ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän"

Transkriptio

1 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja talotidellista kasvua. Tehokkaan aiijnei marcintkanismi suosii iaa lin&eht n tj luo edelily ØPlemassaolevien vimfit irnselle taloudellista kasvua ai0_stau väliä tavalla. Silloin kun netta ei esiinny ja vahingolj]iset ld1pk tukset on poistettu, kilpa hintatason valcavuudes ta. -: Ensimmäinen kilpailunrajoituksi a koskeva laki maasamme olj laki talouselämässä esiin tyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta (47/ 57), joka tuli oimaan 1 päi änä tammikuuta 195$. Sen sisältö voidaan tiivistää kilpailunrajoituksia koskevien tietojen hanikldrniseen ja niitä kskevien selostusten.jumis määrähintajärjesteimän kieltä i f tapauksisa ja tarjousk elli ie kieltä mis-een. Sanotun pääasiassa i1ltifij-oitusten selvittämiseen ja julkaisemiseen -perus rnvn lain ei kuitenkaan katsottu täyttäneen sille asetet tuja ennakkoehkäisviä tavoitteita. Tämän vuoksi ja koska laki ei myöskään antanut viran omaisille tarpeeksi mahdollisuuksia puuttua havafttuffiin epäkohtiin, annettiin 3 päivänä tammikuuta! 1964 edelleen voimassa oleva laki taloudellisen kilpailun edistärnis estä (1/64). Tähän - lakiin otettiin kilpauilunrajoitusten s-elvit tämis- ja julkaisemismenettely sellaisenaan, kun taas SmääräJ]intakieito tehtiin yleiseksi. Kilpai lunraj oittisten vahingollisten vaikutusten pois tamis een on laissa pyritty erityisellä neuvo-ttelu menettelyllä. Lain mukaan nimittäin elinkeino vapausneuvosto voi e1keinovpaiiriraston (jona toimii patentti- ja rekisterihailituksen el-inkeinovapausosas to) esityksestä ryhtyä neu 17754/72 teita. Niinpä siinä ei ole tmiöii-taa sääteleviä määräyksiä, vaikkutbhin nan on katsottava seka lamtttt en etta yleensä kilpailuasioidn 1ioid oi evan olerniaisen tärkeän. Neutteittely ei myöskään ole osoittautunut jousta vaksi ja tehokkaaksi, mihin on oleniasesti vai kuttanut itilpailuasiamiehen puutt ir en tut O -. 0 kmiuicsia suonttavan vifastotason ja tavallaan f finivahaa käyttääneuvoston väliltä. Mai nitt-akoon tässä että nykyistä lakia va imistellut komit ehdotti tällaisen viranomaisen asettaiinikään on pidet tävä tavoittena, että kilpaiimrajoiniksia koske va n lainsäädännön soveltamisala on mahdoifi simman laaja. Tässä suhteessa n todettava, että nykyisessä laissa on varsin paljon poik keuksia. Edellä mainittujen ja jäljempänä asian omaisissa yhteyksissä mainittavien syiden vuoksi on nykyisen JdIpailunajoituksia koskevan lain uudistamista pidettävä tarpeellisena.1 varsinkin ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän nön mei Idtyksen kuluttajan edun kannalta. Täl löin ei kuitenkaan ole syytä -siirtyä kielto periaatteen kannalle eli Idipailunrajoitusten yleiseen ki-eltämiseen; vaan olisi pi täydyttävä tutkimus-, julkisuus- ja väärinkäyttö- (puuttu minen kilpaflunraj-oitukseen silloin kun sillä on vahingollisiä vaikutuksia) periaatteisiin. Koska ehdotetut muutokset koskevat sangen monia nykyisen lain kohtia, on pidettävä asian mukaisena, että uudistus toteutetaan uuden lain muodossa. i CMJIVflJ - - säännökset r Lain. yleinen tarko ims on ehdotuksessa-r säi lytetty voimassa olevan lain mulcaisena. Tar koituksena on siten yiei seltä kannalta hyväk sv-ttävä-n taloudeffisen kilpailun edistämiiaen

2 ta r4 4 muutettu ensiksikin sen vuoksi, tt nykyisen den yksinkertaistamiseksi fajoituttu peikkään kuvuutta ja vastikkeeffisuutta. Elinkeinonhar Ehdotuksen 2-. sa meflgni! lam tar lyttänyt, että käsitteeseen hyödyke sisältyy voi koittama ehnikieiaonharjoittaja Maqtelmaa on ammattimaisesti ja yrittäjänä animattimaisesti toimivien kesken. Ehdotuksessa onkin käsittei lain käsitesisältö on ulkinnavrainen ja epä ammattimaisuusedellytykseen, joka sekään ei tosin aina ole aivan tarkasti määriteltävissä. tunnusmerkkeinä toiminnan toistuvuutta, j at on nimenomaan lausuttu, että tällaisena voi julkinen oikeushenkflö. Tällä sanonnaila ei kuil kalastusta ei myöskään ole luettu lain piiriin olla luonnollinen henkilö sekä yksityinen ja seen toimintaan hallitus on lähinnä vero-oikeu dessa esitetyn käsityksen mukaisesti korostanut nykyisestään. Lait; sovellutusalaa ei myöskään ole tarkoitettu muutettavaksi sillä, että määri yksinomaan käsitettä hyödyke. Hallitus on edel tenkaan asiallises d muuteta lain sovellutusalaa velukset, ilcäyttöoikeudet ja ainee ttomat varafli suusoikeudet. työmarkkinoita koskevat sopimukset jätetty kokonaan lain sovellu tusalan ulkopuolelle. Maatilatalouden harjoittamista, poronhoitoa ja oittaj an henkilön täsmentämis eksi ehdotuksessa telmässä on vaihdannan kohteena käytetty Nykyisen lain tapaan on ehdotuksen 3 :ssä Raj oittaessaan lain sovellutusalan aimmattimai selvä, siinä suhteessa, että laissa tehdään ero massa olevan lain tarkoittamat tavarat, pal flt L.iff. if..jå0fi5 r otanet7aatteet. Kie1top ri2atetta--di laissa iii.... edlleeh:clemaan ensisijaisina julkisuus- ja vai tan niukati. Lain soveltamisessa ulevat. siis sopiavapiden periaatetta rajoiti verrat ni tysluottopankicien sekä luotto-osakeyhtiöiden mielessä pidettävä rättävänä, ja haflinis tulee ten tuctd markicitiede3iytys ten sel vientitavaroiden ja palvelusten tarjota - Yhdenmukaisesti nykyisen lain ulkomaan! litus ehdottaa miös rsuomalaisen toimiston ar jonnan ruiljjattam1sji ulkopuolelle joten tämä Iaki tulisi koskemaan vain sisäve nnt ja suomalaisten sqami välistä liikennettä. Sanottuun tavaroiden.jjab lain ulkopuolelle jätetty edelleenkin pankit sekä osakeyhtiöt, koska liike-, säästö-, osuus- ja kun valvonnasta, muun ohessa kilpailunedistämis velusten tarjontaan voitaisun lakia ku tarkoituksessa, on säädetty 29 päivänä elokuuta hyvän vakuutustavan vaatimusten täyttämiseksi toimittamassaan valvonnassa voinut puuttua va ole kuitenkaan kilpailunedistämislai nsäädännön Ehdotuksen 3 :n 3 momentin muicaiton lisätty lain ulkopuolelle jäävään piiriin luotto Vakuutusiaitosten valvonnan osalta on det kuutusalan kilpailunrajoituksiin. Valvontaa ei. tava, että niiden valvontaa suorittava sosiaalija terveysministeriön vakuutusosasto on lälinina maiie lutusalan ulkopuolelle ehdotetaan jätjäbi kauppaa koskevien saannosten anssa lam osin niin se ei o stu telrnna. :. tämismidolliuutta, hffitus pitää sitä periu Koska &1or kuitenkin laajentaisi ulicomais seen, siis Suomessa as.uvaan asiakaspll. HaJ. soveltaa, mikäli valtioneuvosto min 1969 annetulla pankjcitarkastuslailla (548/69). tien r1&omaua asuvan paaiirnehirn, jotka eiaica toiimavien. tavalk tabliikafle. Kuitenkin o4fhuttatt e voida soveita 1 -?r?arso ; W.7toiUI markkmomnane seka.aiden suhteen noudatet 1 staj1en maanainimojien ja - 4 L iz1fc -.ff. 1

3 saan hallitus ei ole määritellyt yksityiskohtal taloudellisen kilpailun niin lain merkitsemistä todeta.,il Kilpailuolosuhteiden arvostelerniselle on aina kuhdistaa vain niihin aioihin, joissa kilpailun rajoitus on merkitty rekisteriin tai sen ole rattain rajoiteut. I(äytä.nnössä fämä on jöhta nut siihen, että toimialatutkunukset on voitu tyksiä iseitä säädännöifiset edellytykt tykiln ttta vien tietojen ha kimisek&lvat ktjitenkifver ensiarvoisen tärkeää tuntea kyseessä olevan toimialan ja usein myös siihen läheisesti liit tyvien alojen toiminnailiset edellytykset yleensä rakenteeseen ja käyttäytymiseen liittyvistä teki kohdistuvaa tu tkimust oiinintaa koskevan luvun. mintaa varten tarvittavia tietoja. Ehdotukses Ehdotuksen 6 :n muicaan elinkeinonhar joittaja on velvollinen antamaan tutidrnustoi jöistä, jotka vaikuttavat kilpailun tehk1musasteeseen. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa lakiin o tettavaksi erityisen ldlpailuok suhteisiin massaolo on muutoin voitu ennen rekisteriin ja siis saada selvitys niistä alan rnarlikincinti semmin sitä mitä tietoja sanottu velxoliisuus velvollisuus koskee kaikkia tutkittavan toimialan yleisten kiipailuolosuh teiden selvittämi esittämiseen. Hallitus katsoo, että tiedonanto vain tietojen antamiseen, ei siis asiakirjojen koskee. Sanottu velvollisuus rajoittuu kuitenkin seksi tarpeellisia tietoja, ei kuitenkaan teknil aika. Tiedot on av-kirjalliseios viran on yleise hä kannalta hyväksyttä.vän taloudeffi tua tä än tavoitteen saavuttamiseksi. Koska ja sen tulosten jullcaiseininen tulee siis tapah sen kilpailun edis täminen. Tutkirnustöim innan Kuten edellä o& todettu, lalin tarkoituksena lislucntoisia ammattisalaisuuksia. Tiedonanto velvollisuuden täyttämis.eicsi on elinikeinonhar joittaj alle ehdotettu varattavaicsi riittävän pitkä omainen sitä vaatii.idfl ti lisännyt oma-aloitteisen ilmoitusvelvolilsuuden tulee kehotuksetta ilmoittaa elinilceinohallituk Kilpailunrajoilusten llmozttaminen, irakiminen telyt, jotka velvoittavat häntä ttai toista elin tapauksia, joilla voi olla laajempaa merkitystä. keinonharjoittajaa noudattamaan Elinlceinonharjoittajan tulee siis harkita kilpai lytykset olemassa. Oma-aloitteisen ilmoitusvel vollisuuden ulkopuolelle jäisivät muun muassa / r 2 m omentin toisessa virldceessä mainitut edel pääosin voimassaolevanriain 2 luvun säiinnök lauseessa tarkoitettu ilmoitusveivollisuus on iunrajoitu kseen ryhtyessään ovatko lain 8 :n Ehdotuksen 3 luvun säännökset pohjautuvat piiriin yksityiset elinkeinonharjoitta jat, joiden kuitenkin fajoitettu koskemaan vain sellaisia hintoja tai hinnoitteluperusteita. Edeffisessä määrättyjä siin. Nykyiseen lakiin verrattuna hallitus on selle sellaiset sopimukset, päätökset ja järjes.r1i1 ja jrdkaiseminen,1., j. harjoittajule taikka niiden julkaiseminen kat tämiseen kuuluvien tehtävien toteuttamisesta vaint milloin &ittkimustuioksffla on huomatta siis otettava huomioon se, mihin kilpailunedis tus Fehdottaa, että jullc aiseniinen saa tapahtua vaa merkitystä ktiluttajiillie tai alan elinkehion edellä on jo viitattu. Jos esim. yieiseltä kan sen lopputuloksen pernstelemisen kannalta on asianosaisia ennen. tutkimusten julkaisemista. julkisuusharkinnan rajoihin muutoin niin halli välttämätöntä. Elinkeinohallitukselle on asetet sotaan muuten tarpeelliseksi. Harkhinassa on tu 7 :n 2 momentissa vehtollisuus kuulla nalta liyväksyttävän taloudellisen kilpailun edis tämisen ei katsota vaativan jatkotoimenpiteitä tietyssä asiassa, viranomainen voi t julkaista aineiston enintään siltä osin kuin se tutkimuk julikisuudesta yleensä on säädetty. Mitä tulee

4 . dotukseen nykyisen lain 7 ään sisältyvää ii keinonharjoittaja on myös veivollinen ilmoit Hallitus ehdottaa ldlpailunrajoimssebstuksia tavat siten jäädä järjestelyt, jotka koskevat elinikeinonharjoittajaii aikaansaa.missa toimitus tarpeellisia. Uutta pykälässä on se, että elin nen muuta tämän luvun tarkoittaman utkunus selostus saadaan laatia vain niistä kilpailun julkaisemisella ei voida katsoa levan merki lisen kilpailun edistämisessä. Selostamatta saat- teloa. Samalla ehdotuksessa on täsmennetty sittelyä. Menettely on erityisen tarpeellinen tusvulvuilisuuden kohteena ovat, kuten nyikyi tamaan kilpailunrajoituksen vaikutuksen selvit kityksellisiä (12 ). tystä yleisehä kannalta hyvälcsyttävän taloudel raj oitulisi sta. sisällön ja :tarkoitujcsen selvittämiseksi ovat sinikin, ne utiedot, jotka kilpaiiimrajoituksen tutkimusta. Siten r tätä menettelyä voitaisiin käyttää tarpeellisten selvitysten hanidd1miseksi tuksen 2 luvan tarkoittamaa yleistä toimiala kieltotilanteissa.-. - moitusveivollisuutta koskevaa esimerkldiluet sanotun velvollisuuden rajoja (11 ) Ilmoi toiminnan kannalta. rajoituksista, jotka yleiseltä kannalta ovat mer koskevaa säännöstöä muutettavaksi siten, että Hallitus ei ole ul-tänyt taroeeffisena ottaa eh kirjat. Ehdotettu selvennys on tarpeellinen en Tarkoitus on jättää selostuste.n ulkopuolelle situkset, ohjeet tms, joiden rekister dimisellä ja sellaiset rajoituksina vähämerkitykselliset suo pauksissa, jotka eivät.välttämättä vaadi ehdo tämiseksi tarpeelliset tiedot ja esittämään asia Nykyisen laki 8 n sanamuodon mukaan selostus on laadittava selvi tetyistä kilpailun rajoirtukseen kohdistuvia selvityksiä niissä ta esim. tilanteissa, jotka vaativat kuireeflistä kä tn nojalla voitaisiin hankkia tiettym kilpailun Kilpailunjtingj ta koskevien syyteilmoitusten tekeminen. mästi koskee. Ehdotuksen 16 :n 2 momen - Ensisijaisena esityksent oi jjj nonharj uittaj alla, jota kilpailimrajoitus välittö Endctiksen, iukan valtioneuvosito- vjq orkeun.qai y,v1stetm pakotemaataykseirta. tä säännöstä, joka. sisältää vain elkän )kjeito «J..;: -a h r ten vahingoilisten vaikutusten poistamista kos heena olevaan iukuua.. (22 ). Samal1a. nykyis taessaan ja esityksenteko-oikeus on nykyisin sillä ehnkei sun on ehdotettu eräitä mjie. - tusten poistamismenekq k ei ole ;ta iksa4 noudattamis lva hallituksen mielestä kaikkien kilpailunrajoitus kevien säännösten tulee. sisältyä samaan liikuun. Näin ollen on myöskin valtioneuvoston kielto-oikeutta koskeva säännöstö siirretty pu ten rnateriaaiij.w4j-.l tärkeätä, että kilpailuasioita tutkivan elinkei nohailituksen ja päättävää valtaa edustavan neuvoston ohella on tällainen itsenäisssä ase tehtävien lisäksi ldipailuasiamielien tulisi sa ten poistamista koskevissa, asioissa rtotlssrjalnen ru stettavail4e uudelle viranomaiselle, kilpailuasia miehelle (16 ). Hallituksen mielestä on siffly sana neuvottelu. Tämä johtuu siltä, että... 4(nt r asioissa ehdotetaan silfrettäväksi pe Ehdotuksen 4 luvun otsiikkoun ei enäk si Neuvotteluesitysten tekemiseen liittyvien pa stt74zmen massa oleva viranomainen. oituste;i vabingollist en vakziusten malla valvoa neuvostossa yleistä etua. Yleisel tä kannalta harkintaa vaativana tehtävänä asiamiehelle kuuluisi lisäksi kilpailunedistämisasiol Kilpailunrajoi rnsten vahingollisten vailciittis

5 einkefrionjittaja. voi saada poukkeusluvan kielietyn kiluarajoituksen toimeenpanemi Ojr4O seen. i51ill Ehdotuksen 24 :ssä olevan ns. tarjouskar teiiki&lo.n sovehainisala on laajennettu koske maan paitsi nimenomaisia sopimuksia myös. muita vastaavia tosi.asiahisia järjestelyjä. Poik keusluvan myöntäminen on esityksen mukaan valtioneuvoston tehtävä. Poikkeusluvan myön tämisen edellytyksiä koskevaa säännöstä on ehdotuksen 25 :n 2 momentissa sekennetty siten, että kuluttajan etu on erotettu selvästi eriifiseksi edellytyskohdaksi. Muutos sisältyy myös sanotun pykälän 3 monienttil!n, jossa lu van peruuttamisasioissa on kuuhava kilpailu asiamiestä ja Idipailuneuvostoa. ni- 5i!Z1 Kilpattw2ewosto Nykyistä elinkeinovapausneuvoston nimeä on pidetty liian pitkäitä ja harhaanjoktavana, joten hailitsittää neuvost& nimen miutet tavaksi kipahiuneuvostoksi. Neuvoston kokoonpatiosta on määräykset 26cSS:ssä, jonka 4 momentin mukaan voidaan perustaa erityinen puheenjohtajan virka, jonka pätevyysvaatimulcset o määrätään asettl!ksessa. 1-lallitus edellyttää että puheenjohtajan samoin kuin vrapuheeijohtajcnk in tulee olla Jakimie hiä. i0 on yksinkurtaistanut neuvoston paätösvaltaa koskevaa säännöstä Ehdotuksen 27 :n 1 momentin mukaan päätösvaltaisuu teen nimittäin riittää puheenjohtajan taivara puheenjohtajan sekä vähintään neljän muun senen läsnäolo. Nykyisen iainvaatlinu s siitä, että ns. etujärjestöjäseniä on sekä elinkeino elämän että toisaalta kuluttajien Puolelta olta va saapuvifia yhtä monta, on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Säännöstö jopa it5tottanut säännöksen, jonka mukaan kilpaiimeu voston päätökset ovat julkisia, ellei se ityi sestä syystä päätä niitä salassa pidettäviksi. :tt Erityiset säännökset Elinkeinovapausviras:ton päätöksist saadaan nkyisin hakea muutosta valittamalla. Tätä kos keva säännös sisältyy lakiin patentti- ja rekis teri.hallituksestaf annetun lain muuttamisesta (574/71). Valitusviranom:inen on patentti- ja rekisterihailkuksen valitusosasto, jonka päätök sestä saadaan edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on yhdenmu kainen teollisoikeutta koskevien asioiden kans sa eli 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Elinkeinovapausneuvoston päätöksistä saadan taas valittaa suoraan korkeimpaan hauaito oikeuteen valitusajan ollessa 60 päivää pää töksen antamisesta. Neuvostoa koskeva muu tose1itakus4annos t sisaltvy nyky;se Lk1paI lunedistämislain 27 :ään. Lukuunottamatta va1tioneudstön päätökalä voidaan ehdotuksen 30 :n muk sekä elin keinohallituksen että kilpailuneuvoston pää töksistä säännönmukaisesti valittaa korkeim paan haiinto-okeuten. Jalituksen suhteen on noudatettava mitä laissa muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50) on säädetty. Siten valitusaika on 30 päivää nilätöksen tiedoksi saannista; mikä aika hallituksen käsityksen mukaan on riittävän pitkä. Ehdomksen3O :n 2 momenttiin on kui tenkinr sisällytetty erityissäännös niistä valituk sista, jotka koskevat reldsteröintiselosrnsta :ja aineiston julkisuutta. Näissä asioissa valitus oikeus on, kuten 7 :n mukaisessa muistu tuk senteossaldn myös ns. kollektiivisella asian osaisella. Ehdotuksessa on siis paiatm siihen järjestelmään, joka alkuaan tuli voimaan ta

6 Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä mattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muu velusten tarjontaa ulkomaille siltä osin, kuin Pankkien ja luotto-osakeyhtiöiden sekä va Ellei valtioneuvosto toisin määrää, tätä lakia ne eivät kohdistu suomalaiseen asiakaspiiriin, eikä suomalaisen tonniston tarjontaa ulkomaanliikenteessä. tyistä tahi julldsta oikeushenkilöä, joka am hyödykkeitä. jestelyihin, jotka koskevat työmarkkinoita, maa koskevat suomalaisten vientitavaroiden tai pal laissa jokaista luonnollista henkilöä tai yksi ei sovelleta sopimuksiin tai järjestelyihin, jotka tilatalouden harjoittamista, poronhoitoa tai ka lastusta. Tätä lakia ei sovelleta sopimuksiin tai jär 3. toin vas&etta vastaan hankkii tahi luovuttaa Elinkeinohaffitus tekee tutkimuksia, joilla vallitsevia yleisiä kilpauuolosuhteita. laajuudessa suorittamiensa tutkimusten tuiok Kitpailuolosuhteita koskeva tutkimustoininta. Elinkeinohallitus julkaisee harkitsemassaan 2 luku. 7 S. määräämän riittävän pitkän ajan kuluessa ja ne on annettava niin vaadittaessa kiriallisina. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen anta Tiedot on annettava elinkeinohallituksen selvitetään elinkeinoelämässä eri toimialoilla vitaan 5 : ssä tarkoitettua tutkimustoimintaa varten. maan elinkeinohallitukselle tietoja, joita tar 2 S. 6 S. tässä laissa säädetään. sen kilpailun edistämisestä on voimassa mitä asioita käsittelee elinkeinohallitus, kilpailuneu Yleisehä kannalta hyväksyttävän taloudelli Yteiset säännökset. Taloudellisen kilpailun edistämistä koskevia vosto ja kilpailuasiarnies. 1 luku seen. kuutuslaitosten valvonnasta on säädetty erik Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: taloudellisen kilpailun edistämisestä. Laki veivoilisuuden rajoja ja 33 S:ään sisältyy salas nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: Ehdotuksen 32 :ssä käsitellään ilmoitus Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun Jää voimaan. ei sisälly kiellettyä kilpailunrajoitusta, sen antaminen ja 37 :ssä on voimaantuiosään nös. j

7 - O. r. joita koskee, mahddilisiius 1pstua julkaistavaksi ko;tettuun amestoon seka tehdä muistutiiksensa asian jol;dosta tätä var ten asetetun riittävän pitkän määfäajan ku iuessa.1 rur1 fl:* - r- 3 luku --j Kilpallunrajoitusten ilmoittaminen, tt#kiminen jajutkaiseminen. :ts --. Elinkeinonharjoittajan yhdistys tai muu yh teisö taikka yhdyselin on velvoiinen elinkeinohallitukselle ilmoittamaan yhteisön tai yhdys elimen toimesta tai välityksin aikaansaadun tai toimeenpannun sopimuksen tai päätöksen tahi muun järjestelyn, joka velvoittaa supista maan tai rajoittamaan elinkeinotoimintaa tahi nodattamaan määrättyjä hintoja taikka hin noitteluperusteita. Elinkeinonharjoittajaon velvolliiih elinkei nohallitukselle ilmoittamaan sellaisen sopimuk sen tai päätöksen tahi muun järjestelyn, jossa hän on osallisena ja joka velvoittaa häntä tai toista elinkeinonharjoiftajaa noudattamaan mää rättyjä hhitoja tai hii6itteluperusteita. Edellä tässä momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvolli suus koskee vain tapauksia, joilla voi olla huo mattavaa merkitystä hyödykkeen tilaajffle, asianomaisen toimialan muille elinkeinonharjoit tajffle tahi laajoffle kuluttajapiireile. t Ilmoitus sopimuksen tai päätöksen Ltekemi sestä tahi järjestelystä isekä niihin tehdyistä muutoksista on tehtävä kolmenkymmenen päi vän kuluessa elinkeinohaiitukselle. Kilpailuneuvosto voi myöntää poikkeuksia 1 ja 2 momentissa säädetystä ilmoitusvelvolli suudesta, Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen kuuluu yh kehotuksesta ilmoittaraaw öffk b liilnllä yksin- O....nv oikeus tai muutoin tosiaslallyesu nimmaaraava asema jollakin e1inkeinotoirninii&h alalla, että kilpailun on katsottava tältä alalta puuttuvaii tai olevih olennaisesti rajoitettu. - - bt. 10. Ellnkeinohaflifillle annettavaan 8 ssä ja 9 :n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäljennös sopimuksesta. Mikäli asianomaisella ei ole s opimuksen sanamuotoa käytettävissään, on sopimuksen sisältö tarkoin selostettava. Jos kilpailunrajoitus ei perustu sopimukseen, on ilmoituksessa selostettava, mitä elinkeinotoi;nintaa kilpailunrajoitus kos kee, millä tavoin se on syntynyt ja saatettu elinkeinonharjoittajain tietoon sekä millä ta voin - se pyrkii kilpailua rajoittamaan. - Vastaavasti 9 :n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on ilmoitettava ne oikeudelliset ja muut seikat, joihin asianomaisen erikoisasema perustuu, sekä annettava tuotannon tai msryn nin laajuudesta, suoritettujen palvelusten mää rästä, liikevaihdosta tai muusta sellaisesta tie dot, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko ja missä määrin kysymyksessä laissa tar koitettu erikoisasema. ;. j -- lis. Joka osallistuu $ tai 9 :ssä tarkoitettuun sopimukseen, päätökseen tai muuhun j ärjeste lyyn tahi jolla on 9 5:n 2 momentissa tarkoi tettu erikoisasema, on velvollinen elinkeinohallituksen kehotuksesta antamaan tälle kaikki kilpaulimraj oituksen sisällön, tarkoituksen ja vaikutuksen selvittämiseksi tarpeeffiset tiedot ja asiakirjat» 12S. Selvittämästään yleisehä kannalta merkityk sellisestä kilpailunraj oituksesta elinkeinohallitus

8 sen jälkeen, kun selostusta ja aineiston julki Selostus ja aineisto saatetaan julkisuuteen laisella yhteisöllä on asiassa itsenäinen puhevalta. sensa Muutosta koskeva ilmoitus on tehtävä elintoimitusehtoja tahi ilman hyvksyttävää syytä todennut, että rekisteröity kilpailunrajoitus on kokonaan tai osaksi lakannut tahi että sitä on nen asian ratkaisua varattava tilaisuus tutustua määräämässä ajassa niiden johdosta muistutuk tarkoitettu selostus pääasiassa perustuu, on en menen vuotta selostuksen julkaisemisesta, jollei suutta koskeva elinkeinohallituksen päätös on se, jota asiakirja koskee, anna suostumustaan määrätty julkiseksi, on pidettävä salassa kym tullut lainvoimaiseksi. selostusluonnokseen ja juiikiseksi tarkoitettuun tely asianosaisten suuren lukumäärän tai muun aineistoon sekä tehtävä elinkeinohallituksen den vaativan, se voi määrätä myös selostuksen sen ]ulhseksl määräämiseen. syyn vuoksi aiheuttaisi kohtuutonta hankaluut osaisen ilmoituksen johdosta tai muutoin on distyksdie tai muulle yhteisölle, jonka asian ta, riittää, että tieto annetaan sellaiselle yli tai osan siitä salaiseksi. voidaan katsoa heitä muutoin edustavan. Täl osaiset ovat sitä varten osoittaneet tai jonka ovat olennaisesti muuttuneet, tehtävä muutok muutettu taikka että sitä koskevat olosuhteet vasti mitä 12 ja 13 S:ssä on säädetty. sesta merkintä rekisteriin noudattaen vastaa Niille, joiden i]moiruksiin edellä 12 S:ssä Mikäli elinkeinohallitus katsoo erityisten syi Milloin edellä säädetty dedoksiantomenet Se osa kertyneestä aineistosta, jota ei ole Elinkeinohallituksen on, milloin se asian joittamista. Kilpafiunrajoitusten vahingotilisten vaikutus ten poistamiseksi voidaan ryhtyä neuvotteluun. män piirissä taikka vaikeuttaa eliukeinon har rajoittaa toimiotan;amollisuuksia elliiketinoelä tyistä lupaa koskea kilpailunrajoi tuksen ulko maille ulotmviia vaikutuksia. Lupa voidaan neuvostolle esitys 15 :ssä tarkoittmun neu myöntää ainoastaan milloin vieraan vallan kans sa tehty sopimus sitä edellyttää. votteluun ryhtymisestä. keinonharjoittaja, jota Itilpailunrajoitus välittö mästi koskee, kuluttajain asianosaiskelpokun yhteenliittyrnä tai pa&ansaajain keskusjärjestö. tarkoitettua esitystä, voi sen tehdä myös elin panemaa tai noudattamaa kilpailunrajoitusta esitys koskee, tilaisuus määräajassa antaa Itir antaa eli nkeinonharjoittaj alle, jonka toimeen na hylätä, kilpailuneuvoston tulee sen johdosta tetä tutkittavaksi ottamatta tai pemsteettoma jallisen vastineensa asiassa. Kilpailuneuvosto myös suufliseti. - voi kuulla tästä asiasta elinkeinonlarjoittajaa keinonharjoittajia, joihin 1 momentissa tarkoi tettu kilpailmirajoitus kohdistuu. kin, kun hän ei ole tehnyt esitystä. Neuvottelu ei saa ilman valtioneuvoston eri Kilpafluasiamiehen asiana on tehdä kilpailu jj kilpailuasiamies ei tee 1 mornendssa Kilpailuneuvoston tulee ryhtyä neuvottekiun, Kilpailuneuvosto voi myös. kuulla niitä elin jollei 16 5 :ssä tarkoitettua esitystä heti jä Kilpailuasiamiestä on asiassa kuultava silloin

9 22. ;L 25S. 2O. luku. Tiiäriinhallitus. neuvoston kokoukseen sekä velvoittaa tiimän eslttämään ]jkekirj ansa, ldrjeenvahtonsa, pöy vassa asiassa kehottaa asianosalsta saaduniaan /72 l[!r- TjfP valtioneuvostolle. 21 S3. ;ijj julkiseksi. katso sen voivan tapahtua julkisesti. on käsiteltävä kiireellisenä. sen puoleen, joka veivoittakoon asianosaisen sakon uhalla antamaan asiakirjat lääninhailituk jen esittämisveivollisuutta ei täytetä tai asianosainen jää ilman laillista estettä neuvoston MUloin 1 momentissa tarkoitettua asiakirjo tävät asiakirjat. täkirjansa ja muut kuipailunrajoitusta selven kääntyä asianosaisen kotipaikan lääninhallituk kokoukseen saapumatta, kulpailuneuvosto voi taviksi tahi neuvoston kokoukseen saapumaan. sdlle sen toimesta idipailuneuvostolle toimitet mittuaan ensimmäisen uhkasakon asettaa toisen uhkasakon. Tällainen asia lääninhailituksessa tä annettua määräystii, lääninhallitus voi tuo tapauksessa kilpailuneuvoston esityksestä koko naan tai määräaj aksi kieltää kilpailunrajoituk jetuin ovin, mikäli neuvosto ei jossakin asiassa Jollei asianosainen uhkasakosta huolimatta täy Milloin neuvottelu ei ole johtanut kilpailun kettyneet asiakirjat tai osa nhistä voidaan mää 151 oituksenvahingollisten vaikutusten pois tami Valtioneuvosto voi 21 :ssä tarkoitetussa seen, kilpailuneuvoston tulee ilmoittaa siitä sen toimeenpanernisen ja noudattamisen, mi- Neuvosto voi määrätä, uitä neuvottelus ts Neuvottelu kflpailuneuvostossa käydään sul dä tai soveltaa sellaista sopimusta tahi muuta tosiasialjis ta järjestelyä, jonka mukaan eri elfri hinnan saa alittaa. maassa myytävien tavaroiden kaupassa et saa ali:ttaa tiettyä hintaa tai asettaa ohjehintaa. ellei samalla selvästi ilmoiteta, että - vaatia seuraavalta myyntiportaaha, että koti kannalta hyväksyttävää jät-jestelyä tahi mflioin muutoin on erityisiä syitä olemassa. joku heistä antaa tarjouksen tavaran myynnistä keinonharjoittajien tulee keskenään neuvotel a neuvosto. Hakemuksen johdosta on kuulteva kotimaassa..,.oirr;- 24. tai ostamisesta tahi palveluksen suorittamisesta rajoituksen harkitaan aiheuttavan kustannusten tai olla muussa yhteistoiminnassa, ennen Ioain kflniluneuvostoa ja kilpailuasiamiestä. tää kirjallisen hakemuksen perusteella valtio iyvaksi, tai muulla tavoin edistavan yleiseita säästöä, joka pääosaltaan tulee kuluttajan ja kilpailuasiamiestä sekä kiipalluneuvostoa. van. Peruuttamisesta on kuuhava luvannaitu aa muuttuneet, valtioneuvosto voi peruuitaa lu tälnisen jälkeen olosuhteet ovat olennaisesti Elinkeinonharjoittaja ei saa ilman lupaa Elinkeinonharjoittaja ei saa ilman lupaa teh Edellä 23 ja 24 ssä mainitun luvan myön Lupa saadaan myöntää, milloin kilpailun jos lupaa kaytetaan vaarin tai jos sen mnyn Kie1iett kilpailuna)&tukset. tämän

10 28. olla oikeustieteen kandidaatin ttutkinto. Muista jäsenistä tulee kolmen olla sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat kuluttajien ja palkan saajien erityisiä olosuhteita, sekä koln,:en hen kilötä, jotka ovat perehtyneet elinkeinonhar johtajien olosuhteisiin. Kilpailureuvostoon voidaan perustaa pu heenjohtajan virka, joka voidaan määrätä myös sodimuspaikkaiseksi. 27. Kilpailuneuvosto on päätösvaltainen, puheenjohtaja vähintään neljä muuta kun varapuheen detty, puolesta puheenjohtaja voi Idipailuntuvoston menpiteisiin. Kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen esteeffirsyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty. Kilpailuneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. 29 S. Kilpailuneuvoston päätökset ovat julkisia, ellei neuvosto riitä erityisestä syystä päätä ko koiaan tai osaksi salassa pidettäviksi. 7 luku. Erityiset säännökset. 30 S. Asianosainen, joka ei tyydy Idipailuneuvos ton tai elinkeinohallituksen tämän lain nojalla 2 osoittaneet tai jonka voidaan katsoa heitä muu toki edustava:n. Tällaisella yhteisöllä on asiassa itsenäinen vaijtusojke,js Sopimukseen tai muuhun järjestelyyn sisäl tyvää ehto:a, joka on tämän lain 23 tai 24 :n vastainen tahi jonka valtioneuvosto on 22 :n nojalla kieltänyt, ei saa soveltaa tai panna täy täntöön. 32. Edellä 6, 8, 9 ja 11 :ssä säädetty ilmoitusja tiedoksiantoveivollisuus sekä 19 S:ssä sää detty velvollisuus asiakirjojen esittä.lriseen ei koske teknililisluontoista ammattisalaisuutta. Elinkeinonharjoittajalle tai ehuikeinonharjoit tajain järjestölle ei saa tuottaa aiheettomia kus tannuksia eikä julkisuudella tat muutoiriaan suurempaa haittaa kuin asian selvittämiseksi on tarpeellista. 33. Tietoa, joka on hankittu tai muutoin saatu tämän lain nojalla, ei saa käyttää yksityiseksi hyödyksi eikä myöskään ilmais ta sivulliselle, ellei sitä säädetyssä järjestyksessä ole päätetty julkiseksi., 4 loka ril&oo 23, 24 tai 33 :ssä säädetyn Idellon taikka, joka jättää täyttämättä 6, 8, 9 tai 11 ssä säädetyn ilmoitus- tai tiedonanto veivollisuuden tahi tahallansa antaa elinkemo hallitukselle, kilpailuasiamieheile tai kilpailu neuvostolle näissä tapauksissa tai muutoin vää rän ilmoituksen tai muun tiedon, rangaistaan sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankaudella, jollei riikoksesta ole muualla säädetty airkarampaa rangaistusta.

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 116 Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että raakaa väki valtaa esittävän elokuvan tai muun liikkuvia

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot