KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen numero CE-1875A (EU) Rasvahapot, C16-18 ja C18 tyydyttämättömät, metyyliesterit ME546 Tuotekoodi Myöntöpäivämäärä Versio n:o 02 Tarkistus päivämäärä Tarkistetun version voimassaolopäivä 02-joulukuu syyskuu joulukuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Käytöt, joita ei suositella Välituote. Polttoaine ja polttoaineen lisäaineita. Ei tunnettuja Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Legal Entity Toimittajan Nimi KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg GG Rotterdam Alankomaat Puhelinnumero: Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals - Europe 47, Route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy1, Sveitsi Hätätilanteessa yhteyttä CHEMTREC: Laatua, palvelua tai tuotetta koskevat kysymykset soita: + (44) Monday-Friday 9:00-17:00 Greenwich Mean Time Aine on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Ei luokiteltu. Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Aine ei täytä direktiivin 67/548/ETY ja sen muutosten mukaisia kriteerejä luokitusta varten. R-lausekkeiden täydellinen teksti on löydettävissä kohdasta 16. Tätä ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 67/548/ETY mukaan. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Tämä aine ei täytä asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteerejä luokitusta varten. Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat Terveysvaarat Ei luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Ei luokiteltu terveysvaarojen takia Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

2 Ympäristövaarat Ei luokitelty ympäristövaarojen takia. Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD., METHYL Tunnistenumero Varoitusmerkit Ei mitään. Huomiosana Ei mitään. Vaaralausekkeet Tämä aine ei täytä kriteerejä luokitusta varten. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Pelastustoimenpiteistä Varastoinnista Jätteiden käsittelystä Merkinnän lisätiedot Ei soveltuva Muut vaarat Ei tunnettuja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CAS-numero /EY-numero REACH rekisteröintinumero Indeksinumero Huomautukset FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD., METHYL Luokitus: DSD: - CLP: - KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä. Pese iho heti saippualla ja vedellä. Poista saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Potilaan täytyy huuhdella suu hyvin vedellä. Soita lääkärille tai myrkytyskeskukseen välittömästi. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet Poltettaessa vapautuu hiilidioksidia / hiilimonoksidia. Alkoholille resistentti vaahto. Sammutusjauheet. Hiilidioksidi (CO2). Vesisuihku. Älä käytä vesisuihkua Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

3 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Poltettaessa vapautuu hiilidioksidia / hiilimonoksidia. Käytä hengityslaitetta ja suojavaatetusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Mark area of danger. Jäähdytä säiliöitä peittämällä ne vedellä, kunnes tulipalo on sammutettu. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet puhdistuksen aikana. Käytä NIOSH/MSHA hyväksyttyä hengityssuojainta jos utu tai sumua muodostuu. Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön. Dike virtaa vuotaneen materiaalin käyttäen maaperän tai hiekkasäkkien. Tuuleta alue. Poista kaikki syttymislähteet. Imeytä mullalla, hiekalla tai muulla syttymättömällä materiaalilla ja siirrä myöhempää hävitystä varten säiliöihin. Käytetty imeytysaine lapioidaan tynnyreihin tai muihin sopiviin astioihin. Pese alue saippualla ja vedellä Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava aineen joutumista vaatteisiin. Pese perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Koska tyhjennetyt säiliöt voivat sisältää tuotteen jäännöksiä, noudata etiketin varoituksia säiliön tyhjäämisen jälkeenkin. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Ei saa säilyttää lämpölähteiden läheisyydessä tai altistuneena korkeille lämpötiloille. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) Osatekijät FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD., METHYL ( ) Tyyppi Kuluttaja Työntekijät Reitti Dermaalinen Pitkän aikavälin systeemisiä vaikutuksia Arvo 5 mg / kg kehon paino / päivä. Sisäänhengitys23 mg/m3 Pitkäaikainen systeemisiä vaikutuksia suullinen pitkäaikaisia systeemisiä vaikutuksia Dermaalinen Pitkän aikavälin systeemisiä vaikutuksia 5 mg / kg kehon paino / päivä. 10 mg / kg kehon paino / päivä. Sisäänhengitys6,96 mg/m3 Pitkäaikainen systeemisiä vaikutuksia Muoto Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

4 Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNECs) Osatekijät FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATD., METHYL ( ) 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Tyyppi Ei sovellu Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Silmien tai kasvojensuojaus Ihonsuojaus Reitti Arvo ajoittainen 25,04 mg/l vapautuminen Jäteveden 520 mg/l käsittelylaitosten Makea vesi Merivesi 2,504 mg/l 0,2504 mg/l Muoto Kohdeimua suositellaan. Mekaaninen ilmanvaihto saattaa olla välttämätöntä. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Vältä pölyn tai höyryn hengittämistä kuumennetusta aineesta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Suojalasien/kasvonsuojaimen käyttöä suositellaan. - Käsien suojaus Neopreeni käsineet nitriilikumi-(nbr) käsineet. - Muut Käytä kokohaalaria korkeissa pitoisuuksissa tai pitkäaikaisessa altistuksessa. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Jos tuuletus ei riitä estämään aerosolien tai sumutuksen syntymistä, on käytettävä asianmukaisia NIOSH/MSHA:n vaatimukset täyttäviä hengityssuojaimia. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Haju Olomuoto Muoto Väri Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) Ylin syttyvyysraja (%) Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Dynaaminen viskositeetti Neste. Neste. Öljymäinen. Vihreä Keltainen Hajuton. 6,29 C (43,3 F) at 1 atm 354,3 C (669,74 F) at 1atm 173,00 C (343,40 F) +/-1 ⁰C Ei soveltuva. 3,6 m Bar at 20 ⁰C 4,2 m Bar at 25 ⁰C 0,888 g/cm3 at 20 ⁰C < 0,023 mg/l Ei tunnettuja. Katso Osa 12, C (501,8 F) +/-5 ⁰C 6,1 mpa.s at 20 ⁰C Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

5 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Hapettavat aineet. Vahvat emäkset Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Vaarallista polymerointia ei tapahdu. Hapettimia. Vahvat emäkset. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Oireet Suun kautta Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Osatekijät Laji ( ) Akuutti Dermaalinen LD50 Kaniini Koetulokset > 2000 mg/kg, bw. Ei vaikutusta. EPA OPPTS 870,1200. Ristiviittaus Suun kautta LD50 Rotta > 5000 mg/kg, bw. Ei vaikutuksia. OECD 401. Ihoa syövyttävä/ärsyttävä Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys - iho Vakava silmävaurio/-ärsytys Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys - silmä Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Ihon herkistyminen Elimistössä, OECD 404. Tulos: Ei ärsyttävää. Laji: Kaniini Testin kesto: 4 tuntia Tarkkailujakso: 3 vuorokautta Palautumisaika: 48 tuntia Elimistössä, OECD 405. Tulos: Ei ärsyttävää. Laji: Kaniini Tarkkailujakso: 3 vuorokautta Palautumisaika: 1 day Elimistössä, OECD 406. Tulos: ei herkistävä Laji: Marsut Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

6 Sukusolujen perimää vaurioittava Itusolun mutageenisyys: Ames-testi Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Kromosomipoikkeavuus In vitro, OECD 471. Tulos: Negatiivinen Laji: Salmonellaa Typhimirium (salmonellaa enterica) In vitro, OECD 473. Tulos: Negatiivinen Laji: lymfosyyttien Syöpää aiheuttava > 520 mg / kg kehon paino / päivä. Ihonalainen, NOAEC. RISTIVIITTAUS Laji: Hiiri Testin kesto: 26 viikkoa 0, 10 ug. Muistuttavat EU Method B,32. RISTIVIITTAUS Tulos: ei vaikutuksia Laji: Hiiri Elin: Dermaalinen Testin kesto: 1 yr 15 mg/vrk, EU Menetelmä B,32. Rajat viittaus Tulos: ei vaikutuksia Laji: Hiiri Elin: Suun kautta Testin kesto: 300 vuorokautta Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiskyky Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön Metabolism and distribution Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 1000 mg / kg kehon paino / päivä. NOAEC. Suun putkiruokinta, OECD 422. Tulos: ei vaikutuksia Laji: Rotta In vitro, RISTIVIITTAUS Tulos: Ei biokerääntyvä Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen > 1000 mg / kg kehon paino / päivä. NOAEL, OECD 422. Tulos: ei vaikutuksia Laji: Rotta Elin: Suun kautta Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

7 Osatekijät Laji ( ) Maa Krooninen Koetulokset Muut NOEC Maaperän bakteeri (Pseudomonas 5250 mg/l, 16 tuntia, ISO putida) RISTIVIITTAUS rasvahapot, rapsiöljy, metyyliesteri. Vesi Akuutti Äyriäiset EC50 Vesikirppu (Daphia magna) 2504 mg/l, 48 tuntia, ca. OECD 202. RISTIVIITTAUS rasvahappoja rapsiöljy, metyyliesteri. Kala LR50 Seeprakalasta (Danio rerio) > 0,26 mg/l, 96 tuntia, OECD 203. Levät EC50 Viherlevää (Pseudokirchneriella mg/l, 72 tuntia, OECD 201. subcapitata) RISTIVIITTAUS rasvahappo, rypsiöljyssä metyyliesteri Pysyvyys ja hajoavuus Helposti biologisesti hajoava. Fotolyysi Puoliintumisaika (Fotolyysi-ilmassa) Biologinen hajoavuus Hajoamisprosentti (aerobinen biohajoaminen) Biokertyvyys Tuote ei ole bioakkumuloituva. Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi Ei tunnettuja. (log Kow) Biokertyvyystekijä (BCF) Liikkuvuus maaperässä Helposti biologisesti hajoava. Adsorptio Sorptio maaperään/sedimenttiin - Log Koc PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset 1,718 h, 0, cm3 molecule-1 s-1. EPISUITE v4, %, OECD 301 B. Laji: Pääosin kotikäyttöön tarkoitetun viemärin aktivoitu lieju Palautumisaika: 29 vuorokautta 6,2 0, L/kg ww. OECD 305A. Tulos: 3,307 Laji: Sinisimpukka (Mytilus edulis) 0, 2,7 at 22 ⁰C. OECD 121. Laji: Pääosin kotikäyttöön tarkoitetun viemärin aktivoitu lieju Ei joiden katsotaan olevan pysyviä, eliöihin kertyvät tai myrkyllisiä (PBT). Ei tunnettuja. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkaus EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/-tiedot Jäte täytyy hävittää paikallisten, valtakunnallisten, liittovaltioiden ja provinssien ympäristösäädösten mukaisesti. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

8 KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. RID Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. ADN Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. IATA Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. IMDG Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetukset Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Lupamenettelyt Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo Käyttörajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Ei säädelty. Direktiivi 92/85/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä Ei säädelty. Muut asetukset Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset. Kansalliset asetukset Kemikaaliturvallisuusarviointia suoritetaan. Kemikaaliturvallisuusarviointi Vesivaarallisuusluokka VwVwS WGK1, ID Number Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

9 Varastotilanne Maa(t) tai alue Australian Kanada Kiina Eurooppa Eurooppa Japani Korea Uuden-Seelannin Filippiinit Sveitsi Taiwan Yhdysvallat ja Puerto Rico Varastonimi Australian kemiallisten aineiden luettelo (AICS) Kotimaisten aineiden luettelo (DSL) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista Kiinassa (Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC) Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (EINECS) Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) Olemassa olevien kemialisten aineiden lista (Existing Chemicals List, ECL) Uuden-Seelannin luettelo Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo (PICCS) Switzerland FOPH Taiwan Inventory Toxic Substances Control Act (TSCA) -luettelo *"" merkitsee, että tämän tuotteen kaikki aineosat täyttävät kohdemaan/-maiden varastointivaatimukset Varastossa (kyllä/ei)* Ei Ei Ei KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, R-lausekkeet ja H-lausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Ei mitään. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet: 5,2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet: Palovaarat KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä: Muu kuin pelastushenkilökunta KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä: 6,2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä: 6,3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä: Pelastushenkilökunta KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: Hengityksensuojaus KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: Silmien tai kasvojensuojaus KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: - Muut KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: Yleistiedot Fysikaaliset & kemialliset ominaisuudet: Useita ominaisuuksia KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus: 10,4. Vältettävät olosuhteet KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus: 10,5. Yhteensopimattomat materiaalit KULJETUSTIEDOT: Material Transportation Information Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

10 Vastuuvapauslauseke Toimittamalla Käyttöturvallisuustiedote voidaan lain, mutta tämä ei ole väite, että aine on vaarallinen kun sitä käytetään kunnon turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja normaalia käsittelyä varten. Toimitetut tiedot ovat käytettäväksi vain yhdessä työsuojelun. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on kerätty lähteistä katsotaan Procter & Gamble olemaan luotettava ja tarkkuus on paras yhtiön tietoon. Tiedot liittyvät mainittua tuotetta, se ei liity käyttää yhdistettynä muiden materiaalien kanssa tahansa muu prosessi. Procter and Gamble ei vastaa vahinkoa vastaanottajan tai kolmansien henkilöiden tai vahinkoa omaisuutta johtuvat väärinkäytöstä kontrolloidun tuotteen Version numero: 02 Tarkistus päivämäärä: 15-syyskuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 02-joulukuu / 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Kauppanimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 21052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.2 Kauppanimi / nimitys: SOFTCARE URHEILUVAATEPESU SOFTCARE TVÄTTMEDEL SOFTCARE PYYKINPESUAINE URHEILUVAATTEILLE 1.1.3

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.2 Kauppanimi / nimitys: SOFTCARE DOWN WASH 1.1.3 Muut tunnistustavat: EAN (GTIN) 6416977712794 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 110-FG 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 9.10.2014. Edellinen päiväys 8.10.2014. Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 3/20/2015 3:17:19 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi JARRUSATULAMAALI

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 11-02-2014 Korvaa: 19-11-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGMT 2 12 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-stabilon PLUS Versio 3 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Ultrasil 53 Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot