2007_7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, :47 PM 7/2007. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007_7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, 2007 3:47 PM 7/2007. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, :47 PM 7/2007 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 11 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 2007_7lmu.fm Page 2 Tuesday, October 23, :47 PM Momentti 7/2007 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta (854/2007) HE 50/2007 vp LaVM 4/2007 Laki tuli voimaan Porin käräjäoikeus tuli toimivaltaiseksi käsittelemään ne Säkylän kunnassa sijaitsevassa Porin prikaatissa palvelevien tai palvelleiden tai niiden, joilla oli siellä velvollisuus palvella, vastaajien sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluivat lakkautetun Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 :n muuttamisesta (870/ /2007) HE 21/2007 vp TyVM 2/2007 Lait tulivat voimaan Lakeja muutettiin siten, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset voivat jälkeenkin käyttää sukupuolta vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä. Laki sosiaalihuoltolain 29b :n muuttamisesta (891/2007) ja laki kansanterveyslain muuttamisesta (892/2007) HE 34/2007 vp StVM 2/2007 Lait tulevat Lakeja muutetaan siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin on voitu käyttää sosiaalihuollon kotipalveluissa. Laki kirkkolain 25 luvun 8 :n muuttamisesta (902/2007) HE 40/2007 vp HaVM 4/2007 Laki tuli voimaan Kirkkolakiin lisättiin säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voidaan siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 54/2007 vp) laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan niin, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Laissa luetellaan ne lait, joissa säädettyjä tehtäviä tulee kuulumaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 55/2007 vp) sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaa rikoslain 11 lukua muutetaan siten, että ne nykyistä täsmällisemmin vastaavat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Uusia rikoksia ovat rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, joilla korvataan nykyiset ihmisoikeuksien loukkaamisrikokset poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Esimiesten ja alaisten vastuun jakautumista koskevat säännökset vastaavat paremmin Rooman perussääntöä. Esitys (HE 56/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi Sellaiset lainsäädännössä mainitut tehtävät muutetaan valtiovarainministeriön tehtäviksi, jotka kuuluvat nykyiselle sisäasiainministeriön kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikölle. Kuntaosasto sekä alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö siirtyvät tehtävineen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön vuoden 2008 alusta lukien. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 57/2007 vp) vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Vuoden 2008 verokevennyksiin liittyen tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä kasvatetaan. Eläketulon verotuksen keventämiseksi valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan. Verovelvolliselle, joka joutuu työn vuoksi pitämään kahta asuntoa, myönnetään uusi työasuntovähen- 2

3 2007_7lmu.fm Page 3 Tuesday, October 23, :47 PM nys tietyin edellytyksin. Opintorahavähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Verovapaaksi tuloksi säädetään se taloudellinen hyöty, jonka rikoksentekijä saa työstä, jonka hän tekemänsä rikoksen hyvittämiseksi tekee asianomistajan hyväksi. Tuloverolakiin otetaan säännös arvoosuusjärjestelmään kuuluvan omaisuuden luovutusjärjestyksestä. Lahjoitusvähennys laajennetaan koskemaan yliopistorahastoille annettuja lahjoituksia. Tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen annettujen vähennyskelpoisten lahjoitusten enimmäismäärät tarkistetaan. Lisäksi lahjoitusvähennyksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että vähennyskelpoisen lahjoituksen saaja voi asua myös muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan edustajan sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin johtajan verovastuusäännös muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Rahalaitosten tiedonantovelvollisuutta laajennetaan liittyen niiden säilyttämien arvopapereiden myyntiin. Niin sanotussa tutkijadirektiivissä tarkoitettujen oleskeluluvanhaltijoiden on mahdollista valita progressiivinen verotus kuten eräiden muidenkin Suomessa rajoitetusti verovelvollisten. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. Esitys (HE 58/2007 vp) laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Perintöveroasteikkoa muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotetaan 3400 eurosta euroon. Asteikon rakennetta muutetaan lisäksi siten, että vero on 10 prosenttia perintöosuuden euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia euroa ylittävältä osalta. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan 6800 eurosta euroon ja alaikäisyysvähennys 3400 eurosta euroon. Alaikäisyysvähennyksen soveltamisalaa rajoitetaan siten, että vähennykseen on oikeutettu vain sellainen perinnönjättäjän rintaperillinen, jolla lähinnä on oikeus periä perinnönjättäjä. Erillinen lahjaveroasteikko säädetään. Pienimmän verotettavan lahjan määrää korotetaan 3400 eurosta 4000 euroon kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Kolmas veroluokka poistetaan sekä perintöverotuksessa että lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan nyt kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä on ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena. Lisäksi laajennetaan ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisten, suoraan ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 59/2007 vp) arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä muutetaan. Lisäksi muutetaan arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolain osinkoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myös yhtiötä, jonka osakkeet on yhtiön suostumuksella otettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella, pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä. Arvopaperien julkisen kaupankäynnin verovapautta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä muutetaan siten, että verovapaus koskee säännellyllä markkinalla noteerattujen arvopaperien lisäksi myös arvopapereita, jotka on yhtiön suostumuksella otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Vaatimuksesta, jonka mukaan luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä, luovutaan ja verovapauden edellytykset määritellään uudelleen. Verovapaus edellyttää, että luovutus tapahtuu arvopaperinvälittäjän välityksin. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 60/2007 vp) laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien vero nousee 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 61/2007 vp) laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan siten, että energiatuotteista ja sähköstä kannettavaa valmisteveroa korotetaan keskimäärin noin 9,8 prosenttia. Veronkorotuksen painopiste on päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden käyttämissä polttoaineissa. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Lämmityksessä ja työkoneiden polttoaineena käytettäväksi tarkoitetulle biopolttoöljylle ehdotetaan valmisteverottomuutta. Biopolttoöljyn pientuottajille esitetään yksinkertaistettua valmisteveromenettelyä. Harrasteilmailun ja huviveneilyn polttoaineet sekä jäteöljy ehdotetaan verollisiksi polttoaineiksi. Huviveneilyssä käytetyn polttoaineen käyttökieltoa, sanktioita ja valvontaa koskevat säännökset sisältyvät lakiin yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Energiaverotukseen liittyviä veronpalautusmenettelyjä täsmennetään ja yksinkertaistetaan. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin tehdään lisäksi eräitä teknisluoteisia täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Momentti 3 Momentti 7/2007

4 2007_7lmu.fm Page 4 Tuesday, October 23, :47 PM Esitys (HE 62/2007 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2008 Talousarvion tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 45,1 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 43,1 miljardia euroa. Ylijäämä, 2,0 miljardia euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 8,4 prosenttia vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta. Valtion tuloverotusta kevennetään 330 miljoonalla eurolla tuloveroasteikon kahden prosentin inflaatiotarkistuksen lisäksi. Eläketulojen verotusta kevennetään korottamalla valtionverotuksen eläketulovähennystä. Perintöverotusta muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alarajaa korotetaan, puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä kasvatetaan ja perintöveroasteikkoa tarkistetaan. Alkoholi- ja energiaveroja korotetaan. Kokonaisuutena veroperustemuutokset vähentävät verotuloja nettomääräisesti 570 miljoonaa euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin. Siirto eläkerahastosta talousarvioon on miljoonaa euroa. Hallinnonalojen menot kasvavat vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta nimellisesti 6,5 prosenttia ja korkomenojen arvioidaan kasvavan 3,2 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 33,4 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 247 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 9,8 miljardia euroa ja ne vähenevät vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta 389 miljoonaa euroa. Kansaneläkkeitä ja eräitä muita etuuksia korotetaan. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta laajennetaan. Opintorahaa korotetaan. Vuonna 2008 ehdotetaan käynnistettäväksi kaksi uutta väylähanketta. Esitys (HE 63/2007 vp) laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta Syrjintää koskeva virkamieslain säännös saatetaan vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. voimaan viimeistään Esitys (HE 64/2007 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3a :n muuttamisesta Opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia muutetaan. Opintorahan kuukausimääriä korotetaan 15 prosentilla ja kuitenkin vähintään 16 eurolla. Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla. Lisäksi korotetaan 80 eurolla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle myönnettävän opintolainan valtiontakauksen määrää. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Opintorahan määrää ja valtiontakauksen suuruutta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta Esitys (HE 65/2007 vp) laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirretään sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 66/2007 vp) laiksi arkistolain 1 ja 14 :n muuttamisesta Arkistolakia muutetaan siten, että laista poistetaan säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että puolustushallinnon keskusarkistona toimiva Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta arkistolaitoksen yhteyteen. Lisäksi lakiin tehdään tekninen muutos, joka johtuu kansainvälisten suhteiden ja Euroopan asioiden tutkimuslaitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 67/2007 vp) laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 :n muuttamisesta Lakiin ammatillisesta koulutuksesta lisätään säännökset, jotka mahdollistavat oppisopimuksen tekemisen virkasuhteisten henkilöiden kanssa niin sanottuna virkamiehen oppisopimuksena. Nykyisin oppisopimus on mahdollista tehdä vain määräaikaisena työsopimuksena tai yrittäjän oppisopimuksena. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 68/2007 vp) laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vanhentunut vapaakappalelainsäädäntö uudistetaan vastaamaan viestintäympäristön ja tietoyhteiskunnan kehitystä. Samalla kulttuurihistoriallista arkistointia koskevat säännökset sisällytetään uuteen lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Kulttuuriaineistojen arkistointi laajennetaan verkkoaineistoihin sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Suomen elokuva-arkistosta muodostetaan Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, jonka tehtävät kattavat myös televisio- ja radio-ohjelmien arkistoinnin. Tekijänoikeuslakiin ja yliopistolakiin tehdään teknisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 69/2007 vp) laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta Helsingin eurooppalaisesta koulusta säädetään lailla. Esitys liittyy Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston väliseen toimipaikkasopimukseen, jonka mukaan Suomen hallitus tukee hanketta Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidun koulun perustamiseksi Helsinkiin. Helsingin eurooppalainen koulu olisi valtion koulu ja sen perustaminen mahdollistaa Eurooppa-koulujen koulutusrakenteen ja opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittamisen Suomessa. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Valtioneuvoston lausuma; Koska 4

5 2007_7lmu.fm Page 5 Tuesday, October 23, :47 PM Helsingin eurooppalaisen koulun kustannuksia ei pystytä vielä kaikilta osin arvioimaan, hallitus varautuu mahdollisiin kehyksistä poikkeavien kustannusten tarkasteluun tulevissa talousarvioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Esitys (HE 70/2007 vp) laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että elintarvikelainsäädäntötehtävät keskitetään maa- ja metsätalousministeriöön ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaa vain maa- ja metsätalousministeriö. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 71/2007 vp) laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoiteta maataloustuotteiden vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä varten osoitetaan varat valtion talousarviossa. Maatalouden interventiorahaston lainanottoon liittyviä säännöksiä muutetaan siten, ettei rahaston lainoja enää oteta rahaston nimissä. Rahaston lainanottovaltuuden ylärajaa alennetaan 100 miljoonaan euroon. Lisäksi lakiin tehdään joitain Maaseutuviraston perustamisesta johtuvia muutoksia. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 72/2007 vp) laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilmaaluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää alennetaan 0,90 eurosta 0,80 euroon. Maksukertymä saatetaan näin vastaamaan valtion talousarvioehdotuksessa esitettyä. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 73/2007 vp) Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Helsingissä Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. Esitys (HE 74/2007 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7f :n muuttamisesta Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 75/2007 vp) laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 76/2007 vp) laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta Sairausvakuutuslaissa olevaa palkan määritelmää muutetaan siten, että palkkana pidetään veronalaisen palkan sijasta ennakkoperintälaissa tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Samalla työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin lisätään aiemman viittaussäännöksen tilalle sairausvakuutuslakiin ehdotettua palkkaa asiallisesti vastaava palkan määrittely. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia selkeytetään myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidetä sairausvakuutuslaissa palkkana silloin, kun niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta palkkatulosta päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun perusteena koskevaa sairausvakuutuslain säännöstä muutetaan siten, että se koskee myös ulkomaille rajoitetusti verovelvolliselle maksettua palkkaa, jos henkilöllä ei ole työeläkelakien mukaista vakuutuspalkkaa. Jotta päiväraha voidaan vakuutuspalkan puuttuessa määrätä ulkomaantyötulon rahana maksettavan osan tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan palkan perusteella, päivärahan perusteena olevana palkkana pidetään myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 :ssä tarkoitettua palkkaa ja kyseisen lain 3 :ssä tarkoitettua esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaista korvausta sekä tuloverolain 77 :ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta ra- Momentti 5 Momentti 7/2007

6 2007_7lmu.fm Page 6 Tuesday, October 23, :47 PM hana maksettavaa osaa. Lisäksi tehdään eräitä lakiteknisiä korjauksia. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 77/2007 vp) laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Vuorotteluvapaalain voimassaoloa muutetaan siten, että se jatkuu saakka. Lisäksi vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja työssäoloedellytystä ja vuorottelukorvauksen perusteena olevan palkkatulon määrittämistä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 78/2007 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 :n muuttamisesta Määräaikainen starttirahakokeilu vakinaistetaan. Kokeilussa starttirahaa on voitu myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennetään 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 79/2007 vp) laiksi asumistukilain 11 :n muuttamisesta Asumistukijärjestelmä siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan lukien. Siirto edellyttää asumistukilain 11 :n muuttamista niin, että ympäristöministeriötä koskevat asumistukilaissa olevat maininnat korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 80/2007 vp) laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettavalla lailla kumotaan nykyinen laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991). Lailla määritellään eduskunnan ja valtioneuvoston toimivallanjako ja menettelytavat valtion yhtiöomistusta ja omistajaohjausta koskevissa päätöstilanteissa. Laki on nykyistä selkeämpi ja täsmällisempi. Laki parantaa omistajaohjauksesta vastaavan viranomaisen toimintamahdollisuuksia sekä lisää valtioneuvoston ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön vaihtoehtoja päätöstilanteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 81/2007 vp) terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34a luvun muuttamisesta Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa määrätään rangaistaviksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat johtaa terrorismirikoksiin. Sopimuksessa kriminalisoidaan kolme uutta tekomuotoa: julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin. Sopimuksessa määrätään myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin muista toimista terrorismin ehkäisemiseksi. Esitys (HE 82/2007 vp) laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 :n muuttamisesta Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia muutetaan siten, että kihlakunnanvirastojärjestelmästä luovutaan vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanvirastot lakkautetaan ja virastojen yhteinen henkilöstö siirtyy poliisilaitosten, ulosotto- ja syyttäjänvirastojen tai maistraattien palvelukseen. Kihlakuntajako säilyy kuitenkin toistaiseksi valtion paikallishallintoviranomaisten toimialajakojen perustana. Lisäksi rekisterihallintolakiin tehdään kihlakuntajärjestelmän purkamisen aiheuttamat muutokset. Samalla valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettuun lakiin ja rekisterihallintolakiin tehdään muutokset, jotka liittyvät eräiden tehtävien siirtämiseen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 83/2007 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 :n muuttamisesta Laeilla säädetään valtionosuusprosenteista, jotka määrittelevät valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon koko maan tasolla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa ja kirjastossa vuosina Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako säilyy nykyisellään. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentin suuruuteen vaikuttavat myös hallitusohjelmaan perustuvat palveluiden kehittämiseen liittyvät määrärahalisäykset sekä eräät kustannustenjaon tarkistukseen kuulumattomat valtion ja kuntien väliset rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät asiakasmaksu-uudistukseen ja avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamiseen. Lisäksi vuonna 2008 toteutettavien veromuutosten vaikutus kuntien verotuloihin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia. Museota, teatteria tai orkesteria ylläpitävien arvonlisäverovelvollisten yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden yksikköhintaa ei enää koroteta valtionosuuslaskennassa. Kunnille vuosina myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 84/2007 vp) laiksi päästökauppalain muuttamisesta Lailla pannaan täytäntöön EY:n komission päästökauppakauden kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin. 6

7 2007_7lmu.fm Page 7 Tuesday, October 23, :47 PM Esitys (HE 85/2007 vp) laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta Apteekkimaksusta annetun lain 2 muutetaan siten, että apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2004 vuoteen Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on arviolta noin 6,4 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. Esitys (HE 86/2007 vp) laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa olevat palkkasummarajat, joiden perusteella suurtyönantajan omavastuumaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät yhdenmukaistetaan. Samalla palkkasummarajoja korotetaan ja niitä tarkistetaan vuosittain työeläkelain mukaisella palkkakertoimella. Palkkasummanrajan korottamisen johdosta työttömyysvakuutusmaksut määritellään uudelleen. Alempi työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia ja sitä maksetaan vuonna 2008 palkkasumman ensimmäisestä eurosta. Tämän ylittävästä palkkasummasta maksu on 2,9 prosenttia. Tämän vuoksi työnantajan keskimääräinen maksu alenee 0,24 prosenttiyksiköllä, minkä vuoksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavasti alennetaan 0,58 prosentista 0,34 prosenttiin. Vuonna 2009 aletaan periä työnantajan omavastuumaksua. Maksuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin tehdään vähäisiä muutoksia, jotka helpottavat omavastuumaksun toimeenpanoa. Lisäksi toimeenpanoon liittyviä tietojen saantia ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus saada tietoja sekä työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen velvollisuus niiden luovuttamiseen laajenevat. Työnantajan lisäpäiväpäivämaksun käyttöönottoa siirretään vuodesta 2009 vuoteen Tämän vuoksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta vuonna 2002 annettua lakia muutetaan. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan Esitys (HE 87/2007 vp) laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,74 prosenttia vuonna Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 88/2007 vp) Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Kemikaaliviraston toimipaikkasopimus sisältää Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan soveltamista ja täydentämistä koskevia määräyksiä. EY:n erioikeuspöytäkirjasta välittömästi johtuvien erioikeuksien ja vapauksien lisäksi toimipaikkasopimus sisältää kahden vuoden siirtymäaikana viraston henkilöstön kotitaloushankintoja koskevan arvonlisäverohelpotuksen, vapautuksen autoverosta sekä pääjohtajan ja johtajien diplomaattistatukseen sisältyvät erioikeudet ja vapaudet. Esitys (HE 89/2007 vp) laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 :n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Rikosseuraamusvirasto vahvistaa jatkossa työjärjestyksensä itse oikeusministeriön sijasta. Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoitteluperusteista säädetään valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen. Työtoiminnan suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, mutta hintoja voidaan vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että hinnat vastaavat käypää hintatasoa. Vastaavasti voidaan alentaa laitosmyymälöiden tuotteista perittävää käypää hintaa kuitenkin siten, että hinta kattaa vähintään tuotteen hankintakustannukset. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 90/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi Sisäasiainministeriöön muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa Ulkomaalaisvirasto. Työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirretään työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimin ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimin tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Samalla Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 91/2007 vp) maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaan maatalousyrittäjä voi luopua ennen vanhuuseläkeikää maataloudesta toteuttamalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen tai luovuttamalla peltonsa alle 55-vuotiaalle viljelijälle. EY:n valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi lakia muutetaan siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajan tulee olla alle 50- vuotias. Lisäksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin tehdään muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvio- Momentti 7 Momentti 7/2007

8 2007_7lmu.fm Page 8 Tuesday, October 23, :47 PM esitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 92/2007 vp) laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa olevat omaisuusoikeudet ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 93/2007 vp) laiksi väylämaksulain muuttamisesta Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennetaan keskimäärin kymmenellä prosentilla. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille painottaen lievästi kahteen parhaimpaan jääluokkaan kuuluvia aluksia. Lakiin lisätään alusyhdistelmän määritelmä ja tarkentavat säännökset alusyhdistelmän väylämaksun määräytymisestä. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 94/2007 vp) laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta Uuden työ- ja elinkeinoministeriön erittelyvirat perustetaan. Virkoihin sovelletaan niiden perustamisen jälkeen valtion virkamieslakia. Lailla säädetään valtakunnansovittelijan virkojen ja valtakunnansovittelijan virkaa hoitavan virkamiehen siirtymisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön erittelyvirat sekä sisäasiainministeriön yksi erittelyvirka lakkautetaan. Perustettavien virkojen täyttämiseen voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 95/2007 vp) kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kansaneläkkeeseen tehdään tammikuun alusta 2008 tasokorotus, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehdään myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa nostetaan väliaikaisesti euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuta asumistuen ylimääräistä tarkistusta. Lisäksi kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovutaan. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousee samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisiä korjauksia, jotka pääasiallisesti johtuvat kansaneläkelainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 96/2007 vp) Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavalta ja Slovakian tasavalta allekirjoittivat sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Slovakian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon, jotka koskevat ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioita. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Sopimusneuvottelut käytiin vuoden 2006 aikana. Esitys (HE 97/2007 vp) laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sallitaan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen muille kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Tilauskoulutusta voidaan järjestää ryhmälle, mutta ei yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen tilaajana voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 98/2007 vp) laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 :n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta Rautatievirastossa työskentelevät rautatieliikenteen lipuntarkastajat siirretään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan viranhaltijoiksi muuttamalla joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettua lakia. Joukkoliikenteen tarkastusmaksujen periminen ei kuulu Rautatieviraston ydintoimintoihin. Esitys (HE 99/2007 vp) alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2005 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 yleissopimus) VI liitteen muutokset. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. VI liitteen muutokset koskevat katsastuksia ja todistuskirjan myöntämistä. Lisäksi muutetun VI liitteen määräyksillä Pohjanmeren alue määritellään rikin oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Liitteen muu- 8

9 2007_7lmu.fm Page 9 Tuesday, October 23, :47 PM tokset tulivat kansainvälisesti voimaan Suomi on ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Esitys (HE 100/2007 vp) laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Säännöksiä kaapelitelevisioverkoissa verkkopalvelua tarjoavien teleyritysten velvoitteesta siirtää verkoissaan tietyt radio- ja televisio-ohjelmistot niihin liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen muutetaan. Muutos perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla annettuun direktiivin. Siirtovelvoitetta rajoitetaan nykyisestä siten, että maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuulu sen piiriin. Velvoitteen piiriin kuuluvat Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisioja radio-ohjelmistot. Jälkimmäisiä koskeva lain säännös ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi määräaikaiseksi siten, että sitä sovellettaisiin saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 101/2007 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c ja 10a :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden muuttamiseksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on jatkossa 82 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara nousee samalla 10 eurolla vähintään 90 euroon. Muutokset perustuvat kansaneläkelain muutokseen, jolla kansaneläkkeen maksamiseen liittynyt laitoshoitorajoitus poistetaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, kuten lasten päivähoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, metsätulo otetaan huomioon muista tuloista poiketen laskennallisesti. Varallisuusverotuksen poistuttua metsätulon perusteena on jatkossa verohallituksen vahvistama metsän keskimääräinen tuotto. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 102/2007 vp) laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 :n muuttamisesta Sotilasvammalakia muutetaan siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Korvauskäsittelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi sotilasvammalakia muutetaan lisäksi siten, että sotilasvammalain mukainen hautausapu voidaan maksaa sotainvalidin kuolinpesälle ilman erillistä hakemusta ja selvitystä suoritetuista hautauskustannuksista. Pykälästä poistetaan tarpeettomana maininta hautausavun suorittamisesta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 103/2007 vp) rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi Rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevat säännökset lisätään osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin. Suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskeva direktiivi (2005/56/EY) saatetaan voimaan Suomessa. Direktiivissä sallittuja sääntelymahdollisuuksia käytetään siten, että rajat ylittävän sulautumisen ja jakautumisen sääntely vastaa mahdollisimman pitkälti vastaavien kansallisten rakennejärjestelyiden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 104/2007 vp) laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta Lailla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta säädetään tutkimuslaitoksen tehtävistä ja johtamisesta. Taustalla on suunnitelma tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamisesta ja organisaation uudistamisesta. Laitosta johtaa ylijohtaja. Johtokunnasta luovutaan ja se korvataan neuvottelukunnalla. Tutkimuslaitoksen yksiköistä ei enää säädetä laissa, vaan niistä ja toiminnan muusta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään työjärjestyksessä. Esitys (HE 105/2007 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta Vaalilakia muutetaan siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Samassa yhteydessä vaalilakiin tehdään joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 106/2007 vp) laiksi väestötietolain muuttamisesta Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja ja tietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä koskevia säännöksiä muutetaan. Säännöksiin tehdään muun lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. Väestötietojärjestelmään talletetaan uutta edunvalvontavaltuutusta koskevat perustiedot. Maistraatin oikeutta päättää väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta laajennetaan. Maistraattien lisäksi osoitepalvelutehtävän hoitamiseen voivat osallistua sopimukseen perustuen myös muut viranomaiset ja yhteisöt. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 107/2007 vp) verontilityslain 13 :n muuttamisesta Yhteisöveron kuntien metsäveroosuuden määrittelyn lähtökohta on verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty metsävero-osuuden euromäärä, jota tarkistetaan vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti. Verontilityslain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 108/2007 vp) laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta Kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussään- Momentti 9 Momentti 7/2007

10 2007_7lmu.fm Page 10 Tuesday, October 23, :47 PM nöksen voimassaoloaikaa jatketaan hallitusohjelmassa mainitun mukaisesti. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalotai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverolain muutos on väliaikainen, ja lakia sovellettaisiin vuosina tapahtuviin luovutuksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun. Esitys (HE 109/2007 vp) laiksi valtion eläkelain muuttamisesta Valtion eläkelakiin otetaan ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 110/2007 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Arvonlisäverolakia muutetaan yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti käypää arvoa alempaa vastiketta vastaan tapahtuvat tavaran tai palvelun luovutukset verotetaan myyntinä eikä omana käyttönä. Veron perusteena pidetään vastikkeen sijasta käypää markkina-arvoa, jos myyjän ja ostajan välillä on etuyhteys. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä (865/2007) Asetus tulee Asetuksella säädetään, mistä kihlakunnista ulosottovirastot muodostuvat (toimialueet) ja mikä on kunkin ulosottoviraston nimi. Kaikkiaan maahan tulee 22 ulosottovirastoa. Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta (867/2007) Asetus tulee Oikeusapumaksu korotetaan 35 eurosta 70 euroon. Oikeusavun myöntämisen perusteita tarkistetaan elinkustannusten kohoamista vastaavasti. Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (874/ 2007) Asetus tuli voimaan Pöytäkirja ja laki (1212/2006) tulivat voimaan Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (875/2007) Asetus tuli voimaan Laki (1213/2006) tuli voimaan Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (885/2007) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään kansainvälisten vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevien ICAO-TI määräysten mukaisesti lähettäjän velvollisuudesta varmistua pakkausten soveltuvuudesta vaarallisille aineille, eräistä kuljetuksen suorittajan ohjeistusvelvollisuuksista sekä säteilyn raja-arvojen ylityksistä annettavista ilmoituksista ja raja-arvojen ylityksistä johtuvista muista toimenpiteistä. Asetuksessa säädetään lisäksi ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämien vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen oikeuttavien lupien ja muunlaisten kuljetusoikeuksien tunnustamisesta Suomessa, määräaikaiskoulutuksen jaksottelun joustavuuden lisäämisestä sekä viitataan yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annettuihin Euroopan Yhteisöjen säädöksiin. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) Asetus tuli voimaan siirtymäsäännöksin. Asetukseen otetaan lakia yksityiskohtaisemmat säännökset ajoneuvojen rekisteröinnistä, ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väliaikaisesta käytöstä liikenteessä sekä ajoneuvon ennakkoilmoituksesta ja rekisteröinnistä autokiinnitystä varten. Säännökset vastaavat asiallisesti pitkälti voimassa olevaa asetusta. Asetuksen rakennetta on kuitenkin muutettu. Asetuksessa on myös otettu huomioon ajoneuvolakiin hyväksytyt muutokset. Uusina asioina säädetään ajoneuvolakia tarkemmin ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja lopullisesta poistosta sekä niihin liittyvistä menettelyistä. Lisäksi voimassa oleviin säännöksiin tehdään vähäisiä sisällöllisiä muutoksia. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (894/2007) Asetus tuli voimaan Tyyppihyväksynnän hakemista ja myöntämistä sekä tyyppitietojen talletuksesta rekisteriin koskevia säännöksiä tarkennetaan. Tyyppirekisteriotetta koskevat maininnat asetuksesta poistetaan. Lisäksi rekisteröintikatsastusvelvollisuutta, ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen ilmoittamista sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen suorittamista koskevia säännöksiä tarkennetaan. Muutokset liittyvät ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (895/2007) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään ajoneuvon katsastusta koskevia muutoksia. Määräaikaiskatsastuksessa katsastusasiakkaalle annetaan uusi rekisteröintito- 10

2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:18 PM 1/2008. Sisältö

2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:18 PM 1/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 8/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 9 MIETINNÖT YM. 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 15. 21.11.2012/51 Liite Virallisen lehden numeroon 150/28.12.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot