Vanhuspalveluiden Timo Bergman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspalveluiden. 7.11.2013 Timo Bergman"

Transkriptio

1 Vanhuspalveluiden tulevaisuuden osaamistarpeita Timo Bergman

2 Mitä on osaamistarpeiden ennakointi? Synonyymi laadulliselle ennakoinnille Tuottaa laadullista kuvausta siitä, millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan Opetushallituksessa kehitettiin mallia Valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projektissa 2

3 VOSE-projektista 1 Toteutettiin Opetushallituksen rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella Tavoitteena oli luoda ja pilotoida osaamistarpeiden ennakointimalli, jonka avulla saadaan tietoa työelämän tulevaisuuden osaamistarpeista Tuotettua tietoa on tarkoitus hyödyntää tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien, tutkintorakenteiden ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä Pitkän aikavälin (10-15 vuotta) ennakointia 3

4 VOSE-projektista 2 Hyödynsaajina erityisesti opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja yliopistot 3 ennakointia Kiinteistö- ja rakentamisala Matkailu- ja ravitsemisala Päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö (ruotsinkielinen) Ennakointimallin tarkempi kuvaus: 4

5 Ennakoitavaan alaan vaikuttavien muutostekijöiden määrittely VOSE-malli Skenaarioiden laatiminen käyttäen muutostekijöitä ja tulevaisuustaulukkomenetelmää Tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely tarkasteltuna ennakoitavan alan osa-alueiden kautta Tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely tarkasteltuna ennakoitavan alan ammattiryhmien/ammattien kautta Alan koulutuksen kehittämistarpeiden pohtiminen Osaamistarveraporttiluonnoksen kirjoittaminen tulosten perusteella, raportin kommentointi ja viimeistely Ennakoinnin kohteen valinta ja rajaaminen Taustaselvitykset ennakoitavasta alasta Skenaariot Osaamistarpeet, aloitteet koul. kehittämiseksi Tiedon levitys Työpajavaihe 1

6 Ennakoitavan alan valinta ja prosessin taustoitus Tavoitteena päästä konkreettisiin osaamistarpeisiin Kuullaan koulutustoimikuntia Toimintaympäristöanalyysi yleisistä yhteiskunnallisista muutostekijöistä Alan tilastotietoa Olemassa olevaa ennakointitietoa alasta Tietoa alan toimijoista Tietoa alaa koskevista kehittämishankkeista Tietoa alan koulutuksesta ja ammateista Analyysissä hyödynnettiin työ- ja elinkeinoministeriön Trendwiki-järjestelmää 6

7 Vanhuspalveluiden ennakointiryhmän kokoaminen Keskeisessä roolissa koulutustoimikunnat Terveysala Sosiaaliala Kuntoutus- ja liikunta-ala Ryhmää täydennetty muilla asiantuntijoilla Tehtävät: Alan rajaaminen Muutostekijöiden valitseminen Skenaarioiden laatiminen Osaamistarpeiden määrittely alan osa-alueittain Osaamistarpeiden määrittely ammattiryhmittäin Esitysten tekeminen koulutuksen kehittämiseksi

8 Alan rajaaminen Vanhuspalveluiden lähtökohtana on mahdollistaa ikääntyneiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, itsenäistä sekä mielekästä elämää, omaa aktiivisuutta ja toimijuutta, osallisuutta ja voimavaroja. Vanhuspalveluilla huolehditaan ikääntyneiden henkilöiden hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä sekä tuetaan itsenäistä elämää. Tämä mahdollistetaan monialaisella osaamisella.

9 Muutostekijät 1 1. Ikärakenteen muutos 2. Vanhusten diversiteetti kasvaa (mm. vähemmistöt) 3. Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntyminen 4. Palvelujen ja teknologian integroituminen (some, verkkokauppa, verkostot, hyvinvointiteknologia ja palvelut kotiin) 5. Taloudellisten resurssien rajallisuus ja kustannustehokkuusajattelu 6. Kansallinen ja kansainvälinen poliittinen ilmapiiri ja yhteiskunnallinen arvomaailma 7. Työelämän monimuotoistuminen (monikulttuurisuus, nuorten odotukset, yrittäjyys, asiakaslähtöisyys, markkinalähtöisyys, erilaiset palvelutuottajat, työntekijöiden ikääntyminen)

10 Muutostekijät 2 8. Ikääntyneiden henkilöiden aktivoituminen vanhuksen oma ääni ja vastuu kasvaa ml. itsehoito 9. Ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsema ympäristö (fyysinen ja sosiaalinen) ja asumisen uudet muodot 10. SOTE-rakenteet muuttuvat (johtajuus, henkilökunnan diversiteetti kasvaa ja medikalisaato) 11. Uudet hoitomuodot 12. Aktiivisen ikääntymisen tuotteet ja markkinat (ns. hopeamarkkinat) kasvavat 13. Muistihäiriöiden lisääntyminen

11 Skenaariot Laadittu 4 skenaariota kuvaamaan vuotta 2025: 1. Kaikki on hyvin niin kuin käy (business as usual) 2. Villi ja vapaa vanhuus (toivottava) 3. Systeemin toimimattomuus, yksilön tyytymättömyys (ei-toivottava) 4. Ikääntyminen on haluttava trendi (yllättävä) 11

12 1. Kaikki on hyvin niin kuin käy (BAU) Ulkomaalaista työvoimaa nykyistä enemmän Palveluiden ja teknologian integraatio Yhteiskunnassa arvostetaan vanhuutta Kotona asumista tuetaan lähiyhteisöjen ja teknologian avulla, myös yhteisöasuminen lisääntynyt, mutta sopivista keskusta- asunnoista on pulaa Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen lisääntynyt Omaisten ja lähiyhteisöjen rooli kasvanut silti vanhuksia vaivaavat turvattomuus ja yksinäisyys Palvelujen valinnaisuus kasvanut sekä sosiaalipalvelut, perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito tiiviissä yhteistyössä Ulkomaalaisten vanhusten osuus kasvanut Tavoitteena, että jokaisella vanhuksella on vastuuhoitaja

13 2. Villi ja vapaa vanhuus (toivottava) Vanhukset saavat viettää pitkän, itsensä näköisen mielekkään vanhuuden Tarvittava tuki ja palvelut turvataan, syrjäytymistä ei ole Teknologia on käyttäjälähtöistä ja helposti räätälöitävissä Palvelut pystytään tarjoamaan asiakkaille edullisesti Vanhuksilla apunaan nuoria ammattilaisten ja vapaaehtoisten lisäksi Ikääntynyt väestö voimakas poliittinen vaikuttaja, jonka ääni kuuluu yhteiskunnassa Eri ikäpolvet asuvat lähekkäin, yhteiskunta tukee yhteisöllistä asumista mm. kaavoituksen keinoin Erilaisia palvelubusseja maaseudulla Kuntoutuspalveluita tarjolla runsaasti Erityistä huomiota on kiinnitetty mm. aivoterveyden edistämiseen Muistisairauksien tutkimus, hoito ja osaaminen Suomessa maailman huippua

14 3. Systeemin toimimattomuus, yksilön tyytymättömyys (ei-toivottava) Demografiseen muutokseen ei ole varauduttu mm. paha työvoimapula vanhuspalveluissa NIMBY (not in my backyard) -ajattelu yleistyy Naisten asema huonontunut: nuorille sälytetään kohtuuttomasti hoivatehtäviä vanhat naiset hylätään Yksilöllisiä palveluita ei ole saatavilla, asiakkaat koetaan yhtenä massana Yhteiskunnassa vallitsevat perinteiset arvot Ikääntyminen koetaan sairautena Teknologia lisääntynyt, mutta sitä ei osata hyödyntää Erilaiset hoitomuodot ammattihenkilöstön vallassa Ammattiryhmät eriytyneet eivätkä tee yhteistyötä Asiakas ei saa ymmärrettävää tietoa tilastaan ja palveluista Vanhuspalvelutyötä eivät arvosta tekijät eivätkä palvelun saajat

15 4. Ikääntyminen on haluttava trendi (yllättävä) Suomen väestö nuorentunut ulkomailta suuntautuneen muuttobuumin myötä Ihminen voi toteuttaa itseään iästä riippumatta Vanhusten oikeudet itsestäänselvyys Suomesta gerontokratia : vanhukset vaikuttavat päätöksiin ja osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon Ikäihmisten osaamista arvostetaan Käytössä yksilöllisen palvelumuotoilun periaate, palveluiden tarjonta ikääntyneiden omista lähtökohdista Kreikkalaiset ja espanjalaiset hoitajat ovat yleisiä vanhuspalveluissa Muistihäiriöiden ja dementian ehkäisy edistynyt radikaalisti

16 Ennakointiryhmän useita skenaarioita läpäiseviä osaamistarpeita 1 Aivoterveyteen liittyvä osaaminen Arvo-osaaminen Asiakaslähtöisyys Asiakkaan lähiyhteisön ja omaisten tukeminen ja ohjaus Eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioiminen hyvinvoinnin kannalta Ikääntyneiden arvostus Innovointi Kielet ja kulttuuri Kommunikaatio- ja viestintätaidot Laaja käsitys esteettömyydestä 16

17 Ennakointiryhmän useita skenaarioita läpäiseviä osaamistarpeita 2 Matemaattinen osaaminen Oman työn ja työajan suunnittelu Osaamisen hyödyntämisen osaaminen Osallisuuden ja osallistamisen osaaminen Palveluhenkisyys Palvelukokonaisuuteen liittyvä osaaminen Päätöksentekojärjestelmien tuntemus Ravitsemusosaaminen Sote-palveluiden tuntemus

18 Ennakointiryhmän useita skenaarioita läpäiseviä osaamistarpeita 3 Taloudellinen osaaminen ja ymmärrys Teknologiaosaaminen Toimintakykyä edistävä osaaminen Työelämätietoisuus (lait, asetukset) Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen Yhteistyötaidot asiakkaan kanssa Yhteistyötaidot moniammatillisessa työryhmässä Yksilökeskeisyys Yleiset vuorovaikutustaidot

19 Osa-alueet 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Ikääntyvän väestön osallisuuden tukeminen (päätöksenteko, palvelut, yhteiskunta ) 3. Kotona asumista tukeva palvelutoiminta 4. Laitoshoito

20 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1 Yhteisvastuun ymmärtäminen ja sen mukaan toimiminen Yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin tuntemus sekä valtion että kunnan hallinnossa Eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointitaidot Saavutettavuuden ja esteettömyyden ymmärtäminen, palvelun yhdenvertaiseen ja helppoon lähestyttävyyteen liittyvä osaaminen

21 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2 Viriketoimintaan liittyvä osaaminen Tilaaja-tuottaja -mallin tuntemus Ihmisten yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen Liiketoiminnan ja talousasioiden ymmärrys ja perustuntemus

22 Ikääntyvän väestön osallisuuden tukeminen 1 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Laatuosaaminen Yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin tuntemus sekä valtion että kunnan hallinnossa Sosiaali- ja terveyspalvelujen, hyvinvointialan tuntemus (myös yksityissektorin tarjonnan tuntemus)

23 Ikääntyvän väestön osallisuuden tukeminen 2 Toimeentuloturvan tuntemus Olemassa olevien sosiaalialan palveluiden uudenlainen hyödyntäminen Tiimityöskentelytaidot Tilannetaju, tilanteen hahmottamiskyky Liiketoiminnan ja talousasioiden ymmärrys ja perustuntemus

24 Kotona asumista tukeva palvelutoiminta Vanhustyön palvelujen tuntemus Virikkeellisyyden varmistaminen ja havainnointi Ryhmäohjaustaidot ja ryhmän hallintataidot Perustietous liikunnan vaikutuksista terveyden edistämisessä Saattohoitotaidot Sitoutunut ja vastuullinen suhtautuminen omaan työtehtävään ja työyhteisöön Kehittävä työote, oman työn ja työtoiminnan kehittäminen omalta osalta

25 Laitoshoito Hyvän hoitoympäristön kehittämiseen liittyvä osaaminen Uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan työssä Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot Motivaatio, motivoituneisuus, aktiivisuus, myönteinen asenne työhön Kyky kriittiseen ajatteluun ja innovointiin Liiketoiminnan ja talousasioiden ymmärrys ja perustuntemus Innovaation käyttöönotto ja toimintaan vienti

26 Ennakointiryhmän valitsemat ammattiryhmät 1. Lähihoitajat ja vastaavat Ammatillinen koulutus 2. Terveydenhuollon ammattikorkeakoulutetut Muun muassa sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat 3. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutetut Esimerkiksi sosionomi ja geronomi 4. Yliopistotutkinnon suorittaneet ammattilaiset Esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityö tai politiikka ja terveystieteiden maisterit 5. Avustavat ja tukevat tehtävät Monitoimiauttajia, joilla lyhyempi koulutusaika

27 1. Lähihoitajat ja vastaavat Peruslaskutoimitukset Vuorovaikutus, viestintä ja kommunikaatio Dokumentointi ja raportointi Eettinen osaaminen Monikulttuurisuus riittävä kielitaito Tautien ja sairauksien tuntemus Perushoitotoimenpiteiden osaaminen Lääkehoitotaidot Asiakkaan ohjaaminen, neuvonta ja toimintakyvyn tukeminen Teknologian hyödyntäminen Lakien, säädöksien ja standardien tuntemus Kyky tehdä työtä moniammatillisissa tiimeissä ja ryhmissä Oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Kyky muokata omaa osaamista Kyky hahmottaa ihminen kokonaisuutena

28 2. Terveydenhuollon ammattikorkeakoulutetut Dialogitaidot Riittävä kielitaito Eettinen osaaminen Päätöksentekokyky Kyky edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä Iäkkään ihmisen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden tuntemus Asiakkaan kohtaamis-, ohjaamis- ja neuvontataidot Monikulttuurisuusosaaminen Kyky nähdä ihminen kokonaisvaltaisena olentona Vaikuttavuuteen ja vaikutusten mittaamiseen liittyvä osaaminen

29 3. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutetut Tiedottaminen ja viestintä (erityisesti verkkoviestintä) Asiakassuhteiden hallintaan liittyvien tietojärjestelmien osaaminen Asiakkaan osallisuuden tukeminen ja edistäminen Ohjaamis- ja neuvontataidot Arviointiosaaminen Kansalaislähtöisen työn, vapaaehtoistoiminnan ja hyväntekeväisyystyön tunteminen Osaaminen syrjäytymisen ehkäisyssä ja vaikeisiin tilanteisiin puuttumisessa Monialaisuuden johtaminen Julkisen hallinnon strategioiden toimeenpanon osaaminen Toiminnan ja työprosessien uudistaminen Ikä- ja muutosjohtaminen Oppimishalukkuus ja kehittävä työote Palvelumuotoilu Monikulttuurisuusosaaminen

30 4. Yliopistotutkinnon suorittaneet ammattilaiset Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Vanhenemisprosessien perusteiden tuntemus Johtamisosaaminen ja liiketoiminnalliset taidot Ennakoiva ajattelu- ja toimintatapa Verkostoitumistaidot Kumppanuusajattelun hallinta Itsensä johtamisen taito Kyky tuottaa, käsitellä ja valita tietoa kommunikoiden sitä tehokkaasti Kommunikointi eri tieteenalojen edustajien kanssa

31 5. Avustavat ja tukevat tehtävät Asiakkaan motivointi ja henkisen kasvun tukeminen Kuntouttava työote Asiakaskohtaamisen taidot Kokonaisuuden hahmottamiskyky Asiakkaan tarpeiden ja hänen toimintaympäristönsä hahmottaminen Työn monialainen hallinta Asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa

32 Ajankohtaista Osaamistarveraportti ilmestyy viimeistään joulukuussa 2013 Sisältää myös alan koulutuksen kehittämisehdotukset ja osaamistarpeet työpaikkailmoituksissa C&Q-järjestelmässä den_ennakointi

33 Kiitos!

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Ennakointiprosessista 2. Ennakointiryhmä

Lisätiedot

Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista. 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus

Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista. 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus ESITYKSEN RAKENNE 1. OPH:n osaamistarpeiden ennakoinnin taustaa 2. Ennakoinnin toimintamalli ja ennakointiryhmät

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2012:13 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi VOSE -projekti 9.9.2011 päivitetty versio, päivitykset on merkitty alaviitteillä Raportit ja

Lisätiedot

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan?

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan? Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan? HUIPPUOSAAMISTA KÄYTÄNTÖÖN SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIMMAKSI KANSAKSI VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Laivaseminaari 24. 26.5.2012 m/s Silja

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ALAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHIT- TÄMINEN TULEVAISUUDESSA Tässä luvussa esitetään SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2013:13 Opetushallitus ja tekijät

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 11/2010 2 SISÄLLYS 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkintojen suorittaminen... 3 1.3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Mielekkään ikääntymisen arvot ja eettiset periaatteet... 4 3. Väestökehitys, palveluiden tarve ja palvelurakenteen

1. Johdanto... 2 2. Mielekkään ikääntymisen arvot ja eettiset periaatteet... 4 3. Väestökehitys, palveluiden tarve ja palvelurakenteen 1. Johdanto... 2 2. Mielekkään ikääntymisen arvot ja eettiset periaatteet... 4 3. Väestökehitys, palveluiden tarve ja palvelurakenteen kehittäminen... 4 4. Ikäohjelman yhteys kuntastrategiaan ja eräisiin

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Lapsissa on tulevaisuus

Lapsissa on tulevaisuus Lapsissa on tulevaisuus Päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön liittyviä tulevaisuuden skenaarioita ja osaamistarpeita VOSE-projektin pilottiryhmän tulokset Opetushallitus, VOSE-projekti Heidi Backman,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ Elina Jutila Aino Rantamäki Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot