Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. 10/13/13 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. www.sisältöäelämään.fi 10/13/13 1"

Transkriptio

1 Hyvä elämä omassa kodissa Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti 10/13/13 1

2 Asumisyhteisö ikääntyvien asukkaiden voimaantumisen vahvistajana Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kevät /13/13 2

3 Ikääntyvien asumisyhteisöt ovat harvinaisia Suomessa lähinnä erityisasumisen kohteissa Asuntolat, hoito- ja ryhmäkodit Hallitusohjelma: Ikääntyneiden asumispalvelujen kehittämisohjelma Uusien asumisvaihtoehtojen kehittäminen Yhteisölliset asumisratkaisut 10/13/13 3

4 Nykyiset asumisratkaisut yhdenmukaisia Eivät huomioi perhekokojen pienentymistä, monimuotoistumista tai yksilöllisiä asumistoiveita Nykyisin ikääntyneet ovat aktiivisia ja haluavat olla vaikuttamassa, suunnittelemassa ja päättämässä itselleen tärkeistä asioista miten ja missä asuvat Esim. asumispaikan ja - ratkaisujen, tilasuunnittelun ja sosiaalisen ympäristön suhteen vaikutus elämänlaatuun 10/13/13 4

5 Oma koti Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkodit Senioritalot Ikääntyneille tarkoitetut asumisoikeusasunnot 10/13/13 5

6 Sosiaalisen suhteen muoto, jossa Toimintaa ohjaa yhteiset arvot ja intressit (Kurki 2000, Tuomi 2005) Jäsenet liittää yhteen tietty tarkoitus (Kurki 2000) Voi perustua paikallisuuteen tai paikan rajat ylittävään ominaisuuteen, esim harrastus, historia, uskonto, sosiaalinen tai taloudellinen asema (Holmila 1997) Inhimilliset vuorovaikutussuhteet tärkeitä Jäsenyys on tunne siitä, että kuuluu johonkin Yhteisön jäsenyys tarjoaa turvallisuutta ja mahdollisuuden samaistua muihin jäseniin yhteisöön kuulumisen tunne ja oman panoksen antaminen on tärkeää itsetunnolle ja itsensä hyväksymiselle (Hyyppä 2002) 10/13/13 6

7 Ominaista tavoitteellinen ja sopimuksellinen toiminta Asukkaat sitoutuvat asumiskulttuuriin ja sen velvollisuuksiin Muuta asumista ja sosiaalisia verkostoja täydentävää, ei poissulkevaa Ei edellytä yhdenlaista elämäntapaa tai vain yhteisöllisyydelle omistautumista, vaan asukkaat voivat elää eri tavoin (Helamaa& Pylvänen 2012) 10/13/13 7

8 Ei ole vakiintunutta vastinetta suomenkielessä Valta/voima Aktiivisuutta ja osallistumista korostava prosessi, joka pyrkii voimavarojen ylläpitämiseen, elämänhallinnan lisäämiseen sekä tärkeiden elämäntavoitteiden saavuttamiseen ( Maton & Salem 1995) Sosiaalityö: voimaantuminen on yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen mahdollisuus vaikuttaa esim elinolosuhteisiin ja niiden muutoksiin, asioiden saavuttamista, elämänlaadun kohentamista - prosessi, jossa voimaantuminen on keino saavuttaa muutos (Hokkanen 2009) Voimaantuminen on henkilön sisäisen voiman kokemus, lisääntynyttä itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa ( Hänninen 2006) Voimaantuneella yksilöllä on selkeä identiteetti, näkemys kuka hän on, Voimaantuminen ilmenee ihmisessä aktiivisuutena, osaamisena ja haluna kehittyä (Heikkilä & Heikkilä 2005) 10/13/13 8

9 Siitosen voimaantumisteorian (1999) mukaan voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jossa ihminen voi löytää vain itse omat voimavaransa eli toinen ihminen ei voi voimauttaa, prosessi lähtee siis ihmisestä itsestään oma halu, omien päämäärien asettaminen, luottamus omiin mahdollisuuksiin, näkemys itsestä Itseä koskevan uskomukset muokkautuvat pääosin sosiaalisessa kanssakäymisessä Henkilökohtainen tunne tai usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Voimaantuminen tapahtuu luontevimmin tilanteessa, jossa ihminen kokee esimerkiksi ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja tasa-arvoiseksi. 10/13/13 9

10 ihmisen kasvua ottamaan vastuu elämästään sekä hänen toimintavoimansa kasvua, joka johtuu sekä ihmisen omasta kehittymisestä että ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista (Karsikas 2005). Voimaantumiseen vaikuttavat : Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet (Siitonen 1999) ympäristöolosuhteet, elämänkokemukset sekä mahdollisuudet usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Kyky käyttää tarvittavia tietoja, taitoja tai muita keinoja elinympäristössä sekä muiden ihmisten kanssa ( Sadan 2004) 10/13/13 10

11 Itseluottamus, itsetunto, itsensä arvostaminen lisääntyvät (Tsey& Every 2000) Ammatillinen kasvu (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000) Tietoisuuden lisääntyminen omasta itsestä (Mahlakaarto 2010) Omien rajojen tunnistaminen (Hänninen 2009) Vähentynyt stressi (Li ym. 2008) Työtyytyväisyyden ja luottamuksen lisääntyminen (Spence ym. 2005) Elämänhallinnan lisääntyminen (Suomi 2008) Yhteisössä toimiminen vähentää vieraantumisen tunnetta (Itzhaky & York 2000) Ikääntymisnäkökulma: elämänhallintaa, merkitysten rakentamisen arjessa, kotona selviytymistä, omasta terveydestä huolehtimista. - oman hallinnan tunteen lisääntyminen - omaa itseä koskeva päätöksentekoon osallistuminen - kohentaa elämänlaatua, hyvinvointia, tasavertainen yhteiskunnan jäsen 10/13/13 11

12 TUTKIMUSKYSYMYKSET : Miten asukkaat kuvaavat elämäänsä asumisyhteisössä? Miten asukkaat kokevat yhteisön vahvistavan heidän voimaantumistaan? 10/13/13 12

13 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus Avoin haastattelu Kolme pienryhmää, yhteensä 8 henkilöä Haastattelut toukokuussa 2012 Haastatteluaineistoa 2h 19 min Litteroitua tekstiä 57 sivua Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 10/13/13 13

14 Syyt muuttoon: Elämäntilanteen muutos, eläkkeelle jääminen Asumistilanne, asuntoon liittyvät syyt Muutokset sosiaalisissa suhteissa Pikkukaupunki, ei tekemistä Lähiomaiset kaukana, yksinjääminen Pelko avunsaamisesta Halu osallistua aktiviteetteihin Vaikuttamisen halu Aikaisempi kokemus yhteisöasumisesta 10/13/13 14

15 1. Mielekäs ja monipuolinen toiminta 2. Turvallinen yhteisö 3. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri 4. Tulevaisuuteen voi itse vaikuttaa 5. Oman tilan säilyminen 10/13/13 15

16 Mielekäs toiminta- yksinäisyyden, syrjäytymisen ja toimettomuuden ehkäisemisen kokemuksia Erilaiset roolit arvokkaan ja tärkeän työn kokeminen Harrastustoiminnan monipuolisuus Valtavasti erityyppistä harrastustoimintaa on siis syntynyt ja vetänyt ihmisiä, siis todella monimuotoisesti ja ihmiset löytävät itsensä nyt sellaisista harrastuksista mistä ei oo aikaisemmin.. voi sanoa etteivät tienneetkään (K8). yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen Sitten kun mä kuulin tästä hankkeesta niin mä ajattelin, et no ni tässähän on nyt tää ikääntyminen edessä ja nythän tästä ei voi muuta kuin jatkaa et voi niinku vaikuttaa. Arabianranta ei ollu mulle mikään semmone kohde vaan se oli se niinku juttu mistä tota puhuttiin ja mistä kirjoitettiin ja kuinka sitä kuvattiin. Mä näin tän niinku oon sanonu moneen kertaan et semmosena isompana hankkeena et tänne tulee ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotakin ja vaikuttaa johonkin suuntaan et se oli niinku se miks mä tulin (K4). 10/13/13 16

17 Erilaiset roolit yhteisössä Meillä on mun mielestä niin rikkaat mahdollisuudet osittainhan me ollaan sitä itse tehty ja osittain meille on tarjottu sitä myöskin että esimerkiksi sitä kun yhteydet yhteiskuntaan ja erinäköisiin paikkoihin ja vieraita käy ja kaikkee voi oppia koko ajan (M189 Musta on ihanaa se, että jos voi jollakin lailla olla jollekulle jollain tavalla avuksi, sillä lailla että tavallaan niinku se tukemisnäkökulma, se tuottaa mulle iloa (K9). niin, et mä oon miettinyt, et semmonen et että, joku toiminta voimauttaa, antaa minulle voimaa, ja tuota sitten että kun mä oon niinku lähteny liikkeelle.. toimintaan (B28). 10/13/13 17

18 Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntyneet Sitte aika paljo on tullut näitä näitä ystävyyssuhteita et ollaan tai lähetään jollekin retkelle yhdessä tai mennään kaupungille yhdessä tai mennään leffaan yhdessä (A14) Kun astut ulos huoneestas niin sä näät aina ystävällisen ja kivan tyypin(c39 Naapuriapu Muiden asukkaiden tunteminen lisää turvallisuuden tunnetta Naapuriin voi luottaa, huolenpito, arjen ongelmat Sitten on tämmöstä spontaania naapuruutta hyviä tuttuja et aina löytyy joku, jos tulee joku juttu, jonka kanssa on niinku ihmeissään tota semmosis käytännön asioissa ja jos vähän kolottaa tai jotain sattuu, niin aina on ihmisiä joiden kanssa voi ratkoo näitä asioita ja saada apua Se niinku helpottaa hurjasti tää kun me autetaan toisiamme ja mitä pitemmälle mennään sen tärkeämmäksi se tulee (K9 ) voi olla että tulee päivitelleeks että kun multa meni se tai tarvii siihen ja siihen jotakin ja naapuri sanoo et kun käytävällä tavataan ett kuule mä tiedän yhden joka hoitaa semmosii asioita eli siis tämmöne tieto, joka on vie talon ulkopuolellekin (L16) 10/13/13 18

19 Omana itsenä oleminen Mä koen kuitenkin enemmän voimaantumista siitä, että mut hyväksytään sellasena kun mä oon ja vähän kannustetaan ja sanotaan et sähän oot hyvä kauheeta kun se antaa voimaa. Siin mä olen hurjasti edistynyt siinä itteni kanssa sen takia, että mä oon kuullu täällä niin paljo tätä et kuinka hyvä mä oon näissä asioissa et jota mä en oikein tiennytkään et mä oonkin hyvä (C36). Keskinäinen arvostus, luottamus ja erilaisuuden hyväksyminen ja oma kasvu Kyllähän tässä on oppinut niinku elämään muiden kanssa, onhan tää rikastuttanut hirveen paljon, niinku tavataan ihmisiä eri aloilta ja anteeksi emmä nyt tarkoita työaloja vaan erilaisen elämänkokemuksen omaavia ja tuota sillä tavalla on tuota joutunut ihmisenä kasvamaan Niin tietysti oli erilaisia näkemyksiä ja vaikka isoista asioista oltii yhtä mieltä mutta jostakin toteutuksesta ja kun me ei tunnettu toisiamme niin saatto ajatella että tuo on nyt sitte vähä tyhmästi mun mielestä, ja saatto itsekin olla vähän kärjekäs ja näin. Mutta kun kuus vuotta ollaan opittu tuntemaan toisiamme, ei tarvitse enää jotenkin niinku kauheesti ehkä vakuuttaa naapureita tai tätä yhteisön jäseniä. Näin et se on aina helpompaa kun tuntee toisiaan, niitä ihmisiä, joiden kanssa yrittää elää.(l12). et mistä nä oon saanu voimaa tekee, tulemaan ja olemaan sitä ja tätä, et sikäli se on mulle kuitenkin tällä tavalla ajateltuna on ihmisten kanssakäyminen yks semmonen asia.. Oon reippaampi ja pirteämpi (B32) 10/13/13 19

20 Yhteisten tavoitteiden tarkistaminen Kehittämisprojektit Tiiviit keskustelut Asukkaiden motivointi Se on niinku se alue, jota ratkaistaan, jota yritetään täällä tutkimus- tai kehityshankkeilla, jossa tässä nyt on Metropolian kanssa menossa (M14). Yhdessä keksitään asioita, joilla me pärjätään ja sitähän me ollaan yritetty pitää yllä myöskin semmosta keskustelua, että me löydettäisiin ja myös motiivi osallistua näihin tutkimusjuttuihin (M20). usko siihen, et ihmiset et ikääntyvät ihmiset voi niinku elää hyvää, vahvaa elämää ja eikä lopettaa sitä niinku tekemistä ja osallistumista niin jossain kuuden kymmenen iässä ja elää sitten parikymmentä vuotta, kakskyt viis, kolkyt vuotta ikään kuin löysät (K5). 10/13/13 20

21 Vetäytyminen omaan kotiin, yksinäisyyteen Mun täytyy aina välillä päästä omaan mörskään olemaan kiukkuinen siellä (nauraen) ja seurustelemaan itseni kanssa; juuri tää tarve olla välillä yksin (L9). Muuten täällä voi elää ihan niinku yksityiselämää. Kun mä panen oven kiinni, niin mä olen siellä kotonani (A14). Yksityisyyden kunnioittaminen Et menin mä kenen tahansa luo sanoo päivää ja näin ja sit ei kuitenkaan mennä kovin yksityiskohtasiin ja must ei tarvii kertoo kaikkii omii asioita (B22). Ulkopuoliset ihmissuhteet ja harrastukset tärkeitä Elämää pitää olla myöskin talon ulkopuolella, ystäviä ja harrastuksia (E40. ) Mut sitten täytyy pitää näitä ulkopuolisii suhteita yllä. Nehän on hirveen tärkeitä, että saadaan vähän ilimaa tänne (M 42). 10/13/13 21

22 Elämäntapa koettiin merkityksellisenä Uudet kokemukset, elämykset, velvollisuudet Yhteenkuuluvuus lisääntynyt Tila houkuttelee ulos omasta kodista Spontaanit tapaamiset Sosiaalisen verkoston lisääntyminen Osallistuminen harrastuksiin ja aktiviteetteihin lisääntynyt (helppous) Vaikuttamisen mahdollisuudet Koulutukset, oppilaitokset, vierailijat Oman asuinympäristön kehittäminen Uuden oppiminen ja oma kasvu Luonnon läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet 10/13/13 22

23 Osallistumiseen kannusti valinnanvapaus ja aktiviteettien läheisyys, yhdessä tekeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen Loppukiri on osallistumiseen kannustava yhteisö Arvostuksen ja asiantuntijuuden kokemus Onnistumisen ilo Positiivinen palaute usko tulevaisuuteen ja omaan tekemiseen Uusiin haasteisiin tarttuminen ja päämäärien asettaminen Siitonen (1999) usko omiin kykyihin joko edistää tai estää voimaantumista Yhdessä tekeminen vahvisti tasavertaisuuden kokemista 10/13/13 23

24 Kuuluminen yhteisöön, tehtäviin sitoutuminen, vastuun ottaminen ja kantaminen oli mielekästä Itsearvostus, selviytyminen ja elämänhallinta Edistää sitoutumista Mielekäs ja merkityksellinen toiminta Aktivoi tunteita, kokemusten jakamista, vuorovaikutusta Myönteiset kokemukset omasta osaamisesta Vahvistaa identiteettiä, itseymmärrystä, omaa kasvua ja kehitystä - eheytyminen, elämäntavoitteiden toteutuminen voimaantumista edistää hyväksyvä, avoin, joustava, turvalliseksi koettu ja tasa-arvoisuutta arvostava ympäristö 10/13/13 24

25 Naapurisuhteet Hyvät suhteet parantavat elämänlaatua, luo turvallisuutta Uudet ihmissuhteet Luottamus naapuriapuun Ikääntyvät: asumisen turvallisuus syntyy toisten ihmisten läsnäolosta (Ylä-Outinen 2012) Asumisviihtyvyys Välineellinen, informatiivinen, emotionaalinen tuki Vaikutus stressin vähenemiseen, yksinäisyyden kokemiseen ja parempaan terveyteen (Melchior ym. 2003). 10/13/13 25

26 Loppukiri vahvisti ja laajensi sosiaalisia suhteita- luontevuus, spontaanius Hyväksyntä ja tervetulleeksi kokeminen Turvallisuus, luottamuksellisuus, arvostus Vahvistaa voimavaroja, sisäistä voimantunnetta Oikeus vaikuttaa vanhuspalvelulaki Lisätään ja vahvistetaan iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin, sisältöihin, toteuttamiseen ja niitä koskeviin valintoihin Elämäntarkoituksellisuus ja mielekkyys Ylläpitävät hyvinvointia, lisää tyytyväisyyttä elämään, itsetuntoa sekä itse arvioitua toimintakykyä ja terveyttä (Saarenheimo 2004, Takkinen 2000) 10/13/13 26

27 Oma yksityisyys Vapauden tunne Ei merkitse yksinäisyyttä Omat rutiinit Omien asioiden kontrollointi Oma koti Lähipiiri paras tukiverkko Intiimimpi apu Arjen apu yhteisöstä Sukulaisuus, perheenjäsenet vahvistavat identiteettiä 10/13/13 27

28 Kiinnostus asumiseen, asuntojen toiminnallisiin ratkaisuihin ja sisustamiseen on lisääntynyt ja asumisesta on tullut itsensä toteuttamisen ja rakentamisen väline Halutaan vaikuttaa ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että ikääntyvät tulevat vaatimaan erilaisia vaihtoehtoja omia asumistarpeitaan miettiessään Vaihtoehtoja massatuotteille ja valmisratkaisuille Tarvitaan tutkimusta ikääntyvien asumiskokemuksista, jotta ikääntyvien erityistarpeet asumisessa osataan huomioida Loppukirissä asukaslähtöisyys on jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden ikääntymiseen liittyviä tarpeita ajatellen Yhteisö koettiin aktivoivana ja se ylläpitää asukkaidensa toimintakykyjä Yhteisöllisyys koettiin lisääntyvänä hyvinvointina Ei yksinäisyyttä, syrjäytymistä, tai eristäytymistä Arjenhallintaa, sosiaaliset verkostot, sisältöä elämään 10/13/13 28

29 Yhteisöasuminen voi tulevaisuudessa lisätä kotona asumisen vuosia ja ylläpitää ikääntyneen elämänlaatua, - yhteiskunnan vastuu kevenee, riippuvuus lähisukulaisista ja muista avuntarvitsijoista vähenee yksinasuvan autonomia säilyy pitempään Kiinnostus yhteisöasumiseen leviää, vrt. as Oy Helsingin Malta Yhdessä toimiminen vahvistaa tasavertaisuutta yhteisössä sekä yhteiskunnassa Vastuu ja sitoutuminen yhteisön tehtäviin tuo mielekkyyttä elämään ja vahvistaa omaa roolia ja asemaa Mietittävä kuinka ikääntyvien voimavaroja voisi käyttää lähipiirin lisäksi yhteiskunnallisesti Ikääntyvät ovat aktiivisia, luovia ja innovatiivisia, kunhan heille annetaan mahdollisuus käyttää omia voimavarojaan 10/13/13 29

30 Liite 4 VOI- MAAN- TUMIS TA VAH- V I S - TAVAT TEKI- JÄT Mielekäs ja monipuolinen toiminta Turvallinen yhteisö Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri Tulevaisuuteen voi Itse vaikuttaa Ote%ava kantaa yhteisön kehi%ämiseen Muiden au%aminen palkitsevaa Yhteisö antaa tarkoituksen omalle elämälle Harrastustoiminnan läheisyys madaltaa osallistumiskynnystä ja integroi ihmiset yhteen Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntynyt Helppo pyytää apua Spontaanit tapaamiset Osaaminen ja kokemus jaetaan Toisten huomioiminen Uusien näkökulmien saaminen muilta ihmisiltä Kannustus ja hyväksyntä, arvostus Ei ennakkoluuloja ja uteliaisuu%a Sitoutuminen ja vastuunkanto moavoivat Luo%amus ja arvostus Yhteinen huumori Toiminnan tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti Kehi%ämisprojekAt oppilaitosten kanssa Jatkuva keskustelu yhteisössä Pätevyyden tunne Oman yksityisyyden säilyminen Omaan kotiin vetäytyminen Yksityisyyden kunnioi%aminen Harrastukset ja ihmissuhteet yhteisön ulkopuolella Omaiset ovat turvaverkko 10/13/13 30

31 Syvällisemmin ajateltuna Loppukiriin liittyy vahvasti toivo tulevaisuudesta. Tämä asumismuoto tarjoaa ikääntyvälle uusia virikkeitä ja uusia ihmiskontakteja. Koen valtavana pääomana ympärillä olevat ihmiset, joiden kanssa voimme pohtia yhdessä myönteistä vanhenemista, etsiä luovia ratkaisuja kuten huoneentaulummekin kehottaa ja vaikuttaa asioihin. Vanheneminen ei tunnut täällä pelottavalta. Sen kokemisen soisin toisillekin Auli Kanninen 10/13/13 31

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Niin on helppo surffailla eteenpäin Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Paula Isokangas 0147510 Pro gradu-tutkielma Kevät 2015 Sosiaalityö Lapin

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ Kasvatustieteiden laitos Ammattikasvatuksen tutkimusja koulutuskeskus Pro gradu -tutkielma Kari Peltola 2011 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä Krista Kamppikoski, Jonna Nevalainen, Maarit Turunen, Marjut Tuure & Susanna Venäläinen VHT1204A10S ( Terveyden edistämisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA

VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Vanhustyön koulutusohjelma Helena Lukkarinen VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja

Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja EKL Elinvoimaa -hanke 2013 EKL Elinvoimaa -hanke 2013 Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja 1 2 Copyright: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Graafinen

Lisätiedot

ORANSSIN ASUMISMALLI JA YHTEISÖLLINEN ASUMINEN ASUKKAIDEN KOKEMANA

ORANSSIN ASUMISMALLI JA YHTEISÖLLINEN ASUMINEN ASUKKAIDEN KOKEMANA ORANSSIN ASUMISMALLI JA YHTEISÖLLINEN ASUMINEN ASUKKAIDEN KOKEMANA Lena Pascale Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pascale, Lena.

Lisätiedot

MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Kaikki hyvin kotona? Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT

MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Kaikki hyvin kotona? Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT Kaikki hyvin kotona? MARJA-LIISA LAAPIO & KATARIINA HÄNNINEN (toim.) Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä SININAUHA-JULKAISUT MARJA-LIISA LAAPIO, KATARIINA HÄNNINEN Kaikki hyvin kotona?

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot