta vuotta kitaraa. Hän soittaa myös bändissä. Miten Pekka saisi aikaiseksi liiketoimintaa? RAHAA TYHJÄSTÄ Tavoitteena on saada opiskelijat suunnittelemaan yksinkertainen businessidea, joka heidän olisi oikeasti mahdollista toteuttaa ja jonka avulla olisi mahdollista tienata 500 euroa. Opiskelijoille jaetaan tehtäväpaperit, joissa on myös hieman ideoita antava lista asioista, jotka heillä on käytössään busineksensa toteuttamiseen. Aikaa tehtävän toteuttamiselle kannattaa varata noin minuuttia. 1. Opettaja pyytä opiskelijoita jakautumaan noin 2-4 hengen ryhmiin ja jakaa heille tehtäväpaperit. 2. Opiskelijat saavat pienryhmissä ideoida ns. joka kodista löytyvistä hyödykkeistä koostuvan listan avulla yksinkertaisen busineksen, jonka avulla voisi tienata 500 euroa. Aikaa ideointiin kannattaa varata vähintään 20 minuuttia. 3. Ryhmät esittelevät lopuksi muille businessideansa. Aikaa esittelylle kannattaa varata vähintään 10 minuuttia. Opiskelijoille voi tarjota mahdollisuutta myös käydä netissä tekemässä taustatutkimusta businestaan varten. Lisäksi jos aikaa on käytettävissä enemmänkin, voi opiskelijoilta pyytää suuntaaantavia yksinkertaisia laskelmia. Ennen tätä tehtävää varten opiskelijat voivat kotitehtävänään käydä etsimässä esimerkiksi Internetistä innostavan yrittäjyystarinan Suomesta tai ulkomailta. Toisinaan 30 minuuttia ei välttämättä riitä tehtävän tekemiseen mikäli ryhmät innostuvat tosissaan hiomaan businesideaansa loppuun asti.

15 28 29 Tehtävä: Jakautukaa 2-4 hengen ryhmiin. RAHAA TYHJÄSTÄ Olet nähnyt kaupassa 500 euroa maksavan tuotteen, joka sinun on vain saatava. Tilisi on tyhjä ja vanhemmiltasi ei heru rahaa. He ovat kuitenkin suostuneet tukemaan hankettasi antamalla käyttöösi erilaisia välineitä ja hyödykkeitä ilmaiseksi. Valitse mieleisesi välineet ja kehittele yksinkertainen businessidea, jonka avulla voit oman ikäisenäsi omalla paikkakunnallasi saada tienattua 500 euroa. Vanhemmat lupaavat sinulle käyttöön seuraavia asioita: - Autotalli - Työkaluja - Puutavaraa - Nauloja ja ruuveja - Tietokone - Tulostin - Paperia - Kyniä - Ompelukone - Kangasta - Keittiö - Leipomisaineita - Kynsilakkaa - Vanhoja vaatteita ja tavaroita - Meikkejä - Kauneudenhoitovälineitä - Parturisakset - Maalia - Pensseleitä - Kamera - Lankaa - Sukkapuikot ja virkkuukoukkuja Businessideani lyhyesti: LÖYDÄ VAHVUUTESI Testi osoittaa opiskelijoille, että jokaisessa on ainesta yrittäjäksi. Vastauksien perusteella opiskelijat saavat tietää, onko heidän vahvin yrittäjyydessä tarvittava osa-alueensa luovuus, tekemisen into, periksiantamattomuus vai tarkkuus. Mikäli vastaukset menevät tasan, on sekin katsottu positiiviseksi asiaksi monen osa-alueen hallinnasta. Opettaja jakaa opiskelijoille testi-laput. Opiskelijat saavat rauhassa pohtia kysymyksiä ja valita itseensä parhaiten sopivat vastaukset. Lopuksi testin tulokset voidaan käydä yhdessä läpi. Aikaa testi-tehtävän toteuttamiseen kannattaa varata noin 5-15 minuuttia. Halutessaan opettaja voi lopuksi viritellä keskustelua siitä, onko olemassa vielä muita tärkeitä yrittäjän ominaisuuksia, joita ei ollut testissä käsitelty.

16 Miltä kotona huoneessasi näyttää? TESTI LÖYDÄ VAHVUUTESI 1. Koulussa on matematiikan tunti. Suurimmalla todennäköisyydellä sinä.. A. Piirrät vihkon kulmaan tai kehittelet mielessäsi sanoitusta uuteen biisiin. Matematiikasta ei voi olla hyötyä, koska elämässä ei koskaan ole vain yhtä oikeaa vastausta. B. Porskutat opettajan antamia tehtäviä määrätietoisesti eteenpäin. Haluat saada läksyt jo koulussa valmiiksi, koska illalla on luvassa niin paljon tekemistä. C. Et ole erityisen hyvä matematiikassa, mutta lasket laskun niin monta kertaa, että saat oikean vastauksen. D. Et mielelläsi myönnä sitä, mutta matematiikka on oikeastaan ihan ok. Tajuat kaavoja ja saat usein auttaa myös luokkakavereitasi laskutehtävissä. 2. Mitä mieltä olet musiikin tunneista? A. Musiikki on yksi lempi kouluaineistasi. Saatat soitella bändissä tai käydä soittotunneilla ja karaokessa sinut löytää lavalta hoilaamasta. Muillakin tunneilla joskus rummuttelet pulpetin reunaa. B. Olet käynyt soittotunneilla, mutta toisaalta olet myös harrastanut jalkapalloa, jääkiekkoa ja pyöräilyä. C. Nokkahuilun soittaminen oli mielestäsi niin sanotusti hanurista, mutta harjoittelit niin kauan, että musiikinkokeeseen vaadittu kappale sujui oikein. D. Musiikki on turhan luovaa hommaa makuusi. Tekisit ennemmin jotain järkevää ja kehittävää. 3. Miten suhtaudut siihen, jos et osaa jotain asiaa? A. Keksin itse kokonaan uuden tavan tehdä homman. B. Soitat pari puhelua ja kokoat ystäväsi kanssasi kokeilemaan ja pähkäilemään. Yhdessä keksitte ratkaisun. C. Rupeat reunasta kokeilemaan. Tapanasi on mennä vaikka läpi harmaan kiven, niin eiköhän tämäkin onnistu. D. Teet hieman laskelmia siitä, mikä olisi järkevin tapa hoitaa homma. A. Siellä vallitsee luova sekamelska. Viime viikolla järjestit CD-levysi aakkosjärjestyksen sijaan värien mukaan. Löydät kuitenkin aina tarvitsemasi. B. Kerran viikossa on tapana imuroida, joka toinen viikko vaihdetaan lakanat. Jouluna ja keväisin on suursiivouksen aika. Niin ihmiset yleensä tekevät. C. Äitisi yrittää pakottaa sinut siivoamaan, mutta et ole vielä taipunut hänen tahtoonsa. Seuraavaksi aiot protestoida nälkälakon avulla. Et ymmärrä miksi äitisi valittaa, onhan oveltasi raivattu käytävä suoraan sängyllesi. D. Huoneesi on hyvässä järjestyksessä, koska pidät siisteydestä. 5. Millaisesta liikunnasta pidät eniten? A. Sellaisesta, jossa saa käyttää mielikuvitustaan. Saatat pitää tanssista tai vaikka skeittaamisesta. B. Pidät joukkuepeleistä, koska niissä on tekemisen meininkiä. C. Pidät vuosien harjoittelua vaativista lajeista, joissa voi nähdä oman kehityksensä. Et ikinä jätä treenejä väliin. Mielilajejasi voisivat olla vaikka yleisurheilu tai uinti. Ehkäpä jopa treenaat maratonia varten. D. Pidät sellaisista lajeista, joissa on selkeät säännöt. Miten muuten voisi tietää miten toimia? 6. Olette tehneet kaveriporukalla suunnitelmia viikonlopun varalle. Kun tapaatte, käy ilmi, että suunnitelmiin on tullut muutoksia. Miten reagoit? A. Mitäs siitä. Olet jo minuutissa keksinyt viisi uutta ja kivaa tapaa viettää viikonloppu. B. Mitäs siitä. Olet kova tekemään asioita, joten varmasti keksitte porukalla jotain aktiivista puuhaa. C. Mitäh? Miten niin tuli muutos? Vaadit, että vaikeuksista huolimatta lähdette toteuttamaan vanhaa suunnitelmaa. Vaadit, kunnes muut suostuvat. D. Mitäh? Miten niin tuli muutos? Et oikein pidä muutoksesta. Mietit olisiko järkevää vain mennä kotiin. 7. Sinun pitäisi tehdä tärkeä päätös. Miten se tapahtuu? A. Pohdit ja pohdit. Maailmassa on niin monia mahdollisuuksia! Koitat mitä mielikuvituksellisimpia tekniikoita yrittäessäsi pähkäillä mikä on vastauksesi. B. Teet päätöksen ja siirryt muihin asioihin. C. Teet päätöksen ja pysyt siinä vaikka huomaisitkin jossain vaiheessa valinneesi huonosti. D. Punnitset eri vaihtoehtoja tarkasti ja teet esimerkiksi plus- ja miinuslistat asiasta.

17 32 33 TULOKSET: LÖYDÄ VAHVUUTESI ENITEN A-VASTAUKSIA Olet luova tyyppi. Keksit helposti uusia ideoita ja sinulla on hyvä mielikuvitus. Luovuus on yrittäjälle tärkeä ominaisuus. Kenties tulet joskus keksimään vielä kokonaan uuden jutun, josta tulee maailmanlaajuinen hitti. Luovat henkilöt voivat joskus hieman kiertää sääntöjä, joten yrityselämässä heidän villiä menoaan on hyvä ottaa tasoittamaan yhtiökumppani. Luovan tyypin pariksi sopii esimerkiksi joku järkevää ihmistyyppiä edustava henkilö, joka ymmärtää numeroiden päälle. Yhdessä tällainen parivaljakko on voittamaton. ENITEN B-VASTAUKSIA Olet tekijätyyppiä. Saat asiat liikkeelle ja pyörät pyörimään. Nimensä mukaisesti tekijätyyppi on kova puuhastelemaan ja harrastamaan. Yrittäjän on tärkeää olla aikaansaava. Saat ihmiset usein puhaltamaan yhteen hiileen. Tekijätyypit ovat juuri niitä, jotka saavat luovien tyyppien ideat toteumaan. Sinulta ei tässä maailmassa hommat lopu, sillä tekijät ovat työpaikallaan arvostettuja. Tekijätyypit sopivat esimerkiksi tiimiesimiehiksi. ENITEN C-VASTAUKSIA Sinusta löytyy suomalaista sisua. Olet periaatteen mies (tai nainen) ja kun niin päätät, olet valmis menemään vaikka läpi harmaan kiven. Lannistumattomuus on yrittäjälle tärkeä ominaisuus. Olet vähän itsepäinen, joten yhtiökumppaniksesi voisi sopia tiimityötä harrastava tekijätyyppi. Mottosi voisi olla: Jos olisimme luovuttaneet kaatuessamme ensimmäistä kertaa, kukaan meistä ei olisi oppinut kävelemään. Sopisit esimerkiksi valmentajaksi, jossa voisit johtaa esimerkkisi avulla. RISTIKKO Opiskelijoiden tavoitteena on löytää ristikosta yksitoista yrittäjyysaiheista sanaa. Opettaja jakaa opiskelijoille ristikot ja pyytää heitä etsimään piilotetut sanat. Ristikko on tehty osoitteessa Mikäli tietokoneita on käytössä, opiskelijoita voi pyytää tekemään toisilleen ratkaistavaksi enemmänkin yrittäjyysaiheisia ristikoita. ENITEN D-VASTAUKSIA Olet jämpti ja järjestelmällinen kaveri. Jokainen yritys kaipaa kaltaistasi työntekijää ja erityisesti yrittäjänä menestyksesi olisi taattu. Olet kenties hyvä matematiikassa, kirjanpidossa tai oikolukemisessa. Varmistat mielelläsi, että asiat sujuvat kuten pitääkin. Saatat joskus ottaa säännöt hieman kirjaimellisesti, joten työpariksesi sopii esimerkiksi luova tyyppi tai tekijätyyppi. TASAPELI Sinusta löytyy ripaus kaikkia yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia: luovuutta, tekemisen intoa, periksiantamattomuutta ja tarkkuutta. Kenties voisit miettiä mitä ominaisuutta sinun kannattaisilähteä kehittämään ja treenaamaan erityisesti. Toisaalta esimerkiksi toimitusjohtajan pallilla pitää hallita monia eri osa-alueita.

18 34 35 Tehtävä: Etsi yrittäjyysaiheiset sanat. RISTIKKO P R J H T Y Ö N T E K I J Ä I Ä F O C N R R D O K H E T M T Ä P H Z N C I K I Q Q Z L Q S T T T T G D K H M I F S E Ä O Ö N A M Q K I O I B C V U J P S F M G X D A O T D G F Q Ä Ö P J I U F B P S U Q M D X T K O T N I L L A H S U O L A T H H A E D G K H U J A E C D I Ä N I N T W O V W O A V G R R S D H Y W Y U D R H Q S I N Y L N E N I M E K E T G O E R G D A C I H Q F G R A W J L N T O I D E O I N T I J C H A V N A T O D I E T I P A U M J V J E PALVELUN KEHITTÄMINEN Opiskelijoiden tavoitteena on kehittää palvelu tietylle kohderyhmälle tekemänsä haastattelututkimuksen perusteella. Tavoitteena on tehdä tietylle kohderyhmälle pienimuotoinen tutkimus, jonka avulla selvitetään millaiselle palvelulle olisi tarvetta Onko sinulla omassa elämässäsi jotain asiaa, jonka kohdalla aina mietit, että olisiko olemassa joku helpompikin tapa tehdä se? Ristikkoon on piilotettu seuraavat sanat: ASENNE IDEOINTI JOHTAMINEN KASSAVIRTA PÄÄTÖS SÄHKÖPOSTI TALOUSHALLINTO TEKEMINEN TOIMITUSJOHTAJA TYÖNTEKIJÄ YRITTÄJÄ

19 36 37 Tehtävä: Jakautukaa 2-4 hengen ryhmiin. Valitkaa kaksi kohderyhmää listasta. Haastatelkaa kummastakin kohderyhmästä vähintään kymmenen henkilöä. Haastatteluiden jälkeen tutkikaa ja vertailkaa vastauksia. Ilmeneekö niistä yksi selkeä tarve ylitse muiden? Kehittäkää yksinkertainen palvelu vastaamaan kohderyhmän tarvetta. Valitkaa kaksi seuraavista kohderyhmistä: - Moottoriajoneuvoista kiinnostuneet henkilöt - Kauneudenhoidosta kiinnostuneet henkilöt - Ravintolassa työskentelevät henkilöt - Polkupyöräilevät henkilöt - Alle 18-vuotiaat henkilöt - Täysi-ikäiset omillaan asuvat sinkut - Lapsiperheet - Vanhukset - Opettajat - Yrittäjät - Henkilöt, jotka eivät ole kovin hyviä tietotekniikassa - Nikkaroinnista kiinnostuneet henkilöt - Ruoka-allergikot - Koiranomistajat Kysymykset: 1. Millainen palvelu helpottaisi elämääsi? 2. Mitä olisit valmis maksamaan siitä? 3. Miten hoidat asian tällä hetkellä? Huom! Muistakaa kysymyksiä esittäessänne pyytää vastauksia nimenomaan koskien valitsemaanne kohderyhmää. Esimerkiksi ruoka-allergikoille ensimmäinen kysymys on tarkennettuna: Millainen palvelu helpottaisi elämääsi ruoka-allergikkona? Sama kysymys lapsiperhe-kohderyhmälle olisi: Millainen palvelu helpottaisi lapsiperheenne elämää?

20 38 39 KYSELYTUNTI Tehtävän tavoitteena on stimuloida opiskelijoiden aivotoimintaa kysymyksien avulla ja saada heidät vahingossa ajattelemaan tulevaisuuttaan. Opettaja printtaa ja leikkaa kysymykset etukäteen. Kysymykset laitetaan kulhoon, pipoon tai vaikka laatikkoon, josta jokainen nostaa vuorollaan itselleen kysymyksen ja vastaa siihen. Vastattuaan henkilö pitää kysymyslapun itsellään ja laittaa lappuja täynnä olevan astian eteenpäin. Peli loppuu kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Tehtävä: KYSELYTUNTI Jokainen nostaa vuorollaan astiasta yhden kysymyksen ja vastaa siihen. Vastaamisen jälkeen lappu otetaan pois astiasta ja se laitetaan eteenpäin seuraavalle. Peli loppuu kun kaikki kysymykset on käyty läpi. Missä asiassa haluaisit olla maailman paras? Myös opettaja voi osallistua! Tätä voidaan pelata joko koko luokka yhdessä tutustumisleikin tapaisena leikkinä tai vaihtoehtoisesti pienemmissä ryhmissä. Tätä voi pelata myös pullonpyörityksen kaavalla (eli vastaaja määräytyy pulloa pyörittämällä), mutta kysymykset vain ovat valmiina. Tätä peliä on hauska pelata isossa piirissä, vaikka pihalla! Onko mikä tahansa mahdollista? Mitä tekisit, jos et pelkäisi mitään?

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot