Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. 10/13/13 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. www.sisältöäelämään.fi 10/13/13 1"

Transkriptio

1 Hyvä elämä omassa kodissa Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti 10/13/13 1

2 Asumisyhteisö ikääntyvien asukkaiden voimaantumisen vahvistajana Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kevät /13/13 2

3 Ikääntyvien asumisyhteisöt ovat harvinaisia Suomessa lähinnä erityisasumisen kohteissa Asuntolat, hoito- ja ryhmäkodit Hallitusohjelma: Ikääntyneiden asumispalvelujen kehittämisohjelma Uusien asumisvaihtoehtojen kehittäminen Yhteisölliset asumisratkaisut 10/13/13 3

4 Nykyiset asumisratkaisut yhdenmukaisia Eivät huomioi perhekokojen pienentymistä, monimuotoistumista tai yksilöllisiä asumistoiveita Nykyisin ikääntyneet ovat aktiivisia ja haluavat olla vaikuttamassa, suunnittelemassa ja päättämässä itselleen tärkeistä asioista miten ja missä asuvat Esim. asumispaikan ja - ratkaisujen, tilasuunnittelun ja sosiaalisen ympäristön suhteen vaikutus elämänlaatuun 10/13/13 4

5 Oma koti Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkodit Senioritalot Ikääntyneille tarkoitetut asumisoikeusasunnot 10/13/13 5

6 Sosiaalisen suhteen muoto, jossa Toimintaa ohjaa yhteiset arvot ja intressit (Kurki 2000, Tuomi 2005) Jäsenet liittää yhteen tietty tarkoitus (Kurki 2000) Voi perustua paikallisuuteen tai paikan rajat ylittävään ominaisuuteen, esim harrastus, historia, uskonto, sosiaalinen tai taloudellinen asema (Holmila 1997) Inhimilliset vuorovaikutussuhteet tärkeitä Jäsenyys on tunne siitä, että kuuluu johonkin Yhteisön jäsenyys tarjoaa turvallisuutta ja mahdollisuuden samaistua muihin jäseniin yhteisöön kuulumisen tunne ja oman panoksen antaminen on tärkeää itsetunnolle ja itsensä hyväksymiselle (Hyyppä 2002) 10/13/13 6

7 Ominaista tavoitteellinen ja sopimuksellinen toiminta Asukkaat sitoutuvat asumiskulttuuriin ja sen velvollisuuksiin Muuta asumista ja sosiaalisia verkostoja täydentävää, ei poissulkevaa Ei edellytä yhdenlaista elämäntapaa tai vain yhteisöllisyydelle omistautumista, vaan asukkaat voivat elää eri tavoin (Helamaa& Pylvänen 2012) 10/13/13 7

8 Ei ole vakiintunutta vastinetta suomenkielessä Valta/voima Aktiivisuutta ja osallistumista korostava prosessi, joka pyrkii voimavarojen ylläpitämiseen, elämänhallinnan lisäämiseen sekä tärkeiden elämäntavoitteiden saavuttamiseen ( Maton & Salem 1995) Sosiaalityö: voimaantuminen on yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen mahdollisuus vaikuttaa esim elinolosuhteisiin ja niiden muutoksiin, asioiden saavuttamista, elämänlaadun kohentamista - prosessi, jossa voimaantuminen on keino saavuttaa muutos (Hokkanen 2009) Voimaantuminen on henkilön sisäisen voiman kokemus, lisääntynyttä itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa ( Hänninen 2006) Voimaantuneella yksilöllä on selkeä identiteetti, näkemys kuka hän on, Voimaantuminen ilmenee ihmisessä aktiivisuutena, osaamisena ja haluna kehittyä (Heikkilä & Heikkilä 2005) 10/13/13 8

9 Siitosen voimaantumisteorian (1999) mukaan voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jossa ihminen voi löytää vain itse omat voimavaransa eli toinen ihminen ei voi voimauttaa, prosessi lähtee siis ihmisestä itsestään oma halu, omien päämäärien asettaminen, luottamus omiin mahdollisuuksiin, näkemys itsestä Itseä koskevan uskomukset muokkautuvat pääosin sosiaalisessa kanssakäymisessä Henkilökohtainen tunne tai usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Voimaantuminen tapahtuu luontevimmin tilanteessa, jossa ihminen kokee esimerkiksi ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja tasa-arvoiseksi. 10/13/13 9

10 ihmisen kasvua ottamaan vastuu elämästään sekä hänen toimintavoimansa kasvua, joka johtuu sekä ihmisen omasta kehittymisestä että ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista (Karsikas 2005). Voimaantumiseen vaikuttavat : Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet (Siitonen 1999) ympäristöolosuhteet, elämänkokemukset sekä mahdollisuudet usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Kyky käyttää tarvittavia tietoja, taitoja tai muita keinoja elinympäristössä sekä muiden ihmisten kanssa ( Sadan 2004) 10/13/13 10

11 Itseluottamus, itsetunto, itsensä arvostaminen lisääntyvät (Tsey& Every 2000) Ammatillinen kasvu (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000) Tietoisuuden lisääntyminen omasta itsestä (Mahlakaarto 2010) Omien rajojen tunnistaminen (Hänninen 2009) Vähentynyt stressi (Li ym. 2008) Työtyytyväisyyden ja luottamuksen lisääntyminen (Spence ym. 2005) Elämänhallinnan lisääntyminen (Suomi 2008) Yhteisössä toimiminen vähentää vieraantumisen tunnetta (Itzhaky & York 2000) Ikääntymisnäkökulma: elämänhallintaa, merkitysten rakentamisen arjessa, kotona selviytymistä, omasta terveydestä huolehtimista. - oman hallinnan tunteen lisääntyminen - omaa itseä koskeva päätöksentekoon osallistuminen - kohentaa elämänlaatua, hyvinvointia, tasavertainen yhteiskunnan jäsen 10/13/13 11

12 TUTKIMUSKYSYMYKSET : Miten asukkaat kuvaavat elämäänsä asumisyhteisössä? Miten asukkaat kokevat yhteisön vahvistavan heidän voimaantumistaan? 10/13/13 12

13 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus Avoin haastattelu Kolme pienryhmää, yhteensä 8 henkilöä Haastattelut toukokuussa 2012 Haastatteluaineistoa 2h 19 min Litteroitua tekstiä 57 sivua Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 10/13/13 13

14 Syyt muuttoon: Elämäntilanteen muutos, eläkkeelle jääminen Asumistilanne, asuntoon liittyvät syyt Muutokset sosiaalisissa suhteissa Pikkukaupunki, ei tekemistä Lähiomaiset kaukana, yksinjääminen Pelko avunsaamisesta Halu osallistua aktiviteetteihin Vaikuttamisen halu Aikaisempi kokemus yhteisöasumisesta 10/13/13 14

15 1. Mielekäs ja monipuolinen toiminta 2. Turvallinen yhteisö 3. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri 4. Tulevaisuuteen voi itse vaikuttaa 5. Oman tilan säilyminen 10/13/13 15

16 Mielekäs toiminta- yksinäisyyden, syrjäytymisen ja toimettomuuden ehkäisemisen kokemuksia Erilaiset roolit arvokkaan ja tärkeän työn kokeminen Harrastustoiminnan monipuolisuus Valtavasti erityyppistä harrastustoimintaa on siis syntynyt ja vetänyt ihmisiä, siis todella monimuotoisesti ja ihmiset löytävät itsensä nyt sellaisista harrastuksista mistä ei oo aikaisemmin.. voi sanoa etteivät tienneetkään (K8). yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen Sitten kun mä kuulin tästä hankkeesta niin mä ajattelin, et no ni tässähän on nyt tää ikääntyminen edessä ja nythän tästä ei voi muuta kuin jatkaa et voi niinku vaikuttaa. Arabianranta ei ollu mulle mikään semmone kohde vaan se oli se niinku juttu mistä tota puhuttiin ja mistä kirjoitettiin ja kuinka sitä kuvattiin. Mä näin tän niinku oon sanonu moneen kertaan et semmosena isompana hankkeena et tänne tulee ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotakin ja vaikuttaa johonkin suuntaan et se oli niinku se miks mä tulin (K4). 10/13/13 16

17 Erilaiset roolit yhteisössä Meillä on mun mielestä niin rikkaat mahdollisuudet osittainhan me ollaan sitä itse tehty ja osittain meille on tarjottu sitä myöskin että esimerkiksi sitä kun yhteydet yhteiskuntaan ja erinäköisiin paikkoihin ja vieraita käy ja kaikkee voi oppia koko ajan (M189 Musta on ihanaa se, että jos voi jollakin lailla olla jollekulle jollain tavalla avuksi, sillä lailla että tavallaan niinku se tukemisnäkökulma, se tuottaa mulle iloa (K9). niin, et mä oon miettinyt, et semmonen et että, joku toiminta voimauttaa, antaa minulle voimaa, ja tuota sitten että kun mä oon niinku lähteny liikkeelle.. toimintaan (B28). 10/13/13 17

18 Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntyneet Sitte aika paljo on tullut näitä näitä ystävyyssuhteita et ollaan tai lähetään jollekin retkelle yhdessä tai mennään kaupungille yhdessä tai mennään leffaan yhdessä (A14) Kun astut ulos huoneestas niin sä näät aina ystävällisen ja kivan tyypin(c39 Naapuriapu Muiden asukkaiden tunteminen lisää turvallisuuden tunnetta Naapuriin voi luottaa, huolenpito, arjen ongelmat Sitten on tämmöstä spontaania naapuruutta hyviä tuttuja et aina löytyy joku, jos tulee joku juttu, jonka kanssa on niinku ihmeissään tota semmosis käytännön asioissa ja jos vähän kolottaa tai jotain sattuu, niin aina on ihmisiä joiden kanssa voi ratkoo näitä asioita ja saada apua Se niinku helpottaa hurjasti tää kun me autetaan toisiamme ja mitä pitemmälle mennään sen tärkeämmäksi se tulee (K9 ) voi olla että tulee päivitelleeks että kun multa meni se tai tarvii siihen ja siihen jotakin ja naapuri sanoo et kun käytävällä tavataan ett kuule mä tiedän yhden joka hoitaa semmosii asioita eli siis tämmöne tieto, joka on vie talon ulkopuolellekin (L16) 10/13/13 18

19 Omana itsenä oleminen Mä koen kuitenkin enemmän voimaantumista siitä, että mut hyväksytään sellasena kun mä oon ja vähän kannustetaan ja sanotaan et sähän oot hyvä kauheeta kun se antaa voimaa. Siin mä olen hurjasti edistynyt siinä itteni kanssa sen takia, että mä oon kuullu täällä niin paljo tätä et kuinka hyvä mä oon näissä asioissa et jota mä en oikein tiennytkään et mä oonkin hyvä (C36). Keskinäinen arvostus, luottamus ja erilaisuuden hyväksyminen ja oma kasvu Kyllähän tässä on oppinut niinku elämään muiden kanssa, onhan tää rikastuttanut hirveen paljon, niinku tavataan ihmisiä eri aloilta ja anteeksi emmä nyt tarkoita työaloja vaan erilaisen elämänkokemuksen omaavia ja tuota sillä tavalla on tuota joutunut ihmisenä kasvamaan Niin tietysti oli erilaisia näkemyksiä ja vaikka isoista asioista oltii yhtä mieltä mutta jostakin toteutuksesta ja kun me ei tunnettu toisiamme niin saatto ajatella että tuo on nyt sitte vähä tyhmästi mun mielestä, ja saatto itsekin olla vähän kärjekäs ja näin. Mutta kun kuus vuotta ollaan opittu tuntemaan toisiamme, ei tarvitse enää jotenkin niinku kauheesti ehkä vakuuttaa naapureita tai tätä yhteisön jäseniä. Näin et se on aina helpompaa kun tuntee toisiaan, niitä ihmisiä, joiden kanssa yrittää elää.(l12). et mistä nä oon saanu voimaa tekee, tulemaan ja olemaan sitä ja tätä, et sikäli se on mulle kuitenkin tällä tavalla ajateltuna on ihmisten kanssakäyminen yks semmonen asia.. Oon reippaampi ja pirteämpi (B32) 10/13/13 19

20 Yhteisten tavoitteiden tarkistaminen Kehittämisprojektit Tiiviit keskustelut Asukkaiden motivointi Se on niinku se alue, jota ratkaistaan, jota yritetään täällä tutkimus- tai kehityshankkeilla, jossa tässä nyt on Metropolian kanssa menossa (M14). Yhdessä keksitään asioita, joilla me pärjätään ja sitähän me ollaan yritetty pitää yllä myöskin semmosta keskustelua, että me löydettäisiin ja myös motiivi osallistua näihin tutkimusjuttuihin (M20). usko siihen, et ihmiset et ikääntyvät ihmiset voi niinku elää hyvää, vahvaa elämää ja eikä lopettaa sitä niinku tekemistä ja osallistumista niin jossain kuuden kymmenen iässä ja elää sitten parikymmentä vuotta, kakskyt viis, kolkyt vuotta ikään kuin löysät (K5). 10/13/13 20

21 Vetäytyminen omaan kotiin, yksinäisyyteen Mun täytyy aina välillä päästä omaan mörskään olemaan kiukkuinen siellä (nauraen) ja seurustelemaan itseni kanssa; juuri tää tarve olla välillä yksin (L9). Muuten täällä voi elää ihan niinku yksityiselämää. Kun mä panen oven kiinni, niin mä olen siellä kotonani (A14). Yksityisyyden kunnioittaminen Et menin mä kenen tahansa luo sanoo päivää ja näin ja sit ei kuitenkaan mennä kovin yksityiskohtasiin ja must ei tarvii kertoo kaikkii omii asioita (B22). Ulkopuoliset ihmissuhteet ja harrastukset tärkeitä Elämää pitää olla myöskin talon ulkopuolella, ystäviä ja harrastuksia (E40. ) Mut sitten täytyy pitää näitä ulkopuolisii suhteita yllä. Nehän on hirveen tärkeitä, että saadaan vähän ilimaa tänne (M 42). 10/13/13 21

22 Elämäntapa koettiin merkityksellisenä Uudet kokemukset, elämykset, velvollisuudet Yhteenkuuluvuus lisääntynyt Tila houkuttelee ulos omasta kodista Spontaanit tapaamiset Sosiaalisen verkoston lisääntyminen Osallistuminen harrastuksiin ja aktiviteetteihin lisääntynyt (helppous) Vaikuttamisen mahdollisuudet Koulutukset, oppilaitokset, vierailijat Oman asuinympäristön kehittäminen Uuden oppiminen ja oma kasvu Luonnon läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet 10/13/13 22

23 Osallistumiseen kannusti valinnanvapaus ja aktiviteettien läheisyys, yhdessä tekeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen Loppukiri on osallistumiseen kannustava yhteisö Arvostuksen ja asiantuntijuuden kokemus Onnistumisen ilo Positiivinen palaute usko tulevaisuuteen ja omaan tekemiseen Uusiin haasteisiin tarttuminen ja päämäärien asettaminen Siitonen (1999) usko omiin kykyihin joko edistää tai estää voimaantumista Yhdessä tekeminen vahvisti tasavertaisuuden kokemista 10/13/13 23

24 Kuuluminen yhteisöön, tehtäviin sitoutuminen, vastuun ottaminen ja kantaminen oli mielekästä Itsearvostus, selviytyminen ja elämänhallinta Edistää sitoutumista Mielekäs ja merkityksellinen toiminta Aktivoi tunteita, kokemusten jakamista, vuorovaikutusta Myönteiset kokemukset omasta osaamisesta Vahvistaa identiteettiä, itseymmärrystä, omaa kasvua ja kehitystä - eheytyminen, elämäntavoitteiden toteutuminen voimaantumista edistää hyväksyvä, avoin, joustava, turvalliseksi koettu ja tasa-arvoisuutta arvostava ympäristö 10/13/13 24

25 Naapurisuhteet Hyvät suhteet parantavat elämänlaatua, luo turvallisuutta Uudet ihmissuhteet Luottamus naapuriapuun Ikääntyvät: asumisen turvallisuus syntyy toisten ihmisten läsnäolosta (Ylä-Outinen 2012) Asumisviihtyvyys Välineellinen, informatiivinen, emotionaalinen tuki Vaikutus stressin vähenemiseen, yksinäisyyden kokemiseen ja parempaan terveyteen (Melchior ym. 2003). 10/13/13 25

26 Loppukiri vahvisti ja laajensi sosiaalisia suhteita- luontevuus, spontaanius Hyväksyntä ja tervetulleeksi kokeminen Turvallisuus, luottamuksellisuus, arvostus Vahvistaa voimavaroja, sisäistä voimantunnetta Oikeus vaikuttaa vanhuspalvelulaki Lisätään ja vahvistetaan iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin, sisältöihin, toteuttamiseen ja niitä koskeviin valintoihin Elämäntarkoituksellisuus ja mielekkyys Ylläpitävät hyvinvointia, lisää tyytyväisyyttä elämään, itsetuntoa sekä itse arvioitua toimintakykyä ja terveyttä (Saarenheimo 2004, Takkinen 2000) 10/13/13 26

27 Oma yksityisyys Vapauden tunne Ei merkitse yksinäisyyttä Omat rutiinit Omien asioiden kontrollointi Oma koti Lähipiiri paras tukiverkko Intiimimpi apu Arjen apu yhteisöstä Sukulaisuus, perheenjäsenet vahvistavat identiteettiä 10/13/13 27

28 Kiinnostus asumiseen, asuntojen toiminnallisiin ratkaisuihin ja sisustamiseen on lisääntynyt ja asumisesta on tullut itsensä toteuttamisen ja rakentamisen väline Halutaan vaikuttaa ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että ikääntyvät tulevat vaatimaan erilaisia vaihtoehtoja omia asumistarpeitaan miettiessään Vaihtoehtoja massatuotteille ja valmisratkaisuille Tarvitaan tutkimusta ikääntyvien asumiskokemuksista, jotta ikääntyvien erityistarpeet asumisessa osataan huomioida Loppukirissä asukaslähtöisyys on jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden ikääntymiseen liittyviä tarpeita ajatellen Yhteisö koettiin aktivoivana ja se ylläpitää asukkaidensa toimintakykyjä Yhteisöllisyys koettiin lisääntyvänä hyvinvointina Ei yksinäisyyttä, syrjäytymistä, tai eristäytymistä Arjenhallintaa, sosiaaliset verkostot, sisältöä elämään 10/13/13 28

29 Yhteisöasuminen voi tulevaisuudessa lisätä kotona asumisen vuosia ja ylläpitää ikääntyneen elämänlaatua, - yhteiskunnan vastuu kevenee, riippuvuus lähisukulaisista ja muista avuntarvitsijoista vähenee yksinasuvan autonomia säilyy pitempään Kiinnostus yhteisöasumiseen leviää, vrt. as Oy Helsingin Malta Yhdessä toimiminen vahvistaa tasavertaisuutta yhteisössä sekä yhteiskunnassa Vastuu ja sitoutuminen yhteisön tehtäviin tuo mielekkyyttä elämään ja vahvistaa omaa roolia ja asemaa Mietittävä kuinka ikääntyvien voimavaroja voisi käyttää lähipiirin lisäksi yhteiskunnallisesti Ikääntyvät ovat aktiivisia, luovia ja innovatiivisia, kunhan heille annetaan mahdollisuus käyttää omia voimavarojaan 10/13/13 29

30 Liite 4 VOI- MAAN- TUMIS TA VAH- V I S - TAVAT TEKI- JÄT Mielekäs ja monipuolinen toiminta Turvallinen yhteisö Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri Tulevaisuuteen voi Itse vaikuttaa Ote%ava kantaa yhteisön kehi%ämiseen Muiden au%aminen palkitsevaa Yhteisö antaa tarkoituksen omalle elämälle Harrastustoiminnan läheisyys madaltaa osallistumiskynnystä ja integroi ihmiset yhteen Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntynyt Helppo pyytää apua Spontaanit tapaamiset Osaaminen ja kokemus jaetaan Toisten huomioiminen Uusien näkökulmien saaminen muilta ihmisiltä Kannustus ja hyväksyntä, arvostus Ei ennakkoluuloja ja uteliaisuu%a Sitoutuminen ja vastuunkanto moavoivat Luo%amus ja arvostus Yhteinen huumori Toiminnan tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti Kehi%ämisprojekAt oppilaitosten kanssa Jatkuva keskustelu yhteisössä Pätevyyden tunne Oman yksityisyyden säilyminen Omaan kotiin vetäytyminen Yksityisyyden kunnioi%aminen Harrastukset ja ihmissuhteet yhteisön ulkopuolella Omaiset ovat turvaverkko 10/13/13 30

31 Syvällisemmin ajateltuna Loppukiriin liittyy vahvasti toivo tulevaisuudesta. Tämä asumismuoto tarjoaa ikääntyvälle uusia virikkeitä ja uusia ihmiskontakteja. Koen valtavana pääomana ympärillä olevat ihmiset, joiden kanssa voimme pohtia yhdessä myönteistä vanhenemista, etsiä luovia ratkaisuja kuten huoneentaulummekin kehottaa ja vaikuttaa asioihin. Vanheneminen ei tunnut täällä pelottavalta. Sen kokemisen soisin toisillekin Auli Kanninen 10/13/13 31

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Ilo irti ympäristöstä!

Ilo irti ympäristöstä! Ilo irti ympäristöstä! Kotona kiikun kaakunverkostotapaaminen 5.11.2015 Tampere Dos. Erja Rappe Al Koti on paras paikka kun luottaa omaan pärjäämiseensä. kun luottaa saavansa haluamaansa apua tarvittaessa.

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Vanhuus ja yksinäisyys

Vanhuus ja yksinäisyys Vanhuus ja yksinäisyys TtT Hanna Uotila hanna.uotila@uta.fi Yksinäisyyden käsite ja tapoja tutkia yksinäisyyttä Yksinäisyys ja ikääntyminen Yksinäisyyteen yhteydessä olevia tekijöitä Yksinäisyyden kokemus

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Sitaatit: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Tulevaisuuden voittajat, 9/2010

Sitaatit: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Tulevaisuuden voittajat, 9/2010 Yhteisöllinen senioritalo Loppukiri - sijainti Kirjasto Loppukirin kohdalla, Hämeentiellä Kauppakeskus ja apteekki vajaankilometrin päässä (kartan alalaitaan päin) Raitiovaunut kaupunkiin n. 100 metrin

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Etsivä vanhustyö -seminaari 6.9.2016 Hanna Uotila, TtT Amurin Teon Tupa ry hanna.uotila@teory.fi Kuvittele, että heräät aamuyöllä yksin. Valvot aamuun asti yksin.

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut Tiina Pilbacka-Rönkä tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Koulun kiinnittymisen lisääminen 1. Kohtaaminen, kesyttäminen

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä 23.10.2015 Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Ajatuksia herättämään Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä (Mahatma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Arjen ankkurit selviytymisen mittarit Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Mitä tarvitaan? Mistä riippuu? Kuka määrittää? Turvallisuus Mistä riippuu? Turvallisuus Katse eteenpäin Katse hetkessä Mistä riippuu?

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Liisa Osolanus Tuija Siera Jane Toija Helena Virokannas Päihdetiedostusseminaari, Costa del Sol 5.6.2015 ESITYKSEN TULOKULMA: OSIS2 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta

IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta AIJJOOS-HANKE Päätösseminaari 21.11.2012 IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K

Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K Yhteinen matka Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K maakuntaliitto Toimijaverkosto: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala VÄLITTÄMISESTÄ Lasse Siurala Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa. VÄLITTÄMINEN

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen kommenttipuheenvuoro Marja-Liisa Manka professori M. Seligman Työhyvinvointi Huoli nuorista? noin 8 prosenttia työssä käyvistä 18 29-vuotiaista nuorista

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma Luonnos! Runko, jota edelleen kehitetään pilottiperheiden kanssa Vammaispalveluhankkeessa PERHE-YKS Perhekeskeinen suunnitelma Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -teemaverkosto

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Opetuskulttuurin muutoksen läpivieminen

Opetuskulttuurin muutoksen läpivieminen Opetuskulttuurin muutoksen läpivieminen Valtakunnallisetvirtuaaliopetuspäivät 23-24.11.2009 VesaPakarinen Mitä on opetuskulttuuri? Arvot Tavat Uskomukset Oletetut toimintatavat Oppimisympäristöt Muutos

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Arvosta ja innosta vaikuttamaan! Hanna Lilja Yhteisöllisyyskoordinaattori 4V-hanke/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 3.12.2009

Arvosta ja innosta vaikuttamaan! Hanna Lilja Yhteisöllisyyskoordinaattori 4V-hanke/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 3.12.2009 Arvosta ja innosta vaikuttamaan! Hanna Lilja Yhteisöllisyyskoordinaattori 4V-hanke/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 3.12.2009 Osallisuus hyvä elinympäristö kestävä elämäntapa kestävä kehitys asukastoiminta

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus Elisa Tiilikainen, VTM, jatko-opiskelija 6.6.2013 VIII Gerontologian päivät SESSIO XXIII: Elämänkulku

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN 2015-2020

Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN 2015-2020 Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN Strateginen suunnitelma 2015-2020 Hilja Mustonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Menestysidea 4. Päämäärät 1. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut Vertaisuus ja kokemus = inhimillisen toiminnan perusasioita Hoito- ja kuntoutusjärjestelmissä

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Coaching-ohjelma 2013

Coaching-ohjelma 2013 Coaching-ohjelma 2013 KUUMA TVT-hanke / EDU10 Sivistysverkosto Päämäärä Coaching-ohjelman päämäärä on ohjata opettajat kehittymään tavalla, jolla he voimaantuvat ja osaavat jatkossa coachata myös oppilaita

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan?

Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan? Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan? 6.11.2012 Ilona Rauhala Marjo-Riitta Ristikangas Organisaation pääoman lajit Psykologinen pääoma Sosiaalinen pääoma Inhimillinen pääoma Taloudellinen pääoma

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

Voimaannuttava hoitoympäristö. Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna Sini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi

Voimaannuttava hoitoympäristö. Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna Sini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi Voimaannuttava hoitoympäristö Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna ini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi Esityksessä keskitytään Fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristö Koti on paikka,

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna Pixabay Minna Rytkönen TtT, TH, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos minna.rytkonen@uef.fi

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot