KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kooninkallion tuulivoimaosayleiskaava KANKAANPÄÄN KAUPUNKI OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutustenarvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen. YLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen (esim. asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne) yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustaksi. Kunnan osalle laadittua yleiskaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleis- tai osayleiskaava voi myös suoraan ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä, jolloin sitä kutsutaan oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Huhtikuussa 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä tuulivoimarakentaminen voi perustua suoraan yleiskaavaan (MRL 77 a ). Tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisesti eli rakentamista ohjaavaksi. 1. SUUNNITTELUALUE Kankaanpään tuulivoimahanke alkoi Alahonkajoen nimellä. Selvitykset tehtiin Honkajoen tuulivoimapuistoalueen eteläreunaan yltävän aluerajauksen mukaan. Kaava-alueen supistuttua 11,5 neliökilometristä 10,6 neliökilometriin ja kaava-alueen pohjoisosan rajan siirryttyä noin kaksi kilometriä etelään on kaava-alue nyt nimeltään Kooninkallio. Kaava-alue on myös leventynyt alkuperäisestä suunnittelualueesta hieman itä-länsi suunnassa. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentaminen esitetylle alueelle. Ensimmäinen OAS on julkaistu Alahonkajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan nimellä. SIJAINTI Suunnittelualue sijoittuu Kankaanpään pohjoispuolella sijaitsevaan Alahonkajoen kylään Kankaanpään ja Honkajoen rajalta noin 2 km Kankaanpään suuntaan. Suunnittelualue rajautuu itälänsisuunnassa Ristilänperän ja Santaskylän mukaan. Alueen sijainti on esitetty sijaintikartalla. (Kuva 1)

2 ALUEEN KOKO Alueen pinta-ala on noin 10,64 km². Kuva 1 Sijaintikartta (kaavoitettava alue on rajattu punaisella). Kuvaus Alue on pääosin turvetuotanto- ja metsätalousaluetta. Suunnittelualueen läheisyydessä n. 1,5 km etäisyydellä kulkee 110 kv voimalinja. Puisto olisi liitettävissä myös Honkajoen ja Kankaanpään sähköasemiin. Voimaloiden lopulliseen sijoitteluun vaikuttavat alueella turvetuotannon mahdolliset maankäytön tarpeet sekä Karviajokilaakson rakennettu kulttuuriympäristö, joka sijaitsee 2-3 km päässä suunnittelualueen eteläkärjestä. Muita kaavoituksellisia rajoitteita alueella ei ole. Alue sijoittuu Honkajoen puolella olevan Kirkonkallion tuulivoimapuiston läheisyyteen. 2

3 Kuva 2 Ilmakuva suunnittelualueesta. 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suunnittelun tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja mahdollistaa tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisen. Osayleiskaavan tavoitteena on yhdistää eri maankäytönmuotoja. Tässä kaavassa yhteen sovitetaan tuulivoimatuotannon ja maa- ja metsätalouden maankäytöllisiä vaatimuksia. Tuulivoimatuotantoon liittyvään rakentamiseen tarkoitettujen alueiden ulkopuolella suunnittelualue jää nykyiseen käyttöönsä, ja tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet säilyvät pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueina. Tavoitteena suunnittelussa on hyödyntää mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa infrastruktuuria. Eritoten suunnittelun tavoitteena on yhteen sovittaa rakennettua tiestöä, mutta myös muuta rakennettua ympäristöä. Voimaloiden rakennuspaikat, uusi tiestö ja muu tarvittava infrastruktuuri osoitetaan kaavassa maa- ja metsätalousalueiden sisään jäävinä erillisinä alueen osina. Kaavaan merkitään myös tarvittavat muut aluevaraukset, kuten esimerkiksi tieverkko sekä mahdolliset luonnonsuojelualueet ja -kohteet. Suunnittelun yhteydessä pyritään varmistamaan, että kaavassa osoitetuista toiminnoista ei aiheudu suunnittelualueen luonnonympäristöön, eläimistöön ja linnustoon, ympäröivän alueen asukkaisiin, alueella harjoitettavaan maa- ja metsätalouteen tai muihin elinkeinoihin kohdistuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Tavoitteena on myös, ettei kaavassa osoitettava maankäyttö aseta merkittäviä rajoitteita suunnittelualueen lähiympäristön käytölle ja kehittämiselle tulevaisuudessa. 3

4 Kankaanpään kaupunki on yhtenä toteuttajana Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeessa. Hanke on osittain ympäristöministeriön rahoittama ja hankkeeseen kuuluvat myös Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnat. Hankkeessa on toteutettu selvitys, jonka perusteella kaavoitettava alue olisi tuotannollisesti ja yhdyskuntarakenteen kannalta tuulipuistoksi soveltuva alue. 3. KAAVOITUSTILANNE Vaihemaakuntakaava Alue on esitetty tuulivoimatuotannolle soveltuvaksi alueeksi Satakuntaliiton tekemässä vaihemaakuntakaava ehdotuksessa. Ehdotus on hyväksytty Maakuntahallituksessa Alue sijoittuu vaihemaakuntakaavassa numerolla 5 esitetylle rajaukselle, joka ulottuu sekä Honkajoen että Kankaanpään alueelle. Kuva 3 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1. Ehdotus 2. 4

5 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava Vahv. pvm. YM YLEISKAAVA - Vahv. pvm. KV ASEMAKAAVA - Vahv. pvm. KV Nimi Satakunnan maakuntakaava - Nimi - - Nimi - Merkinnät: YM Ympäristöministeriö, KV Kaupungin valtuusto Kuva 4 Ote Satakunnan maakuntakaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella). Maakuntakaava Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Merkittävät turvetuotantoalueet on ilmaistu merkinnällä (EO3) ja Honkajoella sijaitsee teollisuusalue (T). Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt kh-1 merkinnällä sijaitsevat alueen länsipuolella. Ne ovat Karvianjoen kulttuuriympäristö, sekä Karvianjoen kulttuuriympäristö Kyynärjärven osuudelta. me2 merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien ampumatoiminnoista johtuva melualue, joista etäisin ulottuu tuulivoima-alueen itäosaan. Merkinnät ja määräykset suunnittelualueella: 5

6 6

7 7

8 Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueen länsipuolella noin 2-3 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Karvianjokilaakson osayleiskaava (Kuva 5). Alueen pohjoispuolelle Kankaanpään ja Honkajoen rajalle sijoittuu Honkajoen tuulivoimaosayleiskaava (Kuva 6). Etäisyyttä tälle alueelle on noin 2 km. Kankaanpään tuulivoimapuisto muodostaisi lähes yhtenäisen kokonaisuuden Honkajoen puolelle rakennettavan tuulivoimapuiston kanssa. Kuva 5 Ote Karvianjokilaakson osayleiskaavasta. 8

9 Kuva 6 Honkajoen kunnan Kirkkokallion tuulivoimaosayleiskaava. 4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET Tuulivoimatuotannolle kaavoitettavaksi soveltuvat alueet Pohjois-Satakunnassa, Selvitys Tuulivoimatuotannon kaavoitushanke 2012 Mannertuulialueet Satakunnassa, Satakuntaliitto 2011, Sarja A:300 Valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallinen ilmasto- ja energiastrategia Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 5. OSALLISET Osallisia ovat: Kaavahankkeen vaikutusten voidaan katsoa koskevan lähinnä suunnittelualueen ja sen naapureiden kiinteistönomistajia sekä Ristilänperän ja Santaskylän asukkaita. Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueelle sijoittuvien kiinteistöiden omistajia. Kaavahankkeeseen voivat osallistua myös asukkaat suunnittelualueen lähiympäristöstä. Osallisia ovat myös erilaiset yhteisöt ja viranomaistahot, joiden toimintaan kaavoitus mahdollisesti vaikuttaa tai heillä on kaavaa koskevaa mm. paikallista asiantuntemusta. Tällaisia tahoja ovat 9

10 esimerkiksi kyläyhdistykset ja alueelliset ja paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset, kuten myös paikalliset toimijat kuten sähkö- ja verkkoyhtiöt. (katso luettelo osallisista kohta 6.) 6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY Tavoitteellinen aikataulu: Osalliset: OAS / MRL 63 kesä 2012 LUONNOS/MRL 62 kesä 2013 EHDOTUS/ MRL 65 syksy 2013 MRL 200 talvi 2013 viranomaiset ja yhteisöt Varsinais-Suomen ELYkeskus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireille tulosta tiedottaminen kh päätös+ilmoitus Tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa Virallinen nähtävilläolo 30 päivää tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Hyväksymiskäsittely ja voimaantulo Satakuntaliitto tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Museovirasto tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Naapurikunnat tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Naapurimaakunnat tiedoksi lausunnolle kuulutus tiedoksi Ilmailuhallinto tiedoksi Puolustusvoimat lausunnolle lausunnolle lausunnolle tiedoksi Lankakosken Sähkö Oy tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Leppäkosken Sähkö Oy tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Vatajankosken Sähkö Oy tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Fingrid Oyj tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Fortum Oy tiedoksi lausunnolle lausunnolle tiedoksi Kunnan viranomaistahot Tekninen lautakunta tiedoksi lausunnolle tiedoksi Ympäristölautakunta käsittely käsittely käsittely käsittely Kaupunginhallitus tiedoksi tiedoksi käsittely käsittely Kaupunginvaltuusto tiedoksi tiedoksi käsittely Kuntalaiset ja yhteisöt Omistajat, vuokranhaltijat kuulutus, kirje yleisötilaisuus, kuulutus, kirje Naapurit kuulutus yleisötilaisuus kuulutus Yhdistykset kuulutus yleisötilaisuus lausunnolle kuulutus Muut kuntalaiset kuulutus yleisötilaisuus kuulutus kuulutus, kirje, yleisötilaisuus tarvittaessa kuulutus, yleisötilaisuus tarvittaessa kuulutus, yleisötilaisuus tarvittaessa kuulutus, yleisötilaisuus tarvittaessa kuulutus kuulutus kuulutus kuulutus 10

11 Kaavoitusprosessin vaiheet Aloitusvaihe Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (MRL 63 ). Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Luonnosvaihe Kaavaluonnos valmistellaan kevään 2013 aikana. Luonnos esitellään ympäristölautakunnalle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen etenemisestä ja pyydetään tarvittaessa lausunto. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja tällöin viranomaisille ja muille kohdassa 6. määritellyille osallisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 ). Ehdotusvaihe Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaluonnokseen tehdään palautteen pohjalta tarvittavat muutokset. Kaavaehdotus käsitellään lautakunnassa ja kh:ssa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Ympäristölautakunta, kaupunginhallitus Yleiskaavaehdotus nähtävillä MRL 65 :n mukaisesti mahdollisten muistutusten tekoa varten vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Kaavan hyväksyminen Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaehdotukseen tehdään palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn Tarvittaessa lautakunnan uusi käsittely Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 11

12 7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 1. ihmisten elinoloihin ja ympäristöön; 2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaenergiatalouteen sekä liikenteeseen; 5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen yleiskaavan vaikutukset suunnittelualueen ja sen lähivaikutusalueen ympäristöön. Keskeisimmät arvioinnin kohteet ovat vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön sekä luontoon. Yleiskaava ei muuta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutustenarviot: Ympäristövaikutukset luontoarvoselvitys Selvityksessä paikallistetaan suunnittelualueella luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset suojeltavat kohteet ja muut huomionarvoiset luontotyypit, erityiset luontoarvot ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät alueet) sekä muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet (esim. kulutukselle herkät alueet) ja alueellisesti arvokkaat kohteet. Selvityksessä paikallistetaan myös uhanalaisten ja harvinaisten putkilokasvilajien esiintymät. Raportoinnissa painotetaan ympäristöarvojen merkittävyyden arviointia. Arvioidaan kohteiden ja osa-alueiden soveltuvuutta kaavahankkeen mukaiseen tavoiteltuun maankäyttöön. Selvityksessä tarvittaessa annetaan perusteltuja maankäyttö-, jatkotyö- ja hoitosuosituksia ja -ohjeita kohteittain ja/tai alueittain. linnustoselvitys Linnustoselvityksessä paikallistetaan linnustollisesti arvokkaat alueet. Selvitetään rauhoitettujen, uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n lintudirektiivin mukaisten ja muiden huomionarvoisten lintulajien esiintyminen suunnittelualueella. Kohteet myös indikoivat osaltaan alueella olevia luontoarvoja. Raportoinnissa keskitytään lajihavaintojen ja tärkeiden kohteiden merkittävyyden arvioimiseen. liito-oravaselvitys Kartoitetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä liikkumisreitit selvitysalueen sisällä ja selvitysalueelta lähiympäristöön. Liito-oravahavainnot, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaukset sekä kulkuyhteydet ympäröiville alueille esitetään karttapohjilla. Edellä mainittujen kohteiden heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaisesti kiellettyä, joten ne ovat kaavoituksen kannalta erityisen oleellisia. Raportoinnissa keskitytään havaintojen ja kohteiden merkittävyyden tarkastelemiseen sekä arvioidaan liito-oravaesiintymien vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. lepakkoselvitys Selvityksessä kartoitetaan lepakoille tärkeät talvehtimis-, lisääntymis- ja päiväpiilopaikat sekä tärkeät ruokailualueet. Lepakkohavainnot, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (erilaiset piilot) rajaukset sekä mahdollisesti tarvittavat kulkuyhteydet ympäröiville alueille esitetään karttapohjilla. Edellä mainittujen kohteiden heikentäminen on 12

13 luonnonsuojelulain mukaisesti kiellettyä, joten ne ovat kaavoituksen kannalta erityisen oleellisia. Raportoinnissa keskitytään havaintojen ja kohteiden merkittävyyden tarkastelemiseen sekä arvioidaan lepakkoesiintymien vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. lintujen- ja lepakoiden muuttoselvitykset Lintujen ja lepakoiden muuttoselvitys perustuu Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS) hankkeessa tuotettuun tietoon, jossa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on tehnyt selvityksen lintujen ja lepakoiden muutto- ja levähdyspaikoista Satakunnassa. Selvitystä täydennetään paikallisella tiedolla ja osaamisella. metsojen soidinalueiden selvitys Maastotutkimuksilla inventoitiin kaikki metsojen soidinpaikoiksi soveltuvat alueet sekä tuulivoimaloiden sijoitusalueet Metsoparlamentin virallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimuksen perusteella arvioidaan voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia metsoihin ja niiden elinpiireihin. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön selvitys maisemavaikutuksista maisemavaikutuksia mallinnetaan usealla eri tavalla. visuaalisen vaikutuksen laajuus ja voimakkuus (WindFarmer ohjelmisto) kuvasovitteet interaktiivinen 3d-mallinnus (käytettävissä kunnan kotisivuilla) selvitys välkevaikutuksista välkevaikutusten mallintaminen ja voimaloiden sijoittelun optimointi (WindFarmer ohjelmisto) meluselvitys meluhaittojen mallintaminen ja voimaloiden sijoittelun optimointi, ISO9613 (WindFarmer ohjelmisto) Osa mm. ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön liittyvistä vaikutuksista on selvitetty jo ennen kaavoittamisen aloittamista Pohjois-Satakunnan tuulivoimahankkeessa teetetyssä perusselvityksessä. Selvityksessä on käytetty sekä paikkatietoihin perustuvia analyysimenetelmiä että paikallista asiantuntemusta. Kaavoituksen aikana tehtävät selvitykset täydentävät näitä tietoja sekä ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 8. YHTEYSTIEDOT Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke Samir Abboud PL KANKAANPÄÄ puh sähköposti Kaupunginarkkitehti/Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila PL KANKAANPÄÄ puh sähköposti 13

14 Kuva 7 Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitukset Kankaanpään alueella 14

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava

KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava LIITTEET 16X131962 2.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaluonnos 2.2.2015 Liiteluettelo Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Luontoselvitykset Liite

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Sisältö Porin kaupunki 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017196 Utajärven kunta Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2015 Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2013 (Päivitetty 17.1.2013, 7.10.2013) SAARENKYLÄ-VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA 2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA selostus LUONNOS 3.9.2015 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta KAUHAJOKI Kunnan osa KAUHAJOKI

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (9) Solin Lauri Sisällysluettelo 1... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot