Paalut ja paalutarvikkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paalut ja paalutarvikkeet"

Transkriptio

1 Paalut ja paalutarvikkeet TURVALLISEN KÄSITTELYN SUOSITUKSET TYÖMAALLE Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Pinnoitettujen paalujen käsittely 6. Asennus Turvallisen käsittelyn perusteet: Noudata aina voimassa olevia turvallisuusohjeita ja varmista työmaan erityisvaatimukset ennen työn aloittamista Käytä aina kypärää, suojakäsineitä ja suojavaatetusta kun käsittelet teräspaalutuotteita Käytä aina hyväksyttyjä ja ehjiä nostovälineitä tuotteiden siirrossa Varmista että liinat ja koukut ovat tukevasti ja varmasti kiinnitetty Älä mene tuotteiden alle nostojen ja siirtojen aikana Älä käytä sidevanteita tuotteiden nostoon Huomioi, että paalunippujen sidevanteet ovat jännitettyjä ja katkaistaessa ne voivat aiheuttaa tapaturmia Ole varovainen terävien reunojen ja kulmien käsittelyssä SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä.

2 1. Yleistä Tämän ohjeen tarkoituksena on esittää suosituksia paalujen ja paaluvarusteiden käsittelyyn työmaalla. Näitä suosituksia SSAB edellyttää henkilöstönsä ja alihankkijoidensa noudattavan. Suositukset perustuvat SSAB:n näkemykseen niiden laatimishetkellä ja niihin voi aikaajoin tulla muutoksia, sikäli kuin SSAB katsoo tarpeelliseksi. Suositusten yhtenä tarkoituksena on estää vaurioita, vahinkoja ja tapaturmia työmaalla, mutta SSAB ei voi taata, etteikö niitä voi sattua suositusten noudattamisesta huolimatta eikä SSAB vastaa sellaisista vahingoista. Suositukset eivät ole kaiken kattavia ja eikä niissä ole tyhjentävästi esitetty kaikkia paalujen ja paaluvarusteiden käsittelyssä yleisesti tai tapauskohtaisesti huomioon otettavia seikkoja. Suosituksiin nähden ensisijaisesti tulee aina noudattaa laissa määritettyjä ja alalla tunnettuja turvallisuuskäytäntöjä. Työmaalla tulee lisäksi noudattaa voimassa olevia työturvallisuusohjeita ja käyttää vaadittuja henkilökohtaisia suojavarusteita. 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus heittää tai vierittää kuormasta maahan. Kuorman purussa paalut ja paaluvarusteet nostetaan nosturilla auton viereen tasaiselle maalle tai tukien varaan rinnakkain. Paalut on laskettava varoen alus-/välipuiden päälle. Paaluvarusteet toimitetaan lavalla. Tuotteet lasketaan kuormasta vaakasuorassa. Nostovälineitä valittaessa on otettava huomioon tuotteiden paino. Paino on merkitty joko paaluun tai paalunipun taakkalappuun. Suurpaalussa paino sisältää myös kärjen painon, jos se sisältyy elementtiin. Koko paalunippua ei saa nostaa kohdistamalla nostovoimaa yksittäiseen paaluun. Yli 20 metrisiä paaluja ei saa nostaa päistä. Homogeenisella putkella nostovälineiden oikea sijoituspaikka kahdesta pisteestä nostettaessa on ¼ putken pituudesta sen päistä. Suurpaaluihin on merkitty tasapainokohta. Kalliokärjillä varustetuilla paaluilla nostovälineiden oikea sijoituspaikka on painopisteen molemmin puolin symmetrisesti. Nostovälineiden väliin tulee jäädä vähintään puolet putken pituudesta. Paalujen ja niiden varusteiden vastaanottotarkastus tehdään välittömästi toimituksen tullessa työmaalle. Tarkastuksessa varmistetaan, että toimitus on tilauksen mukainen ja vastaa kuormakirjaa. Paaluelementtien ja paaluvarusteiden tulee vastata kohteen suunnitelmissa esitettyjä tuotteita. Hyväksytty toimitus kuitataan kuormakirjaan. Sisällöltään tai laadullisesti virheellisestä tai väärästä toimituksesta on ilmoitettava myyjälle välittömästi ja tehtävä merkintä kuormakirjaan. Virheellistä tai väärää tuotetta ei saa asentaa. Toimituksen vastaanottaja osoittaa suositusten mukaisen kuorman purkupaikan etukäteen tai kuorman saapuessa työmaalle. Kuorman saa avata vasta merkityllä purkupaikalla vahinkojen estämiseksi. Työmaan kulkutien purkupaikalle tulee olla asianmukaisessa kunnossa. Purkupaikan tulee olla sellainen, että purku voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Purkupaikan tulee olla kantava ja tasainen sekä tilan riittävä. Alus- ja välipuita tulee käyttää suositusten mukaisesti. 3. Kuorman purkaminen ja siirrot Käsittelyn yhteydessä on varmistauduttava, etteivät toimenpiteet aiheuta paaluihin pysyviä muodonmuutoksia tai muita käsittelyvaurioita. Siirron yhteydessä jokainen nippu on tarkastettava vaurioiden toteamiseksi. Yleisperiaatteena on, että paalunippujen tarpeetonta purkua ennen paalujen asennusta on vältettävä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paalujen päiden (viisteiden) ja kierteiden kuntoon. Esimerkiksi kierrejatkosten suojien poistoa ennen asennusta on vältettävä. Ennen kuorman purkua tulee lumi ja jää poistaa vaaratilanteiden estämiseksi. Paaluja tai paaluvarusteita ei saa 2

3 Yleistä huomioitavaa nostettaessa: Noston aikana kukaan ei saa olla taakan alla, ja taakasta tulee olla riittävän etäällä Varoita ennen nostoa muita alueella olevia Nostoalueen tulee olla rajattu ja alueelle pääsy estetty Nosta tasaisesti ilman nykäyksiä Varmista, ettei taakka noston ja siirron aikana tartu esteisiin Nostettavan kuorman paino ei saa ylittää koneen, nostoapulaitteen ja nostovälineiden (esim. liinat ja ketjut) sallittua kuormaa Nosturin käyttäjällä tulee olla tarvittava koulutus ja lupa nosturin käyttöön Käytä ehjiä ja tarkoitukseen soveltuvia sidontavälineitä Ota huomioon sääolosuhteet ja niiden aiheuttamat riskit nostotilanteessa Jäiset ja lumiset paalut ja paaluniput ovat erittäin liukkaita ja vaativat erityistä huomiota niitä käsiteltäessä. Kuva 1. Esimerkki taakkalapusta 3

4 Edellä mainittujen asioiden lisäksi paalujen ja paaluvarusteiden nostoissa ja siirroissa huomioitavia asioita erilaisilla välineillä: Kuva 2. Nosto koukuilla 3.1. Nostoketjujen käyttö Nostoketjuilla tai teräsvaijerilla tapahtuvissa nostoissa on huomioitava, että ketjujen tai vaijerin kaltevuuskulma ei saa olla yli 30 (ks. kuva 2). Noston apuvälineenä voidaan käyttää välipuomia (ks. kuva 3). Välipuomin pituus (teräsketjujen kiinnityskohtien etäisyys) saadaan nostettavan paalun pituuden ja käytettävän teräsketjun pituuden mukaan oheisesta taulukosta (taulukko 1) Trukin käyttö max 30 Trukin nostohaarukat asetetaan paalunipun, paalun tai paaluvarustelavan alle siten, että tuotteet ovat tasapainossa. Irrallisia paaluja trukilla siirrettäessä on varmistuttava, että paalun pyörimisvaara estetään. Tarvittaessa taakka on sidottava. Jos ajoväylä on epätasainen, on ajonopeus valittava siten, etteivät paalut tai paaluvarustelava pääse liikkumaan trukkihaarukan päällä. Paalutuotteiden työntäminen trukkihaarukalla on kielletty. Taulukko 1. Teräsketjujen kiinnityskohtien etäisyys A (m) välipuomissa. Kuva 3. Välipuomin käyttö nostettaessa ketjuilla L (m) Z (m) A Z max L

5 3.3. Nostoliinojen käyttö Nostoihin tulee käyttää vain hyväksyttyjä ja tarkoitukseen sopivia nostoliinoja. Nostettavan nipun paino tulee ottaa huomioon nostoliinoja valittaessa. Kuvasarjassa 4. näytetään pienpaalujen purkujärjestys. Purkamisessa on tärkeää, että purku aloitetaan aina siirtämällä ensin nippua vain toisesta päästä. Kuvissa 5 ja 6 on kuvattu nostoliinojen käyttöä. Paalut eivät saa nostossa taipua pysyvään muodonmuutokseen saakka. Tarvittaessa tulee käyttää kolmea tai useampaa nostovyötä. Kuva 4. Pienpaalujen purkujärjestys 1. Nippujen asettuminen kuormaan. 2. Nippua siirretään putken vapaasta päästä sivulle riittävän työskentelytilan saamiseksi (nostoliinojen asentamiseksi). 3. Nosto tapahtuu suoraan ylöspäin vaakatasossa. Varmista, että liina kiristyy tasaisesti nostettaessa. 4. Seuraavan nostettavan nipun purku aloitetaan jälleen vapaasta päästä siirtämällä ensin nippua sivulle riittävän työskentelytilan saamiseksi (nostoliinojen asentamiseksi). 5

6 Noston apuvälineenä voidaan käyttää välipuomia (ks. kuva 7). Nostoissa liinojen tulee olla pystysuorassa linjassa, mikä tulee ottaa huomioon käytettävän välipuomin pituudessa. Kuva 5. Nosto liinoilla Jäisiä tai lumisia paaluja ja paalunippuja nostettaessa nostoliinojen sijainti on harkittava työmaalla tapauskohtaisesti, jotta vältytään liinojen luistamiselta. Tarvittaessa, ja etenkin pitkiä paaluja nostettaessa, on käytettävä välipuomia. Huomioitavaa suurpaalujen kuorman purussa: Kuormaa purettaessa tulee välipuiden nouseminen ja paalujen vieriminen estää kiinnittämällä vähintään reunimmaiset välipuut kuormaliinalla lavan koukkuihin (ks. kuva 8). 1/4 L L Kuva 6. Nosto liinoilla Kuva 7. Välipuomin käyttö nostettaessa liinoilla 6

7 Kuva 8. Suurpaalujen purkujärjestys. Kuvasarjassa on kuvattu suurpaalujen purku kuormasta. Purku aloitetaan ylhäältä, jonka jälkeen poistetaan välipuut samassa järjestyksessä. Putken nosto tapahtuu suoraan ylöspäin vaakatasossa. Alavälipuiden sidonta tulee tehdä ennen kakkosrivin tyhjennystä Alavälipuiden sidonta tulee tehdä ennen kakkosrivin tyhjennystä 7

8

9 4. Varastointi Varastointi ja kuljetukset työmaalla tulee suunnitella etukäteen, jotta nostot ja siirrot voidaan minimoida. Varastoalue suositellaan järjestettäväksi siten, ettei se ole yleisten kulkureittien varrella. Paalunippujen päällä ei saa missään tilanteessa kävellä. Paalut ja paaluvarusteet varastoidaan ja niitä käsitellään työmaalla siten, että niihin ei synny vaurioita. Tuotteet suositellaan varastoitavan kantavalle ja tasaiselle alustalle aluspuiden päälle (ks. kuva 10). Aluspuut tulee asetella tasaisin välimatkoin ja reunimmaiset aluspuut tulee olla noin 500 mm etäisyydellä putken päistä. Aluspuiden tulee olla vähintään 100 mm leveitä ja keskenään saman paksuisia. Aluspuita tulee olla vähintään 2 kpl paalujen ollessa alle 12 m ja vähintään 4 kpl kun paalujen pituus on yli 12 m. Aluspuiden korkeus-/leveyssuhteen on oltava riittävä, etteivät paaluniput kaadu. Paalujen tai paalunippujen pinoamista useampiin kerroksiin ei suositella. Jos paaluja tai paalunippuja pinotaan kerroksiin, tulee ne tukea käyttämällä välipuita. Välipuiden tulee olla vähintään 100 mm leveitä, keskenään saman paksuisia ja pituudeltaan pinottavan kerroksen leveyden mittaisia. Välipuiden paksuuden on korkeussuunnassa oltava sellainen, että nostoliinat tai trukin nostohaarukka mahtuvat tuotetta vaurioittamatta nippujen väliin. Välipuiden tulee olla samassa linjassa alempien välipuiden ja aluspuiden kanssa. Välipuun leveämmän sivun tulee olla nippua vasten. Välipuita tulee olla 2-6 kpl riippuen paalujen pituudesta ja painosta. 12 metrisillä ja sitä pidemmillä paaluilla tulee olla aina 4-6 kpl välipuita. Painavien paalutuotteiden kohdalla käytetään välipuita pareittain. Huomioitavaa suurpaalujen varastoinnissa: Suurpaalujen varastoinnissa on alus- ja välipuissa käytettävä kiilapuita paalujen vierimisen estämiseksi. Paalunipun hajotuksessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Paalujen vieriminen tulee estää tukemalla paalu- nippu esimerkiksi käyttämällä trukkia. Vaaratilanteiden estämiseksi tulee henkilöiden pysyä tuen takana. Paalunipun hajotus suositellaan aloitettavan keskimmäisten vanteiden katkaisusta. Näin ollen nipun päässä olevat vanteet voidaan katkaista asettumalla seisomaan paalunipun päähän, jolloin henkilöön kohdistuva pyörimisvaara estetään. 5. Pinnoitettujen paalujen käsittely Pinnoitettujen paalujen käsittelyyn ja varastointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vältyttäisiin pinnoitteiden ja paalujen vaurioitumiselta. Paaluja on käsiteltävä siten etteivät ne kolhiinnu. Paaluja tai paalunippuja ei saa laskea epätasaiselle tai likaiselle alustalle. Alus- ja välipuissa ei saa olla kuorta eikä muuta (esim. naulat, niiden kannat, oksat jne.), joka voi vaurioittaa tuotetta. Pinnoitettuja paaluja ei saa nostaa ketjuilla eikä vaijereilla pinnoitteiden vaurioitumisen estämiseksi. Nostokoukuilla tapahtuvissa nostoissa on huomioitava, että nostokoukkujen vastinpinta on teflonia, kumia tai muuta vastaavaa pehmeää materiaalia. Nostoliinojen avulla nostettaessa on käytettävä vähintään 100 mm leveitä kumipäällysteisiä tai nailonkudoksisia nostohihnoja. Jos pinnoitettuja paaluja nostetaan trukilla, suositellaan nostohaarukat suojattaviksi kumimatoilla. Trukin nostohaarukat työnnetään nipun alle siten, etteivät ne vahingoita nostettavaa nippua eivätkä viereistä nippua mikäli paaluniput on varastoitu vierekkäin. 6. Asennus Paalutustyön kaikissa vaiheissa on huolehdittava työturvallisuudesta. Asennuskohteen mahdolliset erityisvaatimukset työturvallisuuden osalta selvitetään ennen asennustyötä. Paalut ja niissä käytettävät varusteet tarkastetaan vielä ennen asennusta. Ennen asennusta tapahtuvassa tarkastuksessa varmistutaan, että paalut eivät ole vahingoittuneet työmaalla tapahtuneen käsittelyn tai varastoinnin aikana. Asennusohjeet löytyvät SSAB:n teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeesta. Kuva 9. Paalunippujen päällä ei saa kävellä Kuva 10. Alus- ja välipuiden käyttö 9

10 06/2015 SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright 2015 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä SSAB Harvialantie Hämeenlinna Puh

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Kaiteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi SSAB teräspaalut www.ruukki.fi YLEISESITTELY SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logistiikkamme

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Lappi teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Betonielementtien nostot

Betonielementtien nostot Betonielementtien nostot Tuomas Palolahti, DI Tutkija, Mittaviiva Oy tuomas.palolahti@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto 1 1 Vesikaton mitoitus 1.1 Vesikaton mitoitus Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan.

Lisätiedot

Betonielementtien kuljetus. - kuljettajaopas

Betonielementtien kuljetus. - kuljettajaopas Betonielementtien kuljetus - kuljettajaopas 1. Lait, asetukset ja määräykset Elementtien kuljetuksissa noudatetaan voimassaolevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Tämä ohje toimii täydentävänä

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen Nostotyöt 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät ja termit... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Suunnittelu... 3 3.2. Maapohja ja muut alustat... 4 3.3. Työmaa-alue... 4 4. Nostolaitteet

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Olli Korpi. Betonielementtien asennussuunnitelma. Opinnäytetyö kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma

Olli Korpi. Betonielementtien asennussuunnitelma. Opinnäytetyö kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Olli Korpi Betonielementtien asennussuunnitelma Opinnäytetyö kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Seinäjoen

Lisätiedot

1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10

1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala...2 2 Yleiset turvallisuusmääräykset... 2 3 Määritelmiä... 2 4 Asennussuunnitelma... 4 5 Vaihde-elementin poistaminen... 5 6 Vaatimukset

Lisätiedot

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite Vesikatot Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot