Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. 10/13/13 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä elämä omassa kodissa. Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti. www.sisältöäelämään.fi 10/13/13 1"

Transkriptio

1 Hyvä elämä omassa kodissa Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Vastaava Senioriassistentti 10/13/13 1

2 Asumisyhteisö ikääntyvien asukkaiden voimaantumisen vahvistajana Tarja-Riitta Tauriala-Rasi Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kevät /13/13 2

3 Ikääntyvien asumisyhteisöt ovat harvinaisia Suomessa lähinnä erityisasumisen kohteissa Asuntolat, hoito- ja ryhmäkodit Hallitusohjelma: Ikääntyneiden asumispalvelujen kehittämisohjelma Uusien asumisvaihtoehtojen kehittäminen Yhteisölliset asumisratkaisut 10/13/13 3

4 Nykyiset asumisratkaisut yhdenmukaisia Eivät huomioi perhekokojen pienentymistä, monimuotoistumista tai yksilöllisiä asumistoiveita Nykyisin ikääntyneet ovat aktiivisia ja haluavat olla vaikuttamassa, suunnittelemassa ja päättämässä itselleen tärkeistä asioista miten ja missä asuvat Esim. asumispaikan ja - ratkaisujen, tilasuunnittelun ja sosiaalisen ympäristön suhteen vaikutus elämänlaatuun 10/13/13 4

5 Oma koti Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkodit Senioritalot Ikääntyneille tarkoitetut asumisoikeusasunnot 10/13/13 5

6 Sosiaalisen suhteen muoto, jossa Toimintaa ohjaa yhteiset arvot ja intressit (Kurki 2000, Tuomi 2005) Jäsenet liittää yhteen tietty tarkoitus (Kurki 2000) Voi perustua paikallisuuteen tai paikan rajat ylittävään ominaisuuteen, esim harrastus, historia, uskonto, sosiaalinen tai taloudellinen asema (Holmila 1997) Inhimilliset vuorovaikutussuhteet tärkeitä Jäsenyys on tunne siitä, että kuuluu johonkin Yhteisön jäsenyys tarjoaa turvallisuutta ja mahdollisuuden samaistua muihin jäseniin yhteisöön kuulumisen tunne ja oman panoksen antaminen on tärkeää itsetunnolle ja itsensä hyväksymiselle (Hyyppä 2002) 10/13/13 6

7 Ominaista tavoitteellinen ja sopimuksellinen toiminta Asukkaat sitoutuvat asumiskulttuuriin ja sen velvollisuuksiin Muuta asumista ja sosiaalisia verkostoja täydentävää, ei poissulkevaa Ei edellytä yhdenlaista elämäntapaa tai vain yhteisöllisyydelle omistautumista, vaan asukkaat voivat elää eri tavoin (Helamaa& Pylvänen 2012) 10/13/13 7

8 Ei ole vakiintunutta vastinetta suomenkielessä Valta/voima Aktiivisuutta ja osallistumista korostava prosessi, joka pyrkii voimavarojen ylläpitämiseen, elämänhallinnan lisäämiseen sekä tärkeiden elämäntavoitteiden saavuttamiseen ( Maton & Salem 1995) Sosiaalityö: voimaantuminen on yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen mahdollisuus vaikuttaa esim elinolosuhteisiin ja niiden muutoksiin, asioiden saavuttamista, elämänlaadun kohentamista - prosessi, jossa voimaantuminen on keino saavuttaa muutos (Hokkanen 2009) Voimaantuminen on henkilön sisäisen voiman kokemus, lisääntynyttä itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa ( Hänninen 2006) Voimaantuneella yksilöllä on selkeä identiteetti, näkemys kuka hän on, Voimaantuminen ilmenee ihmisessä aktiivisuutena, osaamisena ja haluna kehittyä (Heikkilä & Heikkilä 2005) 10/13/13 8

9 Siitosen voimaantumisteorian (1999) mukaan voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jossa ihminen voi löytää vain itse omat voimavaransa eli toinen ihminen ei voi voimauttaa, prosessi lähtee siis ihmisestä itsestään oma halu, omien päämäärien asettaminen, luottamus omiin mahdollisuuksiin, näkemys itsestä Itseä koskevan uskomukset muokkautuvat pääosin sosiaalisessa kanssakäymisessä Henkilökohtainen tunne tai usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Voimaantuminen tapahtuu luontevimmin tilanteessa, jossa ihminen kokee esimerkiksi ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja tasa-arvoiseksi. 10/13/13 9

10 ihmisen kasvua ottamaan vastuu elämästään sekä hänen toimintavoimansa kasvua, joka johtuu sekä ihmisen omasta kehittymisestä että ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista (Karsikas 2005). Voimaantumiseen vaikuttavat : Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet (Siitonen 1999) ympäristöolosuhteet, elämänkokemukset sekä mahdollisuudet usko omiin kykyihin ja ongelmien ratkaisemiseen Kyky käyttää tarvittavia tietoja, taitoja tai muita keinoja elinympäristössä sekä muiden ihmisten kanssa ( Sadan 2004) 10/13/13 10

11 Itseluottamus, itsetunto, itsensä arvostaminen lisääntyvät (Tsey& Every 2000) Ammatillinen kasvu (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000) Tietoisuuden lisääntyminen omasta itsestä (Mahlakaarto 2010) Omien rajojen tunnistaminen (Hänninen 2009) Vähentynyt stressi (Li ym. 2008) Työtyytyväisyyden ja luottamuksen lisääntyminen (Spence ym. 2005) Elämänhallinnan lisääntyminen (Suomi 2008) Yhteisössä toimiminen vähentää vieraantumisen tunnetta (Itzhaky & York 2000) Ikääntymisnäkökulma: elämänhallintaa, merkitysten rakentamisen arjessa, kotona selviytymistä, omasta terveydestä huolehtimista. - oman hallinnan tunteen lisääntyminen - omaa itseä koskeva päätöksentekoon osallistuminen - kohentaa elämänlaatua, hyvinvointia, tasavertainen yhteiskunnan jäsen 10/13/13 11

12 TUTKIMUSKYSYMYKSET : Miten asukkaat kuvaavat elämäänsä asumisyhteisössä? Miten asukkaat kokevat yhteisön vahvistavan heidän voimaantumistaan? 10/13/13 12

13 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus Avoin haastattelu Kolme pienryhmää, yhteensä 8 henkilöä Haastattelut toukokuussa 2012 Haastatteluaineistoa 2h 19 min Litteroitua tekstiä 57 sivua Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 10/13/13 13

14 Syyt muuttoon: Elämäntilanteen muutos, eläkkeelle jääminen Asumistilanne, asuntoon liittyvät syyt Muutokset sosiaalisissa suhteissa Pikkukaupunki, ei tekemistä Lähiomaiset kaukana, yksinjääminen Pelko avunsaamisesta Halu osallistua aktiviteetteihin Vaikuttamisen halu Aikaisempi kokemus yhteisöasumisesta 10/13/13 14

15 1. Mielekäs ja monipuolinen toiminta 2. Turvallinen yhteisö 3. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri 4. Tulevaisuuteen voi itse vaikuttaa 5. Oman tilan säilyminen 10/13/13 15

16 Mielekäs toiminta- yksinäisyyden, syrjäytymisen ja toimettomuuden ehkäisemisen kokemuksia Erilaiset roolit arvokkaan ja tärkeän työn kokeminen Harrastustoiminnan monipuolisuus Valtavasti erityyppistä harrastustoimintaa on siis syntynyt ja vetänyt ihmisiä, siis todella monimuotoisesti ja ihmiset löytävät itsensä nyt sellaisista harrastuksista mistä ei oo aikaisemmin.. voi sanoa etteivät tienneetkään (K8). yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen Sitten kun mä kuulin tästä hankkeesta niin mä ajattelin, et no ni tässähän on nyt tää ikääntyminen edessä ja nythän tästä ei voi muuta kuin jatkaa et voi niinku vaikuttaa. Arabianranta ei ollu mulle mikään semmone kohde vaan se oli se niinku juttu mistä tota puhuttiin ja mistä kirjoitettiin ja kuinka sitä kuvattiin. Mä näin tän niinku oon sanonu moneen kertaan et semmosena isompana hankkeena et tänne tulee ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotakin ja vaikuttaa johonkin suuntaan et se oli niinku se miks mä tulin (K4). 10/13/13 16

17 Erilaiset roolit yhteisössä Meillä on mun mielestä niin rikkaat mahdollisuudet osittainhan me ollaan sitä itse tehty ja osittain meille on tarjottu sitä myöskin että esimerkiksi sitä kun yhteydet yhteiskuntaan ja erinäköisiin paikkoihin ja vieraita käy ja kaikkee voi oppia koko ajan (M189 Musta on ihanaa se, että jos voi jollakin lailla olla jollekulle jollain tavalla avuksi, sillä lailla että tavallaan niinku se tukemisnäkökulma, se tuottaa mulle iloa (K9). niin, et mä oon miettinyt, et semmonen et että, joku toiminta voimauttaa, antaa minulle voimaa, ja tuota sitten että kun mä oon niinku lähteny liikkeelle.. toimintaan (B28). 10/13/13 17

18 Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntyneet Sitte aika paljo on tullut näitä näitä ystävyyssuhteita et ollaan tai lähetään jollekin retkelle yhdessä tai mennään kaupungille yhdessä tai mennään leffaan yhdessä (A14) Kun astut ulos huoneestas niin sä näät aina ystävällisen ja kivan tyypin(c39 Naapuriapu Muiden asukkaiden tunteminen lisää turvallisuuden tunnetta Naapuriin voi luottaa, huolenpito, arjen ongelmat Sitten on tämmöstä spontaania naapuruutta hyviä tuttuja et aina löytyy joku, jos tulee joku juttu, jonka kanssa on niinku ihmeissään tota semmosis käytännön asioissa ja jos vähän kolottaa tai jotain sattuu, niin aina on ihmisiä joiden kanssa voi ratkoo näitä asioita ja saada apua Se niinku helpottaa hurjasti tää kun me autetaan toisiamme ja mitä pitemmälle mennään sen tärkeämmäksi se tulee (K9 ) voi olla että tulee päivitelleeks että kun multa meni se tai tarvii siihen ja siihen jotakin ja naapuri sanoo et kun käytävällä tavataan ett kuule mä tiedän yhden joka hoitaa semmosii asioita eli siis tämmöne tieto, joka on vie talon ulkopuolellekin (L16) 10/13/13 18

19 Omana itsenä oleminen Mä koen kuitenkin enemmän voimaantumista siitä, että mut hyväksytään sellasena kun mä oon ja vähän kannustetaan ja sanotaan et sähän oot hyvä kauheeta kun se antaa voimaa. Siin mä olen hurjasti edistynyt siinä itteni kanssa sen takia, että mä oon kuullu täällä niin paljo tätä et kuinka hyvä mä oon näissä asioissa et jota mä en oikein tiennytkään et mä oonkin hyvä (C36). Keskinäinen arvostus, luottamus ja erilaisuuden hyväksyminen ja oma kasvu Kyllähän tässä on oppinut niinku elämään muiden kanssa, onhan tää rikastuttanut hirveen paljon, niinku tavataan ihmisiä eri aloilta ja anteeksi emmä nyt tarkoita työaloja vaan erilaisen elämänkokemuksen omaavia ja tuota sillä tavalla on tuota joutunut ihmisenä kasvamaan Niin tietysti oli erilaisia näkemyksiä ja vaikka isoista asioista oltii yhtä mieltä mutta jostakin toteutuksesta ja kun me ei tunnettu toisiamme niin saatto ajatella että tuo on nyt sitte vähä tyhmästi mun mielestä, ja saatto itsekin olla vähän kärjekäs ja näin. Mutta kun kuus vuotta ollaan opittu tuntemaan toisiamme, ei tarvitse enää jotenkin niinku kauheesti ehkä vakuuttaa naapureita tai tätä yhteisön jäseniä. Näin et se on aina helpompaa kun tuntee toisiaan, niitä ihmisiä, joiden kanssa yrittää elää.(l12). et mistä nä oon saanu voimaa tekee, tulemaan ja olemaan sitä ja tätä, et sikäli se on mulle kuitenkin tällä tavalla ajateltuna on ihmisten kanssakäyminen yks semmonen asia.. Oon reippaampi ja pirteämpi (B32) 10/13/13 19

20 Yhteisten tavoitteiden tarkistaminen Kehittämisprojektit Tiiviit keskustelut Asukkaiden motivointi Se on niinku se alue, jota ratkaistaan, jota yritetään täällä tutkimus- tai kehityshankkeilla, jossa tässä nyt on Metropolian kanssa menossa (M14). Yhdessä keksitään asioita, joilla me pärjätään ja sitähän me ollaan yritetty pitää yllä myöskin semmosta keskustelua, että me löydettäisiin ja myös motiivi osallistua näihin tutkimusjuttuihin (M20). usko siihen, et ihmiset et ikääntyvät ihmiset voi niinku elää hyvää, vahvaa elämää ja eikä lopettaa sitä niinku tekemistä ja osallistumista niin jossain kuuden kymmenen iässä ja elää sitten parikymmentä vuotta, kakskyt viis, kolkyt vuotta ikään kuin löysät (K5). 10/13/13 20

21 Vetäytyminen omaan kotiin, yksinäisyyteen Mun täytyy aina välillä päästä omaan mörskään olemaan kiukkuinen siellä (nauraen) ja seurustelemaan itseni kanssa; juuri tää tarve olla välillä yksin (L9). Muuten täällä voi elää ihan niinku yksityiselämää. Kun mä panen oven kiinni, niin mä olen siellä kotonani (A14). Yksityisyyden kunnioittaminen Et menin mä kenen tahansa luo sanoo päivää ja näin ja sit ei kuitenkaan mennä kovin yksityiskohtasiin ja must ei tarvii kertoo kaikkii omii asioita (B22). Ulkopuoliset ihmissuhteet ja harrastukset tärkeitä Elämää pitää olla myöskin talon ulkopuolella, ystäviä ja harrastuksia (E40. ) Mut sitten täytyy pitää näitä ulkopuolisii suhteita yllä. Nehän on hirveen tärkeitä, että saadaan vähän ilimaa tänne (M 42). 10/13/13 21

22 Elämäntapa koettiin merkityksellisenä Uudet kokemukset, elämykset, velvollisuudet Yhteenkuuluvuus lisääntynyt Tila houkuttelee ulos omasta kodista Spontaanit tapaamiset Sosiaalisen verkoston lisääntyminen Osallistuminen harrastuksiin ja aktiviteetteihin lisääntynyt (helppous) Vaikuttamisen mahdollisuudet Koulutukset, oppilaitokset, vierailijat Oman asuinympäristön kehittäminen Uuden oppiminen ja oma kasvu Luonnon läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet 10/13/13 22

23 Osallistumiseen kannusti valinnanvapaus ja aktiviteettien läheisyys, yhdessä tekeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen Loppukiri on osallistumiseen kannustava yhteisö Arvostuksen ja asiantuntijuuden kokemus Onnistumisen ilo Positiivinen palaute usko tulevaisuuteen ja omaan tekemiseen Uusiin haasteisiin tarttuminen ja päämäärien asettaminen Siitonen (1999) usko omiin kykyihin joko edistää tai estää voimaantumista Yhdessä tekeminen vahvisti tasavertaisuuden kokemista 10/13/13 23

24 Kuuluminen yhteisöön, tehtäviin sitoutuminen, vastuun ottaminen ja kantaminen oli mielekästä Itsearvostus, selviytyminen ja elämänhallinta Edistää sitoutumista Mielekäs ja merkityksellinen toiminta Aktivoi tunteita, kokemusten jakamista, vuorovaikutusta Myönteiset kokemukset omasta osaamisesta Vahvistaa identiteettiä, itseymmärrystä, omaa kasvua ja kehitystä - eheytyminen, elämäntavoitteiden toteutuminen voimaantumista edistää hyväksyvä, avoin, joustava, turvalliseksi koettu ja tasa-arvoisuutta arvostava ympäristö 10/13/13 24

25 Naapurisuhteet Hyvät suhteet parantavat elämänlaatua, luo turvallisuutta Uudet ihmissuhteet Luottamus naapuriapuun Ikääntyvät: asumisen turvallisuus syntyy toisten ihmisten läsnäolosta (Ylä-Outinen 2012) Asumisviihtyvyys Välineellinen, informatiivinen, emotionaalinen tuki Vaikutus stressin vähenemiseen, yksinäisyyden kokemiseen ja parempaan terveyteen (Melchior ym. 2003). 10/13/13 25

26 Loppukiri vahvisti ja laajensi sosiaalisia suhteita- luontevuus, spontaanius Hyväksyntä ja tervetulleeksi kokeminen Turvallisuus, luottamuksellisuus, arvostus Vahvistaa voimavaroja, sisäistä voimantunnetta Oikeus vaikuttaa vanhuspalvelulaki Lisätään ja vahvistetaan iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin, sisältöihin, toteuttamiseen ja niitä koskeviin valintoihin Elämäntarkoituksellisuus ja mielekkyys Ylläpitävät hyvinvointia, lisää tyytyväisyyttä elämään, itsetuntoa sekä itse arvioitua toimintakykyä ja terveyttä (Saarenheimo 2004, Takkinen 2000) 10/13/13 26

27 Oma yksityisyys Vapauden tunne Ei merkitse yksinäisyyttä Omat rutiinit Omien asioiden kontrollointi Oma koti Lähipiiri paras tukiverkko Intiimimpi apu Arjen apu yhteisöstä Sukulaisuus, perheenjäsenet vahvistavat identiteettiä 10/13/13 27

28 Kiinnostus asumiseen, asuntojen toiminnallisiin ratkaisuihin ja sisustamiseen on lisääntynyt ja asumisesta on tullut itsensä toteuttamisen ja rakentamisen väline Halutaan vaikuttaa ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että ikääntyvät tulevat vaatimaan erilaisia vaihtoehtoja omia asumistarpeitaan miettiessään Vaihtoehtoja massatuotteille ja valmisratkaisuille Tarvitaan tutkimusta ikääntyvien asumiskokemuksista, jotta ikääntyvien erityistarpeet asumisessa osataan huomioida Loppukirissä asukaslähtöisyys on jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden ikääntymiseen liittyviä tarpeita ajatellen Yhteisö koettiin aktivoivana ja se ylläpitää asukkaidensa toimintakykyjä Yhteisöllisyys koettiin lisääntyvänä hyvinvointina Ei yksinäisyyttä, syrjäytymistä, tai eristäytymistä Arjenhallintaa, sosiaaliset verkostot, sisältöä elämään 10/13/13 28

29 Yhteisöasuminen voi tulevaisuudessa lisätä kotona asumisen vuosia ja ylläpitää ikääntyneen elämänlaatua, - yhteiskunnan vastuu kevenee, riippuvuus lähisukulaisista ja muista avuntarvitsijoista vähenee yksinasuvan autonomia säilyy pitempään Kiinnostus yhteisöasumiseen leviää, vrt. as Oy Helsingin Malta Yhdessä toimiminen vahvistaa tasavertaisuutta yhteisössä sekä yhteiskunnassa Vastuu ja sitoutuminen yhteisön tehtäviin tuo mielekkyyttä elämään ja vahvistaa omaa roolia ja asemaa Mietittävä kuinka ikääntyvien voimavaroja voisi käyttää lähipiirin lisäksi yhteiskunnallisesti Ikääntyvät ovat aktiivisia, luovia ja innovatiivisia, kunhan heille annetaan mahdollisuus käyttää omia voimavarojaan 10/13/13 29

30 Liite 4 VOI- MAAN- TUMIS TA VAH- V I S - TAVAT TEKI- JÄT Mielekäs ja monipuolinen toiminta Turvallinen yhteisö Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri Tulevaisuuteen voi Itse vaikuttaa Ote%ava kantaa yhteisön kehi%ämiseen Muiden au%aminen palkitsevaa Yhteisö antaa tarkoituksen omalle elämälle Harrastustoiminnan läheisyys madaltaa osallistumiskynnystä ja integroi ihmiset yhteen Ihmissuhteet ja vuorovaikutus lisääntynyt Helppo pyytää apua Spontaanit tapaamiset Osaaminen ja kokemus jaetaan Toisten huomioiminen Uusien näkökulmien saaminen muilta ihmisiltä Kannustus ja hyväksyntä, arvostus Ei ennakkoluuloja ja uteliaisuu%a Sitoutuminen ja vastuunkanto moavoivat Luo%amus ja arvostus Yhteinen huumori Toiminnan tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti Kehi%ämisprojekAt oppilaitosten kanssa Jatkuva keskustelu yhteisössä Pätevyyden tunne Oman yksityisyyden säilyminen Omaan kotiin vetäytyminen Yksityisyyden kunnioi%aminen Harrastukset ja ihmissuhteet yhteisön ulkopuolella Omaiset ovat turvaverkko 10/13/13 30

31 Syvällisemmin ajateltuna Loppukiriin liittyy vahvasti toivo tulevaisuudesta. Tämä asumismuoto tarjoaa ikääntyvälle uusia virikkeitä ja uusia ihmiskontakteja. Koen valtavana pääomana ympärillä olevat ihmiset, joiden kanssa voimme pohtia yhdessä myönteistä vanhenemista, etsiä luovia ratkaisuja kuten huoneentaulummekin kehottaa ja vaikuttaa asioihin. Vanheneminen ei tunnut täällä pelottavalta. Sen kokemisen soisin toisillekin Auli Kanninen 10/13/13 31

Voimaantuminen. Jorma Heikkinen, Hyvän mielentalo, Pori

Voimaantuminen. Jorma Heikkinen, Hyvän mielentalo, Pori Voimaantuminen Jorma Heikkinen, Hyvän mielentalo, Pori 17.9. 2012 Voimaantumisella (valtaistuminen, empowerment) tarkoitetaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä.

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut Tiina Pilbacka-Rönkä tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Koulun kiinnittymisen lisääminen 1. Kohtaaminen, kesyttäminen

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Etsivä vanhustyö -seminaari 6.9.2016 Hanna Uotila, TtT Amurin Teon Tupa ry hanna.uotila@teory.fi Kuvittele, että heräät aamuyöllä yksin. Valvot aamuun asti yksin.

Lisätiedot

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä 23.10.2015 Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Ajatuksia herättämään Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä (Mahatma

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Esimies eri-ikäisten johtajana. Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö Työturvallisuuskeskus P

Esimies eri-ikäisten johtajana. Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö Työturvallisuuskeskus P Esimies eri-ikäisten johtajana Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö jarna.savolainen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus P. 040 561 2022 Kronologinen ikä Syntymäpäivä Sosiaalinen ikä Roolit ja ikänormit Mistä

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Esa Pirnes Kulttuuriasiainneuvos, YTT Iisalmi 5.2.2013 Kulttuuri ja hyvinvointi (Tilasto)tieto Vakuuttava / Vaikuttava Uskottava / Uskouttava Kattava / Syventävä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY

MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY 17.6.2016 Susanna Kosonen KM, LTO, LO, OPO, AO, taidekasvatuksen yo kosoi.fi Suomen Mielenterveysseura 20.6.2016 Kosoi - Susanna Kosonen_Suomen Mielenterveysseura 1

Lisätiedot

Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Mielekkään ja tasapainoisen elämän rakennuspalikat Stressitekijät Aikasyöpöt Ympäristön paineet YMPÄRISTÖ; KULTTUURINEN,

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa TOImii! Toimintaterapian hyvät arviointikäytännöt Suomessa Näkökulmia arviointiin Ammattikorkeakoulu Arcada 5.5.2010 Tiina Airaksinen, YTM, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina

Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina Tutkimus kohdistui Lahdessa sijaitsevaan Liipolan asuinalueeseen. Liipolassa, kuten monissa muissakin saman aikakauden asukasrakenteeltaan nopeasti

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä Y-Säätiön purjehdus 2016 Elämyksiä Saaristomerellä 1 KERROMME TAUSTAA KOKEMUKSIA TUTKIMUKSESTA KEHITTÄMISESTÄ JA LOPUKSI MAINOS 2 Yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiö 3 Saaristomeren purjehdus 1. Purjehdusta

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Salo 5.11. 2015 Erityisen mainiot perheet- teemailta Omaisena edelleen ry, TK 1 Valtakunnallisen yhdistyksen tavoitteena tukea niitä omaisia ja läheisiä, joiden

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Yleishyödyllinen, rekisteröity 4/2012 Jaso haluaa tehdä ennakoivaa työtä, jossa varttuneita ihmisiä aktivoidaan ottamaan vastuuta omasta ikääntymisestään ja samalla

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS PIPSA SALKOSALO 20.8.2015 HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS 2000-luvun hyvinvointibuumi, mutta terveyserot kasvaneet Sote-uudistuksen nostaminen valtakunnan 1. hankkeeksi Kunnat uudessa tilanteessa: Miten

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen Minna Tainio, sosionomi AMK, projektisuunnittelija Juho Lempinen, yhteisöpedagogi AMK, projektisuunnittelija, seikkailuohjaaja Seikkailukasvatus

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallisuus ja yhteisöllisyys asumissosiaalisessa työssä ja sen tutkimuksessa

Osallisuus ja yhteisöllisyys asumissosiaalisessa työssä ja sen tutkimuksessa Osallisuus ja yhteisöllisyys asumissosiaalisessa työssä ja sen tutkimuksessa Työryhmä: Osallisuus ja yhteisöllisyys - Asiakkaat mukana mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä 9.10.2013 Yliopettaja-tki,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta - osallistumis- ja vaikuttamiskanava järjestöille - valtakunnallinen ja alueellinen asiantuntijoiden

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot