Nesteen biodieselprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nesteen biodieselprosessi"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Ke Kemianteollisuuden prosessit Nesteen biodieselprosessi Tekijät: Sam Stade , Ke2 Jani Siitonen , Ke

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO YLEISTÄ BIODIESELIN NYKYISET VALMISTUSMENETELMÄT BIODIESELIN KÄYTTÖ NEXBTL-BIODIESELIN TUOTANTO RAAKA-AINEET NEXBTL-PROSESSI ESIKÄSITTELY RASVAHAPPOJEN VETYKÄSITTELY ISOMEROINTI JATKOKÄSITTELY OMINAISUUDET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET...7 LÄHDELUETTELO...9

3 2 1 Johdanto Biodiesel on yleensä erilaisista luonnon rasvoista valmistettua biopolttoainetta, jonka kysyntä on viime aikoina ollut voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä suurin osa markkinoilla olevasta biodieselistä valmistetaan rypsi-, rapsi- tai soijaöljystä niin sanotulla vaihtoesteröintimenetelmällä. Muiden luonnon rasvojen käyttö on vähäisempää, koska niiden pelätään heikentävän tuotteen laatua. Suppean raakaainevalikoiman lisäksi nykyisten niin sanottujen ensimmäisen sukupolven biodieselien ongelmana on ollut tavallista dieseliä huonommat käyttöominaisuudet. [1] Suomalainen Neste Oil on onnistunut kehittämään ongelmaan ratkaisun. Se alkaa ensimmäisenä öljy-yhtiönä maailmassa valmistaan biodieseliä raaka-aineen vetykäsittelyyn perustuvalla prosessilla, jolla saadaan luonnon rasvoista ominaisuuksiltaan hiilivetypohjaisille polttoaineille kilpailukykyistä biodieseliä. Uuden NExBTL-polttoaineen (Next Generation Biomass to Liquid) raakaainevaihtoehdot ovat myös nykyisistä monipuolisemmat; valmistukseen voidaan käyttää kaikentyyppisiä kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Tuotetta on kehitetty luvun puolesta välistä lähtien yhdessä useiden suomalaisten yliopistojen ja VTT:n kanssa. Tutkimukset ovat tuottaneet tulosta ja Fortumista irrottautuneen Neste Oilin ensimmäinen Porvooseen rakenteilla oleva tehdas aloittaa tuotantonsa kesällä [2] 2 Yleistä Nimityksellä biodiesel tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkia setaaniluvun mukaan laadutettavia eloperäisiä polttoaineita. Näin ollen se viittaa hyvin erilaisiin koostumustyyppeihin. Useimmiten puhuttaessa biodieselistä tarkoitetaan kasviöljystä ja alkoholista valmistettua esteriä, jonka suurin käyttökohde on liikenne. [3] 2.1 Biodieselin nykyiset valmistusmenetelmät Tällä hetkellä Euroopassa noin 95 % biodieselistä tuotetaan rypsistä tai rapsista. Yhdysvalloissa käytetään lisäksi raaka-aineena suhteellisen paljon soijaöljyä.

4 3 Kasviöljyt eivät sovellu sellaisinaan nykyisten autojen polttoaineeksi, vaan niitä täytyy käsitellä viskositeetin ja kylmäominaisuuksien saamiseksi dieselkäyttöön sopivaksi. Rypsimetyyliesterin valmistuksen ensimmäinen vaihe on siementen puristus, jolloin saadaan raakarypsiöljyä. Esteröintiprosessissa öljy krakataan alkoholin ja katalyytin avulla. Tällöin muodostuu pinnalle erottuvia yksinkertaisempia metyyliestereitä sekä glyserolia. Alkoholina käytetään metanolia tai etanolia ja katalyyttinä natrium- tai kaliumhydroksidia. [1] Suomessa ei toistaiseksi ole ollut biodieselin teollista valmistusta, mutta eräät yksittäiset tahot, erityisesti maanviljelijät, ovat valmistaneet sitä jonkin verran omaan käyttöönsä. Raaka-aineena on käytetty lähinnä rypsiä, sinappia ja paistorasvoja. Jotkut rohkeat ovat jopa käyttäneet puhdasta, esteröimätöntä rypsija sinappiöljyä suoraan vanhemmissa dieselmoottoreissa. Lisäksi mäntyöljypohjaisia estereitä on tutkittu, mikä ei ole kuitenkaan johtanut kaupalliseen toimintaan. [1] 2.2 Biodieselin käyttö Biodieseliä voidaan käyttää sekä liikenteessä että lämmityksessä. Sen kysynnän on arvioitu kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa Euroopan unionin kannustaessa jäsenmaitaan lisäämään biopolttoaineiden käyttöä. EU:n tavoitteena on, että biopolttoaineiden kulutus saavuttaisi 5,75 prosentin osuuden energiasisältönä bensiinin ja dieselin kokonaiskulutuksesta vuoteen 2010 mennessä. Suomessa biodieseliä käytetään sen sijaan suhteellisen vähän korkean verotuksen vuoksi. Täällä ei ole esimerkiksi Saksan ja Ruotsin tavoin annettu verohelpotuksia biopolttoaineille. Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan päästöjen vähentäminen biopolttoaineiden avulla ei ole kustannustehokasta, minkä vuoksi se ei ole mukana kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimassa. [4] Tällä hetkellä markkinoilla olevien rypsi- ja rapsiöljyistä valmistettujen biodieselien käyttöä haittaa niiden tavallista dieseliä huonommat käyttöominaisuudet. Niitä voidaan sekoittaa tavalliseen öljyyn vain vähäisenä osuutena (yleensä noin 5-30 %), jotta moottorit toimisivat normaalisti. Nesteen NExBTL sopii tankkeihin sen sijaan jopa sellaisenaan. Puhdasta biodieseliä

5 4 tullaan tuskin myymään silti tulevaisuudessakaan, vaan Neste aikoo lisätä biodieseliä polttoaineeseen eri maiden verosäädösten edellyttämällä tavalla. [5] 3 NExBTL-biodieselin tuotanto Neste Oil on Pohjois-Euroopassa toimiva öljynjalostus- ja markkinointiyritys, jolla on jalostamot Porvoossa ja Naantalissa. Kesällä 2007 käynnistyvää NExBTL-biodieseliä valmistavaa laitosta Fortum alkoi rakentaa vuonna 2005 Porvoon Kilpilahteen muun dieseltuotannon ohelle. Tuotantoyksikön investoinnin kokonaiskustannus on arvioitu olevan noin 100 miljoonaa euroa. Uusi biodieselyksikkö pystyy valmistamaan vuodessa tonnia biodieseliä, joka on noin 4 % Kilpilahden tehdasalueen neljän miljoonan tonnin normaalin dieselin vuosituotannosta. [6] Koko NExBTL-tuotanto viedään ulkomaille, koska sen markkinointi Suomeen ei kannata polttoaineverosäädösten takia. Ulkomailla kysyntää on huomattavasti enemmän kuin tarjontaa. Nesteellä onkin aikeita aloittaa biodieselin tuotanto myös muualla Euroopassa yhdessä sekä itävaltalaisen OMV että ranskalaisen Total Oil öljy-yhtiön kanssa. Aiesopimukset hankkeista ovat jo olemassa ja uusien NExBTL-tuotantolaitosten on määrä valmistua vuonna 2008 Wienin lähistölle Schwechatiin sekä jonkin Totalin jalostamon yhteyteen. [7, 8] 4 Raaka-aineet Neste Oilin Porvooseen valmistuva tuotantolaitos tarvitsee biodieselin valmistukseen noin 200 miljoonaa kiloa raaka-ainetta vuodessa. NExBTL-prosessilla pystytään valmistamaan korkealaatuista biodieseliä kaikentyyppisistä kasviöljystä ja eläinrasvoista, mikä mahdollistaa joustavamman raaka-aineiden hankinnan. Ne voidaan valita saatavuuden ja hinnan perusteella. Suurin osa tarvittavasta raakaaineesta ostetaan näillä näkymin ulkomailta. Myös kotimaisiin toimittajiin ollaan oltu yhteydessä, sillä yhtiön edun kannalta olisi tärkeää saada raaka-aine läheltä. [9]

6 5 5 NExBTL-prosessi NExBTL-prosessissa raaka-aineista valmistetaan keskitislettä kaksivaiheisella prosessilla kuvan 1 mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa rasvahapot vedytetään n-parafiineiksi ja toisessa vaiheessa n-parafiinit isomeroidaan edelleen haaraketjuisiksi parafiineiksi. [10, 11] Kuva 1. NExBTL:n kaksivaiheisen tuotantoprosessin lohkokaavio. [1, 11] 5.1 Esikäsittely NExBTL-biodieselin valmistuksen ensimmäinen vaihe on esikäsittely, joka tarkoittaa lähinnä epäpuhtauksien poistoa. Raaka-aineet, kasvis- ja eläinrasvat, laitetaan syöttösäiliöön ja käsitellään 75-%:lla fosforihapolla, 50-%:lla natriumhydroksidilla ja vedellä. Muodostuu liete joka sisältää fosforia, typpeä, öljyä ja rasvaa sekä metalleja, esimerkiksi rautaa, kalsiumia ja magnesiumia. Esikäsitelty rasvaseos siirretään välivarastoon. [10]

7 6 5.2 Rasvahappojen vetykäsittely Esikäsiteltyä seosta syötetään jatkuvatoimisesti 24 t/h (Porvoon tuotantolaitos) vetykäsittely-yksikköön. Rasvahapot vedytetään n-parafiineiksi. Alla yhtälössä (1) on esitetty eräs tyypillinen rasvahappomolekyyli ja siitä vetykäsittelyssä saatavat tuotteet. n-c 18 H 38 + yh 2 O + zco 2 + CO (1) Vetykäsittelyssä ei tarvita triglyseridirakenteen krakkausta vaan rasvahappomolekyylit voidaan vedyttää suoraan n-parafiineiksi. [7] Vedytysvaiheessa lämpötila on C ja paine 5 MPa. Katalyytteinä käytetään kaupallisia keskitisleiden rikinpoistokatalyyttejä. Tällaisia ovat tyypillisesti NiMo/Al 2 O 3 - tai CoMo/Al 2 O 3 -katalyytit. [11] 5.3 Isomerointi Koska pelkällä vetykäsittelyllä ei kasviöljystä saada hyviä kylmäominaisuuksia omaavaa dieselpolttoainetta, täytyy hiilivetyjen seos isomeroida. N-parafiinin molekyylirakennetta käsitellään sopivan katalyytin avulla siten, että hiilten kokonaismäärä säilyy suurena ja hiiliketjuun syntyy metyylihaaroja sopiviin paikkoihin. Isomeroinnissa on tärkeää, ettei se mene liian pitkälle, jolloin setaaniluku laskisi haitallisesti. Reaktioyhtälössä (2) on esitetty erään n-parafiinin isomerointi. [10] n-c 18 H 38 + wh 2 i-c 18 H 38 + wh 2 (2) Isomerointivaiheessa lämpötila-alue on suurin piirtein sama kuin vetykäsittelyssä. Katalyytin stabiloimiseksi käytetään 3,5-4 MPa painetta. Katalyyteiksi soveltuvat parhaiten mahdollisemman vähän krakkaavat ismerointikatalyytit, esimerkiksi Pt/SAPO-11/Al 2 O 3, Pt/ZSM-22 ja -23/Al 2 O 3. [11]

8 7 5.4 Jatkokäsittely Vetykäsittelyn ja isomeroinnin jälkeen tuote stabiloidaan. Ennen loppuvarastointia suoritetaan lisäksi NExBTL-komponenttien erottelu prosessissa syntyvistä kaasuista ja bensiinikomponenteista. Yhteensä NExBTL-komponentteja syntyy Porvoon uudessa tuotantolaitoksessa noin 20 tonnia tunnissa. [10, 11] 6 Ominaisuudet NExBTL-biodieselissä yhdistyvät hyvät kylmäominaisuudet ja erittäin korkea setaaniluku (84-99). Setaaniluvulla kuvataan dieselpolttoaineen syttymisherkkyyttä. Mitä suurempi setaaniluku on sitä nopeammin polttoaine syttyy ja sitä tehokkaammin se palaa. Edellä mainitut vaikeasti yhdistettävät ominaisuudet mahdollistaa edellä kuvattu kaksivaiheinen valmistusprosessi, jossa vedytys nostaa setaanilukua ja isomerointi parantaa kylmäominaisuuksia. [11, 12] Nesteen uutta biodieseliä on testannut kaksi eri autovalmistajaa ja todennut sen ominaisuuksiltaan nykyisin markkinoilla olevia biodieseleitä huomattavasti paremmaksi. Se on jopa laadukkaampaa kuin tavallinen dieselöljy, joskin sen tiheys on alhaisempi. NExBTL täyttää autonvalmistajien tiukat vaatimukset; korkean setaaniluvun lisäksi se on sekä aromaattivapaa että rikitön. Autoihin ei myöskään tarvitse tehdä muutoksia ja NExBTL sopii käytettäväksi sellaisenaan. Aromaattivapauden ansiosta polttoaine soveltuu ajoneuvojen ohella käyttökohteisiin, joissa altistutaan liuotinhöyryille tai poltetaan tuotetta sisätiloissa kuten liuottimien ja valopetrolin valmistukseen. Lisäksi säilyvyys on hyvä, mikä mahdollistaa aineen pitkäaikaisen varastoinnin. [11, 13, 14] 7 Ympäristövaikutukset Liikenne on merkittävin tekijä pyrittäessä vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Biopolttoaineita suositaan, mutta niiden ekologisuuteen pitää silti suhtautua varauksellisesti. Tutkimusten mukaan bioetanolin tuotanto polttoaineeksi vie enemmän energiaa kuin polttoaine sisältää. Biodieselin ja erityisesti Nesteen NExBTL:n käyttö vaikuttaa sen sijaan lupaavammalta. Dieselmoottorien hyvän hyötysuhteen ansiosta ne ovat jo nykyisellään

9 8 bensiinimoottoreita vähemmän saastuttavia. Kun raaka-aineena käytetään kasvija eläinrasvoja, ovat hiilidioksidipäästöt vieläkin pienemmät. [5, 6, 14] Dieselmoottorien suurin ongelma on suuret pienhiukkasten, hiilivetyjen ja typpioksidien päästöt. NExBTL-biodiesel parantaa ratkaisevasti tätä epäkohtaa, sillä hiukkaspäästöt ovat huomattavasti alhaisemmat. Myös polttoaineen valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat nykyistä pienemmät, mutta valitettavasti NExBTL:n ilmastotaseita rasittavat merkittävästi raaka-aineiden ja lopputuotteen kuljetukset. [13]

10 9 LÄHDELUETTELO 1. Mäkinen, T., Sipilä, K., Nylund, N.O., Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Suomesssa, VTT, Espoo Tekes, Pioneering a new generation of biodiesel, Wikipedia, Biodiesel, Tanskanen, H., Biodieselkoulutusympäristön kehittämissuunnitelma, Opinnäytetyö, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Aulio, K., Etanoli kestämätön ratkaisu liikenteen energiaongelmiin, Turun Sanomat, 101 (2005), 103, Juva A, Neste Oilin biopolttoaineet tulevaisuudessa, ClimBus, Neste Oil, Neste Oil ja Total aiesopimukseen yhteisestä biodieseltuotannosta, 7, Neste Oil, Neste Oil ja OMV suunnittelevat yhteistä biodieselin tuotantolaitosta, 8, Pietilä, M., Biodieseliä peliin!, Refine (2005), 1, Termo, NExBTL Process, Aalto, P., Piirainen, O., Kiiski, U., Keskitisleen valmistus, patenttinumero: FI B, Wikipedia, Setaaniluku, EngineerLive, New biodiesel process overcomes hydrogen technical problems, Linnaila, R., Status of Neste Oil s biobased NExBTL diesel production for 2007, Synbios, Tukholma, 2005.

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus-

Lisätiedot

Palmuöljystä biopolttoainetta

Palmuöljystä biopolttoainetta Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät Kaakkois-Aasiassa FinnWatch / Niko Humalisto Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Marraskuu 2006 Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät

Lisätiedot

Titaanien taistelu. biodieselmarkkinoilla

Titaanien taistelu. biodieselmarkkinoilla Titaanien taistelu biodieselmarkkinoilla Maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja Neste Oil saa uuden kotimaisen kilpailijan, kun UPM:n biojalostamo käynnistyy kesällä Lappeenrannassa. Yhtiöiden

Lisätiedot

DIESELMOOTTORIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 12 Polttoaineenkulutus... 12

DIESELMOOTTORIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 12 Polttoaineenkulutus... 12 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 5 DIESEL - TÄRKEÄ KULJETTAJA... 6 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET OHJAAVAT DIESELIN KEHITYSTÄ... 6 DIESELMOOTTORIT... 7 Suoraruiskutusmoottori... 8 Apukammiomoottorit... 8 DIESELMOOTTORIN

Lisätiedot

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus.

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus. ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2357 Kuitupuu rehu glyseroli Biopolttoaineen valmistus Kuori Biopolttoaineen valmistus Kuori Höyry/ lämpö Sähkö Sähkö ja lämpö Puun esikäsittely Sellutehdas Kuorikattila Raakaöljy

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme.

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.

Lisätiedot

BIOETANOLIN TUOTANTO

BIOETANOLIN TUOTANTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio 050414000 Kemiateollisuuden prosessit BIOETANOLIN TUOTANTO Tekijät: Taneli Kiviranta, tuta 2 Ville Siitonen, tuta 2 31.03.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2

Lisätiedot

Bioenergiaselvitys. (Käännös)

Bioenergiaselvitys. (Käännös) (Käännös) Bioenergiaselvitys Biopohjaisen lämmöntuotannon ja biopohjaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon vaatima tekniikka ja kannattavuus sekä biomassan saatavuus Paraisten kaupungin saaristo-osissa

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu 31.1.-1.2.2012

Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu 31.1.-1.2.2012 Uusiutuvien liikennepolttoaineiden vaikutukset talouden ja työllisyyden kannalta. Effects on regional economy by utilizing renewable transportation fuels. Presentation is about the possible effects on

Lisätiedot

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI 1 LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI Kuva ja luokittelu Co-op America Quarterly 2007. Nils-Olof Nylund & Päivi Aakko-Saksa TEC TransEnergy Consulting Oy 31.10.2007 2 Raportin nimi

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

LITIUMAKKUKEMIKAALIT AUTOTEOLLISUUDESSA

LITIUMAKKUKEMIKAALIT AUTOTEOLLISUUDESSA Anna Hintsala & Marke Paavola LITIUMAKKUKEMIKAALIT AUTOTEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Automaatiotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KESKI-POHJANMAAN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ei mitään syytä odottaa: Siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin on aloitettava heti!

Ei mitään syytä odottaa: Siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin on aloitettava heti! PRESS info P07908SE / Per-Erik Nordström 5. syyskuuta 2007 Ei mitään syytä odottaa: Siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin on aloitettava heti! Scanian mielestä siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.2.2012 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut asiantuntija Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA. Harjoitustyö SMG-4050

J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA. Harjoitustyö SMG-4050 J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA Harjoitustyö SMG-4050 II SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Polttokennoautojen hyödyt ja haitat...4 2.1. Hyödyt...4 2.2. Haitat...5 3. Nykyiset

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 Neste Oil toteutti vuonna 2007 puhtaamman liikenteen strategiaansa. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat, mutta myös muilla toimialoilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 3. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2068(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto vaihtoehtoisista tieliikenteen

Lisätiedot

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen on hyväksytty tarkastajaksi osastoneuvoston kokouksessa 13.9.2006 Tiivistelmä TAMPEREEN

Lisätiedot

JANNE JÄRVINEN 193833 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN AJONEUVOJEN NYKYTILA

JANNE JÄRVINEN 193833 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN AJONEUVOJEN NYKYTILA JANNE JÄRVINEN 193833 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN AJONEUVOJEN NYKYTILA Tekniikan kanditaatintyö Tarkastaja: Leht. Risto Mikkonen 1 TIIVISTELMÄ Tällä hetkellä Suomessa myytävien uusien autojen keskimääräiset

Lisätiedot

Itä-Suomen Energiatoimisto

Itä-Suomen Energiatoimisto Itä-Suomen Energiatoimisto,7b6820(138892,0$2+-(/0$9827((1 Loppuraportti 2(75) (VLSXKH Puun energiakäyttö on lisääntymässä voimakkaasti Suomessa. Tätä kehitystä on edistänyt mm puun asema kasvihuonekaasutaseissa,

Lisätiedot

KASVIÖLJYJEN TOINEN ELÄMÄ MAATILAMITTAKAAVAISEN BIODIESELIN VALMISTUKSEN KÄYTÄNTÖJEN MUODOSTUMINEN SUOMESSA.

KASVIÖLJYJEN TOINEN ELÄMÄ MAATILAMITTAKAAVAISEN BIODIESELIN VALMISTUKSEN KÄYTÄNTÖJEN MUODOSTUMINEN SUOMESSA. Tampereenyliopisto, Yhdyskuntatieteidenlaitos KASVIÖLJYJENTOINENELÄMÄ MAATILAMITTAKAAVAISENBIODIESELIN VALMISTUKSENKÄYTÄNTÖJENMUODOSTUMINENSUOMESSA. MinnaVertainen Ympäristöpolitiikka Progradu tutkielma

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti 30.9.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg Arto NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY. TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY. TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24 VAIMLA 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24 Simo-Pekka Parmala POLTTOMOOTTORIEN

Lisätiedot