Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia"

Transkriptio

1 Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kouvola

2 TEKIJÄ (T) KAUHA TUOMO, kehittämispäällikkö, FM, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvolan yksikkö, TIIVISTELMÄ Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa selvitys on osa REKRY-AMARE hanketta. Rekry-Amare hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti akateemisten ja erikoiskoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä, luoda heille joustavia kielen opiskelumahdollisuuksia, pätevöitymisväyliä, selvittää onnistuneen rekrytoinnin edellytyksiä ja hyödyntää muiden EU-valtioiden toimijoiden hyviä käytäntöjä rekrytoinnissa ja heidän osaamisensa hyödyntämisessä. Erityisesti tarkastelun alla ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tämän kyselyn kautta tuotetaan yksi näkökulma suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien ja työskentelevien kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden mielipiteistä, käsityksistä ja kokemuksista Suomesta opiskelu-ja työskentelyalueena akateemisen maahanmuuttajan näkökulmasta katsottuna. Samalla luodaan katsaus kyselyä tukeviin, aihealuetta tukeviin muihin tutkimuksiin, selvityksiin ja kirjoituksiin. Akateemisella (kiinalaisella) maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä pääsääntöisesti henkilöä, joka on muuttanut Suomeen opiskelun/työn perässä, on Kiinan kansalainen ja opiskelee joissakin seuraavista suomalaisista korkeakouluista / ammattikorkeakouluista: Lahden ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto tai Aalto-yliopisto. Suomen ja Kiinan välinen yliopisto-/ammattikorkeakouluyhteistyö on vilkastunut tasaisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Suomen ja Kiinan välinen opiskelijaliikkuvuus on lyhyjen vaihto-ohjelmien osalta kutakuinkin samalla tasolla, mutta tutkintoon johtavassa koulutuksessa kiinalaiset ovat Suomessa suurin yksittäinen ryhmittymä. Tutkimukseen liittyvä e-lomakekysely välitettiin eteenpäin em. korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilöille ja kyselyn määräaikaan mennessä vastauksia oli saapunut 31. Tutkimuksessa tuli ilmi, että kiinalaiset korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita integroitumaan Suomeen myös opiskelujensa päätyttyä. He ovat kiinnostuneita suomen kielestä ja kulttuurista ja haluavat lisää suomen kielen opiskelumahdollisuuksia. Opiskelijat näkevät suomen kielen nykytaitotasonsa heikoksi ja katsovat, että mikäli he aikovat jäädä Suomeen opiskelujen jälkeen, olisi hyödyllistä opiskella suomen kieltä. Opiskelunsa syyksi Suomessa kiinalaiset kertovat pääasiallisesti ilmaisen ja korkeatasoisen opiskelun ja aikovat suositella opintoja Suomessa myös muille kiinalaisille. Tieto maahanmuuttajien työmahdollisuuksista ja Suomesta alueena ulkomaisille työntekijöille ei kuitenkaan ole yksiselitteisestä. Suomessa suoritettujen opiskelujen jälkeen osaa opiskelijoista kiinnostaa myös paluu Kiinaan tai siirtyminen muualle Eurooppaan. Opiskelun ohessa myös työskentely Suomessa myös kiinnostaisi, eritoten mikäli työskentelyn kautta on mahdollisuus hyvään ansiotasoon, työskentelyn ohessa voi opiskella suomen kielellä ja työajat ovat joustavia. Tutkimukseen osallistuvien kokemusten mukaan suomalaiset työnantajat eivät tosin palkkaa helposti ulkomaisia työntekijöitä. Suomalaisista yrityksistä Nokia, Finnair ja Kone tunnetaan hyvin. Kiinalaiset olisivat myös halukkaita työskentelemään myös Suomessa toimivissa kiinalaisissa yrityksissä, mikäli se olisi mahdollista. Kiinan kulttuuriin liittyviä asioita voi Suomessa kohdata kyselyyn vastanneiden mukaan vaihtelevasti, mutta arkiaskareista kiinalaiset arvioivat selviytyvänsä hyvin ja suomalaiset koetaan helposti lähestyttäviksi. Ennen Suomeen tuloaan kyselyyn vastanneet kuvasivat ensikäsityksiään Suomesta maana, jossa on hyvä ja ilmainen koulutustaso, ihmiset ovat rauhallisia ja ystävällisiä, Suomessa ei ole korruptiota, ympäristö on puhdas ja infrastruktuuri kehittynyt ja missä ilmasto on kylmä. Kiinalaisten oleskeltua Suomessa pidempään heidän käsityksensä Suomesta pysyvät lähes samanlaisina, kuin ennen maahantuloaan, tosin Suomi tuntuu paikoin tylsältä. Tätä selvitystä vertailtaessa rinnakkaisaineistoihin on saatu vastaavia korreloivia tuloksia ja tältä osin selvitysaineistot niiltä osin heijastavat samankaltaisia puheenvuoroja suomalaiseen, työperäisen/akateemisen maahanmuuton, opiskelun ja työnteon ympärillä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun eritoten kiinalaisten toimijoiden näkökulmasta. ASIASANAT maahanmuutto, kiina, kulttuuri, kieli, kotoutuminen KOKONAISSIVUMÄÄRÄ KIELI 22 (+liite 9 s.) suomi

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aasialaiset/kiinalaiset opiskelijat Suomessa 3 3 Kiinan koulutusjärjestelmä Selvityksen informantit, toteutustapa ja aikataulutus. 8 5 Kysymykset, vastaukset ja johtopäätökset..9 6 Lähteet Liitteet..34 I

4 1 Johdanto Suomen ja Kiinan välinen yliopisto-/ammattikorkeakouluyhteistyö on vilkastunut tasaisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa marraskuulta 2011 todetaan, että Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on suomalaisten korkeakoulujen ja tiedelaitosten Kiinayhteistyön vahvistaminen ja kokoaminen kansallisesti sekä läsnäolon voimistaminen Kiinassa. Ministeriö kannustaa korkeakouluja yhteistyön ja sen rakenteiden vahvistamiseen yksittäisten hanketyyppisten Kiina -toimintojen sijaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-yhteistyö tähtää laajemmin ottaen Suomen aseman ja näkyvyyden parantamiseen globaalissa kilpailussa, jolloin Suomi tunnettaisiin laaja-alaisena, kansainvälisenä Aasian osaajana, joka on kiinnostava ja luotettava yhteistyökumppani. OKM:n linjaukset painopisteiksi yhteistyössä ovat mm.: Aasian maiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla, läsnäolon vahvistaminen Aasian maissa, Aasia-osaamisen kehittäminen ja Aasian tuntemuksen kasvattaminen, liikkuvuuden lisääminen. Maantieteellisenä painopisteenä ovat Itä- ja Etelä-Aasian maat, joista erityisesti Kiina, Japani, Etelä- Korea ja Intia. Toimenpidetasolla ehdotetaan mm. että tutkimustoiminnan kehittämiseksi rahoittajaorganisaatioiden (kotimaiset, ulkomaiset ja kansainväliset rahastot ja säätiöt) yhteistyötä tulee vahvistaa, korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa tuetaan yhteistyösuhteiden lisäämistä korkeatasoisiin aasialaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Samalla lisätään perus- ja jatkotutkintoihin johtavaa koulutusyhteistyötä ja kasvatetaan Aasia-tutkijakoulun paikkamäärää. Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-yhteistyötä Kiinan osalta ohjaa myös Kiina-toimintaohjelma. Tämän päivän BRIC-maista (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) Kiina ja Venäjä ovat suomalaisoppilaitosten suositummat kumppanit ja yhteistyö on edennyt myös ammatillisen koulutuksen alueilla. Kiina on yhteistyötoimijana yhä suositumpi. Opiskelijavaihtoon Kiinaan lähti vuoden 2011 aikana yli 400 opiskelijaa. Opiskelijavaihto Aasian maihin on yli kolminkertaistunut luvun alkuvuosista. Kiinan ohella opiskelijavaihdossa kiinnostavat Japani, Korea, Thaimaa ja Indonesia. Kiinaan ja Aasiaan kohdentuvia opintoja voi harjoittaa yhä laveammin ympäri suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Kun Aasia kiinnostaa suomalaisia korkeakouluopiskelijoita, samaan aikaan myös Suomi kiinnostaa Aasian maista saapuvia korkeakouluopiskelijoita yhä enenevässä määrin. Suomessa opiskeli vuonna 2009 noin 7000 ulkomaalaista opiskelijaa (Lähde:OKM:n KOTA-tietokanta). Aasialaisia yliopistoopiskelijoita heistä oli Aasialaisten opiskelijoiden suosituimpia opiskelualoja olivat teknillistieteellinen, kauppatieteellinen ja luonnontieteellinen. Vähiten suositut alat olivat eläinlääketieteellinen, psykologia, teatteri-ja tanssiala, sekä teologinen ja kuvataideala. Kiinalaisista opiskelijoista ei ole erityistä koottua tilastoa, vaan heidät luokitellaan mm. OKM:n tilastoissa osaksi aasialaisia opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli Suomessa ulkomaalaista opiskelijaa. Suurin ryhmä ovat kiinalaiset. Tutkinto-opiskelijoita heistä opiskeli Suomessa noin parisen tuhatta, kun vastaavasti Kiinassa suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on vain kymmeniä. Lyhyempikestoisissa opintokokonaisuuksissa Suomessa opiskelee noin 350 kiinalaista vuosittain ja suomalaisia Kiinassa noin 450. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan Suomessa asui vuoden 2011 lopussa 6000 kiinalaista. Kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli yli 10%. Tilastokeskuksen mukaan kiinankielisiä asui Suomessa vuoden 2011 lopussa n. 8300, edustaen 0,15% Suomessa olevista kieliryhmistä. Kiinalaisten opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia myönnettiin kiinalaisille 781, perhesiteiden perustella 348 ja työnteon perusteella 177. Kansalaisuushakemuksia kiinalaiset jättivät 114 kpl. Lisäksi Suomesta karkoitettiin Kiinan kansalaisia 10 henkilöä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön verkosto CIMO on Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen elin, joka hallinnoi vaihto- ja yhteistyöohjelmia niin Euroopassa, kuin mm. Kiinassa. Kiinaan liittyvät 2

5 aktiviteetit lisääntyivät välisenä aikana CIMO avasi Shanghaihin toimiston, jonka tarkoituksena oli suomalaisten korkeakoulujen yhteistyön lisääminen kiinalaisten korkeakoulujen kanssa, suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tunnettavuuden edistäminen, Kiinan korkeakoulupolitiikan seuraaminen ja harjoittelumahdollisuuksien edistäminen kiinalaisille opiskelijoille suomalaisissa yrityksissä, sekä julkishallinnon organisaatioissa. Näiden tehtävien tueksi toteutettiin nk. Aasia-verkostoyhteistyöohjelmaa, joka myös tuki suomalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen muodostamia yhteistyöverkostoja ja opettajavaihtoa mm. Kiinassa. CIMO on myös tukenut suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen yhteistyötä hankerahoituksin. Syksyn 2012 haussa oli haettavana Kiina-ohjelma, jonka tarkoitus oli tukea Suomen ja kiinalaisten korkeakoulujen yhteistyöhankkeita koulutuksen kansainvälistämisen alalla. Ohjelman tarkoituksena oli rahoittaa hankkeita, joissa yhteistyötä edistetään yhteisten opintojaksojen, opetussuunnitelmayhteistyön, yhteis-/kaksoistutkintojen, työelämäyhteistyön, sekä liikkuvuushankkeiden myötä, jotka liittyvät korkeakoulujen välisiin opettaja-, henkilökunta-, opiskelijatai harjoittelijavaihtoihin. CIMOn tukee myös suomen kielen ja kulttuurin tunnetuksi tekemistä mm. Kiinassa. Pekingissä on voinut opiskella suomen kieltä ja kulttuuria kymmenen vuoden ajan suomen kielen lehtorin johdolla. Suomi on aktivoitunut myös Kiinan pääkaupungissa. Pekingissä toimii tätä nykyä myös opetus- ja kulttuuriministeriön alainen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntija. Suomalaisia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita ovat vaihto-ohjelmat Kiinaan kiinnostaneet enenevässä määrin. Vuonna 2011 yli 3kk kestäneissä opiskelijavaihto-ohjelmissa opiskeli Kiinassa 426 suomalaista. 326 kiinalaista saapui puolestaan Suomeen (kts. taulukko / vertailun vuoksi tilastotiedot myös Venäjästä, Yhdysvalloista, Japanista ja Espanjasta). Taulukon ulkopuolelta voi tosin todeta, että Kiinan rooli opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuudessa on tosin hyvin pieni verrattuna suureen opiskelijoiden liikkuvuuteen. Suomesta YO Amk Yhteensä Suomeen YO AMK Yhteensä Kiina Kiina Venäjä Venäjä Yhdysvallat Yhdysvallat Japani Japani Espanja Espanja Lähde: CIMO: Irma Garam-Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Aasialaiset/kiinalaiset opiskelijat Suomessa Aiempaa tutkimusta kiinalaisiin ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoihin liittyen on varsin vähän tai sitä ei ole helposti löydettävissä. Muutama opinnäytetyö aiheeseen liittyen on tosin toteutettu, jotka tässäkin selvityksessä ovat toimineet lähteinä. Tähän selvitykseen tuotetun e-lomakekyselyn vastaukset tukevat aiheesta tehtyjä vastaavia selvityksiä, tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Haaga-Helian Nina Lehväslaihon tutkimuksessa Kiinalaiset korkeakouluopiskelijat Suomessa ja heidän tulevaisuuden suunnitelmansa (2012) todetaan, että suurin osa kiinalaisista opiskelijoista on halukkaita jäädä Suomeen opintojensa jälkeen. Suomi nähdään turvallisena ja puhtaana elinympäristönä. Kolmannes opiskelijoista haluaisi jatkaa jossakin muualla ja osa palata Kiinaan. Lehväslaihon selvityksen mukaan Suomeen halutaan jäädä 1-5 vuodeksi työkokemuksen keräämiseksi ja/tai perheen ja seurustelusuhteiden vuoksi. Sukulaisuussuhteet vievät kuitenkin voiton pidemmällä tähtäimellä ja paluu Kiinaan on todennäköistä suurimmalla osalla haastateltavista. Suurimmat haasteet Lehväslaihon tutkimuksessa korreloivat tämän selvityksen kanssa. Suomen kieli on haasteista suurin ja sosiaaliset suhteet/integroituminen Suomeen ovat myös merkityksellisellä sijalla. Kiinalaiset opiskelijat ovat kuitenkin halukkaita opiskelemaan suomen kieltä ja he haluavat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan paremmin. Yksi mielenkiintoinen havainnointi tutkimuksesta 3

6 on se, että jotkut opiskelijoista haluaisivat jäädä Suomeen syystä, että he kokevat, että heidän olisi syytä korvata näin Suomen valtiolle takaisin saamansa maksuttoman koulutuksen. Lehväslaihon selvityksessä tutkimuksessa oli mukana Aalto-yliopiston, Hanken - Svenska handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Sibelius-Akatemian ja Arcadna - Nylands svenska yrkeshögskolanin, Diakoniaammattikorkeakoulun, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kiinalaisia opiskelijoita. Joitakin aiheeseen liittyviä lehtiartikkeleja vertaamalla voi myös saada vastaavia näitä selvityksiä korreloivia tuloksia. Suomen Kuvalehden (SK) artikkelissa elokuulta 2009 Teknillisen Korkeakoulun kiinalainen opiskelija totesi, että suomalaiset eivät valitse kiinalaisia(kaan) työtehtäviin, joissa ei välttämättä tarvittaisi suomen kieltä. SK:n artikkelin mukaan esim. vuonna 2005 laaditussa tutkimuksessa todettiin, että 628 suomalaisessa kyselytutkimukseen osallistuneessa yrityksessä 434 yrityksessä ei ollut laisinkaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja muissa yrityksissä heitä oli yleensä alle kymmenen. Haastatellun kiinalaisen opiskelijan mukaan kiinalaisten opiskelijoiden palatessa Kiinaan on hyvin vaikeaa saada Kiinasta töitä, mikäli ulkomailta ei ole työkokemusta, koska kiinalaiset työnantajat luulevat heidän olevan huonoja työntekijöitä, koska eivät ole kelvanneet ulkomailla töihin. Suomen kielen kurssituksiin ei myöskään olla oltu tyytyväisiä. Niiden käytännöllisyyden puuttumisesta on ollut kritiikkiä. Artikkelissa haastatelleiden kiinalaisten mukaan ylipäätäänkin ulkomaalaisten kielitaidolta odotetaan liikoja ja kahden vuoden kansainvälisen maisteriohjelman aikana ei suomea opi tarpeeksi. Suomen kielen opiskelumahdollisuuksien lisäämiseen korkeakoulutettuja maahanmuuttajia ajatellen kannattaisi siis panostaa. Iso-Britanniassa tutkittiin vuosien välisen aikana työperäisten maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja tutkimuksessa havaittiin, että mitä korkeammin koulutettu maahanmuuttaja oli, sitä suuremmat edellytykset hänellä oli kehittyä kielellisesti. Toisaalta tuona aikana Iso-Britanniassa maahanmuuttajat olivat keskimäärin ylikoulutettuja tehtäviinsä nähden ja suorittivat taustaansa ajatellen alemman tason työtehtäviä. Erityisesti ylikoulutusta oli mm. kiinalaisten maahanmuuttajien keskuudessa. Antropologi Anni Partanen tutki väitöskirjassaan kiinalaisten nuorten naisten opiskelijaperäistä siirtolaisuutta ja sen vaikutusta perhe- ja sukuyhteisöihin. Ennen uudistuspolitiikan alkua ulkomaille opiskelemaan pääsivät vain valtion tarkoin valitsemat yksilöt. Heitä lähetettiin ryhminä lähinnä Neuvostoliittoon, mutta jonkin verran myös esimerkiksi Isoon-Britanniaan ja Ranskaan kieliä opiskelemaan luvun lopun ja 80-luvun reformit synnyttivät ja kiihdyttivät muuttoliikettä, luvun taloudellinen kasvu mahdollisti omakustanteisen opiskelun ulkomailla yhä useammalle, todetaan Partasen väitöskirjatyöprosessista tehdyssä artikkelissa. Partasen mukaan osa kiinalaisista suorittaa ulkomailla tutkintoja, koska ne ovat olennainen osa sosiaalisen aseman ylläpitoa ja edistämistä. Yhden lapsen politiikan kautta perheen ainoan lapsen koulumenestys on olennainen osa koko suvun yhteiskunnallista asemaa. Ulkomailla opiskelu on myös tullut mahdolliseksi taloudellisesti, kun keskiluokka on kasvanut Kiinassa voimakkaasti. Partanen jatkaa, että myös tyttöjen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema opiskelujen aikana on muutoksessa. Vaikkakin Kiinassa on perinteisesti eletty patrilineaarisessa yhteiskunnassa ja miehen vastuu vanhemmista on ulottautunut pitkälle, on yhden lapsen politiikan myötä myös tyttöjen/naisten vastuu vanhempiensa suhteen noussut taloudellisesti. Toisaalta naiset etsivät Partasen mukaan kokonaisvaltaisempaa elämänmuutosta, eli ulkomailla opiskelun aikana kiinalaiset naisopiskelijat ovat miesopiskelijoita halukkaampia perustamaan perhe ja etsimään pidempiaikaisia mahdollisuuksia jäädä asumaan ulkomaille. Miesopiskelijat puolestaan ovat halukkaampia palaamaan Kiinaan, etsimään kiinalaisen puolison ja perustamaan perheen Kiinaan. Vaikka nyky-kiina houkuttelee opiskelijoita palaamaan takaisin Partanen muistuttaa, että vuoden 1978 jälkeen Kiinasta lähteneistä 1,2 miljoonasta opiskelijasta Kiinaan palanneita on alle 30 prosenttia. Suurin osa kiinalaisista opiskelijoista tähtää Yhdysvaltoihin, Japaniin, Iso-Britanniaan ja Australiaan. Ke Feiting Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta laati vuonna 2010 opaskirjan kiinalaisille opiskelijoille opiskelusta Suomessa. Ke:n haastattelemien kiinalaisten opiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että kiinalaisten opiskelijoiden suurimmat esteet tulla Suomeen opiskelemaan liittyvät rahoituksen haasteisiin, vaikkakin Suomessa opiskelu sinällään on maksutonta. Lisäksi yleinen epätietous kohdemaasta, kohdekaupungista, sekä mm. kielitaidon puute nousevat arjen haasteiksi. Eräillä haastateltavilla myös talvinen, kylmä ilmasto ja erilainen ruokakulttuuri haastavat Suomessa opiskelua. 4

7 Cao Qian tutki sosiologian pro gradu-tutkimuksessaan (Helsingin yliopisto, 2011) kiinalaisten maahanmuuttajien asumiseen, työllistymiseen, terveydenhuoltoon ja lastenhoitoon liittyviä prosesseja suomalaisessa yhteiskunnassa. Caon tutkimukseen osallistui 15 kiinalaista haastateltavaa, joilla 13:lla oli vähintään kandidaattitason yliopistollinen tutkinto. Kahdeksan haastateltavisa oli saapunut Suomeen työ- ja viisi opiskelijaviisumilla. Jokainen haastatelluista oli työelämässä. Työskentelystä Suomessa haastatellut kertoivat, että työnsaanti Suomessa tuntui yleisesti ottaen hankalalta. Korkeastikoulutetut, Suomeen tulleet haastatellut saivat työpaikan joko internet-haun avulla ja osa henkilökohtaisten suhteiden (perhe ja ystävät) avulla. Matalamman tason työtehtävissä haastatelleista oli kymmenen ja heidän työtehtävänsä vaihtelivat niin siivoustehtävistä kiinalaisessa ravintolassa työskentelyyn kuin hoitotyöstä myyntityöhön. Näihin työtehtäviin oli ajauduttu syystä tai toisesta, kuten siitä, että Kiinasta saatua ammatti-/tutkinto-osaamista ei kyetty hyödyntämään Suomessa. Korkeamman osaamistason tehtävissä toimi haastatelleista viisi ja työtehtävät vaihtelivat yliopiston tutkijoista it-alan tehtäviin, sekä kiinan kielen avustajiin. Suomalaiset nähtiin työtovereina positiivisessa sävyssä, tosin suomalaisten kanssa nähtiin olevan vaikeaa perustaa ystävyyssuhteita. Täten kiinalaiset maahanmuuttajat muodostivat sosiaaliset suhteensa pääsääntöisesti toisten kiinalaisten kanssa. Liikkuvuutta työpaikkojen/toimialojen suhteen oli vähiten nähtävissä kiinalaisiin ravintoloihin palkatuilla kiinalaisilla. Ravintoloissa työskennelleet tiesivät, etteivät heidän työnsaantimahdollisuutensa muihin työtehtäviin tai toimialoille Suomessa olleet kovin hyviä, jolloin useat heistä olivat ikään kuin pakotettuja jäämään alalle töihin ja perustamaan jatkossa joko oman ravintolan tai toimimaan samalla toimialalla muissa tehtävissä. Tämä on yksi osoitus siitä, miten joillakin toimialoilla yrittäjyys näyttäytyy maahanmuuttajalle useasti vaihtoehdon ohella myös eräänlaisena pakkona. Haastatelluista tyytyväisimpiä asemaansa olivat korkeastikoulutetut ja korkeamman osaamistason työtehtävissä toimineet. Hoitoalalla työskennelleiden kokemukset ja työtyytyväisyys vaihtelivat suuresti. Yksi hoitoalalla toimineista oli koulutukseltaan lingvisti, eikä nähnyt, että hänen ammattitaitonsa oli käytössä oikealla alalla. Huomattavaa kuitenkin on, että haasteista huolimatta yli puolet haastateltavista ajatteli, että he tulevat viettämään loppuelämänsä Suomessa. Kolmannes ajatteli eläköitymisen ollessa ajankohtainen palata Kiinaan. Hämeen ammattikorkeakoulun kiinalaiset opiskelijat kertovat YouTube-mediapalveluun (tallenteet ladattu sivustolle ) ladatuissa tallenteissa kokemuksistaan opiskelustaan ja elämästään Suomessa ja siitä, miksi ovat valinneet Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelupaikakseen. Tallenteista käy ilmi, että kulttuurienvälinen vuorovaikutus koetaan mielekkääksi ja englanninkielinen opiskelu- ja kommunikointimahdollisuus nähdään hyväksi. Lisäksi opiskelijoiden itsenäinen ajattelu ja elämisen kehittyminen korostuvat Suomessa opiskellessa. Ilmainen opiskelu opiskelumateriaalineen on tallenteiden mukaan kiinalaisille erittäin tärkeällä sijalla. Suomalaista yhteiskuntaa arvostetaan mm. sosiaaliturvajärjestelmän myötä ja suomalaiset nähdään ystävällisiksi ja harkitseviksi ihmisiksi. Opiskelijat nauttivat myös opiskelijaelämän mahdollisuuksista vapaa-aikaan liittyvine mahdollisuuksineen. Elämänlaatuun liittyen myös matkustaminen, itsenäisyys ja ylipäätään opiskelu laadukkaassa ympäristössä ovat kiinalaisten opiskelijoiden mieleen. 3 Kiinan koulutusjärjestelmä Opetushallitus julkaisi vuonna 2006 raportin Kiinan koulutusjärjestelmästä. Kiinan koulutusjärjestelmän kuvaus toimii tässä selvityksessä taustakehyksenä, joka asemoi Suomessa opiskelevien kiinalaisten ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden taustaa. Kiinan koulutusjärjestelmä voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: 1) Yleissivistävä koulutus: esikoulu (Preprimary/Preschool), ala-aste (Primary School), yläaste (Junior/Lower Middle School,Junior Secondary) ja lukio (Senior/Upper Middle School) 2) Ammatillinen toisen asteen koulutus: ala- tai yläasteen oppimäärään perustuva koulutus (Toisen asteen erikoisoppilaitokset/specialised Secondary School, ammatilliset toisen asteen oppilaitokset/vocational Secondary School, ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitokset/skilled Worker School/myös toisinaan Polytechnic School). 5

8 3) Korkea-asteen koulutus: yliopistot, toisen asteen jälkeiset erikoisinstituutit (mm.opettajankoulutuslaitokset) ja ammatilliset yliopistot. 4) Aikuiskoulutus: koulumuotoinen koulutus (kaikki koulutustasot), lukutaitokoulutus ja muut ohjelmat. (kts. taulukko alla Kiinan koulutusjärjestelmästä, lähde: Opetushallitus 2006) Korkea-asteen koulutuksesta keskusteltaessa Kiinassa on syytä huomioida se, että yliopistoiksi voidaan kutsua myös sellaisia oppilaitoksia, joissa voi suorittaa 2 3 -vuotisia koulutusohjelmia, mutta ei korkea-asteen tutkintoa. Korkea-asteen koulutus Kiinassa on luonteeltaan seuraavaa: kansallinen yliopistojen pääsykoe (gaokao) määrää opiskeluoikeuden kiinalaisessa yliopistossa. Opetussuunnitelman linjaukset ovat pääsääntöisesti kansallisia linjauksia ja opiskelijamäärä tietyn oppilaitoksen koulutusohjelmassa perustuu keskushallinnon johtamaan suunnitelmatalouteen. Osa valmistuneista palkataan valtion palvelukseen. Korkeakoulutuksesta pyritään tekemään mahdollisempaa yhä useammalle kiinalaiselle luvun alkupuolella vain 2 3 % vuotiaiden ikäluokasta osallistui korkea-asteen koulutukseen, vuonna 2002 luku oli jo 14 %. Yliopistojen pääsykoe on saattanut osaltaan linjata opiskelijoiden vahvaa suuntautumista opiskeluvaihdossa mm. luonnontieteellisille aloille ja englanninkielisiin ohjelmiin, sillä vuoden 2001 jälkeen pääsykokeiden pakollisina aineina ovat olleet kiinan kieli, matematiikka ja yksi vieras kieli (englanti). Valinnaisina aineina ovat vaihdelleet haetun alan mukaan. Luonnontieteellisiin opintoihin pyrkivä suorittaa kokeen fysiikasta, kemiasta ja/tai biologiasta. Vuonna 2002 noin 50 % hakijoista hyväksyttiin korkeakouluopintoihin. Vuonna 2004 Kiinassa oli korkea-asteen oppilaitosta, joista 1731 tavallisia korkeakouluja (yliopistoja ja ammatillisia yliopistoja) ja loput 505 erilaisia aikuiskoulutusinstituutteja. Aikuiskoulutusinstituuteissa ei voi suorittaa varsinaisia korkeakoulututkintoja, vaan niistä saa ainoastaan päättötodistuksen. Kiinan korkeakoulusektori on ollut voimakkaiden muutostuulien alla 1990-luvun jälkeen ja tavoitteeksi on muodostunut yhdistää ja sulauttaa toimijoita yhteen monialaisten korkeakouluyksiköiden synnyttämiseksi. Myös yksityiset korkeakoulut ovat nostaneet profiiliaan Kiinassa. Tänä päivänä myös yritykset, järjestöt, yhteisöt sekä yksityiset henkilöt voivat perustaa korkeakoulun. Tällä tavoin yhteistyö ulkomaisten yliopistojen kanssa on kasvattanut merkitystään ja maksullisten tutkintojen myynti on 6

9 kasvanut samaan aikaan. Osalla yksityisistä korkeakouluista on oikeus myöntää Kiinan opetusministeriön hyväksymiä korkeakoulututkintoja. Kiinassa voi suorittaa korkeakoulututkintoja 11:lla eri koulutusalalla: Humanistiset tieteet, liikunta, luonnontieteet, lääketiede, maatalous, metsätalous, kasvatustiede (opettajankoulutus), taide, talous- ja kauppatiede, tekniikka ja yhteiskunta- ja oikeustiede. Vaikka Kiinan korkeakouluissa onkin mahdollisuus suorittaa laajalti korkeakouluopintoja eri tasoilla, ainoastaan Kiinan opetusministeriön (Academic Degree Committeen) hyväksymät tutkinnot ovat virallisesti tunnustettuja. Muissa korkea-asteen koulutusohjelmissa on mm. diploma, sub-degree tai non-degree ohjelmia, jotka eivät ole tutkintoon johtavia ja ne ovat usein 2-4 vuotta kestäviä ja ammatillisesti suuntautuneita koulutuksia. Kiinalainen kandidaattitason tutkinto (xueshi xuewei) edellyttää tavallisesti noin neljän vuoden kokoaikaista opiskelua. Joissakin koulutusohjelmissa, kuten lääketieteen, hammaslääketieteen, arkkitehtuurin ja tekniikan alueilla suorittaminen saattaa kestää 5-6 vuoteen. Kandidaatintutkintoon kuuluvat päättötyö on luonteeltaan lähinnä enemminkin pitkä essee, kuin varsinainen tutkielma. Kandidaattiopinnot sisältävätkin suomalaista kandidaattitutkintoa enemmän luentoja ja ulkoa opettelua, kuin tieteellistä tutkimusta. Kiinalainen maisteritason tutkinto (shuoshi xuewei) edellyttää kandidaatin tutkinnon jälkeisiä 2 3 vuoden kokoaikaista opintokokonaisuutta. Maisteriohjelmat Kiinassa ovat luonteeltaan joko 1) akateemisia, opetus- ja tutkimustyöhön tähtääviä tai 2) soveltavia ja elinkeinoelämään valmistavia (esim. kaupallisella, kasvatustieteellisellä, arkkitehtuurin, teknisillä ja lääketieteen alalla). Teoreettisten perus- ja erikoistumisopintojen ohella kiinalaiselta edellytetään maisteritason suoritukseen kykyä lukea ja tehdä tutkimusta yhdellä vieraalla kielellä, marxistisen teorian tutkielmaa, tieteellistä lopputyötä ja sen suullista puolustamista. Globalisoituneen yhteiskunnan haasteet ovat iskeneet myös koulutukseen. Opetushallituksen raportin mukaan korkeakoulututkinto ei takaa enää automaattisesti työpaikkaa, joten täten myös maisteriohjelmien suosio Kiinassa on ollut paikoin laskusuunnassa. Kiinalainen tohtoritason tutkinto (boshi xuewei) edellyttää vähintään kolmen vuoden opintoja maisterin tutkinnon jälkeen. Opetusisältöihin kuuluu poliittisia kursseja, kahden vieraan kielen opiskelua, sekä erikoistumisalan syventävät kurssit. Väitöskirjatyötä puolustetaan julkisesti. Tohtorintutkinnon voi suorittaa myös tutkimusinstituuteissa, tai tutkinnon voi saada myös henkilö, jolla ei ole tutkintoon liittyviä opintoja, mutta joka on julkaissut erikseen arvioiden merkityksellisiä tutkimuksia. CIMO:n laskelmien mukaan korkeakoulujen määrä Kiinassa on tuplaantunut vuosikymmenessä luvun jälkeen. Vuonna 2007 Kiinassa oli 1700 rekisteröityä korkeakoulua, joista sekä kandidaatin, että maisterin tutkintoja myöntäviä tahoja oli 700 kpl. Tohtorin tutkintoja myöntäviä instituutioita oli vajaat 350. Tiedekunnissa oli n. 1,16 miljoonaa jäsentä, joista 42%:lla oli maisterin ja 11%:lla tohtorin tutkinto. Korkeakouluopiskelijoiden määrä on 1980-l jälkeen yli kaksikymmenkertaistunut. Kiinassa korkeakouluja kehitetään nk. 985 ja 211-ohjelmien avulla. 211-ohjelmassa (käynnistynyt v. 1995) ohjataan varoja 100 kiinalaiselle yliopistolle niiden toimintaedellytysten parantamiseen, opetusohjelmien kehittämiseen, yliopistojen yhteistyön kehittämiseen ja yliopistojen verkottumisen edistämiseen. CIMO:n selvityksen mukaan niiden tavoitteena on opetuksen tehostaminen ja korkeasti koulutetun työvoiman määrän lisääminen erityisesti teknologian ja luonnontieteiden alueilla. Rahoitus koostuu valtion, maakuntahallinnon ja mukana olevien yliopistojen omarahoituksesta. Ohjelmaan on sisällytetty yli 600 tutkimushanketta/ohjelmaa, kuten esim. kirjastojen digitalisointihankkeita ja tutkimus- sekä opetusverkostojen perustamista. Yliopisto- ja elinkeinoelämän yhteistyömuotojen löytäminen on ohjelmassa aktiivista. 985-ohjelmassa näkökulma on vahvemmin tieteellisen tutkimuksen tason nostamisessa ja tutkimustyöhön liittyvien valmiuksien kehittämisessä. 36 yliopistosta, alkuvaiheessa yhdeksästä oli tarkoitus muodostaa Kiinan huippuyliopistoyksiköitä. Näihin kuuluvat Pekingin, Tsinghuan, Zhejiangin, Fudanin ja Nanjingin yliopistot, sekä Shanghai Jiaotong University, University of Science and Technology, China Xian Jiaotong University ja Harbin Institute of Technologyn (Heilongjiang). Rahoitusta tässä ohjelmassa ohjataan ulkomaisten huippututkijoiden palkkaamiseksi Kiinaan, 7

10 kansainvälisten tutkimushankkeiden kehittelyyn, sekä mm. kansainväliseen opiskelija- ja henkilökuntavaihtoon. 4 Selvityksen informantit, toteutustapa ja aikataulutus Tähän selvitykseen liittyvän kyselyn on tarkoitus olla yksi yksi näkökulma suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien ja työskentelevien kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden mielipiteistä, käsityksistä ja kokemuksista Suomesta opiskelu-ja työskentelyalueena. Selvityksen informanteiksi valittiin hankkeen kohdealueen mukaisesti korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita Kymenlaaksosta, Lahdesta, Hämeenlinnasta ja pääkaupunkiseudulta. Selvitys toteutettiin englanninkielisellä, Helsingin yliopiston e-lomakekyselyllä osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/25889/lomake.html. Kieli valittiin englanniksi siitä syystä, että suurin osa kiinalaistaustaisista opiskelijoista suorittaa englanninkielisiä yliopisto-ja ammattikorkeakouluopintoja Suomessa. Selvitykseen annettiin vastausaikaa noin kahden kuukauden verran, vuoden 2011 helmi-ja huhtikuun välisenä aikana. Informantit kontaktoitiin em. korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilöiden kautta, jotka välittivät linkkiä kyselyyn eteenpäin. Kysely toteutettiin puolistrukturoidun haastattelun metodilla. Kyselyn taustaksi toteutettiin oheinen saate: Dear respondent, My name is Tuomo Kauha. I am currently working in Rekry-Amare project at the University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education. This enclosed questionnaire will assist in making this survey possible. The purpose of the Rekry-Amare project is to support employment of academically trained immigrants and immigrants with special skills in Finland, to create flexible language learning opportunities and qualification channels, to study the preconditions for successful recruitment and to utilise good practices of other EU nations, especially in recruiting immigrants with higher education and in utilizing their expertise. Our project partners are: University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, (Lahti and Kouvola units), HAMK University of Applied Sciences, Päijät-Häme Employment and Economic Development Office, Heinola Employment and Economic Development Office, Kouvola Employment and Economic Development Office, GEKO- Association for European and Local Politics (Berlin, Germany), Adam Mickiewicz University, Centre for Migration Studies (Poznan, Poland), GEMS Northern Ireland Limited (UK, Belfast), Dublin Ballymun Job Centre (Dublin, Ireland), Jaan Tõnisson Institute (Tallinn, Estonia). The project will be implemented during 1st June st March The project is funded by the European Social Fund, the Häme Centre for Economic Development, Transport and the Environment, the HAMK University for Applied Sciences, the City of Lahti, the City of Kouvola and the Lahti unit of the Palmenia Centre for Continuing Education at the University of Helsinki. This survey is a part of the Rekry-Amare project, which main task is to promote work-related immigration and spread good practices in the EU. In this survey the main goal is to find out what are the needs of Chinese academic immigrants, who are studying or working in Finnish universities and universities of applied sciences to Finnish work life. Some factors influencing this process are trying to clarify through this survey. The findings of this study will be used as one guideline for Finnish companies and organizations in their future recruiting and trainee processes. The project is funded by the European Social Fund, the Häme Centre for Economic Development, Transport and the Environment, the HAMK University for Applied Sciences, the City of Lahti, the City of Kouvola and the Lahti unit of the Palmenia Centre for Continuing Education at the University of Helsinki. 8

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Päivi Pihlaja, CIMO Erasmus Mundus-infopäivä 21.11.2011 Nov- 11 Muita mahdollisuuksia (jos emme ole vielä valmiita Mundukseen)? CIMOssa

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA

LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA L i s ä t i e d o t : E l i a s L a i t i n e n As i a n t u n t i j a, k o u l u t u s p o l i t i i k k a Aa l t o - y l i o p i s t o n y l i o p p i l a

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa Kaisa Kurki Kansainväliset asiat VAIHTO OPISKELIJAT (Exchange students) Saapuvat vaihto ohjelmien tai sopimusten kautta Yksiköiden hallinnoimat vaihdot:

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Eurostudent -tutkimus Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Mikä Eurostudent? Lähes 30 Euroopan maan yhteinen tutkimushanke, jossa verrataan eri maiden korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO FIRST-ohjelma Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme Verkostoyhteistyöohjelma Suomen ja Venäjän lähialueiden

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina d CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina Kevätpäivät12.5.2014 Sofia Lähdeniemi 26 May 2013 Esityksen sisältö CIMOn Kiina-ohjelma CIMO Fellowships Finnish government scholarsip pool Maakohtaiset apurahat

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10. Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.2013 SeAMK Missio Hyvinvoinnin edistäminen Etelä-Pohjanmaalla korkeatasoiseen

Lisätiedot

Bolognan prosessi ja kolmas sykli. Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY

Bolognan prosessi ja kolmas sykli. Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY Bolognan prosessi ja kolmas sykli Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY Miksi Bolognan prosessi? Globaali kilpailu ja väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Kahvittelusta tositoimiin

Kahvittelusta tositoimiin Kahvittelusta tositoimiin Vierailut ja delegaatiot Aaltoon osana kansainvälistymisstrategiaa Toukokuu 2012 Leena Plym-Rissanen Aalto University - Where Science and Art meet Technology and Business A merger

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Info4Migrants ESSENTIAL PHRASES. in Finnish. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Info4Migrants ESSENTIAL PHRASES. in Finnish. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 Info4Migrants! ESSENTIAL PHRASES in Finnish Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 Essential Phrases Greetings Personal Details Hello Welcome My name is What is your name? Yes No Maybe Please Thank you

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot