TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT"

Transkriptio

1 1 HANKINNAN KOHDE: EURAJOEN TERVEYSASEMAN PALVELUT KÄSITTÄEN SEURAAVAT PALVELUKOKONAISUUDET: TOIMITUS-/SOPIMUSAIKA: A. AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTON PALVELUT, B. EURAJOEN KUNNAN VUODEOSASTOPALVELUT, C. EURAJOEN TERVEYSASEMAN SUUN TERVEYDENHUOL- LON PALVELUT, D. EURAJOEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT, HANKINNASSA KÄYTETTÄVÄ VALINTAPERUSTE: HINNAT: KOKONAISTALOUDELLINEN EDULLISUUS HINNAT ILMOITETTAVA VEROTTOMINA JA NE TULEE ANTAA KOKONAISVUOSIHINTANA. HINTA TULEE OLLA KIINTEÄ VUODEN 2017 LOPPUUN SAAKKA ALKAEN HINNAN KOROTUSPERUSTEENA KÄYTETÄÄN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMAA JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIÄ (HINTAINDEKSI/KUNTATALOUS/TERVEYDENHUOLTO). INDEKSIN VERTAILUAJANKOHTA 4 vuosineljännes /2015. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN: TARJOUSAIKA PÄÄTTYY KLO TARJOUKSEN OLTAVA VOIMASSA SAAKKA. TARJOUS VOIDAAN ANTAA JOKO SÄHKÖPOSTILLA, OSOITTEESEEN TAI MANUAALISESTI OSOITTEESEEN: KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS, Koulukatu 2, HARJAVALTA. TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT SOPIMUKSEN SYNTYMINEN HANKINNASTA TEHDÄÄN KIRJALLINEN SOPIMUS, JOKA ON SITOVA VASTA, KUN OSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITTANEET SEN. MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA

2 2 Tarjouksen taustaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Eurajoen terveysaseman avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluiden sekä työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluiden tuottamisesta. Hankintapäätöksen tekee yhtymähallitus, josta jatkossa käytetään nimitystä tilaaja. Palveluntuottajasta käytetään jatkossa nimitystä tarjoaja/tuottaja. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta. Hankinnasta on lähetetty hankintailmoitus julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia tarjouksia ei hyväksytä. Sopimuskausi Sopimuskausi on Hankinnan kohde Tilaajana avoterveydenhuollon palveluissa toimii Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Eurajoen kunta toimii tilaajana työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluissa. Kuntayhtymä toimii hankintayksikkönä ja kilpailuttaa Eurajoen kunnan puolesta edellä mainitut toiminnot. Hankinnan kohteena on avoterveydenhuollon palvelujen tuottaminen tilaajan osoittamissa tiloissa Eurajoen terveysasemalla (Rantaperentie 1) noin asukkaalle. Työterveyshuollon vastaanottopalvelut sekä vuodeosastotoiminnot sijaitsevat samassa osoitteessa. Avoterveydenhuollon palvelut Eurajoen terveysasemalla käsittävät seuraavat palvelukokonaisuudet: yleislääkäreiden vastaanottopalvelut. Palveluun tulee sisältyä yleislääkäritasoiset toimenpiteet, lähetteet ja potilaiden tarvitsemat todistukset ja lausunnot. Jokaisesta käynnistä tulee tallentaa potilastietojärjestelmään ICD-koodin mukainen käynnin syy ja lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät sekä tilastomerkinnät. vastaanoton tarvitsemat sairaanhoitajien vastaanottopalvelut puhelinneuvonnan, ajanvarauksen sekä muut avustavat palvelut perusterveydenhuollon päivystyksen palvelut arkisin klo Eurajoen terveysasemalla (lääkäripalvelut sekä päivystyksen hoito- ja avustavan henkilöstön palvelut) äitiys,-lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sisältäen tarvittavat lastenpsykiatrian palvelut kotisairaanhoidon palvelut sisältäen viikonloppupäivystyksen sekä tarvittavan kotisairaalatoiminnan lääkinnällisen avokuntoutuksen palvelut

3 3 edellä kuvattujen vastaanottopalveluiden diagnostiset tutkimukset (laboratorio-ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut suun terveydenhuollon palvelut sisältäen palvelukuvauksessa mainitut suun terveydenhuollon päivystyspalvelut Seuraavat Eurajoen kunnan vanhustenhuoltoon kohdistuvat palvelut: palvelukeskus Jokisimpukassa olevan vanhainkodin, kunnassa olevien asumispalveluyksiköiden sekä kunnan ylläpitämän vanhainkodin yhteydessä olevan vuodeosaston tarvitsemat lääkäri- ja fysioterapiapalvelut (lääkäripalvelut noin 0.3 reurssia ja fysioterapia noin 0.5 resurssia). Muu hoitohenkilöstö on Eurajoen kunnan palveluksessa. osallistuminen toiminnan kehittämiseen Työterveyshuollon palvelut: tuottaja sitoutuu tuottamaan kunnan alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyslain 12 :ssä ja sen nojalla annetussa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa sekä Eurajoen kunnanviraston työntekijöiden lakisääteisen terveystarkastuksen ja tarvittavan sairaanhoidon edellä kuvattujen palveluiden edellyttämät diagnostiset tutkimukset (laboratorio ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut toiminnan kehittäminen Tarjouspyyntöön liittyvä täydentävä osio Tarjoajaa pyydetään sisällyttämään tarjoukseen seuraavat toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuva organisaatiomuutos Mikäli Luvian kunta liittyy Eurajoen kuntaan ja kuntayhtymän yhtymähallitus tekee asiasta päätöksen, tämä sopimus laajennetaan sellaisenaan koskemaan myös Luvian terveysaseman toimintoja. Luvian terveysaseman hinta määritellään laskemalla Eurajoen terveyspalveluiden asukaskohtainen hinta ja kertomalla se Luvian kunnan asukasmäärällä ja suhteutetaan THL:n sairastavuusindeksillä. Tarjottavan henkilöstön pätevyys Palvelukuvauksessa (liite 1) on kuvattu Eurajoen hankittavien palvelujen nykytila, jota pidetään minimitasona tuotettaville palveluille. Tarjoajan tulee ottaa tarjouksessaan huomio voimassa oleva terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien ja asetusten velvoitteet. Henkilökunnalla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä riittävä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemus. Tarjoajan toiminnan kehittämisvastuussa olevalta lääkäriltä edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta yleislääkärin työstä ja hallinnollisista

4 4 tehtävistä. Tarjoajan paikallisjohdolta edellytetään riittävää koulutusta ja kokemusta vastaavista työnjohdollisista tehtävistä (kts. liite 2). Suun terveydenhuollon minimivaatimuksena on toiminnasta vastuussa olevan hammaslääkärin osalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemus hammaslääkärin työstä ja hallinnollisissa tehtävistä. Tarjoaja vastaa henkilöstönsä riittävästä sijaistuksesta, perehdytyksestä, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevien lääkäreiden ohjauksesta ilman eri korvausta. Tilaajalla on oikeus ohjata ja antaa määräyksiä tuotettaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Poikkeusolojen valmius Tuottajan on huolehdittava suuronnettomuussuunnitelman ja poikkeusolojen suunnitelman mukaisista terveysaseman vastaanottopalveluiden velvoitteista sekä osallistuttava ko. suunnitelmien laatimiseen ja ylläpitoon toimintansa osalta Eurajoen kunnan sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon Kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti. Virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito Tarjouksessa on huomioitava virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito. Tällaisia ovat mm. raskaudenkeskeytystä varten tehtävät lausunnot ja virkaapupyynnöt. Hinnoittelu ja hinnan muutokset Palvelulle on asetettu hinnan vähimmäistaso, joka vaaditaan palvelujen tuottamiseksi sovitulla tavalla. Palvelukokonaisuuden hinnan vähimmäistaso on /vuosi. Tämän hinnan alittavat tarjoukset hylätään epärealistisena. Hinnan tulee olla kokonaisvuosihinta. Hinta ilmoitetaan arvonlisäverottomana hintana. Hinnan on oltava kiinteä sopimusvuosien saakka. Tämän jälkeen hinnan korotusperusteena käytetään tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä. Indeksin vertailuajankohtana käytetään 4 vuosineljännes Perustason erikoissairaanhoidon konsultaatiokustannukset esitetään /tunti. Asiakasmaksut Tuottaja vastaa Tilaajan määräämien asiakasmaksujen keräämistä varten tarvittavien laskutustietojen tallentamisesta tietojärjestelmään ja tarvittaessa laskujen antamisesta asiakkaille. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa Tilaaja. Kaikki tulot asiakasmaksuista mukaan lukien mahdolliset lausuntopalkkiot, humalatilatutkimusmaksut sekä palveluista muilta osapuolilta perittävät tulot (kotikuntakorvaukset, täyskustannuskor - vaukset yms.) kuuluvat Tilaajalle. Laskutus ja maksuehdot 21 pv netto, laskutus kuukausittain jälkikäteen. JYSE 2009.

5 5 Hoidon saatavuuden vähimmäisvaatimukset Potilaiden hoito järjestetään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta joko puhelimessa tai terveysasemalla sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotolla kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Palvelut on järjestettävä siten, että kiireelliset potilaat hoidetaan samana arkipäivänä joko vastaanotolla tai päivystyksessä. Kiireettömät potilaat vähintään 30 vuorokauden (liite 3; T3-aika) kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.. Tuottajan tulee huolehtia kaikkina arkipäivinä klo 8-16 välisenä aikana perusterveydenhuollon päivystyksestä siten että yleislääkäritasoista hoitoa vaativat päivystyspotilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa. Päiväpäivystyksen saatavuuden ja jatkohoidon suhteen vaatimukset ovat seuraavat: 90 % potilaista saa hoitoa 3 h:ssa (lasketaan potilaalle annetusta ajasta) tavoitteena on, että erikoissairaanhoitoon ohjataan maksimissaan 10 % (3 kk seurantajaksolla) avoterveydenhuollon vastaanotolle hakeutuvista potilaista. Mikäli määrä seurantajaksolla ylittyy, on tuottaja velvollinen antamaan selvityksen tähän johtavista syistä. Tämän jälkeen Tuottaja ja Tilaaja yhdessä selvittävät mahdolliset korjaavat toimenpiteet, joihin Tuottaja sitoutuu. Toimitustakuu, toimituksen viivästyminen, viivästyssakko A) Palvelun tuotanto-ongelmissa Palveluiden tuottaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen toimituskatkoksen tai olennaisen palveluiden vähenemisen Tilaajalle sakkomaksun muodossa. Toimituskatkoksella tarkoitetaan vastaanottotoiminnan osalta sellaista palvelujen tuotantoviikkoa, jolloin arkipäivinä lääkäripalveluiden tarjonta jää alle 50 %:iin normaalitasosta tuotettujen palveluiden osalta (vertailuna käytetään Tilaajan valitsemaa tuotantoviikkoa, joka ajoittuu 3 kuukautta katkosta edeltävälle ajanjaksolle). Tilaajan ja tuottajan yhdessä sopimat toimituskatkokset eivät kuulu sanktioiden piiriin. Vastaava alle 50 % palveluntuotanto muissa palveluissa Olennaisella palveluiden heikkenemisellä A ja B tarkoitetaan sitä, että palveluiden saatavuus heikkenee sovittujen kriteerien alle, eli potilaiden odotusaika päiväpäivystys ajoissa ylittää 3 h hoitoon pääsy terveydenhuollon ammattihenkilön kiireellisiksi arvioimissa asioissa samana päivänä jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla. kiireettömissä asioissa hoidon aloitus kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla toiminnan sisältö tai henkilöstön pätevyys ei vastaa tuottajan tarjouksessa esittämää tasoa lukuun ottamatta yhdessä etukäteen sovittuja tai force major

6 6 tilanteesta johtuvia (tällaiseksi katsotaan esim. työntekijän äkillinen sairastuminen) tilapäisiä poikkeamia. Sakkomaksu viikkoa kohti toimituskatkoksessa on Olennaisen palveluiden heikkenemisen sakkomaksu vaihtelee rikkeen suuruuden mukaan ollen enintään viikkoa kohden. Summa kaksinkertaistuu viikoittain mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakko on kummassakin tapauksessa enintään 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. Tilaaja ei hyväksy siirtymäaikaa tai vastaavaa viivettä jälkeen sanktioiden soveltamisessa. B) Henkilöstön kokemus ja pätevyyskriteereissä Mikäli tarjouksessa ilmoitettu henkilöstömäärä pätevyyksineen (avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto) ei toteudu, sakkomaksu ensimmäisen kuukauden aikana on euroa. Summa kaksinkertaistuu kuukausittain mikäli henkilöstön määrää tai pätevyyksiä ei korjata. Maksimisakko on 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Sanktiot tässä kohdassa koskevat toiminnan ensimmäisiä 6 kuukautta, tämän jälkeen muutoksista pätevyyksissä tai kokemuksissa tarvitaan Tilaajan hyväksyntä. Tarkastusoikeus Tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta, sekä riittävästä kielitaidosta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen Tilaajalle. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai toiminnassa havaitaan puutteita, on Tilaajalla oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista tai asian korjaamista. Puutteilla tarkoitetaan esim. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Käypä Hoito -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua tullaan arvioimaan yhdessä sovittavin mittarein. Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa Tuottajan palvelun taso. Lisäksi tuottajalla on velvollisuus tuottaa Tilaajan pyytämät, erikseen sovittavat raportit toiminnasta. Palvelun säännöllistä seurantaa varten Tilaaja ja Tuottaja perustavat seurantaryhmän, joka arvioi toimintaa neljä kertaa vuodessa. Palvelun laatukriteerit mm. sairauksien hoidon ja terveysriskien ennaltaehkäisyn tavoitetasoista sovitaan yhdessä ja niitä tarkistetaan kokemuksen kertyessä.

7 7 Vaitiolovelvollisuus Palveluun osallistuvan henkilökunnan tulee noudattaa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta asiakas- ja potilastietojen salassapitoon ja tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Alihankkijat Tarjouksessa on ilmoitettava Tuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista käytettävistä alihankkijoista. Tuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Palvelujen ostot Diagnostiset tutkimukset (kliininen kemia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen neurofysiologia, kliininen mikrobiologia, patologia ja kuvantaminen) kuuluvat kokonaisuudessaan Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevan vastaanotto- ja päivystystoiminnan osalta. Myös vuodeosastotoiminnan osalta diagnostiikan kustannuksista vastaa Tuottaja. Mahdollisten laajojen epidemioiden selvittämiseen tarvittavat tutkimukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Ennen toiminnan aloittamista valitun tarjoajan tulee sopia erikoispalvelujen tuottamisesta tilaajan kanssa. Tuottaja vastaa puheluiden vastaanottamisesta vastaanottoyksiköissä. Puhelinyhteyksien ja -laitteiden järjestämisestä vastaa Tilaaja. Tuottaja vastaa niistä aiheutuneista käyttökustannuksista. Postitus- ja tekstinkäsittelykuluista vastaa Tuottaja. Välinehuolto-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut sekä kiinteistöjen vartiointipalvelut järjestää ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja. Mahdollisesta henkilöstön turvaamiseen hankittavasta vartiointipalvelusta vastaa Tuottaja. Tilaaja vastaa muista palveluiden ostoista, kuten kuntoutuksen ja apuvälineiden hankinnoista yleisten linjaustensa ja voimassa olevien ohjeidensa mukaisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tarvittavat hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut kuuluvat Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevissa vastaanottoja päivystysyksikössä. STM:n ohjeiden (94/59/98) mukaisen hoitotarvikejakelun tarvikekustannukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Työvaatteet ja pesulapalvelut kuuluvat Tuottajan vastuulle Toiminnan edellyttämistä ATK-laitteista, -ohjelmistoista ja -palveluista vastaa tilaaja palvelukuvauksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

8 8 Tilaajan hallinnassa olevat hoito- ja tutkimusvälineet ja kiinteät kalusteet ovat tuottajan käytössä. Laitteiden huollosta ja korjauksesta vastaa tilaaja. Mahdollisista uushankinnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopivat tilaaja ja tuottaja erikseen. Toimistotarvikkeista ja ATK- pienhankinnoista (esim. värikasetit, kopiointi yms. kulutustavara) vastaa tuottaja. Tilat Tarjouspyynnön kohteena olevan toiminnan tulee tapahtua tilaajan osoittamissa tiloissa, jotka tuottaja sitoutuu vuokraamaan. Vuokrasopimus tehdään valittavan tuottajan kanssa. Tilaaja ei peri tuottajalle vuokraamista tiloista vuokraa. Tarjoajan kelpoisuus Tuottajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tuottajan tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava. Tuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset kantaa sopimukseen liittyvät riskit ja velvoitteet koko sopimuskauden ajan ja Tuottajalla tulee olla riittävät tekniset edellytykset tuottaa tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut. Tuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tuottajan kelpoisuuden arvioimiseksi on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 1118/1996 mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veroviranomaisen todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvitys siitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty vakuutusyhtiön todistus maksetuista tapaturmavakuutusmaksuista. kaupparekisteriote palveluhankinnoissa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista (tilaajavastuulaki 1233/2006) selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä, yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen

9 9 Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskien. Tarjoajien huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tarjous on laadittu huolellisesti ja täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tulkinnanvaraiset ja epäselvät tarjoukset on hylättävä, jotta voidaan turvata tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu (Laki julkisista hankinnoista). Oikeuskäytännön mukaan tarjoajalla on vastuu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina, kuin ne on toimitettu tilaajalle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoajan omien sopimusehtojen tai muiden yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esimerkiksi hinnanvaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia sopimusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Tilaaja voi halutessaan tarkistaa pistokokein tai kattavasti tarjoajan antamien tietojen oikeellisuuden. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka ovat tarjouksessaan antaneet tilaajalle vääriä tietoja. Mikäli päätöksenteon jälkeen havaitaan, että tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot ovat vääriä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää edellä mainittujen liitteiden ja selvityksen lisäksi toimintasuunnitelmat, joissa on selkeä kuvaus siitä miten Tuottaja tilattavan palvelun tuottaa. Tarjoajan jättämät toimintasuunnitelmat ovat tarjoajaa sitovia. Arvioinnissa huomioidaan vain ne tarjoukset, joiden mukaiset palvelut ovat käytettävissä toiminnan alkaessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hylkäämisperusteet Tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta jos tarjoajaa tai palvelua koskevat kelpoisuusehdot eivät täyty, tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu yöhästyneenä. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden vertailu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

10 10 tarjousten vertailu Valintaperuste Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon liittyvät vertailukriteerit ovat: Toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet, liitteiden 2 ja 2b mukaisesti. Painoarvo 60 pistettä. Hinta, jonka painoarvo on 40 pistettä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 40 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (x) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (y) ja kerrotaan 40 pisteellä (x/y x 40) Optiot toiminnan muutoksista Tilaajan toimintaympäristössä voi tapahtua muutoksia sopimuskauden aikana. Tilaaja varaa mahdollisuuden käydä neuvotteluja valitun Tuottajan kanssa toimintojen muuttamisesta osa-alueilla, joita ei ole mahdollista tuottaa valitusta tuottajasta erillään ilman, että toiminnallinen kokonaisuus merkittävästi muuttuisi. Tällaisia palveluja ovat esim. puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi ja ilta- ja viikonloppupäivystys. Mikäli Tilaaja katsoo, että palvelukokonaisuutta laajentamalla saavutetaan Tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, on sopimusta yhteisesti sopien mahdollista laajentaa julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) 28 :n tarkoittamalla tavalla. Liike- ja ammattisalaisuudet Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen tekemisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista jo päätöksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Jos liike- tai ammattisalaisuuksiksi luonnehdittavia asioita ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Tarjousten perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Hinta on määritetty kiinteäksi saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta sopimushintaa tarkistetaan erikseen, mikäli yleisessä kustannustasossa on tapahtunut muutoksia. Korotusperusteena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä (hintaindeksi/kuntatalous/terveydenhuolto). Indeksi vertailuajankohta on 4. vuosineljännes/2015. Voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

11 11 Sopimus tulee olla allekirjoitettuna 40 päivän kuluessa päätöksen teosta. Mikäli sopimukseen ei siihen mennessä päästä, on Tilaajalla oikeus valita vertailussa seuraavaksi sijoittunut palveluntuottaja. 27. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Tähän tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua Eurajoen terveysasemaan klo välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään klo mennessä kaikkien niiden tarjoajien sähköposteihin, jotka ilmoittavat tähän mennessä sähköpostisoitteensa. Sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa osoitteeseen viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki 28. Tarjouksen palautus Tarjouksen pyydämme toimittamaan klo mennessä kahtena kappaleena osoitteeseen: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Koulukatu 2, Harjavalta tai sähköpostilla Kuoreen merkintä Eurajoen terveyspalvelut. Harjavallassa Juhani Tiitinen Kuntayhtymän johtaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä LIITE 1 Eurajoen palvelukuvaus Liite 2 Tarjoajan yhteystiedot sekä tarjoajan kelpoisuusvaatimukset LIITE 3 Laadun arviointi LIITE 3b Aikaisemman kokemuksen laatu sekä merkitys käsillä olevassa hankinnassa LIITE 4 Vastuuhenkilöt.

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU. Tarjouspyyntö

PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU. Tarjouspyyntö PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia yhden (1) psykiatrin työpanoksesta Lempäälän kunnalle. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy 19.11.2015 2 (8)

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS 1. Yleistä 2 2. Hankinnan kohde 2 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 3 6. Osatarjous 3 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 3 8. Tarjouspyyntöasiakirjat 3 9. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Tarkemmat henkilöstö- ja asiakasluvut on esitetty liitteessä 1.

Tarkemmat henkilöstö- ja asiakasluvut on esitetty liitteessä 1. Virtain kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki järjestää Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Viranomaistoimintaa,

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot