TYRNÄVÄN KUNTA Selonteko sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA Selonteko sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna 2014"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA Selonteko sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna 2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 30 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Tyrnävän kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeen sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ohjeessa on määritelty mm. sisäisen valvonnan tavoitteet, sisäisen valvonnan toteuttajat ja heidän vastuunsa, riskienhallintapolitiikka ja valvontatoimenpiteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Arviointikysely osastopäälliköille Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi vuodelta 2014 on tehty käyttämällä kunnanhallituksen hyväksymää arviointilomaketta. Arvion tekivät osastopäälliköt kukin omien osastojensa toiminnasta. Seuraavia kokonaisuuksia arvioitiin (keskeistä vastauksista kursiivilla): 1. Johtamisen hallinnon järjestäminen Osastopäälliköt arvioissaan näkivät, että hyvä hallintotapa, kuntalaislähtöisyys toiminnassa ja strategiassa määritellyt arvot toteutuvat työkäytännöissä ja päätöksenteossa. Riskienhallintaperiaatteet koettiin hyväksi, mutta sisäisen valvonnan järjestämiseen ja tiedottamiseen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaivattiin koulutusta. Henkilöstöön liittyen kehittämistoimenpiteitä kaivattiin koulutuksen järjestämisessä ja ammatillisen osaamisen vahvistamisessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan hyvin, mutta toimenpiteitä niiden hallintaan tarvitaan. Henkilöstötilinpäätös työhyvinvointikyselyineen on tehty viimeksi viime valtuustokaudella. Henkilöstön tilaa on viime vuodet seurattu mm. johtoryhmätyöskentelyssä ja erillistoimin osastoilla ja kehityskeskusteluissa. Meneillään on kehittämistoimia työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshuollon kanssa keinoista ja hyvistä käytännöistä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kuntatyönantaja on antanut suosituksen henkilöstövoimavarojen arviointiin ja henkilöstöraportin kehittämiseen (tehdään kerran valtuustokaudessa). 2. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Kuntastrategian uudistaminen toteutettiin vuonna Strategiatyö käynnistettiin kunnan kotisivuilla ja Facebookissa haastamalla kuntalaiset ideoineen osallistumaan prosessiin. Strategian laatimiseksi järjestettiin seminaarit valtuustossa, lautakunnissa ja

2 henkilökunnan sekä yrittäjien kanssa. Kuulammen koulun oppilaat ovat osallistuneet strategian laadintaan kunnanjohtajan kuntatieto-opetuksen pohjalta. Myös alakoululaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ainekirjoituksen ja piirrosten avulla. Osallistuminen on ollut kaikilla foorumeilla hyvää ja innostunutta. Strategiapalavereissa muodostunut aineisto on koottu ja tallennettu käytettäväksi Kuntastrategian lähdeaineistona. Kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta toteutettiin osavuosiraporttien avulla (neljän kuukauden raportti ja kahdeksan kuukauden raportti) ja tilinpäätöskertomuksessa. Lisäksi tehtiin raportit ja vertailu alueen kuntiin väestökehityksestä ja työllisyydestä kuukausittain samoin verokertymästä ja muutoinkin talouden toteutumisesta. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat vielä marraskuussa 2009 hyväksyttyyn kuntastrategiaan. 3. Riskienhallinta Marsh Oy:n laatima riskienkartoitusraportti Vuonna 2013 ryhdyttiin käyttämään kunnan vakuutusten hoidossa vakuutusmeklaripalveluja. Palvelun tuottaa Marsh Oy. Marsh Oy:n toimesta vakuutukset kilpailutettiin. Kilpailutuksen taustaksi ja myös muuhun sisäiseen käyttöön tehtiin Marsh Oy:n kanssa yhteistyössä riskienkartoitus keväällä Riskienkartoitusraportin tiivistelmässä todetaan, että riskienhallinnan näkökulmasta Tyrnävän kuntaa voidaan pitää tyypillisenä kohteena. Riskiä parantavia seikkoja ovat: - Merkittävimmät toiminnot, kuten lämmön, sähkö ja vedentuotanto on siirretty alueella toimivien yritysten tai kunnan omistamien itsenäisten oikeushenkilöiden tehtäväksi. - Kunnan tarjoamat muut palvelut ovat toiminnoiltaan ja kokoluokaltaan joko pieniä tai keskimääräisiä. - Kunnan omistamat kiinteistöt ja muu omaisuus on tyypillistä eikä niihin liity erityistä riskiä (mm. kemikaalit) Riskiä heikentäviä seikkoja ovat: - Kunnan riskienhallintatyö on käynnissä. Kokonaisvaltaista riskienhallintajärjestelmää ei ole. - Jatkuvuussuunnittelua tärkeiden kohteiden näkökulmasta on tehty pääsääntöisesti varautumissuunnittelun (vrt poikkeustila) mukaisesti. - Toiminnan kannalta merkittävien kohteiden, kuten koulujen, päiväkotien, vanhusten palvelutalojen yms. tiloihin ei ole tehty kattavaa omaisuus- ja keskeytysriskikartoitusta tai jatkuvuussuunnitelmia. - Kuntakonsernin ulkopuolelle ulkoistettujen tehtävien riskienhallinnan tasoa ei arvioida yhtenäisen mallin mukaisesti.

3 Riskienhallinnan kokonaisvaltaisuus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista, johon on kiinnitetty vakavaa huomiota. Kunnanhallitus on vuonna 2012 ottanut käyttöön sisäisen valvonnan ohjeen, jonka liitteenä on kattava kyselylomake sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arvioinnista. Arvioidaan johtamista, tavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa, riskienhallintaa, tietoa, tiedonvälitystä ja -kulkua sekä seurantamenettelyä. Arviointi on tehty vuosittain johtoryhmätasolla. Kehitysehdotuksena on, että arviointi laajennetaan myös esimiestasolle. Arvioinnit käsitellään yksiköissä ja toimielimissä. Arvioiden käsittelyprosessi tuo esiin heikot kohdat ja ohjaa toimia niiden korjaamiseksi. Riskeiltä suojaudutaan myös vakuutuksin. Vakuutusturvan oikealla tasolla pitämiseksi siirryttiin vuonna 2013 käyttämään vakuutusmeklaripalveluja. Turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnassa toimii nimettynä turvallisuusvastaava tehtävänään kunnan turvallisuutta, varautumista ja valmiussuunnittelua koskevat asiat. Turvallisuusvastaavan työnkuva on myös kehittämiskohteena (turvallisuusvastaava oli virkavapaalla loppuvuoden 2014). Kuntalakiin on lisätty vuonna 2012 säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Uudistuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kattavuuteen, järjestämiseen ja raportointiin. Säännökset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Säännösten mukaan valtuuston tulee päättää kunnan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön on tehty tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Muilta osin viitataan jäljempänä esitettyihin kehittämistoimenpiteisiin. Osastopäälliköt nostivat toimintaan ja kunnan tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä vakavimmiksi valtionhallinnon kuntarakenteeseen, kuntien talouspohjaan, kuntien toimintavapauteen liittyvät toimenpiteet sekä henkilöstöriskit ja sisäilmariskit. Investoinneissa riskiksi koettiin suuret rakennusinvestoinnit ja niiden rahoittaminen. Lisäksi muina vakavina riskeinä pidettiin: Kyberriskit, tulipalo, kilpailutuksen tuoman tuloksen käyttöönoton viivästyminen. Ympäristö- ja teknisellä osastolla nähtiin jossain määrin ja jonkin verran enemmän kuin muilla osastoilla tehtävien (mukaan lukien tietojärjestelmien) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyviä riskejä, strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä, toiminnan vaikuttavuutta ja lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavia tekijöitä, taloudellisuutta ja tuottavuutta uhkaavia tekijöitä ja toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavia tekijöitä. Osastopäälliköt näkivät tunnistettujen riskien hallintakeinoja seuraavasti: Tiukka ja kontrolloitu talous, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta, päätökset, ohjeistukset, valmiussuunnitelmat, vakuutukset, palo- ja pelastustarkastukset, avoimen ilmapiirin luominen, muutosjohtaminen ja varhaisen tuen tehokkaampi käyttäminen kiinteistöjen järjestelmälliset kuntoarviot ja -tutkimukset, urakoitsijoiden tietojen tarkistaminen, kehityskeskustelut, varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja toimintamallit vahinkotilanteessa.

4 Strategisia kehittämismahdollisuuksia nähtiin seuraavasti: Terve kuntatalous, kaavoituksen hyödyntäminen, yhteistyö, teknologian hyödyntäminen, työympäristö, koulutettu henkilöstö, hallintokuntien yhdessä tekeminen, palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön. Toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia nähtiin ensisijaisesti jatkuvassa raportoinnissa, organisoinnissa ja delegoinneissa, taloudellisessa toiminnassa, johtamisessa, palveluprosessien/toimintakäytäntöjen tarkastelussa, kiinteistöjen kehittämissuunnitelman laatimisessa, teknologian hyödyntämisessä, yhteistyön tiivistämisessä osastojen ja eri tahojen kesken. Normaaliin toimintaan liittyviä riskejä hallitaan hyvin keskittymällä perustyöhön. 4. Tieto ja tiedonvälitys tai -kulku Tiedonvälitykseen oltiin yleisesti tyytyväisiä. Sosiaali- ja terveysosastolla nähtiin puutteita raportointijärjestelmässä/ toiminnan häiriöttömyydestä, tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan lainmukaisuudesta ja riskienhallinnasta. Tieto, tiedonvälitys, vuorovaikutus yleensä siirtyvät ja keskittyvät entistä enemmän sähköisiin järjestelmiin. Toimivat vuorovaikutuskanavat ja -menettelyt vaativat panostuksia henkilöstön osaamiseen ja laitteistoon. Kunnanhallitus otti käyttöön sähköiset kokouskäytännöt kertomusvuonna. Valmistelussa on edelleen sähköisten kokouskäytäntöjen laajentaminen lautakuntiin. Sähköisten järjestelmien helppokäyttöisyys on otettu huomioon mm. meneillään olevassa kunnan kotisivujen ja intran suunnittelussa sekä sähköisten kokouskäytäntöjen kehittämisessä. Tietoturva- tietosuojapoikkeamia ei ole ollut. Atk-laitetilojen lämpötilan seuranta on reaaliajassa. Jakamon kulunvalvontahälytykset toimivat. Hälytykset menevät vartiointiliikkeelle. Tiedotuskäytäntöjä on parannettu (esimiesinfot) ja otettu huomioon erityisesti intran uudistamista koskevassa suunnittelussa. KanTa-aluehanke sähköisen potilastietoarkiston käyttöönoton valmistelut jatkuivat. Käyttöönottoa joudutaan valmistelemaan vielä kuluvanakin vuonna. 5. Seurantamenettelyt Sisäistä tarkastusta on kohdistettu vuorovuosin eri toimintoihin. Tarkastuksen kohteena ovat olleet sosiaali- ja terveysosastolla sosiaalitoimen vastuualueet. Tarkastuksen yhteydessä on seurattu hallintosäännön muutosten toteutumista. Kohdennettuja tarkastuksia käytetään edelleen osana sisäistä tarkastusta.

5 Työmenetelmiä: - ostolaskujen ym. menotositteiden käsittelyyn kunnanhallitus ja lautakunnat nimeävät vastaanottajat ja hyväksyjät - nimenkirjoitusoikeudet on määritelty hallintosäännössä - päätösvalta ja delegoinnit määritelty hallintosäännössä ja delegointipäätöksin - vaaralliset työyhdistelmät selvitetty - sopimusten seurannan hälytysjärjestelmä - tietohallinnossa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat, tietoturvaohjeet, salasanakäytännöt ja ohjelmankäyttöoikeudet - arkistointi ja kirjaamiskäytännöt asioille. Kehittämistoimet - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi laajennetaan osastopäälliköiden lisäksi esimiestasolle esim. kahden vuoden välein laajempi arviointikierros. Laajan kyselyn avulla riskienhallintatyölle saadaan näkyvyyttä ja se saadaan kiinteäksi osaksi toimintayksiköiden työtä. - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta järjestetään koulutusta. - Tieto, tiedonvälitys ja -kulku vaativat edelleen toimenpiteitä, tarvitaan harjoittelua ja yhteistyötä erityisesti koko kuntaa koskevissa häiriötilanteissa. - Kiinteistöjen järjestelmällinen kuntoarvio. - Perustyöhön keskittyminen. - Jatketaan turvallisuustyötä. Kunnanhallitus on nimennyt rakennustarkastaja Jari Häkkisen kunnan turvallisuusvastaavaksi. Tällä hetkellä rakennustarkastajan paikka on täytettävänä. Turvallisuusvastaava koordinoi ja toimii yhdyshenkilönä kunnan turvallisuutta, varautumista ja valmiussuunnittelua koskevissa kysymyksissä sekä seuraa yksiköiden turvallisuusasiakirjojen ajantasaisuutta ja tekee ehdotuksia turvallisuutta edistävistä toimenpiteistä. Turvallisuusvastaavan toimenkuvaa tarkastellaan edelleen. - Kehitetään edelleen henkilöstön hyvinvoinnin toimintamuotoja. Kehittämistoimien toteutumista seurataan osavuosiraporteissa, jotka tehdään neljän kuukauden välein. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavoissa on edelleen kehitettävää. Kohtuullinen varmuus sisäisen valvonnan tuloksellisuudesta vuodelta 2014 on saatu.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI Astuu voimaan 1.5.2013 2 Sisällysluettelo SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 Kirkkonummen kunnan johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 Isonkyrön kunta 1 (10) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Maakuntahallitus 19.1.2015 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Toiminnan järjestämistä ohjaavat tavoitteet ja hyvän hallintotavan vaatimukset 4 2.1 Perustehtävä ja toimintaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57 RISKIENHALLINTA Johtamisen käsikirja Kv 17.6.2013 57 1 Laihian kunta Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Johtamisjärjestelmä...3 1.2 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus...4 1.3 Sisäisen valvonnan ja

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen... KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE SISÄLLYS: 1. Johdanto 1 2. Riskenhallintaprosessi..2 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...2 2.2. Kittilän kunnan johtamisjärjestemä 2 2.3.

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Maakuntahallitus 2.2.2015 UUDENMAAN LIITON SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA TALOUDEN HOIDON OHJEISTUS. Uudenmaan liitto

Maakuntahallitus 2.2.2015 UUDENMAAN LIITON SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA TALOUDEN HOIDON OHJEISTUS. Uudenmaan liitto Maakuntahallitus 2.2.2015 UUDENMAAN LIITON SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA TALOUDEN HOIDON OHJEISTUS Uudenmaan liitto 2 UUDENMAAN LIITON SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA TALOUDEN HOIDON

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Forssan kaupunki FORSSAN KAUPUNKIKONSERNIN RISKIENHALLINTAPOLITIIIKKA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2011 1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sivu 1 / 9 Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sisällysluettelo 1. Ulkoinen tarkastus... 2 2. Sisäinen valvonta... 2 3. Vastuut ja raportointi... 3 3.1. Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN OHJEET SISÄISEN VALVONNAN HOITAMISESTA KUNNAN ORGANISAATIOSSA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN OHJEET SISÄISEN VALVONNAN HOITAMISESTA KUNNAN ORGANISAATIOSSA KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN OHJEET SISÄISEN VALVONNAN HOITAMISESTA KUNNAN ORGANISAATIOSSA Nakkilan kunta Voimaantulo 01.06.2014 NAKKILAN KUNTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 10.3.2014/67

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET

HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Valtuusto 11.12.2013, LIITE 2 SAIRAANHOITOPIIRI Fullmäktige BILAGA YHTYMÄHALLINTO HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Luumäen kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kunnanhallitus 10.8.2015 2 (18) Sisältö 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 3 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 3

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot