HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ - Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ - Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa"

Transkriptio

1 HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ - Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa Hannele Barkman Opinnäytetyö Marraskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijä(t) BARKMAN, Hannele Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 75 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka Työn nimi HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ - Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Toimeksiantaja(t) Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, esiintyikö Kymenlaakson sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson keskussairaalan, Kuusankosken aluesairaalan ja Psykiatrisen Valkealan sairaalan siivoushuolloissa epäasiallista kohtelua. Tavoitetta lähestyttiin osaongelmien kautta selvittämällä hyvän työyhteisön piirteitä, ilmapiiriä ja palautteen merkitystä. Työssä selvitettiin, esiintyikö epäasiallista kohtelua, ja jos esiintyi, miten se ilmeni, ja oliko työntekijä joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi ja oliko pyydetty apua. Tutkimuksen taustaosassa tarkasteltiin sekä tervettä että epäasiallisen kohtelun kolhimaa työyhteisöä sekä työturvallisuuslain velvoitteita ja taloudellisia vaikutuksia, mikäli työpaikalla esiintyy epäasiallista kohtelua. Tutkimuksessa epäasiallinen kohtelu määriteltiin työturvallisuuslain mukaan. Epäasiallisen kohtelun esiintyvyyttä sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa selvitettiin kyselylomakkeella. Lomakkeita toimitettiin sisäisen postin välityksellä kaikille siivoushuollon työntekijöille ja esimiehille yhteensä 186. Vastausprosentti oli 75,3. Tulosten mukaan epäasiallista kohtelua esiintyi siivoushuoltojen työyhteisöissä, ja se jäi usein sanomatta ääneen. Työyhteisön jäsenistä 40 % koki itseensä kohdistuvan epäasiallista kohtelua ja 20 % ei osannut sanoa, kohdistuiko epäasiallinen kohtelu juuri heihin. Viidennes vastaajista koki, että epäasiallista kohtelua esiintyi vähintään kerran kuukaudessa. Epäasiallinen kohtelu ilmeni monin eri tavoin. Vastauksissa nostettiin esille toive hyvästä työilmapiiristä sekä tasa-arvoisesta kohtelusta työpaikalla. Opinnäytetyö on erittäin ajankohtainen, sillä työturvallisuuslain myötä epäasiallinen kohtelu on yhä useammin esillä. Tutkimustulosten pohjalta voidaan kehittää Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuoltojen hyvinvointia sekä koko sairaanhoitopiirin työyhteisön ilmapiiriä kohti hyvää työpäivää. Avainsanat (asiasanat) työyhteisö, työilmapiiri, epäasiallinen kohtelu, henkinen hyvinvointi Muut tiedot Työ sisältää henkisen työsuojelun toimintaohjeen liitteessä 2.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC School of Tourism and Services Management DESCRIPTION Date Author(s) BARKMAN, Hannele Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 75 Language Finnish Confidential Title HAVE A NICE DAY AT WORK Until - Inappropriate treatment of the cleaning services staff in Kymenlaakso Health Care District Degree Programme Service Management Tutor(s) HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Assigned by Kymenlaakso Health Care District Abstract This thesis concentrated on surveying the extent of inappropriate treatment of the cleaning services staff in Kymenlaakso Health Care District at the Kymenlaakso Central Hospital, Kuusankoski Regional Hospital, Valkeala Psychiatric Hospital. Defining a pleasant, efficient and economical working environment was important. The aim was also to point out the effects the inappropriate treatment had on a single working unit. Both healthy working communities and communities with inappropriate treatment were analysed in the framework. The obligations according to the law on occupational safety and the economical impact caused by inappropriate treatment were also considered. The survey was quantitative and the questionnaire was sent to all the employees and directors working in the cleaning services the Health Care District. In total 186 questionnaires were sent and the response rate was 75.3%. According to the survey, inappropriate treatment within the cleaning services units was frequent, however had not been reported. 40 % of the respondents had no experiences of inappropriate treatment and 20% were not able to say if the inappropriate treatment was aimed directly at them. One fifth of all the respondents felt that inappropriate treatment occurred at least once a month. Inappropriate treatment had various forms. Many respondents expressed their wish for a good working environment where people should be treated equally. This thesis is very topical, and mental welfare at work is often being mentioned in the media. The survey gives a possibility to develop the welfare of the employees in the cleaning services in Kymenlaakso Health Care District so that every working day could be a nice day at work for them. Keywords Working community, working atmosphere, inappropriate treatment, mental welfare Miscellaneous The thesis includes Instructions for mental welfare at work in Appendix 2.

4 SISÄLTÖ 1 1 TYÖYHTEISÖSSÄ, VARJOA VAI AURINKOA Tutkimustehtävä ja menetelmät Tutkimuskohde Tutkimuksen eteneminen TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI HENKINEN HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ Terve organisaatio Johtajuus Esimies avainasemassa Palautteen merkitys Työhön perehdyttäminen Kehityskeskustelut avain hyvään vuorovaikutukseen Yksilövastuu työyksikön hyvinvoinnissa Henkinen hyvinvointi voimavarana Työn arvostus EPÄASIALLINEN KOHTELU TYÖYHTEISÖSSÄ Huono kohtelu työpaikalla Esimies ongelmien kentällä Ihmissuhdekonfliktit Henkinen kuormittuminen Tusina tapaa pilata työpaikan henki Epäasialliseen kohteluun puututtava Häirintä Epäasiallinen kohtelu TYÖHYVINVOINNIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ihmissuhdevaikeudet työkyvyttömyyden riskitekijänä Sairauspoissaolojen lisääntyminen Ihmissuhdekonfliktit pois työajasta HENKINEN HYVINVOINTI KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN SIIVOUSHUOLLOISSA Tutkimusmenetelmät ja ongelmat Tutkimuksen toteutus ja aineisto Tutkimustulokset Taustatietoja Hyvän työyhteisön piirteitä Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys Kyselyn loppusatoa... 51

5 7 POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Henkisen työsuojelun toimintaohje KUVIOT KUVIO 1. Tutkimuksen viitekehys... 6 KUVIO 2. Toimivan työyhteisön peruspilarit... 8 KUVIO 3. Työhyvinvoinnin energiavarastomalli...11 KUVIO 4. Siivoushuoltojen henkilöstön ikärakenne...34 KUVIO 5. Työkokemus nykyisessä ammatissa...35 KUVIO 6. Henkilöstön peruskoulutus...36 KUVIO 7. Työstä saatu palaute...39 KUVIO 8. Keneltä saadaan palaute?...40 KUVIO 9. Tilanteet, joissa palautetta saadaan KUVIO 10. Epäasiallisen kohtelun esiintyvyys...43 KUVIO 11. Epäasiallisen käytöksen ilmenemismuodot...44 KUVIO 12. Kuka käyttäytyy epäasiallisesti työyhteisössä?...47 KUVIO 13. Keneltä apua on pyydetty?...51 TAULUKOT TAULUKKO 1. Pienillä asioilla kohti hyvää tai huonoa työyhteisön henkeä...24 TAULUKKO 2. Hyvän työyhteisön piirteet...37 TAULUKKO 3. Vuorovaikutus työyhteisössä...42

6 1 TYÖYHTEISÖSSÄ, VARJOA VAI AURINKOA 3 Työpaikka, jossa jokaisella työntekijällä on työrauha, pitäisi olla itsestään selvyys. Liian paljon kiinnitetään huomiota ulkoiseen viihtyvyyteen ja juostaan verho-ostoksilla, jotta työpaikalla näyttäisi mukavammalta. Ulkoisten kulissien merkitys tulee vasta sitten, kun työyhteisön perustus on terve. (Poraharju 2000, 73.) Kuten yllä olevasta tekstistä käy ilmi, työpaikoilla on viime vuosina tarkasteltu työ n- tekijän fyysisiä työolosuhteita ja ympäristöä. Yhä tärkeämmäksi on kuitenkin noussut henkinen hyvinvointi työssä. Suomalaisten ikärakenne huomioiden on tärkeää kehittää molempia osa-alueita. Tässä tutkimuksessa käsittelen jälkimmäistä osiota, jossa tarkastelen epäasiallisen kohtelun esiintyvyyttä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa. Siivousalalla on tunnetusti paljon iäkästä työvoimaa. Työntekijöitä pyritään pitämään yhä pidempään työelämässä. Miten työntekijät saadaan jatkamaan pidempään työssä? Erään tutkimuksen mukaan työssä jaksamiseen kannustavista tekijöistä tärkeimpiä olivat hyvä ja toimiva työympäristö sekä työyhteisön ilmapiiri (Mönkäre 2005). Opinnäytetyöni aihe on erittäin ajankohtainen ja paljon esillä mediassa, työyhteisöissä sekä koulutuksissa. Työsuojeluvaltuutetun työni on vaikuttanut aiheeni valintaan. Hyvin usein kuulee sanottavan, että naisvaltaisilla aloilla ja hierarkkisessa sairaalamaailmassa on paljon keskinäisiä ristiriitoja. Lisäksi on tutkimuksia, joissa on nostettu esille epäasiallinen kohtelu työssä. Näiden innoittamana oli tarkoitus kartoittaa, esiintyykö siivoushuolloissa henkilöstön keskuudessa epäasiallista kohtelua. 1.1 Tutkimustehtävä ja menetelmät Epäasiallisen kohtelun esiintyvyyttä selvitettiin seuraavan pääongelman ja osaonge l- mien kautta. Pääongelmana tutkittiin, esiintyykö epäasiallista kohtelua siivousyksiköissä. Sitä lähestyttiin seuraavien osa-ongelmien kautta: 1) tarkastelemalla hyvää työyhteisöä - hyvän työyhteisön piirteet, ilmapiirin ja palautteen merkitys

7 4 2) tutkimalla epäasiallisen kohtelun esiintyvyyttä työpaikalla - esiintyykö epäasiallista kohtelua, miten se ilmenee, onko itse ollut osallisena, onko pyydetty apua, mikäli on joutunut epäasiallisen kohtelun uhriksi. Epäasiallisen kohtelun esiintyvyyttä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloissa selvitettiin kyselylomakkeella. Kysely suunnattiin koko siivoushenkilöstölle. Se kuvaa siivoushuoltojen työilmapiiriä. Työilmapiirin tarkastelu on ajankohtaista, sillä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin työsuojelun toiminnan yhtenä painopistealueena on häirintä ja epäasiallinen kohtelu vuosina Tutkimuskohde Näin tutkimusmatkani alkutaipaleella on syytä kuvata tutkimuskohteeni, joka samalla rajaa tutkimustani. Tutkimuskohde on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, johon kuuluvat Kymenlaakson keskussairaala, Kuusankosken aluesairaala ja Valkealan sairaala. Tarkastelin siivoushuoltojen yksikköjä kyseisissä sairaaloissa. Kyselyn piiriin kuuluivat sairaala-apulaiset sekä siivoustyön esimiehet. Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi kysely olisi voitu suorittaa koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle, mistä on ollut jo puhetta. Tutkimus oli kuitenkin tässä vaiheessa rajattava käsittämään kyseistä yksikköä, koska kyseessä on opinnäytetyö toimitilapalveluihin. 1.3 Tutkimuksen eteneminen Tutkimuksen alussa, kappaleessa kaksi, on tietoperusta tälle työlle. Siinä kuvataan työyhteisön ilmapiiri joko toimivana tai ongelmallisena. Tästä edetään kappaleeseen kolme, jossa tarkastellaan toimivaa työyhteisöä. Vastaavasti kappaleessa neljä tutkitaan työyhteisön ilmapiiriongelmia. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan lain suomaa mahdollisuutta puuttua epäasialliseen kohteluun, josta siirrytään taloudellisten vaikutusten pohdintaan. Kappaleessa seitsemän esitetään tutkimustulokset Kymenlaakson sairaanhoitopiirin siivoushuolloista. Tarkastelun kohteena on epäasiallisen kohtelun esiintyvyys sairaanhoitopiirien siivoushuolloissa, josta edetään pohdintaosioon.

8 5 2 TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI Tänä päivänä yhä useammin keskusteluissa ovat nousseet esille työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja kohtelu työpaikalla. Erityisesti huono kohtelu on noussut esille yhä useammissa teoksissa, artikkeleissa ja lukijapalstoilla. Asian arkuuden vuoksi siitä on usein helpompaa kirjoittaa nimimerkillä ja sellaisessa lehdessä, jossa ei ole tunnistamisen vaaraa. Asian ajankohtaisuus ja huoli työntekijöiden kohtelusta työpaikalla on havaittu, mistä tuloksena on vuonna 2003 astunut voimaan työturvallisuuslaki ( /738). Laki velvoittaa puuttumaan huonoon kohteluun työpaikalla. Uskaltaako työntekijä ilmoittaa huonosta kohtelusta ilman leimaantumisen pelkoa? On tärkeää tutkia, miten työyhteisöissä työntekijöitä kohdellaan ja miten työntekijät itse tuntevat tulleensa kohdelluiksi. Tänä päivänä kilpailu asiakkaista luo haasteita organisaatioille, joiden tulisi ulospäin edustaa hyvän ja toimivan työyhteisön elementtejä. Palvelujen markkinoinnin yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota palvelua, josta asiakas levittää positiivista palautetta. Toisaalta työyhteisön ilmapiirin konfliktit ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla he i- jastuvat myös negatiivisina signaaleina asiakkaille. Tällöin työpaikalla ei voida hyvin, eikä asiakaskaan ole tyytyväinen. On tärkeää rakentaa toimiva organisaatio, jossa niin johtoporras kuin työntekijätkin tuntevat saavansa hyvää kohtelua työssä ja jaksavat siten eteenpäin resurssien niukkuudesta huolimatta. Kuviossa 1 on esitetty tämän tutkimuksen viitekehys. Se kuvaa mahdollisuuksia rakentaa työyhteisöön ilmapiiri, joka voi olla joko toimiva tai ongelmien sävyttämä. Tavoitteena on edetä organisaatiotasolta aina yksilötasolle, jonka lopputuloksena on joko työn hyvä tuottavuus tai arvostuksen puute. Mikäli työ on tuottavaa, se on samalla taloudellista ja tehokasta. Vastaavasti arvostuksen puute heijastuu epätaloudellisesti ja siihen on puututtava työturvallisuuslain mukaisesti. Kaikki heijastuu kuitenkin lopulta niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin asiakkaisiin, joita varten koko organisaatio toimii.

9 6 KUVIO 1. Tutkimuksen viitekehys Kuviosta 1 on havaittavissa, kuinka työpaikan ilmapiiri vaikuttaa talouteen, asiakkaisiin ja koko työorganisaatioon. Toimivassa työyhteisössä työntekijät voivat hyvin ja työn tuottavuus ja tehokkuus ovat hyviä unohtamatta taloudellisuutta. Työyhteisön ilmapiiriongelmat taas vaikuttavat negatiivisesti työntekijään ja koko työyhteisöön. Usein tällaisissa työyhteisöissä esiintyy epäasiallista kohtelua, johon on puututtava lain tuomin velvollisuuksin. Konfliktien myötä työaikaa menee hukkaan, mikä on taloutta rasittavaa, samoin epäasiallisesta kohtelusta johtuvat poissaolot työstä.

10 7 3 HENKINEN HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ Hyvä johtaminen luo työtyytyväisyyttä. Hyvän esimiehen tulee olla jämäkkä ja ongelmiin tulee tarttua välittömästi. Tärkeitä seikkoja työyhteisössä ovat myös vuorovaikutteisuus, tasavertaisuus, joustavuus ja avunantaminen tarvittaessa. Kaikista edellä mainituista syntyy loistava yhteishenki, joka saa työntekijät tahkoamaan kohti yhteisiä tavoitteita ja hyvinvointia. Kannustava esimies osaa kiittää oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. (Hakanen 2004, ) Edellinen lainaus kuvaa niitä paloja, joilla rakennetaan toimivan työyhteisön palapeliä. On huomattu, että työntekijöiden hyvinvointi on yhteydessä työn tehokkaaseen suorittamiseen. Henkilöt, jotka työskentelevät yrityksen päämäärien ja tavoitteiden toteuttajina, muodostavat työyhteisön. Työyhteisöissä on tärkeää tarkastella omaa perustehtävää ja miettiä oman työn panosta ja tuloksellisuutta organisaation yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaan (Kangas 2003, 3). Globaalissa markkinakeskeisessä yhteiskunnasamme tehokkuus on yksi työn tuottavuuden tunnuksista, jota ei saavuteta ilman toimivaa työyhteisöä. Tehokkuuden maksimointi ja toimiva työyhteisö asettavat suuren haasteen työpaikoille. Selkeä perustehtävän ymmärtäminen ja hallinta luovat hyvän pohjan työn toimivuudelle, jota kuvaavat kuvion 2 toimivan työyhteisön peruspilarit. Ilman tukevaa alustaa on vaikea rakentaa kestäviä pilareita/tavoitteita, jotka ovat onnistumisen avaimia työyhteisön hyvinvoinnille.

11 8 Toimiva työyhteisö Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva arvioiminen Selkeät töiden järjestelyt Työntekoa palveleva johtaminen Työntekoa tukeva organisaatio Yhteiset pelisäännöt Selkeä organisaation perustehtävä KUVIO 2. Toimivan työyhteisön peruspilarit (Järvinen 2002, 28.) Toimivassa työyhteisössä viestintä on kaksisuuntaista ja työntekijää sekä hänen mielipiteitään arvostetaan. Menestyäkseen työyhteisö tarvitsee henkilöstön innokkuutta ja luovuutta. (Juuti & Vuorela 2002, 148.) Innostus tarttuu työntekijästä toiseen, jolloin energia voi purkautua uusina ideoina. Tämä mahdollistaa innovaatioiden synnyn ja tukee työn mielekkyyttä. Yhteisvastuu työpaikan työilmapiiristä ja työyhteisön toimivuudesta kuuluu sekä esimiehille että työntekijöille (Henkilöstöstrategia 2000, 9). Työyhteisössä on suuri määrä erilaista osaamista ja tietoa, joka tulee hyödyntää. Tänä päivänä hiljainen tieto eli tacit knowledge tulisi hyödyntää yhä paremmin, ettei eläköitymisen yhteydessä työyhteisöistä karkaa rajattomia määriä arvokasta tietoa. Hyvä työyhteisö ymmärtää erilaisuuden voimavarana (Roti 1999, 172). Työyhteisön kehittäminen vaatii yhteistyötä ja kaikkien sitoutumista työyhteisön kehittämisprojektiin. Terveessä työyhteisössä kunnioitetaan jokaisen työtä, nimikkeestä riippumatta. Henk i- löstölle annetaan arvoa ja vaikutusmahdollisuuksia. Johdon ja henkilöstön sitoutuminen työyhteisöön ja sen tavoitteisiin luo vankan pohjan työn tekemiseen (Kangas 2003, 4). Hektisessä työyhteisössä toisen työn arvostus on joskus vaikeaa. Koetaan, että oma työ on tärkeintä ja kiireisintä. Usein vielä nähdään, että työ on vihreämpää aidan toisella puolella.

12 9 Nykyisin työyhteisössä kiire koetaan yhä useammin syyksi raskaalle työpäivälle. Kiireessä työtä ei ehditä tehdä siten, että siitä jää onnistunut ja hyvä mieli. Usein todetaan, että henkilöstöresurssit ja työmäärä eivät kohtaa toisiaan. Työolosuhteiden muuttuminen ja kehittyminen vaativat usein työntekijöiltä sopeutumista uuteen tilanteeseen sekä voimavaroja oman työn suojelemiseen. Työ kysyy tällöin henkisiä voimavaroja. (Siltala 2004, 405.) Uusien työtehtävien ja projektien hallintaan tulee antaa riittävästi aikaa, jotta työyhteisöllä on riittävästi aikaa omaksua uudet käytännöt. Kehitystyön merkityksestä puhutaan paljon. Esiin nousee kysymys, miten nykyisin työssä pystytään oman työn ohessa tekemään erilaisia kehitystöitä. Jos taakka tulee liian suureksi, henkilösuhteet alkavat rakoilla. Lopputuloksena on usein nähtävissä niin henkinen kuin fyysinenkin uupuminen. Päivi Rauramon (2004, 127) mukaan hyvän ja toimivan työyhteisön toimintaajatuksena voidaan nähdä seuraavat kaksitoista keskeistä asiaa: 1. oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja niiden toteutuminen 2. yhteiset arvot ja yrityskulttuuri 3. hyvä työilmapiiri, yhteisöllisyys ja yhteishenki 4. hyvät esimies-alaissuhteet 5. yhteiset tavoitteet ja oman työn merkityksen ymmärtäminen 6. ura- ja kehitysmahdollisuudet 7. vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 8. oikeudenmukainen palkka- ja palkitsemispolitiikka 9. tiedonkulku ja tiedonsaanti 10. optimaalinen työkuormitus 11. työn virikkeellisyys 12. työn ja yksityiselämän (perheen) yhteensovittaminen Hyvä ja toimiva työyhteisö osaa kannustaa työntekijöitä työhyvinvointihankkeilla (TYHY). Yhteen hiileen puhaltaminen edellyttää jokaisen työyhteisön jäsenen pano s- ta. Panosten ei tarvitse olla edes suuria, kun ne alkavat tuottaa positiivista satoa, jonka yksi ilmentymä on ymmärtäväinen työyhteisö. Pieni käden ojennus voi antaa pitkäksi aikaa tyytyväisen mielen, jolla on myös tapana kasvaa korkoa.

13 3.1 Terve organisaatio 10 Työyhteisöjen organisaatiot kehittyvät jatkuvasti. Monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa työympäristössä organisaatiot tarvitsevat menestyäkseen jokaisen palveluksessa olevan voimavarat käyttöönsä johdosta suoritusportaaseen (Autio, Juuti & Latva- Kiskola, 5). Oppiva organisaatio on ollut yksi suosittu kehittämisidea, jolla organisaatioita on viety eteenpäin. Viime aikoina on kehittämistyöhön tullut uusi työkalu, terveen organisaation malli. Siinä otetaan huomioon paremmin ihmisen elämän kokona i- suus työelämässä, kuten myös työn ja tuottavuuden yhdistäminen. (Lindström 2002, 47.) Jotta hyvä balanssi löydetään yksilön ja organisaation tavoitteiden välille, tulee saavuttaa kokonaisuus, jossa otetaan huomioon työntekijän ja tiimin sekä organisaation tehokkuus ja vuorovaikutus. Terve työyhteisö on tehokas, hyvinvoiva ja siinä on hyvä ilmapiiri. Yksi tyypillinen piirre terveelle työyhteisölle on se, ettei siellä ole tilaa vapaamatkustajille. Vapaamatkustajat eivät ole sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin työyhteisössä. He hoitavat työnsä koko ajan kehnosti ja käyttävät hyväkseen ahkeria ja tunnollisia työtovereita. (Kangas 2003, 3.) Terveelle työyhteisölle on tunnusomaista, että jokainen jäsen vaikutta omalta osaltaan työyhteisön terveyteen. Töiden sujuminen ja työyhteisön ilmapiirin parantaminen kuuluvat jokaiselle. Terveen organisaation perusajatus on ihmisen arvostaminen ja ihmisläheinen malli. Kuviossa 3 (mukaillen Työhyvinvoinnin edistäminen kunta-alalla 2001, 30) olen kuvannut tervettä organisaatiota ihmisläheisen mallin avulla, joka kuvaa eri toimijoiden välisten suhteiden merkitystä terveen työyhteisön kannalta. Kuvion olen nimittänyt työyhteisön energiavarastoksi. Keskellä kuvassa ovat tavoite ja päämäärä, joihin pyritään. Tämä keskellä oleva aurinko saa voimansa toimivasta verkostosta, jossa vallitsee kaksisuuntainen tiedonkulku. Kun ulkokehältä saadaan siirrettyä voimavarat yhteiseen käyttöön, on työyhteisöllä käytössään yhteistä energiaa, jolla terve työyhteisö toimii.

14 11 Henkilöstö Johto Terve työyhteisö Työsuojelu Johtajuutta ei nykypäivänä nähdä samalla tavoin kuin aiemmin. Nykyään ollaan menossa suuntaan, jossa johtaja ei ole samalla tavoin kuin aiemmin työntekijän yläpuolella, vaan johtaja luo hyvät mahdollisuudet työn tekemiseen. Tunneäly on johtajan hyvä ominaisuus. (Emt. 7.) Johtajuus on tärkeä osa organisaation toimintaa. Se näyttää suuntaa, mihin ollaan menossa ja millaiset ovat tulevaisuuden näkymät. Palveluorga- Henkilöstöhallinto Työterveyshuolto Henkilöstön kehittäminen KUVIO 3. Työhyvinvoinnin energiavarastomalli (mukaillen Työhyvinvoinnin edistäminen kunta-alalla 2001, 30.) 3.2 Johtajuus Timo Paakkunainen on kirjoittanut artikkelissaan, että Pentti Sydänmaanlakka puhui puhtausalan esimiespäivillä älykkäästä organisaatiosta. Älykäs organisaatio osaa tosissaan ottaa huomioon henkilöstön hyvinvoinnin. Se myös tiedostaa tehokkuuden ja ajan hermolla olevan uudistumisen. Meillä johtajuutta vievät eteenpäin edelleen va n- hat teollisuusyhteiskunnan johtajuusmallit, vaikka olemme keskellä palvelu- ja tietoyhteiskuntaa. Entinen johtajuus on muodostunut kolmesta kovasta koosta: Käske, Kontrolloi ja Korjaa. Nykyjohtajuus antaa organisaatiolle vastuuta, sillä on yhdessä tekemisen aika. (Paakkunainen 2003, 7.) On kuitenkin nostettava esille, että nykyään resurssien niukkuus johtaa usein töiden delegointiin, jolloin on kysyttävä, korreloiko työmäärään lisääntyminen vastuun lisääntymiseen. Tuoko vastuu lisää uupumusta vai tehokkuutta?

15 nisaatiossa johtaja on yksi palveluketjun lenkki. Johtajuus antaa mahdollisuuden esimerkillisten luottamussiteiden rakentamiseen, jolloin vastuuta voidaan delegoida. 12 Työyhteisöissä johtajuus antaa kuvan organisaation toiminnasta. Työyhteisön vuorovaikutustaidot ja luottamus ovat reilun johtajuuden merkkejä. Luottamuksen menettäminen kaataa helposti hyvänkin organisaation maineen. 3.3 Esimies avainasemassa Esimiestyöhön suuntautuu nykyisin monenlaisia vaatimuksia ja vastuita. Työssä kys y- tään suuria voimavaroja. (Hyvä henkilöstöjohtaminen kuntasi menestystekijänä 2003, 31.) Esimiestyö voi parhaimmillaan saada joukot puhaltamaan yhteen hiileen. Vastakkainen suunta taas voi viedä näkemykset yhä kauemmas toisistaan. Tästä voi seurata eripuraisuutta henkilöstön kesken. Esimieheltä vaaditaan psykologisia taitoja, koska ihmissuhteet ovat hyvin moninaiset, mikä johtuu ihmisten erilaisuudesta. Hyvä henkilöstöjohtaminen jakaa henkilöstölle vastuuta, oppimismahdollisuuksia ja mahdollistaa henkilöstön tulokselliset toimintatavat (Eväitä työyhteisön hyvinvointiin 2003, 10). Vastuu ilmenee myös luottamuksena asiantuntevaan, vastuuntuntoiseen ja osaavaan henkilöstöön. Hyvä työntekijöiden työtehtävien tuntemus on esimiehen tehtävän hoidolle merkittävä etu. Toisaalta tällöin voi unohtua kehittävä ja dynaaminen ote johtamisessa. Pekka Järvinen (2002, 15) on pohtinut esimiehen tehtävää onnistumisen lähtökohdista. Onnistunut esimiestyö vaatii esimieheltä pohdintaa, onko kiinnostunut ihmisten johtamisesta. Esimiehen tulee arvostaa johtamistyötään ja ymmärtää oman työnsä tärkeys. Johtamistaitoja tulee kuitenkin kehittää ja olla valmis oppimaan uutta. Ihmisten johtaminen vaatii myös valmiuksia puuttua henkilöstön ongelmiin ja konfliktitilanteisiin. Esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ihmisten ja koko työyhteisön kehittymistä ja onnistumista työssään sekä toimia keulakuvana kohti työyhteisön asettamia tavoitteita.

16 Palautteen merkitys Palautteen antaminen on yksi tärkeä kehittämisen kohde suomalaisessa työympäristössä. On muistettava, että pelkkä positiivisen palautteen anto ei kehitä työyhteisöä. Usein vaikeista ja negatiivista asioista vaietaan, eikä uskalleta nostaa ongelmia esille. (Friman 2004, 24.) Palautetta voivat antaa niin esimiehet kuin työtoveritkin. Palaute työstä voi kohottaa mielialaa, ja raskaskin työ tuntuu silloin keveämmältä. Palautteen anto ei rajoitu vain esimiehiin, vaan on luontevaa saada ja antaa palautetta myös työ n- tekijänä. Seuraavassa on kuitenkin kaksi kysymystä, jotka sanattomina leijuvat ilmassa työpaikoilla. Kuinka helppoa on työntekijän antaa esimiehelle palautetta? Miten usein on kiitetty esimiestä hyvistä työjärjestelyistä tai jaksamisesta työssä? Esimiehen antama negatiivinen palaute tuo esille, kuinka reilu ja avoin työskentelyn malli työyhteisössä vallitsee. Negatiivinen palaute on usein vaikeinta antaa. Jos negatiivinen palaute jää antamatta, työntekijä ei voi korjata tai parantaa työn laatua, kun ei tiedä asioiden oikeellisuutta. Voi jopa käydä niin, että muut tietävät esimerkiksi huonosta työn laadusta, mutta asianosainen ei tiedä mitään. Tällöin on suurena uhkana se, että negatiiviset juorut ja huhut leijuvat työyhteisön yllä. Kun kielteistä palautetta annetaan, tulee miettiä, mistä antaa palautteen ja miten (Harjanne & Penttinen, 107). On hyvä miettiä parannusehdotuksia valmiiksi. Avoin dialogi on kuitenkin ajan myötä työyhteisöä kehittävää ja rakentavaa. Se luo myös luottamuksen ilmapiiriä. Palautteen antamisessa on muistettava, että palaute annetaan mahdollisimman pian tarpeen vaatiessa. Huolehditaan siitä, että palaute annetaan tehtävästä, ei ihmisestä. (Lepistö 1997, 60.) Kun työntekijä on tehnyt työnsä hyvin, palaute jää usein antama t- ta. Motivoiko työn tekeminen yhtä hyvin, jos palaute annetaan myöhemmin kuin jos se olisi annettu heti? Kaiken työn kehittämisen keskellä on hyvä huomata ihminen, työntekijä. Sanonta kuuluu, että työ tekijäänsä kiittää, mutta onko todella näin? Riittääkö se työn arvostukseen, huomioimiseen ja työniloon? Esimiehen antama palaute on työn teon huomaamista. Oikea ja rehellinen palaute voi laukaista jopa työyhteisöllisen jännitteen (Harjanne & Penttinen, 107).

17 14 Myönteisestä palautteesta tulee nauttia. Usein suomalaisen tapana on vähätellä onnistumistaan, mutta onnistuminen on sallittua, johon työntekijöitä tulee rohkaista. Kiitokseen kuuluu hyvän olontunne, mutta usein meille suomalaisille tuttu vähättelevä asenne torjuu kiitosta. Tulevaisuudessa työstä osataan antaa ja nauttia saadusta palautteesta, koska esimerkiksi koululaiset oppivat opinnoissaan tekemään itsearviointia sekä työnsä arviointia, jotka edesauttavat relevantin palautteen käsittelyä. (Heinonen 2001, 5.) Työhön perehdyttäminen Työhön perehdyttäminen on laadukkaan työnteon tärkeä väline. Se tuottaa sujuvaa, laadukasta, kilpailukykyistä ja tuottavaa työpanosta. Yrityksen tulee myös huolehtia työntekijöidensä työturvallisuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Perehdyttäminen on siten tärkeä osa työtä. (Harjanne & Penttinen, 29.) Perehdyttäminen on myös huolenpitoa henkilöstöstä. Hyvästä perehdyttämisestä on monenlaista hyötyä. Perehdytettävä oppii tuntemaan fyysisen työympäristönsä. Hän oppii nopeasti työnsä, sekä oppii tekemään sen oikein. Virheet vähenevät, ja hän pystyy nopeammin myös itsenäiseen työskentelyyn. Näin toimittaessa saadaan tulokkaalle myönteinen vaikutus mielialaan, motivaatioon ja jaksamiseen. (Kangas 2004a, 5.) Työnteon perehdytysvaihe edistää alusta lähtien tasaarvon tunnetta. Tällöin myös väärinkäsitykset vähenevät. Hyvin hoidettu perehdytys vähentää poissaoloja sekä vaihtuvuutta (Kangas, P. 2004a, 6). Perehdytys on myös keino välttää huonon ilmapiirin syntymistä. Jos perehdytettävä kokee itsensä työyhteisössä häiriötekijäksi, kielteinen kokemus voi vaikuttaa kauan henkilön motivaatioon. Perehdyttämisestä on jokaisella työ yhteisön jäsenellä vastuu, mutta päävastuu on esimiellä (Kangas 2004b, 12). Hyvällä perehdyttämisellä minimoidaan virheet. Huono työympäristön ja työtehtävien tieto-taitotaso lisäävät myös epävarmuutta. Oppiminen muun muassa turvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin auttaa työssä jaksamiseen. Työhön perehdytys tarjoaa mahdollisuuksia ja usein se kehittää työmotivaatiota. Yhtä tärkeää kuin perehdytys on saada uuden työntekijän motivaatiotaso pidettyä korkealla. Työhön perehdyttämiseen kuuluu olennaisena myönteisen asenteen omaksuminen ja joustavan työnteon taito. (Lepistö 2002, 2.) Kun työyhteisössä vallitsee hyvä työnteon

18 moraali ja motivaatio, on työntekijän helppo omaksua muita työntekoon liittyviä ominaisuuksia Kehityskeskustelut avain hyvään vuorovaikutukseen Hyvä ilmapiiri perustuu keskustelevaan vuorovaikutukseen. Työyhteisöjen keskusteleva johtamistapa luo avoimen, luottamuksellisen, keskinäiseen avuliaisuuteen ja arvostukseen ammentavan työilmapiirin. Työyhteisön puhumattomuus ja autoritaarisuus taas johtavat sulkeutuneeseen, vihamieliseen ja kyräilevään ilmapiiriin. (Juuti & Vuorela 2002, 106.) Keskustelevan ilmapiirin myötä löydetään yhteinen sävel työntekoon. Keskustelun kautta moni väärinkäsitys selviää ja vältetään karikot työpaikan ihmissuhteissa. Vuorovaikutteinen ja tasa-arvoinen ilmapiiri tukee keskustelemaan työn eri osa-aluista. Kehityskeskusteluissa käydään läpi mennyttä kautta, nykyistä toimintaa ja suunnataan keskustelua myös tulevaan. Kehityskeskusteluihin on noussut uudeksi osioksi sosiaalinen ulottuvuus. Tässä keskustelun kohdassa tulee esille joustavuus, vuorovaikutteisuus ja yhdessä tekemisen taito. (Eväitä työyhteisön hyvinvointiin 2003, 31.) Kehityskeskusteluissa on hyvä tuoda esille yhteistyötaidot, koska työnteko vaatii yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa unohtamatta työyhteisön sisäistä kommunikointia, joka on jatkuvaa ja jokapäiväistä. Kehityskeskustelu liittää yhteen niin johtamisen ja esimiestyönkin kuin myös työntekijän työpanoksen. Tämä on myös tärkeä lenkki siinä ketjussa, joka siirtää vision käytäntöön. (emt. 14.) On tilanteita, joissa työntekijä ei ole tiedostanut eikä tiedä yrityksen visioita. Tällöin on syytä kehityskeskusteluissa miettiä näitä asioita, sillä se kuuluu menestyvän työyhteisön elementteihin, että kuljetaan kohti yhteisiä tavoitteita ja haasteita. Hyvä esimies pitää kehityskeskusteluja, jotka mahdollisesti rohkaisevat, tukevat ja kehittävät työntekijöitä. Näillä keskusteluilla on mahdollista tukea yhteisön henkilöitä innostuneeseen työntekoon. Tärkeää on luoda kehityskeskusteluihin hyvä ilmapiiri. Toiminnan tuloksellisuudelle on tärkeää, että hyvä ilmapiiri säilyy myös kehityskeskustelujen välilläkin. (Autio, Juuti & Latva-Kiskola, 6.) Kehityskeskusteluissa tarkastellaan esimerkiksi työtä, tavoitteita ja koulutusten hyödyllisyyttä. Keskustelujen tulee pohjautua reiluun ja avoimeen dialogiin. Näissä keskusteluissa tulee nostaa esille

19 16 myös työympäristön tila. Mitä kehitettävää työntekijä näkee työyhteisön ilmapiirissä? Keskustelujen kautta voi löytyä arvokkaita vastauksia ja ideoita työympäristön kehittämiseen. Kehityskeskustelut eivät silti saa olla itse tarkoitus, jolloin niiden tuoma etu haihtuu, vaan ne ovat työyhteisön työkaluja. Tärkeää on oivaltaa kehityskeskustelujen merkitys ja tarve, sekä kohdistaa keskustelujen tuoma informaatio käytäntöön. 3.4 Yksilövastuu työyksikön hyvinvoinnissa Hyvät tavat kaunistavat on kulkenut ajasta toiseen. Jokainen työyhteisön jäsen tukee tai hajottaa työyhteisön hyvinvointia. Työntekijä voi vaikuttaa työyksikkönsä hyvinvointiin aloittamalla pienistä, mutta tärkeistä asioista, kuten: kohteliaisuus, tervehtiminen ja täsmällisyys esimerkiksi työhön tultaessa (Kaaja 2004, 10). Vastuullisuuteen kuuluu työnteon ohessa vaalia työyhteisön hyvinvointia. Työyhteisön ilmapiiri ja ammattitaito heijastuvat siinä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan työyksikössä. Ei ole oikein, jos aikuisen ihmisen täytyy miettiä työpaikalla, uskaltaako tänään puhua työtoverille, esimiehelle tai yleensä avata suutaan koko työyhteisössä. Entä onko joku huonolla tuulella? Kuulee sanottavan, että joillakin on sellainen persoona, että hän saa raivon puuskia. Maltin säilyttäminen on kuitenkin aikuisen ihmisen käytöstä (Mäkinen 2004, 7). Henkilöstön välisten asioiden hoitaminen kuulu työyksikön sisälle, eikä asiakkaiden aikana tapahtuvaksi toiminnaksi. Tässä yksilöva s- tuu on suuri, koska joka tilanteessa työtä tehdessä markkinoimme työyhteisöämme ja koko organisaatiota. Usein syytellään muita työyhteisön ilmapiiristä, mutta tärkeämpää on kysyä itseltä, miten minä voin vaikuttaa positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin. Tänä päivänä työyhteisöissä ei ole mahdollisuutta enää lapselliseen käytökseen, eikä työyhteisö ole terapiapaikka. Määrättyyn pisteeseen autetaan työyhteisöissä toveria, mutta rajansa on kaikella. (Jensen 2005, ) Jotta voimme toimia yhdessä, tulee jokaisen kantaa oma kortensa kekoon. Usein nähdään toisen käytöksessä ja työskentelytavoissa muuttamisen aiheita, mutta jokaisen tulisi tarkastella asioita myös omasta lähtökohdastaan. Pitkänen (2002, 8 10) kirjoittaa artikkelissaan eri henkilöiden näkemyksistä, millainen on hyvä työtoveri. Esille nousi, että hyvä työtoveri on avoin, joka ei hoida asioita

20 17 selän takana. Hän auttaa vaikeiden päivien yli, eikä jätä toveria vaikeissakaan tilanteissa yksin. Usein hän piristää työyhteisöä huumorilla ja hauskoilla tarinoilla. Häneen voi luotaa vaikeissakin asioissa, koska hän ei vie asioita ilman sopimusta muille. Tärkeänä pidettiin myös, että tällainen toveri tekee työtä työyhteisön hyväksi eli ei panttaa tietoa, vaan jakaa sitä muillekin. Hän pystyy ottamaan vaikeatkin asiat haasteena ja yrittää löytää ratkaisuja yhdessä. Hyvä työtoveri ottaa uuden työntekijän vastaan yhtenä työyhteisön jäsenenä, eikä tunne häntä rasitteena. Hän osaa antaa palautetta myös esimiehelleen ja toisille työtovereilleen. Eräs hyvän työtoveruuden merkki on hyväksyä ja arvostaa erilaisuutta. Jokainen ihminen on hyvä jossakin asiassa. Liian harvoin kannustetaan toisia työtovereita, mutta hyvä työtoveri kannustaa työyhteisön jäseniä. 3.5 Henkinen hyvinvointi voimavarana Työolojen jatkuva kehittäminen, työntekijöiden hyvät välit työyhteisössä sekä työilmapiirin aktiivinen edistäminen voivat vaikuttaa merkittävästi työssä viihtyvyyteen ja jaksamiseen (Tapiainen 2003, 26). Henkinen hyvinvointi antaa työssä voimaa ja auttaa jaksamaan erilaisissa työtilanteissa. Se antaa voimia jopa toisen tukemiseen vaikeissa tilanteissa. Työn fyysinen kuormittuminen helpottuu hyvän ja vahvan henkisen hyvinvoinnin kautta. Henkinen hyvinvointi tuntuu ja näkyy työyhteisössä eri tavoin. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ luo mielekkään ja sopivan haastavan työympäristön. Hyvinvointi näkyy ihmistä tukevana ja turvallisena ilmapiirinä. Se vaikuttaa myös Me-henkenä ja työyhteisön toiminnan sujumisena. Henkinen hyvinvointi työssä vähentää sairauspoissaoloja, lisää henkilöstön pysyvyyttä työyhteisön jäseninä ja lisää työn tuottavuutta. (Henkinen hyvinvointi työpaikalla 2004, 6.) Työnteon lomassa tai taukojen aikana on tärkeää saada vaihtaa kuulumisia toisten kanssa. Sosiaalinen kanssakäyminen antaa voimavaraa ja lisää yhteenkuuluvuutta työyhteisössä. Se luo myös keskustelevan ilmapiirin, joka on erittäin tärkeä osaamisen taito hyvinvoinnissa. Jokaisella ihmisellä on valtavat voimavarat. Niiden suuntautumista ja määrää on mahdotonta arvioida ulkoapäin. (Juuti 2005, 139.)

21 3.6 Työn arvostus 18 Työn arvostus lähtee siitä, että ihmisen työpanosta tarvitaan, ja hän on erittäin tarpeellinen kyseissä organisaatiossa (Furman & Ahola 2002, 20). Työn hallinta ja hyvin tehty työ ei tunnu onnistuneelta, ennen kuin sen on joku havainnut ja antaa mielipiteensä tehdystä työstä. Eniten kaivataan kannustusta ja arvostusta lähimmältä esimieheltä. Arvostus ja toisen huomioiminen kulkevat käsi kädessä. Työyhteisössä käyttäytyminen, kuten tervehtiminen, voi tuntua mitättömän pieneltä eleeltä, joka voidaan nähdä merkityksettömänä työyhteisön ilmapiirille. Tosi asiassa tervehtiminen vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin, sillä usein huomataan ne, jotka eivät tervehdi. Tervehtiminen luo myös ulkopuoliselle kuvan kyseisen talon tavoista. Todellisuudessa tervehtiminen on toisen ihmisen huomioimista. (Pitkänen 2002, 10.) 4 EPÄASIALLINEN KOHTELU TYÖYHTEISÖSSÄ Miksen minä voi ja saa tehdä työtäni rauhassa, ponnistellen yhdessä henkilökunnan kanssa yhä parempaan yhteistyöhön, yhä parempiin työsuorituksiin? Tänään olen päättänyt olla välittämättä ikävistä sanoista, ilkkuvista katseista, sanattomista sanoista, tarkoittavasta huudosta, minusta takana pahasti puhumisesta, eristämisestä, uhkaamisesta, pelottelusta. Tänään olen päättänyt sen jälleen! Mutta mitä lähemmäksi työpaikkani tulee, sitä lyhyemmiksi ja laahaavammiksi askeleeni käyvät. (Vartia- Väänänen 2000, 19.) Edellinen kuvaus on kirjoituskilvan satoa, jonka aiheena oli, mitä tehdä, kun työpaikalla kiusataan. Se kuvaa tämän luvun aihetta konkreettisella tasolla. Nykyisin työyhteisöjen hyvinvoinnista kannetaan huolta. Onko työyhteisöissä reilun pelin henki? Jos tehdään selvitys työyhteisön hyvinvoinnista, niin usein selvityksen tulokset eivät kulkeudu työntekijöille, joten sopii kysyä, mitä on tapahtunut selvityksen jälkeen. Tähän vastataan hyvin usein, ei mitään. Kuitenkin selvitykset tehdään sitä varten, että löydetään työyhteisön hyvät asiat sekä ongelmakohdat.

22 19 Työyhteisön hyvinvoint ia voidaan tarkastella ongelmien ratkaisun kautta. Tasapainoinen työyhteisö on tavoitteena, mutta ristiriidat ovat osa työelämää. Tärkeä osa hyvinvointia on ongelmien ratkaisutaidot organisaatiossa. Avoin asenne ristiriitatilanteissa on tärkeää. Tällöin ongelmat ovat osa ihmissuhteita, jolloin niitä osataan ja halutaan käsitellä, sekä ongelmat uskalletaan nostaa esille. (Ahola 2000, 7.) Työpaikan ihmissuhdeongelmat ovat usein hyvin arkaluonteisia. Helposti voidaan nostaa esille jokin työvälineestä johtuva ongelma, mutta ihmissuhdekonfliktit lakaistaan maton alle. Hyvää työilmapiiriä arvostetaan. Uudet työntekijät havaitsevat jo muutamassa tunnissa erilaisia asioita työpaikastaan. Onko työpaikalla tapa tervehtiä vai, onko jokainen ikään kuin ilmaa? Nuoret ovat tottuneet tasapuoliseen toimintaan, jossa jokaisen pitää itse hankkia oma asemansa. Työvoimapulassa kamppailevien alojen tulee katsoa peliin ja miettiä, miten hyvä työilmapiiri on työyhteisössämme, sillä nuoret työntekijät arvostavat hyvää työilmapiiriä. (Mäkinen 2004, 7.) Puhtauspalveluala kärsii jo tällä hetkellä työvoimapulasta, sillä nuoria työntekijöitä siivousala ei kiinnosta. Tulee miettiä eri näkökulmia, millä tulevaisuuden työyhteisöön saadaan myös nuoria mukaan. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun työnantajakuvatutkimuksessa, Hyvä ilmapiiri nuorille tärkeä (2004, 9), selvitettiin tärkeitä työnantajan ominaisuuksia. Tutkimukseen vastasi noin 4000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että työyhteisön tärkein piirre oli positiivinen työilmapiiri, jota arvosti peräti 93 prosenttia vastaajista. On väliä, miten työyhteisössä kohdellaan toisia. Työyhteisön ilmapiiri on yhteinen asia. 4.1 Huono kohtelu työpaikalla Työyhteisön suuntaa ohjaavat omalta osaltaan erilaiset henkilöstökäyttäytymiset. Työyhteisöissä tulee huomata ero yksityis- ja työkäyttäytymisessä. Työtehtävään suuntautuva toiminta on työkäyttäytymistä. Suhteisiin suuntautuva käyttäytyminen on taas yksityiskäyttäytymistä. Asiattomasta ja vuorovaikutusta estävästä työkäyttäyt y- misestä on seuraavassa esimerkkejä. Mököttämisellä osoitetaan loukkaantumista ja suuttumusta, joka on vuorovaikutukselle tuhoisaa. Pakeneminen taas on tapa, jolla osoitetaan loukkaantumista tai suuttumusta. Se voi ilmetä myös tilanteesta kesken poistumisena. Hyökkääminen taas on usein ilmentymä tavoitteesta, jossa puolustetaan omia rajoja. (Keinänen & Häkkinen 2003, 15.)

23 20 Huono kohtelu on määritelty seuraavassa: Huonolla kohtelulla tarkoitetaan palvelussuhteessa noudatettavien yleisen hyvän tavan, työvelvollisuuksien ja lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan työssä. Huonoa kohtelua ovat esimerkiksi epäasiallinen, nöyryyttävä, väheksyvä tai alistava kielenkäyttö tai muu järjestelmällinen ja jatkuva toista alistava epäasiallinen toiminta (kiusaaminen), seksuaalinen häirintä tai ahdistelu sekä työsyrjintä. (emt. 16.) Huono kohtelu, kuten ristiriidat ja konfliktit työpaikalla, voi tulla esimiehen tietoon usealta taholta. Esimies-alaiskeskusteluissa voi ilmentyä työyhteisön ilmapiirionge l- mia, epäasiallista kohtelua tai klikkejä työpaikalla. Työntekijä voi tulla kertomaan omista kokemuksistaan, miten häntä kiusataan tai yhteisön konflikteista. Esimies voi havaita, että johonkin työntekijään kohdistuu kohtuuttomia syytöksiä. Työyhteisöön on alkanut muodostua erilaisia kuppikuntia. Työterveyshuolto, työsuojelu tai luottamusmies voi tuoda viestiä ongelmista. Työilmapiirikartoituksissa voi esimerkiksi nousta esille, että useat kokevat työtovereiden välit hankaliksi tai työyhteisössä on havaittu työpaikkakiusaamista ja henkisen väkivallan piirteitä. (Vartia, Lahtinen, Joki & Soini 2004, 18.) Tilanteiden selvittelyn yhteydessä voi tulla esille tulehdustilanne, joka koskee koko työyhteisöä. Toisaalta on myös henkilöitä, jotka eivät uskalla tuoda häneen kohdistuvaa kiusausta esille. Tästä syystä erilaiset tutkimukset ja nimettömät vastausmahdollisuudet avaavat mahdollisuuksia ja rohkaisevat vastaamaan. On tilanteita, jossa pelätään leimautumista työyhteisön sisällä, jos asia nostetaan esille. Huonon kohtelun yhtenä osana voi olla kiusaaminen. Kiusaamisella työyhteisössä tarkoitetaan työyhteisön henkilöiden ristiriitatilanteita, joissa kiusattua kohtaan hyökätään järjestelmällisesti ja pitkänajan kuluessa. Kiusaamisen tavoite voi olla savustaa henkilö pois työyhteisöstä. (Tiepuoli & Gustafsson 2003, 9.) Kiusaamisen muodoista pahin on se, että henkilö on kuin ilmaa työyhteisössä eli ikään kuin häntä ei olisi olemassakaan. Hänelle ei anneta työtehtäviä tai hän saa kurjimmat työt. Kiusaamistilanteita voidaan alkaa hallita työpaikoilla. Voidaan laatia selkeät pelisäännöt, joissa määritellään, että tässä työyhteisössä ketään ei kiusata. Jokaisella on oikeus olla työssä ja tämän työyhteisön jäsen. Kaikkien työpanos on yhtä tärkeä.

24 4.2 Esimies ongelmien kentällä 21 Työpaikoilla yhä useammin henkilöstöltä ja esimieheltä vaaditaan parempaa yhteistyökykyä sekä yhteistyötaitoja (Järvinen 2004, 30). Usein esimieheltä vaaditaan myös psykologisia taitoja. Ongelmien keskellä esimiehen on hyvä olla tietoinen, kuinka suuri merkitys ongelmilla on työntekoon ja työntekijöiden jaksamiseen sekä työyhteisön toimivuuteen. (Emt. 166.) Johtamisen selkeys auttaa ongelmatilanteissa. Työnantajan edustajana esimiehen velvollisuus on puuttua työntekijöihin kohdistuviin ongelmiin ja kiistoihin, jotka ovat haittana työnteolle. Ongelmia ei pidä vähätellä, sillä niillä on taipumus edetä huonompaan suuntaan päivä päivältä. (Järvinen 2004, 92.) Esimiehen velvollisuus on kantaa huolta myös työntekijöidensä terveydestä, turvallisuudesta työssä ja kohdella kaikkia tasapuolisesti (Henkisen työsuojelun toimintaohje 2001, 4). Henkilöstöjohtamisessa voi olla arkuutta nostaa vaikeita asioita esille ja näin ilmeneviin ihmissuhdeongelmiin ei puututa ripeästi (Haltia 2004, 3). On tärkeää huomioida työympäristön häiriöt. Työyhteisöissä tulee miettiä, mitä mahdollisuuksia meillä on tehtävissä, jottei meidän työyhteisössä kenenkään tarvitse kärsiä kiusaamisesta. Ensisijaisesti henkiseen väkivaltaan puuttuminen kuuluu kuitenkin esimiehelle. (Kaipiainen 2004, 89.) Usein ongelmien selvittelytilanteissa kartetaan vastuuta. Tuntuu toisinaan siltä, että johto ei meinaa ottaa sisäistä kehittämistä heidän työkseen. Tämä heijastuu etenkin organisaatioissa, joissa on epäselvyys esimiestyön vastuualueista, koska on monenlaisia johtoportaita. Ongelmatilanteissa epäselvyydet korostuvat, kun eri tahot siirtelevät vastuuta toinen toisilleen. (Järvinen 2004, 62.) Vastuun kantaminen ongelmatilanteissa auttaa työyhteisöä. Esimiehen tulee huomioida, että työpaikan ihmisiä sitovat työtehtävät, ei tunteiden maailma. Johtajan tehtäviin kuuluu myös kiukunpuuskia, jopa surua, kuten myös masentuneisuutta. Esimies joutuu tiukkoihin tilanteisiin tunteiden purkauksen kohteena ja lisäksi asioiden selvittäjänä (Järvinen 2004, 78). Esimiehen oma jaksaminen joutuu kovalle koetukselle työpaikan ihmissuhdeongelmissa. Esimiehen tulee tarkastella, mitä työyhteisössä tapahtuu. Hänen tehtävänään on kuunnella eri osapuolten näkemykset ongelmatilanteissa, selvittää asiaa ja eri osapuolten kanssa ryhtyä ratkaisemaan tilannetta. Esimiehen tulee seurata tehtyjen sopimusten

25 kiinni pitämisestä. Esimiehen johdolla asetetaan rajat käyttäytymiseen työyksikössä. (Vartia-Väänänen 2000, 7.) Ihmissuhdekonfliktit Hyvin toimivat ihmissuhteet ovat työpaikan merkittävä hyvinvoinnin lähde. Ajoittaiset työpaikan konfliktit ja ihmissuhdetörmäykset ovat luonnollisia erilaisten asioiden käsittelyssä ja kuuluvat arkeen (Vartia, Lahtinen, Joki & Soini 2002, 221). Työyhteisöissä on kuitenkin tärkeää havaita, milloin konfliktit muuttuvat huonoksi kohteluksi. Yhä useampi työntekijä joutuu työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Joka viides palkansaajista on joutunut työuransa aikana työpaikkakiusaamisen kohteeksi, mikä selviää tilastokeskuksen vuoden 2003 työolotutkimuksen ennakkotiedoista. Kiusaamisen kohteeksi voi joutua työyhteisössä kuka tahansa. Kohteeksi voi joutua yhtä hyvin hiukan työvaatimusten kelkasta pudonnut kuin huippuosaajakin. (Sulamäki 2004a, 8.) Kiusaaminen voi alkaa yhden henkilön taholta, mutta se voi levitä koko työyhteisön ongelmaksi. Tärkeää on nostaa ihmissuhdekonfliktit esille. Kiusaamisen syy voi olla myös ikä. Päivi Kaipiainen on kirjoittanut artikkelin, jossa haastateltiin Satu Berliniä. Berlin totesi tutkimuksestaan selvinneen, että vuotiaat olivat kertoneet jopa yli kuusi vuotta kestäneistä kiusaamisista, ja yli 55- vuotiaat olivat kokeneet kiusaamista yli kahdeksankin vuoden ajan. (Kaipiainen, 2004, 89.) Kiusaamiset ovat jatkuneet aivan liian pitkään. Mikä on ollut ihmisten työpanos näiden kiusaamisvuosien aikana? Jos työyhteisön voimavarat eivät riitä konfliktin esille nostamiseen, voidaan kutsua avuksi työterveyshuollon edustajia, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Konflikti tulee taltuttaa, ennen kuin se pääsee sotatilaan (Mäkinen 2002, 12). Eräs nainen ihmetteli lukijapalstalla, miten esimieskin voi olla työpaikkakiusattu. Jos näyttää työssä työniloa, leimataan heti pomon nuolijaksi. Esimiehen sanoja ja äänenpainoja tarkkaillaan. Esimiestä parjataan selän takana. Hän ihmetteli, olemmeko niin perin juurin kateellisia, ettei suvaita toisen naisen menestymistä. Tässä työpaikassa koko ilmapiiri kärsii konfliktin seurauksena. (Esimieskin voi olla työpaikkakiusattu 2004, 2.)

26 4.4 Henkinen kuormittuminen 23 Henkinen kuormittuminen on todennäköistä, jos työssä joutuu jatkuvasti kamppailemaan huonon kohtelun kanssa. Työskentely tuntuu raskaalta ja työhön lähteminen on vaikeaa. Henkisen kuormittumisen kannalta tehokkain tapa nujertaa työkaveri on kohdella niin kuin häntä ei olisikaan. (Haltia 2004, 3.) Hän on kuin ilmaa. Uhri eristetään kokonaan työyhteisön ulkopuolelle. Tuhoisaa painostusta ja hiostamista on antaa he n- kilölle niin suuri kuorma työtä, ettei hän siitä selviydy. Jos henkinen kuormittuminen on liian suurta, se voi johtaa työuupumukseen (Henkinen kuormittuminen). Stressin lisääntyminen heikentää ihmisen toimintakykyä ja hän väsyy. Työn ilo katoaa. Työpaikoilla on tarkasteltava organisaation rakenteita ja etsiä vika, jotta henkinen työpaikkaväkivalta ei saa jalansijaa. Henkisessä työpaikkaterrorismissa tuntuu tyhmyys tiivistyvän, eli on parempi olla terroristien puolella ja näin ollen yksin jäävää ja heikompaa osapuolta vastaan. (Siltala 2004, 415.) Tällöin työyhteisöstä ei löydy rohkeaa, joka uskaltaisi olla omaa mieltä. Usein pelätään itse joutumista yksin jääväksi osapuoleksi. Työpaikkaväkivallalla yritetään tuhota työntekijän ammattitaito ja lisäksi nujertaa hänet ihmisenä (Siltala 2004, 421). Rohkeus ja uskallus tuoda asioita esiin antavat henkiseen kuormittumiseen valoa. Turvallinen työpaikka on oikeus. 4.5 Tusina tapaa pilata työpaikan henki Työpaikan hengen pilaaminen onnistuu keneltä tahansa. Tällöin ei tarvita suuria tekoja, sillä pienetkin asiat voivat aiheuttaa suurta harmia (taulukko 1). Näihin pieniin asioihin on mahdollista vaikuttaa ilman suuria resursseja. On kuitenkin otettava huomioon, että ilman tahtoa on vaikea muuttaa mitään.

27 TAULUKKO 1. Pienillä asioilla kohti hyvää tai huonoa työyhteisön henkeä (mukaillen Haavisto 2003, ) ÄLÄ TERVEHDI tai jos olet tervehtinyt, lopeta se. 2. ETSI AINA SYYLLISET On huomattavasti helpompaa nimetä ristiriitatilanteessa syyllinen, kuin puuttua työhön liittyviin asioihin, esimerkiksi lisätä työntekijöitä tai työn organisointia. 3. ÄLÄ TIEDOTA Pidetään palaveri vain silloin, kun työasiat on tehty väärin. Ei kannata rasittaa toisia tiedottamisella. 4. VAIHTELE JOHTAMISOPPEJA JATKUVASTI Johtavassa asemassa vaihtele säännöllisesti johtamisoppeja. Näyttää dynaamiselta, kun nimet muuttuvat. Termejä löytyy: tiimit, moduulit, laatupiirit, valmennus, laatujohtaminen, tulosjohtaminen, strateginen johtaminen, ja niin edelleen. 5. LEIMAA MUUTOKSEN VASTUS- TAJAT Tyypittele, leimaa ja lokeroi työtoverit. Jaa heidät muutosvastarintaisiin ja muutosmyönteisiin, vanhanaikaisiin ja moderneihin, pysähtyjiin ja uutta ideoiviin. Leimaa eri mieltä olevat myrkynkylväjiksi tai ilonpilaajiksi. Näin syyllistät ihmiset tehokkaasti. 6. OLE TÄYSIN AVOIN ja rehellinen. Jos joku vaikuttaa tyhmältä, sano se suoraan. fi SEURAUS: Tästä tehdään suuria tulkintoja ja keskustellaan keskenään. Jos haluat myönteisen ilmapiirin, tervehdi aina! fi SEURAUS: Etsimällä syylliseksi vain ihmisiä, perusongelmat eivät poistu. fi SEURAUS: Tiedottamisen vähyys lisää väärinkäsityksiä. fi SEURAUS: Kun opit vaihtuvat jatkuvasti, voivat työn perussisältö ja työntekijöiden arki unohtua. Usein uusi hanke alkaa jo ennen kuin edellinen on loppunut. Useilla työpaikoilla ihmiset alkavat nääntyä, koska kehittämishankkeet vievät perustehtäviltä ajan, vaikka niiden pitäisi tuoda aikaa, laatua ja tehokkuutta. fi SEURAUS: Muutoksessa on aina plus- ja miinusmerkkisiä asioita, jotka on hyvä nostaa esille ja hyödyntää. Asioiden näkeminen henkilökysymyksinä pysähdyttää eipäs - juupas tilanteeseen ja vie kaikilta energiaa. Yhtä ainoaa totuutta ei ole. Tulee käyttää enemmän sekä - että ajattelua. fi SEURAUS: Avoimuuden kanssa käy yleensä niin, että on upeaa olla täysin oma itsensä, mutta jos toinen on oma itsensä, se ei enää olekaan upeaa. (jatkuu)

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN Elina Häkkinen Anna Orava ITÄ-SUOMEN SHELL HELMISIMPUKKA -RAVINTOLOIDEN TYÖHYVINVOINTI JA ORGANISAATIOMUUTOS Opinnäytetyö Liiketalous 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Case: SOL Palvelut Oy

Case: SOL Palvelut Oy TYÖHYVINVOINTI PUHDISTUSPALVELUALALLA JA ESIMIES SEN EDISTÄJÄNÄ Case: SOL Palvelut Oy Riikka Matilainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Palvelujen tuottamisen- ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu, -ravitsemis-

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ Oulun Cumulus -hotellissa Maria Hanhisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis ja talousala

Lisätiedot

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS - 1 - Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi 2011 Anette Saarikko VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS Miten henkilökunta voi työssään - 2 - OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

LIIKUNNAN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN

LIIKUNNAN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN Marjo Backman ja Jelena From LIIKUNNAN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Marjo Backman ja Jelena

Lisätiedot

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa Tiina Mäki Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 23.9.09

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Työtyytyväisyyskysely yrityksen X henkilökunnalle

Työtyytyväisyyskysely yrityksen X henkilökunnalle Työtyytyväisyyskysely yrityksen X henkilökunnalle Susa Ivakko Opinnäytetyö 9.2.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Sami Kosonen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Tuotantotalouden koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI RAVINTOLA-ALALLA

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI RAVINTOLA-ALALLA ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI RAVINTOLA-ALALLA Case: Osuuskauppa Hämeenmaa Lahti LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu Hotelli- ja ravintola-ala Ravintolatoiminta Opinnäytetyö Syksy 2012 Elina Nenonen Lahden

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTA VAI VUOROIN VAIKUTTAMISTA Tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja vuorovaikutuksen merkityksestä vanhustyössä kuntatasolla

VUOROVAIKUTUSTA VAI VUOROIN VAIKUTTAMISTA Tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja vuorovaikutuksen merkityksestä vanhustyössä kuntatasolla Sirpa Nevasaari VUOROVAIKUTUSTA VAI VUOROIN VAIKUTTAMISTA Tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja vuorovaikutuksen merkityksestä vanhustyössä kuntatasolla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Ylivieskan

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA

TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA Marjo Särkiö Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

ESIMIEHEN ROOLI JA TEHTÄVÄT RUOKARAVINTOLASSA

ESIMIEHEN ROOLI JA TEHTÄVÄT RUOKARAVINTOLASSA ESIMIEHEN ROOLI JA TEHTÄVÄT RUOKARAVINTOLASSA Mikko Ohralahti Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA

TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA Päivi Kinnunen TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.11.2008 Tekijä(t) Päivi Kinnunen

Lisätiedot

Leena Merenheimo SOL PALVELUT OY:N PALVELUVASTAAVIEN TYÖ- TYYTYVÄISYYS

Leena Merenheimo SOL PALVELUT OY:N PALVELUVASTAAVIEN TYÖ- TYYTYVÄISYYS Leena Merenheimo SOL PALVELUT OY:N PALVELUVASTAAVIEN TYÖ- TYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Helena Riuttala

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Helena Riuttala SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Helena Riuttala PORIN SUOMALAISEN PALVELUKODIN HENKILÖKUNNAN TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY Sosiaali- ja terveysala Pori Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot