2007_7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, :47 PM 7/2007. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007_7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, 2007 3:47 PM 7/2007. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 23, :47 PM 7/2007 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 11 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 2007_7lmu.fm Page 2 Tuesday, October 23, :47 PM Momentti 7/2007 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta (854/2007) HE 50/2007 vp LaVM 4/2007 Laki tuli voimaan Porin käräjäoikeus tuli toimivaltaiseksi käsittelemään ne Säkylän kunnassa sijaitsevassa Porin prikaatissa palvelevien tai palvelleiden tai niiden, joilla oli siellä velvollisuus palvella, vastaajien sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluivat lakkautetun Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 :n muuttamisesta (870/ /2007) HE 21/2007 vp TyVM 2/2007 Lait tulivat voimaan Lakeja muutettiin siten, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset voivat jälkeenkin käyttää sukupuolta vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä. Laki sosiaalihuoltolain 29b :n muuttamisesta (891/2007) ja laki kansanterveyslain muuttamisesta (892/2007) HE 34/2007 vp StVM 2/2007 Lait tulevat Lakeja muutetaan siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin on voitu käyttää sosiaalihuollon kotipalveluissa. Laki kirkkolain 25 luvun 8 :n muuttamisesta (902/2007) HE 40/2007 vp HaVM 4/2007 Laki tuli voimaan Kirkkolakiin lisättiin säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voidaan siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 54/2007 vp) laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan niin, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Laissa luetellaan ne lait, joissa säädettyjä tehtäviä tulee kuulumaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 55/2007 vp) sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaa rikoslain 11 lukua muutetaan siten, että ne nykyistä täsmällisemmin vastaavat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Uusia rikoksia ovat rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, joilla korvataan nykyiset ihmisoikeuksien loukkaamisrikokset poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Esimiesten ja alaisten vastuun jakautumista koskevat säännökset vastaavat paremmin Rooman perussääntöä. Esitys (HE 56/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi Sellaiset lainsäädännössä mainitut tehtävät muutetaan valtiovarainministeriön tehtäviksi, jotka kuuluvat nykyiselle sisäasiainministeriön kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikölle. Kuntaosasto sekä alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö siirtyvät tehtävineen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön vuoden 2008 alusta lukien. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 57/2007 vp) vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Vuoden 2008 verokevennyksiin liittyen tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä kasvatetaan. Eläketulon verotuksen keventämiseksi valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan. Verovelvolliselle, joka joutuu työn vuoksi pitämään kahta asuntoa, myönnetään uusi työasuntovähen- 2

3 2007_7lmu.fm Page 3 Tuesday, October 23, :47 PM nys tietyin edellytyksin. Opintorahavähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Verovapaaksi tuloksi säädetään se taloudellinen hyöty, jonka rikoksentekijä saa työstä, jonka hän tekemänsä rikoksen hyvittämiseksi tekee asianomistajan hyväksi. Tuloverolakiin otetaan säännös arvoosuusjärjestelmään kuuluvan omaisuuden luovutusjärjestyksestä. Lahjoitusvähennys laajennetaan koskemaan yliopistorahastoille annettuja lahjoituksia. Tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen annettujen vähennyskelpoisten lahjoitusten enimmäismäärät tarkistetaan. Lisäksi lahjoitusvähennyksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että vähennyskelpoisen lahjoituksen saaja voi asua myös muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan edustajan sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin johtajan verovastuusäännös muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Rahalaitosten tiedonantovelvollisuutta laajennetaan liittyen niiden säilyttämien arvopapereiden myyntiin. Niin sanotussa tutkijadirektiivissä tarkoitettujen oleskeluluvanhaltijoiden on mahdollista valita progressiivinen verotus kuten eräiden muidenkin Suomessa rajoitetusti verovelvollisten. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. Esitys (HE 58/2007 vp) laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Perintöveroasteikkoa muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotetaan 3400 eurosta euroon. Asteikon rakennetta muutetaan lisäksi siten, että vero on 10 prosenttia perintöosuuden euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia euroa ylittävältä osalta. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan 6800 eurosta euroon ja alaikäisyysvähennys 3400 eurosta euroon. Alaikäisyysvähennyksen soveltamisalaa rajoitetaan siten, että vähennykseen on oikeutettu vain sellainen perinnönjättäjän rintaperillinen, jolla lähinnä on oikeus periä perinnönjättäjä. Erillinen lahjaveroasteikko säädetään. Pienimmän verotettavan lahjan määrää korotetaan 3400 eurosta 4000 euroon kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Kolmas veroluokka poistetaan sekä perintöverotuksessa että lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan nyt kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä on ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena. Lisäksi laajennetaan ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisten, suoraan ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 59/2007 vp) arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä muutetaan. Lisäksi muutetaan arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolain osinkoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myös yhtiötä, jonka osakkeet on yhtiön suostumuksella otettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella, pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä. Arvopaperien julkisen kaupankäynnin verovapautta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä muutetaan siten, että verovapaus koskee säännellyllä markkinalla noteerattujen arvopaperien lisäksi myös arvopapereita, jotka on yhtiön suostumuksella otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Vaatimuksesta, jonka mukaan luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä, luovutaan ja verovapauden edellytykset määritellään uudelleen. Verovapaus edellyttää, että luovutus tapahtuu arvopaperinvälittäjän välityksin. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 60/2007 vp) laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien vero nousee 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 61/2007 vp) laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan siten, että energiatuotteista ja sähköstä kannettavaa valmisteveroa korotetaan keskimäärin noin 9,8 prosenttia. Veronkorotuksen painopiste on päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden käyttämissä polttoaineissa. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Lämmityksessä ja työkoneiden polttoaineena käytettäväksi tarkoitetulle biopolttoöljylle ehdotetaan valmisteverottomuutta. Biopolttoöljyn pientuottajille esitetään yksinkertaistettua valmisteveromenettelyä. Harrasteilmailun ja huviveneilyn polttoaineet sekä jäteöljy ehdotetaan verollisiksi polttoaineiksi. Huviveneilyssä käytetyn polttoaineen käyttökieltoa, sanktioita ja valvontaa koskevat säännökset sisältyvät lakiin yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Energiaverotukseen liittyviä veronpalautusmenettelyjä täsmennetään ja yksinkertaistetaan. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin tehdään lisäksi eräitä teknisluoteisia täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Momentti 3 Momentti 7/2007

4 2007_7lmu.fm Page 4 Tuesday, October 23, :47 PM Esitys (HE 62/2007 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2008 Talousarvion tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 45,1 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 43,1 miljardia euroa. Ylijäämä, 2,0 miljardia euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 8,4 prosenttia vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta. Valtion tuloverotusta kevennetään 330 miljoonalla eurolla tuloveroasteikon kahden prosentin inflaatiotarkistuksen lisäksi. Eläketulojen verotusta kevennetään korottamalla valtionverotuksen eläketulovähennystä. Perintöverotusta muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alarajaa korotetaan, puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä kasvatetaan ja perintöveroasteikkoa tarkistetaan. Alkoholi- ja energiaveroja korotetaan. Kokonaisuutena veroperustemuutokset vähentävät verotuloja nettomääräisesti 570 miljoonaa euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin. Siirto eläkerahastosta talousarvioon on miljoonaa euroa. Hallinnonalojen menot kasvavat vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta nimellisesti 6,5 prosenttia ja korkomenojen arvioidaan kasvavan 3,2 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 33,4 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 247 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 9,8 miljardia euroa ja ne vähenevät vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta 389 miljoonaa euroa. Kansaneläkkeitä ja eräitä muita etuuksia korotetaan. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta laajennetaan. Opintorahaa korotetaan. Vuonna 2008 ehdotetaan käynnistettäväksi kaksi uutta väylähanketta. Esitys (HE 63/2007 vp) laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta Syrjintää koskeva virkamieslain säännös saatetaan vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. voimaan viimeistään Esitys (HE 64/2007 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3a :n muuttamisesta Opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia muutetaan. Opintorahan kuukausimääriä korotetaan 15 prosentilla ja kuitenkin vähintään 16 eurolla. Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla. Lisäksi korotetaan 80 eurolla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle myönnettävän opintolainan valtiontakauksen määrää. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Opintorahan määrää ja valtiontakauksen suuruutta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta Esitys (HE 65/2007 vp) laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirretään sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 66/2007 vp) laiksi arkistolain 1 ja 14 :n muuttamisesta Arkistolakia muutetaan siten, että laista poistetaan säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että puolustushallinnon keskusarkistona toimiva Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta arkistolaitoksen yhteyteen. Lisäksi lakiin tehdään tekninen muutos, joka johtuu kansainvälisten suhteiden ja Euroopan asioiden tutkimuslaitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 67/2007 vp) laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 :n muuttamisesta Lakiin ammatillisesta koulutuksesta lisätään säännökset, jotka mahdollistavat oppisopimuksen tekemisen virkasuhteisten henkilöiden kanssa niin sanottuna virkamiehen oppisopimuksena. Nykyisin oppisopimus on mahdollista tehdä vain määräaikaisena työsopimuksena tai yrittäjän oppisopimuksena. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 68/2007 vp) laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vanhentunut vapaakappalelainsäädäntö uudistetaan vastaamaan viestintäympäristön ja tietoyhteiskunnan kehitystä. Samalla kulttuurihistoriallista arkistointia koskevat säännökset sisällytetään uuteen lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Kulttuuriaineistojen arkistointi laajennetaan verkkoaineistoihin sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Suomen elokuva-arkistosta muodostetaan Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, jonka tehtävät kattavat myös televisio- ja radio-ohjelmien arkistoinnin. Tekijänoikeuslakiin ja yliopistolakiin tehdään teknisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 69/2007 vp) laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta Helsingin eurooppalaisesta koulusta säädetään lailla. Esitys liittyy Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston väliseen toimipaikkasopimukseen, jonka mukaan Suomen hallitus tukee hanketta Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidun koulun perustamiseksi Helsinkiin. Helsingin eurooppalainen koulu olisi valtion koulu ja sen perustaminen mahdollistaa Eurooppa-koulujen koulutusrakenteen ja opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittamisen Suomessa. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Valtioneuvoston lausuma; Koska 4

5 2007_7lmu.fm Page 5 Tuesday, October 23, :47 PM Helsingin eurooppalaisen koulun kustannuksia ei pystytä vielä kaikilta osin arvioimaan, hallitus varautuu mahdollisiin kehyksistä poikkeavien kustannusten tarkasteluun tulevissa talousarvioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Esitys (HE 70/2007 vp) laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että elintarvikelainsäädäntötehtävät keskitetään maa- ja metsätalousministeriöön ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaa vain maa- ja metsätalousministeriö. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 71/2007 vp) laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoiteta maataloustuotteiden vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä varten osoitetaan varat valtion talousarviossa. Maatalouden interventiorahaston lainanottoon liittyviä säännöksiä muutetaan siten, ettei rahaston lainoja enää oteta rahaston nimissä. Rahaston lainanottovaltuuden ylärajaa alennetaan 100 miljoonaan euroon. Lisäksi lakiin tehdään joitain Maaseutuviraston perustamisesta johtuvia muutoksia. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 72/2007 vp) laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilmaaluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää alennetaan 0,90 eurosta 0,80 euroon. Maksukertymä saatetaan näin vastaamaan valtion talousarvioehdotuksessa esitettyä. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 73/2007 vp) Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Helsingissä Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. Esitys (HE 74/2007 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7f :n muuttamisesta Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 75/2007 vp) laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. Esitys liittyy valtion voimaan Esitys (HE 76/2007 vp) laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta Sairausvakuutuslaissa olevaa palkan määritelmää muutetaan siten, että palkkana pidetään veronalaisen palkan sijasta ennakkoperintälaissa tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Samalla työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin lisätään aiemman viittaussäännöksen tilalle sairausvakuutuslakiin ehdotettua palkkaa asiallisesti vastaava palkan määrittely. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia selkeytetään myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidetä sairausvakuutuslaissa palkkana silloin, kun niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta palkkatulosta päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun perusteena koskevaa sairausvakuutuslain säännöstä muutetaan siten, että se koskee myös ulkomaille rajoitetusti verovelvolliselle maksettua palkkaa, jos henkilöllä ei ole työeläkelakien mukaista vakuutuspalkkaa. Jotta päiväraha voidaan vakuutuspalkan puuttuessa määrätä ulkomaantyötulon rahana maksettavan osan tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan palkan perusteella, päivärahan perusteena olevana palkkana pidetään myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 :ssä tarkoitettua palkkaa ja kyseisen lain 3 :ssä tarkoitettua esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaista korvausta sekä tuloverolain 77 :ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta ra- Momentti 5 Momentti 7/2007

6 2007_7lmu.fm Page 6 Tuesday, October 23, :47 PM hana maksettavaa osaa. Lisäksi tehdään eräitä lakiteknisiä korjauksia. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 77/2007 vp) laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Vuorotteluvapaalain voimassaoloa muutetaan siten, että se jatkuu saakka. Lisäksi vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja työssäoloedellytystä ja vuorottelukorvauksen perusteena olevan palkkatulon määrittämistä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 78/2007 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 :n muuttamisesta Määräaikainen starttirahakokeilu vakinaistetaan. Kokeilussa starttirahaa on voitu myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennetään 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 79/2007 vp) laiksi asumistukilain 11 :n muuttamisesta Asumistukijärjestelmä siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan lukien. Siirto edellyttää asumistukilain 11 :n muuttamista niin, että ympäristöministeriötä koskevat asumistukilaissa olevat maininnat korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 80/2007 vp) laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettavalla lailla kumotaan nykyinen laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991). Lailla määritellään eduskunnan ja valtioneuvoston toimivallanjako ja menettelytavat valtion yhtiöomistusta ja omistajaohjausta koskevissa päätöstilanteissa. Laki on nykyistä selkeämpi ja täsmällisempi. Laki parantaa omistajaohjauksesta vastaavan viranomaisen toimintamahdollisuuksia sekä lisää valtioneuvoston ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön vaihtoehtoja päätöstilanteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 81/2007 vp) terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34a luvun muuttamisesta Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa määrätään rangaistaviksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat johtaa terrorismirikoksiin. Sopimuksessa kriminalisoidaan kolme uutta tekomuotoa: julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin. Sopimuksessa määrätään myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin muista toimista terrorismin ehkäisemiseksi. Esitys (HE 82/2007 vp) laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 :n muuttamisesta Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia muutetaan siten, että kihlakunnanvirastojärjestelmästä luovutaan vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanvirastot lakkautetaan ja virastojen yhteinen henkilöstö siirtyy poliisilaitosten, ulosotto- ja syyttäjänvirastojen tai maistraattien palvelukseen. Kihlakuntajako säilyy kuitenkin toistaiseksi valtion paikallishallintoviranomaisten toimialajakojen perustana. Lisäksi rekisterihallintolakiin tehdään kihlakuntajärjestelmän purkamisen aiheuttamat muutokset. Samalla valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettuun lakiin ja rekisterihallintolakiin tehdään muutokset, jotka liittyvät eräiden tehtävien siirtämiseen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 83/2007 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 :n muuttamisesta Laeilla säädetään valtionosuusprosenteista, jotka määrittelevät valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon koko maan tasolla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa ja kirjastossa vuosina Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako säilyy nykyisellään. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentin suuruuteen vaikuttavat myös hallitusohjelmaan perustuvat palveluiden kehittämiseen liittyvät määrärahalisäykset sekä eräät kustannustenjaon tarkistukseen kuulumattomat valtion ja kuntien väliset rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät asiakasmaksu-uudistukseen ja avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamiseen. Lisäksi vuonna 2008 toteutettavien veromuutosten vaikutus kuntien verotuloihin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia. Museota, teatteria tai orkesteria ylläpitävien arvonlisäverovelvollisten yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden yksikköhintaa ei enää koroteta valtionosuuslaskennassa. Kunnille vuosina myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 84/2007 vp) laiksi päästökauppalain muuttamisesta Lailla pannaan täytäntöön EY:n komission päästökauppakauden kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin. 6

7 2007_7lmu.fm Page 7 Tuesday, October 23, :47 PM Esitys (HE 85/2007 vp) laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta Apteekkimaksusta annetun lain 2 muutetaan siten, että apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2004 vuoteen Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on arviolta noin 6,4 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. Esitys (HE 86/2007 vp) laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa olevat palkkasummarajat, joiden perusteella suurtyönantajan omavastuumaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät yhdenmukaistetaan. Samalla palkkasummarajoja korotetaan ja niitä tarkistetaan vuosittain työeläkelain mukaisella palkkakertoimella. Palkkasummanrajan korottamisen johdosta työttömyysvakuutusmaksut määritellään uudelleen. Alempi työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia ja sitä maksetaan vuonna 2008 palkkasumman ensimmäisestä eurosta. Tämän ylittävästä palkkasummasta maksu on 2,9 prosenttia. Tämän vuoksi työnantajan keskimääräinen maksu alenee 0,24 prosenttiyksiköllä, minkä vuoksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavasti alennetaan 0,58 prosentista 0,34 prosenttiin. Vuonna 2009 aletaan periä työnantajan omavastuumaksua. Maksuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin tehdään vähäisiä muutoksia, jotka helpottavat omavastuumaksun toimeenpanoa. Lisäksi toimeenpanoon liittyviä tietojen saantia ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus saada tietoja sekä työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen velvollisuus niiden luovuttamiseen laajenevat. Työnantajan lisäpäiväpäivämaksun käyttöönottoa siirretään vuodesta 2009 vuoteen Tämän vuoksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta vuonna 2002 annettua lakia muutetaan. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan Esitys (HE 87/2007 vp) laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,74 prosenttia vuonna Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 88/2007 vp) Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Kemikaaliviraston toimipaikkasopimus sisältää Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan soveltamista ja täydentämistä koskevia määräyksiä. EY:n erioikeuspöytäkirjasta välittömästi johtuvien erioikeuksien ja vapauksien lisäksi toimipaikkasopimus sisältää kahden vuoden siirtymäaikana viraston henkilöstön kotitaloushankintoja koskevan arvonlisäverohelpotuksen, vapautuksen autoverosta sekä pääjohtajan ja johtajien diplomaattistatukseen sisältyvät erioikeudet ja vapaudet. Esitys (HE 89/2007 vp) laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 :n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Rikosseuraamusvirasto vahvistaa jatkossa työjärjestyksensä itse oikeusministeriön sijasta. Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoitteluperusteista säädetään valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen. Työtoiminnan suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, mutta hintoja voidaan vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että hinnat vastaavat käypää hintatasoa. Vastaavasti voidaan alentaa laitosmyymälöiden tuotteista perittävää käypää hintaa kuitenkin siten, että hinta kattaa vähintään tuotteen hankintakustannukset. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 90/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi Sisäasiainministeriöön muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa Ulkomaalaisvirasto. Työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirretään työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimin ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimin tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Samalla Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 91/2007 vp) maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaan maatalousyrittäjä voi luopua ennen vanhuuseläkeikää maataloudesta toteuttamalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen tai luovuttamalla peltonsa alle 55-vuotiaalle viljelijälle. EY:n valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi lakia muutetaan siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajan tulee olla alle 50- vuotias. Lisäksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin tehdään muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvio- Momentti 7 Momentti 7/2007

8 2007_7lmu.fm Page 8 Tuesday, October 23, :47 PM esitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 92/2007 vp) laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa olevat omaisuusoikeudet ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 93/2007 vp) laiksi väylämaksulain muuttamisesta Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennetaan keskimäärin kymmenellä prosentilla. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille painottaen lievästi kahteen parhaimpaan jääluokkaan kuuluvia aluksia. Lakiin lisätään alusyhdistelmän määritelmä ja tarkentavat säännökset alusyhdistelmän väylämaksun määräytymisestä. Esitys liittyy valtion Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 94/2007 vp) laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta Uuden työ- ja elinkeinoministeriön erittelyvirat perustetaan. Virkoihin sovelletaan niiden perustamisen jälkeen valtion virkamieslakia. Lailla säädetään valtakunnansovittelijan virkojen ja valtakunnansovittelijan virkaa hoitavan virkamiehen siirtymisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön erittelyvirat sekä sisäasiainministeriön yksi erittelyvirka lakkautetaan. Perustettavien virkojen täyttämiseen voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 95/2007 vp) kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kansaneläkkeeseen tehdään tammikuun alusta 2008 tasokorotus, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehdään myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa nostetaan väliaikaisesti euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuta asumistuen ylimääräistä tarkistusta. Lisäksi kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovutaan. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousee samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisiä korjauksia, jotka pääasiallisesti johtuvat kansaneläkelainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Esitys liittyy valtion Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 96/2007 vp) Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavalta ja Slovakian tasavalta allekirjoittivat sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Slovakian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon, jotka koskevat ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioita. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Sopimusneuvottelut käytiin vuoden 2006 aikana. Esitys (HE 97/2007 vp) laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sallitaan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen muille kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Tilauskoulutusta voidaan järjestää ryhmälle, mutta ei yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen tilaajana voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Lait on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 98/2007 vp) laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 :n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta Rautatievirastossa työskentelevät rautatieliikenteen lipuntarkastajat siirretään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan viranhaltijoiksi muuttamalla joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettua lakia. Joukkoliikenteen tarkastusmaksujen periminen ei kuulu Rautatieviraston ydintoimintoihin. Esitys (HE 99/2007 vp) alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2005 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 yleissopimus) VI liitteen muutokset. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. VI liitteen muutokset koskevat katsastuksia ja todistuskirjan myöntämistä. Lisäksi muutetun VI liitteen määräyksillä Pohjanmeren alue määritellään rikin oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Liitteen muu- 8

9 2007_7lmu.fm Page 9 Tuesday, October 23, :47 PM tokset tulivat kansainvälisesti voimaan Suomi on ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Esitys (HE 100/2007 vp) laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Säännöksiä kaapelitelevisioverkoissa verkkopalvelua tarjoavien teleyritysten velvoitteesta siirtää verkoissaan tietyt radio- ja televisio-ohjelmistot niihin liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen muutetaan. Muutos perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla annettuun direktiivin. Siirtovelvoitetta rajoitetaan nykyisestä siten, että maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuulu sen piiriin. Velvoitteen piiriin kuuluvat Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisioja radio-ohjelmistot. Jälkimmäisiä koskeva lain säännös ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi määräaikaiseksi siten, että sitä sovellettaisiin saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 101/2007 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c ja 10a :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden muuttamiseksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on jatkossa 82 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara nousee samalla 10 eurolla vähintään 90 euroon. Muutokset perustuvat kansaneläkelain muutokseen, jolla kansaneläkkeen maksamiseen liittynyt laitoshoitorajoitus poistetaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, kuten lasten päivähoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, metsätulo otetaan huomioon muista tuloista poiketen laskennallisesti. Varallisuusverotuksen poistuttua metsätulon perusteena on jatkossa verohallituksen vahvistama metsän keskimääräinen tuotto. Esitys liittyy valtion Esitys (HE 102/2007 vp) laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 :n muuttamisesta Sotilasvammalakia muutetaan siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Korvauskäsittelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi sotilasvammalakia muutetaan lisäksi siten, että sotilasvammalain mukainen hautausapu voidaan maksaa sotainvalidin kuolinpesälle ilman erillistä hakemusta ja selvitystä suoritetuista hautauskustannuksista. Pykälästä poistetaan tarpeettomana maininta hautausavun suorittamisesta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 103/2007 vp) rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi Rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevat säännökset lisätään osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin. Suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskeva direktiivi (2005/56/EY) saatetaan voimaan Suomessa. Direktiivissä sallittuja sääntelymahdollisuuksia käytetään siten, että rajat ylittävän sulautumisen ja jakautumisen sääntely vastaa mahdollisimman pitkälti vastaavien kansallisten rakennejärjestelyiden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 104/2007 vp) laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta Lailla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta säädetään tutkimuslaitoksen tehtävistä ja johtamisesta. Taustalla on suunnitelma tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamisesta ja organisaation uudistamisesta. Laitosta johtaa ylijohtaja. Johtokunnasta luovutaan ja se korvataan neuvottelukunnalla. Tutkimuslaitoksen yksiköistä ei enää säädetä laissa, vaan niistä ja toiminnan muusta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään työjärjestyksessä. Esitys (HE 105/2007 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta Vaalilakia muutetaan siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Samassa yhteydessä vaalilakiin tehdään joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 106/2007 vp) laiksi väestötietolain muuttamisesta Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja ja tietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä koskevia säännöksiä muutetaan. Säännöksiin tehdään muun lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. Väestötietojärjestelmään talletetaan uutta edunvalvontavaltuutusta koskevat perustiedot. Maistraatin oikeutta päättää väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta laajennetaan. Maistraattien lisäksi osoitepalvelutehtävän hoitamiseen voivat osallistua sopimukseen perustuen myös muut viranomaiset ja yhteisöt. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 107/2007 vp) verontilityslain 13 :n muuttamisesta Yhteisöveron kuntien metsäveroosuuden määrittelyn lähtökohta on verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty metsävero-osuuden euromäärä, jota tarkistetaan vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti. Verontilityslain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan Esitys (HE 108/2007 vp) laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta Kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussään- Momentti 9 Momentti 7/2007

10 2007_7lmu.fm Page 10 Tuesday, October 23, :47 PM nöksen voimassaoloaikaa jatketaan hallitusohjelmassa mainitun mukaisesti. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalotai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverolain muutos on väliaikainen, ja lakia sovellettaisiin vuosina tapahtuviin luovutuksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun. Esitys (HE 109/2007 vp) laiksi valtion eläkelain muuttamisesta Valtion eläkelakiin otetaan ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 110/2007 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Arvonlisäverolakia muutetaan yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti käypää arvoa alempaa vastiketta vastaan tapahtuvat tavaran tai palvelun luovutukset verotetaan myyntinä eikä omana käyttönä. Veron perusteena pidetään vastikkeen sijasta käypää markkina-arvoa, jos myyjän ja ostajan välillä on etuyhteys. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä (865/2007) Asetus tulee Asetuksella säädetään, mistä kihlakunnista ulosottovirastot muodostuvat (toimialueet) ja mikä on kunkin ulosottoviraston nimi. Kaikkiaan maahan tulee 22 ulosottovirastoa. Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta (867/2007) Asetus tulee Oikeusapumaksu korotetaan 35 eurosta 70 euroon. Oikeusavun myöntämisen perusteita tarkistetaan elinkustannusten kohoamista vastaavasti. Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (874/ 2007) Asetus tuli voimaan Pöytäkirja ja laki (1212/2006) tulivat voimaan Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (875/2007) Asetus tuli voimaan Laki (1213/2006) tuli voimaan Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (885/2007) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään kansainvälisten vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevien ICAO-TI määräysten mukaisesti lähettäjän velvollisuudesta varmistua pakkausten soveltuvuudesta vaarallisille aineille, eräistä kuljetuksen suorittajan ohjeistusvelvollisuuksista sekä säteilyn raja-arvojen ylityksistä annettavista ilmoituksista ja raja-arvojen ylityksistä johtuvista muista toimenpiteistä. Asetuksessa säädetään lisäksi ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämien vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen oikeuttavien lupien ja muunlaisten kuljetusoikeuksien tunnustamisesta Suomessa, määräaikaiskoulutuksen jaksottelun joustavuuden lisäämisestä sekä viitataan yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annettuihin Euroopan Yhteisöjen säädöksiin. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) Asetus tuli voimaan siirtymäsäännöksin. Asetukseen otetaan lakia yksityiskohtaisemmat säännökset ajoneuvojen rekisteröinnistä, ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väliaikaisesta käytöstä liikenteessä sekä ajoneuvon ennakkoilmoituksesta ja rekisteröinnistä autokiinnitystä varten. Säännökset vastaavat asiallisesti pitkälti voimassa olevaa asetusta. Asetuksen rakennetta on kuitenkin muutettu. Asetuksessa on myös otettu huomioon ajoneuvolakiin hyväksytyt muutokset. Uusina asioina säädetään ajoneuvolakia tarkemmin ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja lopullisesta poistosta sekä niihin liittyvistä menettelyistä. Lisäksi voimassa oleviin säännöksiin tehdään vähäisiä sisällöllisiä muutoksia. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (894/2007) Asetus tuli voimaan Tyyppihyväksynnän hakemista ja myöntämistä sekä tyyppitietojen talletuksesta rekisteriin koskevia säännöksiä tarkennetaan. Tyyppirekisteriotetta koskevat maininnat asetuksesta poistetaan. Lisäksi rekisteröintikatsastusvelvollisuutta, ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen ilmoittamista sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen suorittamista koskevia säännöksiä tarkennetaan. Muutokset liittyvät ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (895/2007) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään ajoneuvon katsastusta koskevia muutoksia. Määräaikaiskatsastuksessa katsastusasiakkaalle annetaan uusi rekisteröintito- 10

11 2007_7lmu.fm Page 11 Tuesday, October 23, :47 PM distuksen I osa, johon tulee katsastukseen liittyviä merkintöjä. Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jossa on edelleen kiinnitettyinä rekisterikilvet, voi viedä katsastukseen ja sieltä tarvittaessa edelleen korjaamolle ottamatta ajoneuvoa uudelleen liikennekäyttöön. Muutokset liittyvät ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (896/2007) Asetus tuli voimaan Asetusta muutetaan siten, että rekisteriin talletettavia tietoja lisätään. Uudet tiedot liittyvät ajoneuvon liikennekäytöstä poistoon, liikennekäyttöön ottoon ja lopulliseen poistoon sekä vakuutuksenottajatietoihin. Lisäksi ajoneuvoveroon liittyviä tietoja lisätään. Muutokset liittyvät pääosin ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. MIETINNÖT YM. Valmismatkatyöryhmän ehdotus Valmismatkoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä uudistaa. Uudistuksen piiriin kuuluisivat valmismatkalaki, joka koskee matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimussuhdetta ja laki valmismatkaliikkeistä, joka koskee matkanjärjestäjien rekisteröintiä ja velvollisuutta asettaa vakuus. Vakuus turvaa matkustajien paluukuljetukset ja ennakkomaksujen palautukset konkurssitilanteessa. Työryhmä ehdottaa valmismatkan määritelmän laajentamista niin, että myös Internetissä myytävät matkapaketit kuuluisivat valmismatkalainsäädännön ja vakuusturvan piiriin. Valmismatkoiksi katsottaisiin valmiiksi kootut, esimerkiksi lentokuljetuksen ja majoituksen sisältävät matkapaketit, joita tarjotaan yhteishintaan mm. verkkosivuilla tai matkatoimistoissa. Myös vaihto-oppilasmatkat ja kielimatkat katsottaisiin valmismatkoiksi. Valmismatkoina sen sijaan ei pidettäisi matkoja, jotka matkustaja itse kokoaa verkkosivuilla tai esitteissä tarjolla olevista erillisistä palveluista. Nykyiseen tapaan valmismatkat ja tilauslennolla tehtävät kuljetukset kuuluisivat vakuusturvan piiriin. Ehdotuksen mukaan vakuusturva koskisi myös reittilennoilla tehtävien kuljetusten järjestämistä. Lain piiriin tulisivat sellaiset yritykset, jotka eivät itse harjoita lentoliikennettä, vaan hankkivat kuljetukset lentoyhtiöiltä. Yritykset eivät kuitenkaan ole aina pystyneet järjestämään lentoja, joille ovat etukäteen myyneet lippuja. Matkustajille enemmän tietoa Työryhmä ehdottaa myös, että matkanjärjestäjien tiedonantovelvollisuutta lisättäisiin. Matkustajille olisi kerrottava, kuuluuko matka vakuusturvan piiriin. Lisäksi olisi kerrottava matkakohteen turvallisuusriskeistä sekä siitä, onko tarpeen ottaa vakuutus matkan mahdollisesta peruuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi silloin, kun peruuttamisoikeutta on rajoitettu. Matkatoimisto voisi rajoittaa matkustajan peruuttamisoikeutta, jos kyseessä on niin yksilöllinen matka, ettei sitä voisi myydä toiselle. Tavanomaisten seuramatkojen peruuttamisoikeutta ei voisi rajoittaa. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2008 aikana. Mietintö on osoitteessa Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/ Tyoryhmamietintojenarkisto/ Tyoryhmamietintoja2007/ Biopankkityöryhmän raportti Työryhmän raportissa ehdotetaan että Suomeen olisi perustettava biopankkeja, joiden tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisperäisiä biologisia näytteitä ja tietoja niistä tulevaa tutkimusta varten. Biopankkien näytteitä voisi sopimukseen perustuen käyttää myös kansanterveyttä edistävien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä esimerkiksi akateemisen tutkimuksen ja yritystoiminnan välisenä yhteistyönä. Näytekokoelmien organisointi biopankeiksi tehostaa tutkimusta ja kansanterveydelle tärkeiden uusien innovaatioiden kehittämistä. Se myös luo uusia yhteistyömahdollisuuksia toimijoiden välille, vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja selkeyttää kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen edellytyksiä. Loppuraportti on osoitteessa publishing/store/2007/10/ pr /passthru.pdf Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja rikosten ja häiriöiden ennaltaehkäisyä kehittävän työryhmän raportti Raportissa todetaan että viranomaisten välisessä yhteistyössä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemisen ongelmaksi muodostuvat usein tietojen vaihtoa ohjaavat säädökset. Käytännön yhteistyö edellyttää, että tietoa voidaan vaihtaa viranomaisten kesken silloin, kun lapsen tai nuoren etu sitä vaatii. Selvityksessään työryhmä pohti keinoja tehostaa viranomaisten välistä yhteistyötä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi. Erityisesti lasten ja nuorten ongelmiin tulisi puuttua varhain ennen ongelmien syvenemistä. Raportti on osoitteessa ASETETUT TOIMIELIMET Toimikunta kehittämään hallintolainkäyttöä Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan kehittämään hallintolainkäyttöä. Toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotukset oikeussuojan takeista viranomaisen passiivisuustilanteissa, hallintolainkäytön yleisten menettelysäädösten uudistamisesta sekä hallintotuomioistuintasojen aseman ja tehtävien selkiyttämisestä oikeussuojajärjestelmässä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta. Toimikunnan tulee antaa välimietintö viranomaisten passiivisuustilanteista mennessä ja hallintolain yleisten menettelysäädösten uudistamisesta vuoden 2009 loppuun mennessä. Toimikunnan toimikausi päättyy Työryhmä valmistelemaan lautamiesjärjestelmän uudistamista Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotusta lautamiesjärjestelmän käyttöalan supistamiseksi käräjäoikeuksissa. Nykyisin lautamiehet osallistuvat päätöksentekoon yleensä vain rikosasioissa. Riita-asioita käsiteltäessä lautamieskokoonpano on erittäin harvinainen. Hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmästä luovutaan muissa Momentti 11 Momentti 7/2007

12 2007_7lmu.fm Page 12 Tuesday, October 23, :47 PM kuin vakavissa rikosasioissa ja säästyneet varat käytetään pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Työryhmän toimeksiannon mukaan uudistus on toteutettava ihmisten oikeusturvaa vaarantamatta. Uuden lautamiesjärjestelmän on oltava yksiselitteinen. Käräjäoikeuden kokoonpanon tulee eri tilanteissa määräytyä mahdollisimman selkeästi jonkin yleisesti soveltuvan ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa jättävän mittapuun mukaan. Työryhmä selvittää ensinnäkin, mikä vaikutus lautamiesten käytölle olisi sillä, voidaanko syytteenalaisesta teosta tuomita enimmillään yli kahden, kolmen tai neljän vuoden vankeusrangaistus. Tämän pohjalta työryhmä laatii ehdotuksen lautamieskokoonpanon käyttöalasta sekä siitä, miten lautamieskokoonpano siitä luovuttaessa korvataan. Riitaasioissa lautamiehistä luovuttaisiin kokonaan: riita-asiat käsiteltäisiin asian laadun tai laajuuden mukaan yhden tai kolmen ammattituomarin muodostamassa kokoonpanossa. Ehdotuksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työryhmää johtaa lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea esitti mietinnössään vuonna 2003, että lautamiesten käyttöalaa rikosasioissa tulisi supistaa niin, että lautamiehet osallistuisivat vain sellaisten törkeiden rikosten käsittelyyn, joista seuraamuksena voi olla tuntuva vankeusrangaistus. Viime keväänä mietintönsä jättänyt oikeudenkäynnin kokonaiskeston lyhentämistä pohtinut työryhmä puolestaan katsoi, että lautamieskokoonpano olisi perusteltu ns. perinteisten vakavien rikosasioiden, kuten henkirikosten, törkeiden väkivaltarikosten tai törkeiden huumausainerikosten ratkaisukokoonpanona. Työryhmä yhtenäistämään maksujen välitystä EU-alueella Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan maksupalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on panna Suomessa täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivi, joka luo oikeudellisen perustan niin sanotulle yhtenäiselle eurooppalaiselle maksualueelle (SEPA). Yhtenäisillä säännöillä pyritään siihen, että kuluttajat ja yritykset voivat tehdä koko EU:n alueella maksuja yhtä vaivattomasti kuin kotimaassaan. Samalla avataan kilpailua uusille palveluille ja palveluntarjoajille. Maksupalveludirektiivi sisältää säännökset mm. hinnoittelun ja muiden palveluehtojen läpinäkyvyydestä, maksupalvelun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä maksutapahtuman toteuttamisesta. Se koskee pankkien ja kaikkien muiden maksupalvelulaitosten tarjoamia maksujen välityspalveluja, kuten tilisiirtoja, pankki- ja luottokorttimaksuja, suoraveloitusta sekä kännykällä maksamista. Merkittävä muutos nykyiseen on rajat ylittävien tilisiirtojen toteuttamisajan lyhentäminen ensin kolmeen päivään ja vuoden 2012 alusta lähtien yhteen päivään. Kotimaiset tilisiirrot on Suomessa jo nykyisinkin toteutettava yhdessä päivässä, mutta tilisiirto toiseen maahan kestää huomattavasti pitempään. Maksupalveludirektiivin täytäntöönpano edellyttää Suomessa laajaa uutta lainsäädäntöä. Nykyisin maksuvälityksestä ei ole kattavia säännöksiä, vaan toiminta perustuu pitkälti asiakkaan ja elinkeinonharjoittajan välisiin sopimuksiin sekä yleisiin varallisuusoikeudellisiin sääntöihin. Uudet säännökset koskevat maksujen välitystä sekä kotimaassa että Suomen ja toisen EU-maan välillä. Maksupalvelutyöryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöjohtaja Marjut Jokela oikeusministeriöstä. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua Valtionvarainministeriön asettama toinen työryhmä valmistelee samanaikaisesti sellaisia direktiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat mm. maksupalvelua tarjoavien laitosten toimilupia ja valvontaa. Työryhmät toimivat yhteistyössä. KORKEIN OIKEUS KKO:2007:74 Muutoksenhaku Oikeudenkäyntimenettely - Osatuomio Lainvalinta Käräjäoikeus oli työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa ratkaissut osatuomiolla kysymyksen siitä, sovelletaanko asiaan Suomen vai Belgian lakia. Sanottuun ratkaisuun oli annettu valitusosoitus. Kysymys siitä, oliko hovioikeus voinut tutkia ratkaisusta tehdyn valituksen. KKO:2007:75 Yrityssaneeraus - Valvoja Oikeudenkäyntikulut Käräjäoikeus oli saneerausohjelman seurantaa varten määrätyn valvojan hakemuksesta vahvistanut hänelle tehtävästä tulevan kohtuullisen palkkion ja korvauksen hänelle tehtävän hoitamisesta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista. Asiaan osalliset vastasivat itse heillä käräjäoikeudessa olleista oikeudenkäyntikuluista, mutta muutoksenhaun osalta hävinnyt osapuoli oli velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. YSL 87 4 mom YSL 89 2 mom KKO:2007:76 Tuomioistuimen toimivalta Oikeuspaikka Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Lehden toimitus ja painopaikka sijaitsivat eri käräjäoikeuksien tuomiopiireissä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla painopaikan tuomioistuimen ei katsottu olleen alueellisesti toimivaltainen käsittelemään yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevaa syytettä, joka perustui lehdessä julkaistun artikkelin sisältöön. (Ään.) ROL 4 luku 1 1 mom KKO:2007:77 Ajokielto Rangaistava teko Laillisuusperiaate Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö oli tätä rikosta edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Tieliikennelain 78 :n 1 momentin 1 kohdan mukaista kuuden kuukauden vähimmäisaikaa ei tullut soveltaa määrättäessä ajokieltoa. TLL 78 1 mom KKO:2007:78 Liikennerikos Rattijuopumus Pysäköitynä olleen auton oikeanpuoleisella etuistuimella istunut alkoholia nauttinut matkustaja oli yrittänyt käynnistyspainiketta painamalla käynnistää auton moottoria saadakseen lämpöä auton sisätiloihin. Koska auton vaihde ei ollut ollut vapaalla eikä käsijarru päällä, auto oli liikkunut 1,5 metriä käynnistysmoottorin voimalla. Matkustajan ei katsottu kuljettaneen autoa eikä näin ollen syyllistyneen rattijuopumukseen. RL 23 luku 3 1 mom 12

13 2007_7lmu.fm Page 13 Tuesday, October 23, :47 PM KKO:2007:79 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan lähestymiskiellon rikkomisista sakkorangaistukseen. Syyttäjän valituksesta hovioikeus kovensi rangaistuksen ehdottomaksi vankeudeksi toimittamatta pääkäsittelyä. Kun hovioikeudella ei ollut perustetta poiketa pääsäännöstä, jonka mukaan vastaajaa ei voida tuomita vankeusrangaistukseen, ellei häntä ole henkilökohtaisesti kuultu pääkäsittelyssä, asia palautettiin hovioikeuteen. ROL 8 luku 13 1 mom KKO:2007:80 Yrityssaneeraus Oikeudenkäyntimenettely Velkoja oli saneerausohjelmaehdotusta koskevassa lausumassa katsonut, ettei ohjelman kohta täyttänyt yrityksen saneerauksesta annetun lain 42 :n 1 momentin 5 kohdassa asetettua edellytystä. Velkoja ei ollut äänestänyt ohjelmaehdotuksen hyväksymistä vastaan. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että velkoja ei ollut menettänyt oikeuttaan valittaa käräjäoikeuden päätöksestä, jolla saneerausohjelma oli vahvistettu. Kysymys myös siitä, täyttikö saneerausohjelman sisältö laissa asetetut vaatimukset. YSL 42 1 mom 5 kohta YSL 55 1 mom 1 kohta KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2007:61 Asiakirjajulkisuus - Perukirja - Verotustiedot - Julkisuus - Salassapito - Tietojen antaminen etujen ja oikeuksien valvomiseksi - Tiedon tarve - Selvityksen riittävyys - Kihlalapsikanne A oli pyytänyt jäljennöstä perukirjasta kihlalapsikanteen nostamista varten. A:n katsottiin esittäneen riittävän selvityksen tarpeestaan saada perukirjan tietoja etujensa ja oikeuksiensa hoitamiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 13 :n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 4 1 mom. ja 13 1 mom. Laki avioliittolain voimaanpanosta 6 1 mom (21/1971) Perintökaari 2 luku 4 1 mom. (40/ 1965) Laki perintökaaren muuttamisesta 710/1975 HE 21/1994 vp laeiksi perintökaaren 20 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Ks. KKO:1979-II-89 ja KKO:1984-II- 41. KHO:2007:62 Vähittäiskaupan aukioloaika - Sunnuntai - Jouluaatto - Lääninhallituksen poikkeuslupa - Valitusoikeus - Liikkeenharjoittaja - Ammatillinen etujärjestö Lääninhallituksen tekemällä päätöksellä oli vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 :n 1 momentin nojalla sallittu ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittaminen jouluaattona sunnuntaina kello välisenä aikana koko läänin alueella. Yhdistys, joka toimi muun muassa vähittäiskaupan työntekijöiden ammatillisena etujärjestönä, ja läänin alueella vähittäiskauppaa harjoittava yhtiö valittivat lääninhallituksen päätöksestä hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta, koska yhdistyksellä ja yhtiöllä ei ollut valitusoikeutta asiassa. Korkein hallinto-oikeus lausui, että lääninhallituksen päätöksellä ei ollut asetettu yhdistykselle tai yhtiölle nimenomaisesti mitään velvollisuutta, rajoitusta tai kieltoa taikka evätty mitään oikeutta tai etua. Päätöksen ei muutoinkaan voitu katsoa kohdistuvan hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muutoksenhakijoihin. Lääninhallituksen päätöksellä ei myöskään ollut sellaista välitöntä vaikutusta muutoksenhakijoiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että niillä olisi hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentin nojalla ollut oikeus asianosaisina valittaa mainitusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää yhdistyksen ja yhtiön valitukset tutkimatta. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 1 2 mom., 2 1 mom. ja 3 1 mom. Hallintolainkäyttölaki 6 1 mom. KHO:2007:64 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen asiakirja - Asianosaisen tietojensaantioikeus - Telekuuntelu - Televalvonta - Esitutkinta - Viranomaisen valitusoikeus - Julkinen etu - Keskusrikospoliisi Keskusrikospoliisin haltuun oli tullut yli kaksi vuotta kestäneessä televalvonnassa ja puhelinkuuntelussa huomattava määrä käsittelemätöntä konekielistä tietoaineistoa. Aineistoa ei ollut käytetty hyväksi esitutkinnassa eikä sitä ollut liitetty esitutkintapöytäkirjaan eikä sen vuoksi myöskään käsitelty enempää. Aineistoa ei pidetty kokonaisuutena ja sellaisenaan viranomaisen asiakirjana, josta epäillyllä olisi ollut oikeus saada rikosasian asianosaisena tieto. Keskusrikospoliisilla oli oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla sen asianosaisen tietojensaantioikeutta koskevassa asiassa antama päätös oli kumottu ja asianosainen oikeutettu saamaan pyytämänsä tiedot. Ks. asiakirjan käsitteen osalta samansuuntaisesti KHO:2005:89, joka koskee takavarikossa viranomaiselle tullutta tietokoneen kiintolevyä. Hallintolainkäyttölaki 6 2 mom. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 3, 5, 11, 24 1 mom. ja 2 mom. 1, 3 ja 7 k sekä 33 Pakkokeinolaki 5 a luku 1 1 ja 2 k ja 8-13 Esitutkintalaki 41 Suomen perustuslaki 10 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 5 KHO:2007:69 Toimeentulotuki - Opiskelija - Maahanmuuttaja - Lukio-opinnot - Opintolaina - Käytettävissä olevat tulot Opintolainan ottamista lukio-opintojen rahoittamiseksi ei voitu edellyttää maahanmuuttajataustaiselta henkilöltä, kun otettiin lisäksi huomioon hänen muut olosuhteensa ja opiskelumenestyksensä. Opintolainan määrää ei siten voitu ottaa tulona huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Laki toimeentulotuesta 1 1 mom., 2 1 ja 2 mom. KHO:2007:70 Kirkollisasia - Kirkkoherran vaalin vaaliehdotus - Jatkovalitus - Valitusoikeus Hallinto-oikeus kumosi tuomiokapitulin kirkkoherran vaaliehdotusta koskeneen päätöksen siltä osalta kuin toiselle vaalisijalle asetettu ehdokas oli katsottu vaalikelpoiseksi. Kolmannelle vaalisijalle asetetulla ehdokkaalla ei ollut oikeutta hakea muutosta hallinto-oikeuden päätök- Momentti 13 Momentti 7/2007

14 2007_7lmu.fm Page 14 Tuesday, October 23, :47 PM seen valituksin. Myös hänen purkuhakemuksensa jätettiin tutkimatta puhevallan puuttumisen vuoksi. Kirkkolaki 24 luku 6 1, 2 ja 6 mom. Hallintolainkäyttölaki 68 KHO:2007:71 Purku - Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta - Hallintoasia - Korkeimman hallintooikeuden toimivalta - Tutkimatta jättäminen Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöstä koskevan purkuhakemuksen tutkiminen ei kuulunut korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 9 Laki työtuomioistuimesta 36 ja 37 Hallintolainkäyttölaki 58 ja 64 KHO:2007:72 Asiakirjajulkisuus - Verotustiedot - Viranomaisen valitusoikeus - Verohallitus - Sähköinen luovutus - Harkintavalta - Henkilörekisteri Verohallituksella oli oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla verotustietojen sähköistä luovuttamista koskevaan pyyntöön annettu Verohallituksen päätös oli kumottu ja pyytäjä oikeutettu saamaan tiedot sähköisessä muodossa. Valituksen tutkimista perusteltiin muun ohella sillä, että Verohallituksen valvottavana oli verotustietojen luovutusta koskevassa asiassa useiden yksityisten henkilöiden etu. Verohallitus oli hylännyt pyynnön saada verotuksen julkisia tietoja tietojen luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä rajoittavan julkisuuslain 16 :n 3 momentin nojalla. Hallinto-oikeus oli lausunut, ettei tietopyyntöä koskevaa hakemusta ollut voitu hylätä Verohallituksen päätöksessä mainituilla perusteilla ja oikeuttanut hakijan saamaan pyydetyt tiedot. Kun Verohallitus ei ollut käyttänyt sille julkisuuslain 16 :n 2 momentin nojalla tietojen sähköisen luovuttamistavan osalta kuuluvaa harkintavaltaa, ei hallinto-oikeus ollut voinut oikeuttaa hakijaa saamaan tietoja suoraan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella. Asia tuli palauttaa Verohallitukselle mainittuun 2 momenttiin perustuvan harkintavallan käyttämistä varten. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 2 ja 3 mom. sekä 33 1 mom. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 2 ja 5 1 mom. (1346/1999) Henkilötietolaki 9 Tietosuojadirektiivi 95/46/EY 6 artikla Hallintolainkäyttölaki 6 2 mom. KHO:2007:73 Valitusoikeus - Julkinen etu - Ajokorttilupa - Liikenneturvallisuus - Lääninhallitus - Poliisilaitos Kihlakunnan poliisilaitoksella tai lääninhallituksella ei ollut valitusoikeutta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ajokorttilupaa koskevassa asiassa, jossa hallinto-oikeus oli kumonnut poliisilaitoksen päätöksen. (Äänestys 3-2. Vähemmistö tutki lääninhallituksen valituksen.) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 ja 51 Tieliikennelaki (267/1982) 49, 70, 71 ja 106 a, Ks. myös ajokieltoa koskevat asiat KHO T 2790 ja T 2482 sekä opetuslupaa koskeva asia T 337. Verotusasiat KHO:2007:60 Elinkeinotulon verotus - Arvonlisävero - Veronalainen elinkeinotulo - Verollinen palvelu - Vastike - Ravintolan eteisvahtimestari - Työsuhde - Ei vapaaehtoiset palvelurahat - Vakiintunut verotuskäytäntö - Muuttuneet olosuhteet A Oy harjoitti ravintolatoimintaa ja sen tarkoituksena oli ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen eteisvahtimestareita, joiden tehtäviin kuului vastata asiakasturvallisuudesta ja palvella asiakasta tämän tarpeiden mukaan. Vahtimestarit saivat palkkansa asiakkailta saaminaan palvelurahoina. Palvelurahan määrä ilmoitettiin asiakkaalle näkyvällä paikalla, yleensä ravintolan eteisessä olevan vaatesäilytystilan läheisyydessä. Palveluraha oli korvaus vahtimestarin asiakkaalle suorittamista palveluista, kuten vaatteiden säilytyksestä ja taksin tilaamisesta. Käyttäessään edellä mainittuja palveluja asiakkaan oli suoritettava palveluraha. Palvelurahaa, jonka suuruuden A Oy oli määritellyt ennalta, pidettiin korvauksena A Oy:n asiakkaalle myymästä eteispalvelusta. Palvelun suoritti A Oy:öön työsuhteessa oleva vahtimestari, joka myös peri maksun asiakkaalta. Palvelurahaa pidettiin A Oy:n veronalaisena elinkeinotulona. Koska palvelurahat olivat vastiketta A Oy:n asiakkaalle suorittamasta eteispalvelusta, A Oy:n oli suoritettava niistä myös arvonlisäveroa. Sillä seikalla, että A Oy oli sopinut vahtimestarin palkkauksen muodostuvan palvelumaksuista, ei ollut asiassa merkitystä. Ennakkoratkaisu ajaksi Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 Arvonlisäverolaki 1 1 mom. 1 kohta ja 4 mom., 2 1 mom., 18 2 mom. ja 73 KHO:2007:63 Henkilökohtaisen tulon verotus - Peitelty osinko - Negatiivinen oma pääoma - Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi - Viimeisen tilikauden yksityisotot - Tilikauden voitto A:n yksityisliike oli muutettu tuloverolain 24 :n 1 momentin mukaisesti osakeyhtiöksi. A:n yksityisliikkeen voitto viimeisellä tilikaudella oli 5 009,54 euroa ja A:n yksityisnostot ,16 euroa. Oma pääoma oli yksityisliikkeen tilikauden päättyessä eli osakeyhtiön alkavassa taseessa negatiivinen yhteensä ,38 euroa. Kaupparekisteriviranomaista varten annetun asiantuntijalausunnon mukaan osakeyhtiölle tulevan omaisuuden arvo käyvin arvoin vastasi vähintään yhtiölle tulevaa osakepääomaa. Toiminimen oma pääoma oli muodostunut negatiiviseksi siten, että ensimmäiseltä toimintavuodelta 1999 tilikauden voitto oli ollut 20106,19 euroa ja yksityisnostot 28448,82 euroa (negatiivinen oma pääoma tilikauden päättyessä 8342,63 euroa). Verovuodelta 2000 tilikauden voitto oli vastaavasti ollut ,56 euroa ja yksityisnostot ,90 euroa (negatiivinen oma pääoma tilikauden päättyessä ,97 euroa) ja verovuodelta 2001 tilikauden voitto oli ollut ,13 euroa ja yksityisnostot ,92 euroa (negatiivinen oma pääoma tilikauden päättyessä 4 431,76 euroa). Hallinto-oikeus oli lukenut veroasiamiehen valituksesta A:n tuloksi perustetulta osakeyhtiöltä saatuna peiteltynä osinkona sen määrän, jolla toiminimen viimeisen tilikauden yksityisotot olivat ylittäneet tilikauden voiton eli ,68 euroa. Korkein hallinto-oikeus A:n valituksesta kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen voimaan lausuen perusteluinaan muun muassa seuraavaa. Asiassa ei ilmennyt, että yksityisnostot olisivat tapahtuneet juuri ennen yritysmuodon muutosta tai muutoin poikkeuksellisina erinä. Yksityisottojen määrä ei ole olennaisesti poikennut siitä, mitä yrityksestä oli aikaisempi- 14

15 2007_7lmu.fm Page 15 Tuesday, October 23, :47 PM na vuosina nostettu, vaikkakin määrä oli kuukausikohtaisesti laskettuna jonkin verran aikaisempaa suurempi. Määrä ei kuitenkaan ylittänyt sitä, mitä voidaan pitää tavallisena nostojen määränä yrittäjän toimeentuloa varten. Ei myöskään ilmennyt, että nostot olisi rahoitettu poikkeuksellisella tavalla tai nostojen määrä olisi kirjattu lainasaamiseksi yrittäjältä. Verovuosi Laki verotusmenettelystä 28 1 mom. ja 29 1 mom. KHO:2007:65 Arvonlisävero - Palvelun myynti - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Sanomalehti - Verkkolehti - On-line-sanomalehti - Sopimus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin - Direktiivin tulkintavaikutus Sähköinen sanomalehti katsottiin palveluksi, johon arvonlisäverolain 55 :n 1 momentin tilattuja sanomalehtiä koskevaa poikkeusta myynnin verollisuudesta ei ollut sovellettava. Arvonlisäverolaki 17, 55 1 mom., 68 a 3 mom. 3 k. Kuudes arvonlisäverodirektiivi 77/ 388/ETY 9 (2) (e) ja (f), 12 (3) (a) ja (c) art., 28 (2) (a) art. ja 28 l art. Neuvoston asetus (EY) N:o 1777/ (1) art. ja 23 art. KHO:2007:67 Verotusta koskeva asia - Veronkorotus - Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Suullinen käsittely Toimitetussa jälkiverotuksessa A:n oli katsottu saaneen asunto-osakkeiden luovutukseen liittyvän voitonjakosopimuksen perusteella voitonjakoa, jota A ei ollut ilmoittanut verotuksessaan. Voitonjako oli verotettu A:n pääomatulona, minkä lisäksi A:n suoritettavaksi oli määrätty markkaa veronkorotusta. A katsoi valituksessaan hallinto-oikeudelle, että hän ei ollut ollut tosiasiallisena sopijaosapuolena mainitussa sopimussuhteessa, vaan hänen entinen aviopuolisonsa oli A:n tietämättä käyttänyt A:n nimeä sopijaosapuolena ja väärentänyt A:n allekirjoituksia kysymyksessä oleviin sopimusasiakirjoihin. Tähän liittyen A pyysi, että hallinto-oikeudessa järjestettäisiin suullinen käsittely hänen todistajaksi nimeämänsä henkilön kuulemiseksi. Hallinto-oikeus ratkaisi asian suullista käsittelyä toimittamatta ja hylkäsi A:n valituksen pääasian osalta alentaen kuitenkin veronkorotuksen määrän markkaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että verovelvollisen veronkorotusta koskevan valitusasian yhteydessä esittämää suullisen käsittelyn järjestämistä koskevaa pyyntöä hallintolainkäyttölain mukaisesti ratkaistaessa oli otettava huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja sitä koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Näin ollen ratkaisun, jolla suullinen käsittely jätettiin hallintolainkäyttölain nojalla toimittamatta, tuli olla myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 38 :n 1 momentin, että hallinto-oikeus ei ollut voinut jättää toimittamatta A:n pyytämää suullista käsittelyä sillä perusteella, että suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamista varten. Verovuosi Suomen perustuslaki 21 Hallintolainkäyttölaki 38 Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla KHO:2007:68 Verotusta koskeva asia - Veronkorotus - Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Suullinen käsittely A:ta oli verotettu peitellystä osingosta ulkomaille rekisteröidyiltä Suomesta käsin toimineilta verokeidasyhtiöiltä saaduista etuuksista. A:n suoritettavaksi oli lisäksi määrätty veronkorotukset, joiden määriä oli asioiden myöhempien käsittelyvaiheiden jälkeen alennettu eri verovuosina alimmillaan markkaan ja enimmillään markkaan. A katsoi valituksessaan hallinto-oikeudelle muun ohella, että hän oli jo aikaisemmin luopunut omistuksestaan yhteen edellä mainituista verokeidasyhtiöistä ja että tällä perusteella peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä ei olisi tullut sanotulta osin verotuksessa soveltaa. Tähän ja myös muihin seikkoihin liittyen A pyysi, että hallinto-oikeudessa järjestettäisiin suullinen käsittely hänen todistajiksi nimeämiensä henkilöiden ja hänen itsensä kuulemiseksi. Hallinto-oikeus ratkaisi asian suullista käsittelyä toimittamatta ja hylkäsi pääasiallisilta osiltaan A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että verovelvollisen veronkorotusta koskevan valitusasian yhteydessä esittämää suullisen käsittelyn järjestämistä koskevaa pyyntöä hallintolainkäyttölain mukaisesti ratkaistaessa oli otettava huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja sitä koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Sen perusteella, mitä A oli asiassa esittänyt ja mistä seikoista hän oli halunnut tulla hallinto-oikeudessa suullisesti kuulluksi, ja kun toisaalta otettiin huomioon ne yksityiskohtaiset perusteet, joihin nähden hallinto-oikeus oli päättänyt jättää suostumatta A:n suullista käsittelyä koskevaan pyyntöön, korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei ollut ollut kysymys sellaisista asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisistä uskottavuuskysymyksistä, jotka olisivat edellyttäneet asian saattamista suulliseen käsittelyyn, ja asia oli tässä tilanteessa voitu ottaa ratkaistavaksi yksinomaan kirjallisen aineiston perusteella. Asiassa ei ollut jäänyt varteenotettavaa epäilystä siitä, että A:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin olisi tullut tältä osin loukatuksi. Edellä todettuun nähden ei asian ratkaisemisen kannalta ollut annettava painoarvoa yksinomaan suoritettavaksi määrättyjen veronkorotusten sinänsä huomattavalle määrälle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 38 :n 1 momentin, että hallinto-oikeus oli voinut vastoin A:n pyyntöä jättää asiassa toimittamatta suullisen käsittelyn sillä perusteella, että suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei ollut syytä muuttaa suullista käsittelyä koskevalta osalta. Verovuodet Suomen perustuslaki 21 Hallintolainkäyttölaki 38 Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla Ympäristöasiat KHO:2007:66 Rakennuslupa - Valitusluvan tarve - Valituslupa - Tutkimatta jättäminen - Valitusoikeus Hallinto-oikeus oli jättänyt valitusoikeuden puuttumisen perusteella tutkimatta valituksen rakennuslupaa koskevasta päätöksestä. Maankäyttö- ja rakennuslain 190 :n 3 momentin (1441/2006) mukaan muun ohella rakennuslupaa koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Kun hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta eikä näin ollen ollut muuttanut rakennusja ympäristölautakunnan päätöstä, Momentti 15 Momentti 7/2007

16 2007_7lmu.fm Page 16 Tuesday, October 23, :47 PM asia tutkittiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituslupa-asiana. Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 3mom. Hallintolainkäyttölaki 13 2 mom. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Liikkeen luovutus Päiväkotipalvelun tuottajan ja kunnan välinen määräaikainen sopimus päättyi, ja kunta teki tarjouskilpailun perusteella uuden määräaikaisen sopimuksen toisen palvelun tuottajan kanssa. Kysymys siitä, tapahtuiko kyseisten palvelun tuottajien välillä liikkeen luovutus. Kysymys myös ensin mainitun palvelun tuottajan korvausvelvollisuudesta kahdelle työntekijälle, joiden työsuhteet päättyivät palvelun tuottajan vaihdokseen liittyen. VL: Työturvallisuusrikos Oikeushenkilön rangaistusvastuu Yhteisösakko Yhtiön työkoneella työskennelleen työntekijän sormi oli leikkautunut poikki väärän työmenetelmän ja koneen puutteellisen suojauksen vuoksi. Kysymys yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon. VL: Tapaturmakorvaus Ammattitauti Kysymys siitä, voitiinko olkaluun ulomman sivunastan tulehdusta pitää todennäköisesti pääasiallisesti hakijan työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana. VL: Asunto-osakeyhtiö - Yhtiövastike - Vesimaksu - Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen Kysymys asunto-osakeyhtiön yhtiövastikkeen määräytymisperusteen muuttamisesta ja yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisesta sekä siitä, ketä vastaan yhtiöjärjestyksen kohtuullistamiskanne oli nostettava. VL: Törkeän varkauden yritys A oli anastamistarkoituksessa tunkeutunut asuttuihin rakennuksiin. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt törkeän varkauden yrityksiin. VL: Petos - Törkeä petos Ulkomaalainen A oli vääriä tietoja perhesuhteistaan esittämällä saanut itselleen ja lapsilleen oleskeluluvan. Maahan tultuaan hän oli samat väärät tiedot esittäen hakenut kaupungilta toimeentulotukea sekä Kansaneläkelaitokselta lapsilisää, kotihoidon tukea ja äitiysrahaa. Kysymys siitä, oliko A sanottuja etuuksia hakiessaan syyllistynyt törkeisiin petoksiin. VL: Sopimus - Sopimuksen syntyminen Kaupunki pyysi useilta yrityksiltä tarjoukset linja-autojen vuorokausihuoltotöistä ja perussiivouksesta. Kaupungin joukkoliikennelautakunta päätti hyväksyä A:n tarjouksen. A ilmoitti kaupungille, että tarjousta laadittaessa oli tapahtunut laskentavirhe. A kieltäytyi täyttämästä suoritusta tarjouksensa mukaisesti. Kysymys siitä, oliko sitova sopimus syntynyt. VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen Työntekijä oli ollut työnantajalleen syytä ilmoittamatta poissa työpaikaltaan yhtäjaksoisesti seitsemän päivää siten, että ajanjaksoon sisältyi arkilauantai ja sunnuntai, jotka eivät olleet työpäiviä. Kysymys siitä, miten työsopimuslain 8 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu seitsemän päivän ajanjakso on laskettava. VL: Oikeudenkäyntimenettely Väliintulo Kysymys oikeudesta väliintuloon velkasuhteeseen perustuvien saatavien vahvistamista koskevassa riitaasiassa. VL: Tapaturmakorvaus Kysymys polvivammojen korvaamisesta tapaturmavakuutuslainsäädännön perusteella. VL: Ehdonalainen vapaus - Jäännösrangaistus Rangaistuksen mittaaminen Kysymys jäännösrangaistuksen määräämisestä täytäntöön pantavaksi. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 191/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 :n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan verotusta koskevat kirkkolain sekä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 124/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 124/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin viiden euron suuruinen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

HE 149/2012 vp. tilityksiin.

HE 149/2012 vp. tilityksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta HE 258/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöstä

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

HE 107/2017 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg

HE 107/2017 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg HE 17/217 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Vero-osasto 3.1.217 Sisältö Työn verotus hallituskaudella Vuoden 218 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 72 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta oikeuteen saada aikuisopintorahaa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aikuisten

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT HE 123/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a :n kumoamisesta, valtionavustuksesta

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1981 vp; n:o 130 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 1982 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennys myönnettäisiin myös

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot