TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT"

Transkriptio

1 1 HANKINNAN KOHDE: EURAJOEN TERVEYSASEMAN PALVELUT KÄSITTÄEN SEURAAVAT PALVELUKOKONAISUUDET: TOIMITUS-/SOPIMUSAIKA: A. AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTON PALVELUT, B. EURAJOEN KUNNAN VUODEOSASTOPALVELUT, C. EURAJOEN TERVEYSASEMAN SUUN TERVEYDENHUOL- LON PALVELUT, D. EURAJOEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT, HANKINNASSA KÄYTETTÄVÄ VALINTAPERUSTE: HINNAT: KOKONAISTALOUDELLINEN EDULLISUUS HINNAT ILMOITETTAVA VEROTTOMINA JA NE TULEE ANTAA KOKONAISVUOSIHINTANA. HINTA TULEE OLLA KIINTEÄ VUODEN 2017 LOPPUUN SAAKKA ALKAEN HINNAN KOROTUSPERUSTEENA KÄYTETÄÄN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMAA JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIÄ (HINTAINDEKSI/KUNTATALOUS/TERVEYDENHUOLTO). INDEKSIN VERTAILUAJANKOHTA 4 vuosineljännes /2015. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN: TARJOUSAIKA PÄÄTTYY KLO TARJOUKSEN OLTAVA VOIMASSA SAAKKA. TARJOUS VOIDAAN ANTAA JOKO SÄHKÖPOSTILLA, OSOITTEESEEN TAI MANUAALISESTI OSOITTEESEEN: KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS, Koulukatu 2, HARJAVALTA. TARJOUKSESSA TULEE OLLA TARJOAJAN NIMI SEKÄ MERKINTA EURAJOEN TERVEYSPALVELUT SOPIMUKSEN SYNTYMINEN HANKINNASTA TEHDÄÄN KIRJALLINEN SOPIMUS, JOKA ON SITOVA VASTA, KUN OSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITTANEET SEN. MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA

2 2 Tarjouksen taustaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Eurajoen terveysaseman avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluiden sekä työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluiden tuottamisesta. Hankintapäätöksen tekee yhtymähallitus, josta jatkossa käytetään nimitystä tilaaja. Palveluntuottajasta käytetään jatkossa nimitystä tarjoaja/tuottaja. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta. Hankinnasta on lähetetty hankintailmoitus julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia tarjouksia ei hyväksytä. Sopimuskausi Sopimuskausi on Hankinnan kohde Tilaajana avoterveydenhuollon palveluissa toimii Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Eurajoen kunta toimii tilaajana työterveyshuollon ja vuodeosastopalveluissa. Kuntayhtymä toimii hankintayksikkönä ja kilpailuttaa Eurajoen kunnan puolesta edellä mainitut toiminnot. Hankinnan kohteena on avoterveydenhuollon palvelujen tuottaminen tilaajan osoittamissa tiloissa Eurajoen terveysasemalla (Rantaperentie 1) noin asukkaalle. Työterveyshuollon vastaanottopalvelut sekä vuodeosastotoiminnot sijaitsevat samassa osoitteessa. Avoterveydenhuollon palvelut Eurajoen terveysasemalla käsittävät seuraavat palvelukokonaisuudet: yleislääkäreiden vastaanottopalvelut. Palveluun tulee sisältyä yleislääkäritasoiset toimenpiteet, lähetteet ja potilaiden tarvitsemat todistukset ja lausunnot. Jokaisesta käynnistä tulee tallentaa potilastietojärjestelmään ICD-koodin mukainen käynnin syy ja lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät sekä tilastomerkinnät. vastaanoton tarvitsemat sairaanhoitajien vastaanottopalvelut puhelinneuvonnan, ajanvarauksen sekä muut avustavat palvelut perusterveydenhuollon päivystyksen palvelut arkisin klo Eurajoen terveysasemalla (lääkäripalvelut sekä päivystyksen hoito- ja avustavan henkilöstön palvelut) äitiys,-lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sisältäen tarvittavat lastenpsykiatrian palvelut kotisairaanhoidon palvelut sisältäen viikonloppupäivystyksen sekä tarvittavan kotisairaalatoiminnan lääkinnällisen avokuntoutuksen palvelut

3 3 edellä kuvattujen vastaanottopalveluiden diagnostiset tutkimukset (laboratorio-ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut suun terveydenhuollon palvelut sisältäen palvelukuvauksessa mainitut suun terveydenhuollon päivystyspalvelut Seuraavat Eurajoen kunnan vanhustenhuoltoon kohdistuvat palvelut: palvelukeskus Jokisimpukassa olevan vanhainkodin, kunnassa olevien asumispalveluyksiköiden sekä kunnan ylläpitämän vanhainkodin yhteydessä olevan vuodeosaston tarvitsemat lääkäri- ja fysioterapiapalvelut (lääkäripalvelut noin 0.3 reurssia ja fysioterapia noin 0.5 resurssia). Muu hoitohenkilöstö on Eurajoen kunnan palveluksessa. osallistuminen toiminnan kehittämiseen Työterveyshuollon palvelut: tuottaja sitoutuu tuottamaan kunnan alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyslain 12 :ssä ja sen nojalla annetussa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa sekä Eurajoen kunnanviraston työntekijöiden lakisääteisen terveystarkastuksen ja tarvittavan sairaanhoidon edellä kuvattujen palveluiden edellyttämät diagnostiset tutkimukset (laboratorio ja kuvantaminen), hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut toiminnan kehittäminen Tarjouspyyntöön liittyvä täydentävä osio Tarjoajaa pyydetään sisällyttämään tarjoukseen seuraavat toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuva organisaatiomuutos Mikäli Luvian kunta liittyy Eurajoen kuntaan ja kuntayhtymän yhtymähallitus tekee asiasta päätöksen, tämä sopimus laajennetaan sellaisenaan koskemaan myös Luvian terveysaseman toimintoja. Luvian terveysaseman hinta määritellään laskemalla Eurajoen terveyspalveluiden asukaskohtainen hinta ja kertomalla se Luvian kunnan asukasmäärällä ja suhteutetaan THL:n sairastavuusindeksillä. Tarjottavan henkilöstön pätevyys Palvelukuvauksessa (liite 1) on kuvattu Eurajoen hankittavien palvelujen nykytila, jota pidetään minimitasona tuotettaville palveluille. Tarjoajan tulee ottaa tarjouksessaan huomio voimassa oleva terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien ja asetusten velvoitteet. Henkilökunnalla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä riittävä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemus. Tarjoajan toiminnan kehittämisvastuussa olevalta lääkäriltä edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta yleislääkärin työstä ja hallinnollisista

4 4 tehtävistä. Tarjoajan paikallisjohdolta edellytetään riittävää koulutusta ja kokemusta vastaavista työnjohdollisista tehtävistä (kts. liite 2). Suun terveydenhuollon minimivaatimuksena on toiminnasta vastuussa olevan hammaslääkärin osalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemus hammaslääkärin työstä ja hallinnollisissa tehtävistä. Tarjoaja vastaa henkilöstönsä riittävästä sijaistuksesta, perehdytyksestä, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevien lääkäreiden ohjauksesta ilman eri korvausta. Tilaajalla on oikeus ohjata ja antaa määräyksiä tuotettaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Poikkeusolojen valmius Tuottajan on huolehdittava suuronnettomuussuunnitelman ja poikkeusolojen suunnitelman mukaisista terveysaseman vastaanottopalveluiden velvoitteista sekä osallistuttava ko. suunnitelmien laatimiseen ja ylläpitoon toimintansa osalta Eurajoen kunnan sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon Kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti. Virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito Tarjouksessa on huomioitava virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito. Tällaisia ovat mm. raskaudenkeskeytystä varten tehtävät lausunnot ja virkaapupyynnöt. Hinnoittelu ja hinnan muutokset Palvelulle on asetettu hinnan vähimmäistaso, joka vaaditaan palvelujen tuottamiseksi sovitulla tavalla. Palvelukokonaisuuden hinnan vähimmäistaso on /vuosi. Tämän hinnan alittavat tarjoukset hylätään epärealistisena. Hinnan tulee olla kokonaisvuosihinta. Hinta ilmoitetaan arvonlisäverottomana hintana. Hinnan on oltava kiinteä sopimusvuosien saakka. Tämän jälkeen hinnan korotusperusteena käytetään tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä. Indeksin vertailuajankohtana käytetään 4 vuosineljännes Perustason erikoissairaanhoidon konsultaatiokustannukset esitetään /tunti. Asiakasmaksut Tuottaja vastaa Tilaajan määräämien asiakasmaksujen keräämistä varten tarvittavien laskutustietojen tallentamisesta tietojärjestelmään ja tarvittaessa laskujen antamisesta asiakkaille. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa Tilaaja. Kaikki tulot asiakasmaksuista mukaan lukien mahdolliset lausuntopalkkiot, humalatilatutkimusmaksut sekä palveluista muilta osapuolilta perittävät tulot (kotikuntakorvaukset, täyskustannuskor - vaukset yms.) kuuluvat Tilaajalle. Laskutus ja maksuehdot 21 pv netto, laskutus kuukausittain jälkikäteen. JYSE 2009.

5 5 Hoidon saatavuuden vähimmäisvaatimukset Potilaiden hoito järjestetään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yleisten linjausten mukaisesti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta joko puhelimessa tai terveysasemalla sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotolla kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Palvelut on järjestettävä siten, että kiireelliset potilaat hoidetaan samana arkipäivänä joko vastaanotolla tai päivystyksessä. Kiireettömät potilaat vähintään 30 vuorokauden (liite 3; T3-aika) kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.. Tuottajan tulee huolehtia kaikkina arkipäivinä klo 8-16 välisenä aikana perusterveydenhuollon päivystyksestä siten että yleislääkäritasoista hoitoa vaativat päivystyspotilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa. Päiväpäivystyksen saatavuuden ja jatkohoidon suhteen vaatimukset ovat seuraavat: 90 % potilaista saa hoitoa 3 h:ssa (lasketaan potilaalle annetusta ajasta) tavoitteena on, että erikoissairaanhoitoon ohjataan maksimissaan 10 % (3 kk seurantajaksolla) avoterveydenhuollon vastaanotolle hakeutuvista potilaista. Mikäli määrä seurantajaksolla ylittyy, on tuottaja velvollinen antamaan selvityksen tähän johtavista syistä. Tämän jälkeen Tuottaja ja Tilaaja yhdessä selvittävät mahdolliset korjaavat toimenpiteet, joihin Tuottaja sitoutuu. Toimitustakuu, toimituksen viivästyminen, viivästyssakko A) Palvelun tuotanto-ongelmissa Palveluiden tuottaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen toimituskatkoksen tai olennaisen palveluiden vähenemisen Tilaajalle sakkomaksun muodossa. Toimituskatkoksella tarkoitetaan vastaanottotoiminnan osalta sellaista palvelujen tuotantoviikkoa, jolloin arkipäivinä lääkäripalveluiden tarjonta jää alle 50 %:iin normaalitasosta tuotettujen palveluiden osalta (vertailuna käytetään Tilaajan valitsemaa tuotantoviikkoa, joka ajoittuu 3 kuukautta katkosta edeltävälle ajanjaksolle). Tilaajan ja tuottajan yhdessä sopimat toimituskatkokset eivät kuulu sanktioiden piiriin. Vastaava alle 50 % palveluntuotanto muissa palveluissa Olennaisella palveluiden heikkenemisellä A ja B tarkoitetaan sitä, että palveluiden saatavuus heikkenee sovittujen kriteerien alle, eli potilaiden odotusaika päiväpäivystys ajoissa ylittää 3 h hoitoon pääsy terveydenhuollon ammattihenkilön kiireellisiksi arvioimissa asioissa samana päivänä jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla. kiireettömissä asioissa hoidon aloitus kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta jää toistuvasti toteutumatta viikon tarkastelujaksolla toiminnan sisältö tai henkilöstön pätevyys ei vastaa tuottajan tarjouksessa esittämää tasoa lukuun ottamatta yhdessä etukäteen sovittuja tai force major

6 6 tilanteesta johtuvia (tällaiseksi katsotaan esim. työntekijän äkillinen sairastuminen) tilapäisiä poikkeamia. Sakkomaksu viikkoa kohti toimituskatkoksessa on Olennaisen palveluiden heikkenemisen sakkomaksu vaihtelee rikkeen suuruuden mukaan ollen enintään viikkoa kohden. Summa kaksinkertaistuu viikoittain mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakko on kummassakin tapauksessa enintään 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. Tilaaja ei hyväksy siirtymäaikaa tai vastaavaa viivettä jälkeen sanktioiden soveltamisessa. B) Henkilöstön kokemus ja pätevyyskriteereissä Mikäli tarjouksessa ilmoitettu henkilöstömäärä pätevyyksineen (avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto) ei toteudu, sakkomaksu ensimmäisen kuukauden aikana on euroa. Summa kaksinkertaistuu kuukausittain mikäli henkilöstön määrää tai pätevyyksiä ei korjata. Maksimisakko on 20% sopimuksen vuosiarvosta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Sanktiot tässä kohdassa koskevat toiminnan ensimmäisiä 6 kuukautta, tämän jälkeen muutoksista pätevyyksissä tai kokemuksissa tarvitaan Tilaajan hyväksyntä. Tarkastusoikeus Tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta, sekä riittävästä kielitaidosta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen Tilaajalle. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai toiminnassa havaitaan puutteita, on Tilaajalla oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista tai asian korjaamista. Puutteilla tarkoitetaan esim. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Käypä Hoito -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua tullaan arvioimaan yhdessä sovittavin mittarein. Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa Tuottajan palvelun taso. Lisäksi tuottajalla on velvollisuus tuottaa Tilaajan pyytämät, erikseen sovittavat raportit toiminnasta. Palvelun säännöllistä seurantaa varten Tilaaja ja Tuottaja perustavat seurantaryhmän, joka arvioi toimintaa neljä kertaa vuodessa. Palvelun laatukriteerit mm. sairauksien hoidon ja terveysriskien ennaltaehkäisyn tavoitetasoista sovitaan yhdessä ja niitä tarkistetaan kokemuksen kertyessä.

7 7 Vaitiolovelvollisuus Palveluun osallistuvan henkilökunnan tulee noudattaa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta asiakas- ja potilastietojen salassapitoon ja tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Alihankkijat Tarjouksessa on ilmoitettava Tuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista käytettävistä alihankkijoista. Tuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Palvelujen ostot Diagnostiset tutkimukset (kliininen kemia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen neurofysiologia, kliininen mikrobiologia, patologia ja kuvantaminen) kuuluvat kokonaisuudessaan Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevan vastaanotto- ja päivystystoiminnan osalta. Myös vuodeosastotoiminnan osalta diagnostiikan kustannuksista vastaa Tuottaja. Mahdollisten laajojen epidemioiden selvittämiseen tarvittavat tutkimukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Ennen toiminnan aloittamista valitun tarjoajan tulee sopia erikoispalvelujen tuottamisesta tilaajan kanssa. Tuottaja vastaa puheluiden vastaanottamisesta vastaanottoyksiköissä. Puhelinyhteyksien ja -laitteiden järjestämisestä vastaa Tilaaja. Tuottaja vastaa niistä aiheutuneista käyttökustannuksista. Postitus- ja tekstinkäsittelykuluista vastaa Tuottaja. Välinehuolto-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut sekä kiinteistöjen vartiointipalvelut järjestää ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja. Mahdollisesta henkilöstön turvaamiseen hankittavasta vartiointipalvelusta vastaa Tuottaja. Tilaaja vastaa muista palveluiden ostoista, kuten kuntoutuksen ja apuvälineiden hankinnoista yleisten linjaustensa ja voimassa olevien ohjeidensa mukaisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tarvittavat hoitotarvikkeet sekä lääkkeet ja lääkehuollon palvelut kuuluvat Tuottajan kustannusvastuulle tarjouspyynnön kohteena olevissa vastaanottoja päivystysyksikössä. STM:n ohjeiden (94/59/98) mukaisen hoitotarvikejakelun tarvikekustannukset kuuluvat Tilaajan vastuulle. Työvaatteet ja pesulapalvelut kuuluvat Tuottajan vastuulle Toiminnan edellyttämistä ATK-laitteista, -ohjelmistoista ja -palveluista vastaa tilaaja palvelukuvauksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

8 8 Tilaajan hallinnassa olevat hoito- ja tutkimusvälineet ja kiinteät kalusteet ovat tuottajan käytössä. Laitteiden huollosta ja korjauksesta vastaa tilaaja. Mahdollisista uushankinnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopivat tilaaja ja tuottaja erikseen. Toimistotarvikkeista ja ATK- pienhankinnoista (esim. värikasetit, kopiointi yms. kulutustavara) vastaa tuottaja. Tilat Tarjouspyynnön kohteena olevan toiminnan tulee tapahtua tilaajan osoittamissa tiloissa, jotka tuottaja sitoutuu vuokraamaan. Vuokrasopimus tehdään valittavan tuottajan kanssa. Tilaaja ei peri tuottajalle vuokraamista tiloista vuokraa. Tarjoajan kelpoisuus Tuottajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tuottajan tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava. Tuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset kantaa sopimukseen liittyvät riskit ja velvoitteet koko sopimuskauden ajan ja Tuottajalla tulee olla riittävät tekniset edellytykset tuottaa tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut. Tuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tuottajan kelpoisuuden arvioimiseksi on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 1118/1996 mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veroviranomaisen todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvitys siitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty vakuutusyhtiön todistus maksetuista tapaturmavakuutusmaksuista. kaupparekisteriote palveluhankinnoissa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista (tilaajavastuulaki 1233/2006) selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä, yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen

9 9 Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskien. Tarjoajien huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tarjous on laadittu huolellisesti ja täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tulkinnanvaraiset ja epäselvät tarjoukset on hylättävä, jotta voidaan turvata tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu (Laki julkisista hankinnoista). Oikeuskäytännön mukaan tarjoajalla on vastuu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina, kuin ne on toimitettu tilaajalle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoajan omien sopimusehtojen tai muiden yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esimerkiksi hinnanvaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia sopimusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Tilaaja voi halutessaan tarkistaa pistokokein tai kattavasti tarjoajan antamien tietojen oikeellisuuden. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka ovat tarjouksessaan antaneet tilaajalle vääriä tietoja. Mikäli päätöksenteon jälkeen havaitaan, että tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot ovat vääriä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää edellä mainittujen liitteiden ja selvityksen lisäksi toimintasuunnitelmat, joissa on selkeä kuvaus siitä miten Tuottaja tilattavan palvelun tuottaa. Tarjoajan jättämät toimintasuunnitelmat ovat tarjoajaa sitovia. Arvioinnissa huomioidaan vain ne tarjoukset, joiden mukaiset palvelut ovat käytettävissä toiminnan alkaessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hylkäämisperusteet Tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta jos tarjoajaa tai palvelua koskevat kelpoisuusehdot eivät täyty, tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu yöhästyneenä. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden vertailu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

10 10 tarjousten vertailu Valintaperuste Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon liittyvät vertailukriteerit ovat: Toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet, liitteiden 2 ja 2b mukaisesti. Painoarvo 60 pistettä. Hinta, jonka painoarvo on 40 pistettä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 40 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (x) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (y) ja kerrotaan 40 pisteellä (x/y x 40) Optiot toiminnan muutoksista Tilaajan toimintaympäristössä voi tapahtua muutoksia sopimuskauden aikana. Tilaaja varaa mahdollisuuden käydä neuvotteluja valitun Tuottajan kanssa toimintojen muuttamisesta osa-alueilla, joita ei ole mahdollista tuottaa valitusta tuottajasta erillään ilman, että toiminnallinen kokonaisuus merkittävästi muuttuisi. Tällaisia palveluja ovat esim. puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi ja ilta- ja viikonloppupäivystys. Mikäli Tilaaja katsoo, että palvelukokonaisuutta laajentamalla saavutetaan Tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, on sopimusta yhteisesti sopien mahdollista laajentaa julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) 28 :n tarkoittamalla tavalla. Liike- ja ammattisalaisuudet Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen tekemisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista jo päätöksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Jos liike- tai ammattisalaisuuksiksi luonnehdittavia asioita ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Tarjousten perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Hinta on määritetty kiinteäksi saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta sopimushintaa tarkistetaan erikseen, mikäli yleisessä kustannustasossa on tapahtunut muutoksia. Korotusperusteena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa julkisten menojen hintaindeksiä (hintaindeksi/kuntatalous/terveydenhuolto). Indeksi vertailuajankohta on 4. vuosineljännes/2015. Voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

11 11 Sopimus tulee olla allekirjoitettuna 40 päivän kuluessa päätöksen teosta. Mikäli sopimukseen ei siihen mennessä päästä, on Tilaajalla oikeus valita vertailussa seuraavaksi sijoittunut palveluntuottaja. 27. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Tähän tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua Eurajoen terveysasemaan klo välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään klo mennessä kaikkien niiden tarjoajien sähköposteihin, jotka ilmoittavat tähän mennessä sähköpostisoitteensa. Sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa osoitteeseen viestiin otsikoksi Lisätiedot Eurajoki 28. Tarjouksen palautus Tarjouksen pyydämme toimittamaan klo mennessä kahtena kappaleena osoitteeseen: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Koulukatu 2, Harjavalta tai sähköpostilla Kuoreen merkintä Eurajoen terveyspalvelut. Harjavallassa Juhani Tiitinen Kuntayhtymän johtaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä LIITE 1 Eurajoen palvelukuvaus Liite 2 Tarjoajan yhteystiedot sekä tarjoajan kelpoisuusvaatimukset LIITE 3 Laadun arviointi LIITE 3b Aikaisemman kokemuksen laatu sekä merkitys käsillä olevassa hankinnassa LIITE 4 Vastuuhenkilöt.

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava tietopuolinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

(5) 2. Hankintamenettely:

(5) 2. Hankintamenettely: 18.11.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA VANHUSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on vanhustenhuollon lääkäripalvelut

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 3D- KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN Pyydämme tarjoustanne nykyisen kaivukoneen kaivusyvyysjärjestelmän päivittämistä 3d-koneohjausjärjestelmään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot