Kokemäen koulun Työsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen koulun Työsuunnitelma 2012-2013"

Transkriptio

1 Kokemäen koulun Työsuunnitelma Kokemäen kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: asukaslähtöisyys yhteistyö kehittämishalukkuus, innovatiivisuus turvallisuus kestäväkehitys

2 Sisältö 1. Koulun yhteystiedot Koulun johto Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Rehtorin toimenkuva Vararehtorin toimenkuva Johdon kouluttautumissuunnitelma Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Koulurutiinien vuosikierto Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstö Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Opettajan tehtäväkuva Opettajan työaika Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa Luokanvalvojan toimenkuva Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Työvuoroluettelon muuttaminen Työajaksi luettava muu toiminta Vuosiloma Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta Perehdyttäminen Kehityskeskustelu Opettajat Koulunkäyntiavustajat Henkilöstökoulutussuunnitelma Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Veso-päivät Työnohjaus Koulutyön yleinen järjestäminen Työaika Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat

3 4.3. Ruokailuajat Opetuksen yleiset järjestelyt Koulun opettajien opetustunnit Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys Välituntivalvonnat Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus Koulutyön ja sen laadun arviointi Arviointiaikataulu Taloudelliset resurssit Tuntikehyksen kehitys Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Oppilaspaikan hinta Kuljetusoppilaiden määrä Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilashuollon järjestäminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilaan ohjaus Oppilaille tarjottu tuki Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta Koulukuljetus Ruokahuolto Hyvinvointikysely Osallisuus ja vaikuttaminen Kerhotoiminta Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan Kodin ja koulun yhteistyö Wilma Huoltajaillat Vanhempainvartit Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Kiusaamisen estämisen suunnitelma Liitteet Liite

4 1. Koulun yhteystiedot (koulukohtainen) 4

5 2. Koulun johto Koulun toiminnasta vastaa koulun rehtori. Rehtorin toimenkuvaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja normit, sekä Kokemäen oma hallintosääntö. Johtamisessa noudatetaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä luoda hyvät puitteet opettamiselle ja oppimiselle. Johtamisessa on keskeistä myös tunnistaa työyhteisön kehittämishaasteet ja vahvuudet sekä kehittää pedagogiikkaan suuntautuvaa johtamista. Johdon on myös tärkeä seurata alaistensa työhyvinvointia (Työkyvyn tukemisen periaatteet) ja tukea alaisiaan. Henkilöstön rekrytointi, asioiden tiedottaminen, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien ja muiden hallinnonalojen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäväalueita. Rehtori vastaa koulun taloudenpidosta. Hänen tehtävänään on resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen yhdessä sivistysjohtajan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistuksen mukaan. Koulun johdon on tärkeä kehittää osaamistaan sekä ottaa selvää ajantasaisista valtakunnallisista koulutuspoliittisista tavoitteista ja kehittämislinjauksista sekä osallistua niiden rakentamiseen. 2.1 Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Koulun rehtori: Koulun vararehtori: 2.2 Rehtorin toimenkuva Rehtori vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tehtäväkokonaisuudet: - koulun tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista huolehtiminen - vuosittaisen työsuunnitelman laadinnasta vastaaminen - työjärjestyksen laadinta - henkilöstön työnjohdosta vastaaminen yhteistyössä siivoustyönjohtajan ja ruokahuoltopäällikön kanssa - koulun päivittäistoiminnasta vastaaminen - rehtorille toimintasäännössä osoitettujen päätösten tekeminen - hallinnon edellyttämät vuosittaiset toimenpiteet - oman koulun talouden seuranta - koulun oppilashuollosta vastaaminen 5

6 2.3 Vararehtorin toimenkuva (koulukohtainen) 2.4 Johdon kouluttautumissuunnitelma 2.5 Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Suunnitelma Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Valmiussuunnitelma 2010 Sivistysjohtaja Pelastussuunnitelma Rehtori Kriisisuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Toimintamalli uhka ja vaaratilanteissa 2010 Rehtori Kiusaamisen estämisen suunnitelma 2012 Rehtori Ohjaussuunnitelma 2010 Yhteiskoulun rehtori Oppilashuollon suunnitelma 2012 Yhteiskoulun rehtori Koulukuljetusperiaatteet 2006 Sivistysjohtaja Koulun järjestyssäännöt 2011 Rehtori Työkyvyn tukemisen periaatteet 2011 Työsuojelupäällikkö Toimintamalli häirinnän kitkemiseen 2012 Työsuojelupäällikkö Kotouttamissuunnitelma 2012 Krista Virtanen Perehdyttämissuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Tasa-arvo ja yhdenverataisuussuunnitelma 2012 Yhteistyötoimikunta Hallintosääntö 2012 Kaupungin valtuusto Kunnallinen OPS Kasvatus- ja opetuslautakunta Työsuunnitelma Rehtori 6

7 2.6 Koulurutiinien vuosikierto (koulukohtainen) Elokuu - Lukuvuoden suunnittelu(veso) - Työsuunnitelman läpikäynti - Arviointikohteen esilletuonti - Pelastus ym. suunnitelmien päivitys - Poistumisharjoitus - Avustajien työnkuvan päivitys - Kuljetuslistojen päivitys - Välituntivalvojalistan laatiminen - Syystiedoteprosessi käyntiin - Huoltajailtojen sopiminen - Oppilastietojen päivitys - Kerhotyön suunnittelu Syyskuu - Syystiedote jakoon - Työsuunnitelma koulutoimistolle - Oppilastilastot OHR-työn suunnittelu - Tet-oppilaat Tammikuu Helmikuu - Kevään jäsentely - Työhyvinvointikysely (henkilöstö) - Tulevan vuoden tuntiresurssi - Kouluun ilmoittautuminen Lokakuu - Käyttäytymisen arviointi - Talvikuljetuksien varmentaminen - Oppilaiden haastattelut (oppilaiden-ohjaus) - Lukuvuoden TYKY-toiminnan suunnittelu Maaliskuu - Tulevan vuoden rekrytointi (opettajat ja avustajat) - Oppikirjatilaus - Kehityskeskustelut - Seuraavan vuoden suunnittelua - Tulevan vuoden avustusresurssin kohdentaminen - Tulevan vuoden käsityövalinnat - A-saksan valinta 4 lk. Marraskuu - Vanhempien haastattelut - Joulujuhlan suunnittelu - Budjettitasapainon tarkistus Huhtikuu - Tarviketilaus - Kehityskeskustelu - Työjärjestyksien valmistelu - tutustumispäivät - Ensi vuoden kuljetusoppilaat - Siirtopalaverit - Budjettitasapainon tarkistus - Hymypatsas Joulukuu - Koulutuskatsaus (opetushenkilöstö) - Todistukset kuntoon - Arviointi - Joulujuhla - Mamu-tukiopetukset koulutoimistoon - S2-tukiopetukset koulutoimistoon - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon Toukokuu - Arvioinnit - Työsuunnitelmatyön alustaminen - Työhaastattelut - Stipendien saajat - Mahdollisen kevätjuhlan suunnittelu - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon 7

8 2.7 Työhyvinvoinnin edistäminen Johdon työhyvinvointia pyritään kehittämään rehtorien yhteistyötä lisäämällä. Tietoa pyritään jakamaan avoimesti ja erilaisten suunnitelmien valmistelussa käytetään rehtorien suunnitteluryhmää. Rehtorikokouksista osa pyritään järjestämään ns. listattomina kokouksina, jolloin rehtorit voivat keskustella yhdessä ajankohtaisista asioista. Lukuvuosittain järjestetään koko kasvatus- ja opetusosaston esimiespäivä. Johtajien tulee delegoida tehtäviä alaspäin. Delegointi tulee suorittaa niin, ettei se kuormita vain tiettyä osaa koulun henkilöstöstä. 8

9 3. Henkilöstö Kouluhenkilöstöön kuuluvat rehtorit, opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, lasten- ja nuorten työntekijät. Tämän lisäksi koulun työyhteisöön kuuluvat koulun keittiössä työskentelevät henkilöt ja koulun siisteydestä sekä koulukiinteistöstä vastaavat henkilöt. Rehtori johtaa koulun työyhteisön toimintaa. Riittävä määrä päteviä ja sopivia opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä mahdollistaa laadukkaan perusopetuksen. Opetushenkilöstön rekrytointia tulisi ohjata henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön oma halu kehittyä työssään on keskeinen lähtökohta, kun halutaan pitää yllä opetushenkilöstön ammattitaitoa ja kehittää heidän osaamistaan. Koulutushakemukset jätetään koulun rehtorille, joka neuvottelun jälkeen puoltaa tai on puoltamatta koulutukseen osallistumista. Opettajien suhteen lopullisen päätöksen koulutukseen osallistumisesta tekee Kokemäellä sivistysjohtaja ja koulunkäyntiavustajien varhaiskasvatusjohtaja. Henkilöstön työhyvinvointi on kaupungille tärkeää. Vuosittain tehtävät työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut esimiehen kanssa ja henkilöstökoulutussuunnitelmat edistävät työntekijän työhyvinvointia. Selkeät toimenkuvat edistävät lisäksi työssäjaksamista. Henkilöstön tehtävä on ilmoittaa työhyvinvointiin liittyvistä epäkohdista esimiehilleen ja pyrkiä omalla toiminnallaan edistämään yleisesti hyvää työilmapiiriä. Työantaja edustajineen pitää huolta siitä, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. 3.1 Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Alais- ja työyhteisötaitoihin sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, halukkuus muutokseen, valmius ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä työtaidot. Näiden lisäksi työntekijän tulisi olla kiinnostunut kaupungin strategiasta ja arvoista ja hänen tulisi ohjata toimintaansa näiden mukaan. Alaisen tulee olla tietoinen omasta roolistaan työyhteisössä ja laajemmin koko kaupungin organisaatiossa. Hyvä alainen ei odota, että kaikki tarjotaan valmiina, vaan hän on valmis itse ottamaan asioista selvää ja kantamaan toiminnastaan vastuun. Työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot auttavat koko työyhteisöä. Vuorovaikutustaitoisella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja toisten työhön. Yhteistyökyky kollegoiden kanssa vaikuttaa lisäksi työn sujuvuuteen. Tähän liittyy myös vastuunotto työkaverista. Hyviin alaistaitoihin kuuluu jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan, ja jotta ihminen pystyy kehittämään itseään, hänen tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan ja antamaan sitä. Palaute tulee antaa suoraan asianosaiselle. Selän takana puhuminen ei kuulu hyviin vuorovaikutustaitoihin saati sitten alaistaitoihin. Hyvä alainen suhtautuu muutoksiin positiivisesti. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään muutosprosessin etenemistä. 9

10 Työntekijän on myös hyvä muistaa huolehtia omasta urastaan itsekkäästi - jos tuntee jatkuvasti "uhrautuvansa" työpaikkansa puolesta, on hyvä pohtia avoimesti muita vaihtoehtoja - olisiko minun osaamiseni ehkä paremmin linjassa jonkin toisen koulun tai kaupungin kanssa? Vastuuta omasta työmotivaatiosta, työssä viihtymisestä ja urasta ei voi "ulkoistaa", ei edes omalle esimiehelle. 3.2 Opettajan tehtäväkuva Opettajan tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tehtäväkokonaisuudet: - vastaa oppilaidensa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta - osallistuu koulun oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen - suunnittelee ja arvio omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtä (mm. yhteistyö koulunkäyntiavustajan kanssa) - toimii luokkansa ryhmänohjaajana tekemällä yhteistyötä koulun ja kodin välillä sekä osallistumalla moniammatilliseen yhteistyöhön - arvioi oppilaidensa kehittymistä - osallistuu koulun arviointi- ja kehittämistyöhön - huolehtii tarvittaessa toisen opettajan tehtävistä (OVTES) - huolehtii osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta - kehittää omaa ammattitaitoaan Opettajan työaika Opettajan työaika on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Opettajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota osion B liite 1 peruskoulu kuudenteen pykälään, jossa määrätään opettajien yhteissuunnittelutyöaika. OAJ yhdessä KT:n kanssa määrittelee yhteissuunnitteluajan soveltamisesta seuraavasti: Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä esim.: yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa, koulun kasvatustyön suunnittelu, koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu. Koulujen rehtorit opettajakuntaa kuultuaan päättävät, miten koulun yhteissuunnitteluaika (3h/vk) käytetään. Periaatteet koulun yhteissuunnitteluajan käytöstä kirjataan työsuunnitelmaan. 10

11 Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa (koulukohtainen) Luokanvalvojan toimenkuva Luokanvalvojan toimenkuva on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (Osio B, Liite 1, Peruskoulu, 3. luku 14 ). 3.3 Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustajan ensisijainen tehtävä on toimia oppilaslähtöisesti oppilaan työn ohjaajana ja oppimisen edistäjänä niin, että hän tukee toiminnallaan oppilaan itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Yhteydenpidosta kotiin vastaa opettaja, jollei asiasta ole rehtorin kanssa toisin sovittu. Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja työaika riippuu yksiköstä, ja siitä päättää yksikön rehtori, yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Työnkuva päivitetään tarvittaessa ja ainakin kerran lukuvuodessa. Koulunkäyntiavustaja työskentelee koulun tarpeen mukaan aamu/iltapäivähoidossa. Opettaja vastaa avustajan työskentelystä luokassa Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Koulunkäyntiavustaja voi toimia opettajan sijaisena opettajan ollessa virkavapaalla. Päivän sijaisuus korvataan koulunkäyntiavustajalle tuntikorvauksena (tunti tunnista). Opettajien sijaisuuksista kertyneitä tunteja voi kerryttää pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Pidemmissä opettajan sijaisuuksissa koulunkäyntiavustajalta pidätetään koulunkäyntiavustajan palkka ja hänelle maksetaan OVTES:n mukaista opettajan palkkaa. Opettajan sijaisuudet sisältävät myös opetuksen suunnittelutyön ja muut opettajan työhön kuuluvat tehtävät (esim. välituntivalvonnat) Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelo on virallinen, arkistoitava asiakirja. Se on työnjohdon määräys työn tekemiselle ja peruste palkanlaskennalle. 11

12 Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelosta tulee ilmetä työn alkamis- ja päätymisajat. Työvuoroluettelo laaditaan kuukaudeksi kerrallaan. Työtunnit tasataan syyslukukaudella mennessä ja kevätlukukaudella lukuvuoden loppuun mennessä Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Lähtökohtana työvuoroluettelon suunnittelussa on yksikön toiminnan tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä henkilökunnan tehokas käyttö. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti tiedoksi hyvissä ajoin, viimeistään yhtä viikkoa ennen työvuoroluettelossa tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelo asetetaan työpaikalle nähtäväksi sellaiseen paikkaan, että kaikilla, joita työvuoroluettelo koskee, on mahdollisuus saada siitä tarvittavat tiedot. Työyksikkökohtaisesti on oltava selvät ohjeet työvuoroluettelon laatimisesta, hyväksymisestä ja tiedoksiantamisesta Työvuoroluettelon muuttaminen Työvuoroluetteloa on noudatettava, jollei ole perusteltua syytä sen muuttamiseen. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa on kussakin tapauksessa harkittava erikseen. Perusteltuna syynä voidaan pitää mm. toiminnallista syytä, esim. työvoiman vajausta. Muutos on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee Työajaksi luettava muu toiminta Koulunkäyntiavustajien työkokous (2 h) järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Mahdollisesta esteestä on ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Työkokousaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain. Työkokousten järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Laaja-alainen erityisopettaja järjestää koulunkäyntiavustajille pedagogista kahvilatoimintaa 4-6 kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisissa keskustellaan koulunkäyntiavustajien esille nostamista aiheista ammatillisessa ja rakentavassa hengessä. Pedagoginen kahvilatoiminta on koulunkäyntiavustajille vapaaehtoista. Kokoontumisaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain Vuosiloma Kesäloma-anomukset ja opettajien sijaisuuksista kertyneet vapaana pidettävät tuntilistat toimitetaan päivähoitosihteerille rehtorin allekirjoittamina viimeistään kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Ensin pidetään opettajan sijaisuuksista kertyneet tunnit, sen jälkeen anotaan vuosilomaa. Palkatonta 12

13 työvapaata on mahdollista saada, jos se ei aiheuta ongelmia kasvatus- ja opetustoimen toimintaan. Koulunkäyntiavustaja pitää lomansa ensisijaisesti koulujen loma-aikoina Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta 3.4 Perehdyttäminen (koulukohtainen) 3.5 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aste. Kehityskeskustelu eroaa päivittäisestä keskusteluista mm. siten, että kehityskeskustelujen päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Näin keskustelu ei jää vain keskustelun tasolle. Lisäksi päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat siten, että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena Opettajat Rehtori pitää opettajille kehityskeskustelun lukuvuosittain. Kehityskeskustelu voidaan pitää ryhmä tai yksilöhaastatteluna Koulunkäyntiavustajat Koulunkäyntiavustajien kanssa käydään kehityskeskustelu kerran vuodessa. Kehityskeskustelut voivat olla joko yksilö- ja / tai ryhmäkehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen toteuttamisesta vastaavat rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja. 13

14 3.6 Henkilöstökoulutussuunnitelma Opettajan tehtäviin kuuluu kehittää omaa ammattitaitoaan. Koko opetushenkilöstön tulee huolehtia siitä, että he kouluttautuvat säännöllisesti. Osaava- hankkeen koulutukset ovat Kokemäen koulutoimen ensisijainen kouluttautumisväylä. Koulutoimisto tekee vuoden lopulla yhteenvedon opetushenkilöstön koulutuksista, ja yhteenveto käsitellään henkilöstön yhteisessä palaverissa. 3.7 Työhyvinvointi Kouluittain järjestetään lukuvuosittain koulutushenkilöstön yhteinen virkistäytymistapahtuma. Tämän lisäksi kaupunki kustantaa opetushenkilöstölleen yhden uinnin/vk ja viikoittain järjestetään kaupungin työntekijöille ilmainen fysiokimppa Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyt tehdään sähköisesti lukuvuosittain. Rehtorikokous ja sivistysjohtaja yhdessä arvioivat kyselyn tuloksia ja päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Työhyvinvointikyselyn toteuttamisesta vastaa rehtorien suunnitteluryhmä. 3.8 Veso-päivät Työnantaja määrittää VESO-päivät virkaehtosopimuksen mukaisesti (Osio B, Luku III, 14). 3.9 Työnohjaus Sivistysjohtaja koordinoi sivistysosaston työnohjauksen järjestämisen tarvetta yhdessä rehtorien kanssa ja päättää mahdollisesta toteutuksesta. Työnohjauksen tarpeen ilmentyessä pitää ottaa yhteyttä lähiesimieheen. 14

15 4. Koulutyön yleinen järjestäminen 4.1. Työaika 4.2. Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat 4.3. Ruokailuajat 15

16 5. Opetuksen yleiset järjestelyt 5.1 Koulun opettajien opetustunnit 5.2Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys 5.3 Välituntivalvonnat 16

17 6. Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus 17

18 7. Koulutyön ja sen laadun arviointi Koulutyötä arvioidaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Koulun työsuunnitelma toimii koulutuksen järjestäjälle arviointipohjana. Arviointijärjestelmän tavoitteena on hankkia ja analysoida tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään, miten opetussuunnitelma ja opetuksen tavoitteet toteutuvat ja miten tuloksellista koulutus on. Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeen mukaan myös muu henkilöstö. 7.1 Arviointiaikataulu lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? 1. Koulun johto ja Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Koulun johto: Henkilökunta Oppimisympäristö: Henkilökunta, oppilaat, huoltajat 2. Henkilöstö sekä kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö: Henkilökunta ja huoltajat Henkilöstö: Oppilaat 3. Taloudelliset resurssit ja opetussuunnitelman toteuttaminen Taloudelliset resurssit: Päättäjät, johtavat viranhaltijat Opetussuunnitelman toteutuminen: Henkilöstö 4. Oppimisen kasvun sekä hyvinvoinnin tuki ja osallisuus ja vaikuttaminen Ohr, opettajat, avustajat, oppilaat 18

19 8. Taloudelliset resurssit Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kustannuksiin vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät, kuten kouluverkko, koulumatkojen pituus, opetusryhmien koko, erityisoppilaiden määrä, kiinteistöjen määrä ja kunto, ruokahuollon järjestelyt sekä opettajien palkkarakenne. Kouluja tarkastellaan taloudellisina yksikköinä ja koulun toiminnasta vastaava rehtori vastaa osaltaan koulujen taloudesta. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja resursseja on riittävästi. 8.1 Tuntikehyksen kehitys Tuntikehyksen kehitys lv lv lv tuntikehys oppilaita tuntikerroin Korkeaojan koulu , , ,45 Lähteenmäen koulu , , ,68 Peipohjan koulu , , ,59 Risten koulu , , ,67 Tulkkilan koulu , , ,57 Tuomaalan koulu , , ,80 Yhteiskoulu , , ,86 Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä tuntikehys oppilaita tuntikerroin tuntikehys oppilaita tuntikerroin 8.2 Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Tarvikemäärärahojen kehitys lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

20 8.3 Oppilaspaikan hinta Oppilaspaikan hinta / opp. v v v Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu 8.4 Kuljetusoppilaiden määrä Kuljetusoppilaiden määrä lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

21 9. Opetussuunnitelman toteuttaminen Paikallinen opetussuunnitelma rakentuu perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon määrittävälle valtioneuvoston asetukselle sekä perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisille perusteille. Opetuksen järjestäjä vastaa paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja sen kehittämisestä. Laadukkaalla opetussuunnitelmalla turvataan jokaisen oppilaan mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Laadukkaan opetuksen, kieliohjelman sekä riittävän valinnaisainetarjonnan mahdollistamiseksi, opetuksen järjestäjän tulee miettiä yhteistyötä kaikkien perusopetuksen koulujen kesken, unohtamatta yhteistyötä toisen asteen kanssa. Opetuksen järjestäjän on myös huolehdittava, että kaikki kaupungin oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa opetustarjonnan suhteen. Opetussuunnitelman paikallinen laadintaprosessi vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun. Opetuksen järjestäjä koordinoi paikallisen prosessin ja vastaa siitä, että siihen on resurssoitu riittävästi. On tärkeää, että koulun johdon, henkilöstön, oppilaiden sekä heidän vanhempiensa osallistuminen prosessiin turvataan. Osiin opetussuunnitelman valmistus- ja kehitysprosessia tulee mukaan ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavia viranomaisia. Koulujen rehtoreille opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen kannalta keskeinen työkalu, ja opettajille se on keskeinen opetuksen lähtökohta. Opetussuunnitelma on koulun työsuunnitelman, itsearvioinnin ja kehittämisen perusta. 21

22 10. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen yhteistyö. Kunnassa ja kouluissa on käytettävissään moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen (vrt. oppilashuollon suunnitelma). Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna. Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote tms.). Ohjaussuunnitelmassa määritetään sekä varhaiskasvatuksen että koulujen ohjauskäytännöt. Koulutuksen järjestäjällä on määritellyt kuljetusperiaatteet. Kouluruokailusta vastaa kunnan ruokahuoltoyksikkö. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea arvioidaan suunnitelmallisesti (vrt. arviointiaikataulu) Oppilashuollon järjestäminen Kokemäen kaupungin opetussuunnitelmassa on luvussa 5.4 määritelty, miten oppilashuolto Kokemäellä järjestetään. Luvusta käy ilmi, että oppilashuollosta on laadittu kuntakohtainen suunnitelma, joka on opetussuunnitelman liitteenä ja löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat) Oppilashuoltoryhmän toiminta (koulukohtainen) 10.3 Oppilaan ohjaus Kokemäen perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu ohjaussuunnitelma, josta ilmenee, kuinka ohjaus Kokemäellä järjestetään. Ohjaussuunnitelma on löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat). 22

23 10.4. Oppilaille tarjottu tuki Oppilaiden tuki oppilasmäärät Yhteiskoulu Forsbyn koulu Tulkkilan koulu Peipohjan koulu Lähteenmäen koulu Risteen koulu Tuomaalan koulu Korkeaojan koulu Kokemäen perusopetus yht. Tukiopetustunnit 2010* , Tukiopetustunnit / oppilas 0,94 3,49 1,03 0,94 1,00 1,50 0,22 0,00 1,07 Tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat Erityisen tuen piirissä olevat oppilat Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) /opp. 0,11 0 0,11 0,14 0,23 0,12 0,13 0,34 0,13 Avustajia 1 5,5 4,5 2,5 1, ,5 17,5 Avustajia/opp. 0,004 0,122 0,020 0,022 0,025 0,020 0,022 0,017 0,021 * Opettajille maksetut tukiopetustunnit. Luku ei sisällä oman työn ohessa annettua tukiopetusta, eikä esimerkiksi erityisopettajan antamaa tukiopetusta Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta (koulukohtainen) 23

24 10.5 Koulukuljetus Perusopetuslain 32 :n mukaan, perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pitempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus). Lisäksi Kokemäellä 0-2 -luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa. Kuljetusperiaatteet ovat oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä. Koulukuljetuksista vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh Ruokahuolto Kaikkien yksiköiden ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiössä. Ruokapalveluyksikkö vastaa ruuan kuljetuksesta ja ruuan jakelusta Hyvinvointikysely Oppilaille järjestetään lukuvuosittain hyvinvointikysely. Kyselyn toteutuksesta vastaa koulun rehtori. 24

25 11.Osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistävät mm. riittävän pienet opetusryhmät, vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, harjoittelujaksot (TET), oppilaskuntatoiminta, kerhot ja muu ohjattu toiminta. Rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken päätetään, miten yhteistoimintaa toteutetaan, ja edistetään. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Kerhotoiminta (koulukohtainen) 11.2 Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan (koulukohtainen) 25

26 12. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Lähtökohtana on positiivinen ja keskusteleva toimintamalli, jossa tavoitteena on oppilaan kasvun ja oppimisen edistäminen. Koulun ja kodin yhteistyöhön on varattava riittävät resurssit. Huoltajille suunnatussa viestinnässä käytetään teknologian suomia mahdollisuuksia. Yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Wilma (koulukohtainen) 12.2 Huoltajaillat (koulukohtainen) 12.3 Vanhempainvartit (koulukohtainen) 12.4 Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen (koulukohtainen) 26

27 13. Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että koulun työskentelyympäristö on terveellinen ja turvallinen. Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset järjestyssäännöt sekä turvallisuus- ja kriisiohjeet ja niitä sekä päivitetään että harjoitellaan säännöllisesti. Perusopetuslain 39 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Järjestyssäännöt Perusopetuslain 39 mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt tulee päivittää yhdessä opettajien kanssa lukuvuosittain, niin että ne pysyvät ajan tasalla. Päivitysprosessista vastaa yksikön rehtori. Koulun järjestyssäännöt löytyvät työsuunnitelman liiteosasta liiteestä Kiusaamisen estämisen suunnitelma Koululta tulee löytyä kiusaamisen estämisen suunnitelma. Suunnitelmana voidaan käyttää Kiva koulu suunnitelmaa tai koulu voi luoda omansa. Suunnitelma tulee päivittää lukuvuosittain, ja opettajakunnan sekä muiden koulussa työskentelevien tehtävänä on perehtyä siihen ja toimia mallin mukaisesti. 27

28 14. Liitteet Liite 1 : Oppilasluettelo Liite 2: Kuljetusoppilaat Liite 3: Koulun järjestyssäännöt Liite 4: Oppikirjaluettelo Liite5: Koulutoimen käytössä olevat yhteiset lomakkeet/kaavakkeet 28

29 Liite5 Lomake/kaavake Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Opetuksen tulosalue Virkavapausanomus 2012 Sivistysjohtaja Koulutushakemus Sivistysjohtaja Oppilaan vapautus koulutyöstä Sivistysjohtaja Jälki-istunto ilmoitus huoltajalle työn alla Sivistysjohtaja Tuntien hoito lomake Sivistysjohtaja Erityisopetus Erityisen tuen päätös 2011 Forsbyn rehtori Oppimissuunnitelma (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen arvio (erityinen tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen selvitys (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori OHR-työ OHR kutsu 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR kutsu (tehostettu tuki) 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR muistio 2011 Yhteiskoulun rehtori Opetuksen tukipalveluiden tulosyksikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosyksikkö Iltapäivätoiminnan hakemus Esitietolomake (AP-IP) AP-IP irtisanomislomake Uuden työntekijän yhteistiedot Työsuojelu Läheltäpiti-ilmoitus Raportointikaavake väkivalta ja uhkatilanteisiin Ruokapalvelu Tarjoilutilauskaavake Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Yleisiä Matkalaskupohja 29

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Opetustoimen laatukäsikirja

Opetustoimen laatukäsikirja Opetustoimen laatukäsikirja Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet... 1 2. Fyysinen oppimisympäristö... 2 2.1. Ministeriön laatukriteerit... 2 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit...

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi LAATUA SIIKALATVALLA / 5.9.2013 Täydennykset BRAINSTORMING LAATUKORTEISTA 1 JOHTAJUUS / JOHTAMINEN: Tiedonkulku on hyvä Työpaikan lakikirjat Kehityskeskustelut Taloudellinen tilanne Hallintosääntö / Hyvinvointikyselyt

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä

Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä Turun perusopetus Tuija Vänni erityisopettaja OPS 2016 koordinaattori 1 Turun perusopetus lv. 2013-2014 Oppilaita n. 12 600 josta n. 10% tehostetun tuen

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot