OHJELMISTON ALUSTAN VAIHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTON ALUSTAN VAIHTO"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Sulautetut ohjelmistot 2012 Samuli Sillsten OHJELMISTON ALUSTAN VAIHTO Unixista Linuxiin

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Sulautetut ohjelmistot Toukokuu s. Ohjaaja: TkL Jari-Pekka Paalassalo Samuli Sillsten OHJELMISTON ALUSTAN VAIHTO Tässä opinnäytetyössä toteutettiin ohjelmiston alustan vaihto. Työssä keskityttiin kääntäjän vaihtumisen tuomiin ongelmiin. Työn tarkoituksena oli kerätä lista ongelmista, joita ohjelmiston kääntämisen sekä testauksen aikana kohdattaisiin. Listaan kirjattiin myös ratkaisut näihin ongelmiin. Kun ohjelmisto saatiin käännettyä uudelle alustalle, asiakas aloitti testit. Asiakas kirjasi virheet niille erikseen varatulle sivustolle. Näiden virheiden lisäksi projektiryhmäläiset korjasivat sellaiset virheet, jotka heille tuli vastaan. Lopputuloksena saatiin lista virheistä sekä vaadittavista korjauksista. Lisäksi dokumentoitiin muutokset, joita kääntäjän vaihtuminen vaati make-tiedostoihin. ASIASANAT: Linux, Unix, alusta, ohjelmistoalusta, C++, kääntäjä, GCC, g++

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in Information Technology Embedded Software p. Instructor: M. Sc Jari-Pekka Paalassalo, Lic. Sc. (Tech.), Principal Lecturer Samuli Sillsten A PLATFORM CHANGE FOR SOFTWARE The subject of this thesis was to execute a platform change for software. This thesis concentrated on the problems that the change of compiler caused. The purpose of this thesis was to collect a list of problems and their solutions which the project group would encounter while compiling and testing software. After the software had successfully been compiled to a new platform the client started testing. The client posted the errors to a site reserved for them. In addition to these errors, the project group fixed the errors they encountered themselves. The result of the thesis was a list of errors and their solutions. In addition, there is a list of the changes that the change of compiler caused to makefiles. KEYWORDS: Linux, Unix, Software Platform, C++, Compiler, GCC, g++

4 SISÄLTÖ SANASTO 6 1 JOHDANTO 7 2 OHJELMISTO Esityskerros Logiikkakerros Datakerros 10 3 ALUSTA Alustan vaihdon syyt Vanha alusta Uusi alusta 11 4 KÄÄNTÄJÄ Käännöksen vaiheet Kääntäjän valinta 14 5 UUDEN ALUSTAN ASENNUS 16 6 KÄÄNTÄMINEN bittisyys Makefile-tiedostot Kooditiedostot 17 7 TESTAUS Tyhjän lukeminen For-silmukan toiminta 20 8 TULOKSET 21 9 YHTEENVETO 22 LÄHTEET 23

5 LIITTEET Liite 1. Tehdyt muutokset ja korjaukset KUVAT Kuva 1. Ohjelmiston rakenne 9 Kuva 2. Käännöksen vaiheet [8] 12

6 SANASTO EDI Varusohjelma Organisaatioiden välistä standardoitua tiedonsiirtoa. Varusohjelmat ovat atk-järjestelmien toteuttamista ja ylläpitoa varten, sekä koneiden ja tietoliikenteen käynnissä pitämiseen tarvittavia ohjelmia.

7 7 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tarkoituksena on seurata ohjelmiston alustan vaihdon tuomia haasteita ja sitä kuinka ne ratkaistaan. Työtä tullaan mahdollisesti käyttämään apuna vastaavissa alustan vaihdoissa. Työn alussa tutustutaan alustan vaihdon kohteena olevaan ohjelmistoon ja sen toteutukseen. Tämän jälkeen käydään läpi tarpeet ja syyt, jonka vuoksi alusta vaihdettiin, sekä tutustutaan tarkemmin alustoihin. Työssä keskitytään kääntäjän vaihtumisen tuomiin ongelmiin. Jotta kääntämisen aiheuttamia ongelmia ymmärrettäisiin paremmin, käydään läpi hieman kääntäjän toimintaa. Työn tuloksena tullaan käymään läpi yleisimmät virhetyypit ja se mistä nämä johtuivat. Tarkoituksena on kerätä liitetiedostoon löydetyt virheet ja näiden korjaukset. Liitetiedostosta löytyy myös sellaiset muutokset, jotka kääntäjän vaihtuminen vaati. Vaadittavia muutoksia, jotka aiheutuvat kääntäjän vaihtumisesta, kutsutaan työssä virheiksi. Näitä ei kuitenkaan suoranaisesti voi lukea virheiksi, koska ohjelmisto on vanhalla kääntäjällä toiminut oikein.

8 8 2 OHJELMISTO Ohjelmiston kehitys on aloitettu vuonna 2000 ja sen tuotantokäyttö on alkanut vuonna Ohjelmisto hallinnoi satamaoperaattorin tavaran kulkua ja sen raportointia sekä hoitaa myös laskutustiedot laskutusohjelmalle. Ohjelmistoa on päivitetty ja ylläpidetty vuosien varrella. Suurin viime aikana tullut päivitys on tuonti-puolen lisääminen järjestelmään helmikuussa Tätä ennen ohjelmisto hallinnoi vain lähtevää tavaraa. [1] Ohjelmistoon kuuluu sataman tilausohjelma (SATI), jolla lähetetään ja vastaanotetaan EDI-sanomia ja hallitaan tulosteiden käsittelyä. SATIn toteutus vastaa itse ohjelman toteutusta ja käsipäätteillä toimiva osa käyttää samoja palveluita kuin Windows-osa, eikä näin ollen ole tarvetta kohdistaa virheitä. [1] Pääasiallisena ohjelmointikielenä ohjelmistossa on käytetty C++:aa. Tietokannat on toteutettu Oraclen tietokantoina. Koodirivejä ohjelmistossa on yhteensä noin 1,75 miljoonaa, joista riviä on Delphi-koodia. Niin liittymistä kutsuttavia BL-palveluita kuin tietokantapalveluitakin on ohjelmistossa lähes tuhat. [1] Ohjelmisto on toteutettu kolmikerrosarkkitehtuurilla, eli ohjelmisto koostuu esityskerroksesta, logiikkakerroksesta ja datakerroksesta [2]. Välikerrosohjelmistona on käytetty Tuxedoa. Tuxedo hoitaa eri kerrosten ja ohjelmiston osien välisen tiedonkulun [3]. Kuvasta 1 selviää ohjelmiston rakenne.

9 9 Kuva 1. Ohjelmiston rakenne 2.1 Esityskerros Esityskerros koostuu kahdesta eri käyttöliittymästä ja noin kolmestakymmenestä muusta liittymästä. Käyttöliittyminä toimivat Windows ja Unix. Windowskäyttöliittymä on toteutettu Borland Delphillä. Delphillä on myös ohjelmoitu näytöille sellaista toiminnallisuutta, joka ei vaadi lisätietojen hakua tietokannoista. Unix-käyttöliittymään otetaan yhteys taljareiden käsipäätteillä. Muista liittymistä löytyy esimerkiksi asiakkaille tarkoitetun internet-pohjaisen ennakkotietojen syöttöjärjestelmän käyttämä liittymä sekä graafisen konttiohjelmiston käyttämä liittymää. 2.2 Logiikkakerros Logiikkakerros on toteutettu kahdessa tasossa: BL-palvelut, joita kutsutaan näytöltä, ja BL-luokat, jotka sisältävät ohjelmalogiikan. BL-palveluissa kutsutaan

10 10 luokkia ja metodeita, jotka sijaitsevat BL-luokissa. Näin pidetään BL-palvelut siistinä ja lisätään uudelleenkäytettävyyttä. BL-luokiin on ohjelmoitu ohjelmiston toiminnallisuus. BL-luokista kutsutaan datakerroksen tietokantapalveluita, joiden avulla tehdään haut, tarkastukset ja päivitykset. 2.3 Datakerros Datakerros koostuu erinäisistä tietokantapalveluista. Haut, listahaut, päivityspalvelut ja poistopalvelut ovat näistä yleisimmät. Sql-haut on toteutettu pääosin automaattihakuina mutta erikoisempia ja harvinaisia tapauksia varten on käytetty manuaalihakuja.

11 11 3 ALUSTA Alustalla tarkoitetaan laitteistoa ja ohjelmistoliittymiä, jotka mahdollistavat ohjelmistojen suorittamisen. Tyypillisesti alustaan sisältyy laitteisto, käyttöjärjestelmä, ohjelmointikieli sekä käyttöliittymä. [4] Alusta on tärkeä osa ohjelmistokehityksessä, koska sen valinnan mukaan määräytyy muut mahdollisesti käytettävät varusohjelmat. [4] 3.1 Alustan vaihdon syyt Ohjelmiston alustan vaihdolle on useita syitä. HP-UX alustaa ei enää päivitetä eikä se näin ollen tue uusimpia Tuxedon versioita. Myös Tuxedon lisenssit ovat kalliimmat HP-UX:lle kuin Linuxille. Koska Tuxedon lisenssit ovat prosessorien core kohtaisia, tarvitaan uudemmalla 64-bittisellä alustalla paljon vähemmän lisenssejä. Lisäksi alustan vaihdolla haluttiin taata arkkitehtuurin mahdollisimman hyvä jatkuvuus. [5] [6] 3.2 Vanha alusta Vanhana alustana toimiva HP-UX on HP:n versio UNIX-käyttöjärjestelmästä. Alustalla on käytetty Tuxedon versiota 7 ja kääntäjänä on käytetty ac++:n versiota A Tulostuspalveluissa käytetään Adoben JetFormia. 3.3 Uusi alusta Uudeksi alustaksi tulee Intel Xeon 64-bittisellä prosessorilla varustettu kone, jolle asennetaan SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 -käyttöjärjestelmä. Koneelle asennetaan Tuxedon versio 11gR1. Kääntäjänä käytetään GNU kääntäjä g++:n versiota 4.3. Tietokannat on sijoitettu omille tietokantapalvelinkoneilleen, eikä näin ollen tietokantoihin tule päivityksiä. [6]

12 12 4 KÄÄNTÄJÄ Kääntäjä on tietokoneohjelma, joka kääntää ohjelmointikoodia tietokoneen ymmärtämään binäärimuotoon. Toisin sanoen kääntäjä siis mahdollistaa ihmiselle ymmärrettävän koodin kirjoittamisen. [7] 4.1 Käännöksen vaiheet Kuvassa 2 on kuvattu kääntäjän toiminta ja sen suorittamia toimenpiteitä. Kaikki kääntäjät eivät välttämättä käy joka vaihetta läpi. Kuva 2. Käännöksen vaiheet [8] Leksikaalianalyysistä (Lexical Analyzer) ja syntaktisesta analyysistä (Syntactic Analyzer) voidaan käyttää yhteisnimeä jäsennys. Ensimmäisessä vaiheessa,

13 13 leksikaalianalyysissä, lähdekoodi pilkotaan merkityksellisiksi symboleiksi säännöllisten lausekkeiden kieliopin mukaan. Esimerkiksi (tasku)laskinohjelma selaa syötettyjä näppäilyjä "12*(3+4)^2" ja pilkkoo sen tokeneiksi: 12, *, (, 3, +, 4, ), ^, ja 2. Kukin on merkityksellinen symboli aritmeettisen lauseen kontekstissa. Jäsentimessä voi olla sääntö, että merkit *, +, ^, ( ja ) ovat uuden tokenin aloitusmerkkejä. Siten merkityksettömiä tokeneita, kuten 12* tai (3, ei generoida. [9] Jäsennyksen toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tokenit muodostavat hyväksyttävän lausekkeen. Tämä tehdään tavallisesti kontekstivapaiden kielioppien kanssa. Ne määrittelevät rekursiivisesti komponentit, jotka voivat muodostaa lausekkeen ja missä järjestyksessä niiden on esiinnyttävä. [9] Semanttisessa analyysissä tutkitaan ilmaisujen merkityksen järkevyyttä. Toisin sanottuna semanttisessa analyysissä tutkitaan muuttujien ja aliohjelmien tyypit, kontrollivuo sekä nimien oikeaa käyttöä. [10] Koodin generointivaiheessa tapahtuu itse käännös. Tässä vaiheessa muutetaan koodi tietokoneen ymmärtämään muotoon. [8] Viimeinen vaihe on optimointi. Nykypäivän optimoivat kääntäjät ovat hyvin tehokkaita optimoimaan koodia. Usein on viisasta jättää koodin viritys kääntäjän huoleksi. Tarkastellaan tätä esimerkin avulla. Oletetaan, että haluttaisiin ohjelman laskevan kaksiulotteisen taulukon alkiot yhteen. Tarkastellaan ensin suoraa ja helppoa tapaa toteuttaa tämä, jonka jälkeen käydään läpi esimerkki, kuinka optimointi voitaisiin toteuttaa. Koodiesimerkissä 1 on yksi, ja varmasti hyvin yleinen, toteutus tapa tällaiselle toiminnallisuudelle. [11]

14 14 Koodiesimerkki 1. Lasketaan taulukon alkiot yhteen for-silmukoissa [11] Koska taulukon alkiot sijaitsevat fyysisessä muistissa peräkkäisissä muistiosoitteissa, voidaan koodia optimoida käymällä muistiosoitteet peräkkäin läpi osoitinmuuttujan avulla. Koodiesimerkissä 2 on optimoitu koodi. [11] Koodiesimerkki 2. Lasketaan taulukon alkiot yhteen osoitinmuuttujaa apuna käyttäen [11] Jos nämä kaksi esimerkkiä kääntäisi ja suorittaisi, saataisiin samanlaisia suoritusaikoja, koska kääntäjä itse optimoisi koodin kuvassa 3 esitetyllä tavalla. Tämän kaltaisten optimointien teko olisi siis pelkästään ajan hukkaa oikeaa ohjelmaa ohjelmoidessa. 4.2 Kääntäjän valinta Kääntäjän valintaan voi vaikuttaa moni tekijä. Jokaiselle ohjelmointikielelle on olemassa omat kääntäjänsä. Tästä syystä tuleekin ensin tutustua kääntäjävaihtoehtoihin, joita valitulle kielelle on. Toiseksi kääntäjän valintaan vaikuttaa käytettävä alusta. Kaikki kääntäjät eivät toimi kaikilla alustoilla, joten alusta tulee tietää ennen kääntäjän valintaa. [12]

15 15 Hinta on yksi alustan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Kannattaa valita maksuton kääntäjä, mikäli tämä vain on mahdollista. Lisäksi työpaikka tai muu ryhmä, jossa työskentely tapahtuu, voi määrätä tietyn kääntäjän käytöstä. [12]

16 16 5 UUDEN ALUSTAN ASENNUS Uuden alustan asennus tapahtui kolmannen osapuolen toimesta ja se suoritettiin suoraan asiakkaan omalle koneelle. Ennen käännöksien aloittamista ryhmälle jäi Tuxedon palvelin sekä openssl-kirjaston asentaminen. Näissä kummassakaan ei tullut mitään tavallisuudesta poikkeavaa vastaan. Lisäksi Tuxedon asetukset piti määrittää ja luoda Linuxille käyttäjätunnukset. [1]

17 17 6 KÄÄNTÄMINEN Kääntäminen päätettiin toteuttaa kokeilemalla, koska projektiryhmällä ei ollut aiheesta aiempaa kokemusta. Aina yhden ongelman ratkettua koitettiin kääntämistä uudestaan ja alettiin selvittää, mistä seuraava virheviesti johtui. Näin toimittiin, kunnes ohjelma saatiin kääntymään ongelmitta bittisyys Uuden alustan 64-bittisyys aiheutti suuren osan ongelmista. Aluksi Oracle oli asennettuna sekä 32- että 64-bittisenä. Käännös ei kuitenkaan onnistunut, joten Oracle jouduttiin asentamaan uudestaan ainoastaan 32-bittisenä. 6.2 Makefile-tiedostot Vanhoja Makefile-tiedostoja päätettiin käyttää ja tehdä muutokset niihin. Koska kääntäjä oli muuttunut, piti se ilmoittaa Makefile-tiedostoille. Kääntäjän vaihtumisen myötä acc-kääntäjän komento +O1, jolla säädetään optimoinnin tasoa, piti poistaa, koska kyseistä komentoa ei g++:ssa ole. Makefile-tiedostossa tuli ilmoittaa, että käännöksestä haluttiin 32-bittinen, koska muuten kääntäjä käänsi tiedostot 64-bittisiksi. Joissain Makefile-tiedostoissa oli turhia komentoja. Ennen hyödyttömät komennot estivät nyt tiedostojen kääntymisen. Komennot $(ORALIBS) ja lsql poistettiin näistä tiedostoista. 6.3 Kooditiedostot Kooditiedostoissa oli kohtia, jotka estivät kääntymisprosessin. Tällaisia olivat ainakin kirjastojen muuttuneet nimet, esim. iostream.h -> iostream. Lisäksi ongelmia aiheutti acc-kääntäjän ominaisuus, joka toimi C++:n sääntöjen vastai-

18 18 sesti. acc-kääntäjä määritteli for-silmukan kierroslaskurin ylemmälle tasolle ja muuttujaa pystyi käyttämään for-silmukan jälkeenkin. Tämä ongelma ratkaistiin esittelemällä muuttuja yleisesti ennen ensimmäistä silmukkaa, jossa sitä käytettiin. Koodiesimerkissä 3 on esitettynä vanha ja uusi toteutus. Koodiesimerkki 3. For-silmukka Vanhalla toteutuksella: for(int i = 0; i < Lista.GetCount(); i++) { total += i; } printf("i:n arvo: %ld\n", i); for(i = 0; i < total; i++) { total2 += i; } Korjattu: int i = 0; for(i = 0; i < Lista.GetCount(); i++) { total += i; } printf("i:n arvo: %ld\n", i);... Lauseen using namespace std; lisääminen vaadittiin muutamaan tiedostoon. Syitä, miksi g++-kääntäjä vaati lauseen lisäämisen ja acc oli toiminut ilman, ei tutkittu.

19 19 7 TESTAUS Kun tiedostot oli saatu käännettyä ja ohjelmisto käyntiin uudella alustalla, ohjelmisto testattiin. Alustan muuttumisen jälkeen tuli testata jokainen ominaisuus, jonka ohjelmisto sisälsi. Ohjelmiston laajuuden vuoksi testaamista oli hyvin paljon. Testattavien tapausten suuren määrän vuoksi asiakas suoritti testauksen, mikä mahdollisti ryhmän keskittymisen löydettyjen virheiden korjaamiseen. Suurin osa virheistä kaatoi palvelun, ja ne olivat näin ollen helppo todeta, mutta ohjelmistossa oli myös virheitä, jotka eivät yhtä selvästi tulleet esille. Testauksissa löydettiin lisäksi virheitä, jotka eivät johtuneet alustan vaihtumisesta. Näihin virheisiin ei tässä työssä kiinnitetä huomiota. 7.1 Tyhjän lukeminen Ehdottomasti suurimman osan virheistä aiheutti tyhjän lukeminen. Nämä virheet olivat joko listan ensimmäisestä alkiosta tiedon lukeminen tai tyhjän char*- muuttujan käsittely. Listojen ensimmäisestä alkiosta lukeminen korjattiin tarkastamalla, oliko listanssa yhtään alkiota, ennen kuin luettiin ensimmäistä alkiota. Niissä kohdissa, joissa ensimmäisen alkion lukeminen tapahtui vanhoissa tarkastustulosteissa, poistettiin rivi tai kommentoitiin rivi pois. Koodiesimerkissä 4 on lisätty tarkastus ennen ensimmäisestä alkiosta tiedon lukemista. Koodiesimerkki 4. Listan tarkastus ennen lukua int luku = 0; if(lista.getcount() > 0){ // Lisätty tarkistus // Nyt tiedetään ettei lista ole tyhjä. // Voidaan lukea ensimmäisestä alkiosta luku = Lista[0].GetValue(); printf( Listan alkion arvo: %ld\n, Lista[0].GetValue()); }

20 20 char*-muuttujien käsittelyssä tarkastettiin, oliko char*-muuttujan arvo eri kuin nolla, minkä jälkeen voitiin tarkastaa esim. pituus. Vaikka korjaus oli yksinkertainen, oli joissain tiedostoissa samaa virhettä hyvin paljon ja monen if-, for- tai while-lauseen sisällä. Tästä syystä joissain tapauksissa virheen löytäminen oli ongelmallista. Mistään ei myöskään pystynyt tarkistamaan, mikä kohta tarkalleen aiheutti virheen. Virheen sijainti piti päätellä viimeisestä tulosteesta ennen palvelun kaatumista tai seurata koodia virheen löytymiseksi. Tässä kohtaa olisi ollut mahdollista käyttää virheiden jäljittäjä, mutta niitä ei haluttu, koska ne olisivat estäneet samanaikaisen testaustoiminnan. 7.2 For-silmukan toiminta For-silmukan käyttö tietokantapalveluiden hakujen tulosten läpikäynnissä kaatoi palvelun. Tämän virheen löytäminen oli ongelmallista, koska kohta oli ennen toiminut oikein eikä kääntäjä antanut virheilmoitusta siitä. Pääasiassa vastaavat kohdat oli toteutettu while-silmukalla, mutta muutamassa kohtaa oli käytetty forsilmukkaa (Koodiesimerkki 5). Koodiesimerkki 5. Tietokantahaun tulosten läpikäyminen table.movefirst(); /*for( ;! table.iseof();table.movenext()){ tietokantalista.addtolist((void*)&table); }*/ while(!table.iseof()){ tietokantalista.addtolist((void*)&table); table.movenext(); } Esimerkissä näkyy, kuinka for-silmukalla toteutettu osa on kommentoitu pois ja korvattu vastaavalla while-silmukalla. Päällisin puolin for-silmukalla tehdyn toteutuksen pitäisi tehdä sama kuin while-silmukalla. Asiaa ei kuitenkaan lähdetty sen enempää tutkimaan, vaan todettiin, että on nopeampaa korjata virheelliset toteutukset.

21 21 8 TULOKSET Alustan vaihdon työmäärä yllätti suuruudellaan niin asiakkaan kuin projektiryhmänkin. Koska Linux on Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä, odotettiin koodin kääntymisen ja toimintaan saamisen vaativan huomattavasti vähemmän työtä kuin se todellisuudessa aiheutti. [5] Korjattuja virheitä ei kirjattu, joten ei ole tietoa, kuinka monta virhettä on korjattu. Virheitä ei kirjatt,u koska jotkut projektiryhmäläiset tekivät projektia toisten projektien ohessa. Toinen syy tähän on se, että vaikka asiakas suoritti testit, projektiryhmäläiset korjasivat virheitä, joita heille tuli itselleen vastaan niitä mihinkään kirjaamatta. Projektin myötä selvisi hyvin, kuinka erilaisia kääntäjät voivat olla. Vaikka kieli ja lopputulos on määritelty, ei kääntäjille ole määritelty, kuinka lopputulokseen tulee päästä. Tästä syystä kääntäjät voivat erota toisistaan. Esimerkiksi muuttujien muistipaikkojen käsittelyn erilaisuus aiheutti paljon virheitä.

22 22 9 YHTEENVETO Tässä työssä toimittiin osana ohjelmiston alustan vaihdon suorittavaa projektiryhmää ja seurattiin alustan vaihdon kulkua. Virheitä tulee varmasti vielä löytymään lisää, kun uutta alustaa aletaan käyttää tuotannossa. Alustan vaihto ennen ohjelmiston testauksen aloittamista sujuin hyvin. Ensimmäiset ongelmat tulivat esille vasta sitten, kun ohjelmistoa käännettiin. Näistä ongelmista suurin osa aiheutui uuden alustan 64-bittisyydestä. Suurin osa testaamisvaiheen aikana ilmenneistä virheistä johtui huonoista ohjelmointitavoista. Esimerkiksi listaa luettaessa tulee aina muistaa tarkistaa, ettei lista ole tyhjä. Koska ohjelmisto on vanha ja hyvät ohjelmointitavat ovat yleistyneet, on oletettavissa, että mitä uudempi ohjelmisto on, sitä helpommin onnistuu alustan vaihto. Tämä on kuitenkin vain olettamus, eikä mahdollisia työmääräarviota voida laskea sen mukaan.

23 23 LÄHTEET 1. Sivonen, Ville, henkilökohtainen keskustelu, Three Layer Architecture in C#.NET, [Verkkodokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 3. Middleware, [www-dokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 4. Computing platform, [www-dokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 5. Asiakas, henkilökohtainen keskustelu, Asiakkaan oma esiselvitys, (luettu ) 7. Ohjelmointikielen kääntäjä, [www-dokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 8. Compilers and Translators, [www-dokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 9. Jäsennys, [Verkkodokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 10. Semanttinen analyysi, [www-dokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 11. Ohjelmointikielten ja kääntäjien vaikutukset ohjelman suorituskykyyn, [wwwdokumentti]. Saatavilla: (luettu ) 12. What are the differences between C++ compilers?, [www-dokumentti]. Saatavilla : (luettu )

24 Liite 1/1 (2) Tehdyt muutokset ja korjaukset Tälle liitteelle on kerätty luettelomaisesti tehdyt muutokset ja korjaukset Makefile-tiedostot Lista muutoksista jotka tehtiin Makefile-tiedostoihin Muutos Vaikutus Lisätiedot Tuxedon version muutos Ei löytänyt tuxedoa TUXDIR=/progs/tuxedo/7.1-> TUXDIR=/app/tuxedo11 Kääntäjän muutos Ei löytänyt kääntäjää CC=aCC -> CC=g++ acc:n optimoinnin Ei kääntynyt +O1\ poistettu komento pois Kääntö 32-bittiseksi Ei toiminut 64-bittisenä -m32 komennolla Turhat komennot pois Ei kääntynyt $(ORALIBS) ja lsql poistettu Muut tiedostot Tässä kohdassa käsitellään muut virheet jotka estivät kääntymisen, kaatoivat palvelun tai aiheuttivat ohjelman toimimattomuuden. Alla lista virheistä Ongelma Kuvaus ongelmasta Vaikutus Korjaus Peruskirjastojen nimet Joidenkin peruskirjastojen nimet olivat muuttuneet Ei kääntynyt Muutettu: iostream.h -> iostream fstream.h -> fstream string.h -> string nimiavaruus Vaadittiin using namespace Ei kääntynyt Lisätty ko. lause ltd; ltoa functio Funktio puuttui Ei kääntynyt Koodattu itse vastaava funktio samalla nimellä

25 Liite 1/2 for-silmukan kierroslaskurin esittely Tyhjien lukeminen char* muuttujan käsittely Muuttujien esittely Tuxedolle acc-kääntäjällä toimi C++:san sääntöjen vastaisesti, muuttuja säilyi silmukan jälkeen Luettiin listan ensimmäisestä alkiosta, käsiteltiin tyhjää muuttujaa tyhjän char* muuttujan käsittely, esim pituuden tarkistus (strlen(tyhjä char*)) Jotkut char*-muuttujat esiteltiin liian lyhyinä Ei kääntynyt Esitelty muuttuja ennen for-silmukkaa mahdollistaen sen käytön myöhempänä Kaatoi palvelun Tarkistus ettei ole tyhjä ennen lukua Kaatoi palvelun Tehty omia funktioita, tarkistettu ennen käyt- tämistä onko char* tyhjä Kaatoi palvelun Lisätty muuttujien pituutta printf- Annetaan vähemmän Kaatoi pal- Kommentoitu tulostus tulostaminen parametreja kuin odote- velun pois tai korjattu taan for-silmukan Tietokantapalvelun haun Kaatoi pal- Vaihdettu toteutus whi- käyttö tulosten läpikäynnissä velun le-silmukkaan Viittausmuuttu- Toimivat erikoisesti Toimi väärin Muutettu toteutusta jat / Ei toiminut Moniperinnän Koodeja ei löytynyt Toimi väärin Kopioitu koodit header- puuttuminen / Ei toiminut tiedostoihin Set-metodin Kun parametriksi annettiin Toimi väärin Poistettu turhana. Set- käyttö saman muuttujan Get- / Ei toiminut metodi tyhensi itsensä metodi ennen asetusta, eli tyhjensi myös mitä oltiin asettamassa. char*- Mikäli metodi palautti Toimi väärin Lisätty static, Muuttu- pa- muuttujan lautus char*-muuttujan piti se määritellä staticmuuttujaksi / Ei toiminut jan muistialue vapautetaan ennen kuin se palautetaan kutsuvalle metodille.

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2012 Jarkko Hakala AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2011 Markus Sundberg VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kim Kraft. Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään

Kim Kraft. Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään Kim Kraft Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 10.02.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen Opinnäytetyö Kevät 2015 Ohjelmistokehityksen koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

K@LLU WEB-POHJAINEN TIETOTEKNIIKKAKALUSTON REKISTERISOVELLUS SUUR- SAVON SÄHKÖ OY:LLE

K@LLU WEB-POHJAINEN TIETOTEKNIIKKAKALUSTON REKISTERISOVELLUS SUUR- SAVON SÄHKÖ OY:LLE Tuomas Jokinen K@LLU WEB-POHJAINEN TIETOTEKNIIKKAKALUSTON REKISTERISOVELLUS SUUR- SAVON SÄHKÖ OY:LLE Opinnäytetyö Informaatio- ja mediatekniikan laitos Tietojenkäsittely Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO Palvelinten välisten relaatiotietojen siirtäminen TADDMohjelmasta ServiceNow-alustaan T E K I J Ä : Rene

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla

Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla Tuomas Kurittu Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.11.2014 Tekijä(t) Tuomas Kurittu

Lisätiedot

JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE. Diplomityö

JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE. Diplomityö JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE Diplomityö Tarkastaja: prof. Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä SAMI LEINO Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OFFICE 365 -PILVIPALVELUN LISENSSIHALLINNAN AUTOMATISOINTI POWERSHELLILLÄ

OFFICE 365 -PILVIPALVELUN LISENSSIHALLINNAN AUTOMATISOINTI POWERSHELLILLÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Sulautetut ohjelmistot 2014 Esko Salo OFFICE 365 -PILVIPALVELUN LISENSSIHALLINNAN AUTOMATISOINTI POWERSHELLILLÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet Opinnäytetyö Porvoon ammattiopisto Loviisan toimipiste Tietotekniikan asentaja Pasi Vähämartti Ohjaaja: Olavi Aalto Opponentti:

Lisätiedot

Kuisma Joentakanen PYGAME-PELIOHJELMOINTI

Kuisma Joentakanen PYGAME-PELIOHJELMOINTI Kuisma Joentakanen PYGAME-PELIOHJELMOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja liiketalous, Kokkola

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.9.2007 Tekijä(t) Pekka Hulkkonen

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Multidomain-sähköpostipalvelin

Multidomain-sähköpostipalvelin Multidomain-sähköpostipalvelin Teppo Vanhatalo Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN NIMIPALVELU

ASIAKASKOHTAINEN NIMIPALVELU Jyri Turkia ASIAKASKOHTAINEN NIMIPALVELU Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 6.6.2012 Tekijä(t) Jyri Turkia Nimike Asiakaskohtainen nimipalvelu

Lisätiedot

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks Kielenkääntäjän sanastotyökalu Markus Becks Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 31.12.2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Markus Becks Raportin nimi

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot