ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän"

Transkriptio

1 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja talotidellista kasvua. Tehokkaan aiijnei marcintkanismi suosii iaa lin&eht n tj luo edelily ØPlemassaolevien vimfit irnselle taloudellista kasvua ai0_stau väliä tavalla. Silloin kun netta ei esiinny ja vahingolj]iset ld1pk tukset on poistettu, kilpa hintatason valcavuudes ta. -: Ensimmäinen kilpailunrajoituksi a koskeva laki maasamme olj laki talouselämässä esiin tyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta (47/ 57), joka tuli oimaan 1 päi änä tammikuuta 195$. Sen sisältö voidaan tiivistää kilpailunrajoituksia koskevien tietojen hanikldrniseen ja niitä kskevien selostusten.jumis määrähintajärjesteimän kieltä i f tapauksisa ja tarjousk elli ie kieltä mis-een. Sanotun pääasiassa i1ltifij-oitusten selvittämiseen ja julkaisemiseen -perus rnvn lain ei kuitenkaan katsottu täyttäneen sille asetet tuja ennakkoehkäisviä tavoitteita. Tämän vuoksi ja koska laki ei myöskään antanut viran omaisille tarpeeksi mahdollisuuksia puuttua havafttuffiin epäkohtiin, annettiin 3 päivänä tammikuuta! 1964 edelleen voimassa oleva laki taloudellisen kilpailun edistärnis estä (1/64). Tähän - lakiin otettiin kilpauilunrajoitusten s-elvit tämis- ja julkaisemismenettely sellaisenaan, kun taas SmääräJ]intakieito tehtiin yleiseksi. Kilpai lunraj oittisten vahingollisten vaikutusten pois tamis een on laissa pyritty erityisellä neuvo-ttelu menettelyllä. Lain mukaan nimittäin elinkeino vapausneuvosto voi e1keinovpaiiriraston (jona toimii patentti- ja rekisterihailituksen el-inkeinovapausosas to) esityksestä ryhtyä neu 17754/72 teita. Niinpä siinä ei ole tmiöii-taa sääteleviä määräyksiä, vaikkutbhin nan on katsottava seka lamtttt en etta yleensä kilpailuasioidn 1ioid oi evan olerniaisen tärkeän. Neutteittely ei myöskään ole osoittautunut jousta vaksi ja tehokkaaksi, mihin on oleniasesti vai kuttanut itilpailuasiamiehen puutt ir en tut O -. 0 kmiuicsia suonttavan vifastotason ja tavallaan f finivahaa käyttääneuvoston väliltä. Mai nitt-akoon tässä että nykyistä lakia va imistellut komit ehdotti tällaisen viranomaisen asettaiinikään on pidet tävä tavoittena, että kilpaiimrajoiniksia koske va n lainsäädännön soveltamisala on mahdoifi simman laaja. Tässä suhteessa n todettava, että nykyisessä laissa on varsin paljon poik keuksia. Edellä mainittujen ja jäljempänä asian omaisissa yhteyksissä mainittavien syiden vuoksi on nykyisen JdIpailunajoituksia koskevan lain uudistamista pidettävä tarpeellisena.1 varsinkin ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän nön mei Idtyksen kuluttajan edun kannalta. Täl löin ei kuitenkaan ole syytä -siirtyä kielto periaatteen kannalle eli Idipailunrajoitusten yleiseen ki-eltämiseen; vaan olisi pi täydyttävä tutkimus-, julkisuus- ja väärinkäyttö- (puuttu minen kilpaflunraj-oitukseen silloin kun sillä on vahingollisiä vaikutuksia) periaatteisiin. Koska ehdotetut muutokset koskevat sangen monia nykyisen lain kohtia, on pidettävä asian mukaisena, että uudistus toteutetaan uuden lain muodossa. i CMJIVflJ - - säännökset r Lain. yleinen tarko ims on ehdotuksessa-r säi lytetty voimassa olevan lain mulcaisena. Tar koituksena on siten yiei seltä kannalta hyväk sv-ttävä-n taloudeffisen kilpailun edistämiiaen

2 ta r4 4 muutettu ensiksikin sen vuoksi, tt nykyisen den yksinkertaistamiseksi fajoituttu peikkään kuvuutta ja vastikkeeffisuutta. Elinkeinonhar Ehdotuksen 2-. sa meflgni! lam tar lyttänyt, että käsitteeseen hyödyke sisältyy voi koittama ehnikieiaonharjoittaja Maqtelmaa on ammattimaisesti ja yrittäjänä animattimaisesti toimivien kesken. Ehdotuksessa onkin käsittei lain käsitesisältö on ulkinnavrainen ja epä ammattimaisuusedellytykseen, joka sekään ei tosin aina ole aivan tarkasti määriteltävissä. tunnusmerkkeinä toiminnan toistuvuutta, j at on nimenomaan lausuttu, että tällaisena voi julkinen oikeushenkflö. Tällä sanonnaila ei kuil kalastusta ei myöskään ole luettu lain piiriin olla luonnollinen henkilö sekä yksityinen ja seen toimintaan hallitus on lähinnä vero-oikeu dessa esitetyn käsityksen mukaisesti korostanut nykyisestään. Lait; sovellutusalaa ei myöskään ole tarkoitettu muutettavaksi sillä, että määri yksinomaan käsitettä hyödyke. Hallitus on edel tenkaan asiallises d muuteta lain sovellutusalaa velukset, ilcäyttöoikeudet ja ainee ttomat varafli suusoikeudet. työmarkkinoita koskevat sopimukset jätetty kokonaan lain sovellu tusalan ulkopuolelle. Maatilatalouden harjoittamista, poronhoitoa ja oittaj an henkilön täsmentämis eksi ehdotuksessa telmässä on vaihdannan kohteena käytetty Nykyisen lain tapaan on ehdotuksen 3 :ssä Raj oittaessaan lain sovellutusalan aimmattimai selvä, siinä suhteessa, että laissa tehdään ero massa olevan lain tarkoittamat tavarat, pal flt L.iff. if..jå0fi5 r otanet7aatteet. Kie1top ri2atetta--di laissa iii.... edlleeh:clemaan ensisijaisina julkisuus- ja vai tan niukati. Lain soveltamisessa ulevat. siis sopiavapiden periaatetta rajoiti verrat ni tysluottopankicien sekä luotto-osakeyhtiöiden mielessä pidettävä rättävänä, ja haflinis tulee ten tuctd markicitiede3iytys ten sel vientitavaroiden ja palvelusten tarjota - Yhdenmukaisesti nykyisen lain ulkomaan! litus ehdottaa miös rsuomalaisen toimiston ar jonnan ruiljjattam1sji ulkopuolelle joten tämä Iaki tulisi koskemaan vain sisäve nnt ja suomalaisten sqami välistä liikennettä. Sanottuun tavaroiden.jjab lain ulkopuolelle jätetty edelleenkin pankit sekä osakeyhtiöt, koska liike-, säästö-, osuus- ja kun valvonnasta, muun ohessa kilpailunedistämis velusten tarjontaan voitaisun lakia ku tarkoituksessa, on säädetty 29 päivänä elokuuta hyvän vakuutustavan vaatimusten täyttämiseksi toimittamassaan valvonnassa voinut puuttua va ole kuitenkaan kilpailunedistämislai nsäädännön Ehdotuksen 3 :n 3 momentin muicaiton lisätty lain ulkopuolelle jäävään piiriin luotto Vakuutusiaitosten valvonnan osalta on det kuutusalan kilpailunrajoituksiin. Valvontaa ei. tava, että niiden valvontaa suorittava sosiaalija terveysministeriön vakuutusosasto on lälinina maiie lutusalan ulkopuolelle ehdotetaan jätjäbi kauppaa koskevien saannosten anssa lam osin niin se ei o stu telrnna. :. tämismidolliuutta, hffitus pitää sitä periu Koska &1or kuitenkin laajentaisi ulicomais seen, siis Suomessa as.uvaan asiakaspll. HaJ. soveltaa, mikäli valtioneuvosto min 1969 annetulla pankjcitarkastuslailla (548/69). tien r1&omaua asuvan paaiirnehirn, jotka eiaica toiimavien. tavalk tabliikafle. Kuitenkin o4fhuttatt e voida soveita 1 -?r?arso ; W.7toiUI markkmomnane seka.aiden suhteen noudatet 1 staj1en maanainimojien ja - 4 L iz1fc -.ff. 1

3 saan hallitus ei ole määritellyt yksityiskohtal taloudellisen kilpailun niin lain merkitsemistä todeta.,il Kilpailuolosuhteiden arvostelerniselle on aina kuhdistaa vain niihin aioihin, joissa kilpailun rajoitus on merkitty rekisteriin tai sen ole rattain rajoiteut. I(äytä.nnössä fämä on jöhta nut siihen, että toimialatutkunukset on voitu tyksiä iseitä säädännöifiset edellytykt tykiln ttta vien tietojen ha kimisek&lvat ktjitenkifver ensiarvoisen tärkeää tuntea kyseessä olevan toimialan ja usein myös siihen läheisesti liit tyvien alojen toiminnailiset edellytykset yleensä rakenteeseen ja käyttäytymiseen liittyvistä teki kohdistuvaa tu tkimust oiinintaa koskevan luvun. mintaa varten tarvittavia tietoja. Ehdotukses Ehdotuksen 6 :n muicaan elinkeinonhar joittaja on velvollinen antamaan tutidrnustoi jöistä, jotka vaikuttavat kilpailun tehk1musasteeseen. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa lakiin o tettavaksi erityisen ldlpailuok suhteisiin massaolo on muutoin voitu ennen rekisteriin ja siis saada selvitys niistä alan rnarlikincinti semmin sitä mitä tietoja sanottu velxoliisuus velvollisuus koskee kaikkia tutkittavan toimialan yleisten kiipailuolosuh teiden selvittämi esittämiseen. Hallitus katsoo, että tiedonanto vain tietojen antamiseen, ei siis asiakirjojen koskee. Sanottu velvollisuus rajoittuu kuitenkin seksi tarpeellisia tietoja, ei kuitenkaan teknil aika. Tiedot on av-kirjalliseios viran on yleise hä kannalta hyväksyttä.vän taloudeffi tua tä än tavoitteen saavuttamiseksi. Koska ja sen tulosten jullcaiseininen tulee siis tapah sen kilpailun edis täminen. Tutkirnustöim innan Kuten edellä o& todettu, lalin tarkoituksena lislucntoisia ammattisalaisuuksia. Tiedonanto velvollisuuden täyttämis.eicsi on elinikeinonhar joittaj alle ehdotettu varattavaicsi riittävän pitkä omainen sitä vaatii.idfl ti lisännyt oma-aloitteisen ilmoitusvelvolilsuuden tulee kehotuksetta ilmoittaa elinilceinohallituk Kilpailunrajoilusten llmozttaminen, irakiminen telyt, jotka velvoittavat häntä ttai toista elin tapauksia, joilla voi olla laajempaa merkitystä. keinonharjoittajaa noudattamaan Elinlceinonharjoittajan tulee siis harkita kilpai lytykset olemassa. Oma-aloitteisen ilmoitusvel vollisuuden ulkopuolelle jäisivät muun muassa / r 2 m omentin toisessa virldceessä mainitut edel pääosin voimassaolevanriain 2 luvun säiinnök lauseessa tarkoitettu ilmoitusveivollisuus on iunrajoitu kseen ryhtyessään ovatko lain 8 :n Ehdotuksen 3 luvun säännökset pohjautuvat piiriin yksityiset elinkeinonharjoitta jat, joiden kuitenkin fajoitettu koskemaan vain sellaisia hintoja tai hinnoitteluperusteita. Edeffisessä määrättyjä siin. Nykyiseen lakiin verrattuna hallitus on selle sellaiset sopimukset, päätökset ja järjes.r1i1 ja jrdkaiseminen,1., j. harjoittajule taikka niiden julkaiseminen kat tämiseen kuuluvien tehtävien toteuttamisesta vaint milloin &ittkimustuioksffla on huomatta siis otettava huomioon se, mihin kilpailunedis tus Fehdottaa, että jullc aiseniinen saa tapahtua vaa merkitystä ktiluttajiillie tai alan elinkehion edellä on jo viitattu. Jos esim. yieiseltä kan sen lopputuloksen pernstelemisen kannalta on asianosaisia ennen. tutkimusten julkaisemista. julkisuusharkinnan rajoihin muutoin niin halli välttämätöntä. Elinkeinohallitukselle on asetet sotaan muuten tarpeelliseksi. Harkhinassa on tu 7 :n 2 momentissa vehtollisuus kuulla nalta liyväksyttävän taloudellisen kilpailun edis tämisen ei katsota vaativan jatkotoimenpiteitä tietyssä asiassa, viranomainen voi t julkaista aineiston enintään siltä osin kuin se tutkimuk julikisuudesta yleensä on säädetty. Mitä tulee

4 . dotukseen nykyisen lain 7 ään sisältyvää ii keinonharjoittaja on myös veivollinen ilmoit Hallitus ehdottaa ldlpailunrajoimssebstuksia tavat siten jäädä järjestelyt, jotka koskevat elinikeinonharjoittajaii aikaansaa.missa toimitus tarpeellisia. Uutta pykälässä on se, että elin nen muuta tämän luvun tarkoittaman utkunus selostus saadaan laatia vain niistä kilpailun julkaisemisella ei voida katsoa levan merki lisen kilpailun edistämisessä. Selostamatta saat- teloa. Samalla ehdotuksessa on täsmennetty sittelyä. Menettely on erityisen tarpeellinen tusvulvuilisuuden kohteena ovat, kuten nyikyi tamaan kilpailunrajoituksen vaikutuksen selvit kityksellisiä (12 ). tystä yleisehä kannalta hyvälcsyttävän taloudel raj oitulisi sta. sisällön ja :tarkoitujcsen selvittämiseksi ovat sinikin, ne utiedot, jotka kilpaiiimrajoituksen tutkimusta. Siten r tätä menettelyä voitaisiin käyttää tarpeellisten selvitysten hanidd1miseksi tuksen 2 luvan tarkoittamaa yleistä toimiala kieltotilanteissa.-. - moitusveivollisuutta koskevaa esimerkldiluet sanotun velvollisuuden rajoja (11 ) Ilmoi toiminnan kannalta. rajoituksista, jotka yleiseltä kannalta ovat mer koskevaa säännöstöä muutettavaksi siten, että Hallitus ei ole ul-tänyt taroeeffisena ottaa eh kirjat. Ehdotettu selvennys on tarpeellinen en Tarkoitus on jättää selostuste.n ulkopuolelle situkset, ohjeet tms, joiden rekister dimisellä ja sellaiset rajoituksina vähämerkitykselliset suo pauksissa, jotka eivät.välttämättä vaadi ehdo tämiseksi tarpeelliset tiedot ja esittämään asia Nykyisen laki 8 n sanamuodon mukaan selostus on laadittava selvi tetyistä kilpailun rajoirtukseen kohdistuvia selvityksiä niissä ta esim. tilanteissa, jotka vaativat kuireeflistä kä tn nojalla voitaisiin hankkia tiettym kilpailun Kilpailunjtingj ta koskevien syyteilmoitusten tekeminen. mästi koskee. Ehdotuksen 16 :n 2 momen - Ensisijaisena esityksent oi jjj nonharj uittaj alla, jota kilpailimrajoitus välittö Endctiksen, iukan valtioneuvosito- vjq orkeun.qai y,v1stetm pakotemaataykseirta. tä säännöstä, joka. sisältää vain elkän )kjeito «J..;: -a h r ten vahingoilisten vaikutusten poistamista kos heena olevaan iukuua.. (22 ). Samal1a. nykyis taessaan ja esityksenteko-oikeus on nykyisin sillä ehnkei sun on ehdotettu eräitä mjie. - tusten poistamismenekq k ei ole ;ta iksa4 noudattamis lva hallituksen mielestä kaikkien kilpailunrajoitus kevien säännösten tulee. sisältyä samaan liikuun. Näin ollen on myöskin valtioneuvoston kielto-oikeutta koskeva säännöstö siirretty pu ten rnateriaaiij.w4j-.l tärkeätä, että kilpailuasioita tutkivan elinkei nohailituksen ja päättävää valtaa edustavan neuvoston ohella on tällainen itsenäisssä ase tehtävien lisäksi ldipailuasiamielien tulisi sa ten poistamista koskevissa, asioissa rtotlssrjalnen ru stettavail4e uudelle viranomaiselle, kilpailuasia miehelle (16 ). Hallituksen mielestä on siffly sana neuvottelu. Tämä johtuu siltä, että... 4(nt r asioissa ehdotetaan silfrettäväksi pe Ehdotuksen 4 luvun otsiikkoun ei enäk si Neuvotteluesitysten tekemiseen liittyvien pa stt74zmen massa oleva viranomainen. oituste;i vabingollist en vakziusten malla valvoa neuvostossa yleistä etua. Yleisel tä kannalta harkintaa vaativana tehtävänä asiamiehelle kuuluisi lisäksi kilpailunedistämisasiol Kilpailunrajoi rnsten vahingollisten vailciittis

5 einkefrionjittaja. voi saada poukkeusluvan kielietyn kiluarajoituksen toimeenpanemi Ojr4O seen. i51ill Ehdotuksen 24 :ssä olevan ns. tarjouskar teiiki&lo.n sovehainisala on laajennettu koske maan paitsi nimenomaisia sopimuksia myös. muita vastaavia tosi.asiahisia järjestelyjä. Poik keusluvan myöntäminen on esityksen mukaan valtioneuvoston tehtävä. Poikkeusluvan myön tämisen edellytyksiä koskevaa säännöstä on ehdotuksen 25 :n 2 momentissa sekennetty siten, että kuluttajan etu on erotettu selvästi eriifiseksi edellytyskohdaksi. Muutos sisältyy myös sanotun pykälän 3 monienttil!n, jossa lu van peruuttamisasioissa on kuuhava kilpailu asiamiestä ja Idipailuneuvostoa. ni- 5i!Z1 Kilpattw2ewosto Nykyistä elinkeinovapausneuvoston nimeä on pidetty liian pitkäitä ja harhaanjoktavana, joten hailitsittää neuvost& nimen miutet tavaksi kipahiuneuvostoksi. Neuvoston kokoonpatiosta on määräykset 26cSS:ssä, jonka 4 momentin mukaan voidaan perustaa erityinen puheenjohtajan virka, jonka pätevyysvaatimulcset o määrätään asettl!ksessa. 1-lallitus edellyttää että puheenjohtajan samoin kuin vrapuheeijohtajcnk in tulee olla Jakimie hiä. i0 on yksinkurtaistanut neuvoston paätösvaltaa koskevaa säännöstä Ehdotuksen 27 :n 1 momentin mukaan päätösvaltaisuu teen nimittäin riittää puheenjohtajan taivara puheenjohtajan sekä vähintään neljän muun senen läsnäolo. Nykyisen iainvaatlinu s siitä, että ns. etujärjestöjäseniä on sekä elinkeino elämän että toisaalta kuluttajien Puolelta olta va saapuvifia yhtä monta, on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Säännöstö jopa it5tottanut säännöksen, jonka mukaan kilpaiimeu voston päätökset ovat julkisia, ellei se ityi sestä syystä päätä niitä salassa pidettäviksi. :tt Erityiset säännökset Elinkeinovapausviras:ton päätöksist saadaan nkyisin hakea muutosta valittamalla. Tätä kos keva säännös sisältyy lakiin patentti- ja rekis teri.hallituksestaf annetun lain muuttamisesta (574/71). Valitusviranom:inen on patentti- ja rekisterihailkuksen valitusosasto, jonka päätök sestä saadaan edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on yhdenmu kainen teollisoikeutta koskevien asioiden kans sa eli 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Elinkeinovapausneuvoston päätöksistä saadan taas valittaa suoraan korkeimpaan hauaito oikeuteen valitusajan ollessa 60 päivää pää töksen antamisesta. Neuvostoa koskeva muu tose1itakus4annos t sisaltvy nyky;se Lk1paI lunedistämislain 27 :ään. Lukuunottamatta va1tioneudstön päätökalä voidaan ehdotuksen 30 :n muk sekä elin keinohallituksen että kilpailuneuvoston pää töksistä säännönmukaisesti valittaa korkeim paan haiinto-okeuten. Jalituksen suhteen on noudatettava mitä laissa muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50) on säädetty. Siten valitusaika on 30 päivää nilätöksen tiedoksi saannista; mikä aika hallituksen käsityksen mukaan on riittävän pitkä. Ehdomksen3O :n 2 momenttiin on kui tenkinr sisällytetty erityissäännös niistä valituk sista, jotka koskevat reldsteröintiselosrnsta :ja aineiston julkisuutta. Näissä asioissa valitus oikeus on, kuten 7 :n mukaisessa muistu tuk senteossaldn myös ns. kollektiivisella asian osaisella. Ehdotuksessa on siis paiatm siihen järjestelmään, joka alkuaan tuli voimaan ta

6 Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä mattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muu velusten tarjontaa ulkomaille siltä osin, kuin Pankkien ja luotto-osakeyhtiöiden sekä va Ellei valtioneuvosto toisin määrää, tätä lakia ne eivät kohdistu suomalaiseen asiakaspiiriin, eikä suomalaisen tonniston tarjontaa ulkomaanliikenteessä. tyistä tahi julldsta oikeushenkilöä, joka am hyödykkeitä. jestelyihin, jotka koskevat työmarkkinoita, maa koskevat suomalaisten vientitavaroiden tai pal laissa jokaista luonnollista henkilöä tai yksi ei sovelleta sopimuksiin tai järjestelyihin, jotka tilatalouden harjoittamista, poronhoitoa tai ka lastusta. Tätä lakia ei sovelleta sopimuksiin tai jär 3. toin vas&etta vastaan hankkii tahi luovuttaa Elinkeinohaffitus tekee tutkimuksia, joilla vallitsevia yleisiä kilpauuolosuhteita. laajuudessa suorittamiensa tutkimusten tuiok Kitpailuolosuhteita koskeva tutkimustoininta. Elinkeinohallitus julkaisee harkitsemassaan 2 luku. 7 S. määräämän riittävän pitkän ajan kuluessa ja ne on annettava niin vaadittaessa kiriallisina. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen anta Tiedot on annettava elinkeinohallituksen selvitetään elinkeinoelämässä eri toimialoilla vitaan 5 : ssä tarkoitettua tutkimustoimintaa varten. maan elinkeinohallitukselle tietoja, joita tar 2 S. 6 S. tässä laissa säädetään. sen kilpailun edistämisestä on voimassa mitä asioita käsittelee elinkeinohallitus, kilpailuneu Yleisehä kannalta hyväksyttävän taloudelli Yteiset säännökset. Taloudellisen kilpailun edistämistä koskevia vosto ja kilpailuasiarnies. 1 luku seen. kuutuslaitosten valvonnasta on säädetty erik Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: taloudellisen kilpailun edistämisestä. Laki veivoilisuuden rajoja ja 33 S:ään sisältyy salas nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: Ehdotuksen 32 :ssä käsitellään ilmoitus Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun Jää voimaan. ei sisälly kiellettyä kilpailunrajoitusta, sen antaminen ja 37 :ssä on voimaantuiosään nös. j

7 - O. r. joita koskee, mahddilisiius 1pstua julkaistavaksi ko;tettuun amestoon seka tehdä muistutiiksensa asian jol;dosta tätä var ten asetetun riittävän pitkän määfäajan ku iuessa.1 rur1 fl:* - r- 3 luku --j Kilpallunrajoitusten ilmoittaminen, tt#kiminen jajutkaiseminen. :ts --. Elinkeinonharjoittajan yhdistys tai muu yh teisö taikka yhdyselin on velvoiinen elinkeinohallitukselle ilmoittamaan yhteisön tai yhdys elimen toimesta tai välityksin aikaansaadun tai toimeenpannun sopimuksen tai päätöksen tahi muun järjestelyn, joka velvoittaa supista maan tai rajoittamaan elinkeinotoimintaa tahi nodattamaan määrättyjä hintoja taikka hin noitteluperusteita. Elinkeinonharjoittajaon velvolliiih elinkei nohallitukselle ilmoittamaan sellaisen sopimuk sen tai päätöksen tahi muun järjestelyn, jossa hän on osallisena ja joka velvoittaa häntä tai toista elinkeinonharjoiftajaa noudattamaan mää rättyjä hhitoja tai hii6itteluperusteita. Edellä tässä momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvolli suus koskee vain tapauksia, joilla voi olla huo mattavaa merkitystä hyödykkeen tilaajffle, asianomaisen toimialan muille elinkeinonharjoit tajffle tahi laajoffle kuluttajapiireile. t Ilmoitus sopimuksen tai päätöksen Ltekemi sestä tahi järjestelystä isekä niihin tehdyistä muutoksista on tehtävä kolmenkymmenen päi vän kuluessa elinkeinohaiitukselle. Kilpailuneuvosto voi myöntää poikkeuksia 1 ja 2 momentissa säädetystä ilmoitusvelvolli suudesta, Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen kuuluu yh kehotuksesta ilmoittaraaw öffk b liilnllä yksin- O....nv oikeus tai muutoin tosiaslallyesu nimmaaraava asema jollakin e1inkeinotoirninii&h alalla, että kilpailun on katsottava tältä alalta puuttuvaii tai olevih olennaisesti rajoitettu. - - bt. 10. Ellnkeinohaflifillle annettavaan 8 ssä ja 9 :n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäljennös sopimuksesta. Mikäli asianomaisella ei ole s opimuksen sanamuotoa käytettävissään, on sopimuksen sisältö tarkoin selostettava. Jos kilpailunrajoitus ei perustu sopimukseen, on ilmoituksessa selostettava, mitä elinkeinotoi;nintaa kilpailunrajoitus kos kee, millä tavoin se on syntynyt ja saatettu elinkeinonharjoittajain tietoon sekä millä ta voin - se pyrkii kilpailua rajoittamaan. - Vastaavasti 9 :n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on ilmoitettava ne oikeudelliset ja muut seikat, joihin asianomaisen erikoisasema perustuu, sekä annettava tuotannon tai msryn nin laajuudesta, suoritettujen palvelusten mää rästä, liikevaihdosta tai muusta sellaisesta tie dot, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko ja missä määrin kysymyksessä laissa tar koitettu erikoisasema. ;. j -- lis. Joka osallistuu $ tai 9 :ssä tarkoitettuun sopimukseen, päätökseen tai muuhun j ärjeste lyyn tahi jolla on 9 5:n 2 momentissa tarkoi tettu erikoisasema, on velvollinen elinkeinohallituksen kehotuksesta antamaan tälle kaikki kilpaulimraj oituksen sisällön, tarkoituksen ja vaikutuksen selvittämiseksi tarpeeffiset tiedot ja asiakirjat» 12S. Selvittämästään yleisehä kannalta merkityk sellisestä kilpailunraj oituksesta elinkeinohallitus

8 sen jälkeen, kun selostusta ja aineiston julki Selostus ja aineisto saatetaan julkisuuteen laisella yhteisöllä on asiassa itsenäinen puhevalta. sensa Muutosta koskeva ilmoitus on tehtävä elintoimitusehtoja tahi ilman hyvksyttävää syytä todennut, että rekisteröity kilpailunrajoitus on kokonaan tai osaksi lakannut tahi että sitä on nen asian ratkaisua varattava tilaisuus tutustua määräämässä ajassa niiden johdosta muistutuk tarkoitettu selostus pääasiassa perustuu, on en menen vuotta selostuksen julkaisemisesta, jollei suutta koskeva elinkeinohallituksen päätös on se, jota asiakirja koskee, anna suostumustaan määrätty julkiseksi, on pidettävä salassa kym tullut lainvoimaiseksi. selostusluonnokseen ja juiikiseksi tarkoitettuun tely asianosaisten suuren lukumäärän tai muun aineistoon sekä tehtävä elinkeinohallituksen den vaativan, se voi määrätä myös selostuksen sen ]ulhseksl määräämiseen. syyn vuoksi aiheuttaisi kohtuutonta hankaluut osaisen ilmoituksen johdosta tai muutoin on distyksdie tai muulle yhteisölle, jonka asian ta, riittää, että tieto annetaan sellaiselle yli tai osan siitä salaiseksi. voidaan katsoa heitä muutoin edustavan. Täl osaiset ovat sitä varten osoittaneet tai jonka ovat olennaisesti muuttuneet, tehtävä muutok muutettu taikka että sitä koskevat olosuhteet vasti mitä 12 ja 13 S:ssä on säädetty. sesta merkintä rekisteriin noudattaen vastaa Niille, joiden i]moiruksiin edellä 12 S:ssä Mikäli elinkeinohallitus katsoo erityisten syi Milloin edellä säädetty dedoksiantomenet Se osa kertyneestä aineistosta, jota ei ole Elinkeinohallituksen on, milloin se asian joittamista. Kilpafiunrajoitusten vahingotilisten vaikutus ten poistamiseksi voidaan ryhtyä neuvotteluun. män piirissä taikka vaikeuttaa eliukeinon har rajoittaa toimiotan;amollisuuksia elliiketinoelä tyistä lupaa koskea kilpailunrajoi tuksen ulko maille ulotmviia vaikutuksia. Lupa voidaan neuvostolle esitys 15 :ssä tarkoittmun neu myöntää ainoastaan milloin vieraan vallan kans sa tehty sopimus sitä edellyttää. votteluun ryhtymisestä. keinonharjoittaja, jota Itilpailunrajoitus välittö mästi koskee, kuluttajain asianosaiskelpokun yhteenliittyrnä tai pa&ansaajain keskusjärjestö. tarkoitettua esitystä, voi sen tehdä myös elin panemaa tai noudattamaa kilpailunrajoitusta esitys koskee, tilaisuus määräajassa antaa Itir antaa eli nkeinonharjoittaj alle, jonka toimeen na hylätä, kilpailuneuvoston tulee sen johdosta tetä tutkittavaksi ottamatta tai pemsteettoma jallisen vastineensa asiassa. Kilpailuneuvosto myös suufliseti. - voi kuulla tästä asiasta elinkeinonlarjoittajaa keinonharjoittajia, joihin 1 momentissa tarkoi tettu kilpailmirajoitus kohdistuu. kin, kun hän ei ole tehnyt esitystä. Neuvottelu ei saa ilman valtioneuvoston eri Kilpafluasiamiehen asiana on tehdä kilpailu jj kilpailuasiamies ei tee 1 mornendssa Kilpailuneuvoston tulee ryhtyä neuvottekiun, Kilpailuneuvosto voi myös. kuulla niitä elin jollei 16 5 :ssä tarkoitettua esitystä heti jä Kilpailuasiamiestä on asiassa kuultava silloin

9 22. ;L 25S. 2O. luku. Tiiäriinhallitus. neuvoston kokoukseen sekä velvoittaa tiimän eslttämään ]jkekirj ansa, ldrjeenvahtonsa, pöy vassa asiassa kehottaa asianosalsta saaduniaan /72 l[!r- TjfP valtioneuvostolle. 21 S3. ;ijj julkiseksi. katso sen voivan tapahtua julkisesti. on käsiteltävä kiireellisenä. sen puoleen, joka veivoittakoon asianosaisen sakon uhalla antamaan asiakirjat lääninhailituk jen esittämisveivollisuutta ei täytetä tai asianosainen jää ilman laillista estettä neuvoston MUloin 1 momentissa tarkoitettua asiakirjo tävät asiakirjat. täkirjansa ja muut kuipailunrajoitusta selven kääntyä asianosaisen kotipaikan lääninhallituk kokoukseen saapumatta, kulpailuneuvosto voi taviksi tahi neuvoston kokoukseen saapumaan. sdlle sen toimesta idipailuneuvostolle toimitet mittuaan ensimmäisen uhkasakon asettaa toisen uhkasakon. Tällainen asia lääninhailituksessa tä annettua määräystii, lääninhallitus voi tuo tapauksessa kilpailuneuvoston esityksestä koko naan tai määräaj aksi kieltää kilpailunrajoituk jetuin ovin, mikäli neuvosto ei jossakin asiassa Jollei asianosainen uhkasakosta huolimatta täy Milloin neuvottelu ei ole johtanut kilpailun kettyneet asiakirjat tai osa nhistä voidaan mää 151 oituksenvahingollisten vaikutusten pois tami Valtioneuvosto voi 21 :ssä tarkoitetussa seen, kilpailuneuvoston tulee ilmoittaa siitä sen toimeenpanernisen ja noudattamisen, mi- Neuvosto voi määrätä, uitä neuvottelus ts Neuvottelu kflpailuneuvostossa käydään sul dä tai soveltaa sellaista sopimusta tahi muuta tosiasialjis ta järjestelyä, jonka mukaan eri elfri hinnan saa alittaa. maassa myytävien tavaroiden kaupassa et saa ali:ttaa tiettyä hintaa tai asettaa ohjehintaa. ellei samalla selvästi ilmoiteta, että - vaatia seuraavalta myyntiportaaha, että koti kannalta hyväksyttävää jät-jestelyä tahi mflioin muutoin on erityisiä syitä olemassa. joku heistä antaa tarjouksen tavaran myynnistä keinonharjoittajien tulee keskenään neuvotel a neuvosto. Hakemuksen johdosta on kuulteva kotimaassa..,.oirr;- 24. tai ostamisesta tahi palveluksen suorittamisesta rajoituksen harkitaan aiheuttavan kustannusten tai olla muussa yhteistoiminnassa, ennen Ioain kflniluneuvostoa ja kilpailuasiamiestä. tää kirjallisen hakemuksen perusteella valtio iyvaksi, tai muulla tavoin edistavan yleiseita säästöä, joka pääosaltaan tulee kuluttajan ja kilpailuasiamiestä sekä kiipalluneuvostoa. van. Peruuttamisesta on kuuhava luvannaitu aa muuttuneet, valtioneuvosto voi peruuitaa lu tälnisen jälkeen olosuhteet ovat olennaisesti Elinkeinonharjoittaja ei saa ilman lupaa Elinkeinonharjoittaja ei saa ilman lupaa teh Edellä 23 ja 24 ssä mainitun luvan myön Lupa saadaan myöntää, milloin kilpailun jos lupaa kaytetaan vaarin tai jos sen mnyn Kie1iett kilpailuna)&tukset. tämän

10 28. olla oikeustieteen kandidaatin ttutkinto. Muista jäsenistä tulee kolmen olla sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat kuluttajien ja palkan saajien erityisiä olosuhteita, sekä koln,:en hen kilötä, jotka ovat perehtyneet elinkeinonhar johtajien olosuhteisiin. Kilpailureuvostoon voidaan perustaa pu heenjohtajan virka, joka voidaan määrätä myös sodimuspaikkaiseksi. 27. Kilpailuneuvosto on päätösvaltainen, puheenjohtaja vähintään neljä muuta kun varapuheen detty, puolesta puheenjohtaja voi Idipailuntuvoston menpiteisiin. Kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen esteeffirsyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty. Kilpailuneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. 29 S. Kilpailuneuvoston päätökset ovat julkisia, ellei neuvosto riitä erityisestä syystä päätä ko koiaan tai osaksi salassa pidettäviksi. 7 luku. Erityiset säännökset. 30 S. Asianosainen, joka ei tyydy Idipailuneuvos ton tai elinkeinohallituksen tämän lain nojalla 2 osoittaneet tai jonka voidaan katsoa heitä muu toki edustava:n. Tällaisella yhteisöllä on asiassa itsenäinen vaijtusojke,js Sopimukseen tai muuhun järjestelyyn sisäl tyvää ehto:a, joka on tämän lain 23 tai 24 :n vastainen tahi jonka valtioneuvosto on 22 :n nojalla kieltänyt, ei saa soveltaa tai panna täy täntöön. 32. Edellä 6, 8, 9 ja 11 :ssä säädetty ilmoitusja tiedoksiantoveivollisuus sekä 19 S:ssä sää detty velvollisuus asiakirjojen esittä.lriseen ei koske teknililisluontoista ammattisalaisuutta. Elinkeinonharjoittajalle tai ehuikeinonharjoit tajain järjestölle ei saa tuottaa aiheettomia kus tannuksia eikä julkisuudella tat muutoiriaan suurempaa haittaa kuin asian selvittämiseksi on tarpeellista. 33. Tietoa, joka on hankittu tai muutoin saatu tämän lain nojalla, ei saa käyttää yksityiseksi hyödyksi eikä myöskään ilmais ta sivulliselle, ellei sitä säädetyssä järjestyksessä ole päätetty julkiseksi., 4 loka ril&oo 23, 24 tai 33 :ssä säädetyn Idellon taikka, joka jättää täyttämättä 6, 8, 9 tai 11 ssä säädetyn ilmoitus- tai tiedonanto veivollisuuden tahi tahallansa antaa elinkemo hallitukselle, kilpailuasiamieheile tai kilpailu neuvostolle näissä tapauksissa tai muutoin vää rän ilmoituksen tai muun tiedon, rangaistaan sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankaudella, jollei riikoksesta ole muualla säädetty airkarampaa rangaistusta.

11 iissä 24 päivänä marraskuuta Tasavallan Presidentti URHO KEKKONEN vhnisteri Jussi Liimamo

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista

Laki kilpailunrajoituksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 Laki kilpailunrajoituksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisesta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot