Työ- ja elinkeinopolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinopolitiikka"

Transkriptio

1 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA. Kokoomusnuorten tavoiteohjelma vuodelle 0 esittelee ne käytännön poliittiset tavoit- teet, joiden toteutumista Kokoomuksen Nuorten Liitto pyrkii edistämään vuoden aikana. Erityisenä painopistealueena tavoiteohjelmassa ovat taloudelliset tasapainotustoimenpiteet valtion velkaantumisen estämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Ohjelma käsitellään Kokoomuksen Nuorten Liiton 0. liittokokouksessa Tampereella Sisällysluettelo TALOUSPOLITIIKKA TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA KOULUTUSPOLITIIKKA KUNTAPOLITIIKKA MAA- JA METSÄTALOUSPOLITIIKKA ULKO- JA EUROOPPAPOLITIIKKA OIKEUS- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA LIIKENNE- JA VIESTINTÄPOLITIIKKA

2 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA Talouspolitiikka Valtion budjettialijäämiä ei ole kyetty kuromaan umpeen kuluvan hallituskauden aikana. Tästä johtuen valtion menot on jouduttu kustantamaan velkarahoituksella. Kokoomusnuo- ret katsoo, että sopeutustoimet ovat olleet täysin riittämättömiä ja Suomen velkataakka on ylittämässä kriittisen pisteen, jossa se näivettää maamme pitkän tähtäimen kasvunäkymiä. Julkisen talouden menot ovat lisääntyneet niin absoluuttisesti, kuin suhteessa BKT:hen huo- limatta jo pitkään kestäneestä taloudellisesta epävarmuudesta. Maamme huoltosuhde on nyt kääntynyt dramaattisesti huonompaan suuntaan, johtuen ikääntyvistä suurista ikäluokista. Järjestelmä on näin ollen pitkällä aikavälillä kestämätön. Tilanteen korjaamiseksi vaaditaan nykyistä rohkeampia sopeutustoimia ja periaatteellista keskustelua valtion roolista peruspalveluiden tuottajana. Myös eläkejärjestelmä kaipaa uudistamista kohti yksilöllistä säästämistä, jotta jaettavaa riittää myös jatkossa. Korkea progressiivinen ansiotulojen verotus ja muut veroluontoiset kulut lisäävät työllistä- misen kustannuksia yrityksille. Suuri verokiila heikentää suomalaisten yritysten kilpailuky- kyä globaaleilla markkinoilla. Johdonmukainen ja vaalikausien yli ulottuva ennustettava veropolitiikka helpottaa yritysten toimintaympäristöä investointien ja palkan suhteen. Euroopan unionin muuttuminen tulonsiirtounioniksi on Suomelle erityisen haitallinen kehi- tyssuunta. Suomen etu on mahdollisimman laaja vapaakauppa. Euroopan unionin kehitys kohti keskusjohtoisuutta on Suomen kannalta harmillista. Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin Valtion budjettien alijäämäisyydestä tulee luopua velkaantumiskehityksen pysäyttä- miseksi Ansiotulo- ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suh- teellisen verotukseen Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pi- dättäydytään jatkossa Arvonlisäverotuksessa on siirryttävä yhteen verokantaan Veropohjaa on laajennettava ja yhtenäistettävä, kuitenkin siten, että yleinen veroas- te laskee Hallitus laatii ohjelman ei- strategisten valtionyhtiöiden yksityistämiseksi Kaikkien osinkojen verotuksessa tulee siirtyä tasaveroon Finanssisääntelyä tulee keventää investointien houkuttelemiseksi Suomeen Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain Vero-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannus- tavat työperäiseen maahanmuuttoon Työ- ja elinkeinopolitiikka Suomen ja suomalaisten hyvinvointi syntyy työllä ja yrittämisellä aikaansaadusta talouskas- vusta. Työnteon on oltava kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin joutenolon. Työurien pidentäminen ja palkankorotusten pitäminen maltillisina on edellytys valtiontalouden kan- tokyvylle ja riittävän sosiaaliturvan rahoittamiselle. Verojärjestelmää on kehitettävä siten, että Suomi on yrityksille ja pääomille houkutteleva sijoittumispaikka. Kataisen hallituksen päätös laskea yhteisöveroa oli askel oikeaan suun- taan, mutta todelliseen vaikutukseen päästäisiin siirtymällä Viron veromalliin, jossa yhteisö- veroa maksetaan vain voitonjaon yhteydessä.

3 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA Valtion ja kuntien tehtävämäärä on paisunut jo vuosikymmenet, mutta samaan aikaan vä- estön huoltosuhde ja muut makrotaloudelliset tekijät ovat heikentyneet. Julkisia palveluita tulee tehostaa ja ohjata markkinaehtoiseen suuntaan, minkä lisäksi julkisten tehtävien mää- rää tulee huomattavasti vähentää. Työehtosopimusten yleissitovuudesta luopuminen ja matalapalkkatyön mahdollistaminen lisäisi etenkin nuorille sopivan työn tarjontaa. Myös koulutuspolitiikkaa on kehitettävä niin, että saatu koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeita. Talouskasvun ja onnistuneen työ- ja elinkeinopolitiikan kannalta on keskeistä, että Suomes- sa panostetaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen riittävästi. Nykyinen yritystukijärjestelmä tulee poistaa, sillä yritystuet vääristävät kilpailua ja rohkaisevat taloudellises- ti kannattamattomaan toimintaan. Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava. Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siir- tymistä myöhentämällä. Työllistämisen kustannuksia madalletaan yrityksen velvoitteena olevan eläkemak- suosuuden pienentämisellä ja sen rinnalle kehitettävillä eläkerahastopohjaisilla rat- kaisuilla. Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti molempien vanhempien työn- antajien kesken, ja tätä varten on perustettava rahasto. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan. Lakko ei saa vaikuttaa liittoon kuulumattomien palkanmaksuun. Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sank- tioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappion perusteella. Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille. Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle. Yhteisöverotuksessa siirrytään verottamaan ainoastaan yrityksistä nostettavaa voit- toa Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista tulee lyhentää 0 päivään Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimer- kiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki Sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan haasteita tuovat väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. Kun palveluista johtuvien kustannusten määrä on jatkuvassa nousussa esimerkiksi lisääntyneen palvelutarpeen sekä kasvavan sääntelyn myötä, niin myös palve- luiden saatavuus, laatu ja tuottavuus ovat vaakalaudalla. Kunnat ovat joutuneet vaikeuksiin kyseisten laissa määrättyjen vaatimusten täyttämisessä, koska sosiaali- ja terveyspalvelui- den menot eivät enää pysy hallinnassa. Julkisella sektorilla on tehtävä uudistuksia, joiden avulla palveluita pystytään myös tulevaisuudessa järjestämään. Sosiaali- ja terveyspolitiikka ei voi nojata pelkästään julkiseen sektoriin. Ostopalvelut yksi- tyisiltä yrittäjiltä, kilpailuttaminen ja julkisen palvelutuotannon ulkoistaminen pitää nähdä osana nykyajan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Palvelusetelien laajempi hyö- dyntäminen osana palvelutuotantoa tuo asiakkaalle valinnanvapautta, ja palvelun järjestä- jälle laajemman järjestämiskapasiteetin. Valinnanmahdollisuus sekä palveluiden järjestämi- sessä että käyttämisessä ovat hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Palvelutuotannolle ei tulisi asettaa liian tiukkoja reunaehtoja, vaan pitäisi luoda edellytykset paikalliselle asiantuntijuu- delle ja joustavuudelle palvelun järjestämisessä. Sen sijaan, että potilaita jatkuvasti siirre-

4 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA tään kodin, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ilman selvää jatkohoito- paikkaa, pitäisi pystyä jouhevasti osoittamaan potilaan tarpeet täyttävä hoitopaikka. Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu voidaan yhdistää maakuntien tasolle, mutta vaativa erikoissairaanhoito keskitetään yliopistol- lisiin keskussairaaloihin. Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Kunnallisia päivähoitomaksuja kehitettävä porrastamalla maksu todellisiin hoitotun- teihin perustuvaksi. Sosiaalimenojen osuutta pyritään laskemaan erityisesti passiivisia sosiaalietuuksia karsimalla. Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä. Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen, että omaishoitaminen kotona on mahdollista, ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä entistä paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjo- ta entistä enemmän yhden luukun periaatteella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enem- män verkossa Vaihtoehtoisia palvelumuotoja kehitetään, ja kunnissa otetaan käyttöön esimerkiksi terveyskioskeja ja busseja. Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi ammatilliseen tai lääkin- nälliseen kuntoutukseen pääsyä. Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongel- miin, kuten koulukiusaamisen ehkäisyyn, tulee panostaa. Päihdehuollon palveluita tulee keskittää ja karsia, ja päihdeongelmaisten sosiaa- lietuuksia ei tule maksaa käteisellä, vaan esimerkiksi ruokakupongeilla. Kolmannen sektorin palveluiden käyttämistä osana palveluverkkoa tulee lisätä, ja va- paaehtoistyön malleja tulee kehittää. Perusterveydenhuollon sairaansijoja tulee suositusten mukaisesti vähentää, ja palve- lurakenteiden välisiä esteitä tulee purkaa jonojen poistamiseksi. Eutanasia laillistettava Suomessa Koulutuspolitiikka Koulutuksen tulee vastaisuudessakin olla Suomessa maksutonta. Yksilön mahdollisuus hankkia koulutusta tulee perustua yksilön kykyihin, ei hänen varallisuuteensa. Koulutus tulee nähdä investointina joka tulevaisuudessa tarjoaa yhteiskunnalle riittävän tuoton. Koulutustarjontaa tulee sovittaa vastaamaan paremmin nykypäivän työelämän tarpeita ja tutkintojen suoritusaikoja tulee tiivistää valmistumisen nopeuttamiseksi. Koulujen ja elin- keinoelämän välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja yrittäjyyskasvatusta tulee lisätä. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa tulee hyödyntää laajemmin kaikilla koulutusasteilla. Yksilölliseen opinto- ohjaukseen tulee panostaa kaikilla koulutusasteilla. Yksilöllisellä opinto- ohjauksella on keskeinen rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja kun nuori saadaan sijoittumaan oikealle alalle ja koulujen keskeyttämiset, turhat välivuodet ja opiskeltavan alan vaihdot vähenevät. Oppisopimuskoulutuksen määrä tulee lisätä runsaasti. Järjestelmää on yksinkertaistettava ja toimijoiden välistä yhteistyötä on helpotettava. Oppisopimuksesta saatava rahallinen korvaus on voitava sitoa opiskelijan taitotasoon esimerkiksi opiskeluajan perusteella jolloin korvaus vastaa paremmin koulutettavan osaamista. Työsopimuslähtöisyys on vähentänyt työnantajien kiinnostusta oppisopimukseen. Tämän vuoksi oppisopimuskoulutus tulee

5 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA jatkossa järjestää koulutussopimuksena. Työnantaja tulee vapauttaa työnantajamaksuista koulutuksen ajaksi Työurien pidentämiseksi ja valmistumisen aikaistamiseksi opintotuesta on tehtävä kannus- tavampi muun muassa lainapainotteisuutta lisäämällä. Opintotuki tulee sitoa entistä tii- viimmin opintopisteisiin ja opintolainan korkojen tulee tulevaisuudessakin olla verovähen- nyskelpoisia valmistumisen jälkeen. Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin. Perusopetuksessa erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin tulee vähen- tää. Perusopetuksen tuntijakouudistus tulee ottaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta ope- tus vastaisi paremmin nyky- yhteiskunnan tarpeita Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta. Yksityisten perus- ja toisen asteen koulujen toimilupien saamista tulee helpottaa. Julkisissa perus- ja toisen asteen kouluissa määrärahat tulee antaa suoraan kouluille käytettäväksi, jotta ne voidaan käyttää koulun ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioiden ilman turhia hallinnollisia tasoja Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita Toisen asteen kouluja ei tule rahoituksella tasapäistää, vaan koulujen rahoituksen tu- lee perustua jatkossa entistä enemmän laatuun ja tuloksellisuuteen Lukiota ja ammattikoulua tulee kehittää jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina Toisen asteen koulujen ja korkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä Korkeakoulujen koulutusvientiä tulee lisätä ja kehittää. EU ja ETA- alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä luku- kausimaksut, jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää verotuksessa, mikäli jää Suomeen työskentelemään. Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan enemmän yksityistä rahoitusta Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuu- teen sekä koulusta valmistuvien määriin. Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa pätevyysvaatimukseksi julkishallinnon vi- roissa, joissa ei tosiasiallisesti tarvita ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista osaa- mista. Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tehdä maksulliseksi Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä tulee luopua ja pakkojäsenyyttä ei tule laajen- taa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin Yliopistoihin tulee järjestää koulutusohjelmakohtaiset pääsykokeet jotka oikeuttavat pyrkimään samalla pääsykokeella saman sisältöisiin koulutusohjelmiin eri yliopistois- sa Korkeakouluihin kiintiöistä ensimmäistä kertaa hakeville tulee luopua Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoi- mipisteiden sijaan Siirtymisille korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä tulee asettaa valtakunnalliset stan- dardit Opintotukea rajoittavat tulorajat tulee poistaa. Opintotuki tulee jatkossa määräytyä opintosuoritusten mukaisesti. Kuntapolitiikka Kuntien velkaantumisen kasvuvauhti on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut ennätyksel- lisen rajua. Yksinään viime vuonna yhteenlaskettu lainakanta kasvoi prosenttia edellis-

6 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA vuoteen nähden ja kokonaisuudessaan kuntakentän velkataakka nousi miljardiin euroon. Pääsyy kiihtyneeseen velkaantumiseen on valtiovallan kuntien harteille holtittomasti lisää- mät velvoitteet ja lakisääteiset tehtävät ilman riittävän rahoituksen osoittamista. Yksinään viime vuosikymmenen aikana kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kaksinkertaistunut ja nykyisin niitä on jo yli puolituhatta. Kuntatalouden tulevaisuudennäkymät eivät niin ikään ole valoisat, sillä kuntiin kohdistuu kustannuspaineita ikääntymisen tuomien kasvavien pal- velutarpeiden myötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon saralla. Työrauhaa sekä luot- tamusta kuntien ja valtion välillä on häirinnyt raskaasti hallituksen historialliseksi nimeämä rakenneuudistus, joka on ajautunut hallituksen sisällä solmuun heti alkumetreillä. Kuntasektorin velkaantumisen taittaminen on aloitettava välittömästi Verotusoikeuden painopistettä siirretään valtiolta kunnille Kunnallisten palveluiden rahoitusperiaate kirjataan perustuslakiin Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä erityisestä viiden vuoden irtisanomisajasta luo- vutaan Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kunnan koko ei ole itseisarvo. Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin Vapaakuntakokeilu tulee viedä käytäntöön Julkiset kuntien ranking- listat otettava käyttöön Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat on saatava kuriin Ruotsin mallin mukainen palvelualoite on otettava käyttöön Kuntien väliselle kilpailulle asukkaista ja elinkeinoista ei tule luoda keinotekoisia es- teitä Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan Kuntayhtymät on saatettava paremmin omistajakuntien ohjauksen alaisuuteen Kuntien hankinta- ja kilpailuttamisosaamista on nostettava esimerkiksi it- hankkeiden osalta Kuntien on selvitettävä ja avattava julkisiksi tuottamiensa palveluiden yksikköhinnat. Hinta lisätään palvelusta omavastuuosuuden maksavan kuntalaisen saamaan kuittiin, jotta kuntalainen näkee palvelun todellisen vertailukelpoisen hinnan. Maa- ja metsätalouspolitiikka Maailman väestönkasvun myötä kansakunnat ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota väestönsä ruokahuollon turvaamiseen. Myös Suomen on tulevaisuudessa säilytettävä riittä- vä omavaraisuus ruoantuotannossa, mutta toistaiseksi meillä ei ole tarvetta hankkia maata viljelystarkoitukseen ulkomailta, kuten eräät valtiot ovat tehneet. Oman maatalouden suojelu on kuitenkin synnyttänyt kohtuuttoman tukibyrokratiakoneis- ton. Viljelijän tulisi saada tulonsa ensisijaisesti myymistään tuotteista, eikä tukihakulomak- keiden täyttämisestä. Euroopan unionin maataloustukien jakoperusteita on tasavertaistet- tava, kansallisista maataloustuista tulee luopua ja pitkällä aikavälillä tavoitteena on oltava markkinaehtoiseen maatalouteen siirtyminen. Suomen korkea ruoan hinta johtuu ennen kaikkea vähittäiskaupan keskittyneisyydestä. Vähäinen kilpailu nostaa kuluttajahintoja ja antaa kauppaketjuille mahdollisuuden sanella tuottajien hinnat. Alkutuottajille jäävää osuutta tuotteen loppuarvosta on lisättävä edistä- mällä vähittäiskaupan vapauttamista kilpailulle. Metsien moninaiskäyttöä on edistettävä, ja esimerkiksi jatkuvan metsänkasvatuksen mene- telmän kannattavuutta on syytä tutkia vaihtoehtona avohakkuille. Metsien luonnonvaroja on voitava hyödyntää monipuolisesti jokamiehenoikeuksien rajoissa, eikä metsästys- ja kalastusharrastuksia tule enää hankaloittaa tiukemmalla sääntelyllä.

7 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA Maatalouden kilpailukykyä parannetaan aloittamalla peltorakenneuudistus, jolla kas- vatetaan keskimääräisten peltolohkojen pinta- alaa. EU:n maataloustuet muutetaan maakohtaisesti ostovoimakorjatuksi tasatueksi. Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta. Valtion on päätöksillään edistettävä kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kesken. Maatalouden suorien investointitukien sijaan myönnetään investoinneille korkotu- kea. Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ympäristö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta. Pienpanimo- ja tilaviinituotteiden kuluttajamyyntiä koskevaa sääntelyä on vapautet- tava. Valtion omistamilta mailta on tarjottava lisää alueita metsästyskäyttöön. Jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta kaupallisen marjanpoiminnan osalta. Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen on turvattava jatkossakin. Alle - vuotiaat vapautetaan valtion kalastusmaksuista. Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. Elintarvikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä on merkittävä pakkauksiin. Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella Ruoan tuontitullit poistetaan asteittain Euroopan Unionin tasolla Ulko- ja eurooppapolitiikka Näemme, että Suomi voisi olla maailmalla kokoansa paljon suurempi ulkopoliittinen toimija. Suomen yleisiä vahvuuksiamme ovat olleet pitkäjänteisyys sekä yhteistyökyky. Lähimennei- syys on kuitenkin osoittanut, että tulevaisuudessa Suomen tulee lisäksi pystyä olemaan poliittisesti ketterä ja proaktiivinen. Meillä pitää olla myös sellaisia pitkäjänteisiä ja selkeitä ulkopoliittisia tavoitteita, jotka ovat yhteneväisiä sekä ministeriöiden että Euroopan parla- mentin jäsenten välillä ja tällä tavoin niitä voitaisiin edistää useilla eri rintamilla. Suomen tulee lisätä aloitteellisuuttaan Euroopan unionissa, sekä muilla kansainvälisillä foo- rumeilla, että jatkaa tietään kansainvälisten ihmisoikeuksien edistäjänä ja puolestapuhuja- na. Aktiivisuutta kansainvälisessä kaupankäynnissä on lisättävä vienninedistämisen sekä kauppasuhteiden edesauttamiseksi. Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä Euroopan unionin tulleja on purettava vapaakaupan edistämiseksi Pohjoismaista yhteistyötä lujitetaan entisestään, varsinkin puolustusasioissa. Euroopan unionin perussopimusten rikkominen tulee sanktioida Unionin tulee keventää säädösviidakkoaan. Euroopan unionin puolustusyhteistyötä tulee lujittaa Nuorisotakuuta ei tule laajentaa eurooppalaiseksi hankkeeksi Sisäpoliittinen valta ei saa perussopimusten vastaisesti siirtyä unionin päätöksente- koelimiin. Suomen tulee olla äänekkäästi mukana edistämässä kansainvälistä vapaakauppaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, koska markkinatalous on Suomen lisäksi kaikkien muidenkin edun mukaista. Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka Kokoomusnuorten oikeuspoliittiset periaatteet nojautuvat länsimaiseen oikeuskäsitykseen, jonka pohjana on yhdenvertaisuusperiaate. Yksinkertainen ja selkeä lainsäädäntö taas ta- kaavat kansalaisen oikeudet. Oikeudenkäytössä langetettujen tuomioiden tulee perustua

8 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA vain ja ainoastaan itse tekoon tai teon yritykseen, eikä sen taustalla oleviin mahdollisiin motiiveihin. Esimerkiksi jonkin tietyn ryhmän tunteiden tai vakaumuksen oletettuun louk- kaamiseen perustuvia uhrittomia rikoksia ei tulisi lainsäädännössä olla. Kokoomusnuoret ajattelevat, että erityisesti yksityiseen omaisuudensuojaan ja yksilön koskemattomuuteen kohdistuvista rikoksista tulisi tuomita nykykäytäntöä tiukemmin. Suomen turvallisuuspolitiikan tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen ja vahvaan kansal- liseen puolustukseen, jonka uskottavuus on vahvistettu ja taattu sotilasliitto NATO:n jäse- nyydellä. Keskeisessä asemassa ovat myös isänmaallisuus ja vahva maanpuolustustahto, joiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tulee tehdä kaikki mahdollinen. Potentiaalisten krii- sien skaala on nykymaailmassa laaja ja monipuolinen, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei pe- rinteisten geopoliittisten kriisien eskaloitumista voida pois sulkea. Viime vuosina Venäjän asevoimat ovat vahvistuneet ja tulevat vahvistumaan entisestään. Vaikka kyseessä onkin alennustilassa olleen armeijan modernisoinnista, on se kuitenkin huolestuttava kehitys- suunta Itämeren lähialueella, koska Suomen tapaan muut pohjoismaat ovat hiljalleen alasajaneet puolustusvoimiaan. Muista länsimaihin kohdistuvista turvallisuuspoliittisista keskeinen on edelleen islamistinen/jihadistinen terrorismi, jonka vaara nykyisin tulee Al- Qaida mielisistä franchise- soluista ja ns. yksinäisistä susista, joita ideologia on vain innoitta- nut. Suomestakin on lähdetty taistelemaan Syyriaan islamistien puolelle, joten Suomeen palaavien islamististen militanttien muodostama uhka tulee ottaa huomioon. Tämän vuoksi Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii, että Pohjois- Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi Suomen puolustusvoimien tulevaisuus ja rahoitus on turvattava vuoden 0 jäl- keenkin. Uusiin nykyisen vaalikauden kaltaisiin "puolustusvoimauudistuksiin" ei ole maanpuolustuksella enää varaa Puolustuspolitiikassa tulee ottaa huomioon lähialueiden kehitys. Puolustusvoimat ovat muutakin kuin kriisinhallintaa varten Kyberturvallisuutta edistetään lisäämällä tietoturvakoulutusta ja kehittämällä kyber- puolustusta Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä Väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista annettavien vankeustuomioiden vähim- mäisarajoja on nostettava.suomessa tuomitaan liikaa vankeusajan marginaalin mi- nimin mukaan Ehdollisten vankeustuomioiden määrää väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista vähennettävä Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetettava Lautamiesjärjestelmä lakkautettava Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava. Uhritto- mia ajatusrikoksia ei tule olla Vähemmistövaltuutetun virka poistettava Ulkomaalaiset rikoksentekijät karkotettava välittömästi pois maasta Sakkojen muuntorangaistus vankeudeksi palautettava Törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitava Suomeen tulee perustaa poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin, joka kä- sittelee esimerkiksi ministerien mahdolliset väärinmenettelyt kansanedustajista koostuvan eduskunnan perustuslakivaliokunnan sijaan Paljousalennukset pois rangaistuksista. Yhdellä vankeustuomiolla ei tule sovittaa muita mahdollisesti langetettuja vankeustuomioita, eikä tutkintavankeutta tai muita aiempia vankeusvuosia tule vähentää langetetusta uudesta vankeustuomiosta. On väärin, että murhaaja voi sovittaa yhdellä elinkautisella mahdollisista muista murhis- ta tulevat elinkautiset Elinkautisesta armahtamista voi hakea vasta istutun vankilavuoden jälkeen Suomen tulee irtisanoutua Ottawan sopimuksesta

9 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA Energia- ja ympäristöpolitiikka Energiapolitiikan tulee olla erityisen pitkäjänteistä, sillä alan investoinnit ovat yleensä suu- ria. Sanotaankin, että energia- alalla kvartaali on vuotta. Kuitenkin kasvavat tuotantotuet ovat tekemässä energia- alasta samanlaista vain massiivisilla tuilla toimivaa toimialaa kuin maatalous. Suomen energiantuotannon tulee jatkossakin pohjata ensisijaisesti ydin- ja vesivoimaan, sillä ne ovat osoittautuneet sekä halvoiksi, vakaiksi että ekologisiksi tavoiksi tuottaa energi- aa. Ydinvoima ei kuitenkaan saa olla energiapoliittinen päätepiste, vaan tutkimukseen tulee panostaa ja erilaisia puhtaita tuotantomuotoja (esim. toriumreaktorit) ennakkoluulotto- masti kehittää. Päästökauppa on hyvä järjestelmä, jota EU on toteuttanut kehnosti. Päästökaupassa ainoa poliittinen päätös tulisi olla päästöoikeuksien määrä ja hinnan pitää määräytyä vapaasti markkinoilla. Backloading ja muut markkinoita sekoittavat toimet eivät ole kestävää ja en- nakoitavaa energiapolitiikkaa. Rakennettu omaisuus muodostaa % Suomen kansallisvarallisuudesta. Kasvava korjaus- velka on tällä hetkellä jopa 0 0 miljardia euroa. Rakennetun omaisuuden tilaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja sen ylläpitoon kannustaa. Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointien ja tuotekehitykseen EU:n päästökauppaa tulee maantieteellisesti laajentaa ja sen pyrkimyksiä yksinker- taistaa EU:n päästötavoitteita tulee kohdentaa maille, joiden päästötaso on korkein Eurooppalaista energiaturvallisuutta ja - kestävyyttä kehitetään useampia Euroopan ulkopuolisia energialinjoja hyödyntämällä sekä omavaraisuutta lisäämällä Windfall- vero tulee torpata Ydinvoimalupapäätökset siirretään työ- ja elinkeinoministeriölle ja kaikki turvallisuus- ym. määräykset täyttävät hakemukset hyväksytään. Jätteenpolttoa tulee lisätä, sillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän päästöjä ja pilaa- vat maaperää Rakennusvalvonnan määräystulkintojen tulee olla kunnittain yhteneviä Asuntojen pinta- alavaatimuksista tulee siirtyä markkinatarvepohjaiseen jakaumaan, jotta suurille kaupunkiseuduille saadaan lisää pienten asuntojen tuotantoa Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kir- jallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituk- sen ollessa aiheellinen Kuntien vanhentuneita yleiskaavoja tulee päivittää ja uusissa asemakaavoissa tulee välttää liiallista sääntelyä esimerkiksi rakenneratkaisuiden suhteen Rakennusten pakollisista energiatodistuksista luovutaan Liikenne- ja viestintäpolitiikka On huomattava, että Suomen kilpailukyky ja elinkeinoelämä on sidottuna toimivaan logis- tiikkaan, joka edellyttää uusia tiehankkeita ja tieverkon parantamista, mutta myös mahdol- lisimman kilpailukykyisiä kustannuksia logistiikassa. Yksityisautoilu on myös Suomen kaltai- sessa pitkien välimatkojen maassa välttämätöntä. Polttoaineen alati nouseva verotus on kiusa suomalaiselle autoilulle, samoin monet muut maksut ja maksuja aiheuttavat lakisää- teiset toimenpiteet. Veroluontoisia maksuja, kuten auto- ja käyttövoimaveroja tulisi alen- taa. Kun katsoo liikenteenkäyttäjiltä kerättävien verojen ja maksujen määrää ja vertaa tätä lii- kenneministeriön budjettiin, voi todeta, ettei Suomalainen liikenteenkäyttäjä saa koko ra-

10 Tavoiteohjelma 0 ASIAKIRJA halla siitä mistä maksaa. Lyhyellä aikavälillä liikennepolitiikan menot ja verotus tulisi saada tasapainoon. Tämän jälkeen ne tulisi optimoida sopivalle tasolle. Menokuri on ehdoton, mutta siitä voidaan joustaa. Verotus tulisi optimoida sopivan menotason arvoiseksi. Tästä eteenpäin tulisi alkaa löytämään keinoja koko liikenneverkon mahdolliselle yksityistämisel- le. Liikennepolitiikan budjetoiminen tulisi kuitenkin saada prosessiksi, joka olisi äärimmäi- sen epäpoliittinen ja tehokas. Viestintäpolitiikassa tärkeänä osa- alueena on Suomen kehitys tietoyhteiskuntana. Suomi on monilla mittareilla mitattuna jäänyt jälkeen maailman digitaalisessa uudistumisessa 000- luvulla. Erityisesti julkisen sektorin tavoitteet ovat olleet hajanaisia, keinot puutteellisia ja tietojärjestelmien yhteensopivuus ongelmallista. Suurin osa tietojärjestelmähankkeista on ylittänyt ajallisesti ja rahallisesti budjettinsa, eivätkä ne ole saavuttaneet niille asetettuja tavoitteita. Viestintäpolitiikan suurten eteenpäin katsovien linjojen lisäk- si kokoomusnuorille ensisijaisen tärkeät arvot, kuten sananvapaus ja yksityisyys, ovat verkkoaikakaudella joutuneet uhatuiksi. Haasteena on erityisesti rikolli- sen toiminnan ja materiaalin kitkeminen verkosta ilman, että kansalaisten perusoikeudet vaarantuvat. Taksi-, rautatie- ja linja- autoliikenne vapautetaan kilpailulle Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta Autoilijoilta perittäviä maksuja ja veroja vähennettävä Perusväylänpidon resursseja tulee korottaa, jotta liikenneverkkomme ei pääse rapau- tumaan Liikenneväyliä koskevan päätöksenteon tulee perustua kokonaishyötyyn, ei aluepoli- tiikkaan Tilaajasektorin asiantuntemusta tulee kehittää urakoitten sujuvoittamiseksi Suomi alkaa suunnitella yhteistyössä muiden maiden kanssa raideyhteyttä Jäämerelle Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen kasvatettua pakollista opetusmäärää lei- kataan. Liikenneturvallisuus taataan säätämällä ajokortin suorittamiseen liittyvien kokeiden vaikeus riittävälle tasolle. Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot ku- ten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin Viranomaisasiointi mahdollistetaan Internetissä kaikissa niissä asioissa, joissa fyysi- nen läsnäolo ei ole välttämätöntä Kaikenlainen Internetin sensurointi on lopetettava Sananvapaus ja yksityisyyden suoja turvataan lainsäädännöllä myös tietoverkoissa Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satelliittipaikannusjärjestelmää ei ote- ta käyttöön Moottoripyörille ei lisätä katsastusvelvollisuutta Promillerajaa ei tule alentaa maantie- eikä vesiliikenteessä Rangaistuksia törkeistä rattijuopumuksista tulee koventaa, esimerkiksi tuomitsemalla rikoksentekoväline, eli ajoneuvo, tai sen arvo valtiolle Suomessa ei oteta käyttöön autoilijoiden ruuhkamaksuja Käyttövoimavero poistetaan Mopojen nopeusrajoitusta nostetaan 0:een kilometriin tunnissa Talvirengaspakko poistettava Tekijänoikeuslakia uudistettava vastaamaan kansalaisten oikeustajua Kuorma- autokorttien ikärajat on palautettava kahdeksaantoista vuoteen ja ammatti- pätevyyden vaatimuksia on madallettava

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi HOPEALOHI 1 HOPEALOHI H U H T I K U U 2 0 1 5 Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2015

KESKUSTANUORTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2015 KESKUSTANUORTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2015 Keskustanuorten #suomikuntoon -teesit 2 Työllä ja investoinneilla nousuun 4 Tarkoitteisemman mukaista sääntelyä 4 Enemmän yrittäjiä 4 Enemmän työtä 5 Kasvua yrityksistä

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS.

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS. 2015 Sisällysluettelo Työ, turva ja toimeentulo Johdanto 3 Työ, turva ja toimeentulo 4 Murroksesta menestykseen 6 Viestit hallituksille TYÖ Tulevaisuussopimus 8 Muuttuva työelämä 13 Työn ja osaamisen liitto

Lisätiedot

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan KORJAUSLIIKE 1 Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE 2 Käännetään OSAAMINEN UUTEEN NOUSUUN 3 KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA vaikeinakin aikoina 4 Suomesta PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Neuvottelutulos HALLITUSOHJELMA 2003 Muutosvarauksin TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Hallitus aloittaa työnsä poikkeuksellisen vaativassa kansainvälisessä tilanteessa, joka luo

Lisätiedot

Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin. Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta

Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin. Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin toteuttajana Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Jälleenrakennetaan hyvinvointivaltio

Jälleenrakennetaan hyvinvointivaltio 1 Jälleenrakennetaan hyvinvointivaltio Vasemmiston vaaliohjelma 2015 1. Vähennetään työttömyyttä paremmalla talouspolitiikalla 2. Pienennetään tulo- ja varallisuuseroja sekä tukitaan verovuodot 3. Veroparatiisitaloudesta

Lisätiedot

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Hyväksytty 29.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Kansan parhaaksi...3 Johdanto...4 Sosialidemokratia - työn,

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista 27.-29.5.2010 Sisällysluettelo Sisäpoliittinen julkilausuma... 3 Eurooppa tarvitsee työtä - Eurooppa-poliittinen julkilausuma...

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot