Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa Hyväksytty johtokunnassa Dnro 1858/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 15.11.2012 Hyväksytty johtokunnassa 23.11.2012 Dnro 1858/00.01.02.00/2012"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa Hyväksytty johtokunnassa Dnro 1858/ /2012 TULOSSOPIMUS 2013

2 Sisällysluettelo 1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Sairaalan strategia ja arviointitavat Toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset Tulostavoitteet vuodelle Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Tuottavuus Kannattavuus Taloudelliset voimavarat Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Oikeuspsykiatrian klinikan /Niuvanniemen sairaalan keskeiset tutkimushankkeet Erilliset tutkimus- ja kehittämisprojektit Sairaalan maksullisen toiminnan tuotoilla kustannettavat hankkeet sekä rakennusten peruskorjaukset Terveystieteellisen tutkimustoiminnan osarahoitus momentilta Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö Tulossopimuksen toteutumisen arviointisuunnitelma Liitteet: Liite 1, Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ja tunnusluvut 1A, 1B vuosina Liite 2 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 Liite 2a Terveystieteellisen tutkimustoiminnan projektit vuonna 2013 Liite 3 Opetus-EVO-rahoitusta vastaavan rahoituksen perusteet Liite 4 Oikeuspsykiatrian klinikan julkaisut vuosina /EVO -pisteet Liite 5 Tutkimus-EVO-rahoitusta vastaavan rahoituksen perusteet Liite 6,6a Virkajärjestelyesitys vuodelle 2013 Liite 7 Henkilöstövoimavarat vuodelle 2013 Liite 7 b Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen Liite 8 Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi Liite 9 Niuvanniemen sairaalan/itä-suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan tutkimussuunnitelma vuodelle 2013 Liite 10 Oikeuspsykiatrian klinikan julkaisut vuonna 2013/Impact- ja EVO -pisteet Liite 11 Kuvaus kansainvälisen yhteistyön sisällöstä Liite 12 Niuvanniemen sairaalan tulospalkkio,matriisi 2013 Tulossopimus 2013

3 3 (22) Tulossopimus 1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset 1.1 Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta, toimii yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana sekä vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitohenkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Sairaala toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on THL. STM:n asettama johtokunta toimii työnantajan edustajana. Sairaalan palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita. Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille, ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Marraskuun alussa (49,5 %) potilaista oli mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. 134 (47 %), alaikäisten hoitoyksikössä kuitenkin valtaosa potilaista, oli vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Mielentilatutkimuksessa oli 10 henkilöä (3,5 % potilaista). Yli 80 % sairaalassa hoidettavana olevista potilaista sairastaa skitsofreniaa. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina mielentilatutkimusta/vuosi, mikä on kysyntää vastaava määrä. Sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut Taulukko 1 Potilasvaihto aikuisosastoilla v sekä mennessä Vuosi Sisäänkirjoitetut Poistetut Aikuisos. käyttöaste krpopopot -pot vvh- yht kr- vvh yht mtt % , , , ,2 Tulossopimus 2013

4 4 (22) Potilasvaihto alaikäisten osastolla v sekä mennessä Vuosi Sisäänkirjoitetut Poistetut Nuoriso-os. käyttöaste krpopopot -pot vvh- yht kr- vvh yht mtt % , , , ,7 kr-pot = kriminaalipotilas vvh-pot = vaarallinen ja/tai vaikeahoitoinen potilas mtt = mielentilatutkimukset Sairaalan potilaita voidaan kuvata toimintakyvyn yleisen arvioinnin mittarilla (General Assessment of Functioning, GAF), jonka mukainen potilasjakauma esitetään alla. Edelliseen vuoteen verrattuna suurempi osa potilaista on ns. alemman hoitoisuuden ryhmissä. Kaikkein huonokuntoisimpien potilaiden suhteellinen osuus on edelleen kasvanut viimeisen vuoden aikana. Taulukko 2. GAF-mittari (sisältää myös nuoriso-osaston) tilanteen mukaan GAF jatkuvasti vaarallinen itselleen/muille tai kyvytön huolehtimaan hygieniasta tai itsemurhayrityksiä jonkin verran vaarallinen itselleen/muille tai ajoittain ei huolehdi hygieniasta tai kommunikointi hyvin vakavasti huonontunut harhat vaikuttavat käyttäytymiseen tai kommunikaatio/arviointikyky vakavasti huonontunut tai toimintakyvyttömyys lähes kaikilla elämänalueilla huonontunut todellisuudentaju/kommunikointi tai vakavasti huonontunut toiminta useilla alueilla, kuten arvostelukyky, ajattelu vakavia oireita tai sosiaalisen toiminnan vakava huononeminen keskivaikeista oireista erinomaiseen toimintakykyyn ei arvioitu (uusi potilas, mielentilatutkimus) 2009 % N = % N = % N= % N = ,83 15,49 20,0 26,1 33,57 38,73 48,07 44,2 45,13 35,92 24,56 21,6 7,94 3,17 3,51 2, ,71 0, ,53 6,69 3,15 5,22 Tulossopimus 2013

5 5 (22) 1.2 Sairaalan strategia ja arviointitavat Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialalla mielenterveys- ja päihdepalvelut -osastossa. Tulosohjausta kehitetään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä aikuispotilaiden tahdosta riippumattoman hoidon laajentumiseen. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lain muutosten valmistelutyössä. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Sairaalan toimintaa arvioidaan tulosohjausmenettelyssä. 1.3 Toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset Hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti sairaalan on edelleen huolehdittava toimintansa tuloksellisuuden parantamisesta. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämis- ja kustannusvastuu muuttuu nykyisestään. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään lailla erikseen oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. 2 Tulostavoitteet vuodelle Vaikuttavuus Tulostavoitteiden toteutumista, vaikuttavuutta ja palvelukykyä arvioidaan mielentilatutkimusten osalta seuraamalla resurssisijoitusta verrattuna muihin tutkimuspaikkoihin, seuraamalla THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan ratkaisuja sekä kohdentamalla strukturoituja kyselyjä käräjätuomareille. Vaikuttavuutta ja palvelukykyä arvioidaan tekemällä vuosittain sairaalan palveluja koskeva kysely ostajille, seuraamalla potilasvalinnan tarkoituksenmukaisuutta, seuraamalla hoitosuositusten toteutumista sekä keräämällä palautteet hoidossa ja mielentilatutkimuksessa olevilta potilailta. Seurannan ja arvioinnin vahvuutena on sairaalan/klinikan tottuneisuus tutkimustyöhön kliinisen työn rinnalla sekä palvelujärjestelmän laadunhallintaohjelma. Uhkana tavoitteita ja vaikuttavuutta arvioitaessa voivat olla muualla tehtävät palvelujärjestelmän muutokset ja mahdollisesti tapahtuvat maksujärjestelmän muutokset. Arviointia on mahdollisuus kehittää mm. kyselyjen tulosten perusteella. Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat usein pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutki- Tulossopimus 2013

6 mustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja. Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa. 6 (22) Koska valtaosa potilaista sairastaa skitsofreniaa, seurataan suomalaisen käypähoitosuosituksen keskeisten muuttujien toteutumista hoidon aikana. Psyykenlääkkeiden kansainvälisesti käytössä olevien hoitosuositusten toteutumista seurataan myös (antipsykootit, bentsodiatsepiinit). Suosituksen mukaisen hoidon toteutuminen kuvaa vaikuttavuutta, koska ao. menetelmien suositeltavuus perustuu vaikuttavuuteen. Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata myös potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. Taulukossa 3 esitetään GAF-mittarin mukaisesti potilaiden tilanmuutos vertaamalla vuosina sairaalaan otettuja ja sairaalasta poistettuja potilaita keskiarvoin. Kysymyksessä eivät ole keskenään samat potilaat. Uusintarikollisuuden mittaaminen on vaikeaa, koska suurin osa avohoitoon siirtyvistä potilaista siirtyy ensin kuntayhtymien sairaaloihin, ja vasta sieltä avohoitoon. Siten tämä indikaattori kuvastaisi enemmän kuntayhtymien sairaaloissa tehtyä riskiarviota sekä avohoidon toimivuutta kuin valtion sairaalassa tapahtunutta arviota potilaan valmiudesta selviytyä avohoidossa. Taulukko 3 Tulo-GAF ka. Lähtö-GAF ka. kr-pot. vvh-pot. kr-pot. vvh-pot Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Vuonna 2013 arvioidaan hoitopäiviä kertyvän yhteensä Hoitopäivät ja mielentilatutkimukset vuosina Aikuisosastot Tot Arvio 2012 Tav Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativan potilaan hoito, väh. 6 h/vrk Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3 12 kk Tutkimus- ja hoito-osastot Pitkäaikaiskuntoutusosastot Mielentilatutkimuspäivät Yhteensä Mielentilatutkimukset, kpl Tulossopimus 2013

7 7 (22) Alaikäisten hoito-osasto Tot Arvio 2012 Tav Hoitopäivät Mielentilatutkimuspäivät Yhteensä Mielentilatutkimukset, kpl Sairaalan käyttöaste lasketaan seuraavasti: Hoitopäivien määrä/kapasiteetti Hoitopäivien määrä = laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät Kapasiteetti = vahvistetun sairaansijamäärän mukaiset hoitopäivät Vuonna 2013 sairaalan aikuisosastot toimivat 94,02 %:n käyttöasteella ja alaikäisten hoito-osasto 96,67 %:n käyttöasteella. Aikuisosastojen käyttöasteen kehitys vuosina Vuosi Hoitopäivät Kapasiteetti Käyttöaste, % Muutos, %- tavoite toteuma yksikköä ,03 95,21 +0, (arvio) ,07 95,71 +0, , Alaikäisten hoito-osaston käyttöasteen kehitys vuosina Vuosi Hoitopäivät Kapasiteetti Käyttöaste, % Muutos, %- tavoite toteuma yksikköä ,69 100,99 +7, (arvio) ,68 98,09-2, , Sairaalan käyttöasteen kehitys vuosina Vuosi Hoitopäivät Kapasiteetti Käyttöaste, % Muutos, %- tavoite toteuma yksikköä ,05 95,44 +0, (arvio) ,14 95,81 +0, , Laadunhallinta Sairaala on tehnyt sopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman SHQSlaadunhallintaohjelman käytöstä ja siihen liittyvästä laaduntunnustusauditoinnista vuosille Qualitor Oy:n kanssa. Laaduntunnustukseen liittyvä laaja uusinta-auditointi suoritettiin Auditoinnin perusteella sairaalalle myönnettiin laaduntunnustus, joka on voimassa saakka. Ylläpitoauditoinnit suoritetaan ulkoisten auditoijen toimesta vuosittain. Laadunhallinta on kymmenessä vuodessa integroitunut osaksi sairaalan toimintaprosesseja. Tulossopimus 2013

8 8 (22) Sairaala on kouluttanut sisäisiä auditoijia, joiden raportteja käytetään sairaalan johdon työvälineinä. Sisäiset auditoinnit ovat samalla osa sairaalan sisäistä valvontaa. Vuoden 2013 laadunhallinnan painopistealueina tulevat olemaan työyksiköiden yhteisien laatumittareiden (mittaripankki) luominen ja käyttöönotto. Potilasturvallisuus tullaan integroimaan laadunhallintaan. Sairaala on ottanut käyttöön maaliskuussa 2012 potilas- ja työturvallisuutta vaarantavien tapahtumien sähköisen raportointityökalun. Sairaala suunnittelee toteutettavaksi potilasturvallisuuden verkkokoulutuksen, sekä uusintakyselyn potilasturvallisuuskulttuurista vuonna Potilaskysely toteutettiin kesällä 2012 (vastausprosentti 64). Kyselyn perusteella potilaat kokivat ilmapiirin olevan hyvän sairaalassa ja hoito-osastoilla. Pakkokeinoihin liittyen potilaat toivoivat enemmän tietoa omista oikeuksista, sekä keskusteluapua. Eniten apua potilaat kokivat saavansa keskusteluista oman hoitajan ja läheisten kanssa, sekä psyykelääkityksestä Vanhan Vaasan sairaalan kanssa jatketaan vuosittain vuonna 2009 aloitettua benchmarking-vertailua. Vuoden 2011 vertailussa todettiin hoitopäivähintojen lähentyneen toisiaan, samoin hoitohenkilöstön koulutustason. Potilasmatkojen kustannusten korvaamiskäytännöissä on eroja sairaaloiden välillä. Sairaalat aloittavat yhteishankkeen potilastietojärjestelmän vaihtamiseksi. Alla esitetään luettelo Niuvanniemen sairaalan toimintamittariston rakenne-, prosessi-, vaikuttavuus-, henkilöstö- ja ympäristömittareista. Useimmat mittareiden tiedot ja niiden seuranta ovat olleet jo systemaattisessa käytössä, mutta jatkossa niitä tarkastellaan 1 4 kertaa vuodessa ja niiden perusteella päätetään mahdollisista toimenpiteistä. Niuvanniemen sairaalan toimintamittaristo Rakennemittarit Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh+tt) (vakinaiset virat) koko sairaala/ aikuisosastot 2 Htv/sairaansija (oh+aoh+sh+msh+tt) koko sairaala/aik.osastot 3 Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat (vakinaiset virat) koko sairaala 1,22/1,13 aik.os. 1,34/1,24 aik.os. 31 % sh/ 69 % msh 1,22/1,13 aik.os. 1,35/1,25 aik.os. 34 % sh 66 % msh Tilanne ,22/1,13 aik.os 1,34/1,25 aik.os 37 % sh 63 % msh Tavoite ,22/1,13 aik.os. 1,34/1,25 aik.os. 40 % sh 60 % msh Prosessimittarit Tilanne Keskimääräinen hoitoaika/uloskirj. * kriminaali (aikuisosastot) 8 v 4 kk 6 v 9 kk 7 v 7 kk * vaikeahoitoinen (aikuisosastot) 6 v 5 kk 7 v 7 kk 9 v 2 kk 2 Eristysvuorokaudet (aikuisosastot) Siirrot suljetummalle osastolle Kantelut ja muistutukset Leposide-eristysvuorokaudet (aikuisos.) Lääkkeenantovirheet Tilasto: 3 HaiPro 1.3. alk. 27 Väärä potilas Väärä lääke Väärä annos Väärä antotapa Väärä ajankohta Lääke antamatta Annetaan lope- Tavoite 2013 Tulossopimus 2013

9 9 (22) tettu lääke 7 Vartiointipalvelulta tilattujen työaputapahtumien määrä (30.9.tilanne) 8 Työterapiakerrat työ- taide- ja toimintaterapiapisteissä Hoitoneuvottelut (omaiset, verkosto) 10 Sairaalan käyttöaste 94,35 % 95,45 % 97,3 % 94,12 % 11 Mielentilatutkimusten määrä 47 kpl 48 kpl 47 kpl 57 kpl (koko sla) 12 Mielentilatutkimuksen keskim. kestoaika 59 pv 58 pv 58 pv 59 pv 13 Mielentilatutkimusten suhteellinen 33 % % 40 % osuus Suomessa 14 Mielenterveyslain mukaiset valitukset Vaikuttavuusmittarit Tilanne Tavoite Potilasvaihto: sairaalasta lähteneet / 56/284 29/284 43/284 sairaansijat 2 Luvatta poistuneet potilaat Väkivaltatapahtumat seurantajaksolla < Väkivaltatilanteiden jälkipuinti potilaiden kanssa Hk 361 Toinen pot. 87 Pot. itse 76 Muu hlö 3 Esine 83 Yht. 610 Hk 253 Toinen pot. 82 Pot. itse 58 Muu hlö 3 Esine 19 Yht. 415 Henkilöstömittarit Väkivaltatilanteiden jälkipuinti henkilökunnan kesken (Kuopion Kriisikeskus) Grasse: Hk 57 Pot. 26 HaiPro 1.3. alk: Toinen potilas/potilas itse: Läheltä pititilanne 59 Tapahtui pt:lle 73=132 Henkilökunta: Läheltä pititilanne 88 Hk kohdistui 170=258 Tilanne % Tavoite Työtapaturmien määrä 75 kpl 64 kpl 47 kpl 0 kpl sairauspäivän tapausten %- 62,7 % 62,2 % 61 % osuus kaikista sairaustapauksista 4 Sairauspoissaolopäivät/htv 16,4 19,3 16,9 15,0 5 Sairauspoissaoloprosentti 6,5 7,6 5,7 6 Henkilötyövuodet / tilanne Määräaikaiset virkasuhteet, lkm (osuus %), vuoden lopussa (tiedot Tahti-raportointijärjestelmästä) 21,92 % 24,22 % 20 % 8 Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv) 5,03 5,75 4,64 / tilanne ,0 9 Henkilöstön täydennyskoulutus /htv /tilanne Tulossopimus 2013

10 10 (22) 10 Työtyytyväisyysindeksi 3,40 3, Ympäristömittarit Tilanne Tavoite 2013 Sähkönkulutus (MWh) < Matkustamiskulut ( ) < Laadunhallintaan liittyen sairaala tekee palvelun ostajille asiakaskyselyn vuosittain. Alla olevassa taulukossa esitetään asiakastyytyväisyyden tuloksia viime vuosilta ja asetetaan tavoitearvot vuodelle Taulukossa ilmaistaan lähetettyjen kyselylomakkeiden määrä, vastaajien osuus ja keskeisten kysyttyjen parametrien tulokset (asteikolla 1 5 puolivälin ylittävien/alittavien vastausten prosentuaalinen osuus. Asiakastyytyväisyysindeksi muodostuu kysymysten keskiarvosta lukuun ottamatta kysymystä 4. Keskeisin tavoite on, että oikeuspsykiatrinen osaaminen säilyy tärkeimpänä selittävänä tekijänä hyvälle laadulle, koska sairaala on erityistason hoitopaikka. Hoitopäivän hintakehitystä seurataan tarkoin, ja kilpailukyky pyritään turvaamaan strategisesti oikeilla ratkaisuilla. Vuonna 2012 saavutettiin asetetut tavoitteet ja asiakastyytyväisyysindeksi nousi. Jatkohoitoon lähettämisen prosessia on syytä kehittää. Asiakaskysely palvelunostajille: tav Lähetettyjä (kpl) Vastaajia (%) 59 57,7 46,15 57,14 > 50 % 1) Palvelujen laatu 1 5 (huono erinomainen) >3:84 % >3:96 % > 3:100 % >3:100 % > 3:100 % Tulossopimus ) Hoitoonpääsyn sujuvuus 1 5 (kankea sujuva) >3:67 % >3:86 % > 3:87 % > 3:95 % > 3:95 % 3) Jatkohoitoon lähettämisen sujuvuus 1 5 (kankea sujuva) >3:60 % >3:90 % > 3:80 % > 3:74 % > 3:80 % 4) Potilaiden terveydentilan koheneminen 1 5 (tyytymätön tyytyväinen) >3:67 % >3:83 % > 3:75 % > 3:80 % > 3:80 % 5) Hoitopäivän hinta 1 5 (edullinen liian korkea) >3:35 % 1 5 (liian korkea edullinen ) >3:33 % >3:31 % > 3: 50% > 3: 50% 6) Yleisarvosana hintalaatusuhteesta 1 5 (huono hyvä) - tärkeimpänä selittävänä tekijänä on pidetty oikeuspsykiatrista osaamista >3:65 % >3:78 % >3:79 % > 3:90 % > 3:90 % Asiakastyytyväisyysindeksi 3,62 3,86 3,9 4,06 4, Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Sairaalan taloudellisuutta mitataan hoitopäivän bruttohinnalla seuraavasti:

11 11 (22) Kokonaiskustannukset/hoitopäivien määrä Kokonaiskustannukset = kaikki sairaalan kustannukset - yliopisto-opetuksen ja tutkimustoiminnan kustannukset Hoitopäivien määrä = laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät Toiminta on taloudellista silloin, kun suoritteet tuotetaan mahdollisimman pienin yksikkökustannuksin. Taloudellisuus = Kokonaiskustannukset yliopisto-opetus- ja tutkimuskustannukset Hoitopäivien määrä Taloudellisuuden paraneminen merkitään +merkillä. Aikuisosastojen taloudellisuuden kehitys vuosina Vuosi (arvio) 2013 Kokonaiskustannukset Hoitopäivät Taloudellisuus, euroa/vrk tavoite toteuma 339,25 340,80 352,27 350,00 369,82 - Muutos, % ed. vuoteen -0,32-2,70 - Alaikäisten hoito-osaston taloudellisuuden kehitys vuosina Vuosi (arvio) 2013 Kokonaiskustannukset Hoitopäivät Taloudellisuus, euroa/vrk tavoite toteuma 885,72 832,99 884,15 843,59 910,52 - Muutos, % ed. vuoteen -1,62-1,28 - Taloudellisuuden kehitys vuosina , sairaala yhteensä Vuosi (arvio) 2013 Kokonaiskustannukset Hoitopäivät Taloudellisuus, euroa/vrk tavoite toteuma 361,55 361,91 374,19 370,48 392,33 - Muutos, % ed. vuoteen -0,50-2, Tuottavuus Tulossopimus 2013 Sairaalan tuottavuutta mitataan seuraavasti: Hoitopäivien määrä/henkilötyövuodet Hoitopäivien määrä = laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät Henkilötyövuodet = koko henkilöstö, vakinainen henkilöstö, määräaikaiset virkasuhteet + sijaiset yliopisto-opetukseen ja tutkimustoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet. Toiminta on tuottavaa silloin, kun mahdollisimman suuri suoritemäärä tuotetaan käytettävissä olevin henkilöstöresurssein.

12 12 (22) Tuottavuus = Hoitopäivien määrä (vrk) Henkilötyövuodet (htv) Aikuisosastojen tuottavuuden kehitys vuosina Vuosi Hoitopäivät Henkilötyö- Tuottavuus Muutos, % vuodet tavoite toteuma ed. vuoteen ,66 185,31 181,87 +0, (arvio) ,97 184,48 184,23 +1, ,58 182, Alaikäisten hoito-osaston tuottavuuden kehitys vuosina Vuosi Hoitopäivät Henkilötyö- Tuottavuus Muutos % vuodet tavoite toteuma ed. vuoteen ,88 78,07 88,68 +7, (arvio) ,45 78,27 88,92 +0, ,25 78, Tuottavuuden kehitys vuosina , maksullinen toiminta yhteensä Vuosi Hoitopäivät Henkilötyö- Tuottavuus Muutos, % vuodet tavoite toteuma ed. vuoteen ,55 175,48 174,02 +0, (arvio) ,42 174,71 176,39 +1, ,83 172, Kannattavuus Sairaalan suoritteet hinnoitellaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1132/2001) mukaan liiketaloudellisin perustein. Sairaala huolehtii siitä, että sen maksullinen toiminta kokonaisuutena on kannattavaa eli suoritemyynnistä saatavat tuotot kattavat maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset. Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voiton tavoittelua. Sairaala seuraa kustannusvastaavuuden kehitystä varainhoitovuoden kuluessa ja tasapainottaa talouden ohjauksella kustannukset vastaamaan tuottoja. Merkittävän ylijäämän tilanteessa sairaala palauttaa sairaanhoitopiireille/kunnille ylijäämän vuosihyvityksenä palveluostojen suhteessa ennen lopullista tilinpäätöstä. Perustellussa tilanteessa (esim. yllättävä potilaiden voimakas vähentyminen loppuvuodesta) voidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan kesken erikseen sopia edellisen vuoden maksullisen toiminnan ylijäämän käytöstä menojen kattamiseen. Edellytyksenä tällaiselle sopimiselle on, että maksullinen toiminta on vähintään kolmen vuoden tarkastelujaksolla kannattavaa. Sairaala ja THL yhdessä huolehtivat siitä, että maksullisen ja maksuttoman toiminnan määrärahojen siirtyvät erät ja niiden mahdollinen käyttö pystytään kirjanpidossa erottamaan toisistaan. Vuodelle 2013 laaditun taloussuunnitelman mukaan sairaalan maksullisen toiminnan Tulossopimus 2013

13 13 (22) kokonaiskustannukset ovat aikuisosastoilla euroa, josta mielentilatutkimustoiminnan osuus on euroa; tuotot ovat euroa, ja nettotulos on euroa ylijäämäinen. Alaikäisten hoito-osaston kokonaiskustannukset vuonna 2013 ovat taloussuunnitelman mukaan euroa, josta mielentilatutkimustoiminnan osuus on euroa, ja tuotot ovat euroa. Nettotulos on euroa ylijäämäinen. Mikäli nuorisoosaston palvelujen kysynnässä tapahtuisi merkittävä vähentyminen, on sairaalalla mahdollisuus käyttää valtion talousarviorahoitusta momentilta alijäämän kattamiseen. Liitteissä 1, 1A ja 1B ovat maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ja tunnusluvut vuosille Taloudelliset voimavarat Maksullisen toiminnan rahoitus Sairaalan toiminta on lähes kokonaisuudessaan nettobudjetoitua maksullista toimintaa, jonka rahoitus perustuu potilaiden kotikunnilta/sairaanhoitopiireiltä perittäviin hoitomaksuihin. Valtio vastaa mielentilatutkimusten kustannuksista, jotka laskutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Maksullisen toiminnan suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että sairaalan maksullinen toiminta on kokonaisuutena kannattavaa. Hoitopäivähinnat (euroa) vuosina Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativan potilaan hoito, väh. 6 h/vrk Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3 12 kk Tutkimus- ja hoito-osastot Pitkäaikaiskuntoutusosastot Alaikäisten hoito-osasto Mielentilatutkimukset, aikuisosastot Mielentilatutkimukset, alaikäisten hoito-osasto Yliopisto-opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen talousarvio Valtion talousarviosta sairaalan maksuttomaan toimintaan myönnettävä määräraha käytetään pääasiassa tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden toimintamenojen maksamiseen. Oikeuspsykiatrian professorin viran haltija on velvollinen eri korvausta vastaan toimimaan Niuvanniemen sairaalan sivutoimisena ylilääkärinä (OPM asetus nro 286, ). Yliopisto-opetukseen ja terveystieteelliseen tutkimukseen sairaalalla on käytettävissä yhteensä euroa, joka jakautuu seuraavasti: Tulossopimus 2013

14 14 (22) Yliopisto-opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen rahoitus 2011 TUSO 2012 TUSO 2013 TUSO Yliopisto-opetus Momentilta rahoitettavaan osaan, liite 3 Yliopisto-opetus yhteensä Terveystieteellinen tutkimus Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 :n mukaiseen tutkimustoimintaan (kp-tili 630), liitteet 4 ja Momentilta rahoitettava osuus Terveystieteellinen tutkimus yhteensä Yhteensä Terveydenhuoltolain yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitusta koskevat säännökset astuivat voimaan vuoden 2012 alusta alkaen. Uuden lain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Niuvanniemen sairaala saa vuonna 2013 KYSerityisvastuualueelta tutkimusrahoitusta entiseen tapaan edellisten vuosien toteutuneiden EVO-pisteiden mukaisesti. Yliopisto-opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen talousarviot ovat liitteessä 2. Tulossopimus 2013 Momentin rahoituksen yhteenveto Yhteenveto Euroa Yliopisto-opetus, oikeuspsykiatrian erikoislääkäreiden tutkintopisteitä vastaava korvaus Terveystieteellisen tutkimustoiminnan rahoitus Yhteensä Sairaalan esitys ( ) perustuu laskelmaan, jossa valtion talousarviossa 2013 valtion mielisairaaloille myönnetystä määrärahasta ( ) ehdotetaan Niuvanniemen sairaalalle potilaspaikkojen suhteessa 66 %. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ottanut vuosien 2011 ja 2012 määrärahoista osan sairaaloiden ohjauksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Sairaalan henkilötyövuositavoite vuodelle 2013 on yhteensä 591 htv. Maksullisen toiminnan osuus on 587,63 htv. EVO:n ja valtion talousarvion kautta rahoitetaan yhteensä 3,37 henkilötyövuotta yliopisto-opetukseen ja terveystieteelliseen tutkimukseen. Vakinaisia virkoja sairaalassa on esitettyjen virkajärjestelyjen jälkeen 538. Virkojen laatu ja määrä pyritään pitämään sellaisena, että sairaalassa voidaan tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason sairaanhoitopalveluja ottaen huomioon potilas- ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota toimenkuvien kehitykseen ja hoidon tutkimusnäytön tuloksiin. Mielisairaanhoitajan virkoja muutetaan pääasiassa sairaanhoitajan viroiksi siten kuin tulossopimuksella on vuodesta 2007 alkaen sovittu. Virkajärjestelyesitykset perusteluineen vuodelle 2013 ovat liitteessä 6 ja 6a.

15 15 (22) Sairaalan käytössä olevat virat, tarvittavien määräaikaisten virkasuhteiden arvioitu määrä sekä henkilötyövuosisuunnitelma vuodelle 2013 esitetään liitteessä 7. Henkilöstö Sairaalan vahvuus on pysyvä henkilöstö, jonka työkokemusta voidaan hyödyntää sairaalan perustehtävän mukaisessa toiminnassa. Sairaalan toiminnan kannalta uhkana on terveydenhuoltohenkilöstön työvoimapula. Toisaalta valtion kannustava palkkausjärjestelmä, alan ammatillisten oppilaitosten opiskelijamäärien lisääminen sekä henkilöstörekrytoinnin kehittäminen ovat henkilöstövoimavaroihin liittyvä mahdollisuus. Henkilöstökustannusten ajantasaisseuranta mahdollistaa henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Henkilöstövoimavarojen käyttöä, osaamista sekä johtamista arvioidaan ja kehitetään tutkimusnäyttöön perustuen. Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä sisältää kaikki lyhyenkin ajan kyseisenä vuonna sairaalan palveluksessa olleet henkilöt. Vuosi Henkilöiden Muutos edelliseeliseen Htv Muutos edel- Htv Htv lkm vuoteen, % vuoteen, % miehet naiset 771-4,1 270,5 322, ,2 266,5 328, ,1 0,3-2,1-0,34 Vuonna 2013 sairaalan kokonaishenkilötyövuositavoite on 591. Maksullisen toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan työyksiköiden välisen yhteistyön lisäämisellä, henkilöstöresurssien seurannan parantamisella ja sijaisten käytön vähentämisellä. Sijaisten käytön tarvetta pienennetään muun muassa aktiivisella johtamisella, työtapojen tarkastelulla, henkilökunnan liikkuvuuden lisäämisellä työyksiköiden välillä ja sairauspoissaolojen vähenemisellä. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään oikeuspsykiatrisen sairaanhoidon ja hoitotyön erityispiirteet ja -vaatimukset huomioon ottaen. Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään alansa säännöksiin ja määräyksiin. Soveltuvin osin nämä seikat koskevat kaikkia sairaalan työntekijöitä. Työnantajana sairaala huolehtii siitä, että ammatillinen täydennyskoulutus on työntekijän peruskoulutus, työn vaativuus ja toimenkuva huomioon ottaen riittävää ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset suositukset täyttävää. Koulutusstrategiaa tarkennetaan terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevien suositusten mukaisesti. Tulossopimus 2013

16 16 (22) Koulutustasoindeksi Vuosi Miehet Naiset Yhteensä ,96 4,37 4, ,03 4,54 4, ,14 4,46 4,32 Henkilöstön koulutustasoindeksi on pysynyt usean vuoden lähes samalla tasolla. Tavoitteena on nostaa henkilöstön koulutustasoa lähemmäksi valtionsektorin koulutustasoindeksin keskiarvoa (vuonna 2011; 5,1 Tahti raportointijärjestelmä). Tavoitteeseen pyritään mm. virkajärjestelyillä (vapautuvia mielisairaanhoitajan virkoja muutetaan pääsääntöisesti sairaanhoitajan viroiksi). Henkilöstöä kannustetaan hakeutumaan tutkintoon tähtäävään jatkokoulutukseen. Liitteessä 7 b on esitetty henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittyminen ja tulostavoitteet vuosille Tutkintoon tähtäävää koulutusta pyritään tukemaan työaikajärjestelyin etukäteen sovittavan suunnitelman mukaisesti (koulutustyöryhmä). Henkilöstökoulutus ja työnohjaus (Kustannuksiin ei sisälly työajan käytön kustannuksia). Vuosi Euroa/ Euroa/ Muutos edelliseen vuosi htv vuoteen, % , , tilanne ,7 Koulutus on olennainen osa sairaalan perustehtävään liittyvää toimintaa ja sen hyödyntämiseen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Henkilöstön kehittämiseen voidaan käyttää koulutuksen lisäksi myös muita keinoja, kuten perehdyttämistä, mentorointia, työkiertoa ja työn sisällön rikastamista, opintomatkoja, ryhmätyöskentelyä, suunnittelu- ja kehityskeskusteluja sekä työssä oppimista. Sairaalassa tehdyn tutkimuksen tuloksia hyödynnetään oikeuspsykiatrisen perustehtävän mukaisen hoitotyön osaamisen varmistamiseksi. Koulutuksen seurantaan luotua rekisteriä hyödynnetään niin, että henkilökunnan koulutukset jakautuisivat nykyistä tasaisemmin. Sen perusteella voidaan asettaa entistä tarkempia määrällisiä tavoitteita henkilöstökoulutukselle vuodelle Koulutusten painopistealueet vuodelle 2013 ovat: 1. Psykologisten valmiuksien koulutus: psykoedukaatiokoulutus, hoitosuhdekoulutukset (Hoitosuhde I ja II), kognitiivisen psykoterapian perus- ja jatkokoulutus sekä päihdeongelman hallintaan liittyvä koulutus, työnohjauskoulutus. 2. Biologinen ja farmakologinen koulutus: lääkehoitokoulutus, somaattisen hoidon osaamisen ylläpito. 3. Pakkokeinojen vähentäminen. Tulossopimus 2013

17 17 (22) 4. Hoitohenkilöstön oikeuspsykiatrinen koulutus. Oikeuspsykiatrian klinikassa annettava erikoislääkärikoulutus perustuu opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että keskimäärin vähintään yksi henkilö valmistuu vuosittain oikeuspsykiatrian erikoislääkäriksi. Henkilöstöhallinnon toteutuminen tapahtuu sairaalassa laadittua johtosääntöä sekä henkilöstöstrategiaa noudattaen. Sairaalassa on käytössä henkilöstötilinpäätös, jonka tietoja hyödynnetään henkilöstön kehittämiseksi. Sairaalan johto arvioi henkilöstöstrategian toteutumista vuosittain henkilöstötilinpäätöksen yhteydessä. Työtyytyväisyyttä koskeva kyselytutkimus ja esimiesbarometri tehdään vuorovuosin. Työyhteisöjen kehittymistä tuetaan säännöllisin henkilökuntaneuvotteluin, esimiesten pitämin kehityskeskusteluin sekä työyhteisössä tapahtuvin koulutuksin ja työnohjauksin. Työnohjausjärjestelmä Sairaalan työnohjausta koordinoi työnohjaustyöryhmä, joka seuraa työnohjaukseen käytettäviä kokonaiskustannuksia suunnitelmina ja toteumina. Työnohjausjärjestelmä toimii oman strategiasuunnitelman mukaisesti. Työnohjaus järjestetään pääasiassa sairaalan sisäisenä toimintana. Siksi sairaalan omia työnohjaajaresursseja on lisätty siten, että yksi työnohjaaja nimikkeellä toimiva työnohjaaja käyttää tähän toimintaan puolet työajastaan. Lisäksi viisi 3-vuotisen työnohjaajakoulutuksen suorittanutta henkilöä käyttää 40 % työajastaan työnohjaajan tehtäviin. Heidän tehtäviinsä kuuluu työnohjauksen lisäksi yhdessä toimintayksiköiden kanssa työnohjauksen organisointi ja työnohjaajina toimivien kouluttaminen Niuvanniemen sairaalassa. Sairaalan ulkopuolelta ostettavista työnohjauksista tehdään kirjalliset sopimukset ja toimintaa arvioidaan vuosittain. Tietyillä ryhmillä jatkuu ulkopuolinen työnohjaus. Työhyvinvointia tukeva toiminta Sairaalassa kehitetään työhyvinvointia Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelutkokonaisuuden mukaisesti. Työhyvinvointia kehittävinä osapuolina toimivat johtoryhmä, työsuojelutoimikunta sekä TYHY-ryhmä. Valtiokonttori antaa tarvittaessa tukea ja ohjausta kehittämistyön toteuttamiselle. Kehittämistyöhön varataan sekä henkilö- että taloudellisia resursseja. Työhyvinvointitavoitteet on kirjattu Niuvanniemen sairaalan vuosille laadittuun henkilöstön työhyvinvointistrategiaan ja suunnitelmaan. Hyvän perustan työhyvinvoinnille on antanut laadunhallintaan liittyvien työprosessien selkeyttäminen. Johtosääntö ja ajan tasalla olevat toimenkuvat palvelevat työprosessien sujuvuutta. Työhyvinvointiin panostetaan koulutuksen, työnohjauksen, työterveyshuollon ja monipuolisten osallistumismahdollisuuksien kautta. Työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueita vuodelle 2013 ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja etiikan, moraalin ja asenteiden -pohdinta. Sairaalassa noudatetaan terveellisiä työvuoroja ja suunnittelussa hyödynnetään Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutetun projektin tuloksia. Työturvallisuuden ja hoidollisuuden tasapainoa arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työhyvinvoinnin mittareina toimivat henkilöstötilinpäätös, työtyytyväisyyskyselyn ja esimiesbarometrin tulokset, hoitohenkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä työterveyshuollon interventiot. Sairauspoissaolot ja työtapaturmapoissaolot Sairauspoissaolopäivien määrä on lähtenyt laskuun vuoden 2012 aikana. Yleisin saira- Tulossopimus 2013

18 18 (22) uspoissaolojen syy on tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka muodostavat 40 % työterveyshuollon kautta myönnetyistä sairauspoissaoloista. Tässä diagnoosiluokassa eniten sairauspoissaoloja aiheuttaa selkäsairaudet ja seuraavaksi eniten niska- ja hartiaseudun sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat usein pitkiä, mihin vaikuttaa paitsi vaiva itse- myös merkittävästi pitkät jonotusajat erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Vuoden 2013 tavoitteena on, että sairauspoissaolot laskevat vuoden 2009 tasolle (15 tp/htv). Tavoitteeseen pyritään ennaltaehkäisevällä toiminnalla, varhaisella tuella, verkostoneuvottelujen käytön tunnetuksi tekemisellä, esimiestoiminnan parantamisella, kuntoutuksella ja työkokeiluilla sekä erilaisilla työaikajärjestelyillä. Vuoden 2013 työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa panostetaan erityisesti työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön työhönpaluun tukemisessa pitkän sairauspoissaolon jälkeen, sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Lähiesimiehen rooli työterveyshuoltoon päin on tärkeä. Työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä on vähentynyt merkittävästi. Eniten vähenemistä on tapahtunut sairaala alueella ja työmatkalla tapahtuneiden työtapaturmien osalta. Vuonna 2013 tavoitteena on, että työtapaturmista johtuvia poissaoloja ei olisi yhtään. Tavoitteeseen pyritään ennaltaehkäisevällä toiminnalla, henkilökunnan koulutuksella, läheltä piti -tilanteiden tarkalla dokumentoinnilla ja analysoinnilla. Taulukon sairauspoissaolot työpäivinä ja työtapaturmapoissaolot kalenteripäivinä. Vuosi Sairauspoissaolopäivät/ htv Muutos edelliseen vuoteen, % Työtapaturmapoissaolot, kalenteripäivät/htv Muutos edelliseen vuoteen, % ,4 7,9 1,4 75, ,3 17,7 1,7 21, ,9 Tilanne ,4 0,56 Tilanne ,1 Työtapaturman syy Tapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä Avekki-koulutus 80 Potilaan aiheuttama 34 Sairaala alueella 63 Toimintayksikössä 29 Työmatkalla 41 Yhteensä 247 Tulospalkkiojärjestelmä Sairaalan strategiassa yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi on arvioitu kilpailukykyinen palkkaus ja kannustava palkkausjärjestelmä. Tällä tavoitteella pyritään vastaamaan kiristyvään kilpailuun osaavasta henkilökunnasta. Tärkeä osa tässä kehittämisessä on ollut valtion uusi palkkausjärjestelmä, joka on sairaalassa otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Palkitsemisjärjestelmän edelleen kehittämiseksi ja johtamisjärjestelmän terävöittämiseksi sairaalassa toteutettiin tulospalkkiojärjestelmän kehittämishanke vuosien 2009 Tulossopimus 2013

19 19 (22) ja 2010 aikana. Tulospalkkiojärjestelmä on valmisteltu valtiovarainministeriön ohjeistuksen (Tulospalkkiohankkeen loppuraportti, Valtion työmarkkinalaitos, ) mukaisesti yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Järjestelmä otettiin sairaalassa käyttöön vuonna Sairaalan tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet vuodelle 2013 esitetään tämän tulossopimuksen liitteessä 12. Sairaala esittää, että THL hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet vuodelle Tutkimus- ja kehittämistoiminta 3.1 Oikeuspsykiatrian klinikan /Niuvanniemen sairaalan keskeiset tutkimushankkeet Niuvanniemen sairaalassa tutkimustoiminta jakaantuu neljään pääalueeseen. 1. Oikeuspsykiatristen potilaiden hoitokäytäntöjen ja hoidon vaikuttavuuden tutkiminen (muun muassa selvitetään, kuinka suuri osa kriminaalipotilaista poistetaan kuntayhtymän sairaaloista ilman asianmukaista ilmoitusta ja lupaa THL:stä, kuinka suuri on potilaiden kuolleisuus sairaalassa ja avohoidossa, kuinka suuri osa syyllistyy uuteen vakavaan rikokseen, mitkä seikat myötävaikuttavat väkivaltaiseen käyttäytymiseen sairaalahoidon aikana, pakkotoimien vähentämiseen liittyvät tutkimukset). 2. Epidemiologiset tutkimukset hoitojen vaikuttavuudesta: Erityisesti farmakoepidemiologisilla tutkimuksilla saadaan aivan uutta tietoa mm. antipsykoottihoitojen vaikuttavuudesta koko Suomen kattavassa potilasjoukossa. Vaikuttavuustutkimusten tuloksia on julkaistu korkeatasoisimmissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa, ja tuloksilla on ollut vaikutusta mm. skitsofrenian Käypä hoito suositukseen Suomessa. 3. Satunnaistetut kontrolloidut interventiotutkimukset: Tutkimukset ovat painottuneet hoitoresistentin skitsofrenian ja huumeriippuvuuksien farmakologiseen hoitoon. Erityisesti amfetamiiniriippuvuus on merkittävä väkivaltakäyttäytymiselle altistava tekijä, ja tarkoituksena on pyrkiä löytämään uusia tehokkaampia hoitoja, joilla voitaisiin vaikuttaa väkivaltakäyttäytymiseen jo ehkäisevällä tasolla. 4. Mielenterveyden häiriöiden ja väkivaltakäyttäytymisen etiologian ja neurobiologian tutkiminen: Näillä tutkimuksilla ei ole odotettavissa välitöntä hyötyä suomalaisten oikeuspsykiatristen potilaiden hoidossa, vaan tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa maailmanlaajuisen tutkijayhteisön hyödyksi. Käytännön sovellutuksia on odotettavissa vasta vuosien kuluttua. Niuvanniemen sairaalan tutkimustoiminnan strateginen suunnittelu ja organisointi ovat professoriylilääkärin vastuulla. Tutkimustoiminnan suunnitelma ja rahoitus on määritelty tulossopimuksessa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on ollut täysin läpinäkyvää. Niuvanniemen sairaalan/itä-suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan tutkimustoimintaa pyritään painottamaan kliinisesti relevantteihin interventio- ja seurantatutkimuksiin. Tavoitteena on yhden väitöskirjan valmistuminen vuoden 2013 aikana. Opetustoiminnan tehtävänä on perusopetuksen antaminen lääketieteen opiskelijoille sekä erikoistumiskoulutuksen antaminen psykiatriaan ja oikeuspsykiatriaan erikoistuville lääkäreille. Liitteessä 9 on esitetty kuvaus tutkimushankkeiden sisällöstä ja tavoitteista. Tulossopimus 2013

20 20 (22) 3.2 Erilliset tutkimus- ja kehittämisprojektit Sairaalan maksullisen toiminnan tuotoilla kustannettavat hankkeet sekä rakennusten peruskorjaukset Toiminnallisen tason yleinen arviointi (GAF)-ylläpitokoulutus Sairaanhoitajia koulutetaan potilaiden toiminnallisen tason arviointiin kansainvälisesti käytössä olevalla mittarilla (GAF), kouluttamisesta vastaavat johtava lääkäri ja ulkopuolelta ostettava kouluttajapari. Uuden potilastietojärjestelmän hankinta Sairaala on aloittanut vuonna 2012 uuden potilastietojärjestelmän kilpailutus- ja hankintaprojektin yhdessä Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Kilpailutuskonsultoinnista on sovittu sairaaloiden ja Hanselin välillä. Tavoitteena on hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen vuoden 2013 alkupuolella ja käyttöönotto viimeistään vuonna Lisäksi tavoitteena on, että sairaalan liittyminen KanTa:an tapahtuu uudella potilastietojärjestelmällä. Sairaalan nykyinen potilastietojärjestelmä (Grasse/Sairaala-Seniori) on teknisesti vanhentunut ja toiminnallisesti epävarma. Järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen varmuuteen ja pysyvyyteen liittyy lisäksi erittäin suuri toimittajariski. Potilastietojärjestelmähankkeen kustannusvaikutuksiin on pyritty varautumaan sairaalan taloussuunnitelmassa. Valtion tietoturva-asetuksen täytäntöönpano Valtiovarainministeriö on käynnistänyt tietoturvallisuusasetuksen täytäntöönpanon yhteishankkeet, joiden tarkoituksena on ohjata ja varmistaa tietoturvallisuusasetuksen ja VAHTI-ohjeiden mukainen tietoturvatasojen toteutuminen osallistuvissa organisaatioissa erityisesti perustietoturvatason osalta. Perustietoturvatason saavuttaminen auditoidaan hankkeen aikana. Niuvanniemen sairaala osallistuu yhteishankkeeseen 3, jonka toimikausi on Osastojen peruskorjaushankkeet Sairaalan kiinteistöissä toteutetaan vuosien 2013 ja 2014 kuluessa merkittäviä korjausrakentamishankkeita. Automaattisen sammutuslaitteiston rakentaminen saadaan päätökseen ja laitteisto otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Hankkeen kustannusvaikutus sairaalan vuokrakuluihin on otettu huomioon taloussuunnitelmassa. Potilasosastojen 1-2 vesikatto- ja alapohjakorjaus toteutetaan elo-marraskuussa 2013 ja osastojen 3-4 peruskorjaushankkeen toteutusvaihe käynnistyy joulukuussa 2013 jatkuen vuoden 2014 syyskuun loppuun saakka. Osastot 1-2 sekä 3-4 tyhjennetään hankkeiden toteutusvaiheiden ajaksi. Sairaalassa otetaan väistötilakäyttöön asuinrakennus L, joka tyhjenee vuokrasopimusten irtisanomisajan kuluttua huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Osastojen korjausrakentaminen ja väistötilan käyttöönotto otetaan huomioon vuosien 2013 ja 2014 toiminnan ja talouden suunnittelussa Terveystieteellisen tutkimustoiminnan osarahoitus momentilta Anomme vuoden 2013 tulossopimuksessa euron määrärahaa käytettäväksi tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen kustannuksiin momentilta (liite 2a). Tulossopimus 2013

21 21 (22) Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö Tärkeimpiä kansainvälisiä tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Karolinska Institutet (Tukholma) Sanger Institute (Hinxton, UK); Laboratory of Epidemiology Neuroimaging & Telemedicine (Brescia, Italia); University of Auckland (Auckland, Uusi-Seelanti); Department of Neuropsychopharmacology and Molecular Imaging, Imperial College London (Lontoo, Englanti); Laboratorio of NeuroImaging, Brain Mapping Division, Department of Neurology, UCLA School of Medicine, (Los Angeles, CA, USA), University of Toronto (Kanada), Tarton yliopisto (Viro), Apollo Bramwell Hospital (Mauritius); ja Mental Health Secreteriat (Egypti). Kotimaisia tutkimusyhteistyökumppaneita ovat: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, KELA, Vanhan Vaasan sairaala, Turun PET-keskus, Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen fysiologian, neurofysiologian, psykiatrian ja radiologian klinikat, Helsingin, Oulun, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston psykiatrian klinikat, Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen laitos, farmakologian ja toksikologian laitos, hoitotieteen laitos, terveyshallinnon ja talouden laitos ja psykologian laitos, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin yliopiston psykologian laitos, Kellokosken sairaala, HUS, Keskusrikospoliisi ja Rikosseuraamuslaitos. Liitteessä 11 on kuvaus kansainvälisen yhteistyön sisällöstä. 4 Tulossopimuksen toteutumisen arviointisuunnitelma Sairaala seuraa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti toimintavuoden kuluessa. Tarkoitusta varten laadittua toimintamittaristoa päivitetään ja seurataan jatkuvasti. Määrällisten tulosten ja sairaalan talouden seuranta on toteutettu kuukausitasoisen budjetoinnin avulla. Toimintaa arvioidaan myös sairaalan laadunhallintajärjestelmän mukaisilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Sairaalan sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan THL:n ja sen alaisten maksupisteiden käytännön mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tarkoitukseen kehitettyä arviointijärjestelmää käyttämällä. Sairaala toimittaa THL:lle syyskuun loppuun mennessä tulossopimusraportin toiminnastaan ajalta sekä arvion tulosten toteutumisesta koko vuoden osalta. Loppuraporttina toimivat THL:lle lähetettävät vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat. THL tekee tarvittaessa vuotta 2013 koskevan tulospalkkioiden maksatuspäätöksen sairaalan johtavan lääkärin esityksestä tammi-helmikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sitoutuu osoittamaan sairaalalle tämän sopimuksen mukaiset voimavarat ja sairaala sitoutuu hoitamaan mainituilla voimavaroilla sovitut tehtävät ja tuottamaan sovitut tulokset. Toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista sovitaan erikseen ja sopimukset liitetään tähän tulossopimukseen. Tulossopimus 2013

22

23 Liite 1 1 (1) MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA SAIRAALA YHTEENSÄ Toteutunut Arvio Tavoite TUOTOT Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (tuotot - kokonaiskustannukset) Ylijäämä/alijäämä *) Toteutunut Arvio Tavoite TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,0 1,2 0,1 Tuotot % kustannuksista 100,0 101,3 100,1 *) Vuodelle 2012 arvioidusta ylijäämästä asiakkaille palautettava osuus vähentää myyntituottoja ja mahdollinen tulospalkkio lisää henkilöstökuluja tilinpäätöksessä.

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 4 7 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa.. /8 Talousarvioehdotus vuodelle 4 Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala tuottaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 19.2.2015 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 2/17 Talousarvioesitys vuodelle 2009 33.01 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2012

Henkilöstötilinpäätös 2012 Henkilöstötilinpäätös 2012 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 21.5.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2012... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011

VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011 VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 211 Käsitelty Vanhan Vaasan sairaalan johtokunnassa 3.11.21 2 SISÄLLYS 1. SAIRAALAN STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET... 3 1.1. Toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2008 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET...1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Edelläkävijä. Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Strategia 2012 2016

Edelläkävijä. Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Strategia 2012 2016 Edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi Strategia 2012 2016 Sisältö 5 Muuttuva toimintaympäristö 5 Lainsäädännön muutokset 6 Väestö ja sairastavuus 6 Julkisen talouden kehitys 7 Henkilöstön

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011. Hallitus 26.3.2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011. Hallitus 26.3.2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hallitus 26.3.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017... 5 1.1 Yleistä... 5 1.1.1 Toiminta- ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Oikeuslääkinnän kehittämissuunnitelma vuosille 2010-2015

Oikeuslääkinnän kehittämissuunnitelma vuosille 2010-2015 Oikeuslääkinnän kehittämissuunnitelma vuosille 2010-2015 Helsinki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki Sisällys Tiivistelmä 5 1. Kehittämissuunnitelman lähtökohdat

Lisätiedot