JÄTTEIDEN HAJOAMINEN KAATOPAIKALLA SEKÄ KAATOPAIKKAVESIEN MUODOSTUMINEN, OMINAISUUDET JA KÄSITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEIDEN HAJOAMINEN KAATOPAIKALLA SEKÄ KAATOPAIKKAVESIEN MUODOSTUMINEN, OMINAISUUDET JA KÄSITTELY"

Transkriptio

1 JÄTTEIDEN HAJOAMINEN KAATOPAIKALLA SEKÄ KAATOPAIKKAVESIEN MUODOSTUMINEN, OMINAISUUDET JA KÄSITTELY KAATO hanke Kirjallisuuskatsaus Sanna Marttinen Jari Jokela Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto Riitta Kettunen Tritonet Oy

2

3 1 ESIPUHE KAATO2001 hanke eli Kaatopaikkavesien vaikutus yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaan ja mitoitukseen sekä kaatopaikkavesien esikäsittelytarpeen ja -menetelmien arviointi hanke käynnistettiin keväällä 1998 osana TEKESin Vesihuolto 2001-ohjelmaa. Tämä kirjallisuuskatsaus tehtiin osana hanketta hankkeen alussa. Katsausta on päivitetty muutamilta osin myöhemmin. Hankkeen yhteistyötahot ja rahoittajat olivat: - Jätelaitosyhdistys ry (Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta, Kiertokapula Oy, Pirkanmaan jätehuolto Oy, Mustankorkea Oy, Joensuun seudun jätehuolto Oy, Oulun jätehuolto) - Teknologian kehittämiskeskus TEKES - Espoon Vesi - Tampereen vesi- ja viemärilaitos - Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Jyväskylän teknologiakeskus Oy - Jyväskylän yliopisto - Tritonet Oy - Biomark Ky Toivomme katsauksen osaltaan edistävän kaatopaikkojen ilmiöihin ja kaatopaikkavesien muodostumiseen ja käsittelyyn liittyvien moninaisten tekijöiden ymmärtämistä. Jyväskylässä Tekijät Lisätietoja: Sanna Marttinen, Jari Jokela, Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos PL 35, Jyväskylä puh fax Riitta Kettunen Tritonet Oy Pinninkatu 53C, Tampere puh fax

4 2 1 JOHDANTO KAATOPAIKKAJÄTE Yleistä Orgaaninen jätejae Epäorgaaninen jätejae KAATOPAIKKAVESIEN MUODOSTUMINEN JA LIIKKUMINEN Yleistä Kaatopaikan vesitase Veden liikkuminen jätetäytössä Aineiden kulkeutuminen ja pidättyminen jätetäytössä Yleistä Kulkeutumismekanismeja kiinteän ja nestefaasin muodostamassa systeemissä Pidättymismekanismeja kiinteän ja nestefaasin muodostamassa systeemissä Haihtuminen KAATOPAIKAN JÄTTEIDEN BIOHAJOAMINEN Yleistä Biohajoamismekanismit Orgaanisten yhdisteiden anaerobinen hajoaminen Yleistä Hydrolysaatio ja fermentaatio Selluloosa, hemiselluloosa ja muut hiilihydraattiyhdisteet Rasvat Proteiinit Ligniini Asetaatin tuotto Metaanin tuotto KAATOPAIKKAVEDEN KOOSTUMUS Yleistä Typpi Anionit Metallit Yleistä Metallien pidättymismekanismeja Spesiaatio (speciation) jätetäytössä ja kaatopaikkavesissä Metallien pitkän aikavälin käyttäytyminen kaatopaikalla Metallien pitoisuuksia kaatopaikkavesissä Kolloidit Orgaaniset yhdisteet Yleistä Biologisesti hajoava orgaaninen aines Humusyhdisteet Orgaaniset haitta-aineet Kaatopaikkavesien toksisuus KAATOPAIKKATEKNOLOGIAN VAIKUTUS JÄTTEIDEN BIOHAJOAMISEEN JA KAATOPAIKKAVEDEN MÄÄRÄN JA LAATUUN Jätteiden esikäsittely Jätteiden täyttö, tiivistys ja solujen peitto Kaatopaikkaveden kierrätys ja käsittely... 41

5 3 6.4 Biokaasun poisto Kaatopaikan lopettaminen KAATOPAIKKAVESIEN YHTEISPUHDISTUS YHDYSKUNTAJÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Yleistä Kaatopaikkavesien käsittely ja vaikutukset yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla Orgaanisen aineen poisto Ravinteet Metallit KAATOPAIKKAVESIEN ERILLISKÄSITTELY Yleistä Kaatopaikkavesien fysikaalis-kemiallinen käsittely Sedimentaatio, laskeutus Flotaatio Suodatus Strippaus Saostus, koagulaatio, flokkulaatio Aktiivihiiliadsorptio Biologisesti aktiivinen hiili (BAC) Kalvosuodatusmenetelmät Yhdistelmätekniikat Kemiallinen hapetus Sähkökemiallinen hapetus Haihdutus Kosteikkokäsittelyt Maaperäkäsittelyt Muita kaatopaikkavesien käsittelymenetelmiä Kaatopaikkavesien biologinen käsittely KAATOPAIKKAVESIEN KÄSITTELYN SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ LÄHDELUETTELO LIITTEET... 73

6 4 1 JOHDANTO Kaatopaikkoja on käytetty jätteiden sijoittamiseen useiden vuosikymmenten ajan. Suomessa kaatopaikat olivat pitkään pieniä usein satunnaisia jätteiden sijoituspaikkoja. Jätteiden määrän lisääntyessä myös kaatopaikkojen perustamiseen ja sijaintiin alettiin kiinnittää huomiota. Lähivuosina kaatopaikkapäästöjen minimointi tulee johtamaan merkittäviin muutoksiin kaatopaikkojen käytössä jätehuollon osana. Useimmat kaatopaikat suljetaan ja uusia entistä paremmin perustettuja toteutetaan. Kaatopaikoille on sijoitettu aikoinaan kaikki yhdyskunnissa muodostuneet jätteet. Viime vuosina jätteiden syntypaikkalajittelulla on vaikutettu kaatopaikoille päätyvien jätteiden koostumukseen. Lähivuosina erityisesti biohajoavien jätteiden vientiä kaatopaikoille rajoitetaan entisestään. Kaatopaikoilla jätteet hajoavat aiheuttaen kaasu- ja vesipäästöjä. Kaasupäästöt, lähinnä metaani ja hiilidioksidi, ovat kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Niitä pyritään vähentämään metaanin talteenotolla ja mahdollisesti metaania hapettavilla pintarakenteilla. Vesipäästöihin voidaan vaikuttaa stimuloimalla metaanintuottoa kaatopaikan hoitotoimenpiteillä ja jätetäytön olosuhteiden hallinnalla. Kaikissa tapauksissa päästöt ja riskit päästöjen muodostumiseen ovat pitkäaikaisia ja muuttuvat kaatopaikan elinkaaren myötä. Kaatopaikkavesien muodostumiseen ja ominaisuuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esim. jätteiden ominaisuudet ja jätetäytön olosuhteet (tiiveys, kosteus, lämpötila, ph, inhiboivat yhdisteet). Kaatopaikkavesiä voidaan puhdistaa yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla tai erillismenetelmillä. Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee jätteiden ominaisuuksia ja hajoamista kaatopaikoilla, sekä kaatopaikkavesien muodostumista, ominaisuuksia ja vesien käsittelytekniikoita. 2 KAATOPAIKKAJÄTE 2.1 Yleistä Kiinteää jätettä muodostuu ihmistoiminnan seurauksena yhdyskunnissa, teollisuudessa ja maanviljelyksessä. Yhdyskuntajäte koostuu asuin- ja liikehuoneistoissa sekä laitoksissa syntyvästä jätteestä, rakennus- ja purkujätteestä, yhdyskuntien palveluissa ja jäteveden sekä jätteen käsittelyssä syntyvästä jätteestä luvulle saakka lähes kaikki yhdyskunnissa muodostuva jäte vietiin kaatopaikoille. Nykyään ongelmajätteet kerätään erikseen, orgaanisesta jätteestä osa kompostoidaan tai mädätetään ja muu jätemateriaali pyritään hyödyntämään mahdollisimman suurelta osin. Taulukossa 1 on Tchobanoglousin ym. (1993) käyttämä jaottelu eri lähteissä muodostuvan jätteen koostumuksesta.

7 5 Taulukko 1. Kaatopaikkajätteen muodostumiskohteet ja koostumus Tchobanoglousin ym. (1993) mukaan. Muodostumiskohde Asuin- ja liikehuoneistot ja laitokset Rakennus- ja purkujäte Yhdyskuntien palveluissa syntyvä jäte Käsittelylaitosten jäte Kiinteän jätteen tyyppi Orgaaninen jäte: ruokajäte, paperi, pahvi, muovi, tekstiilit, kumi, nahka, puu, puutarhajäte. Epäorgaaninen jäte: lasi, keramiikka, peltipurkit, alumiini, rauta, pöly. Erikoisjätteet: huonekalut, elektroniikka, kodinkoneet, akut, paristot, jäteöljyt, renkaat. Kiviaines, betoni, tiili, puu, pöly, laasti, kipsi, mineraalivillat, maalit, paperi, pahvi, muovi, metallit, liimat, putkistojen ja lämmitys- ja sähköjärjestelmien osat, asbesti. Katujen puhdistuksessa ja tienvierien siivouksessa kerättävä kiinteä jäte, yleisten jäteastioiden sisältö, puistojen kunnossapidosta syntyvä jäte, kuolleet eläimet, hylätyt ajoneuvot. Talousveden, jätevesien ja teollisuuden jätteiden käsittelyssä syntyvä kiinteä jäte ja liete. Tuhkat Asuinrakennusten lämmityksessä syntyvä tuhka, jätteenpolton, teollisuuden ja energiantuotannon tuhkat. 2.2 Orgaaninen jätejae Tchobanoglousin ym. (1993) jaottelun mukaan kaatopaikkajätteen orgaaninen jätejae (mukaan lukien muovi, kumi ja nahka) sisältää pääasiassa seuraavia yhdisteitä: 1. Vesiliukoiset yhdisteet, kuten sokerit, tärkkelykset, aminohapot ja orgaaniset hapot 2. Hemiselluloosa, joka on viisi- ja kuusihiilisten sokerien kondensaatiotuote 3. Selluloosa, joka on glukoosin kondensaatiotuote 4. Rasvat, öljyt ja vahat, jotka ovat alkoholien ja pitkäketjuisten rasvahappojen estereitä 5. Ligniini, joka on polymeerinen materiaali, jossa on aromaattisiin renkaisiin sitoutuneita metoksi-ryhmiä (-OCH 3 ). Ligniinin kemiallista luonnetta ei tarkasti tunneta, mutta sitä on pääasiassa papereissa 6. Lignoselluloosa, joka on ligniinin ja selluloosan yhdistelmä 7. Proteiinit, jotka koostuvat aminohappoketjuista. Ne voivat olla peräisin kasvi- tai eläinkunnasta Orgaaninen jätejae koostuu siten pääosin viidestä alkuaineesta, hiilestä, vedystä, hapesta, typestä ja rikistä, sekä pienestä määrästä epäorgaanista ainetta. Eniten orgaanisessa jätteessä on hiiltä (n %). Happea on runsaasti ruokajätteessä,

8 6 papereissa, puussa ja tekstiileissä. Typpeä on erityisen paljon nahassa (n. 10 %) ja rikkiä kumissa (n. 1.6 %). Lisäksi kaatopaikalle päätyvässä jätteessä on mukana pieniä määriä ympäristölle haitallisia orgaanisia yhdisteitä, kuten polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), halometaanit, haloetaanit- ja propaanit, haloalisykliset yhdisteet, haloaromaattiset yhdisteet, fenoliset yhdisteet ja ftalaatit. Niiden lähteitä ovat esim. (Merck Index, 1996): - lääkevalmisteet, kosmetiikkatuotteet, saippuat - torjunta-aineet, hyönteiskarkottimet, desinfioimisaineet, ruuan, tekstiilien ja nahan suojausaineet - väriaineet, lakat - muovit, hartsi, kumi - moottori- ja muut öljyt, voiteluaineet - kiillotusvaha - liuottimet - pehmentimet - sammutusaineet 2.3 Epäorgaaninen jätejae Kaatopaikkajätteen epäorgaaninen jätejae koostuu metalleista vapaassa muodossa ja mineraaleihin sitoutuneena sekä muista palamattomista aineista. Lasi muodostuu epäorgaanisista oksideista, pääasiassa piidioksidista (SiO 2 ) ja pienistä määristä eri metalleja. Keraamiset esineet muodostuvat erilaisia metalleja sisältävistä mineraaleista. Pöly sisältää palamattoman aineksen lisäksi huomattavan määrän hiiltä (n. 25 %) (Tchobanoglous ym., 1993). Taulukossa 2 on lueteltu muutamia haitallisten metallien lähteitä kaatopaikkajätteessä (Förstner, 1995; Poutanen, 1992; Tchobanoglous ym., 1993). Taulukko 2. Kaatopaikkajätteen metallilähteitä. Al Ag Ba Cd Cr Cu Fe Hg Pb Zn Muovit x x x Maalit x x x x Pinnoitteet x x x Rakennusmateriaalit x x x Voiteluaineet x Torjunta- ja suojauskemikaalit x x Paristot, akut x x x x x Elintarvikepakkaukset x x Elektroniikka x x x x x x x Valokuvaustekniikka x Metallien prosessointi x x Amalgaami x x

9 7 3 KAATOPAIKKAVESIEN MUODOSTUMINEN JA LIIKKUMINEN 3.1 Yleistä Kaatopaikkavesi on kaatopaikalle sijoitetun jätteen läpi suotautuvaa tai muuta kaatopaikalla muodostuvaa likaantunutta nestettä (Vnp. 861/1997). Kaatopaikkojen hoidon tavoitteena on minimoida kaatopaikkavesi- ja kaatopaikkakaasupäästöistä aiheutuvat terveys- ja ympäristöhaitat. Jätetäytössä veden mukana kulkee yhdisteitä ja mikro-organismeja, joista osa sitoutuu uudelleen jätteeseen ja osa poistuu kaatopaikalta suotautuvan veden mukana. Vettä tarvitaan myös jätetäytössä tapahtuvan anaerobisen hajoamisen ensimmäisessä vaiheessa, hydrolyysissä (Bendz, 1998). 3.2 Kaatopaikan vesitase Kaatopaikan vesitase koostuu jätetäyttöön tulevista ja sieltä poistuvista vesimääristä, sekä vesivaraston muutoksesta. Hyvin hoidetuilla kaatopaikoilla jätetäyttöön tulevan veden määrää säätelevät pääosin sade ja haihdunta sekä pintavalunta. Huonosti hoidetuilla kaatopaikoilla jätetäyttöön voi päästä ulkopuolisia pinta- ja pohjavesiä. Nuorilla kaatopaikoilla jätetäyttöön tuleva vesi pääosin absorboituu jätteeseen pienen osan suotautuessa kaatopaikkavedeksi. Vanhoilla kaatopaikoilla muodostuvan kaatopaikkaveden määrä on suurempi, koska jätetäyttöön tulevan veden määrä ylittää jätteen pidätyskyvyn. Tasapainotilan saavuttaneilla kaatopaikoilla kaikki pintarakenteen läpi kulkeutuva vesi suotautuu jätteen läpi kaatopaikkavetenä (Bendz, 1998). Kaatopaikkaveden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. (Canziani & Cossu, 1989): 1. Veden saatavuus - Sadeveden ja lumen määrä - Haihdunta - Jätevesilietteen määrä jätetäytössä - Pintavalunta ympäristöstä kaatopaikalle - Pintavalunta kaatopaikalla - Kaatopaikkaveden kierrätys - Kaatopaikan pinnan kastelu 2. Kaatopaikan pinnan ominaisuudet - Pinnan kaltevuus ja muut topografiset ominaisuudet - Pintarakenteiden vedenläpäisevyys ja paksuus - Kasvillisuus 3. Jätetäytön ominaisuudet - Jätteen sisältämä vesimäärä kaatopaikalle tuotaessa - Jätetäytön tiiveys, läpäisevyys ja veden pidätyskyky - Jätetäytön tiivistämiseen käytetty menetelmä

10 8 4. Kaatopaikan reuna- ja pohjarakenteet - Läpäisevyys Kuvassa 1 on esitetty pääpiirteittäin suljetun kaatopaikan vesitase (Canziani & Cossu, 1989). R* ET R U S J P ET P i Kasvillisuus Maakerros Eristekerros (alhainen vedenläpäisevyys) I G U W S Jätteet L b I S I G L I L R Kuva 1. Suljetun kaatopaikan vesitase (Canziani & Cossu, 1989). Suljetun kaatopaikan vesitasetta voidaan kuvata yhtälöllä (Canziani & Cossu, 1989): L = (P + J + R* +I S + I G ) - (R + ET) ± U W ± U S + S + b missä L = kaatopaikkaveden muodostuminen P = sade J = kastelu tai kaatopaikkaveden kierrätys R* = valunta ympäristöstä I S, I G = luonnon akvifereista tuleva vesi R = pintavalunta kaatopaikalta ympäristöön ET = haihdunta U W = muutos jätteen kosteusvarastossa U S = muutos pintarakenteen kosteusvarastossa S = lietteen kaatopaikkasijoituksen mukana tuleva vesi b = biologisen hajoamisen muodostama (>0) tai kuluttama (<0) vesi L I L R = kaatopaikkaveden suotautuminen ympäristöön = viemäriin kerätty kaatopaikkavesi Kaatopaikkaveden määrä vaihtelee suuresti vuodenaikojen ja sademäärien mukaan sekä eri kaatopaikkojen kesken. Suurin veden määrään vaikuttava tekijä on sadeveden ja lumen määrä. Kaatopaikkaveden määrät ovat suurimmillaan lopputalvesta ja keväällä

11 9 lumen sulaessa ja pienimmillään kesällä. Pitkään kestävä hiljainen sade aiheuttaa suuremman kuormituksen kaatopaikalla kuin kova sadekuuro, josta suurin osa poistuu pintavaluntana. Sateen aiheuttamaa kuormitusta voidaan arvioida sademäärien perusteella, mutta pintavalunnan määrän arvioiminen on vaikeampaa. Apuna voidaan käyttää kirjallisuudesta löytyviä kertoimien arvoja erilaisille pintarakenteille, joissa huomioidaan niiden materiaali ja kaltevuus (Canziani & Cossu, 1989). Kaatopaikan pintarakenteilla voidaan vaikuttaa siihen miten suuri osa sadevedestä suodattuu jätetäytön sisään. Täytön päälle voidaan rakentaa huonosti vettä läpäisevä kerros, jolla on suuri absorptiokapasiteetti. Vesi suodattuu jätteeseen vasta kun kerros on saavuttanut kyllästymiskapasiteettinsa. Toisaalta vesi liikkuu kerroksessa kapillaarivoimien vaikutuksesta ylöspäin, mikä edistää veden haihtumista ilmakehään. Tällainen materiaali on esim. savi. Huonosti vettä läpäisevän kerroksen päälle voidaan lisäksi rakentaa huokoinen kerros, jolloin vesi virtaa ylimmässä kerroksessa horisontaalisesti vähentäen näin suodattuvan veden määrää (Canziani & Cossu, 1989). Kosteuspitoisuus vaihtelee suuresti pintakerroksissa, mutta yli metrin syvyyksissä kosteus pysyy melko vakiona läpi vuoden (Bendz, 1998). Myös operointivaiheessa olevalla kaatopaikalla voidaan päivittäisellä peitolla vaikuttaa jätteeseen suodattuvan veden määrään. Jätteen tiivistäminen vähentää kaatopaikkaveden muodostumista pienentämällä läpäisevyyttä ja siten suodattumisnopeutta. Tiivistämättömän jätteen läpäisevyys on luokkaa 10-2 cm/s ja hyvin tiivistetyn jätteen 10-4 cm/s (Canziani & Cossu, 1989). Jätteen läpäisevyys pienenee hyvin nopeasti täytön kyllästysasteen kasvaessa (Baudoin ym., 1997). Kesäkuukausien aikana tapahtuvalla haihtumisella on merkittävä vaikutus kaatopaikkaveden määrän vähenemiseen. Haihtuminen voi tapahtua evaporaationa suoraan maasta ilmakehään tai transpiraationa kasvillisuuden avulla. Vedellä on pintakerroksessa, josta haihtuminen tapahtuu, kaksi esiintymismuotoa. Gravitationaalinen vesi täyttää maan huokoset vedellä sateen aikana. Kun vesi on gravitaation vaikutuksesta valunut alaspäin, muodostuu kapillaarivettä, joka on kasvien pääasiallinen vedenlähde. Haihdunta vähenee maa-aineksen kuivaessa. Haihduntaa voidaan lisätä kierrättämällä kaatopaikkavettä kuivien kesäkuukausien aikana (Blakey, 1992). Peittämättömällä kaatopaikalla pintaosan biologisissa aerobisissa prosesseissa syntyvä lämpö lisää haihduntaa n. 10 % (Bendz, 1998). 3.3 Veden liikkuminen jätetäytössä Kaatopaikka on kiinteän jätteen ja veden muodostama heterogeeninen systeemi, jonka geometria muuttuu ajan kuluessa biohajoamisen ja jätteen tiivistymisen seurauksena. Kaatopaikalle on tyypillistä epäsäännöllinen rakenne (erikokoisia jätekappaleita), horisontaalinen kerrostuneisuus (täyttö tapahtuu osissa), tyhjät tilat jätekappaleiden välissä ja jätemateriaalien erilaiset vedenläpäisevyydet. Jätetäyttöä voidaan pitää systeeminä, joka koostuu matriisista eli jätteestä ja kanavista eli jätekappaleiden väliin jäävästä tilasta, joka on täyttynyt vedellä tai kaasulla (Bendz, 1998). Kosteuden pidättyminen jätetäytössä johtuu kapillaarivoimien aiheuttamasta nesteen fysikaalisesta absorboitumisesta jätteeseen. Gravitaatio aiheuttaa nesteen liikkumisen

12 10 alaspäin. Jätetäyttö pystyy teoriassa pidättämään kenttäkapasiteettinsa mukaisen määrän vettä. Kun tämä kapasiteetti ylittyy, alkaa kaatopaikkavesi suodattua ulos jätetäytöstä. Käytännössä on kuitenkin todettu kaatopaikkaveden suodattumisen alkavan aikaisemmin (Blight ym., 1992; Bengtsson ym., 1994). Kenttäkapasiteetin määrittäminen on vaikeaa jätteen heterogeenisen luonteen takia ja se myös muuttuu ajan kuluessa, kun vettä pidättävä orgaaninen fraktio hajoaa ja täyttö tiivistyy. Ajan kuluessa jätetäytössä oleva tyhjä tila täyttyy nesteellä, jolloin täytön kyllästymiskapasiteetti kasvaa (Canziani & Cossu, 1989). Bendz (1998) on esittänyt tyypilliseksi jätteen alkuperäiseksi vesipitoisuudeksi % ja kenttäkapasiteetiksi 40 %. Jätteeseen muodostuu paikallisia kyllästyneitä alueita, mutta koko jätepenkan kyllästyminen vedellä on epätodennäköistä heterogeenisen materiaalin takia (Bengtsson ym., 1994). Veden liikkumista kaatopaikalla ja jätetäytön kenttäkapasiteettia on tutkittu pääasiassa laboratoriotesteillä. Viime vuosina jätetäyttöjen hydrologiaa on tutkittu kaatopaikalla tehtävillä pumppaustesteillä, joissa kuitenkin on ollut paljon teknisiä ongelmia. Pumppaustestit antavat tietoa mm. kosteuden jakautumisesta kaatopaikalla (Cossu ym., 1997a; Giardi, 1997; Giardi & Somigli, 1997; Joseph, 1997). Vesi ei virtaa jätetäytössä tasaisesti, vaan oikovirtauksina muutamia laajoja kanavia pitkin. Kanavoituminen johtuu jätetäytön eri osien erilaisesta vedenläpäisevyydestä. Huonosti vettä läpäiseviä kerroksia ovat esim. peittoon käytetyt savi, tuhka ja synteettiset materiaalit. Sivusuuntaisia virtauksia voi esiintyä esim. viemäröidyissä pohja- ja pintakerroksissa, sekä huonosti vettä läpäisevän aineksen päälle muodostuneissa vedellä kyllästyneissä kerroksissa. Suurin osa vedestä virtaa nopeasti kanavissa ohuena viskoosina filminä kiinteiden partikkelien pinnalla. Kanavavirtaus tapahtuu gravitaation vaikutuksesta. Kanavien väliin jäävässä jätematriisissa vesi kulkee hitaasti diffundoitumalla. Matriisissa vesi pidättyy kapillaarivoimilla (Bendz, 1998; Ferguson, 1993; Zeiss & Major, ). Muodostuvan kaatopaikkaveden määrää ja liikkumista kuvaamaan on kehitetty useita matemaattisia malleja. Vanhemmat mallit perustuvat Darcyn yhtälöön, joka kuvaa nesteen yksidimensionaalista liikkumista homogeenisen väliaineen läpi (esim. HELP) (Schroeder ym., 1994). Kaatopaikan heterogeenisen materiaalin oikovirtausten takia nämä mallit antavat usein virtausnopeudelle ja viipymälle todellisuutta pienempiä arvoja (Ehrig, 1983). Uudemmissa malleissa (esim. Kinematic Wave Model; Bendz, 1998) onkin huomioitu veden liikkuminen kanavissa. 3.4 Aineiden kulkeutuminen ja pidättyminen jätetäytössä Yleistä Aineet siirtyvät kiinteästä jätteestä nestefaasiin hydrolyysin tai biologisen hajoamisen kautta, suolojen liukenemisena tai partikkelien kuljettamana. Jätteestä irtoavat ja biologisen hajoamisen seurauksena syntyvät orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet ja partikkelit kulkeutuvat jätetäytön huokostilassa kaasumaisina, nestemäisinä, nesteeseen suspendoituneina tai nesteeseen liuenneina. Ne myös jatkuvasti vuorovaikuttavat keskenään sekä nesteen ja kiinteän faasin kanssa. Yhdisteiden kulkeutumiseen ja

13 11 muuntumiseen vaikuttavat useat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät (Andreottola & Cannas, 1992). Tässä kappaleessa käsitellään yleisiä fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja. Veden liikkumista jätetäytön läpi on tutkittu mm. laboratorio- ja pilot-mittakaavan merkkiainekokeilla, joissa veteen lisätään yhdistettä joka ei pidäty jätteeseen vaan kulkeutuu jätetäytössä veteen liuenneena. Kokeissa on käytetty mm. litiumia, jonka konsentraatiota jätetäytöstä suotautuvasta vedestä mittaamalla on saatu tietoa veden liikkeistä. Kokeiden alkuvaiheessa jätetäytön läpi suotautuvassa vedessä on yleensä mitattu suuria merkkiainepitoisuuksia, minkä jälkeen yhdisteiden pitoisuus on tasaisesti laskenut. Tämä johtuu todennäköisesti veden jakaantumisesta jätetäytössä kanava- ja matriisitilavuuksiin. Kanavatilavuudessa vesi kulkee nopeasti gravitaation vaikutuksesta, mutta kanavatilavuus on pieni verrattuna laajaan matriisitilavuuteen, josta vesi ja sen mukana yhdisteet hitaasti diffundoituvat kanaviin tai ulos jätetäytöstä (Bendz, 1998) Kulkeutumismekanismeja kiinteän ja nestefaasin muodostamassa systeemissä Aineiden kulkeutumiseen huokoisessa materiaalissa, kuten jätetäytössä, vaikuttaa pääasiassa kolme eri mekanismia, advektio, molekulaarinen diffuusio ja mekaaninen dispersio. Lisäksi aineiden kulkeutumiseen vaikuttavat veden ominaisuudet, kuten viskositeetti. Näitä mekanismeja tarkastellaan seuraavassa pääasiassa Bozkurt & Neretnieksin (1997) kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Advektio Advektiolla tarkoitetaan virtaussuunnassa tapahtuvaa liuenneiden tai suspendoituneiden aineiden kulkeutumista virtaavan veden mukana. Jos aine ei reagoi kiinteän faasin kanssa, sen nopeus on sama, kuin virtaavan veden nopeus. Yhdisteen advektionopeutta kuvaa yhtälö J = C v w missä J on pinta-alayksikön läpi menneen yhdisteen määrä aikayksikössä [mg/cm 2 s] (Crosby, 1998). Aineet, jotka osallistuvat sorptio- tai ioninvaihtoreaktioihin kiinteän faasin kanssa (esim. metallit), kulkeutuvat vettä hitaammin. Tällaisten yhdisteiden kulkeutumisnopeus voidaan arvioida seuraavan yhtälön perusteella: Vm 1 1 = = V ρk w d Rd 1+ ε jossa V m on yhdisteen kulkeutumisnopeus, V w on veden virtausnopeus, ρ on huokoisen väliaineen tiheys, ε on väliaineen huokoisuus, K d on yhdisteen jakaantumiskerroin ja R d on pidättymiskerroin. Vahvasti pidättyvillä yhdisteillä pidättymiskerroin voi olla yli 1000.

14 12 Myös kaasut voivat liikkua advektion vaikutuksesta. Kulkeutuminen tapahtuu paine- tai tiheysgradientissa. Diffuusio Molekulaarinen diffuusio on molekyylien satunnaista liikettä systeemin paikasta toiseen. Liikkeen nettosuunta on suuremmasta hiukkaspitoisuudesta pienempään pitoisuuteen. Diffuusiota voidaan siis kuvata yhdisteen liikkeeksi konsentraatiogradientissaan. Diffuusion tapahtuminen ei edellytä hydraulista gradienttia, eikä se riipu veden kulkeutumisnopeudesta. Yhdisteen kulkeutumisnopeutta x-suunnassa voidaan kuvata Fickin ensimmäisellä lailla: dc N = DA dx Jossa N on yhdisteen molaarinen virta aikayksikköä kohti (mol/s), D on diffuusiokerroin (m 2 /s), A on poikkipinta-ala (m 2 ), c on konsentraatio (mol/m 3 ) ja x on etäisyys kulkeutumissuuntaan (m). Siten dc/dx kuvaa pitoisuuden muutosta etäisyyden muuttuessa. Jos yhdisteen konsentraatio muuttuu ajan kuluessa, on otettava huomioon myös sen akkumuloituminen/väheneminen. Kun Fickin ensimmäinen laki yhdistetään massan säilymisen lakiin, saadaan Fickin toinen laki: c t = c D x x jossa t on aika (s), D on kemiallisen yhdisteen diffuusiokerroin (m 2 /s), c on kemiallisen yhdisteen konsentraatio (mol/m 3 ) ja x on etäisyys kulkeutumissuuntaan (m). Diffuusio on merkittävä tekijä yhdisteiden kulkeutumisessa kaatopaikalla. Jätematriisissa on kohtia joiden vedenläpäisevyys on ympäristöään pienempi. Tällöin vesi ei virtaa suoraan kiinteän faasin läpi, vaan kierrellen. Veden kulkeutuminen jätematriisissa on diffuusiota. Se on hitaampaa kuin gravitaation aiheuttama veden virtaus vapaassa huokostilassa (kanavavirtaus). Mitä suurempien jätekasautumien läpi vesi diffundoituu, sitä hitaampaa on veden liikkuminen jätetäytössä. Kaasujen kulkeutuminen tapahtuu yleensä diffuusion avulla. Yhdisteiden kulkeutumisnopeus kaasu- ja nestefaasissa voi erota huomattavasti. Esimerkkinä voidaan tarkastella jätetäyttöön diffundoituvaa happea, joka on veteen niukkaliukoinen. Jos jätetäytön huokoset ovat täyttyneet vedellä, on hapen ensin liuettava pintahuokosten veteen, jonka jälkeen se voi diffundoitua nestefaasissa. Jos huokoset ovat veden sijasta täyttyneet kaasulla, tapahtuu diffuusio kaasufaasissa, jossa hapen kulkeutuminen voi tapahtua yli satatuhatta kertaa suuremmalla nopeudella kuin nestefaasissa.

15 13 Advektion ja diffuusion yhteisvaikutus voidaan esittää yhdistämällä niitä kuvaavat kaavat dc dt = v dc d( D dc / dx) + dx dx w + missä s tarkoittaa yhdisteen poistumista vedestä esim. sitoutumalla kiinteään faasiin (Crosby, 1998). Dispersio (dispersion) Dispersio on molekyylien hajaantumista virtaussuunnassa tai sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Mekaaninen dispersio johtuu vesivirran osien erilaisista liikkumisnopeuksista. Virtaussuunnassa tapahtuu pitkittäistä dispersiota, joka johtuu huokosten erilaisesta koosta ja geometriasta. Suurten ja mutkittelevien huokosten reunoilla on erilainen virtausnopeus, kuin huokosten keskilinjalla. Kohtisuorassa virtaussuuntaa vastaan tapahtuu poikittaista dispersiota, joka johtuu kiinteiden partikkeleiden kulkiessa tapahtuvasta virtauksen taipumisesta ja hajaantumisesta. Dispersiota tapahtuu sitä enemmän, mitä suurempi on veden kulkeutumisnopeus. Dispersio aiheuttaa veden mukana kulkeutuvien yhdisteiden pitoisuuksien laimenemista. Viskositeetti (viscosity) Viskositeetti on nesteen kyky vastustaa nesteosasten muodonmuutoksia. Dynaaminen viskositeetti (dynamic viscosity [N s/m 2 ]) saadaan leikkausjännityksen ja nopeuden gradientin suhteena. Kinemaattinen viskositeetti (kinematic viscosity [m 2 /s]) saadaan jakamalla dynaaminen viskositeetti tiheydellä. Nesteen kinemaattinen viskositeetti vähenee lämpötilan noustessa eli käytännössä nesteen liikkuvuus ja kyky kuljettaa muita aineita lisääntyy (Metcalf & Eddy, 1991). s Pidättymismekanismeja kiinteän ja nestefaasin muodostamassa systeemissä Kirjallisuudessa aineiden pidättymistä kiinteän ja nestemäisen faasin muodostamassa systeemissä (esim. jätetäytössä) kuvaavien termien käyttö on kirjavaa ja ilmiöiden erottelu on kokeellisesti hankalaa. Seuraavassa ilmiöt kuvataan lyhyesti yleisellä tasolla ja myöhemmin tässä esityksessä seurataan lähteissä käytettyä terminologiaa. Suodattuminen (filtration) ja siivilöityminen (straining) Suodattuminen on liukenemattomien partikkelien poistumista nestefaasista fysikaalisesti siivilöitymällä tai kerääntymällä fysikaalis-kemiallisesti kiinteän faasin ja partikkelin pinnan välisen vetovoiman takia. Jätetäytön kappaleet ja partikkelit voivat mekaanisesti estää kolloidisten partikkelien kulkeutumista veden mukana, jolloin kyseessä on siivilöityminen. Se riippuu huokosten koosta ja geometriasta suhteessa kolloidisen partikkelin kokoon. Siivilöityminen on merkittävä tekijä erityisesti bakteerien pidättymisessä, koska ne ovat usein kooltaan suurempia kuin abioottiset kolloidit. Fysikaalis-kemiallinen kerääntyminen riippuu elektrostaattisista, kemiallisista tai van der Waalsin voimista. Pidättymistä tapahtuu erityisesti silloin, kun partikkelin ja kiinteän faasin pinnoilla on erimerkkiset varaukset (McCarthy & Zachara, 1989).

16 14 Laskeutuminen (settling) Gravitaation vaikutuksesta vettä tiheämmät ja viskositeetiltään pienemmät kiinteät aineet ja liuokset pyrkivät painumaan nestefaasissa syvemmälle. Sorptio (sorption), pidättyminen (retaining) Sorptio ja pidättyminen kuvaavat aineen siirtymistä neste- tai kaasufaasista kiinteään faasiin. Ne ovat yleistermejä ja kattavat eri mekanismeilla tapahtuvat pidättymisreaktiot. Adsorptio (adsorption) Adsorptio on ilmiö, jossa aine pidättyy toisen aineen pinnalle joko fysikaalisesti van der Waals in voimien vaikutuksesta tai kemiallisella sidoksella. Se riippuu mm. ph:sta ja kiinnittymiskohtien pinta-alasta. Adsorptio on reversiibeli reaktio ja sitä tapahtuu sekä orgaaniseen, että epäorgaaniseen materiaaliin. Absorptio (absorption) Absorptio on ilmiö, jossa aine pidättyy toisen aineen sisään. Kemiallista absorptiota on esim. hiilidioksidin liukeneminen veteen ja fysikaalista absorptiota esim. veden pidättyminen jätetäyttöön. Kompleksoituminen (complexation) Kompleksoituminen on aineen sitoutumista ligandin kanssa. Ligandi voi olla esim. epäorgaaninen anioni, mineraalin varautunut kohta, pieni orgaaninen happomolekyyli tai suuri orgaaninen molekyyli, jossa on funktionaalisia ryhmiä. Ulkokompleksiksi (outer sphere complex) kutsutaan heikon elektrostaattisen vetovoiman koossa pitämää kompleksia ja sisäkompleksiksi (inner sphere complex) kovalenttisella sidoksella muodostuvaa vahvaa yhteenliittymää. Kompleksoitumista voi tapahtua sekä liukoiseen, että kiinteään ainekseen. Kelaatti (chelate) on rengasrakenteinen kompleksi, jossa ligandina on ryhmä, josta useampi atomi luovuttaa elektroniparin keskusatomille. Näiden atomien sijainnit toisiinsa nähden on oltava sopivat, jotta ne voivat muodostaa rengasrakenteen. Ioninvaihto (ion exchange) Ioninvaihto on reversiibeliä ionien vaihtumista kiinteän faasin ja nestefaasin välillä. Ioninvaihto eroaa sorptiosta siten, että sorptiossa liuenneiden aineiden kokonaismäärä nestefaasissa vähenee, mutta ioninvaihdossa vain liuoksen ionikoostumus muuttuu. Kationien korvautumisherkkyys riippuu ionin koosta, valenssista ja massavaikutuksesta. Anioninvaihto kasvaa systeemin ph:n laskiessa. Kaatopaikoilla esiintyvissä ph:ssa sillä ei ole suurta merkitystä (Bagchi, 1987). Ioninvaihtokapasiteetti kuvaa materiaalissa olevien vaihtumaan pystyvien ionien määrää. Yleensä vesikemiassa ionikonsentraatio ilmaistaan massakonsentraationa (mg/l). Ioninvaihtoon liittyy kuitenkin massan lisäksi ionien varaus, joka vaihtelee eri ionien kesken. Siksi ionikonsentraatio ilmaistaan yleensä ionien kokonaisekvivalenttina kilogrammaa kohti. ionikonsentraatio (mg / l) ionikonsen traatio (meq / l) = ionien ekvivalenttimassa

17 15 ionin ekvivalenttimassa = ionin atomimassa ionin var aus Saostuminen (precipitation) ja liukeneminen (dissolving) Liuenneet yhdisteet saostuvat, kun niiden konsentraatio ylittää liukoisuuden rajan ko. nesteessä. Saostuminen voi tapahtua kiinteän aineen pinnalle tai nestefaasissa, jolloin muodostuu kolloidinen saostuma. Saostumiseen ja liukenemiseen vaikuttavat mm. yhdisteen ominaisuudet ja konsentraatio, lämpötila, ph, redox-potentiaali ja muut nesteeseen liuenneet aineet. Monet orgaaniset yhdisteet voivat huonon vesiliukoisuutensa takia kulkea veden mukana omana faasinaan (non-aqueous phase liquids). Biosorptio (biosorption), bioakkumuloituminen (bioaccumulation), biomuuntuminen (biotransformation) ja biohajoaminen (biodegradation) Biosorptiolla tarkoitetaan yhdisteiden (esim. metallien) passiivista adsorboitumista tai kompleksoitumista nesteestä eläviin tai kuolleisiin soluihin ilman, että yhdisteen rakenne muuttuu. Bioakkumuloituminen on aktiivista sitoutumista eläviin soluihin, jossa biomassa metaboloi yhdisteitä. Mikrobit voivat myös käyttää yhdisteitä kasvuun ja hengitykseen muuttaen niitä toisiksi yhdisteiksi, jolloin kyseessä on biomuuntuminen. Biohajoaminen on mikrobien aiheuttamaa biomuuntumista, jossa yhdiste hajoaa pienemmiksi molekyyleiksi (Crosby, 1998) Haihtuminen Haihtuminen on liuenneen tai kiinteän aineen siirtymistä kaasufaasiin ja sen määrä riippuu kullekin yhdisteelle ominaisesta vakiosta, höyrynpaineesta (vapor pressure). Mikäli yhdiste käyttäytyy ideaalikaasun lailla, voidaan höyrynpaine P (atm) määritellä kaavalla nrt P = V missä termi n/v on kaasun tiheys (mol/l), R on kaasuvakio (0.082 L atm/ K/mol) ja T on lämpötila ( K). Yhdisteen haihtuminen vedestä riippuu höyrynpaineen lisäksi yhdisteen liukoisuudesta veteen. Tätä tapahtumaa kuvataan Henryn lailla, jonka mukaan tasapainotilassa yhdisteen pitoisuuksien suhde kaasufaasissa ja liuoksessa on vakio. Kullekin yhdisteelle voidaan määrittää sen haihtuvuutta kuvaava arvo, Henryn lain vakio H' H '= C C vesi n = VS kaasu = P RTS H' on jakaantumiskerroin, jolla ei ole yksikköä. Termi n/v kuvaa yhdisteen pitoisuutta höyryssä ja S yhdisteen liukoisuutta samassa lämpötilassa (Crosby, 1998). Ympäristön haitta-aineilla, joiden haitallisuus liittyy niiden haihtuvuuteen, höyrynpaineet ovat yleensä luokkaa torr. Alhainen vesiliukoisuus yhdistettynä

18 16 pienempäänkin höyrynpaineen arvoon voi kuitenkin kasvattaa H':n arvoa eli lisätä yhdisteen haihtuvuutta. Lämpötilan nousu kasvattaa höyrynpainetta ja siten useimmiten lisää yhdisteen haihtuvuutta (Crosby, 1998). Jätetäytössä yhdisteet, joiden Henryn lain vakion arvo on suhteellisen korkea, ovat jakaantuneet sekä veteen, että kaasufaasiin. Kaasufaasista yhdisteet poistuvat ilmakehään tai ne otetaan talteen kaatopaikkakaasun keräyksen yhteydessä. Kaatopaikkavedestä voi aiheutua haihtuvien yhdisteiden ilmapäästöjä esim. kaatopaikkaveden hallitsemattoman kierrätyksen ja vedenkäsittelyn yhteydessä. 4 KAATOPAIKAN JÄTTEIDEN BIOHAJOAMINEN 4.1 Yleistä Vuonna 1996 Suomessa arvioitiin toiminnassa olevia kaatopaikkoja olevan 556, joista yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja oli 364. Vuosittain yhdyskuntajätteen kaatopaikoille on sijoitettu n. 1.2 miljoonaa tonnia jätettä (Merilehto, 1996). Sijoitettava yhdyskuntajäte sisältää mm. orgaanista ainetta sekä biohajoamatonta orgaanista ainetta. Yhdyskuntien lajittelematon sekajäte sisältää orgaanista ainetta hehkutushäviömääritysten (VS) perusteella keskimäärin 73 % kuiva-aineesta (TS:stä) (Barlaz ym., 1989, Ham ym., 1993). Tämän perusteella vuonna 1994 kaatopaikoille sijoitettiin Suomessa orgaanista ainetta milj. tonnia. Vallitsevan käsityksen mukaan kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen biohajoava orgaaninen aines hajoaa mikrobien toimesta pääasiassa metaaniksi ja hiilidioksidiksi, mikäli olosuhteet ovat optimaaliset mikrobien hajotustoiminnalle. On kuitenkin havaittu, että biohajoavat orgaaniset materiaalit saattavat pysyä muuttumattomina jätetäytössä hajotusta rajoittavien ympäristötekijöiden vuoksi jopa vuosikymmeniä (Suflita ym., 1992). Tämän vuoksi kaatopaikan jätehistorialla sekä biohajoamisolosuhteista mm. kosteudella on ratkaiseva vaikutus kaatopaikan päästöihin ja niiden kestoon (Jones ym., 1983; Kasali & Senior, 1989; Suflita ym., 1992). Yleisesti kaatopaikan kiinteä jäte hydrolysoituu nestefaasiin monomeereiksi, jotka mikrobit fermentoivat orgaanisiksi hapoiksi. Orgaaniset hapot ja liukoiset typpiyhdisteet ovat kaatopaikoilta tulevassa suotovedessä esiintyviä lika-aineita (esim. Andreottola & Cannas, 1992). Siten kaatopaikan sisäiset anaerobiset hajoamisprosessit vaikuttavat suoraan kaatopaikkavesien orgaanisten yhdisteiden, ravinteiden ja myös epäorgaanisten yhdisteiden kuten raskasmetallien pitoisuuksiin. 4.2 Biohajoamismekanismit Tässä luvussa on esitetty kaatopaikan orgaanisen aineen mikrobiologiset hajoamisreitit yleisellä tasolla sekä jätteen hajoaminen jätetäytössä ajan suhteen. Biohajoava jäte on jaettu aineryhmiin, joiden biohajoaminen ja niihin vaikuttavat tekijät käsitellään erikseen.

19 17 Kaikki kaatopaikan hajotustoiminnat vaikuttavat toisiinsa eikä niitä voida erottaa toisistaan (Young, 1995). Anaerobisen hajoamisen nopeuden määrää hajoamisen hitain vaihe (Gijzen, 1987). Jätemassa kaatopaikalla on jaettavissa vertikaalisesti seuraaviin hajoamisprosesseihin: m aerobinen, m transitiivinen ja suurempi kuin 1.5 m anaerobinen. Orgaanisten aineiden pääasiallinen hajotus tapahtuu anaerobisessa tilassa. Muiden tilojen rooli on kaasujen hapettajina suurempi; anaerobiprosessit ovat kaasun tuottajia ja aerobit kuluttajia ja suojaavat edellisiä ilman hapelta (Nozhevnikova ym., 1993). Transitiivisessa vyöhykkeessä tapahtuu sekä kaasujen hapetusta että hapen loputtua metaanin tuottoa. Hapetettavia kaasuja ovat metaani (CH 4 ), vety (H 2 ) ja hiilimonoksidi (CO) (Nozhevnikova ym., 1993). Seuraavassa on esitetty yleisellä tasolla kaatopaikassa tapahtuvat biokemialliset reaktiot. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen orgaaninen aines hajoaa aerobisesti jätteen kuljetuksen ja läjityksen aikana. Hajoava orgaaninen aine on lähinnä helposti hajoavia sokereita. Esimerkkinä seuraavassa on selluloosan hydrolyysituotteen glukoosin hapetus: C 6 H aq + 6O 2g 6CO 2g + 6H 2 O l jossa aq = liuosfaasi, g = kaasufaasi. Reaktiossa glukoosi toimii elektronin luovuttajana ja happimolekyyli elektronin vastaanottajana. Reaktiotuotteena muodostuu vettä ja hiilidioksidia. Aerobisia bakteereita on löydetty myös oletetuista anaerobisista paikoista kpl/g jätteen kuivapainoa kohti, kun bakteerien kokonaistiheys oli kpl/g kuivapainoa kohti (Suflita ym., 1992). Anaerobisissa olosuhteissa orgaanisen aineen hajotus tapahtuu mikrobien yhteistyönä, jonka seurauksena ne muuttavat jatkuvasti ympäristöä kemiallisesti ja fysikaalisesti (Schink, 1988). Orgaanisen aineen anaerobinen hajotus sisältää hydrolysaation, happokäymisen asetogeneesin ja metaanin tuoton. Anaerobisen hajoamisen vaiheet ja substraatin suhteelliset osuudet eri hajoamisreiteissä koko ainevirtaamasta on esitetty kuvassa 2 (Zehnder ym., 1982).

20 18 BIOLOGISET POLYMEERIT Hydrolyyttiset ja fermentoivat mikro-organismit 76 % H 2, CO 2 4 % Karboksyyli hapot (ei asetaatti), alkoholit 24% Obligaatit protonin pelkistäjät 52%? 20 % Asetaatti Hydrogenotrofiset metanogeenit 28 % CH 4, CO 2 72 % Asetoklastiset metanogeenit Kuva 2. Orgaanisen aineen hajoamisreitit anaerobisessa ekosysteemissä ja ravintovirtojen suhteelliset osuudet (Zehnder, 1982). Hydrolysaatiossa jätteen mikrobien tuottamat entsyymit hajottavat orgaanisen aineen makromolekyyliketjujen väliset sidokset ja tuotteena ovat orgaaniset monomeeriyhdisteet, vetymolekyylejä ja vesi. Esimerkkinä on rasvojen hydrolysaatio: C 55 H 104 O 6 + {27.27}H 2 O {0.587}C 69 H 138 O 32 + {7.23}CH 3 COOH + {24.27}H 2 Happokäyminen eli fermentaatio on reaktio, jossa orgaaniset molekyylit toimivat elektronin vastaanottajina (Zehnder & Stumm, 1988). Tuotteina ovat olosuhteista riippuen orgaaniset haihtuvat rasvahapot (esim. voi- ja propionihappo), alkoholit, ketonit, hiilidioksidi ja vesi. Esimerkkinä alla on kaatopaikan selluloosapitoisen jätteen hydrolysaatiotuotteen, hiilihydraatin fermentaatioreaktioyhtälö: (CH 2 O) 3n + 2H 2 O 2H(CH 2 )noh + nco 2 + nh 2 O Fermentaatioreaktiotuotteet hajoavat ns. asetogeenisten mikrobien toimesta asetaatiksi (tai etikkahapoksi ph:sta riippuen), vedyksi ja hiilidioksidiksi. Yleisimpien haihtuvien rasvahappojen (n = 2,3,4,5) hajoaminen asetaatiksi noudattaa seuraavaa reaktioyhtälöä: H(CH 2 )ncooh + 2(n-1)H 2 O CH 3 COOH + 3(n-1)H 2 + (n-1)co 2 Metanogeenit hajottavat em. yhtälön hajoamistuotteet stabiileiksi lopputuotteiksi, metaaniksi ja hiilidioksidiksi, joko asetoklastista tietä asetaatista tai hydrogenotrofisesti vedystä ja hiilidioksidista. Asetaatin muuttuminen lopputuotteiksi noudattaa seuraavaa reaktioyhtälöä: CH 3 COOH CH 4 + CO 2

21 19 Hydrogenotrofisten metanogeenien vedyn pelkistys noudattaa seuraavaa reaktioyhtälöä: 4H 2 + CO 2 CH 4 + 2H 2 O Metanogeenit ovat hyvin substraattirajoitteisia ja ne pystyvät maksimissaan käyttämään vain kahden hiiliatomin muodostamaa yhdistettä. Sen vuoksi orgaanisten aineiden anaerobisessa hajotuksessa tarvitaan eri vaiheiden mikrobien (mm. fermentoivat ja asetogeenit) yhteishajotusta. Anaerobisen hajoamisen nopeuteen ja rajoittavaan vaiheeseen vaikuttavat myös fysikaalis-kemialliset tekijät (mm. ph). Lisäksi hajotuksen välituotteet voivat inhiboida hajoamista Kaatopaikan orgaanista ainetta hajottavaan mikrobistoon pätee Beijerinckin periaate: kaikki on kaikkialla ja vain vallitseva ympäristö määrää mikrobitoiminnan (Van Iterson ym., 1940). Barlaz ym. (1989a) löysivät yhdyskuntajätteen kaatopaikan mikrobistossa kaikki anaerobiekosysteemin trofiset ryhmät (sellulyyttiset, fermentoivat, asetogeenit ja metanogeenit) Kaatopaikalla määrääviä ympäristötekijöitä ovat jätetäytön orgaanisen aineen määrä, koostumus ja saatavuus, jätehistoria, happipitoisuus, kosteus, ph ja redox-potentiaali, ravinteet (N, P ja S), lämpötila sekä inhiboivat toksiset yhdisteet (Young, 1995). Metaanin tuottoa rajoittavaksi tekijäksi kaatopaikoilla on joissakin tutkimuksissa havaittu metanogeenien vähäinen määrä (Rees, 1980). Kaatopaikalla mikrobien pääasiallinen typen lähde ovat proteiinit (0.5 % w/w kuivapaino). Kaatopaikalla jätteen orgaaninen typpi hajoaa ammonifikaatiossa ammoniumtypeksi, joka liukenee suotoveteen (Senior & Balba, 1987). Proteiinien hajoaminen anaerobisesti noudattaa seuraavaa reaktiokaavaa: C 46 H 77 O 17 N 12 S + {19.95}H 2 O {0.421}C 69 H 138 O 32 + {5.19}CH 3 COOH + {6.545}CO NH 3 + H 2 S Deaminaatio, eli aminohappojen hajoaminen välireaktiona on yhtälöstä jätetty pois. Ammoniakki on ph:sta riippuen joko kaasuna tai liukoisena ammonium-ioneina suotovedessä. Hapen puutteen vuoksi ammonium-typen nitrifikaatiota ei jätetäytössä juurikaan tapahdu. Kaatopaikalla rikkipitoisia jätteitä ovat mm. rakennus-, paperi- ja pahvijätteet. Liuennut ja kaasumainen sulfaatti pelkistyy sulfaatinpelkistäjäbakteerien toimesta noudattaen esim. seuraavaa reaktioyhtälöä (Zehnder & Stumm, 1988): 4H 2 + SO H + 4H 2 O + HS - Sulfaatinpelkistys on metaanintuottoa energeettisesti edullisempana mikrobeille, mikä saattaa estää kaatopaikalla metaanin tuotannon vedystä. Sulfaatinpelkistäjät voivat käyttää metaanibakteereita huomattavasti useampia substraatteja, joten niiden kilpailukyky jätetäytössä on hyvä.

22 20 Kaatopaikan aerobisessa pintakerroksessa osa metaanista voi hapettua hiilidioksidiksi ja vedeksi. Suurin metaanin hapetusaktiivisuus oli m syvyydessä ja kaatopaikoilta on tunnistettu mm. seuraavia metanotrofisia bakteerisukuja: Methylomonas, Methylobacter, Methylococcus (Nozhevnikova ym., 1993). 4.3 Orgaanisten yhdisteiden anaerobinen hajoaminen Yleistä Kaatopaikkajätteiden sisältämät aineet voidaan jakaa biohajoamattomiin epäorgaanisiin ja orgaanisiin yhdisteisiin sekä biohajoaviin orgaanisiin yhdisteisiin. Biohajoavat orgaaniset yhdisteet voidaan jakaa hiilihydraatteihin ja niiden polymeereihin (selluloosa ja tärkkelys), rasvoihin ja proteiineihin (Hoeks, 1983). Näiden hajoaminen noudattaa edellä esitettyjä hajoamisreittejä. Findikakis & Leckien (1979) mukaan biohajoava jäte voidaan jakaa karkeasti nopeasti, keskinopeasti ja hitaasti hajoavaan aineeseen. Näiden anaerobisen hajoamisen nk. puoliintumisajat jätetäytössä ovat noin 1, 5 ja 30 vuotta ja suhteelliset osuudet tuoreen yhdyskuntajätteen biohajoavasta aineksesta 15, 55 ja 30 %. Barlaz ym. (1989) tutkimuksessa tuoreessa jätteessä oli selluloosaa 51.2 %, hemiselluloosaa 11.9 %, proteiinia 4.2 %, ligniiniä 15.2 %, liukoista sokeria 0.35 % (hehkutushäviö 78.6 %). Ham & Bookterin (1982) tutkimuksen mukaan kiinteässä yhdyskuntajätteessä on % selluloosaa, % ligniiniä, 12 % hemiselluloosaa ja 4 % proteiinia. Seuraavassa on esitetty orgaanisten yhdisteiden biohajoaminen aineryhmäkohtaisesti. Koska hydrolysaatio ja fermentaatio liittyvät läheisesti toisiinsa, on ne esitetty samassa luvussa Hydrolysaatio ja fermentaatio Hydrolysaatio on edellytys jätteen biopolymeerien hajoamiseen. Bakteerit ottavat ravinnon vain nestefaasista, joten jätetäytön kiinteä ravinto on hydrolysoitava veteen. Hydrolysoivia entsyymejä erittävien mikrobien määrä ja lisääntymisnopeus sekä niiden entsyymien aktiivisuus vaikuttavat orgaanisen aineen pitoisuuteen nestefaasissa (Colberg, 1988). Entsyymejä erittävät mikrobit esiintyvät jätteissä runsaslukuisina ja hyvin monilajisina päinvastoin kuin esim. metanogeenit (Young, 1995). Mikrobien erittämien entsyymien hydrolysaatiokykyyn vaikuttavat mikrobiologisten seikkojen lisäksi hydrolysoitavien biopolymeerien ominaisuudet. Näitä ovat fysikaaliset ja kemialliset tekijät kuten polymeerien kiteisyys, partikkelien pinta-ala ja pintaala/partikkelikoko-suhde, hydrofiiliset ominaisuudet, ligniinipitoisuus ja yleinen fyysinen saatavuus (Hungate ym., 1970; Lin ym. 1985; Young, 1995). Reesin (1980) mukaan jätteen fermentaationopeuteen kaatopaikalla vaikuttavat jätteen kuivatiheys, partikkelien koko ja ominaispinta-ala, kaatopaikan vesipitoisuus ja kaatopaikan lämpötila. Reesin tutkimuksessa suurin fermentaationopeus kaatopaikassa

23 21 saavutettiin, kun kuivatiheys oli 0.8 t/m 3, kosteuspitoisuus 55 % ja lämpötila 43 C. Kaatopaikan hyvällä eristämisellä voidaan lämpötilaa nostaa (Rees, 1980) Selluloosa, hemiselluloosa ja muut hiilihydraattiyhdisteet Yli puolet maapallon hiilestä on lignoselluloosaa sisältävissä soluseinämissä (Bassham, 1975). Lignoselluloosa on kasvin huokoista kuitukudosta, joka sisältää selluloosakuituja, hemiselluloosaa ja ligniiniä (Colberg, 1988). Selluloosa on lineaarinen polymeeri, joka sisältää anhydroglukoosi- tai glukopyranoosiyksiköitä. Luonnon selluloosan polymerisaatioaste vaihtelee useista tuhansista 15000:een. Jäte on puubiomassan jälkeen toiseksi suurin selluloosan lähde. Puussa selluloosa : hemiselluloosa : ligniini-suhde on 50:25:25 ja sanomalehdissä vastaava suhde on 70:15:15. Kohteesta riippuen selluloosan biomassasta on % muutettavissa liukoiseksi sokeriksi (Grethlein & Converse. 1983). Barlazin ym. (1989) mukaan kaatopaikan metaanista yli 90 % on peräisin selluloosasta ja hemiselluloosasta. Siten niiden hydrolysaatioon vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä kaatopaikkajätteen biohajoamisessa. Jätteen selluloosa- ja hemiselluloosapitoisuuden perusteella voidaan suurin piirtein määrittää kaatopaikan jätteiden metaanintuottopotentiaali. Metaanintuottokokeissa yhdyskuntajätteen selluloosasta 71 % ja hemiselluloosasta 77 % hajosi metaaniksi, loput olivat mahdollisesti ligniinin peitossa (Barlazin ym., 1989). Selluloosan hajotusmekanismi on usean bakteeriryhmän yhteistyön tulosta, jossa tuotetaan ravintoa seuraavalle ryhmälle siten, etteivät tuotteet kumuloidu ja aiheuta inhibitiota. Toisaalta ryhmät tukevat toisten kasvua tuottamalla ravinteita ja kasvutekijöitä. Tämä yhteistyö nopeuttaa fermentaatiota. Joillekin entsyymilajeille hydrolyysin tuotteet (glukoosi ja sellubioosi) inhiboivat sellulaasi-aktiivisuutta (Gijzen, 1987). Sellulaasilla tarkoitetaan ryhmää entsyymeitä, jotka pystyvät hydrolysoimaan selluloosan sokereiksi. Hydrolysoivien bakteerien sellulaasisysteemit vaihtelevat bakteereittain (Gijzen, 1987). Anaerobisten bakteerin sellulaasientsyymi on hieman erilainen kuin vastaavilla aerobisilla bakteereilla (Zehnder ym., 1982). Sellulyyttisiä bakteereita on eristetty mm. märehtijöiden pötsistä, joista Ruminococci-bakteerit ovat runsaslukuisimpia anaerobibakteereista suurin sellulaasientsyymiaktiivisuus on Clostridium thermocellum -bakteerilajilla (Colberg, 1988). Myös eräät flagellaattialkueläinlajit ja sienilajeista kolme lajia pystyvät hydrolysoimaan selluloosaa (Orpin, 1975; Crawford, 1981). Kaikki sellulyyttiset bakteerit pystyvät jossain määrin hydrolysoimaan myös hemiselluloosaa. Jotkut lajit pystyvät hydrolysoimaan hemiselluloosaa mutta eivät selluloosaa. Sellulyyttisten bakteerien kiinnittyminen hydrolysoitavan materiaalin pintaan on tärkeää, koska sellulaasi on solukalvon pinnalla. Tosin joskus sellulaasientsyymit sijaitsevat myös solun ulkopuolella rakkulan sisällä, josta ne vapautuvat (Forsberg ym., 1981). ph:n laskiessa alle sellulaasiaktiivisuus laskee voimakkaasti (Mould & Ørskow, 1983), minkä seurauksena hajoamistuotteiden propioni-/etikkahapposuhde nousee ja ne kumuloituvat. Bichet-Hebe ym. (1997) eristivät ja laskivat sellulyyttiset bakteerit kaatopaikalta yhdyskuntajätteestä. Eri ikäisten jätteiden (tuoreesta 24 kk:n ikäiseen)

24 22 kokonaisbakteeritiheys ja kosteuspitoisuus ja eivät korreloineet keskenään. Sellubiolyyttisten bakteerien tiheys kuivassa jätteessä oli kpl/g-kuivapaino. Jokaisessa näytteessä sellulyyttiset bakteerit olivat vallitsevia. Niistä tunnistettiin Bacillus, Cellulomonas, Serratia ja Enterococcus-suvut. Eri bakteerien määrillä ja jätteen iällä ei pystytty osoittamaan korrelaatiota. Selluloosan hydrolysaation pääasialliset sokerituotteet ovat glukoosi ja sellubioosi. Hemiselluloosan hydrolysaation tuotteita ovat ksyloosi ja pentoosi. Sellulaasiaktiivisuus on korkea ph arvoissa 3-5. Entsyymit denaturoituvat ph < 3:ssa, jolloin aktiivisuus siis lakkaa (Cuskey ym. 1983). Kaatopaikan täytössä välituotteina syntyvien orgaanisten happojen kerääntyminen saattaa laskea ph:ta. Alhaisemmassa ph:ssa protonien hydrolysoiva vaikutus nopeuttaa selluloosan hajoamista, mutta toisaalta ph:n laskiessa mikrobiston aktiivisuus laskee protonien toksisten vaikutusten vuoksi. Optimi ph sellulaasientsyymeille vaihtelee entsyymin rakenteesta riippuen välillä. Monien hydrolysoivien mikrobien kasvu kuitenkin estyy ph:n laskiessa alle 5.5 (mm. Zeikus ym., 1979) Rasvat Kaatopaikkajätteen rasvan glyseroliesterit hydrolysoituvat pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi (LCFA) sekä glyseroliksi, galaktoosiksi ja koliiniksi. Fermentoivat bakteerit hajottavat nämä haihtuviksi rasvahapoiksi (VFA). Pitkäketjuiset rasvahapot (LCFA) eivät kuitenkaan fermentoidu VFA:ksi, vaan ne hajoavat asetogeenisten vetyä tuottavien tai sulfaattia pelkistävien bakteerien toimesta asetaatiksi (McInerney, 1988). Rasvojen ja proteiinien anaerobinen hajoaminen on monimutkainen prosessi, johon osallistuu monia mikrobiryhmiä, pääasiassa bakteerit, mutta myös sienet ja alkueläimet (Hungate, 1966; Prins, 1977; Williams, 1986) Proteiinit Kaatopaikkajätteessä on runsaasti selluloosaa ja vähän typpeä. Siten sen hiili/typpisuhde on 50 paikkeilla. Määrä on kuitenkin riittävä anaerobiseen hajoamiseen. Kaatopaikalla mikrobien pääasiallinen typen lähde on proteiinit, joiden osuus jätteen kokonaismäärästä on 0.5 % kuivapainoprosentteina (Burton & Watson-Craik, 1998). Anaerobihajotuksen optimi COD:N:P-suhde on 100:0.44:0.08. Asetogeeneille vastaava suhde on 100:2.51:0.013 ja metanogeeneille 100:37.5:0.181 (Burton & Watson-Craik, 1998). Proteiinien anaerobinen hajoaminen on tärkeä sekä typen, rikin että hiilen luonnonkiertokulun kannalta. Anaerobisissa oloissa proteiinin hajottaa siihen erikoistuneet anaerobiset bakteerit, kuten proteolyyttiset klostridiat. Yleisesti proteiinit hajoavat hydrolysaatiossa peptideiksi ja aminohapoiksi. Muodostuneet aminohapot imeytyvät solumassaan tai mikrobit erittävät ne deaminaation ja ammonifikaation kautta ammoniakkina tai ammoniumioneina ph:sta riippuen. Tästä seurauksena on ph:n nousu, mutta samanaikainen hapontuotto laskee kuitenkin usein ph:ta. Proteiinien hydrolysaatioon ja hajoamiseen vaikuttaa eniten niiden liukoisuus. Hydrolysaatio estyy ph:n ollessa alle 5.5 (Erfle ym., 1982). Proteiinin hydrolysaatio on pääasiassa bakteerien toiminnan tulosta. Kunnallisen jäteveden puhdistamon mädätyslietteessä on proteolyyttisiä bakteereita on mitattu 65

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Pirjo Korhonen 2010 Rejektikaatopaikan kaasujen ja hajujen hallinta 2 AALTO YLIOPISTON

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi

Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi Oulussa 22.11.2010

Lisätiedot

Päivi Heikkinen HAITTA-AINEIDEN SITOUTUMINEN JA KULKEUTUMINEN MAAPERÄSSÄ. Summary: Retention and migration of harmful substances in the soil

Päivi Heikkinen HAITTA-AINEIDEN SITOUTUMINEN JA KULKEUTUMINEN MAAPERÄSSÄ. Summary: Retention and migration of harmful substances in the soil Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 150 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report of Investigation 150 Päivi Heikkinen HAITTA-AINEIDEN SITOUTUMINEN JA KULKEUTUMINEN MAAPERÄSSÄ Summary: Retention

Lisätiedot

Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat. Sari Luostarinen, Teija Paavola, Satu Ervasti, Ilkka Sipilä ja Jukka Rintala

Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat. Sari Luostarinen, Teija Paavola, Satu Ervasti, Ilkka Sipilä ja Jukka Rintala 27 Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat Sari Luostarinen, Teija Paavola, Satu Ervasti, Ilkka Sipilä ja Jukka Rintala 27 Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat

Lisätiedot

MaLLa hankkeen loppuraportti: Maatalouden lietteiden ja lantojen keskitetyn käsittelyn mallinnus. Toni Taavitsainen Petri Kapuinen Kyösti Survo

MaLLa hankkeen loppuraportti: Maatalouden lietteiden ja lantojen keskitetyn käsittelyn mallinnus. Toni Taavitsainen Petri Kapuinen Kyösti Survo 1 MaLLa hankkeen loppuraportti: Maatalouden lietteiden ja lantojen keskitetyn käsittelyn mallinnus Toni Taavitsainen Petri Kapuinen Kyösti Survo 2 ALKUSANAT Raportissa on MaLLa hankkeen keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Humusvesien puhdistus. Pentti Pirkonen Veli Seppänen Juha Heikkinen Tarja Stenman Tiina Siimekselä

Humusvesien puhdistus. Pentti Pirkonen Veli Seppänen Juha Heikkinen Tarja Stenman Tiina Siimekselä S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 223 Humusvesien puhdistus Pentti Pirkonen Veli Seppänen Juha Heikkinen Tarja Stenman Tiina Siimekselä VTT TECHNOLOGY 223 Humusvesien puhdistus Pentti Pirkonen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä:

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla

Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteen pro gradu -tutkielma Eeva Lehtonen Syksy

Lisätiedot

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen

Lisätiedot

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 2009 RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 3 Markku Illikainen Oulun Jätehuolto 14.5.2009 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä METLI Loppuraportti 15.10.2014 Tuomas Huopana (1, Olavi Raatikainen (1, Mikko Kolehmainen (1, Maarit Janhunen (2 ja Eero Antikainen (2. 1) Itä-Suomen

Lisätiedot

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen polttoaineeksi Jukka Korri Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 14.11.2011 Ohjaajat:

Lisätiedot

Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen

Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen Oulussa 8.1.2013 Tekijä: Petri

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

MAANVARAISTEN ALAPOHJARAKENTEIDEN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN

MAANVARAISTEN ALAPOHJARAKENTEIDEN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 106 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA GEOTEKNIIKKA Virpi Leivo Jukka Rantala MAANVARAISTEN ALAPOHJARAKENTEIDEN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN Nousukäyrä 90 80 70 60 50 40 30 20 Etäisyys

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa VESIKOULU Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe.......................................................................

Lisätiedot

2. MAAN VILJAVUUS 2.1 MAAN LUONTAINEN VILJAVUUS 2.1.1 MAAN KERROKSIA

2. MAAN VILJAVUUS 2.1 MAAN LUONTAINEN VILJAVUUS 2.1.1 MAAN KERROKSIA 2. MAAN VILJAVUUS 2.1 MAAN LUONTAINEN VILJAVUUS Viljelymaa on elämää täynnä olevan maankuoren ylin kerros. Kasvit kasvavat maassa. Kasvit ekosysteemin tuottajina luovat elinmahdollisuudet edelleen eläimille

Lisätiedot

REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA

REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA Saara Roivainen Rehunsäilönnän kaasumaiset terveysvaarat ja niiden torjunta Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen

Lisätiedot

Biokaasun tuottaminen säilörehusta lehmänlantaa käsittelevällä biokaasulaitoksella

Biokaasun tuottaminen säilörehusta lehmänlantaa käsittelevällä biokaasulaitoksella Pro gradu tutkielma Biokaasun tuottaminen säilörehusta lehmänlantaa käsittelevällä biokaasulaitoksella Eeli Mykkänen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009

Lisätiedot

MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN

MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN Tiina Hartman MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN Opinnäytetyö YAMK, Kestävä yhdyskunta Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.6.2012 Tekijä(t)

Lisätiedot