Kokemäen koulun Työsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen koulun Työsuunnitelma 2012-2013"

Transkriptio

1 Kokemäen koulun Työsuunnitelma Kokemäen kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: asukaslähtöisyys yhteistyö kehittämishalukkuus, innovatiivisuus turvallisuus kestäväkehitys

2 Sisältö 1. Koulun yhteystiedot Koulun johto Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Rehtorin toimenkuva Vararehtorin toimenkuva Johdon kouluttautumissuunnitelma Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Koulurutiinien vuosikierto Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstö Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Opettajan tehtäväkuva Opettajan työaika Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa Luokanvalvojan toimenkuva Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Työvuoroluettelon muuttaminen Työajaksi luettava muu toiminta Vuosiloma Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta Perehdyttäminen Kehityskeskustelu Opettajat Koulunkäyntiavustajat Henkilöstökoulutussuunnitelma Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Veso-päivät Työnohjaus Koulutyön yleinen järjestäminen Työaika Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat

3 4.3. Ruokailuajat Opetuksen yleiset järjestelyt Koulun opettajien opetustunnit Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys Välituntivalvonnat Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus Koulutyön ja sen laadun arviointi Arviointiaikataulu Taloudelliset resurssit Tuntikehyksen kehitys Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Oppilaspaikan hinta Kuljetusoppilaiden määrä Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilashuollon järjestäminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilaan ohjaus Oppilaille tarjottu tuki Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta Koulukuljetus Ruokahuolto Hyvinvointikysely Osallisuus ja vaikuttaminen Kerhotoiminta Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan Kodin ja koulun yhteistyö Wilma Huoltajaillat Vanhempainvartit Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Kiusaamisen estämisen suunnitelma Liitteet Liite

4 1. Koulun yhteystiedot (koulukohtainen) 4

5 2. Koulun johto Koulun toiminnasta vastaa koulun rehtori. Rehtorin toimenkuvaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja normit, sekä Kokemäen oma hallintosääntö. Johtamisessa noudatetaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä luoda hyvät puitteet opettamiselle ja oppimiselle. Johtamisessa on keskeistä myös tunnistaa työyhteisön kehittämishaasteet ja vahvuudet sekä kehittää pedagogiikkaan suuntautuvaa johtamista. Johdon on myös tärkeä seurata alaistensa työhyvinvointia (Työkyvyn tukemisen periaatteet) ja tukea alaisiaan. Henkilöstön rekrytointi, asioiden tiedottaminen, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien ja muiden hallinnonalojen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäväalueita. Rehtori vastaa koulun taloudenpidosta. Hänen tehtävänään on resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen yhdessä sivistysjohtajan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistuksen mukaan. Koulun johdon on tärkeä kehittää osaamistaan sekä ottaa selvää ajantasaisista valtakunnallisista koulutuspoliittisista tavoitteista ja kehittämislinjauksista sekä osallistua niiden rakentamiseen. 2.1 Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Koulun rehtori: Koulun vararehtori: 2.2 Rehtorin toimenkuva Rehtori vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tehtäväkokonaisuudet: - koulun tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista huolehtiminen - vuosittaisen työsuunnitelman laadinnasta vastaaminen - työjärjestyksen laadinta - henkilöstön työnjohdosta vastaaminen yhteistyössä siivoustyönjohtajan ja ruokahuoltopäällikön kanssa - koulun päivittäistoiminnasta vastaaminen - rehtorille toimintasäännössä osoitettujen päätösten tekeminen - hallinnon edellyttämät vuosittaiset toimenpiteet - oman koulun talouden seuranta - koulun oppilashuollosta vastaaminen 5

6 2.3 Vararehtorin toimenkuva (koulukohtainen) 2.4 Johdon kouluttautumissuunnitelma 2.5 Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Suunnitelma Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Valmiussuunnitelma 2010 Sivistysjohtaja Pelastussuunnitelma Rehtori Kriisisuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Toimintamalli uhka ja vaaratilanteissa 2010 Rehtori Kiusaamisen estämisen suunnitelma 2012 Rehtori Ohjaussuunnitelma 2010 Yhteiskoulun rehtori Oppilashuollon suunnitelma 2012 Yhteiskoulun rehtori Koulukuljetusperiaatteet 2006 Sivistysjohtaja Koulun järjestyssäännöt 2011 Rehtori Työkyvyn tukemisen periaatteet 2011 Työsuojelupäällikkö Toimintamalli häirinnän kitkemiseen 2012 Työsuojelupäällikkö Kotouttamissuunnitelma 2012 Krista Virtanen Perehdyttämissuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Tasa-arvo ja yhdenverataisuussuunnitelma 2012 Yhteistyötoimikunta Hallintosääntö 2012 Kaupungin valtuusto Kunnallinen OPS Kasvatus- ja opetuslautakunta Työsuunnitelma Rehtori 6

7 2.6 Koulurutiinien vuosikierto (koulukohtainen) Elokuu - Lukuvuoden suunnittelu(veso) - Työsuunnitelman läpikäynti - Arviointikohteen esilletuonti - Pelastus ym. suunnitelmien päivitys - Poistumisharjoitus - Avustajien työnkuvan päivitys - Kuljetuslistojen päivitys - Välituntivalvojalistan laatiminen - Syystiedoteprosessi käyntiin - Huoltajailtojen sopiminen - Oppilastietojen päivitys - Kerhotyön suunnittelu Syyskuu - Syystiedote jakoon - Työsuunnitelma koulutoimistolle - Oppilastilastot OHR-työn suunnittelu - Tet-oppilaat Tammikuu Helmikuu - Kevään jäsentely - Työhyvinvointikysely (henkilöstö) - Tulevan vuoden tuntiresurssi - Kouluun ilmoittautuminen Lokakuu - Käyttäytymisen arviointi - Talvikuljetuksien varmentaminen - Oppilaiden haastattelut (oppilaiden-ohjaus) - Lukuvuoden TYKY-toiminnan suunnittelu Maaliskuu - Tulevan vuoden rekrytointi (opettajat ja avustajat) - Oppikirjatilaus - Kehityskeskustelut - Seuraavan vuoden suunnittelua - Tulevan vuoden avustusresurssin kohdentaminen - Tulevan vuoden käsityövalinnat - A-saksan valinta 4 lk. Marraskuu - Vanhempien haastattelut - Joulujuhlan suunnittelu - Budjettitasapainon tarkistus Huhtikuu - Tarviketilaus - Kehityskeskustelu - Työjärjestyksien valmistelu - tutustumispäivät - Ensi vuoden kuljetusoppilaat - Siirtopalaverit - Budjettitasapainon tarkistus - Hymypatsas Joulukuu - Koulutuskatsaus (opetushenkilöstö) - Todistukset kuntoon - Arviointi - Joulujuhla - Mamu-tukiopetukset koulutoimistoon - S2-tukiopetukset koulutoimistoon - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon Toukokuu - Arvioinnit - Työsuunnitelmatyön alustaminen - Työhaastattelut - Stipendien saajat - Mahdollisen kevätjuhlan suunnittelu - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon 7

8 2.7 Työhyvinvoinnin edistäminen Johdon työhyvinvointia pyritään kehittämään rehtorien yhteistyötä lisäämällä. Tietoa pyritään jakamaan avoimesti ja erilaisten suunnitelmien valmistelussa käytetään rehtorien suunnitteluryhmää. Rehtorikokouksista osa pyritään järjestämään ns. listattomina kokouksina, jolloin rehtorit voivat keskustella yhdessä ajankohtaisista asioista. Lukuvuosittain järjestetään koko kasvatus- ja opetusosaston esimiespäivä. Johtajien tulee delegoida tehtäviä alaspäin. Delegointi tulee suorittaa niin, ettei se kuormita vain tiettyä osaa koulun henkilöstöstä. 8

9 3. Henkilöstö Kouluhenkilöstöön kuuluvat rehtorit, opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, lasten- ja nuorten työntekijät. Tämän lisäksi koulun työyhteisöön kuuluvat koulun keittiössä työskentelevät henkilöt ja koulun siisteydestä sekä koulukiinteistöstä vastaavat henkilöt. Rehtori johtaa koulun työyhteisön toimintaa. Riittävä määrä päteviä ja sopivia opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä mahdollistaa laadukkaan perusopetuksen. Opetushenkilöstön rekrytointia tulisi ohjata henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön oma halu kehittyä työssään on keskeinen lähtökohta, kun halutaan pitää yllä opetushenkilöstön ammattitaitoa ja kehittää heidän osaamistaan. Koulutushakemukset jätetään koulun rehtorille, joka neuvottelun jälkeen puoltaa tai on puoltamatta koulutukseen osallistumista. Opettajien suhteen lopullisen päätöksen koulutukseen osallistumisesta tekee Kokemäellä sivistysjohtaja ja koulunkäyntiavustajien varhaiskasvatusjohtaja. Henkilöstön työhyvinvointi on kaupungille tärkeää. Vuosittain tehtävät työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut esimiehen kanssa ja henkilöstökoulutussuunnitelmat edistävät työntekijän työhyvinvointia. Selkeät toimenkuvat edistävät lisäksi työssäjaksamista. Henkilöstön tehtävä on ilmoittaa työhyvinvointiin liittyvistä epäkohdista esimiehilleen ja pyrkiä omalla toiminnallaan edistämään yleisesti hyvää työilmapiiriä. Työantaja edustajineen pitää huolta siitä, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. 3.1 Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Alais- ja työyhteisötaitoihin sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, halukkuus muutokseen, valmius ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä työtaidot. Näiden lisäksi työntekijän tulisi olla kiinnostunut kaupungin strategiasta ja arvoista ja hänen tulisi ohjata toimintaansa näiden mukaan. Alaisen tulee olla tietoinen omasta roolistaan työyhteisössä ja laajemmin koko kaupungin organisaatiossa. Hyvä alainen ei odota, että kaikki tarjotaan valmiina, vaan hän on valmis itse ottamaan asioista selvää ja kantamaan toiminnastaan vastuun. Työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot auttavat koko työyhteisöä. Vuorovaikutustaitoisella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja toisten työhön. Yhteistyökyky kollegoiden kanssa vaikuttaa lisäksi työn sujuvuuteen. Tähän liittyy myös vastuunotto työkaverista. Hyviin alaistaitoihin kuuluu jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan, ja jotta ihminen pystyy kehittämään itseään, hänen tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan ja antamaan sitä. Palaute tulee antaa suoraan asianosaiselle. Selän takana puhuminen ei kuulu hyviin vuorovaikutustaitoihin saati sitten alaistaitoihin. Hyvä alainen suhtautuu muutoksiin positiivisesti. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään muutosprosessin etenemistä. 9

10 Työntekijän on myös hyvä muistaa huolehtia omasta urastaan itsekkäästi - jos tuntee jatkuvasti "uhrautuvansa" työpaikkansa puolesta, on hyvä pohtia avoimesti muita vaihtoehtoja - olisiko minun osaamiseni ehkä paremmin linjassa jonkin toisen koulun tai kaupungin kanssa? Vastuuta omasta työmotivaatiosta, työssä viihtymisestä ja urasta ei voi "ulkoistaa", ei edes omalle esimiehelle. 3.2 Opettajan tehtäväkuva Opettajan tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tehtäväkokonaisuudet: - vastaa oppilaidensa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta - osallistuu koulun oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen - suunnittelee ja arvio omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtä (mm. yhteistyö koulunkäyntiavustajan kanssa) - toimii luokkansa ryhmänohjaajana tekemällä yhteistyötä koulun ja kodin välillä sekä osallistumalla moniammatilliseen yhteistyöhön - arvioi oppilaidensa kehittymistä - osallistuu koulun arviointi- ja kehittämistyöhön - huolehtii tarvittaessa toisen opettajan tehtävistä (OVTES) - huolehtii osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta - kehittää omaa ammattitaitoaan Opettajan työaika Opettajan työaika on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Opettajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota osion B liite 1 peruskoulu kuudenteen pykälään, jossa määrätään opettajien yhteissuunnittelutyöaika. OAJ yhdessä KT:n kanssa määrittelee yhteissuunnitteluajan soveltamisesta seuraavasti: Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä esim.: yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa, koulun kasvatustyön suunnittelu, koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu. Koulujen rehtorit opettajakuntaa kuultuaan päättävät, miten koulun yhteissuunnitteluaika (3h/vk) käytetään. Periaatteet koulun yhteissuunnitteluajan käytöstä kirjataan työsuunnitelmaan. 10

11 Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa (koulukohtainen) Luokanvalvojan toimenkuva Luokanvalvojan toimenkuva on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (Osio B, Liite 1, Peruskoulu, 3. luku 14 ). 3.3 Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustajan ensisijainen tehtävä on toimia oppilaslähtöisesti oppilaan työn ohjaajana ja oppimisen edistäjänä niin, että hän tukee toiminnallaan oppilaan itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Yhteydenpidosta kotiin vastaa opettaja, jollei asiasta ole rehtorin kanssa toisin sovittu. Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja työaika riippuu yksiköstä, ja siitä päättää yksikön rehtori, yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Työnkuva päivitetään tarvittaessa ja ainakin kerran lukuvuodessa. Koulunkäyntiavustaja työskentelee koulun tarpeen mukaan aamu/iltapäivähoidossa. Opettaja vastaa avustajan työskentelystä luokassa Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Koulunkäyntiavustaja voi toimia opettajan sijaisena opettajan ollessa virkavapaalla. Päivän sijaisuus korvataan koulunkäyntiavustajalle tuntikorvauksena (tunti tunnista). Opettajien sijaisuuksista kertyneitä tunteja voi kerryttää pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Pidemmissä opettajan sijaisuuksissa koulunkäyntiavustajalta pidätetään koulunkäyntiavustajan palkka ja hänelle maksetaan OVTES:n mukaista opettajan palkkaa. Opettajan sijaisuudet sisältävät myös opetuksen suunnittelutyön ja muut opettajan työhön kuuluvat tehtävät (esim. välituntivalvonnat) Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelo on virallinen, arkistoitava asiakirja. Se on työnjohdon määräys työn tekemiselle ja peruste palkanlaskennalle. 11

12 Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelosta tulee ilmetä työn alkamis- ja päätymisajat. Työvuoroluettelo laaditaan kuukaudeksi kerrallaan. Työtunnit tasataan syyslukukaudella mennessä ja kevätlukukaudella lukuvuoden loppuun mennessä Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Lähtökohtana työvuoroluettelon suunnittelussa on yksikön toiminnan tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä henkilökunnan tehokas käyttö. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti tiedoksi hyvissä ajoin, viimeistään yhtä viikkoa ennen työvuoroluettelossa tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelo asetetaan työpaikalle nähtäväksi sellaiseen paikkaan, että kaikilla, joita työvuoroluettelo koskee, on mahdollisuus saada siitä tarvittavat tiedot. Työyksikkökohtaisesti on oltava selvät ohjeet työvuoroluettelon laatimisesta, hyväksymisestä ja tiedoksiantamisesta Työvuoroluettelon muuttaminen Työvuoroluetteloa on noudatettava, jollei ole perusteltua syytä sen muuttamiseen. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa on kussakin tapauksessa harkittava erikseen. Perusteltuna syynä voidaan pitää mm. toiminnallista syytä, esim. työvoiman vajausta. Muutos on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee Työajaksi luettava muu toiminta Koulunkäyntiavustajien työkokous (2 h) järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Mahdollisesta esteestä on ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Työkokousaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain. Työkokousten järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Laaja-alainen erityisopettaja järjestää koulunkäyntiavustajille pedagogista kahvilatoimintaa 4-6 kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisissa keskustellaan koulunkäyntiavustajien esille nostamista aiheista ammatillisessa ja rakentavassa hengessä. Pedagoginen kahvilatoiminta on koulunkäyntiavustajille vapaaehtoista. Kokoontumisaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain Vuosiloma Kesäloma-anomukset ja opettajien sijaisuuksista kertyneet vapaana pidettävät tuntilistat toimitetaan päivähoitosihteerille rehtorin allekirjoittamina viimeistään kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Ensin pidetään opettajan sijaisuuksista kertyneet tunnit, sen jälkeen anotaan vuosilomaa. Palkatonta 12

13 työvapaata on mahdollista saada, jos se ei aiheuta ongelmia kasvatus- ja opetustoimen toimintaan. Koulunkäyntiavustaja pitää lomansa ensisijaisesti koulujen loma-aikoina Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta 3.4 Perehdyttäminen (koulukohtainen) 3.5 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aste. Kehityskeskustelu eroaa päivittäisestä keskusteluista mm. siten, että kehityskeskustelujen päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Näin keskustelu ei jää vain keskustelun tasolle. Lisäksi päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat siten, että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena Opettajat Rehtori pitää opettajille kehityskeskustelun lukuvuosittain. Kehityskeskustelu voidaan pitää ryhmä tai yksilöhaastatteluna Koulunkäyntiavustajat Koulunkäyntiavustajien kanssa käydään kehityskeskustelu kerran vuodessa. Kehityskeskustelut voivat olla joko yksilö- ja / tai ryhmäkehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen toteuttamisesta vastaavat rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja. 13

14 3.6 Henkilöstökoulutussuunnitelma Opettajan tehtäviin kuuluu kehittää omaa ammattitaitoaan. Koko opetushenkilöstön tulee huolehtia siitä, että he kouluttautuvat säännöllisesti. Osaava- hankkeen koulutukset ovat Kokemäen koulutoimen ensisijainen kouluttautumisväylä. Koulutoimisto tekee vuoden lopulla yhteenvedon opetushenkilöstön koulutuksista, ja yhteenveto käsitellään henkilöstön yhteisessä palaverissa. 3.7 Työhyvinvointi Kouluittain järjestetään lukuvuosittain koulutushenkilöstön yhteinen virkistäytymistapahtuma. Tämän lisäksi kaupunki kustantaa opetushenkilöstölleen yhden uinnin/vk ja viikoittain järjestetään kaupungin työntekijöille ilmainen fysiokimppa Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyt tehdään sähköisesti lukuvuosittain. Rehtorikokous ja sivistysjohtaja yhdessä arvioivat kyselyn tuloksia ja päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Työhyvinvointikyselyn toteuttamisesta vastaa rehtorien suunnitteluryhmä. 3.8 Veso-päivät Työnantaja määrittää VESO-päivät virkaehtosopimuksen mukaisesti (Osio B, Luku III, 14). 3.9 Työnohjaus Sivistysjohtaja koordinoi sivistysosaston työnohjauksen järjestämisen tarvetta yhdessä rehtorien kanssa ja päättää mahdollisesta toteutuksesta. Työnohjauksen tarpeen ilmentyessä pitää ottaa yhteyttä lähiesimieheen. 14

15 4. Koulutyön yleinen järjestäminen 4.1. Työaika 4.2. Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat 4.3. Ruokailuajat 15

16 5. Opetuksen yleiset järjestelyt 5.1 Koulun opettajien opetustunnit 5.2Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys 5.3 Välituntivalvonnat 16

17 6. Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus 17

18 7. Koulutyön ja sen laadun arviointi Koulutyötä arvioidaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Koulun työsuunnitelma toimii koulutuksen järjestäjälle arviointipohjana. Arviointijärjestelmän tavoitteena on hankkia ja analysoida tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään, miten opetussuunnitelma ja opetuksen tavoitteet toteutuvat ja miten tuloksellista koulutus on. Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeen mukaan myös muu henkilöstö. 7.1 Arviointiaikataulu lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? 1. Koulun johto ja Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Koulun johto: Henkilökunta Oppimisympäristö: Henkilökunta, oppilaat, huoltajat 2. Henkilöstö sekä kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö: Henkilökunta ja huoltajat Henkilöstö: Oppilaat 3. Taloudelliset resurssit ja opetussuunnitelman toteuttaminen Taloudelliset resurssit: Päättäjät, johtavat viranhaltijat Opetussuunnitelman toteutuminen: Henkilöstö 4. Oppimisen kasvun sekä hyvinvoinnin tuki ja osallisuus ja vaikuttaminen Ohr, opettajat, avustajat, oppilaat 18

19 8. Taloudelliset resurssit Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kustannuksiin vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät, kuten kouluverkko, koulumatkojen pituus, opetusryhmien koko, erityisoppilaiden määrä, kiinteistöjen määrä ja kunto, ruokahuollon järjestelyt sekä opettajien palkkarakenne. Kouluja tarkastellaan taloudellisina yksikköinä ja koulun toiminnasta vastaava rehtori vastaa osaltaan koulujen taloudesta. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja resursseja on riittävästi. 8.1 Tuntikehyksen kehitys Tuntikehyksen kehitys lv lv lv tuntikehys oppilaita tuntikerroin Korkeaojan koulu , , ,45 Lähteenmäen koulu , , ,68 Peipohjan koulu , , ,59 Risten koulu , , ,67 Tulkkilan koulu , , ,57 Tuomaalan koulu , , ,80 Yhteiskoulu , , ,86 Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä tuntikehys oppilaita tuntikerroin tuntikehys oppilaita tuntikerroin 8.2 Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Tarvikemäärärahojen kehitys lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

20 8.3 Oppilaspaikan hinta Oppilaspaikan hinta / opp. v v v Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu 8.4 Kuljetusoppilaiden määrä Kuljetusoppilaiden määrä lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

21 9. Opetussuunnitelman toteuttaminen Paikallinen opetussuunnitelma rakentuu perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon määrittävälle valtioneuvoston asetukselle sekä perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisille perusteille. Opetuksen järjestäjä vastaa paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja sen kehittämisestä. Laadukkaalla opetussuunnitelmalla turvataan jokaisen oppilaan mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Laadukkaan opetuksen, kieliohjelman sekä riittävän valinnaisainetarjonnan mahdollistamiseksi, opetuksen järjestäjän tulee miettiä yhteistyötä kaikkien perusopetuksen koulujen kesken, unohtamatta yhteistyötä toisen asteen kanssa. Opetuksen järjestäjän on myös huolehdittava, että kaikki kaupungin oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa opetustarjonnan suhteen. Opetussuunnitelman paikallinen laadintaprosessi vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun. Opetuksen järjestäjä koordinoi paikallisen prosessin ja vastaa siitä, että siihen on resurssoitu riittävästi. On tärkeää, että koulun johdon, henkilöstön, oppilaiden sekä heidän vanhempiensa osallistuminen prosessiin turvataan. Osiin opetussuunnitelman valmistus- ja kehitysprosessia tulee mukaan ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavia viranomaisia. Koulujen rehtoreille opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen kannalta keskeinen työkalu, ja opettajille se on keskeinen opetuksen lähtökohta. Opetussuunnitelma on koulun työsuunnitelman, itsearvioinnin ja kehittämisen perusta. 21

22 10. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen yhteistyö. Kunnassa ja kouluissa on käytettävissään moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen (vrt. oppilashuollon suunnitelma). Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna. Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote tms.). Ohjaussuunnitelmassa määritetään sekä varhaiskasvatuksen että koulujen ohjauskäytännöt. Koulutuksen järjestäjällä on määritellyt kuljetusperiaatteet. Kouluruokailusta vastaa kunnan ruokahuoltoyksikkö. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea arvioidaan suunnitelmallisesti (vrt. arviointiaikataulu) Oppilashuollon järjestäminen Kokemäen kaupungin opetussuunnitelmassa on luvussa 5.4 määritelty, miten oppilashuolto Kokemäellä järjestetään. Luvusta käy ilmi, että oppilashuollosta on laadittu kuntakohtainen suunnitelma, joka on opetussuunnitelman liitteenä ja löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat) Oppilashuoltoryhmän toiminta (koulukohtainen) 10.3 Oppilaan ohjaus Kokemäen perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu ohjaussuunnitelma, josta ilmenee, kuinka ohjaus Kokemäellä järjestetään. Ohjaussuunnitelma on löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat). 22

23 10.4. Oppilaille tarjottu tuki Oppilaiden tuki oppilasmäärät Yhteiskoulu Forsbyn koulu Tulkkilan koulu Peipohjan koulu Lähteenmäen koulu Risteen koulu Tuomaalan koulu Korkeaojan koulu Kokemäen perusopetus yht. Tukiopetustunnit 2010* , Tukiopetustunnit / oppilas 0,94 3,49 1,03 0,94 1,00 1,50 0,22 0,00 1,07 Tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat Erityisen tuen piirissä olevat oppilat Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) /opp. 0,11 0 0,11 0,14 0,23 0,12 0,13 0,34 0,13 Avustajia 1 5,5 4,5 2,5 1, ,5 17,5 Avustajia/opp. 0,004 0,122 0,020 0,022 0,025 0,020 0,022 0,017 0,021 * Opettajille maksetut tukiopetustunnit. Luku ei sisällä oman työn ohessa annettua tukiopetusta, eikä esimerkiksi erityisopettajan antamaa tukiopetusta Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta (koulukohtainen) 23

24 10.5 Koulukuljetus Perusopetuslain 32 :n mukaan, perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pitempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus). Lisäksi Kokemäellä 0-2 -luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa. Kuljetusperiaatteet ovat oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä. Koulukuljetuksista vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh Ruokahuolto Kaikkien yksiköiden ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiössä. Ruokapalveluyksikkö vastaa ruuan kuljetuksesta ja ruuan jakelusta Hyvinvointikysely Oppilaille järjestetään lukuvuosittain hyvinvointikysely. Kyselyn toteutuksesta vastaa koulun rehtori. 24

25 11.Osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistävät mm. riittävän pienet opetusryhmät, vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, harjoittelujaksot (TET), oppilaskuntatoiminta, kerhot ja muu ohjattu toiminta. Rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken päätetään, miten yhteistoimintaa toteutetaan, ja edistetään. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Kerhotoiminta (koulukohtainen) 11.2 Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan (koulukohtainen) 25

26 12. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Lähtökohtana on positiivinen ja keskusteleva toimintamalli, jossa tavoitteena on oppilaan kasvun ja oppimisen edistäminen. Koulun ja kodin yhteistyöhön on varattava riittävät resurssit. Huoltajille suunnatussa viestinnässä käytetään teknologian suomia mahdollisuuksia. Yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Wilma (koulukohtainen) 12.2 Huoltajaillat (koulukohtainen) 12.3 Vanhempainvartit (koulukohtainen) 12.4 Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen (koulukohtainen) 26

27 13. Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että koulun työskentelyympäristö on terveellinen ja turvallinen. Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset järjestyssäännöt sekä turvallisuus- ja kriisiohjeet ja niitä sekä päivitetään että harjoitellaan säännöllisesti. Perusopetuslain 39 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Järjestyssäännöt Perusopetuslain 39 mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt tulee päivittää yhdessä opettajien kanssa lukuvuosittain, niin että ne pysyvät ajan tasalla. Päivitysprosessista vastaa yksikön rehtori. Koulun järjestyssäännöt löytyvät työsuunnitelman liiteosasta liiteestä Kiusaamisen estämisen suunnitelma Koululta tulee löytyä kiusaamisen estämisen suunnitelma. Suunnitelmana voidaan käyttää Kiva koulu suunnitelmaa tai koulu voi luoda omansa. Suunnitelma tulee päivittää lukuvuosittain, ja opettajakunnan sekä muiden koulussa työskentelevien tehtävänä on perehtyä siihen ja toimia mallin mukaisesti. 27

28 14. Liitteet Liite 1 : Oppilasluettelo Liite 2: Kuljetusoppilaat Liite 3: Koulun järjestyssäännöt Liite 4: Oppikirjaluettelo Liite5: Koulutoimen käytössä olevat yhteiset lomakkeet/kaavakkeet 28

29 Liite5 Lomake/kaavake Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Opetuksen tulosalue Virkavapausanomus 2012 Sivistysjohtaja Koulutushakemus Sivistysjohtaja Oppilaan vapautus koulutyöstä Sivistysjohtaja Jälki-istunto ilmoitus huoltajalle työn alla Sivistysjohtaja Tuntien hoito lomake Sivistysjohtaja Erityisopetus Erityisen tuen päätös 2011 Forsbyn rehtori Oppimissuunnitelma (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen arvio (erityinen tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen selvitys (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori OHR-työ OHR kutsu 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR kutsu (tehostettu tuki) 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR muistio 2011 Yhteiskoulun rehtori Opetuksen tukipalveluiden tulosyksikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosyksikkö Iltapäivätoiminnan hakemus Esitietolomake (AP-IP) AP-IP irtisanomislomake Uuden työntekijän yhteistiedot Työsuojelu Läheltäpiti-ilmoitus Raportointikaavake väkivalta ja uhkatilanteisiin Ruokapalvelu Tarjoilutilauskaavake Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Yleisiä Matkalaskupohja 29

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Perusopetuksen laatukriteerit TAINIONMÄEN YHTENÄISKOULU KIVIJÄRVEN KUNTA, KIVIJÄRVI Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Tainionmäen yhtenäiskoulu, Kivijärvi Kivijärvi 2014 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot