Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 1 / 14 KTT-no : V003.2 Viimeistelty, pvm.: Painatuspäivä: Korvaa version: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste MX HDR HPQ PRIMERBULK Sisältää: Diatsaoktaanietyleenidiamiini; C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolymeeri 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suunniteltu käyttötarkoitus: Epoksikovite 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr Düsseldorf DE Puh.: +49 (211) Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : tai (24h) 2.1 Aineen tai seoksen luokitus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen (CLP): Ihosyövyttävyys kategoria 1B H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ihoa herkistävä kategoria 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vesiympäristölle aiheutuvat krooniset vaarat kategoria 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 2.2 Merkinnät Merkinnät (CLP): Varoitusmerkillä:

2 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 2 / 14 Huomiosanalla: Vaaralausekkeella: Turvalausekkeella: Ennaltaehkäisystä Turvalausekkeella: Pelastustoimenpiteistä Vaara H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 OS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin Muut vaarat Asianmukaisesti käytettynä ei mitään. 3.2 Seokset Kemiallinen kuvaus: Kovetin KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 3 / 14 Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti: Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolymeeri EY numero REACH Rek. No Sisältö Luokitus >= 20- < 30 % Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H >= 20- < 25 % Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Diatsaoktaanietyleenidiamiini; >= 10- < 15 % Acute Tox. 4; Suun kautta H302 Acute Tox. 4; Hengittäminen H332 Eye Irrit. 2 H319 >= 3- < 5 % Acute Tox. 4; Ihon kautta H312 Acute Tox. 4; Suun kautta H302 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H314 >= 3- < 5 % Acute Tox. 4; Ihon kautta H312 Skin Corr. 1B H314 Aquatic Chronic 3 H412 Skin Sens. 1 H317 H-lausunnon täydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio". Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Hengittäminen: Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin. Iho: Huuhtelu juoksevalla vedellä ja saippualla. Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin: Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännyttävä erikoislääkärin puoleen. Nieleminen: Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.

4 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 4 / Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet IHO: ihottuma, nokkosihottuma. Aiheuttaa syövytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine: Vesisuorasuihku KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai palon sattuessa, on mahdollista että muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus. Lisäohjeet: Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, on siitä ilmoitettava asianimaisille viranomaisille. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten. Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliinimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan hävitystävarten. Saastunut materiaali hävitetään kuten kohdan 13 mukaiset jätteet. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Työpaikalla täytyy olla hyvä tuuletus/imu. Pitkittynyttä tai toistuvaa ihokosketusta on vältettävä Ihokosketusta välttämällä saadaan herkistymisriski mahdollisimman pieneksi Katso ohje kohdasta 8. Yleiset hygieniatoimenpiteet: Hyviä teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

5 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 5 / Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoitava viileässä, suljetuissa alkuperäisastioissa. Säilytä säiliöt hyvin tuuletetussa paikassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Epoksikovite KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistuksen raja-arvot Pätee: FI Sisältö [Säännellyillä aine] Ppm mg/m 3 Arvo tyyppi Lyhytaikaine altistumiskategoria / Huomautus [BENTSYYLIAKOHOLI] Aikapainotettu keskiarvo (TWA): Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1). Oikeusperusta FN_OEL Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Nimi luettelosta Environmental Compartment Altistusaik a Arvo mg/l ppm mg/kg muut maaperä 0,456 mg/kg STP 39 mg/l sedimentti (makea vesi) sedimentti (merivesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) vesi (makea vesi) 5,27 mg/kg 0,527 mg/kg 0,1 mg/l 2,3 mg/l 1 mg/l Huomautuksia:

6 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 6 / 14 Derived No-Effect Level (DNEL): Nimi luettelosta Application Area yleinen populaatio yleinen populaatio Työntekijät Työntekijät yleinen populaatio yleinen populaatio Työntekijät Työntekijät yleinen populaatio yleinen populaatio Altistumis Health Effect reitin suun kautta Akuutti/lyhytkest oinen altistuminen - elimistöön suun kautta Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Hengittämi nen Hengittämi nen Hengittämi nen Hengittämi nen dermaaline n dermaaline n dermaaline n dermaaline n Akuutti/lyhytkest oinen altistuminen - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Akuutti/lyhytkest oinen altistuminen - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Akuutti/lyhytkest oinen altistuminen - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Akuutti/lyhytkest oinen altistuminen - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Exposure Time Arvo 20 mg/kg painokiloa kohti päivässä 5 mg/kg painokiloa kohti päivässä 110 mg/m3 22 mg/m3 27 mg/m3 5,4 mg/m3 40 mg/kg painokiloa kohti päivässä 8 mg/kg painokiloa kohti päivässä 20 mg/kg painokiloa kohti päivässä 4 mg/kg painokiloa kohti päivässä Huomautuksia: Biologisen altistumisen indeksit ei 8.2 Altistumisen ehkäiseminen: Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Hengityssuojain: Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta. Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävähyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna Suodatintyyppi: A Käsisuoja: Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöikä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisyaika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.

7 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 7 / 14 Silmäsuojain: Työpaikalla tulisi olla hätä- ja silmäsuihku. Käytettävä sivusuojallisia tai kemikaalien käsittelyyn tarkoitettuja suojalaseja roiskevaaran ollessa ilmeinen. Kehonsuojus: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Nestemäinen meripihka Haju Luonteenomainen Hajukynnys ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrynpaine Tiheys () Ominaispaino Viskositeetti Viskositeetti (kinemaattinen) Räjähtävyys liukoisuus(laadullinen) (Liuotin: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Haihtumisnopeus Haihtumisnopeus Hapettavat ominaisuudet Ei määritettävissä 206 C (402.8 F) 101 C (213.8 F); Setaflash Closed Cup 1,0242 g/cm3 Liukenee 9.2 Muut tiedot Reaktiivisuus Reagoi voimakkaiden happojen kanssa. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Katso kappale reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Stabiili Yhteensopimattomat materiaalit Asianmukaisesti käytettynä ei mitään Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

8 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 8 / Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa. Akuutti suutoksisuus: Saattaa aiheuttaa ruoansulatushäiriötä. Akuutti hengitystoksisuus: Voi ärsyttää hengityselimiä Ihon ärsytys: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Silmien ärsyyntyminen: Vältettävä silmäkontaktia. Syövyttävä. Altistuminen: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Välitön myrkyllisyys- ruoansulatuselimet: Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolym eeri Diatsaoktaanietyleenidia miini; Arvotyyp Arvo Levitysmenetel pi mä LD50 > mg/kg oral Altistusai ka Tyyppi LD50 > mg/kg Rotta LD50 > mg/kg oral Rotta LD mg/kg oral Rotta LD mg/kg oral Rotta Menetelmä Välitön myrkyllisyys- hengityselimet: Arvotyyp pi Arvo Levitysmenetel mä Altistusai ka Tyyppi Menetelmä Acute 4,17 mg/l Aerosoli Asiantuntijan päätös toxicity estimate (ATE) LC50 > 4,178 mg/l 4 h Rotta

9 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 9 / 14 Välitön myrkyllisyys- iho: Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolym eeri Diatsaoktaanietyleenidia miini; Arvotyyp Arvo Levitysmenetel pi mä LD50 > mg/kg dermal Altistusai ka Tyyppi LD50 > mg/kg dermal Kani LD mg/kg dermal Kani Menetelmä LD mg/kg dermal Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Diatsaoktaanietyleenidia miini; Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä ei ärsyttävä 4 h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Syövyttävä 4 h Kani Draize testi Syövyttävä Kani Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä Category II 24 h Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Diatsaoktaanietyleenidia miini; ei herkistävä herkistävä herkistävä Tulos Testityyp pi Marsu, maksimoi nti testi Marsu, maksimoi nti testi Marsu, maksimoi nti testi Tyyppi Marsu Marsu Marsu Menetelmä Magnusson and Kligman Method Magnusson and Kligman Method Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Diatsaoktaanietyleenidia miini; Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti negatiivinen positiivinen bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Metabolinen aktivoituminen / altistusaika kanssa ja ilman kanssa ja ilman Tyyppi Menetelmä

10 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 10 / 14 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa Myrkyllisyys Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen. Arvotyyp Arvo Akuutti Altistusaik Tyyppi Menetelmä pi toksisuus a Rasvahapot, mäntyöljy, LC mg/l Fish reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa Rasvahapot, mäntyöljy, EC mg/l Daphnia reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa Rasvahapot, mäntyöljy, EC mg/l Algae reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolymeeri LC50 > 1-10 mg/l Fish ei tietoja OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC mg/l Fish 48 h Leuciscus idus DIN EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC mg/l Algae 96 h Scenedesmus quadricauda OECD Guideline 201 (Alga, Growth Diatsaoktaanietyleenidiamiini; Diatsaoktaanietyleenidiamiini; Diatsaoktaanietyleenidiamiini; Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 24,1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 6,8 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 0,5 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 31 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 20 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) EC10 < 2,5 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

11 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 11 / Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus: Tuote ei ole biologisesti hajoava C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolymeeri Diatsaoktaanietyleenidiamiini; Tulos Levitysmenetelmä Hajoavuus Menetelmä ei tietoja 0-60 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) helposti biohajoava aerobinen % OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I)) testiolosuhteissa ei aerobinen 0 % OECD Guideline 301 D (Ready havaittavissa biologista Biodegradability: Closed Bottle hajoamista Test) aerobinen 0 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) Biokertyvyys / Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuminen ympäristössä: Kovetetut liimat ovat kiinteitä. Biokertyvyyspotentiaali: Ei tietoja käytettävissä Diatsaoktaanietyleenidiamiini; LogKow 1,08-3,16 Biologinen kertyvyystekijä (BCF) Altistusaika Tyyppi Lämpötila Menetelmä -2,65 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Diatsaoktaanietyleenidiamiini; PBT/vPvB Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä. Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja käytettävissä Jätteiden käsittelymenetelmät KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

12 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 12 / 14 Tuotteen hävittäminen: Toimitetaan hävitettäväksi voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti. Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: Käytön jälkeen tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuun jätehuoltopisteeseen. Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan. Jätenimike jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia ja muita vaarallisia aineita EWC-jätenimikkeet eivät ole tuote-, vaan alkuperäkohtaisia. Valmistaja ei tästä syystä voi ilmoittaa jätenimikettä tuotteille, joita käytetään eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeitä on pidettävä suosituksena käyttäjällä. KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero ADR 3267 RID 3267 ADN 3267 IMDG 3267 IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR RID ADN IMDG IATA ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (,Sykloalifaattinen amiini,rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa) ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (,Sykloalifaattinen amiini,rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa) ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (,Sykloalifaattinen amiini,rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet tetraetyleenipentamiinin kanssa) CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Triethylenetetramine,cycloaliphatic amine,fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine) Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Triethylenetetramine,cycloaliphatic amine) Kuljetuksen vaaraluokka ADR 8 RID 8 ADN 8 IMDG 8 IATA Pakkausryhmä ADR RID ADN IMDG IATA III III III III III Ympäristövaarat ADR RID ADN IMDG IATA Ympäristölle vaarallinen Ympäristölle vaarallinen Ympäristölle vaarallinen Ympäristölle vaarallinen Ei voida käyttää Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR Ei voida käyttää.

13 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 13 / 14 RID ADN IMDG IATA Tunnelirajoituskoodi: (E) Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Ei voida käyttää Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö VOC-pitoisuus < 3 % (1999/13/EC) Kemikaaliturvallisuusarviointi A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

14 KTT-no: V003.2 MX HDR HPQ PRIMERBULK Sivu 14 / 14 KOHTA 16: Muut tiedot Tuotteen etiketöinti on määritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden täydellinen teksti koodeineen tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia. Merkinnät (DPD): N - Ympäristölle vaarallinen Xi - Ärsyttävä R-lausekkeet: R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet: S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. Sisältää:, Diatsaoktaanietyleenidiamiini;, C18 Rasvahappodimeeri, mäntyöljyrasvahappo, trietyleenitetramiinipolymeeri Tärkeät muutokset tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa. Vastaava teksti on merkitty erivärisellä varjostettuun kenttään.

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7649 Sivu 1 / 11 KTT-no : 153557 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 03.06.2015 Painatuspäivä: 19.09.2015 Korvaa version: 27.06.2014 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 7239 Sivu 1 / 10 KTT-no : 177571 V005.1 Viimeistelty, pvm.: 03.06.2015 Painatuspäivä: 19.09.2015 Korvaa version: 30.04.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Padding Plastic Sivu 1 / 11 KTT-no : 205101 V004.1 Viimeistelty, pvm.: 05.08.2015 Painatuspäivä: 04.10.2015 Korvaa version: 08.12.2014 1.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7455 Sivu 1 / 11 KTT-no : 179508 V005.0 Viimeistelty, pvm.: 13.05.2014 Painatuspäivä: 20.08.2014 1.1 Tuotetunniste Loctite 7455 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7457 Sivu 1 / 11 KTT-no : 173286 V003.0 Viimeistelty, pvm.: 09.07.2014 Painatuspäivä: 03.09.2014 1.1 Tuotetunniste Loctite 7457 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 406 Sivu 1 / 12 KTT-no : 422581 V003.2 Viimeistelty, pvm.: 17.06.2015 Painatuspäivä: 05.10.2015 Korvaa version: 23.03.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 401 Sivu 1 / 12 KTT-no : 153529 Viimeistelty, pvm.: 04.08.2014 Painatuspäivä: 01.09.2014 1.1 Tuotetunniste LOCTITE 401 Sisältää: KOHTA 1:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 401 Sivu 1 / 11 KTT-no : 427627 V003.2 Viimeistelty, pvm.: 16.05.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 1.1 Tuotetunniste LOCTITE 401 Sisältää: KOHTA

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 3090 Part A Sivu 1 / 12 KTT-no : 442955 V003.1 Viimeistelty, pvm.: 22.05.2015 Painatuspäivä: 28.09.2015 Korvaa version: 27.02.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 407 Sivu 1 / 12 SDB-nro : 173122 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 19.11.2013 Painatuspäivä: 03.09.2014 1.1 Tuotetunniste LOCTITE 407 Sisältää: KOHTA

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Makroflex Puhdistusaine Sivu 1 / 14 KTT-no : 241377 V001.5 Viimeistelty, pvm.: 02.06.2014 Painatuspäivä: 04.06.2015 1.1 Tuotetunniste Makroflex Puhdistusaine

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Makroflex PRO Sivu 1 / 17 KTT-no : 343406 V002.3 Viimeistelty, pvm.: 02.06.2015 Painatuspäivä: 04.06.2015 Korvaa version: 12.05.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 PATTEX PU STANDARD Sivu 1 / 18 KTT-no : 490601 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 12.06.2015 Painatuspäivä: 22.06.2015 Korvaa version: 05.06.2015 KOHTA 1:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Makroflex Premium Window Sivu 1 / 14 KTT-no : 448525 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 17.06.2014 Painatuspäivä: 04.06.2015 1.1 Tuotetunniste Makroflex Premium

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 55 known as Loctite 55 48x150m Estonian Sivu 1 / 6 KTT-no : 168432 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 24.07.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 KOHTA 1:

Lisätiedot

COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa

COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa Pag. 1/15 COMPONENT A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste:, Component A Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Tangit FP 550 Fire Protection Sivu 1 / 8 SDB-nro : 188383 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 15.07.2011 Painatuspäivä: 15.07.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 71 Epomax+ SDB-nro : 419237 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 14.12.2010 Painatuspäivä: 22.12.2010 Tuotetunniste: Epomax+, Comp. A 1.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Malarfog, all colours Sivu 1 / 8 SDB-nro : 471052 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 29.10.2013 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 45EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 221746 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 04.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 60EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 175666 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 03.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Ceresit CT 25 Sivu 1 / 7 SDB-nro : 217849 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 11.03.2011 Painatuspäivä: 03.12.2013 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 1 / 16 SDB-ro : 211392 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 23.10.2013 Paiatuspäivä: 17.09.2014 1.1 Tuotetuiste Plastic Paddig

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Pattex Plastic Padding P700 Total Fix Transparent Sivu 1 / 5 SDB-nro : 227852 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 19.10.2010 Painatuspäivä: 01.03.2011 1. Aineen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Thomsit CL 51 vedeneriste Sivu 1 / 6 SDB-nro : 181215 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 28.11.2012 Painatuspäivä: 15.04.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi CAS-Nro. 1310-73-2, 1310-58-3 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai

Lisätiedot