TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT"

Transkriptio

1 1 HANKINNAN KOHDE: EURAJOEN TERVEYSASEMAN PALVELUT KÄSITTÄEN SEURAAVAT PALVELUKOKONAISUUDET: TOIMITUS-/SOPIMUSAIKA: A. AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTON PALVELUT, B. EURAJOEN KUNNAN VUODEOSASTOPALVELUT, C. EURAJOEN TERVEYSASEMAN SUUN TERVEYDENHUOL- LON PALVELUT, D. EURAJOEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT, HANKINNASSA KÄYTETTÄVÄ VALINTAPERUSTE: HINNAT: KOKONAISTALOUDELLINEN EDULLISUUS HINNAT ILMOITETTAVA VEROTTOMINA JA NE TULEE ANTAA KOKONAISVUOSIHINTANA. HINTA TULEE OLLA KIINTEÄ VUODEN 2017 LOPPUUN SAAKKA ALKAEN HINNAN KOROTUSPERUSTEENA KÄYTETÄÄN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMAA JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIÄ (HINTAINDEKSI/KUNTATALOUS/TERVEYDENHUOLTO). INDEKSIN VERTAILUAJANKOHTA 4 vuosineljännes /2015. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN: TARJOUSAIKA PÄÄTTYY KLO TARJOUKSEN OLTAVA VOIMASSA SAAKKA. TARJOUS VOIDAAN ANTAA JOKO SÄHKÖPOSTILLA, OSOITTEESEEN TAI MANUAALISESTI OSOITTEESEEN: KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS, Koulukatu 2, HARJAVALTA. TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT SOPIMUKSEN SYNTYMINEN HANKINNASTA TEHDÄÄN KIRJALLINEN SOPIMUS, JOKA ON SITOVA VASTA, KUN OSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITTANEET SEN. MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA

2 2 Tarjouksen taustaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Eurajoen terveysaseman avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluiden sekä työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluiden tuottamisesta. Hankintapäätöksen tekee yhtymähallitus, josta jatkossa käytetään nimitystä tilaaja. Palveluntuottajasta käytetään jatkossa nimitystä tarjoaja/tuottaja. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta. Hankinnasta on lähetetty hankintailmoitus julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia tarjouksia ei hyväksytä. Sopimuskausi Sopimuskausi on Hankinnan kohde Tilaajana avoterveydenhuollon palveluissa toimii Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Eurajoen kunta toimii tilaajana työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluissa. Kuntayhtymä toimii hankintayksikkönä ja kilpailuttaa Eurajoen kunnan puolesta edellä mainitut toiminnot. Hankinnan kohteena on avoterveydenhuollon palvelujen tuottaminen tilaajan osoittamissa tiloissa Eurajoen terveysasemalla (Rantaperentie 1) noin asukkaalle. Työterveyshuollon vastaanottopalvelut sekä vuodeosastotoiminnot sijaitsevat samassa osoitteessa. Avoterveydenhuollon palvelut Eurajoen terveysasemalla käsittävät seuraavat palvelukokonaisuudet: yleislääkäreiden vastaanottopalvelut. Palveluun tulee sisältyä yleislääkäritasoiset toimenpiteet, lähetteet ja potilaiden tarvitsemat todistukset ja lausunnot. Jokaisesta käynnistä tulee tallentaa potilastietojärjestelmään ICD-koodin mukainen käynnin syy ja lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät sekä tilastomerkinnät. vastaanoton tarvitsemat sairaanhoitajien vastaanottopalvelut puhelinneuvonnan, ajanvarauksen sekä muut avustavat palvelut perusterveydenhuollon päivystyksen palvelut arkisin klo Eurajoen terveysasemalla (lääkäripalvelut sekä päivystyksen hoito- ja avustavan henkilöstön palvelut) äitiys,-lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sisältäen tarvittavat lastenpsykiatrian palvelut kotisairaanhoidon palvelut sisältäen viikonloppupäivystyksen sekä tarvittavan kotisairaalatoiminnan lääkinnällisen avokuntoutuksen palvelut

3 3 edellä kuvattujen vastaanottopalveluiden diagnostiset tutkimukset (laboratorio-ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut suun terveydenhuollon palvelut sisältäen palvelukuvauksessa mainitut suun terveydenhuollon päivystyspalvelut Seuraavat Eurajoen kunnan vanhustenhuoltoon kohdistuvat palvelut: palvelukeskus Jokisimpukassa olevan vanhainkodin, kunnassa olevien asumispalveluyksiköiden sekä kunnan ylläpitämän vanhainkodin yhteydessä olevan vuodeosaston tarvitsemat lääkäri- ja fysioterapiapalvelut (lääkäripalvelut noin 0.3 reurssia ja fysioterapia noin 0.5 resurssia). Muu hoitohenkilöstö on Eurajoen kunnan palveluksessa. osallistuminen toiminnan kehittämiseen Työterveyshuollon palvelut: tuottaja sitoutuu tuottamaan kunnan alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyslain 12 :ssä ja sen nojalla annetussa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa sekä Eurajoen kunnanviraston työntekijöiden lakisääteisen terveystarkastuksen ja tarvittavan sairaanhoidon edellä kuvattujen palveluiden edellyttämät diagnostiset tutkimukset (laboratorio ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut toiminnan kehittäminen Tarjouspyyntöön liittyvä täydentävä osio Tarjoajaa pyydetään sisällyttämään tarjoukseen seuraavat toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuva organisaatiomuutos Mikäli Luvian kunta liittyy Eurajoen kuntaan ja kuntayhtymän yhtymähallitus tekee asiasta päätöksen, tämä sopimus laajennetaan sellaisenaan koskemaan myös Luvian terveysaseman toimintoja. Luvian terveysaseman hinta määritellään laskemalla Eurajoen terveyspalveluiden asukaskohtainen hinta ja kertomalla se Luvian kunnan asukasmäärällä ja suhteutetaan THL:n sairastavuusindeksillä. Tarjottavan henkilöstön pätevyys Palvelukuvauksessa (liite 1) on kuvattu Eurajoen hankittavien palvelujen nykytila, jota pidetään minimitasona tuotettaville palveluille. Tarjoajan tulee ottaa tarjouksessaan huomio voimassa oleva terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien ja asetusten velvoitteet. Henkilökunnalla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä riittävä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemus. Tarjoajan toiminnan kehittämisvastuussa olevalta lääkäriltä edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta yleislääkärin työstä ja hallinnollisista

4 4 tehtävistä. Tarjoajan paikallisjohdolta edellytetään riittävää koulutusta ja kokemusta vastaavista työnjohdollisista tehtävistä (kts. liite 2). Suun terveydenhuollon minimivaatimuksena on toiminnasta vastuussa olevan hammaslääkärin osalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemus hammaslääkärin työstä ja hallinnollisissa tehtävistä. Tarjoaja vastaa henkilöstönsä riittävästä sijaistuksesta, perehdytyksestä, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevien lääkäreiden ohjauksesta ilman eri korvausta. Tilaajalla on oikeus ohjata ja antaa määräyksiä tuotettaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Poikkeusolojen valmius Tuottajan on huolehdittava suuronnettomuussuunnitelman ja poikkeusolojen suunnitelman mukaisista terveysaseman vastaanottopalveluiden velvoitteista sekä osallistuttava ko. suunnitelmien laatimiseen ja ylläpitoon toimintansa osalta Eurajoen kunnan sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon Kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti. Virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito Tarjouksessa on huomioitava virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito. Tällaisia ovat mm. raskaudenkeskeytystä varten tehtävät lausunnot ja virkaapupyynnöt. Hinnoittelu ja hinnan muutokset Palvelulle on asetettu hinnan vähimmäistaso, joka vaaditaan palvelujen tuottamiseksi sovitulla tavalla. Palvelukokonaisuuden hinnan vähimmäistaso on /vuosi. Tämän hinnan alittavat tarjoukset hylätään epärealistisena. Hinnan tulee olla kokonaisvuosihinta. Hinta ilmoitetaan arvonlisäverottomana hintana. Hinnan on oltava kiinteä sopimusvuosien saakka. Tämän jälkeen hinnan korotusperusteena käytetään tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä. Indeksin vertailuajankohtana käytetään 4 vuosineljännes Perustason erikoissairaanhoidon konsultaatiokustannukset esitetään /tunti. Asiakasmaksut Tuottaja vastaa Tilaajan määräämien asiakasmaksujen keräämistä varten tarvittavien laskutustietojen tallentamisesta tietojärjestelmään ja tarvittaessa laskujen antamisesta asiakkaille. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa Tilaaja. Kaikki tulot asiakasmaksuista mukaan lukien mahdolliset lausuntopalkkiot, humalatilatutkimusmaksut sekä palveluista muilta osapuolilta perittävät tulot (kotikuntakorvaukset, täyskustannuskor - vaukset yms.) kuuluvat Tilaajalle. Laskutus ja maksuehdot 21 pv netto, laskutus kuukausittain jälkikäteen. JYSE 2009.

5 5 Hoidon saatavuuden vähimmäisvaatimukset Potilaiden hoito järjestetään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta joko puhelimessa tai terveysasemalla sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotolla kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Palvelut on järjestettävä siten, että kiireelliset potilaat hoidetaan samana arkipäivänä joko vastaanotolla tai päivystyksessä. Kiireettömät potilaat vähintään 30 vuorokauden (liite 3; T3-aika) kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.. Tuottajan tulee huolehtia kaikkina arkipäivinä klo 8-16 välisenä aikana perusterveydenhuollon päivystyksestä siten että yleislääkäritasoista hoitoa vaativat päivystyspotilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa. Päiväpäivystyksen saatavuuden ja jatkohoidon suhteen vaatimukset ovat seuraavat: 90 % potilaista saa hoitoa 3 h:ssa (lasketaan potilaalle annetusta ajasta) tavoitteena on, että erikoissairaanhoitoon ohjataan maksimissaan 10 % (3 kk seurantajaksolla) avoterveydenhuollon vastaanotolle hakeutuvista potilaista. Mikäli määrä seurantajaksolla ylittyy, on tuottaja velvollinen antamaan selvityksen tähän johtavista syistä. Tämän jälkeen Tuottaja ja Tilaaja yhdessä selvittävät mahdolliset korjaavat toimenpiteet, joihin Tuottaja sitoutuu. Toimitustakuu, toimituksen viivästyminen, viivästyssakko A) Palvelun tuotanto-ongelmissa Palveluiden tuottaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen toimituskatkoksen tai olennaisen palveluiden vähenemisen Tilaajalle sakkomaksun muodossa. Toimituskatkoksella tarkoitetaan vastaanottotoiminnan osalta sellaista palvelujen tuotantoviikkoa, jolloin arkipäivinä lääkäripalveluiden tarjonta jää alle 50 %:iin normaalitasosta tuotettujen palveluiden osalta (vertailuna käytetään Tilaajan valitsemaa tuotantoviikkoa, joka ajoittuu 3 kuukautta katkosta edeltävälle ajanjaksolle). Tilaajan ja tuottajan yhdessä sopimat toimituskatkokset eivät kuulu sanktioiden piiriin. Vastaava alle 50 % palveluntuotanto muissa palveluissa Olennaisella palveluiden heikkenemisellä A ja B tarkoitetaan sitä, että palveluiden saatavuus heikkenee sovittujen kriteerien alle, eli potilaiden odotusaika päiväpäivystys ajoissa ylittää 3 h hoitoon pääsy terveydenhuollon ammattihenkilön kiireellisiksi arvioimissa asioissa samana päivänä jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla. kiireettömissä asioissa hoidon aloitus kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla toiminnan sisältö tai henkilöstön pätevyys ei vastaa tuottajan tarjouksessa esittämää tasoa lukuun ottamatta yhdessä etukäteen sovittuja tai force major

6 6 tilanteesta johtuvia (tällaiseksi katsotaan esim. työntekijän äkillinen sairastuminen) tilapäisiä poikkeamia. Sakkomaksu viikkoa kohti toimituskatkoksessa on Olennaisen palveluiden heikkenemisen sakkomaksu vaihtelee rikkeen suuruuden mukaan ollen enintään viikkoa kohden. Summa kaksinkertaistuu viikoittain mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakko on kummassakin tapauksessa enintään 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. Tilaaja ei hyväksy siirtymäaikaa tai vastaavaa viivettä jälkeen sanktioiden soveltamisessa. B) Henkilöstön kokemus ja pätevyyskriteereissä Mikäli tarjouksessa ilmoitettu henkilöstömäärä pätevyyksineen (avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto) ei toteudu, sakkomaksu ensimmäisen kuukauden aikana on euroa. Summa kaksinkertaistuu kuukausittain mikäli henkilöstön määrää tai pätevyyksiä ei korjata. Maksimisakko on 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Sanktiot tässä kohdassa koskevat toiminnan ensimmäisiä 6 kuukautta, tämän jälkeen muutoksista pätevyyksissä tai kokemuksissa tarvitaan Tilaajan hyväksyntä. Tarkastusoikeus Tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta, sekä riittävästä kielitaidosta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen Tilaajalle. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai toiminnassa havaitaan puutteita, on Tilaajalla oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista tai asian korjaamista. Puutteilla tarkoitetaan esim. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Käypä Hoito -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua tullaan arvioimaan yhdessä sovittavin mittarein. Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa Tuottajan palvelun taso. Lisäksi tuottajalla on velvollisuus tuottaa Tilaajan pyytämät, erikseen sovittavat raportit toiminnasta. Palvelun säännöllistä seurantaa varten Tilaaja ja Tuottaja perustavat seurantaryhmän, joka arvioi toimintaa neljä kertaa vuodessa. Palvelun laatukriteerit mm. sairauksien hoidon ja terveysriskien ennaltaehkäisyn tavoitetasoista sovitaan yhdessä ja niitä tarkistetaan kokemuksen kertyessä.

7 7 Vaitiolovelvollisuus Palveluun osallistuvan henkilökunnan tulee noudattaa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta asiakas- ja potilastietojen salassapitoon ja tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Alihankkijat Tarjouksessa on ilmoitettava Tuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista käytettävistä alihankkijoista. Tuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Palvelujen ostot Diagnostiset tutkimukset (kliininen kemia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen neurofysiologia, kliininen mikrobiologia, patologia ja kuvantaminen) kuuluvat kokonaisuudessaan Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevan vastaanotto- ja päivystystoiminnan osalta. Myös vuodeosastotoiminnan osalta diagnostiikan kustannuksista vastaa Tuottaja. Mahdollisten laajojen epidemioiden selvittämiseen tarvittavat tutkimukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Ennen toiminnan aloittamista valitun tarjoajan tulee sopia erikoispalvelujen tuottamisesta tilaajan kanssa. Tuottaja vastaa puheluiden vastaanottamisesta vastaanottoyksiköissä. Puhelinyhteyksien ja -laitteiden järjestämisestä vastaa Tilaaja. Tuottaja vastaa niistä aiheutuneista käyttökustannuksista. Postitus- ja tekstinkäsittelykuluista vastaa Tuottaja. Välinehuolto-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut sekä kiinteistöjen vartiointipalvelut järjestää ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja. Mahdollisesta henkilöstön turvaamiseen hankittavasta vartiointipalvelusta vastaa Tuottaja. Tilaaja vastaa muista palveluiden ostoista, kuten kuntoutuksen ja apuvälineiden hankinnoista yleisten linjaustensa ja voimassa olevien ohjeidensa mukaisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tarvittavat hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut kuuluvat Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevissa vastaanottoja päivystysyksikössä. STM:n ohjeiden (94/59/98) mukaisen hoitotarvikejakelun tarvikekustannukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Työvaatteet ja pesulapalvelut kuuluvat Tuottajan vastuulle Toiminnan edellyttämistä ATK-laitteista, -ohjelmistoista ja -palveluista vastaa tilaaja palvelukuvauksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

8 8 Tilaajan hallinnassa olevat hoito- ja tutkimusvälineet ja kiinteät kalusteet ovat tuottajan käytössä. Laitteiden huollosta ja korjauksesta vastaa tilaaja. Mahdollisista uushankinnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopivat tilaaja ja tuottaja erikseen. Toimistotarvikkeista ja ATK- pienhankinnoista (esim. värikasetit, kopiointi yms. kulutustavara) vastaa tuottaja. Tilat Tarjouspyynnön kohteena olevan toiminnan tulee tapahtua tilaajan osoittamissa tiloissa, jotka tuottaja sitoutuu vuokraamaan. Vuokrasopimus tehdään valittavan tuottajan kanssa. Tilaaja ei peri tuottajalle vuokraamista tiloista vuokraa. Tarjoajan kelpoisuus Tuottajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tuottajan tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava. Tuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset kantaa sopimukseen liittyvät riskit ja velvoitteet koko sopimuskauden ajan ja Tuottajalla tulee olla riittävät tekniset edellytykset tuottaa tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut. Tuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tuottajan kelpoisuuden arvioimiseksi on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 1118/1996 mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veroviranomaisen todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvitys siitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty vakuutusyhtiön todistus maksetuista tapaturmavakuutusmaksuista. kaupparekisteriote palveluhankinnoissa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista (tilaajavastuulaki 1233/2006) selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä, yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen

9 9 Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskien. Tarjoajien huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tarjous on laadittu huolellisesti ja täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tulkinnanvaraiset ja epäselvät tarjoukset on hylättävä, jotta voidaan turvata tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu (Laki julkisista hankinnoista). Oikeuskäytännön mukaan tarjoajalla on vastuu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina, kuin ne on toimitettu tilaajalle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoajan omien sopimusehtojen tai muiden yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esimerkiksi hinnanvaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia sopimusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Tilaaja voi halutessaan tarkistaa pistokokein tai kattavasti tarjoajan antamien tietojen oikeellisuuden. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka ovat tarjouksessaan antaneet tilaajalle vääriä tietoja. Mikäli päätöksenteon jälkeen havaitaan, että tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot ovat vääriä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää edellä mainittujen liitteiden ja selvityksen lisäksi toimintasuunnitelmat, joissa on selkeä kuvaus siitä miten Tuottaja tilattavan palvelun tuottaa. Tarjoajan jättämät toimintasuunnitelmat ovat tarjoajaa sitovia. Arvioinnissa huomioidaan vain ne tarjoukset, joiden mukaiset palvelut ovat käytettävissä toiminnan alkaessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hylkäämisperusteet Tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta jos tarjoajaa tai palvelua koskevat kelpoisuusehdot eivät täyty, tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu yöhästyneenä. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden vertailu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

10 10 tarjousten vertailu Valintaperuste Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon liittyvät vertailukriteerit ovat: Toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet, liitteiden 2 ja 2b mukaisesti. Painoarvo 60 pistettä. Hinta, jonka painoarvo on 40 pistettä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 40 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (x) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (y) ja kerrotaan 40 pisteellä (x/y x 40) Optiot toiminnan muutoksista Tilaajan toimintaympäristössä voi tapahtua muutoksia sopimuskauden aikana. Tilaaja varaa mahdollisuuden käydä neuvotteluja valitun Tuottajan kanssa toimintojen muuttamisesta osa-alueilla, joita ei ole mahdollista tuottaa valitusta tuottajasta erillään ilman, että toiminnallinen kokonaisuus merkittävästi muuttuisi. Tällaisia palveluja ovat esim. puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi ja ilta- ja viikonloppupäivystys. Mikäli Tilaaja katsoo, että palvelukokonaisuutta laajentamalla saavutetaan Tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, on sopimusta yhteisesti sopien mahdollista laajentaa julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) 28 :n tarkoittamalla tavalla. Liike- ja ammattisalaisuudet Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen tekemisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista jo päätöksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Jos liike- tai ammattisalaisuuksiksi luonnehdittavia asioita ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Tarjousten perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Hinta on määritetty kiinteäksi saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta sopimushintaa tarkistetaan erikseen, mikäli yleisessä kustannustasossa on tapahtunut muutoksia. Korotusperusteena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä (hintaindeksi/kuntatalous/terveydenhuolto). Indeksi vertailuajankohta on 4. vuosineljännes/2015. Voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

11 11 Sopimus tulee olla allekirjoitettuna 40 päivän kuluessa päätöksen teosta. Mikäli sopimukseen ei siihen mennessä päästä, on Tilaajalla oikeus valita vertailussa seuraavaksi sijoittunut palveluntuottaja. 27. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Tähän tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua Eurajoen terveysasemaan klo välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään klo mennessä kaikkien niiden tarjoajien sähköposteihin, jotka ilmoittavat tähän mennessä sähköpostisoitteensa. Sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa osoitteeseen viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki 28. Tarjouksen palautus Tarjouksen pyydämme toimittamaan klo mennessä kahtena kappaleena osoitteeseen: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Koulukatu 2, Harjavalta tai sähköpostilla Kuoreen merkintä Eurajoen terveyspalvelut. Harjavallassa Juhani Tiitinen Kuntayhtymän johtaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä LIITE 1 Eurajoen palvelukuvaus Liite 2 Tarjoajan yhteystiedot sekä tarjoajan kelpoisuusvaatimukset LIITE 3 Laadun arviointi LIITE 3b Aikaisemman kokemuksen laatu sekä merkitys käsillä olevassa hankinnassa LIITE 4 Vastuuhenkilöt.

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne:

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne: TARJOUSPYYNTÖ 1/11 PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA Tämä tarjouspyyntö koskee Kirkkonummen perusterveydenhuollon päivystyksen palvelujen tuottamista sopimuskaudelle 1.1.2012-31.12.2013

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta. LIITE 5. Sopimusluonnos Tarjouspyyntö Työterveyshuollon palvelut 21.12.2011 Hankintasopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh. +358 03880200 peruspalvelukeskus@oivappk.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot