/ KMO:n koulutustyöryhmä Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.05.2012/ KMO:n koulutustyöryhmä Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus"

Transkriptio

1 / KMO:n koulutustyöryhmä Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus

2 SISÄLLYS Tiivistelmä Keskeiset tulokset 1. Tausta, tavoitteet sekä menetelmät 2. Metsäteollisuus ja kemianteollisuus Suomessa 3. Toimialojen rajapinnat 4. Liiketoiminnan toimintaympäristö ja siitä nousevat osaamistarpeet 5. Kemianteollisuuden osaamistarpeet 6. Metsäteollisuuden osaamistarpeet 7. Tutkintokohtaista tarkastelua 8. Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet Aineistomatriisit

3 TAVOITTEET JA MENETELMÄT työssä on tehty laadullisten osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta (aikajänne 5-10 v) yleisten ja ammatillisten osaamistarpeiden kuvaus rajapintojen tarkastelu suhteessa muihin aloihin tavoitteena koota tietoa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen meta-analyyttinen lähestymistapa + asiantuntijahaastattelut

4 METSÄTEOLLISUUS JA KEMIANTEOLLISUUS SUOMESSA suora työllistäminen metsäteollisuus henkilöä kemianteollisuus henkilöä profiloituvat biotalouden edelläkävijöiksi asiakaslähtöisyys, resurssitehokkuus+cleantech ja palvelun kytkeminen osaksi tuotteita ja teknologioita panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen henkilöstön osaaminen tärkeä kilpailukykytekijä

5 TOIMIALOJEN RAJAPINNAT rakennus metalli tieto- ja viestintä hyvinvointi KMETSÄ-KEMIA-BIO kuljetus elintarvike ympäristö energia moni yritys profiloituu asiakkaansa toimialaan liiketoiminnan arvoketjut yli toimialarajojen -> rajapintojen leveneminen, jopa poistuminen?

6 MONIMUTKAINEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tiede ja teknologia Luonnonvarat LIIKETOIMINTA Yhteiskunta Informaatio ja tieto Yksilöt ja työyhteisö KANSAINVÄLISET VERKOSTOT verkostoja osien sisällä ja välillä

7 KESKEISIÄ TULOKSIA Luonnontieteellinen ja teknologinen osaaminen ovat edelleen metsäteollisuuden menestyksen perusta, mutta substanssiosaaminen ei enää yksinään riitä millään koulutusasteella: ryhmätyötaidot /verkosto-osaaminen liiketoimintaosaaminen kielitaito ja kansainvälisen kaupan osaaminen palveluosaaminen asenne: oma-aloitteisuus, innovatiivisuus -> monipuoliset opetusmenetelmät (läpäisyperiaate)

8 KESKEISIÄ TULOKSIA Kaikilla koulutusasteilla : opettajien pedagogisen osaamisen parantaminen -> opetusmenetelmät -> läpäisyasteen parantaminen työssäoppiminen ja yhteistyö yritysten kanssa -> systemaattista työssäoppimista tulisi tehostaa ammatillisen koulutuksen lisäksi myös korkea-asteella

9 KESKEISIÄ TULOKSIA alati muuttuvassa työelämässä yksilöiltä vaaditaan entistä enemmän elämänhallinnan taitoja ja stressinsietokykyä -> koko työkyvyn perusta mikään koulutus ei voi antaa kaikkia työuran aikana tarvittavia tietoja ja taitoja, joten elinikäisen oppimisen asenne on keskeinen ->useampia oppilaitosten kursseja voisi kehittää palvelemaan myös työelämän täydennyskoulutustarpeita

10 KESKEISIÄ TULOKSIA Korkeakoulutusta tulisi suunnata tärkeille osaamisalueille, joita on määritelty mm. strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ja osaamiskeskusohjelman (OSKE) klusterien ja alakohtaisten tutkimustrategioiden kautta -> koulutuksen, ei pelkästään tutkimuksen, sitominen osaksi innovaatiojärjestelmää -> opetushenkilökunnan tiedottaminen

11 KESKEISIÄ TULOKSIA T&K-toiminnan poikkitieteellisyys, toimialojen rajapintojen leveneminen ja yhteistyön lisääntyminen toimialojen välillä edellyttää entistä enemmän yhteistyötä eri alojen koulutuksen suunnittelussa -> esim. puutuoteteollisuus ja talonrakennus -> eri alojen opiskelijoiden yhteiset projektit -> T-tyypin osaajat Oppilaitosten profiloituminen, verkostoituminen, alan opetuksen valtakunnallinen koordinointi ->esim. puutuoteala huolissaan puutekniikan AMKaloituspaikkojen määrän laskusta

12 KESKEISIÄ TULOKSIA Koulutuksen vetovoimaisuus -> laadullisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on, että eri asteen koulutuksilla on riittävästi vetovoimaa Koulutus kehittyy kansallisesta kansainväliseen suuntaan -> tutkintojen siirrettävyyttä kehitetään -> myös osaamistarpeiden ennakointia tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän kansainväliseltä pohjalta

13 KESKEISIÄ TULOKSIA Jatkotutkimusehdotus: Tulevaisuuden tuotantotöiden (teollisuustöiden) kehitysnäkymiä ja laadullisia sekä määrällisiä osaamistarpeita tulisi selvittää systemaattisesti -> miten ammatillisen koulutuksen asema muuttuu automaation lisääntyessä ja työtehtävien monimutkaistuessa?

14 OSAAMISTARPEET YKSITYISKOHTAISEMMIN KEMIANTEOLLISUUS koko ala kemian perus- ja tuoteteollisuus muoviteollisuus kumiteollisuus METSÄTEOLLISUUS koko ala kemiallinen metsäteollisuus mekaaninen metsäteollisuus lääketeollisuus bioteollisuus koko ala: trendit, visioita, vahvistettavia osaamisalueita sekä tutkimuksen painopisteet alatoimialat: esimerkkejä kasvavista liiketoiminta-alueista ja tärkeistä teknologioista alatoimialat: keskeisiä osaamistarpeita koulutusasteittain

15 Kemiallinen metsäteollisuus Kasvavia liiketoiminta-alueita Bioenergia, biopolttoaineet Biokemikaalit Nanoteknologiatuotteet (esim. lääketeollisuuteen, kosmetiikkaan; nanoselluloosa) Komposiittimateriaalit (esim. rakentamisen ratkaisuihin; levyt, jotka tehdään tarrapaperin hylkymateriaalista) Pakkausratkaisut Älypiirteiden painaminen mediatuotteisiin, pakkauksiin ja rakentamisen ratkaisuihin (mm.tuote- ja informaatioetiketöinti, RFID-sovellukset) Tekstiilikuidut Tärkeitä teknologioita Biomassan jatkojalostaminen Automaatiojärjestelmät (esim. säätötekniikat, logiikkajärjestelmät) Pinnanmuokkausteknologiat Energian talteenottotekniikat, energian käytön hallinta Päästöjen vähentämiseen liittyvät teknologiat (hiilijalanjäljen hallinta, veden käytön vähentäminen prosesseissa) Radiosignaaliteknologian yhdistäminen perinteiseen puunjalostukseen ja yleisemmin älyn painamiseen liittyvät teknologiat (virtalähteet, prosessorit, antennit jne)

16 Kemiallinen metsäteollisuus: henkilöstön keskeisiä osaamistarpeita Ammatillinen koulutus Ammatilliset erityistaidot Moniosaaminen (mm tuotanto, huolto, laadunvalvontatehtävät) Automaatio-, prosessi- ja konealan osaaminen (myös laitteiden toimintaperiaatteet yleisellä tasolla) Työturvallisuusosaaminen Ongelmanratkaisun perusteet Yhteistyötyötaidot Työelämän pelisäännöt (vastuut ja oikeudet) Kansainvälisyysosaaminen (mm englannin kieli) Yrittäjämäinen asenne: omaaloitteisuus, halu kehittyä ja kehittää omaa työtään Yrittäjyys-osaaminen AMK- tai yliopistotason tutkinto Teknologinen osaaminen Alakohtainen kemia ja fysiikka nanotasolla Johtamis- ja esimiestaidot: mm muutosjohtaminen Työturvallisuusosaaminen (johto sitoutettu mukaan) Projektien hallinta Ajankäytönhallinta (priorisointiin työkaluja) Paineensietokyky Työelämätaidot (TES-asiat jne) Ongelmanratkaisutaidot/tekniikat Elinkaariosaaminen Kyky verkostoitua ja toimia verkostoissa myös yli toimiala/osaamisalarajojen Kansainvälisyys ja kulttuurien ymmärtäminen Kielitaito (englanti, saksa) Viestintätaidot (yrityksen sisällä ja ulospäin) Markkinatalouden lainalaisuuksien tuntemus Asiakasosaaminen (palvelukonseptien hallinta ja kehittäminen) Yrittäjämäinen asenne: oma-aloitteisuus, halu kehittyä ja kehittää Yrittäjyys-osaaminen (valmiudet ryhtyä yrittäjäksi)

17 Mekaaninen metsäteollisuus. Kasvavia liiketoiminta-alueita Talorakentaminen Piha- ja ympäristörakentaminen Sisustaminen Kuljetusvälineteollisuus (esim. rekkojen osat) Pakkaukset Älykkäiden ominaisuuksien yhdistäminen tuotteisiin ja palveluihin Komposiittituotteet ja rakenteet Tärkeitä teknologioita CNC-osaaminen (työstö) Cad-cam-osaaminen (piirtäminen) 3D-mallinnus Automaatio (robotiikka, säätötekniikat, valvontatehtävät) Tavanomainen tietotekniikka Konenäkösovellukset Kädentaidot (pienyrityksissä) Pneumatiikka ja hydrauliikka (paineilma/öljy käyttövoimana) Uudet modifiointi- ja pintamuokkausteknologiat, kuten nanoteknologiat ja print-on-wood

18 Mekaaninen metsäteollisuus: henkilöstön keskeisiä osaamistarpeita Ammatillinen koulutus Raaka-aineosaamisen perusteet Laitteiden toimintaperiaatteet yleisellä tasolla Työturvallisuusosaaminen Laitteiden käyttö ja huolto Tiimityötaidot Työelämän pelisäännöt (vastuut ja oikeudet) Asenne ja työn laatu: motivaatio, työnsä näkeminen osana tärkeää kokonaisuutta Tuloksen tekemisen merkityksen ymmärtäminen yrityksen olemassaolon ehtona Yrittäjyys vaihtoehtona palkkatyön sijasta AMK- tai yliopistotason tutkinto Syvällinen raaka-aineosaaminen Puun käyttöominaisuuksista lähtevä mallintaminen Teknologioiden syvällinen ymmärtäminen Kokonaisuuksien hallinta Elinkaariosaaminen Vuorovaikutustaidot Esimiestaidot Paineensietokyky Kyky verkostoitua ja toimia verkostoissa (mm hankinta- ja osto-osaaminen) Kansainvälisen kaupan osaaminen, mm. kielitaito (englanti, saksa) ja eri kulttuurien ymmärrys Viestintätaidot (yrityksen sisällä ja ulospäin) Asiakasosaaminen (palvelukonseptien hallinta ja kehittäminen) Innovatiivisuus

19 Alueet, joilla metsäalan osaamista tulisi erityisesti vahvistaa Trendi Visioita Vahvistettava osaamisalue Entistä monipuolisempi metsien, puun ja sen ainesosien käyttö Uudet raaka-aineet ja materiaalit sekä materiaaliyhdistelmät eli komposiitit, (esimerkiksi pakkauksissa) valtaavat alaa. Keksitään uusia käyttökohteita puupohjaisille materiaaleille: esimerkiksi aurinkoenergian kerääminen, maanpeitteet maatalouteen. Materiaalien uusiokäyttö tehostuu. Paperintuotannon sivuvirtojen käyttö tehostuu. Puu- ja kuitumateriaaliosaaminen, metsäbiomassan käsittelyyn liittyvät prosessit, puukemian perustutkimus (molekyylitasolla), uusien teknologioiden (esim. bio- ja nanoteknologiat) hyödyntäminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta Metsäteollisuus profiloituu biotalouden suunnannäyttäjäksi Ympäristöalan osaaminen Koko tuotekierron resurssitarpeiden ymmärtäminen Elinkaariosaaminen Verkostomainen toimintatapa myös yli toimiala- ja tieteen rajojen lisääntyy, innovaatioita syntyy rajapinnoilla Tuotteisiin lisätään älykkyyttä (esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden älykkäät pakkaukset, joissa ominaisuudet ja käyttötiedot linkitetty pakkaukseen painetun elektroniikan avulla). Eri alojen yhteiset tutkimushankkeet ja verkottuminen lisääntyvät. Yliopistot ja korkeakoulut luovat edellytyksiä klusterirajoja ylittävälle osaamiselle mm. kehittämällä koulutusohjelmia Eri tieteenalojen innovatiivinen yhdistäminen; tarvitaan sekä osaamisen monipuolisuutta että vahvaa erikoisosaamista tietyillä aloilla

20 Trendi Visioita Vahvistettava osaamisalue Globaalin kilpailun kiristyminen edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä, nopeaa reagointikykyä toimintaympäristön muutoksiin ja jatkuvasti uusia innovaatioita Kehitetään joustavia pakkauslinjoja. Uusien biotuotteiden valmistusta integroidaan olemassa oleviin tuotantolaitoksiin. Suunnitellaan teknologiaa kehittyvien maiden olosuhteisiin (esim. Intian raaka-aineiden mukaan sovitettu tehdasteknologia) Erikoistuminen ja toimiminen kapeilla niche-alueilla lisääntyvät. Verkostomainen toimintatapa ja keskittyminen entistä enemmän omaan ydinosaamiseen yleistyvät. Tuotantotalouden ja automaatioosaamisen uudenlainen yhdistäminen sekä perustuotteiden että pidemmälle jalostettujen tuotteiden valmistuksessa Asiakaslähtöisyyden ja palvelutoiminnan korostuminen Asiakkaiden tuotteiden ja prosessien osaaminen ja niihin integroituminen korostuvat Kuluttajien ja muiden asiakkaiden tarpeiden entistä parempi tunnistaminen ja ennakointi. On tärkeää ymmärtää tuotteiden käyttötapoja ja tottumuksia sekä esimerkiksi ympäristöargumenttien merkitys tuotteiden valinnassa Palveluosaaminen Puutuotealan vahvistuminen Markkinoille tulee uuden sukupolven puutuotteita. Puurakentaminen yleistyy Muotoilu, puusta rakentamisen ja puuarkkitehtuurin osaaminen

21 Trendi Visioita Vahvistettava osaamisalue Innovaatioiden kaupallistamisen nopeuttaminen Saadaan globaaleille markkinoille useita uusia menestyviä tuotteita Liiketoimintaosaaminen, tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvä osaaminen ja yrittäjyys Yrityksen imago on entistä tärkeämpi kilpailutekijä Yrityksillä on hyvä maine niin asiakastoimialoillaan (laatu, toimitusvarmuus, kestävä kehitys) kuin yhteiskunnassa yleisesti (sosiaalinen hyväksyntä) Kestävän kehityksen osaaminen. Tiedotus- ja viestintäosaaminen. Brändäys-osaaminen Johtamiskulttuurin muutos Johdetaan ihmisiä ja osaamista Esimiesosaaminen. Muutosjohtaminen Ihmisten kohtaaminen ja työhyvinvointiin panostaminen Henkilöstöllä on entistä enemmän mahdollisuuksia ja vastuuta tehdä päätöksiä. Koko henkilöstö on aktiivinen toimija ja osaaja perinteisten rajattujen työtehtäväroolien sijaan. Yrittäjämäinen asenne. T-tyypin laaja-alainen osaaminen. Elinikäinen oppiminen

22 Selvitys kokonaisuudessaan Opetushallituksen sivuille -> ennakointi -> ENSTI

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy 15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy TAVOITTEET JA MENETELMÄT työssä tarkasteltu laadullisia osaamistarpeita ennakoinnin näkökulmasta (aikajänne 5-10 v)

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus

Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa Koulutus 1 2 Metsäteollisuuden ja -klusterin koulutuksesta on huolehdittava Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena menestystekijänä

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 1 Esipuhe Metsäklusteri liiketoimintojen ja asiantun temuksen vahva verkosto Metsäteollisuuden ympärillä kasvaa monipuolinen

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen. Loppuraportti

Tulevaisuusluotain. Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen. Loppuraportti Tulevaisuusluotain Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Loppuraportti Tulevaisuusluotain Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Loppuraportti 2006 Näin ajattelumme kehittyi: ennakoinnin ydintulokset Tulevaisuusluotain-hankkeen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys. Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö

Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys. Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys Laura Pylväs ja Hilkka Roisko Ammattikasvatus, kasvatustieteiden yksikkö Tiivistelmä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön laatima Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tulevaisuus on osaamisessa Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä 3 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana 5 Globaalit trendit ohjaavat

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin Metsäteollisuuden ja -klusterin tulevaisuuden osaajat Metsäalan koulutuksen tulevaisuusseminaari 5.5.2009 Helena Aatinen, Metsäteollisuus ry 2 Mistä metsäteollisuuden muutoksessa on kysymys? 3 Suomi on

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Kehityksen kärjessä. Vahvaa vastuuta. Osa hyvää elämää. Kemiaan perustuva liiketoiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Kehityksen kärjessä. Vahvaa vastuuta. Osa hyvää elämää. Kemiaan perustuva liiketoiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa LUMAT 1(1), 2013 Kehityksen kärjessä. Vahvaa vastuuta. Osa hyvää elämää. Kemiaan perustuva liiketoiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Riitta Talvenlahti kemianteollisuuden koulu-coach, Taloudellinen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma päivitetty LIITE 2: Yh 25.4.2007 asia 6 50 Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma 23.4.2007 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Sisällysluettelo 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 9.1. Toimialan

Lisätiedot

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren 1 Sisällys 1. Ennakointiselvityksen tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke 1. Tiivistelmä...4 2. Johdanto...5 3. Ennakointiprosessista...6 4. Muutosvoimat...8 4.1. Globaalit muutosvoimat...9

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Alueelliset teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja SISÄLTÖ Johdanto... 5 Kaakkois-Suomi... 7 Kainuu... 11 Keski-Suomi... 15 Pirkanmaa...

Lisätiedot