Kokemäen koulun Työsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen koulun Työsuunnitelma 2012-2013"

Transkriptio

1 Kokemäen koulun Työsuunnitelma Kokemäen kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: asukaslähtöisyys yhteistyö kehittämishalukkuus, innovatiivisuus turvallisuus kestäväkehitys

2 Sisältö 1. Koulun yhteystiedot Koulun johto Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Rehtorin toimenkuva Vararehtorin toimenkuva Johdon kouluttautumissuunnitelma Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Koulurutiinien vuosikierto Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstö Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Opettajan tehtäväkuva Opettajan työaika Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa Luokanvalvojan toimenkuva Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Työvuoroluettelon muuttaminen Työajaksi luettava muu toiminta Vuosiloma Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta Perehdyttäminen Kehityskeskustelu Opettajat Koulunkäyntiavustajat Henkilöstökoulutussuunnitelma Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Veso-päivät Työnohjaus Koulutyön yleinen järjestäminen Työaika Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat

3 4.3. Ruokailuajat Opetuksen yleiset järjestelyt Koulun opettajien opetustunnit Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys Välituntivalvonnat Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus Koulutyön ja sen laadun arviointi Arviointiaikataulu Taloudelliset resurssit Tuntikehyksen kehitys Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Oppilaspaikan hinta Kuljetusoppilaiden määrä Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilashuollon järjestäminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilaan ohjaus Oppilaille tarjottu tuki Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta Koulukuljetus Ruokahuolto Hyvinvointikysely Osallisuus ja vaikuttaminen Kerhotoiminta Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan Kodin ja koulun yhteistyö Wilma Huoltajaillat Vanhempainvartit Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Kiusaamisen estämisen suunnitelma Liitteet Liite

4 1. Koulun yhteystiedot (koulukohtainen) 4

5 2. Koulun johto Koulun toiminnasta vastaa koulun rehtori. Rehtorin toimenkuvaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja normit, sekä Kokemäen oma hallintosääntö. Johtamisessa noudatetaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä luoda hyvät puitteet opettamiselle ja oppimiselle. Johtamisessa on keskeistä myös tunnistaa työyhteisön kehittämishaasteet ja vahvuudet sekä kehittää pedagogiikkaan suuntautuvaa johtamista. Johdon on myös tärkeä seurata alaistensa työhyvinvointia (Työkyvyn tukemisen periaatteet) ja tukea alaisiaan. Henkilöstön rekrytointi, asioiden tiedottaminen, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien ja muiden hallinnonalojen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäväalueita. Rehtori vastaa koulun taloudenpidosta. Hänen tehtävänään on resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen yhdessä sivistysjohtajan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistuksen mukaan. Koulun johdon on tärkeä kehittää osaamistaan sekä ottaa selvää ajantasaisista valtakunnallisista koulutuspoliittisista tavoitteista ja kehittämislinjauksista sekä osallistua niiden rakentamiseen. 2.1 Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Koulun rehtori: Koulun vararehtori: 2.2 Rehtorin toimenkuva Rehtori vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tehtäväkokonaisuudet: - koulun tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista huolehtiminen - vuosittaisen työsuunnitelman laadinnasta vastaaminen - työjärjestyksen laadinta - henkilöstön työnjohdosta vastaaminen yhteistyössä siivoustyönjohtajan ja ruokahuoltopäällikön kanssa - koulun päivittäistoiminnasta vastaaminen - rehtorille toimintasäännössä osoitettujen päätösten tekeminen - hallinnon edellyttämät vuosittaiset toimenpiteet - oman koulun talouden seuranta - koulun oppilashuollosta vastaaminen 5

6 2.3 Vararehtorin toimenkuva (koulukohtainen) 2.4 Johdon kouluttautumissuunnitelma 2.5 Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Suunnitelma Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Valmiussuunnitelma 2010 Sivistysjohtaja Pelastussuunnitelma Rehtori Kriisisuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Toimintamalli uhka ja vaaratilanteissa 2010 Rehtori Kiusaamisen estämisen suunnitelma 2012 Rehtori Ohjaussuunnitelma 2010 Yhteiskoulun rehtori Oppilashuollon suunnitelma 2012 Yhteiskoulun rehtori Koulukuljetusperiaatteet 2006 Sivistysjohtaja Koulun järjestyssäännöt 2011 Rehtori Työkyvyn tukemisen periaatteet 2011 Työsuojelupäällikkö Toimintamalli häirinnän kitkemiseen 2012 Työsuojelupäällikkö Kotouttamissuunnitelma 2012 Krista Virtanen Perehdyttämissuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Tasa-arvo ja yhdenverataisuussuunnitelma 2012 Yhteistyötoimikunta Hallintosääntö 2012 Kaupungin valtuusto Kunnallinen OPS Kasvatus- ja opetuslautakunta Työsuunnitelma Rehtori 6

7 2.6 Koulurutiinien vuosikierto (koulukohtainen) Elokuu - Lukuvuoden suunnittelu(veso) - Työsuunnitelman läpikäynti - Arviointikohteen esilletuonti - Pelastus ym. suunnitelmien päivitys - Poistumisharjoitus - Avustajien työnkuvan päivitys - Kuljetuslistojen päivitys - Välituntivalvojalistan laatiminen - Syystiedoteprosessi käyntiin - Huoltajailtojen sopiminen - Oppilastietojen päivitys - Kerhotyön suunnittelu Syyskuu - Syystiedote jakoon - Työsuunnitelma koulutoimistolle - Oppilastilastot OHR-työn suunnittelu - Tet-oppilaat Tammikuu Helmikuu - Kevään jäsentely - Työhyvinvointikysely (henkilöstö) - Tulevan vuoden tuntiresurssi - Kouluun ilmoittautuminen Lokakuu - Käyttäytymisen arviointi - Talvikuljetuksien varmentaminen - Oppilaiden haastattelut (oppilaiden-ohjaus) - Lukuvuoden TYKY-toiminnan suunnittelu Maaliskuu - Tulevan vuoden rekrytointi (opettajat ja avustajat) - Oppikirjatilaus - Kehityskeskustelut - Seuraavan vuoden suunnittelua - Tulevan vuoden avustusresurssin kohdentaminen - Tulevan vuoden käsityövalinnat - A-saksan valinta 4 lk. Marraskuu - Vanhempien haastattelut - Joulujuhlan suunnittelu - Budjettitasapainon tarkistus Huhtikuu - Tarviketilaus - Kehityskeskustelu - Työjärjestyksien valmistelu - tutustumispäivät - Ensi vuoden kuljetusoppilaat - Siirtopalaverit - Budjettitasapainon tarkistus - Hymypatsas Joulukuu - Koulutuskatsaus (opetushenkilöstö) - Todistukset kuntoon - Arviointi - Joulujuhla - Mamu-tukiopetukset koulutoimistoon - S2-tukiopetukset koulutoimistoon - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon Toukokuu - Arvioinnit - Työsuunnitelmatyön alustaminen - Työhaastattelut - Stipendien saajat - Mahdollisen kevätjuhlan suunnittelu - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon 7

8 2.7 Työhyvinvoinnin edistäminen Johdon työhyvinvointia pyritään kehittämään rehtorien yhteistyötä lisäämällä. Tietoa pyritään jakamaan avoimesti ja erilaisten suunnitelmien valmistelussa käytetään rehtorien suunnitteluryhmää. Rehtorikokouksista osa pyritään järjestämään ns. listattomina kokouksina, jolloin rehtorit voivat keskustella yhdessä ajankohtaisista asioista. Lukuvuosittain järjestetään koko kasvatus- ja opetusosaston esimiespäivä. Johtajien tulee delegoida tehtäviä alaspäin. Delegointi tulee suorittaa niin, ettei se kuormita vain tiettyä osaa koulun henkilöstöstä. 8

9 3. Henkilöstö Kouluhenkilöstöön kuuluvat rehtorit, opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, lasten- ja nuorten työntekijät. Tämän lisäksi koulun työyhteisöön kuuluvat koulun keittiössä työskentelevät henkilöt ja koulun siisteydestä sekä koulukiinteistöstä vastaavat henkilöt. Rehtori johtaa koulun työyhteisön toimintaa. Riittävä määrä päteviä ja sopivia opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä mahdollistaa laadukkaan perusopetuksen. Opetushenkilöstön rekrytointia tulisi ohjata henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön oma halu kehittyä työssään on keskeinen lähtökohta, kun halutaan pitää yllä opetushenkilöstön ammattitaitoa ja kehittää heidän osaamistaan. Koulutushakemukset jätetään koulun rehtorille, joka neuvottelun jälkeen puoltaa tai on puoltamatta koulutukseen osallistumista. Opettajien suhteen lopullisen päätöksen koulutukseen osallistumisesta tekee Kokemäellä sivistysjohtaja ja koulunkäyntiavustajien varhaiskasvatusjohtaja. Henkilöstön työhyvinvointi on kaupungille tärkeää. Vuosittain tehtävät työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut esimiehen kanssa ja henkilöstökoulutussuunnitelmat edistävät työntekijän työhyvinvointia. Selkeät toimenkuvat edistävät lisäksi työssäjaksamista. Henkilöstön tehtävä on ilmoittaa työhyvinvointiin liittyvistä epäkohdista esimiehilleen ja pyrkiä omalla toiminnallaan edistämään yleisesti hyvää työilmapiiriä. Työantaja edustajineen pitää huolta siitä, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. 3.1 Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Alais- ja työyhteisötaitoihin sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, halukkuus muutokseen, valmius ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä työtaidot. Näiden lisäksi työntekijän tulisi olla kiinnostunut kaupungin strategiasta ja arvoista ja hänen tulisi ohjata toimintaansa näiden mukaan. Alaisen tulee olla tietoinen omasta roolistaan työyhteisössä ja laajemmin koko kaupungin organisaatiossa. Hyvä alainen ei odota, että kaikki tarjotaan valmiina, vaan hän on valmis itse ottamaan asioista selvää ja kantamaan toiminnastaan vastuun. Työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot auttavat koko työyhteisöä. Vuorovaikutustaitoisella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja toisten työhön. Yhteistyökyky kollegoiden kanssa vaikuttaa lisäksi työn sujuvuuteen. Tähän liittyy myös vastuunotto työkaverista. Hyviin alaistaitoihin kuuluu jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan, ja jotta ihminen pystyy kehittämään itseään, hänen tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan ja antamaan sitä. Palaute tulee antaa suoraan asianosaiselle. Selän takana puhuminen ei kuulu hyviin vuorovaikutustaitoihin saati sitten alaistaitoihin. Hyvä alainen suhtautuu muutoksiin positiivisesti. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään muutosprosessin etenemistä. 9

10 Työntekijän on myös hyvä muistaa huolehtia omasta urastaan itsekkäästi - jos tuntee jatkuvasti "uhrautuvansa" työpaikkansa puolesta, on hyvä pohtia avoimesti muita vaihtoehtoja - olisiko minun osaamiseni ehkä paremmin linjassa jonkin toisen koulun tai kaupungin kanssa? Vastuuta omasta työmotivaatiosta, työssä viihtymisestä ja urasta ei voi "ulkoistaa", ei edes omalle esimiehelle. 3.2 Opettajan tehtäväkuva Opettajan tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tehtäväkokonaisuudet: - vastaa oppilaidensa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta - osallistuu koulun oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen - suunnittelee ja arvio omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtä (mm. yhteistyö koulunkäyntiavustajan kanssa) - toimii luokkansa ryhmänohjaajana tekemällä yhteistyötä koulun ja kodin välillä sekä osallistumalla moniammatilliseen yhteistyöhön - arvioi oppilaidensa kehittymistä - osallistuu koulun arviointi- ja kehittämistyöhön - huolehtii tarvittaessa toisen opettajan tehtävistä (OVTES) - huolehtii osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta - kehittää omaa ammattitaitoaan Opettajan työaika Opettajan työaika on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Opettajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota osion B liite 1 peruskoulu kuudenteen pykälään, jossa määrätään opettajien yhteissuunnittelutyöaika. OAJ yhdessä KT:n kanssa määrittelee yhteissuunnitteluajan soveltamisesta seuraavasti: Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä esim.: yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa, koulun kasvatustyön suunnittelu, koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu. Koulujen rehtorit opettajakuntaa kuultuaan päättävät, miten koulun yhteissuunnitteluaika (3h/vk) käytetään. Periaatteet koulun yhteissuunnitteluajan käytöstä kirjataan työsuunnitelmaan. 10

11 Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa (koulukohtainen) Luokanvalvojan toimenkuva Luokanvalvojan toimenkuva on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (Osio B, Liite 1, Peruskoulu, 3. luku 14 ). 3.3 Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustajan ensisijainen tehtävä on toimia oppilaslähtöisesti oppilaan työn ohjaajana ja oppimisen edistäjänä niin, että hän tukee toiminnallaan oppilaan itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Yhteydenpidosta kotiin vastaa opettaja, jollei asiasta ole rehtorin kanssa toisin sovittu. Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja työaika riippuu yksiköstä, ja siitä päättää yksikön rehtori, yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Työnkuva päivitetään tarvittaessa ja ainakin kerran lukuvuodessa. Koulunkäyntiavustaja työskentelee koulun tarpeen mukaan aamu/iltapäivähoidossa. Opettaja vastaa avustajan työskentelystä luokassa Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Koulunkäyntiavustaja voi toimia opettajan sijaisena opettajan ollessa virkavapaalla. Päivän sijaisuus korvataan koulunkäyntiavustajalle tuntikorvauksena (tunti tunnista). Opettajien sijaisuuksista kertyneitä tunteja voi kerryttää pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Pidemmissä opettajan sijaisuuksissa koulunkäyntiavustajalta pidätetään koulunkäyntiavustajan palkka ja hänelle maksetaan OVTES:n mukaista opettajan palkkaa. Opettajan sijaisuudet sisältävät myös opetuksen suunnittelutyön ja muut opettajan työhön kuuluvat tehtävät (esim. välituntivalvonnat) Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelo on virallinen, arkistoitava asiakirja. Se on työnjohdon määräys työn tekemiselle ja peruste palkanlaskennalle. 11

12 Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelosta tulee ilmetä työn alkamis- ja päätymisajat. Työvuoroluettelo laaditaan kuukaudeksi kerrallaan. Työtunnit tasataan syyslukukaudella mennessä ja kevätlukukaudella lukuvuoden loppuun mennessä Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Lähtökohtana työvuoroluettelon suunnittelussa on yksikön toiminnan tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä henkilökunnan tehokas käyttö. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti tiedoksi hyvissä ajoin, viimeistään yhtä viikkoa ennen työvuoroluettelossa tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelo asetetaan työpaikalle nähtäväksi sellaiseen paikkaan, että kaikilla, joita työvuoroluettelo koskee, on mahdollisuus saada siitä tarvittavat tiedot. Työyksikkökohtaisesti on oltava selvät ohjeet työvuoroluettelon laatimisesta, hyväksymisestä ja tiedoksiantamisesta Työvuoroluettelon muuttaminen Työvuoroluetteloa on noudatettava, jollei ole perusteltua syytä sen muuttamiseen. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa on kussakin tapauksessa harkittava erikseen. Perusteltuna syynä voidaan pitää mm. toiminnallista syytä, esim. työvoiman vajausta. Muutos on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee Työajaksi luettava muu toiminta Koulunkäyntiavustajien työkokous (2 h) järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Mahdollisesta esteestä on ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Työkokousaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain. Työkokousten järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Laaja-alainen erityisopettaja järjestää koulunkäyntiavustajille pedagogista kahvilatoimintaa 4-6 kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisissa keskustellaan koulunkäyntiavustajien esille nostamista aiheista ammatillisessa ja rakentavassa hengessä. Pedagoginen kahvilatoiminta on koulunkäyntiavustajille vapaaehtoista. Kokoontumisaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain Vuosiloma Kesäloma-anomukset ja opettajien sijaisuuksista kertyneet vapaana pidettävät tuntilistat toimitetaan päivähoitosihteerille rehtorin allekirjoittamina viimeistään kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Ensin pidetään opettajan sijaisuuksista kertyneet tunnit, sen jälkeen anotaan vuosilomaa. Palkatonta 12

13 työvapaata on mahdollista saada, jos se ei aiheuta ongelmia kasvatus- ja opetustoimen toimintaan. Koulunkäyntiavustaja pitää lomansa ensisijaisesti koulujen loma-aikoina Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta 3.4 Perehdyttäminen (koulukohtainen) 3.5 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aste. Kehityskeskustelu eroaa päivittäisestä keskusteluista mm. siten, että kehityskeskustelujen päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Näin keskustelu ei jää vain keskustelun tasolle. Lisäksi päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat siten, että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena Opettajat Rehtori pitää opettajille kehityskeskustelun lukuvuosittain. Kehityskeskustelu voidaan pitää ryhmä tai yksilöhaastatteluna Koulunkäyntiavustajat Koulunkäyntiavustajien kanssa käydään kehityskeskustelu kerran vuodessa. Kehityskeskustelut voivat olla joko yksilö- ja / tai ryhmäkehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen toteuttamisesta vastaavat rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja. 13

14 3.6 Henkilöstökoulutussuunnitelma Opettajan tehtäviin kuuluu kehittää omaa ammattitaitoaan. Koko opetushenkilöstön tulee huolehtia siitä, että he kouluttautuvat säännöllisesti. Osaava- hankkeen koulutukset ovat Kokemäen koulutoimen ensisijainen kouluttautumisväylä. Koulutoimisto tekee vuoden lopulla yhteenvedon opetushenkilöstön koulutuksista, ja yhteenveto käsitellään henkilöstön yhteisessä palaverissa. 3.7 Työhyvinvointi Kouluittain järjestetään lukuvuosittain koulutushenkilöstön yhteinen virkistäytymistapahtuma. Tämän lisäksi kaupunki kustantaa opetushenkilöstölleen yhden uinnin/vk ja viikoittain järjestetään kaupungin työntekijöille ilmainen fysiokimppa Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyt tehdään sähköisesti lukuvuosittain. Rehtorikokous ja sivistysjohtaja yhdessä arvioivat kyselyn tuloksia ja päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Työhyvinvointikyselyn toteuttamisesta vastaa rehtorien suunnitteluryhmä. 3.8 Veso-päivät Työnantaja määrittää VESO-päivät virkaehtosopimuksen mukaisesti (Osio B, Luku III, 14). 3.9 Työnohjaus Sivistysjohtaja koordinoi sivistysosaston työnohjauksen järjestämisen tarvetta yhdessä rehtorien kanssa ja päättää mahdollisesta toteutuksesta. Työnohjauksen tarpeen ilmentyessä pitää ottaa yhteyttä lähiesimieheen. 14

15 4. Koulutyön yleinen järjestäminen 4.1. Työaika 4.2. Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat 4.3. Ruokailuajat 15

16 5. Opetuksen yleiset järjestelyt 5.1 Koulun opettajien opetustunnit 5.2Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys 5.3 Välituntivalvonnat 16

17 6. Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus 17

18 7. Koulutyön ja sen laadun arviointi Koulutyötä arvioidaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Koulun työsuunnitelma toimii koulutuksen järjestäjälle arviointipohjana. Arviointijärjestelmän tavoitteena on hankkia ja analysoida tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään, miten opetussuunnitelma ja opetuksen tavoitteet toteutuvat ja miten tuloksellista koulutus on. Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeen mukaan myös muu henkilöstö. 7.1 Arviointiaikataulu lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? 1. Koulun johto ja Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Koulun johto: Henkilökunta Oppimisympäristö: Henkilökunta, oppilaat, huoltajat 2. Henkilöstö sekä kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö: Henkilökunta ja huoltajat Henkilöstö: Oppilaat 3. Taloudelliset resurssit ja opetussuunnitelman toteuttaminen Taloudelliset resurssit: Päättäjät, johtavat viranhaltijat Opetussuunnitelman toteutuminen: Henkilöstö 4. Oppimisen kasvun sekä hyvinvoinnin tuki ja osallisuus ja vaikuttaminen Ohr, opettajat, avustajat, oppilaat 18

19 8. Taloudelliset resurssit Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kustannuksiin vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät, kuten kouluverkko, koulumatkojen pituus, opetusryhmien koko, erityisoppilaiden määrä, kiinteistöjen määrä ja kunto, ruokahuollon järjestelyt sekä opettajien palkkarakenne. Kouluja tarkastellaan taloudellisina yksikköinä ja koulun toiminnasta vastaava rehtori vastaa osaltaan koulujen taloudesta. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja resursseja on riittävästi. 8.1 Tuntikehyksen kehitys Tuntikehyksen kehitys lv lv lv tuntikehys oppilaita tuntikerroin Korkeaojan koulu , , ,45 Lähteenmäen koulu , , ,68 Peipohjan koulu , , ,59 Risten koulu , , ,67 Tulkkilan koulu , , ,57 Tuomaalan koulu , , ,80 Yhteiskoulu , , ,86 Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä tuntikehys oppilaita tuntikerroin tuntikehys oppilaita tuntikerroin 8.2 Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Tarvikemäärärahojen kehitys lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

20 8.3 Oppilaspaikan hinta Oppilaspaikan hinta / opp. v v v Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu 8.4 Kuljetusoppilaiden määrä Kuljetusoppilaiden määrä lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

21 9. Opetussuunnitelman toteuttaminen Paikallinen opetussuunnitelma rakentuu perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon määrittävälle valtioneuvoston asetukselle sekä perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisille perusteille. Opetuksen järjestäjä vastaa paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja sen kehittämisestä. Laadukkaalla opetussuunnitelmalla turvataan jokaisen oppilaan mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Laadukkaan opetuksen, kieliohjelman sekä riittävän valinnaisainetarjonnan mahdollistamiseksi, opetuksen järjestäjän tulee miettiä yhteistyötä kaikkien perusopetuksen koulujen kesken, unohtamatta yhteistyötä toisen asteen kanssa. Opetuksen järjestäjän on myös huolehdittava, että kaikki kaupungin oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa opetustarjonnan suhteen. Opetussuunnitelman paikallinen laadintaprosessi vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun. Opetuksen järjestäjä koordinoi paikallisen prosessin ja vastaa siitä, että siihen on resurssoitu riittävästi. On tärkeää, että koulun johdon, henkilöstön, oppilaiden sekä heidän vanhempiensa osallistuminen prosessiin turvataan. Osiin opetussuunnitelman valmistus- ja kehitysprosessia tulee mukaan ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavia viranomaisia. Koulujen rehtoreille opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen kannalta keskeinen työkalu, ja opettajille se on keskeinen opetuksen lähtökohta. Opetussuunnitelma on koulun työsuunnitelman, itsearvioinnin ja kehittämisen perusta. 21

22 10. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen yhteistyö. Kunnassa ja kouluissa on käytettävissään moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen (vrt. oppilashuollon suunnitelma). Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna. Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote tms.). Ohjaussuunnitelmassa määritetään sekä varhaiskasvatuksen että koulujen ohjauskäytännöt. Koulutuksen järjestäjällä on määritellyt kuljetusperiaatteet. Kouluruokailusta vastaa kunnan ruokahuoltoyksikkö. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea arvioidaan suunnitelmallisesti (vrt. arviointiaikataulu) Oppilashuollon järjestäminen Kokemäen kaupungin opetussuunnitelmassa on luvussa 5.4 määritelty, miten oppilashuolto Kokemäellä järjestetään. Luvusta käy ilmi, että oppilashuollosta on laadittu kuntakohtainen suunnitelma, joka on opetussuunnitelman liitteenä ja löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat) Oppilashuoltoryhmän toiminta (koulukohtainen) 10.3 Oppilaan ohjaus Kokemäen perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu ohjaussuunnitelma, josta ilmenee, kuinka ohjaus Kokemäellä järjestetään. Ohjaussuunnitelma on löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat). 22

23 10.4. Oppilaille tarjottu tuki Oppilaiden tuki oppilasmäärät Yhteiskoulu Forsbyn koulu Tulkkilan koulu Peipohjan koulu Lähteenmäen koulu Risteen koulu Tuomaalan koulu Korkeaojan koulu Kokemäen perusopetus yht. Tukiopetustunnit 2010* , Tukiopetustunnit / oppilas 0,94 3,49 1,03 0,94 1,00 1,50 0,22 0,00 1,07 Tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat Erityisen tuen piirissä olevat oppilat Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) /opp. 0,11 0 0,11 0,14 0,23 0,12 0,13 0,34 0,13 Avustajia 1 5,5 4,5 2,5 1, ,5 17,5 Avustajia/opp. 0,004 0,122 0,020 0,022 0,025 0,020 0,022 0,017 0,021 * Opettajille maksetut tukiopetustunnit. Luku ei sisällä oman työn ohessa annettua tukiopetusta, eikä esimerkiksi erityisopettajan antamaa tukiopetusta Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta (koulukohtainen) 23

24 10.5 Koulukuljetus Perusopetuslain 32 :n mukaan, perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pitempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus). Lisäksi Kokemäellä 0-2 -luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa. Kuljetusperiaatteet ovat oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä. Koulukuljetuksista vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh Ruokahuolto Kaikkien yksiköiden ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiössä. Ruokapalveluyksikkö vastaa ruuan kuljetuksesta ja ruuan jakelusta Hyvinvointikysely Oppilaille järjestetään lukuvuosittain hyvinvointikysely. Kyselyn toteutuksesta vastaa koulun rehtori. 24

25 11.Osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistävät mm. riittävän pienet opetusryhmät, vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, harjoittelujaksot (TET), oppilaskuntatoiminta, kerhot ja muu ohjattu toiminta. Rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken päätetään, miten yhteistoimintaa toteutetaan, ja edistetään. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Kerhotoiminta (koulukohtainen) 11.2 Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan (koulukohtainen) 25

26 12. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Lähtökohtana on positiivinen ja keskusteleva toimintamalli, jossa tavoitteena on oppilaan kasvun ja oppimisen edistäminen. Koulun ja kodin yhteistyöhön on varattava riittävät resurssit. Huoltajille suunnatussa viestinnässä käytetään teknologian suomia mahdollisuuksia. Yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Wilma (koulukohtainen) 12.2 Huoltajaillat (koulukohtainen) 12.3 Vanhempainvartit (koulukohtainen) 12.4 Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen (koulukohtainen) 26

27 13. Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että koulun työskentelyympäristö on terveellinen ja turvallinen. Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset järjestyssäännöt sekä turvallisuus- ja kriisiohjeet ja niitä sekä päivitetään että harjoitellaan säännöllisesti. Perusopetuslain 39 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Järjestyssäännöt Perusopetuslain 39 mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt tulee päivittää yhdessä opettajien kanssa lukuvuosittain, niin että ne pysyvät ajan tasalla. Päivitysprosessista vastaa yksikön rehtori. Koulun järjestyssäännöt löytyvät työsuunnitelman liiteosasta liiteestä Kiusaamisen estämisen suunnitelma Koululta tulee löytyä kiusaamisen estämisen suunnitelma. Suunnitelmana voidaan käyttää Kiva koulu suunnitelmaa tai koulu voi luoda omansa. Suunnitelma tulee päivittää lukuvuosittain, ja opettajakunnan sekä muiden koulussa työskentelevien tehtävänä on perehtyä siihen ja toimia mallin mukaisesti. 27

28 14. Liitteet Liite 1 : Oppilasluettelo Liite 2: Kuljetusoppilaat Liite 3: Koulun järjestyssäännöt Liite 4: Oppikirjaluettelo Liite5: Koulutoimen käytössä olevat yhteiset lomakkeet/kaavakkeet 28

29 Liite5 Lomake/kaavake Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Opetuksen tulosalue Virkavapausanomus 2012 Sivistysjohtaja Koulutushakemus Sivistysjohtaja Oppilaan vapautus koulutyöstä Sivistysjohtaja Jälki-istunto ilmoitus huoltajalle työn alla Sivistysjohtaja Tuntien hoito lomake Sivistysjohtaja Erityisopetus Erityisen tuen päätös 2011 Forsbyn rehtori Oppimissuunnitelma (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen arvio (erityinen tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen selvitys (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori OHR-työ OHR kutsu 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR kutsu (tehostettu tuki) 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR muistio 2011 Yhteiskoulun rehtori Opetuksen tukipalveluiden tulosyksikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosyksikkö Iltapäivätoiminnan hakemus Esitietolomake (AP-IP) AP-IP irtisanomislomake Uuden työntekijän yhteistiedot Työsuojelu Läheltäpiti-ilmoitus Raportointikaavake väkivalta ja uhkatilanteisiin Ruokapalvelu Tarjoilutilauskaavake Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Yleisiä Matkalaskupohja 29

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille - Hämeenlinnan perusopetuksen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm-

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 1.8.2014 Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 18.5.2014 Luonnos 8. Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2 2. Yhteisöllinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjautuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin ja täydennyksiin MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 MÄÄRÄYS 16.6.2014 DNRO

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011-

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Kauhajoen kaupunki Sivistystoimi SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOTYÖ... 5 1.1 Oppilas-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 26.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA... 7 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 7 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 8 1.3 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414 ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Vääksyn Yhteiskoulu 2015 16 Yhteystiedot Koulu Lähiosoite: Koulukuja 2 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 Vääksy Faxinumero sähköposti: vaaksyn.yhteiskoulu@asikkala.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

LÖNNROTIN KOULU LÖNNROTINKADUN KOULU LAPPEENRANTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LÖNNROTIN KOULU LÖNNROTINKADUN KOULU LAPPEENRANTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LÖNNROTIN KOULU LÖNNROTINKADUN KOULU LAPPEENRANTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot