SISÄLLYS. N:o 33. Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 33. Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 33 Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 17 :n muuttamisesta Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a :ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kananmunien salmonellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta annetun verohallituksen päätöksen 11 :n muuttamisesta N:o 33 Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Valtioneuvosto on 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) 16 a ja 56 :n, sellaisena kuin niistä on 16 a 24 päivänä marraskuuta 1995 annetussa laissa (1318/95), sekä 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 :n 4 momentin, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (48/83), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt: 1 Opintolainan koron maksaminen Opintotukilain (65/94) ja kumotun opintotukilain (28/72) nojalla myönnetyn opintolainan erääntynyt korko maksetaan työttömyyden perusteella valtion varoista joko lainansaajalle tai suoraan pankkiin siten kuin tässä päätöksessä säädetään. 2 Koron maksamisen edellytykset Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksaminen valtion varoista edellyttää, että lainansaaja on ollut koronmaksukuukautta välittömästi edeltävän neljän kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 60 työpäivää työttömänä työnhakijana, työllisyyskoulutuksessa tai työmarkkinatuen saajana. Opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksaminen valtion varoista edellyttää, että lainansaaja on ollut neljän kuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 60 työpäivää työttömänä työnhakijana, työllisyyskoulutuksessa tai työmarkkinatuen saajana. Tarkastelujakso on neljän kuukauden yhdenjaksoinen aika, joka päättyy jäljempänä 5 :ssä mainittua säännöllistä koron maksupäivää edeltävän kalenterikuukauden viidentenätoista päivänä A

2 94 N:o 33 Työttömyyteen rinnastetaan 1 ja 2 momentissa säädettyä 60 päivän aikaa laskettaessa aika, jona lainansaaja on suorittanut asevelvollisuuttaan taikka saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, jos lainansaaja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi heti kotiuttamisen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden jälkeen. 3 Tulojen vaikutus koron maksamiseen Edellä 2 :ssä tarkoitetun työttömän henkilön opintolainan korko maksetaan, jos hänen veronalaiset tulonsa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuki mukaan lukien ovat 2 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna aikana keskimäärin enintään markkaa kuukaudessa. Jos hakijan perheessä on huollettavana hakijan omia, hänen puolisonsa tai hakijan kanssa yhteistaloudessa elävän henkilön alaikäisiä lapsia, ottolapsia tai kasvattilapsia, enimmäistuloraja on seuraava: lasten lukumäärä yksi... kaksi... kolme tai useampi... tuloraja 5300 markkaa 5500 markkaa 5850 markkaa. 4 Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn lainan koron hakeminen ja maksaminen Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään koron erääntymiskuukauden 20 päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos korko halutaan maksettavaksi suoraan siihen pankkiin, josta laina on myönnetty. Hakemukseen on liitettävä selvitys pankin velkomasta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään koron erääntymiskuukautta lähinnä seuraavien kahden kuukauden aikana. Korko voidaan maksaa lainansaajalle, jos hän on liittänyt hakemukseen alkuperäisen tositteen maksetusta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Jos korko vaaditaan maksettavaksi suoraan lainan myöntäneeseen pankkiin erääntymispäivän jälkeen, vaikka hakemusta ei ole tehty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, koronmaksun viivästymisestä aiheutuva viivästyskorko on lainansaajan maksettava. 5 Opintotukilain nojalla myönnetyn lainan koron hakeminen ja maksaminen Opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään 3 momentissa mainitun säännöllisen maksupäiväkuukauden viidentenä päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos korko halutaan maksettavaksi suoraan siihen pankkiin, josta laina on myönnetty. Hakemukseen on liitettävä selvitys pankin velkomasta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään seuraavan elokuun 15 päivänä ja toisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron maksamista koskeva hakemus viimeistään seuraavan helmikuun 15 päivänä. Korko voidaan maksaa lainansaajalle, jos hän on liittänyt hakemukseen alkuperäisen tositteen maksetusta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Jos korko vaaditaan maksettavaksi suoraan pankkiin 3 momentissa mainitun säännöllisen maksupäivän jälkeen, lainansaajan on maksettava koronmaksun mahdollisesta viivästymisestä aiheutuva viivästyskorko. Valtion varoista maksettavan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron säännöllinen maksupäivä on kesäkuun 15 päivä ja toisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron joulukuun 15 päivä. Korko voidaan maksaa myös muuna kansaneläkelaitoksen määräämänä maksupäivänä. 6 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

3 N:o Päätöksellä kumotaan opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella 4 päivänä elokuuta 1994 annettu valtioneuvoston päätös (725/94). Opintolainan korot voidaan maksaa suoraan pankille aikaisintaan säännöllisenä maksupäivänä kesäkuussa Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa kansaneläkelaitos. Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Neuvotteleva virkamies Leena Koskinen

4 96 N:o 34 Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 17 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996 Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), nojalla muuttanut 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen (1440/94) 17 :n 1 momentin 2 kohdan, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1995 annetussa päätöksessä (1625/95), seuraavasti: 17 Televerkon numerointimaksut 2) Operaattoritunnusmaksu: kolmenumeroinen kaukoliikennetunnus... neljänumeroinen kaukoliikennetunnus... viisinumeroinen kaukoliikennetunnus... kolmenumeroinen ulkomaanliikennetunnus mk mk mk mk neljänumeroinen ulkomaanliikennetunnus mk viisinumeroinen ulkomaanliikennetunnus mk Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996 Liikenneministeri Tuula Linnainmaa Hallitusneuvos Harri Pursiainen

5 97 N:o 35 Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1996 Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla lisännyt Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 23 päivän helmikuuta 1995 annetun ympäristöministeriön päätöksen (241/95) 2 :n 1 momenttiin uuden 6 kohdan, jolloin nykyiset 6 ja 7 kohdat siirtyvät 7 ja 8 kohdiksi, seuraavasti: 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat: 6) teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (1412/94) mukainen toimipaikan rekisteröinti: rekisteriin liittymismaksu markkaa, kuitenkin niin, että kun toimipaikassa on vähemmän kuin 50 työntekijää, maksu on markkaa; vuotuinen rekisterimaksu markkaa; 7) villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES-sopimus; SopS 45/76) mainittujen eläin- ja kasvilajien maahantuontia ja maastavientiä koskevien lupien ja todistusten käsittely: luvat 600 markkaa; todistukset 50 markkaa, kuitenkin niin, että samassa asiassa samalla kertaa annettavista todistuksista perittävä maksu on yhteensä enintään 600 markkaa; sekä 8) diaaritodistus ja -ote 50 markkaa. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1996 Ministeri Sinikka Mönkäre Ylitarkastaja Jukka Nurmio

6 98 N:o 36 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a :ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 5 a :n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1644/93), päättänyt: 1 Sairaanhoitona korvataan vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon käytettävät lääkärin määräämät ilman lääkemääräystä myytävät lääkkeet, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, sen mukaan kuin sairausvakuutuslain 9 :n 4 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä määrätään. 2 Seuraavat lääkevalmisteet korvataan sairausvakuutuslain 9 :n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti: Ulkustaudin hoitoon tarkoitetut lääkeaineet 1) Alsucral mikst 500 ml 2) Alsucral 500 mg purutabl 250 3) Alsucral 1 g purutabl 60, 120 4) Alsucral 1 g tabl 60, 120 5) Antepsin 1 g annosrakeet 60, 120 6) Antepsin mikst 600 ml, 120 x 5 ml 7) Antepsin 500 mg tabl 100, 250 8) Antepsin 1 g tabl 60, 120 9) Succosa mikst 600 ml, 120 x 10 ml Laksatiivit Insuliinit 1) Agiocur rakeet 2) Duphalac jauhe, mikst 3) Fiberform rakeet 4) Fiberform mix jauhe 5) Laxamucil rakeet 6) Levolac mikst 7) Loraga mikst 8) Lunelax jauhe 9) Metamucil jauhe 10) Vi-Siblin rakeet 11) Vi-Siblin-S rakeet 1) Actrapid injekt 2) Humulin Mix injekt 3) Humulin NPH injekt 4) Humulin Regular injekt 5) Humutard injekt 6) Humutard Ultra injekt 7) Insulatard Human injekt 8) Insulin Lyhyt injekt 9) Insulin MC Lente injekt 10) Insulin Pitkä injekt 11) Insulin Sekoite injekt 12) Isuhuman-Basal injekt 13) Isuhuman-Comb injekt 14) Isuhuman Infusat injekt 15) Isuhuman-Rapid injekt 16) Mixtard injekt 17) Monotard injekt 18) Protaphan injekt 19) Ultratard injekt 20) Velosulin Human injekt

7 N:o Antitromboottiset Muut tekniset lääkeaineet 1) Varidase jauhe valmisteet 1) Aqua sterilisata huuhteluneste 2) Aqua sterilisata infuusioneste Plasman korvikkeet ja 3) Aquasteril injekt/infuusioneste perfuusioliuokset 1) Glycin huuhteluneste 4) Steriili vesi huuhteluneste 2) Natr.chlorid.isoton. huuhteluneste Vitamiinit 1) Betolvex injekt, tabl 3) Natriumklorid inf 4) Natriumklorid huuhteluneste 2) B12-Vitamin tabl 3) Cohemin depot injekt 5) Natrosteril inf 4) Devitol tipat 5) Ekavitol tipat Ihon sienitautien 6) Jekovit tipat lääkkeet 1) Daktacort emulsiovoide 7) Neuramin injekt 2) Daktarin emulsiovoide, linimentti, 8) Neuvita tabl puuteri 9) Riboflavin tabl 3) Medizol emulsiovoide 10) Vitol kaps, tipat 4) Pimafucin emulsiovoide 5) Pimafucort emulsiovoide, voide, linimentti Pehmentävät ja suojaavat aineet Psoriaasilääkkeet 1) Calmuril emulsiovoide 2) Fenuril emulsiovoide 1) Alphosyl emulsiovoide, linimentti Ihonhoitoon käytettävät kortikosteroidit (pienin korvattava pakkauskoko 30 g tai 30 ml) 1) Apocort emulsiovoide 2) Basan-Corti liuos päänahkaan 3) Basan-Corti emulsiovoide, rasvainen voide 4) Calmuril-Hydrokortison emulsiovoide 5) Cortril liuos päänahkaan 6) Dermacort emulsiovoide 7) Hydrocortison emulsiovoide 8) Hydrocortison liuos päänahkaan 9) Mildison Crelo lotion 10) Mildison-fatty emulsiovoide 11) Nutracort emulsiovoide 12) Optiderm-S-lotion linimentti 13) Pantyson emulsiovoide 14) Septison emulsiovoide 15) Sibicort emulsiovoide 16) Uniderm emulsiovoide, voide 17) Uniderm linimentti Lääkesiteet Hengityselinten sairauksien lääkkeet Silmätautien lääkkeet Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet Muut lääkevalmisteet 1) Varitube voidesukka 1) Lecrolyn nenäsumute 2) Lomudal nasal nenäsumute 1) Enuclene silmätipat 2) Isopto Alkaline silmätipat 3) Isopto Plain silmätipat 4) Lecrolyn silmätipat 5) Liquifilm tears silmätipat 6) Viscotears silmätipat 1) Gyno-Daktarin emätinpuikot 2) Ovestin emätinpuikot, emätinvoide 3) Pausanol emätinvoide 1) Aminess tabl 2) Guarem rakeet 3) Resonium jauhe Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta lääkärin reseptiin tekemän diagnoosimerkinnän perusteella seuraavissa sairauksissa ja hoitoa vaativissa tiloissa: Rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt (esim. K90.3); ja Xerophthalmia (E50) 1) Aesol pill Pyridoksiiniriippuvuus (entsyymidefekti) ja siitä johtuvat pienten lasten kouristelut ja sideroblastianemia (D64.3); Dialyysihoito; Oksalaattivirtsatiekivet; Homokystinuria; ja Isoniatsidi (INH)-hoito Rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt (esim. K90.3); ja Keskosten puutostilat Dialyysihoito 1) Heksavit tabl 1) Equiday E kaps 2) Esol pill 3) Evitol tabl, tipat 4) Ido-E tabl 1) Ascorbin C-vitamin tabl 2) C-poretta poretabl 3) C-poretta Neo poretabl Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta lääkärin reseptiin tekemän merkinnän perusteella sairauden vaatiessa seuraavanlaista hoitoa: Pitkäaikainen pääasiassa parenteraalinen ravitsemus; ja Pitkäaikainen pääasiassa letkuruokinta 1) Beko forte tabl 2) B-Kombin Strong tabl 3) Kirivit futura tabl 4) Neurobion injekt, tabl 5) Neurobion forte tabl 6) Neurovitan tabl 7) Optivit tabl 8) Polybion forte tabl 9) Tioctan-S tabl 10) Trineurin injekt, tabl

8 100 N:o 36 Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta kliinisen alan erikoislääkärin tutkimukseen perustuvan lääkärinlausunnon B tai muun vastaavan selvityksen perusteella seuraavissa sairauksissa ja hoitoa vaativissa tiloissa: Selvät aliravitsemustilat (esim. E41); ja Vaikeat krooniset suoliston, maksan tai munuaisten 4 sairaudet (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) 1) Beko forte tabl 2) B-Kombin Strong tabl 3) Kirivit futura tabl 4) Neurobion injekt, tabl 5) Neurobion forte tabl 6) Neurovitan tabl 7) Optivit tabl Helsingissä 19 päivänä tammikuuta ) Polybion forte tabl 9) Tioctan-S tabl 10) Trineurin injekt, tabl 3 Edellä 1 ja 2 :ssä tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi korvataan näihin rinnastettavat apteekissa valmistetut lääkkeet sekä happi. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Tällä päätöksellä kumotaan sairausvakuutuslain 5 a :ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta 15 päivänä syyskuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (837/93). Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Nuorempi hallitussihteeri Pekka Humalto

9 101 N:o 37 Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle 10 päivänä marraskuuta 1995 antamansa päätöksen (1276/95) 5 :n 1 momentin seuraavasti: 5 Hakemus on jätettävä tuen myöntävälle viranomaiselle viimeistään 13 päivänä helmikuuta Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaan tehdyt hakemukset otetaan huomioon 4 :ssä tarkoitettuja hakemuksia käsiteltäessä. Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Kalastusneuvos Markku Aro A/7

10 102 N:o 38 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b :n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93): Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen: Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä MMMp toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta *)... 1/EEO/ Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen: MMM EEOp mehiläisten esikotelomädän vastustaminen... 2/EEO/ Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (90)1601. Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 Osastopäällikkö Saara Reinius Nuorempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen *) Neuvoston direktiivi 89/662/ETY; EYVL N:o L 395, , s. 13, neuvoston päätös 95/409/EY; EYVL N:o L 243, , s. 21, neuvoston päätös 95/411/EY; EYVL N:o L 243, , s. 29

11 103 N:o 39 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kananmunien salmonellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 1 a :n, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa, nojalla päättänyt: 1 Tarkoitus Tämän päätöksen tarkoituksena on estää salmonellan leviäminen Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen tuotavien ja Suomesta Ruotsiin vietävien munien välityksellä. 2 Soveltamisala Päätöstä sovelletaan Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen tuotaviin ja Suomesta Ruotsiin vietäviin muniin. Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta muniin, jotka on tarkoitettu munavalmisteiden tuotantoon tai jotka toimitetaan neuvoston direktiivin 89/437/ETY mukaisesti hyväksytyille elintarvikealan laitoksille. Tällaisia munia sisältäviin pakkauksiin on selvästi merkittävä munien käyttötarkoitus. 3 Määritelmät Tässä päätöksessä sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) n:o 1907/90 ja komission asetuksen (ETY) n:o 1274/91 määritelmiä. Munilla tarkoitetaan kuitenkin ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia, jotka mainittujen asetusten nojalla kuuluvat A- tai B-luokkaan. 4 Suomeen tuotavat munat Euroopan yhteisön jäsenmaasta Suomeen tuotavien munien on täytettävä komission päätöksessä 95/168/EY määrätyt vaatimukset ja munien mukana on seurattava liitteessä olevan mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistusta ei kuitenkaan vaadita Ruotsista tuotavilta munilta eikä salmonellavalvontaohjelmaa toteuttavista laitoksista lähtöisin olevilta munilta, jos ohjelma on neuvoston direktiivin 92/118/ETY 18 artiklan mukaisesti tunnustettu Suomessa täytäntöönpantua ohjelmaa vastaavaksi. 5 Suomesta Ruotsiin vietävät munat Suomesta Ruotsiin vietävien munien on oltava lähtöisin kanaloista, joissa toteutetaan munintakanaloiden salmonellavalvonnasta 19 Komission päätös 95/168/EY, EYVL N:o L 109, , s. 44

12 104 N:o 39 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 21/EEO/95 mukaista salmonellavalvontaa. 6 Tarkastukset Munien tuoja ei saa ottaa munia käyttöön tai käsittelyyn eikä luovuttaa niitä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin tarkastuksessa on todettu munien ja asiakirjojen täyttävän tässä päätöksessä määrätyt vaatimukset. Jos munien tuoja toteaa, että munat tai asiakirjat eivät täytä vaatimuksia, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä kunnaneläinlääkärille. Munat on pidettävä erillään laitoksen muista munista siihen asti, kunnes eläinlääkintöviranomaiset päättävät niiden käytöstä. 7 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Osastopäällikkö Saara Reinius Eläinlääkintötarkastaja Risto Holma

13 N:o TODISTUS TIETYNTYYPPISTEN KANANMUNIEN LÄHETTÄMISESTÄ SUOMEEN JA RUOTSIIN (1) Liite Viitenumero:... I. Munalähetyksen tunnistetiedot Laatuluokka:... Painoluokka:... Yksiköiden tai pakkausten lukumäärä:... Vähimmäissäilyvyysaika:... Nettopaino:... Kuljetustapa:... II. Munien alkuperä Jäsenmaa, josta munat ovat lähtöisin:... Lähettäjä (nimi ja täydellinen osoite): Pakkaamon (pakkaamoiden) osoite (osoitteet) ja hyväksymisnumero(t): Toimivaltainen viranomainen:... III. Munien määränpää Vastaanottaja (nimi ja täydellinen osoite): IV. Vahvistus Minä, allekirjoittanut, vakuutan, että edellä tarkoitetut munat ovat lähtöisin munintakanaloista, jotka on tutkittu kielteisin tuloksin salmonellan varalta salmonellaa koskevien lisävakuuksien vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tietyntyyppisten munien lähetysten osalta toukokuun 8 päivänä 1995 annetun komission päätöksen 95/168/EY mukaisesti. Paikka... Päivämäärä... Leima (2)... (toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus (2) ) (nimenselvennys) (1) Ihmisravinnoksi tarkoitetut A- ja B- laatuluokan kananmunat (ei koske munavalmisteiden tuotantoon tarkoitettuja tai direktiivin 89/437/ETY mukaisesti hyväksyttyihin elintarviketeollisuuden laitoksiin toimitettavia munia) (2) Allekirjoituksen ja leiman on oltava eri värinen kuin tekstiosan.

14 106 N:o 40 Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996 Verohallitus on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 28 a :n, sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1392/95), nojalla määrännyt seuraavaa: 1 Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot: 1) vakuutuksen antaja; 2) vakuutuksen numero tai muu tunnus; 3) vakuutuksenottajan tai vainajan nimi ja henkilötunnus; 4) edunsaajan nimi ja henkilötunnus; 5) maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä; 6) jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan nimi sekä henkilö-, liike- tai yhteisötunnus ja maksettu määrä. 2 Tiedonantovelvollisen on annettava 1 :ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallituksen hyväksymällä muulla tavalla kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Tammikuussa 1996 maksettujen korvausten osalta tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava maaliskuun 31 päivään 1996 mennessä. Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996 Pääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Jarmo Salminen

15 107 N:o 41 Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta annetun verohallituksen päätöksen 11 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Verohallitus on muuttanut veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta 20 päivänä joulukuuta 1995 antamansa päätöksen (1804/95) 11 :n 2 momentin seuraavasti: 11 Veroehdotuskokeiluun kuuluvat kunnat ovat: Asikkala, Askola, Hankasalmi, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Imatra, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Järvenpää, Kerava, Konnevesi, Kuopio, Kärkölä, Lahti, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Nastola, Nurmijärvi, Oulu, Padasjoki, Parikkala, Pornainen, Porvoo, Porvoon mlk, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Sipoo, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Turku, Tuusula, Uukuniemi, Uurainen, Vaasa, Vehmersalmi, Ylikiiminki ja Äänekoski. Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996 Pääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Erkki Laanterä

16 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 33 41, 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1996

SISÄLLYS. N:o 698. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 698. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2001 N:o 698 705 SISÄLLYS N:o Sivu 698 Laki aravalain muuttamisesta... 2157 699 Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1345. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 1345. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1345 1349 SISÄLLYS N:o Sivu 1345 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Laki. alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 232. Laki. alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997 N:o 232 242 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta... 667 233 Asetus INTERREG-yhteisöaloitteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835 SISÄLLYS N:o Sivu 829 Henkilökorttilaki... 1913 830 Laki väestötietolain 23 :n muuttamisesta... 1917 831 Asetus väestötietoasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 729. Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996 N:o 729 737 SISÄLLYS N:o Sivu 729 Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta... 1937 730 Asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 455 461. Laki. N:o 455

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 455 461. Laki. N:o 455 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 455 461 SISÄLLYS N:o Sivu 455 Laki 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta... 1395 456 Asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 185 194 SISÄLLYS N:o Sivu 185 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 595 186 Asetus sotilas- ja palvelusarvoista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1204 1209 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3497 1205 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997 N:o 913 919 SISÄLLYS N:o Sivu 913 Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1258. Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1258. Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1258 1263 SISÄLLYS N:o Sivu 1258 Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta... 2955 1259 Asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 122. Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 122. Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 122 125 SISÄLLYS N:o Sivu 122 Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi suoritetaan naiselle tämän lain mukaisesti valtion varoista äitiysavustus.

Äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi suoritetaan naiselle tämän lain mukaisesti valtion varoista äitiysavustus. 1 of 8 27/05/2011 12:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1993» 28.5.1993/477 28.5.1993/477 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Äitiysavustuslaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010 N:o 94 105 SISÄLLYS N:o Sivu 94 Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 591 600 SISÄLLYS N:o Sivu 591 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 1521 592 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot