Johtokunta Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta 1.1.-31.8.1999. Johtokunta 1.9.1999-"

Transkriptio

1 Hanaa! Gasen i botten! Johtokunta Direktion Suomalaiset autourheilun ystävät saivat vuonna 1999 nauttia täysin siemauksin suomalaisten suurmenestyksestä niin F1- kuin rallin maailmanmestaruusmittelöissäkin. Liitoksistaan miltei ratkenneet televisioselostajat siteerasivat Mika Häkkisen termiä hanaa niin paljon, että siitä alkoi tulla puheenparsi koko kansan suussa Suomessa. Myös matkailu tallasi lisää hanaa vuonna Sekä kotimaan matkailu että matkailu ulkomailta Suomeen kasvoivat parisen prosenttia, ja kun venäläisten saapumisten niiaus otetaan luvuista pois, oli ulkomaisen matkailun kasvu noin seitsemän prosenttia, mikä on hyvin ilahduttava luku. MEKissäkin tapahtui monenlaista. Ulkomaisen toimistoverkon uudelleenjärjestely käynnistyi. Lisäksi tehtiin päätökset siirtymisestä keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen Euroopassa. Uusi suppeampi johtokunta aloitti syksyllä työnsä, ja minulla oli ilo ottaa vastaan MEKin johtajan tehtävät syyskuun alussa. Matkailuelinkeino odottaa MEKiltä uudistumista sekä lisää vauhtia ja tehoa. Vastaamme tähän haasteeseen parhaamme mukaan. Olen pyrkinyt tutustumaan matkailukenttään mahdollisimman aktiivisesti ja löytämään yhteistä säveltä eri toimijoiden ajatuksista. Päälinjoiltaan yhtenäisiä elinkeinon perusodotuksia ja -toiveita MEKin suuntaan voidaan myös havaita, ja nämä ajatukset tulevat ohjaamaan MEKkiä tulevina vuosina. On erityisen hienoa voida havaita, että elinkeino suhtautuu MEKkiin varsin myönteisesti ja MEKkiä pidetään tärkeänä, olkoonkin, että aina on myös kehittämisalueita. Mikään yritys, yhteisö, virasto, ei MEKkikään voi olla koskaan kokonaan valmis. Maailma muuttuu ja me maailman mukana. Matkailu on kasvava ala. MEK nostaa valikoidusti kierroksia jotta matkailumoottori kiidättäisi koko elinkeinoa huippuvauhtiin. Merkittäviin onnistumisiin tarvitaan laajapohjaista, vilpitöntä yhteistyötä, mihin MEK on omalta osaltaan valmis. Mukaan vaan kaikki! Jaakko Lehtonen Finländska vänner av bilsport har år 1999 fått njuta i fulla drag av landsmännens enorma framgångar i både F1- och rally-vm. Televisionens kommentatorer har i det närmaste gått upp i limningarna när de citerat Mika Häkkinens finska slagord hanaa! (gasen i botten!) så ofta, att uttrycket blev till ett talesätt i folkmun. Också turismen ökade på gasen under år Både inrikes och turismen från utlandet till Finland ökade med ett par procent, och om man bortser från den ryska svackan, var ökningen av den utländska turismen ca sju procent, vilket är en mycket glädjande siffra. Också i CTF hände mycket. Omorganiseringen av det utländska byrånätet inleddes. Vidare fattades beslut om att inrätta en centraliserad kundservicecentral i Europa. Den nya direktionen med färre medlemmar än tidigare påbörjade sitt arbete på hösten, och jag hade glädjen att ta emot uppdraget som direktör för CTF från början av september. Turistnäringen förväntar sig av CTF förnyelse, fart och effektivitet. Vi skall svara på utmaningen efter bästa förmåga. Jag har gått in för att bekanta mig med turistsektorn så aktivt som möjligt, och finna den gemensamma nämnaren i olika aktörers idéer. I huvudsak kan vi notera samstämmiga förväntningar och förhoppningar i branschen vad gäller CTF, och detta kommer att styra verksamheten under de kommande åren. Särskilt uppmuntrande är det att se att branschen förhåller sig mycket positivt till CTF, och att CTF betraktas som viktig, låt vara att det alltid finns rum för utveckling. Inget företag, ingen sammanslutning, inget ämbetsverk och inte heller CTF kan någonsin vara helt färdig. Världen förändras och vi med den. Turismen är en bransch i tillväxt. CTF höjer varvtalet med eftertanke, så att turistmotorn skall ge hela näringen toppfart. För stora framgångar behövs ett brett och ärligt samarbete. CTF är för sin del redo till detta. Följ med allesammans! Jäsenet Bo Göran Eriksson, Kauppa- ja teollisuusministeriö Kansliapäällikkö Juhani Korpela, Liikenneministeriö Pääsihteeri Petri Tuomi-Nikula, Ulkoasiainministeriö Johtaja Eero Ahola, Finnair Oy Asiamies Pekka Ropponen, Suomen Hotelli- ja ravintolaneuvosto ry Maakuntajohtaja Tarja Cronberg, Pohjois-Karjalan Liitto Toimitusjohtaja Ritva Korhonen, Matkailunkehitys Nordia Oy Toimitusjohtaja Tuula Lindberg, Finland Cogress Bureau ry Johtaja Pekka Laukala, MEK Varajäsenet Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti, Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus Ylijohtaja Paavo Pirttimäki, Sisäasiainministeriö Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, Ympäristöministeriö Toimitusjohtaja Pertti Pirskanen, Suomen Matkatoimisto Oy Markkinointijohtaja Risto Peltola, Viking Line Marketing Oy Ab Johtaja Eeva Artimo, Suomen Ulkomaankauppaliitto ry Yritystutkija Maarit Jauhola, Finnvera Oyj Puheenjohtaja Kirsti Mannersalo, SUOMA ry Markkinointijohtaja Marina Krause-Holmström, MEK Sihteeri Hallintojohtaja Juhani Vakkamaa, MEK Johtokunta Puheenjohtaja Bo Göran Eriksson, Kauppa- ja teollisuusministeriö Jäsenet Kansliapäällikkö Juhani Korpela, Liikenneministeriö Osastopäällikkö Yrjö Länsipuro, Ulkoasianministeriö Toimitusjohtaja Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari, Hullu Poro Oy Kongressimyyntipäällikkö Kirsti Vaulamo, Finnair Oyj Pääsihteeri Pekka Ropponen, SHR MEKIn edustajat Johtaja Jaakko Lehtonen Sihteeri Hallintojohtaja Pekka Laukala Ordinarie ledamöter Ordförande Bo Göran Eriksson, Handels- och industriministeriet Kanslichef Juhani Korpela, Trafikministeriet Generalsekreterare Petri Tuomi-Nikula, Utrikesministeriet Direktör Eero Ahola, Finnair Ombudsman Pekka Ropponen, SHR Landskapsdirektör Tarja Cronberg, Norra Karelens Förbund VD Ritva Korhonen, Matkailunkehitys Nordia Oy VD Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau Direktör Pekka Laukala, CTF Suppleanter Branschchef Anneli Harju Autti, Laplands arbetskraft- och näringscentral Överdirektör Paavo Pirttimäki, Inrikesministeriet Naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen, Miljöministeriet VD Pertti Pirskanen, Finlands Resebyrå Ab Marknadsdirektör Risto Peltola, Viking Line Marketing Ab Direktör Eeva Artimo, Finland Exports Företagsanalytiker Maarit Jauhola, Finnvera Oyj Ordförande Kirsti Mannersalo, Suoma ry Marknadsdirektör Marina Karuse-Holmsrfröm, CTF Sekterare Adm. direktör Juhani Vakkamaa, CTF Direktion Ordförande Bo Göran Eriksson, Handels- och industriministeriet Ledamöter Kanslichef Juhani Korpela, Trafikministeriet Avdelningschef Yrjö Länsipuro, Utrikesministeriet VD Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau VD Päivikki Palosaari, Hullu Poro Oy Kongressförsäljningschef Kirsti Vaulamo, Finnair Oyj General sekreterare Pekka Ropponen, SHR CFT:s representanter Direktör Jaakko Lehtonen Sekretare Adm. direktör Pekka Laukala 2 3

2 Johdanto Vuosi 1999 oli Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta menestyksellinen. Lennonjohtajien parhaaseen hiihtosesonkiin ajoittuneesta lakosta ja venäläisten matkailijoiden lukumäärän romahtamisesta huolimatta matkailu kasvoi kahdella prosentilla. Venäläisten 28 prosentin väheneminen, pois lukien matkailu ulkomailta, kasvoi noin seitsemän prosenttia. Positiivista oli saksalaisten matkustuksen kääntyminen nousuun pitkän taantuman jälkeen. Matkailun edistämiskeskuksen toimintaa linjattiin vuoden 1999 aikana selvitysmies Kari Österlundin tekemän raportin ja sen pohjalta tehdyn HALKEn selvityksen pohjalta. Muutosprosessi käynnistyi eräillä määrärahasiirroilla Skandinaviasta muille markkinoille sekä kotimaanmatkailun osalta markkinointitoiminnan lopettamisesta. Toukokuussa MEKin johtokunta teki päätöksen ulkomaisen toimistoverkon supistamisesta vuosina Lisäksi päätettiin keskittää pääosa Euroopan puhelin-, sähköposti-, fax- ja postituspalveluista erityiseen asiakaspalvelukeskukseen. Vuoden lopulla aloitettiin yritysten kilpailuttaminen. Kahden vuoden haun jälkeen MEK sai uuden johtajan. Varatuomari, ekonomi Jaakko Lehtonen aloitti MEKin johtajana Inledning Året 1999 blev en framgång med avseende på turismen till Finland. Trots att flygledarna gick i strejk mitt under den bästa skidsäsongen och antalet turister från Ryssland rasade, ökade turismen med två procent. Om man bortser från nedgången 28 procent i den ryska turismen ökade turismen från utlandet med ca sju procent. Positivt var att turismen från Tyskland vändes uppåt efter en längre tids tillbakagång. Verksamheten vid Centralen för turistfrämjande drogs under år 1999 upp utgående från en rapport gjord av utredningsman Kari Österlund och en på denna baserad utredning av HALKE, en ministerarbetsgrupp för utveckling av förvaltningen. Omläggningsprocessen inleddes med vissa anslagsöverföringar från Skandinavien till övriga marknader, samt i fråga om inrikesturismen med att marknadsföringen upphörde. I maj fattade CTF:s direktion beslut om att reducera det utländska byrånätet under åren Vidare beslöt man att koncentrera merparten av telefon-, e-post-, fax- och postningstjänsterna i Europa till en särskild kundservicecentral. Mot slutet av året påbörjades konkurrensutsättningen mellan företagen. Efter två års efterforskningar fick CTF en ny direktör. Vicehäradshövding, ekonom Jaakko Lehtonen tog vid som direktör vid CFT den Kansainvälinen matkailu ja toimintaympäristö Vuosituhannen vaihteen odotettiin kasvattavan kansainvälisiä matkoja huomattavasti. Odotukset osoittautuivat vääriksi, sillä lopulta mitään merkittävää kysynnän lisäystä ei kansainvälisessä matkailussa ollut havaittavissa suuresta tarjonnasta huolimatta. Maailman matkailujärjestön WTO:n tietojen mukaan vuonna 1999 kansainvälinen matkailu kasvoi 3,2 prosenttia sekä matkojen määrällä että matkailutuloilla mitaten. Kasvu oli puoli prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui Kaukoidän maiden talouskehityksen kääntymisestä kasvuun. Kansainvälisiä matkoja tehtiin 657 miljoonaa ja tuloja kertyi yhteensä 455 miljardia USD. Euroopassa kansainvälinen matkailu kasvoi WTO:n ennakkotietojen mukaan ainoastaan prosentilla. Erot eri maiden välillä ovat huomattavat. Balkanin maat ja muut Itä-Euroopan maat kärsivät huomattavasti Kosovon sodasta sekä Venäjän talouskriisin aiheuttamasta vähentyneestä matkailukysynnästä. Turkissa maanjäristykset ja poliittiset levottomuudet aiheuttivat merkittäviä vähennyksiä maahan suuntautuvassa matkailussa. Kysyntä siirtyi Välimeren maihin, missä mm. Espanjalla oli jälleen hyvä matkailuvuosi, kasvua 9 prosenttia. Kreikassa kasvua oli 5 ja Italiassa 3 prosenttia. Kaukoidässä matkailu kasvoi kahden taantumavuoden jälkeen nopeasti 7,5 prosentilla ja matkailijoiden määrä nousi uuteen ennätykseen, 94 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. Englannin punnan korkea kurssi lisäsi brittien ulkomaanmatkailua. Saksalaisten tekemien ulkomaanmatkojen määrä kasvoi kolme prosenttia. Pohjoismaissa Suomea lukuunottamatta saksalaisten yöpymiset vähenivät. Voimistunut Yhdysvaltain dollari ja Japanin kohentunut talous lisäsivät näiden kaukomarkkinoiden kansalaisten matkailua Eurooppaan. Tulokset vaihtelivat maittain paljon. Den internationella turismen och verksamhetsmiljön Millennieskiftet förväntades innebära en avsevärd ökning av det internationella resandet. Förväntningarna visade sig vara missriktade, för sist och slutligen kunde ingen betydande ökning av efterfrågan märkas i den internationella turismen trots det stora utbudet. Enligt uppgifter från världsturistorganisationen WTO ökade den internationella turismen år 1999 med 3,2 procent mätt både med antalet resor och turistintäkterna. Ökningen var en halv procent större än året innan, vilket berodde på en uppgång i den ekonomiska utvecklingen i Fjärran Östern. Totalt gjordes 657 miljoner internationella resor och intäkterna uppgick till sammanlagt 455 miljarder USD. I Europa ökade den internationella turismen enligt preliminära uppgifter från WTO med endast en procent. Skillnaderna mellan olika länder är avsevärda. Länderna på Balkan och de övriga östeuropeiska länderna led betydande avbräck på grund av kriget i Kosovo samt av den minskade turistefterfrågan beroende på den ekonomiska krisen i Ryssland. I Turkiet orsakade jordbävningar och politiska oroligheter en betydande nedgång i ankomsterna till landet. Efterfrågan riktades i stället mot Medelhavsländerna, där bl.a. Spanien åter hade ett framgångsrikt turistår med en ökning om 9 procent. I Grekland var ökningen 5 och i Italien 3 procent. I Fjärran Östern ökade turismen åter snabbt efter två år av nedgång, med 7,5 procent, och antalet turister steg till en ny rekordsiffra, 94 miljoner internationella turister. Det brittiska pundets höga kurs ökade britternas utlandsresande. Antalet utlandsresor gjorda av tyskar ökade med tre procent. I Norden med undantag för Finland minskade antalet övernattningar av tyskar. Den stärkta amerikanska dollarn och den ekonomiska uppgången i Japan ökade turismen till Europa från dessa avlägsna marknader. Resultaten varierade mycket från land till land. 4 5

3 Markkinointi Marknadsföring MEK-Market MEK-Market Suurtapahtumat Savotta Travel Market -tapahtuma Suomalaiseen luontoon ja maaseutuun pohjaavien matkailutuotteiden kansainvälisen myynnin kasvattaminen oli Nauvossa järjestetyn kansainvälisen matkailun business-to-business -tapahtuman, Finland Savotta Travel Marketin ensisijainen päämäärä. Savottaan osallistui yhteensä noin 200 koti- ja ulkomaista matkailuammattilaista. Suomen luontoon pohjaavia kesäkauden matkailutuotteita Savotassa osti noin 70 ulkomaista matkanjärjestäjää ja matkatoimistoa. Eniten ostajia oli Isosta-Britanniasta (10), Saksasta (10) ja Ranskasta (7). Ainoat pohjoismaiset ostajat tulivat Tanskasta (6) ja kaukaisimmat Japanista (6). Tuotteitaan ja palveluitaan nyt toista kertaa järjestettävässä Savotassa myi ja markkinoi noin 70 suomalaista matkailuyritystä ja -organisaatiota kautta koko maan. Alueellisesti eniten myyjäyrityksiä oli Lapista (17) ja Saimaan alueelta (16). Majoitusyritykset (16) ja ohjelmapalveluyritykset (14) olivat Savotassa vahvimmin edustettuina. Snowball -myyntitapahtuma Matkailun edistämiskeskus järjesti viidennen Suomen talvisia matkailutuotteita markkinoivan Snowball -myyntitilaisuuden Kainuussa helmikuussa Tapahtumaan osallistui 129 ulkomaista ostajaa ympäri maailmaa, 18 ulkomaisen median edustajaa, 25 Finnairin ulkomaanhenkilökuntaa sekä 24 henkilöä MEKin ulkomaan toimistoista. Suomalaisen elinkeinon edustajia oli myymässä tuotteitaan 126. Tapahtumaan liittyvä Workshop-myyntitilaisuus järjestettiin Kajaanissa ja osa ohjelmasta Vuokatissa. Lisäksi järjestettiin lukuisia ennakko- ja jälkiretkiä, joilla ulkomaiset osallistujat pystyivät tutustumaan monipuolisesti Suomen eri talvituotteisiin. Järjestelyt ja osallistujien kuljetukset onnistuivat hyvin huolimatta samaan aikaan olleesta lennonjohtajien lakosta. Tapahtuman jälkeen tehdyssä kyselyssä ulkomaiset osallistujat arvioivat tilaisuuden onnistuneeksi. Ulkomaisista osallistujista % arvio Workshopin ja majoituksen osalta järjestelyt arvosanalla erittäin hyvä tai hyvä. Tapahtuman ennakko- ja jälkiretket arvioitiin erittäin hyviksi. Större evenemang Savotta Travel Market -evenemanget Den primära målsättningen för det i Nagu ordnade internationella business-to-business -evenemanget Finland Savotta Travel Market var att främja den internationella försäljningen av turistprodukter som bygger på den finländska naturen och landsbygden. I Savotta deltog inalles ca 200 inhemska och utländska representanter för turistfacket. Turistprodukter baserade på den finländska sommarnaturen köptes vid Savotta av ca 70 utländska researrangörer och resebyråer. De flesta köparna kom från Storbritannien (10), Tyskland (10) och Frankrike (7). De enda nordiska köparna kom från Danmark (6) och de mest avlägsna från Japan (6). Vid Savotta, som nu ordnades för andra gången, marknadsförde ca 70 finländska turistföretag och -organisationer från hela landet sina produkter och tjänster. Regionalt sett var de flesta säljarföretagen från Lappland (17) och Saimenregionen (16). Inkvarteringsrörelserna (16) och programserviceföretagen (14) var starkast företrädda vid Savotta. Snowball -säljevenemanget Centralen för turistfrämjande ordnade det femte Snowball -säljevenemanget, som marknadsför finländska vinterturistprodukter, i Kajanaland i februari I evenemanget deltog 129 utländska köpare från hela världen, 18 representanter för utländska media, 25 personer ur Finnairs utländska personal samt 24 personer från CTF:s utlandsbyråer. 126 representanter för den finländska turistnäringen fanns på plats för att sälja sina produkter. En sales-workshop ordnades i Kajana i anslutning till evenemanget, och en del av programmet i Vuokatti. Dessutom ordnades före och efter evenemanget flera exkursioner där de utländska deltagarna mångsidigt fick bekanta sig med olika finländska vinterprodukter. Arrangemangen och transporterna av deltagarna lyckades väl trots att flygledarstrejken inföll vid samma tid. I en enkät bedömde de utländska deltagarna att evenemanget varit lyckat. Av de utländska deltagarna gav % workshopen och inkvarteringen betyget god eller mycket god. Exkursionerna före och efter evenemanget bedömdes som mycket goda. MEK-Market -seminaari MEK jatkoi vuonna 1999 tiivistä yhteydenpitoa matkailuelinkeinoon ja muihin sidosryhmiinsä järjestämällä useita MEK-Market tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tapahtumien tarkoituksena oli kertoa MEKin toiminnasta ja uusimmista suuntauksista matkailualalla. MEKin osallistujina olivat keskusyksikön markkinointihenkilöt ja toimistojen päälliköt. Tilaisuudet järjestettiin huhtikuussa (Turku, Tampere, Helsinki, Varkaus, Rovaniemi) ja lokakuussa (Helsinki). Näiden tilaisuuksien yhteenlaskettu sidosryhmien osallistujamäärä oli 725 henkilöä. Markkinointi ulkomailla Matkailun edistämiskeskuksen 17 ulkomaantoimiston selkeä tavoite on nostattaa ulkomaalaisten matkailijoiden määrää Suomessa. Myynninedistämisen ohella toimistot vastaavat lehdistötyöstä ja myönteisen Suomi-kuvan luomisesta. Toimistoista suomalainen matkailuelinkeino, saa ajankohtaista markkinatietoa ja neuvoja ulkomaanmarkkinointiin. Useimmat kampanjat toteutetaan MEKin ja matkailuyritysten yhteistyöllä. Toimistot järjestävät myös seminaari- ja Workshop-kiertueita sekä osallistuvat ja koordinoivat osallistumisen kunkin maan tärkeimmille matkailumessuille. Toimistot vastaavat, myös lehdistösuhteista. Ulkomaan kuluttajamarkkinointia varten MEK tuottaa yli kaksi miljoonaa esitettä lähes 20 kielellä. Yksityiskohtaiset tiedot toimistojen toiminnasta ovat MEKin mukana markkinoilla -esitteissä. MEK-Market -seminariet CTF fortsatte under år 1999 sitt nära samarbete med turistnäringen och övriga intressegrupper genom att ordna flera MEK-Market -tillställningar runtom i landet. Ändamålet var att informera om CTF:s verksamhet och om de senaste trenderna inom turistnäringen. Deltagare från CTF var marknadsföringspersonalen från centralenheten och byråernas chefer. Evenemangen ordnades i april (Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Varkaus, Rovaniemi) och oktober (Helsingfors). Det sammanlagda antalet deltagande representanter för intressegrupperna vid dessa tillställningar var 725 personer. Marknadsföringen utomlands Den uttalade målsättningen för Centralens för turistfrämjande 17 byråer utomlands är att öka antalet utländska turister som kommer till Finland. Vid sidan av säljfrämjandet svarar byråerna för presskontakterna och för skapandet av en positiv Finlandsbild. Av byråerna får den finländska turistnäringen aktuell marknadsinformation och rådgivning om marknadsföringen utomlands. De flesta kampanjer genomförs som ett samarbete mellan CTF och turistföretagen. Byråerna ordnar även seminarie- och workshop-turnéer samt medverkar vid och koordinerar deltagandet i de viktigaste turistmässorna i respektive land. Byråerna sköter även relationerna till pressen. För marknadsföringen till de utländska konsumenterna producerar CTF över två miljoner broschyrer på nära 20 språk. Närmare upplysningar om byråernas verksamhet finns i broschyrerna Med CTF ut på marknaden. 6 7

4 Projektit ja markkinoinnin yhteistyö Projekt och marknadsföringssamarbete Kotimaan neuvontapiste Informationsbyrån för turismen inom Finland MEKin tuotekehitysprojektit toteuttavat yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja MEKin ulkomaantoimistojen kanssa matkailun valtakunnallista tuotekehitystä ja kansainvälistä matkailutuotteiden markkinointia. Käynnissä olevat projektit käsittelevät kannuste- eli incentivematkailua, perhematkailua, leirintämatkailua sekä kaupunkilomia. Kulttuuri- ja teemamatkailun on ennustettu kasvavan mm. väestön ikääntymisen ja individualismin lisääntymisen seurauksena. Tavoitteena on tehdä Suomi tunnetuksi matkailumaana, jossa on monipuolinen ja laadukas kulttuuritarjonta. Vuonna 1999 aloitettiin eri medioissa sauna-kampanja, jonka tavoitteena on saunan avulla kertoa suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Marraskuussa toteutettiin yhdessä Finnairin ja muutaman saunamatkailutuotteen tarjoajan kanssa kansainvälinen lehdistömatka, johon osallistui 22 toimittajaa 10 eri maasta. Ympäristöä säästävän matkailun osalta MEK osallistui YSMEK 3-projektiin. Projektin tuloksena ilmestyi vuoden 1999 kesällä 44-sivuinen julkaisu Ympäristöopas tapahtumien järjestäjille. MEKin edustaja osallistui myös Vihreä hotelli -projektiin. CTF:s produktutvecklingsprojekt bedriver tillsammans med den finländska turistnäringen och CTF:s utlandsbyråer en riksomfattande produktutveckling och internationell marknadsföring av turistprodukter. De pågående projekten gäller incentivresor, familjeturism, campingturism och stadssemestrar. Kultur- och tematurismen har förutspåtts öka till följd av att befolkningen åldras och individualismen stärks. Målet är att göra Finland känt som ett turistland med ett mångsidigt och högklassigt kulturutbud. År 1999 startades i olika media en bastukampanj, som syftar till att med bastuns hjälp bekantgöra finländskhet och finländsk kultur. I november genomfördes tillsammans med Finnair och några företag som erbjuder turistprodukter med bastun som tema en resa för den internationella pressen. I resan deltog 22 redaktörer från 10 länder. CTF deltog i projektet YSMEK 3, som behandlade för miljön skonsam turism. Som resultat av projektet utgavs på sommaren 1999 en 44 sidors broschyr med miljöinformation för arrangörer av evenemang. En representant för CTF deltog också i projektet Grönt hotell. Matkailun edistämiskeskuksen info-pisteessä kävi v yhteensä asiakasta (kasvua 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna). Pisteestä vastattiin noin puheluun, telefaxiin ja sähköpostiviestiin. Ympärivuotisina vuokralaisina toimipisteessä toimivat Lapin Matkailu, Ylläsjärven Matkat, Ahvenanmaa, Maaseutumatkailun teemaryhmä, Saariselkä, Suomen Laivamatkapalvelu ja kesäkuukausina lisäksi myös Mikkelin Seudun Matkailu, Porvoo ja Helsinki Expert. Kotimaista kysyntää tyydyttämään julkaistiin LomaApu lapsiperheille -esite, kotimaan luontoelämyksiä -esite. Keväällä julkaistiin Pääsiäispaketit-kooste ja syksyllä Joulupaketit-kooste. Paketit ilmestyivät myös MEKin internet-sivuilla ja ne jaettiin kotimaan matkatoimistoihin. Joulupaketit ilmestyivät myös Amadeus Finlandin Amanda-extranet -palvelussa. Ulkomaalaisia varten tuotettiin esite Daytrips in and from Helsinki for Individuals. Neuvontapiste osallistui SUOMAn tuotetoreille sekä järjesti Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivät Helsingissä. Ryhmämatkailun myyntipäivillä oli mukana 150 ostajaa sekä saman verran myyjiä. CTF:s informationsbyrå för turism inom landet besöktes år 1999 av totalt kunder (en ökning om 2,7 % jämfört med året innan). Byrån besvarade ca telefonsamtal, telefax- och e-postmeddelanden. Permantenta hyresgäster i byrån är Lapin Matkailu, Ylläsjärven Matkat, Åland, en temagrupp för landsbygdsturism, Saariselkä, Suomen Laivamatkapalvelu och under sommarmånaderna dessutom Mikkelin Seudun Matkailu, Borgå och Helsinki Expert. För den inhemska kundkretsen utgavs broschyren LomaApu lapsiperheille, med rådgivning till barnfamiljer, och en broschyr om naturupplevelser i hemlandet. På våren gjordes en sammanställning av Påskpaket och på hösten motsvarigt av Julpaket. Paketen presenterades också på CTF:s internet-sida och distribuerades till resebyråerna i hemlandet. Julpaketen publicerades också i Amadeus Finlands Amanda-extranet -service. För utländska resenärer utgavs broschyren Daytrips in and from Helsinki for Individuals. Informationsbyrån deltog i SUOMAs produkttorg samt ordnade försäljningsdagar för inhemska gruppresor i Helsingfors. I försäljningsdagarna deltog 150 köpare och lika många säljare. Luonto- ja maaseutumatkailun osalta keskityttiin ulkomaanmarkkinoinnissa jakeluteiden parantamiseen. Sisävesien ja rannikon laivuriyrittäjien kanssa jatkettiin yhteismarkkinointia teemalla Kesätie on vesitie. Talvimatkailussa lanseerattiin Free in Winter Wonderland -kattoteema. Kampanjan imago perustuu tuoreuteen ja innovatiivisuuteen. Yhteistyökumppanit Suomessa kattoivat ensimmäisen kerran koko lumivarman Suomen aina Keski-Suomesta Lappiin. Talven myyntivaltit ovat lumivarmuus ja palvelujen monipuolisuus. Vuonna 1999 aloitettiin myös joulua jokaiselle -projekti, jossa päämääränä on luoda eri puolille Suomea erityyppisiä ja kansainvälistä kiinnostusta omaavia jouluun perustuvia matkailutuotteita. Projektiin lähtivät mukaan Lappi, Kainuu, Kuopio ja Turku. På sektorn för natur- och landsbygdsturism koncentrerade man sig i utlandsmarknadsföringen på att förbättra distributionskanalerna. Med båtföretagare på insjöarna och vid kusten fortsattes den samfällda marknadsföringen under temat "Sommarväg är vattenväg". Inom vinterturismen lanserades det övergripande temat Free in Winter Wonderland. Kampanjens image bygger på fräschör och innovationer. Samarbetspartnerna i Finland täckte för första gången hela det med säkerhet snötäckta Finland allt från mellersta Finland till Lappland. Säljtrumf på vintern är en säker tillgång på snö och mångsidig service. År 1999 påbörjades också projektet Jul för envar som syftar till att runtom i Finland skapa olika slags på julen baserade turistprodukter som väcker internationellt intresse. I projektet engagerade sig Lappland, Kajanaland, Kuopio och Åbo. 8 9

5 Median ja matkanjärjestäjien vierailumatkat Besöksresor för media och gästande researrangörer Uudet välineet Nya redskap MEK pyrkii ajanmukaisen Suomi-tiedon avulla herättämään yleistä kiinnostusta maatamme kohtaan ja markkinoimaan matkailu-suomea. Molempia päämääriä tukevat matkanjärjestäjäja mediavierailut. CTF går in för att med aktuell Finlandsinformation väcka allmänt intresse för vårt land och att marknadsföra det som turistland. Båda målsättningarna stöds av besök av researrangörer och mediarepresentanter. Vuonna 1999 MEK keskittyi voimakkaasti uusimaan markkinointivälineistöään. Tärkein uudistus oli MEKin uuden visuaalisen ilmeen luominen. Uusi Suomi-tunniste yhdistettiin kaikkeen MEKin materiaaliin. År 1999 koncentrerade CTF sig starkt på att förnya sina marknadsföringredskap. Den viktigaste förnyelsen gick ut på att ge CTF en ny visuell framtoning. Den nya Finlands-logon infördes i allt CTF:s material. Vieraidenhoitoyksikkö laatii kullekin vieraalle vierailuohjelman ja tarvittaessa toimii oppaana, tulkkina ja koordinaattorina Suomen elinkeinon ja vierailevien ryhmien välillä. Kiinteä yhteistyö elinkeinon kanssa on ehdoton edellytys vierailujen onnistumiselle. Vuonna 1999 yksikkö hoiti noin vierasta, missä luvussa on kasvua edellisvuoteen verrattuna noin kuusi prosenttia. Vuonna 1999 vieraat jakautuivat maittain seuraavasti: EU:n puheenjohtajuuskausi vuonna 1999 ei tuonut merkittävää lisäystä vieraiden määrään. Sen sijaan HELSINKI 2000 herätti jonkin verran huomiota ulkomaisen median keskuudessa jo vuonna Median ja matkanjärjestäjien vierailumatkat Enheten för värdfunktioner uppgör för respektive gäst ett besöksprogram och fungerar vid behov som guide, tolk och koordinatör mellan det finländska näringslivet och de besökande grupperna. Ett nära samarbete med näringslivet är en grundförutsättning för att besöken skall bli lyckade. År 1999 tog enheten hand om ca gäster, vilket betyder en ökning om ca sex procent från föregående år. År 1999 fördelade sig gästerna enligt land som följer: Besöksresor för media och gästande researrangörer Pohjoismaat / Norden 371 Saksa / Tyskland 317 Iso Britannia / Storbritannien 659 Ranska / Frankrike 187 Espanja / Spanien 115 Italia / Italien 94 Sveitsi / Schweiz 78 Aasia / Asien 108 USA ja Kanada / USA och Kanada 105 Benelux / Beneluxländerna 138 Venäjä ja Baltia / Ryssland och Balticum 219 MEK:in keskusyksikkö / CTF:s centralenhet Perioden som ordförande för EU år 1999 medförde inte någon betydande ökning av antalet besökande. Däremot väckte HEL- SINGFORS 2000 en viss uppmärksamhet bland utländska media redan år Www-palvelujen mittava uudistustyön suunnittelu aloitettiin Käyttäjämäärä kasvoi 116 % ja sivuilla oli kävijää. MEKin Internet-sivustoja laajennettiin vuoden aikana, jolloin toteutettiin kahdeksan uutta ulkomaisille kuluttajille paikallisilla kielillä suunnattua sivukokonaisuutta. Sivustojen lukumäärä oli vuoden lopussa 13 sisältäen lähtömaahan suunnattuja tietoja Suomesta matkailukohteena. Lisäksi tuotettiin joulusivustot, Savotta-markkinointitapahtumaan osallistuville extranet-sivustot sekä markkinointitapahtumille oma sivukokonaisuus, jonka avulla osallistujailmoittautuminen hoidetaan. Suomen matkailuelinkeinon ja MEKin yhteisen PROMIS -tietojärjestelmän tuotemäärä kasvoi yli 100%. Yhteistyökumppaneiden määrä kasvoi 49 yritykseen ja organisaatioon. PROMISin sisältämien tuotetietojen hyödyntäminen erilaisissa esitteissä lisääntyi ja lisäksi tiedot on saatavilla Internet-sivustojen kautta. Tutkimustoiminta Tärkein tutkimus on MEKin rahoittama ja Tilastokeskuksen tekemä rajahaastattelututkimus. Tutkimus alkoi joulukuussa 1997 ja jatkuu ainakin vuoden 2000 loppuun. Sillä selvitetään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun rakennetta matkailun seurantaa, suunnittelua ja tulosten mittaamista varten. Kun Suomen Pankki ei enää kerää matkustustasetietoja, rajahaastattelututkimus on ainoa lähde, josta voidaan laskea ulkomaalaisten matkailijoiden Suomeen jättämä rahamäärä. Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. MEK osallistui myös matkailun satelliittitilinpidon laadintaan, jolla kansantalouden tilinpidosta voidaan johtaa matkailun aikaansaama kokonaismyynti, arvonlisä sekä työllisyysvaikutukset. En omfattande förnyelse av www-servicen påbörjades år Antalet användare ökade med 116 procent och sidorna besöktes gånger. CTF:s internet-sidor expanderade under året genom att det gjordes åtta nya till utländska konsumenter riktade sidogrupper på lokala språk. Antalet sidogrupper var 13 vid årets slut, och de innehåller till utreselandet riktad information om Finland som turistmål. Dessutom producerades julsidor, extranet-sidor för dem som deltog i Savotta-marknadsevenemanget, och för de olika marknadsföringsevenemangen särskilda sidor på vilka deltagaranmälan kan göras. Produktmängden i den finländska turistnäringens och CTF:s gemensamma PROMIS-informationssystem ökade med över 100 procent. Antalet samarbetspartners ökade till 49 företag och organisationer. Produktinformationen i PROMIS utnyttjades allt mera i olika broschyrer, och uppgifterna är dessutom tillgängliga via internet-sidorna. Forskningsverksamhet Den viktigaste undersökningen är den gränsenkät som utförs av Statistikcentralen på uppdrag och bekostnad av CTF. Undersökningen började företas i december 1997 och fortsätter åtminstone till utgången av år Enkäten utreder den till Finland riktade turismens sammansättning för uppföljning, planering och resultatmätning av turismen från utlandet till Finland. I och med att Finlands Bank inte längre samlar in uppgifter om turistbalansen är undersökningarna i form av gränsenkäter det enda sättet att utreda vilka summor de utländska resenärerna spenderar under sin vistelse i Finland. Under året företogs en utredning av besökarsiffrorna på de olika turistattraktionerna och flera statistiska jämförelser rörande turismens utveckling i Finland och i Norden. Mediavierailujen tuloksena eri maissa julkaistujen lehtiartikkeleiden sekä TV- ja radio-ohjelmien mainostilaksi muunnettu rahallinen arvo on yli 100 miljoonaa markkaa. Som resultat av mediebesöken har det publicerats tidningsartiklar samt tv- och radioprogram, vilka om de hade bestått av betald reklam skulle ha kostat långt över 100 miljoner mark. Matkailun toimialatiimi Matkailun toimialatiimi perustettiin huhtikuussa Se on osa hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän (HALKE) hyväksymää matkailuhallinnon uudistamista koskevaa toimenpidesuunnitelmaa. CTF medverkade också i uppgörandet av turistnäringens satellitbokföring, med vilken ur nationalbokföringen kan härledas den av turismen alstrade totala försäljningen, mervärdet samt sysselsättningseffekterna. Branschteamet för turismen Matkailun toimialatiimi on työryhmä, jonka tehtävänä on parantaa KTM:n, TE-keskusten, MEKin, maakunnan liittojen ja muiden ministeriöiden välistä yhteistyötä ja luoda niissä matkailuasioita hoitavien henkilöiden välille yhdyshenkilöverkosto. Branschteamet för turismen grundades i april Det utgör en del av den åtgärdsplan för reform av turistförvaltningen som godkänts av ministerarbetsgruppen för utvecklande av förvaltningen (HALKE)

6 Tiimi pyrkii lisäämään eri rahoittajatahojen yhteistyötä julkisen rahoituksen osalta. Rahoituksen osalta tiimin työtehtäviin kuuluu myös vuonna 1998 julkaistun matkailun rahoitustyöryhmän raportin toimenpide-ehdotusten toteutuksen edistäminen mahdollisuuksien mukaan. Eräänä keskeisenä osa-alueena raportissa oli, että Suomeen tulisi saada matkailuhankkeiden osalta valtakunnallisesti kattava hankerekisteri. MEKin tietojärjestelmät on tarkoitus saattaa lähiaikoina TEkeskusten käyttöön. Matkailun toimialatiimin operatiivista toimintaa hoitaa MEKkiin sijoitettu toimialaprojektipäällikkö. Branschteamet för turismen är en arbetsgrupp som har till uppgift att förbättra samarbetet mellan HIM, TE-centralerna, CTF, landskapsförbunden och övriga ministerier och att skapa ett nätverk av kontaktpersoner mellan de personer som handhar turistfrågor hos dessa myndigheter. Teamet går in för att främja samarbetet mellan olika finansiärer på den offentliga sektorn. I fråga om finansieringen hör till teamets uppgifter också att i mån av möjlighet främja förverkligandet av de åtgärder som föreslogs i den år 1998 avgivna rapporten från arbetsgruppen för finansiering av turismen. Ett viktigt element i rapporten var att i Finland borde inrättas ett rikstäckande register över turistprojekt. Avsikten är att CTF:s informationssystem inom en snar framtid skall ställas till TE-centralernas förfogande. Den operativa verksamheten inom ramen för branschteamet för turismen sköts av en branschprojektchef som är verksam vid CTF. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiden Matkailuneuvoston (Nordiska Turistrådet, NT) Yhteistyön pääpaino oli Pohjois-Amerikassa, jossa kaikki viisi maata toimivat samoissa tiloissa. Yhteistyön konkreettinen muoto on STI, joka on maiden yhteinen palveluyhtiö. Suomi, Ruotsi ja Tanska jatkoivat yhteistyötään myös Kaukoidässä MEKin Singaporen toimiston hallinnoimana. Uutena yhteistyöalueena alkoi toiminta Kiinassa. Kymmenen Itämeren alueen valtiota toimii yhteisen markkinointiorganisaation (Baltic Sea Tourism Commission, BTC) puitteissa. Yhteisön jäsenmäärästä (n. 150) enin osa on kaupunkeja ja yrityksiä. Kansallisten matkailuorganisaatioiden vähäisen painoarvon vuoksi yhteistyö on viime vuosina kangerrellut. European Travel Commission (ETC) muodostuu 29 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja se markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Kussakin maassa toimii ETC-työryhmä, joka ETC:n perusrahoituksen lisäksi kerää alueellaan toimivilta; Eurooppaa markkinoivilta muilta organisaatioilta 2-10 kertaisen panoksen. ETC:llä on myös suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutkimustoimintaa. Internationellt samarbete Viktigast i samarbetet inom Nordiska Turistrådet (NT) var Nordamerika, där alla fem länder verkar i samma lokaliteter. Det konkreta uttrycket för samarbetet är STI, ländernas gemensamma servicebolag. Finland, Sverige och Danmark fortsatte sitt samarbete också i Fjärran Östern, under ledning av CTF:s byrå i Singapore. Ett nytt samarbetsområde innebar verksamheten i Kina. Tio stater i Östersjöregionen verkar inom ramen för en gemensam marknadsföringsorganisation (Baltic Sea Tourism Commission, BTC). Av sammanslutningens medlemmar (ca. 150) är de flesta städer och företag. På grund av de nationella turistorganisationernas ringa betydelse har samarbetet hakat upp sig på senare år. European Travel Commission (ETC) bildas av 29 nationella turistmyndigheter, och marknadsför Europa som turistmål i USA, Canada, Sydamerika, Japan och Australien. I ealla dessa land verkar en ETC-arbetsgrupp, som förutom basfinansieringen från ETC av övriga organisationer som marknadsför Europa i regionen uppbär en 2-10 gånger större summa. ETC bedriver också en tämligen omfattande marknadsundersökningsverksamhet i respektive regioner

7 Tulokset Tulostavoitteiden 1999 toteutuminen markkinaryhmittäin MEKin asettamat tulosryhmäkohtaiset rekisteröityjen yöpymisten kokonaistavoitteet ja niiden toteutuminen: Tulosten arviointi Resultat Utfall av resultatmålen 1999 enligt marknadsgrupp De av CTF uppställda totala målsättningarna för registrerade övernattningar enligt resultatgrupp och utfallet av dem: Utvärdering av resultaten Markkinaryhmä (1000 vrk) Tavoite Tulos Ero Marknadsgrupp (1000 dygn) Målsättning Resultat Skillnad Markkinaryhmä 1: Kotimaa Marknadsgrupp 1: Hemlandet Markkinaryhmä 2: Skandinavia Marknadsgrupp 2: Skandinavien Markkinaryhmä 3: Eurooppa Marknadsgrupp 3: Europa Markkinaryhmä 5: Amerikka Marknadsgrupp 5: Amerika Markkinaryhmä 6: Japani, Kaukoitä, Oseania Marknadsgrupp 6: Japan, Fjärran Östern, Oceanien Pohjoismainen vertailu Ulkomailta eri Pohjoismaihin suuntaava matkailu kasvoi majoitusliikkeiden yöpymisillä mitattuna 0,8 prosenttia, mikä on vain vähän pienempi kuin WTO:n ennakkotietojen ilmoittama yleinen kasvuluku koko Euroopassa. Pohjoismaiden markkinaosuus pysyi näin ollen lähes samana kuin edellisvuonna. Paras kasvu yöpymisluvuilla mitattuna on Ruotsilla, jossa ulkomaalaisten yöpymiset ovat kasvaneet runsaalla seitsemällä prosentilla. Kasvu johtuu pitkälti ulkomaalaisten leirintäyöpymisten suuresta kasvusta. Hotelleissa, lomakylissä ja retkeilymajoissa ovat ulkomaalaisten yöpymiset kasvaneet saman verran kuin Suomessa, eli noin 2 prosenttia. Norjassa ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä ovat vähentyneet runsaalla prosentilla. Norjassa puolestaan leirintäyöpymiset ovat vähentyneet. Hotelleissa ulkomaalaisten yöpymiset ovat hienoisesti lisääntyneet. Tanskassa ulkomailta suuntautuva matkailu on vähentynyt noin 3 prosenttia. Islannissa tilastoidaan maahan saapuneet matkailijat. Kasvu oli 13 %. Pohjoismaiden kannalta merkittävin ulkomaalaisryhmä ovat saksalaiset. Suomessa tilastoitiin viime vuonna vajaan 6 prosentin, yöpymisen kasvu. Suomi oli ainoa maa, missä saksalaisten matkailu kehittyi suotuisasti. Norjassa saksalaisten yöpymiset ovat vähentyneet viime vuonna 8, Ruotsissa 6 ja Nordisk jämförelse Turismen från utlandet till de nordiska länderna ökade mätt med antalet övernattningar i inkvarteringsrörelser med 0,8 procent, vilket är bara något lägre än den allmänna tillväxtsiffra för hela Europa som anges i de preliminära uppgifterna från WTO. De nordiska ländernas marknadsandel var därigenom i stort sett den samma som året innan. Den bästa tillväxten mätt med övernattningarna har Sverige, där utlänningarnas övernattningar har ökat med drygt sju procent. Uppgången beror till stor del på en stark ökning av antalet utlänningar som övernattat på campingplatser. På hotell, i semesterbyar och campingstugor har antalet övernattande utlänningar ökat lika mycket som i Finland, dvs. ca 2 %. I Norge har antalet övernattande utlänningar i inkvarteringsrörelser minskat med en dryg procent. I Norge har för sin del antalet campingövernattningar minskat, medan övernattningarna på hotell har ökat något. I Danmark har turismen från utlandet gått ner med ca 3 procent. På Island statistikförs antalet turister som anländer till landet. Ökningen var 13 procent. De viktigaste utländska turisterna från nordisk synpunkt är tyskarna. I Finland statistikfördes i fjol en ökning om drygt 6 procent, övernattningar. Finland var det enda landet där turismen från Tyskland utvecklades positivt. I Norge har Markkinaryhmä 7: Venäjä, IVY Marknadsgrupp 7: Ryssland, OSS Markkinaryhmä 8: Muut maat Marknadsgrupp 8: Övriga länder Luokittelemattomat maat Oklassificerade länder Ulkomaat yhteensä Utlandet totalt Yhteensä Totalt (Lähde: Tilastokeskus, taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin) 14 15

8 Tanskassa yli 8 %. Yhteensä nämä prosentuaaliset vähennykset merkitsevät vajaan saksalaisyöpymisen vähennystä. Pohjoismaiden kannalta toiseksi merkittävimmällä markkinaalueella, Alankomaiden markkinoilla, kehitys ei ollut vuonna 1999 erityisen hyvä. Kokonaisyöpymiset Pohjoismaihin kasvoivat vain 0,3 prosenttia, mikä johtui alankomaalaisten yöpymisten vähentymisestä Tanskassa. Norjassa ja Ruotsissa alankomaalaisten yöpymiset kasvoivat vajaalla prosentilla. Suomella oli alankomaalaisten osalta Pohjoismaiden parhain kasvu, noin 5%. Mm. vahvan Englannin punnan myötä englantilaisten ulkomaanmatkailu on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Vuodesta 1995 ovat englantilaisten yöpymiset Pohjoismaissa kasvaneet lähes 30 prosenttia. Vuonna 1999 kasvua oli runsaat 6 prosenttia. Parhain kasvu myös englantilaisten yöpymisten osalta oli Suomella, noin 10 prosenttia. Ruotsissa kasvua oli 9, Tanskassa vajaa 8 ja Norjassa alle 2 %. Matkustus Yhdysvalloista Pohjoismaihin kehittyi myös suotuisasti. Kasvua oli yhteensä noin 8 prosenttia. Vaikka vahva Yhdysvaltain dollari kasvatti amerikkalaisten matkailua, vähenivät amerikkalaisten yöpymiset Tanskassa 2 prosenttia. Kaikissa muissa Pohjoismaissa kasvu oli kuitenkin merkittävää, Norjassa noin 13, Suomessa vajaa 11 ja Ruotsissa 9 prosenttia. Ranskalaisten yöpymiset Pohjoismaissa kasvoivat vajaalla neljällä prosentilla. Ranskalaisten osalta Suomella oli selvästi suurin kasvu, 14 prosenttia. Norjassa kasvua oli alle 8 prosenttia. Ruotsissa ja Tanskassa ranskalaisten yöpymiset vähenivät. Ruotsissa laskua oli 3 ja Tanskassa lähes 6 prosenttia. Italialaisten yöpymiset Pohjoismaissa ovat vuodesta 1995 kasvaneet merkittävästi, noin neljänneksellä. Vuonna 1999 kasvu kuitenkin hidastui noin 3 prosenttiin, mikä johtui italialaisten yöpymisten vähenemisestä Norjassa ja Tanskassa. Norjassa ranskalaisten yöpymiset vähenivät runsaalla seitsemällä prosentilla ja Tanskassa runsaalla prosentilla. Ruotsissa kasvua oli yli 8 prosenttia. Myös Ranskan kohdalla Suomella oli paras kasvu, lähes 18 prosenttia. Vertailussa ei Islantia ole huomioitu, koska vertailukelpoisia yöpymistilastoja ei Islannista ole saatavissa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen muutosprosentit ovat hieman alhaisempia kuin seuraavassa Suomen matkailua käsittelevässä kappaleessa, koska pohjoismaisessa vertailussa Suomen osalta verrataan vuoden 1999 ennakkotietoja vuoden 1998 lopullisiin tietoihin. övernattningarna av tyskar minskat i fjol med 8, i Sverige med 6 och i Danmark med över 8 procent. Sammanlagt innebär dessa procentuella minskningar en nedgång om knappt tyska övernattningar. På den för de nordiska länderna näst viktigaste marknadsområdet, Nederländerna, var utvecklingen år 1999 inte särskilt god. De totala övernattningarna i de nordiska länderna ökade med endast 0,3 procent, vilket berodde på att antalet övernattande holländare minskade i Danmark. I Norge och Sverige ökade antalet holländska övernattningar med en knapp procent. Finland hade i fråga om Nederländerna den bästa ökningen i Norden, ca 5 procent. Bl.a. tack vare det starka engelska pundet har britternas utrikesresande ökat märkbart under de senaste åren. Från år 1995 har britternas övernattningar i Norden ökat med nära 30 procent. År 1999 var ökningen drygt 6 procent. Den bästa ökningen också vad gällde brittiska övernattningar hade Finland, ca 10 procent. I Sverige var ökningen 9, i Danmark knappt 8 och i Norge under 2 procent. Också turismen från USA till Norden utvecklades gynnsamt. Ökningen var totalt ca 8 procent. Trots att den starka dollarn ökade på amerikanernas resande, minskade antalet amerikanska övernattningar i Danmark med 2 procent. I alla övriga nordiska länder var ökningen emellertid betydande, i Norge ca 13, i Finland knappt 11 och i Sverige 9 procent. Fransmännens övernattningar i Norden ökade med knappt fyra procent. I fråga om fransmännen hade Finland den klart största ökningen, 14 procent. I Norge var ökningen under 8 procent. I Sverige och Danmark minskade de franska övernattningarna. I Sverige var nedgången 3 och i Danmark nära 6 procent. Italienarnas övernattningar i Norden har ökat betydligt sedan år 1995, med ca en fjärdedel. År 1999 avtog emellertid ökningen till ca 3 procent, vilket berodde på att antalet italienska övernattningar minskade i Norge och Danmark. I jämförelsen har Island inte beaktats, emedan jämförbar statistik över övernattningarna inte finns att få från Island. I den nordiska jämförelsen är Finlands procentuella förändringar något lägre än i följande avsnitt som behandlar turismen i Finland, emedan i den nordiska jämförelsen för Finlands del jämförs de preliminära uppgifterna för år 1999 med de slutliga uppgifterna för år Matkailu Suomessa Suomen matkailun kasvu jatkui vuonna Sekä kotimaan että ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausilla mitattuna kasvoi kumpikin 2,2 %. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat viime vuonna määrällisesti neljännesmiljoonan ja ulkomaiset Venäläisten yöpymiset kääntyivät joulukuussa kahden prosentin kasvuun, mutta koko vuoden osalta venäläisten yöpymiset vähenivät noin 28 prosentilla, eli yöpymisellä. Tätä taustaa vasten koko vuonna saavutettua 2,2 prosentin ja noin yöpymisen lisäystä ulkomaalaisten osalta voidaan pitää hyvänä tuloksena. Venäjän matkailu pois lukien lisääntyivät muiden maiden yöpymiset noin :lla eli runsaalla seitsemällä prosentilla. Pohjoismaiset yöpymiset kasvoivat vajaalla seitsemällä prosentilla vuonna 1999 ja asetettu tavoite ylitettiin. Yhteensä pohjoismaiset yöpymiset kasvoivat noin yöpymisellä. Suurin määrällinen kasvu tapahtui norjalaisten yöpymisissä, jotka kasvoivat yöpymisellä. Tanskalaisten yöpymiset kasvoivat niinikään merkittävästi, melkein ja ylittivät ensimmäisen kerran yöpymisen rajan. Ruotsalaisten yöpymiset, jotka muodostavat pääosan pohjoismaisista yöpymisistä, kasvoivat kaksi prosenttia. Yhteensä niitä oli vuonna Islantilaisten yöpymiset taantuivat neljällä prosentilla. Volyymiltään merkittävimpiä markkina-alueita Suomen matkailutuotteiden kysynnän kannalta ovat Keski-, Länsi- ja Etelä- Euroopan markkinat, joiden osuus ulkomaalaisten kokonaisyöpymisistä oli vuonna 1999 noin 46 prosenttia. Vuonna 1999 Euroopan markkinaryhmään kuuluvien maiden kansalaisten yöpymiset kasvoivat vajaalla yhdeksällä prosentilla, mikä merkitsi yhteensä yöpymistä. Asetettu tavoite saavutettiin. Määrällisesti suurin kasvu markkinaryhmän yöpymisissä merkittiin englantilaisille, joiden yöpymiset kasvoivat noin :lla. Kokonaismäärä oli ensimmäisen kerran yli Saksalaisten ja norjalaisten yöpymiset kasvoivat :lla. Italialaisten yöpymisten lisäys oli Ranskalaisilla ja tanskalaisilla lisäys yöpymisvuorokausissa oli Yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yöpymiset kasvoivat yhteensä 11 prosentilla, mikä merkitsi lisäyöpymistä. Asetettu tavoite ylitettiin yöpymisellä. Pohjois-Amerikasta Suomeen suuntautuvan matkailun suotuisaa kehitystä olivat auttamassa mm. vahva Yhdysvaltain dollari ja Yhdysvalloissa toteutettu teemapohjainen markkinointi. Kaukoidän maiden taloudellisen taantuman vaihtuminen kasvuksi oli omiaan kasvattamaan Japanin ja muiden Kaukoidän maiden kansalaisten matkailua Suomeen. Kasvu oli yhtä suuri kuin Euroopan maiden osalta; vajaa yhdeksän prosenttia eli yöpymisvuorokautta. Runsas puolet tästä kasvusta tuli japanilaisten yöpymisten lisäyksestä. Toinen merkittävä kasvuun vaikuttava tekijä oli etelä-korealaisten yöpymisten kasvu yli Turismen i Finland Turismen fortsatte att växa i Finland år Mätt med antalet övernattningar i inkvarteringsrörelserna ökade både den inhemska turismen och turismen från utlandet vardera med 2,2 %. De inhemska övernattningarna ökade i fjol med en kvarts miljon och de utländska med De ryska övernattningarna började i december öka med två procent, men för hela årets del minskade de ryska övernattningarna med ca 28 procent dvs övernattningar. Sett mot denna bakgrund kan den för hela året uppnådda ökningen om 2,2 procent och ca övernattningar betraktas som ett gott resultat. Bortsett från turismen från Ryssland ökade övernattningarna av andra utlänningar med ca dvs. drygt sju procent. De nordiska övernattningarna ökade med drygt sju procent år 1999 och den uppställda målsättningen överträffades. Totalt ökade de nordiska övernattningarna med ca övernattningar. Den största kvantitativa ökningen visade de norska övernattningarna, som ökade med övernattningar. Också de danska övernattningarna ökade avsevärt, med nära och översteg för första gången gränsen övernattningar. De svenska övernattningarna, som utgör merparten av de nordiska övernattningarna, ökade med två procent. Totalt var de år Antalet isländska övernattningar minskade med fyra %. Till de volymmässigt viktigaste marknadsområdena för den finländska turistnäringen hör Mellan-, Väst- och Sydeuropa, vilkas andel av totalantalet utländska övernattningar år 1999 utgjorde ca 46 procent. År 1999 ökade antalet övernattningar av medborgare i länder som hör till den europeiska marknadsgruppen med knappt nio procent, vilket innebar totalt övernattningar. Den uppställda målsättningen nåddes. Den volymmässigt största ökningen i övernattningarna i denna marknadsgrupp noterades för britterna, vilkas övernattningar ökade med ca Det totala antalet översteg för första gången De tyska och norska övernattningarna ökade med De italienska övernattningarna ökade med Ökningen av antalet franska och danska övernattningar var Amerikanernas och kanadensarnas övernattningar ökade med totalt 11 procent dvs övernattningar. Det uppställda målet överträffades med övernattningar. Den gynnsamma utvecklingen av turismen från Nordamerika till Finland stöddes bl.a. av den starka dollarn och den i USA genomförda temabaserade marknadsföringen. Att den ekonomiska recessionen i länderna i Fjärran Östern vändes i uppgång var ägnat att öka antalet turister från Japan och andra länder i regionen. Ökningen var lika stor som i fråga om de europeiska länderna, knappt nio procent eller övernattningsdygn. Drygt hälften av denna ökning berodde på en uppgång i antalet japanska övernattningar. En annan betydande tillväxtfaktor var att antalet sydkoreanska övernattningar 16 17

9 5 000 yöpymisellä. On kuitenkin huomioitava, että syvän talouslaman aikana etelä-korealaisten yöpymiset vähenivät merkittävästi eikä vuoden 1997 lukemia olla vielä saavutettu. Venäjän ja IVY-maiden yöpymiset vähenivät viime vuonna yli yöpymisellä, mikä merkitsi noin 28 prosentin vähentymistä. Asetetusta tavoitteesta jäätiin noin yöpymisen verran. Suuri vähentyminen johtui venäläisten yöpymisten suuresta vähentymisestä, sillä muiden IVY-maiden osuudet ovat hyvin pieniä. Varsinaista markkinointitoimintaa Venäjän lisäksi on pelkästään Ukrainassa ja ukrainalaisten yöpymiset kasvoivat hienoisesti. Markkinaryhmä 8 (Muut maat) käsittää ryhmän maita, jonka markkinointitoiminta koordinoidaan Helsingistä käsin käyttämällä hyväksi paikallisia markkinointiedustajia. Markkinaryhmä ei saavuttanut tavoitettaan, vaikka ko. maiden kansalaisten yöpymiset kasvoivatkin melkein kymmenellä prosentilla, mikä merkitsi vajaata yöpymistä. Suurin osa kasvusta johtui kreikkalaisten yöpymisten suuresta kasvusta. Ne kasvoivat lähes kolmanneksella eli yli yöpymisellä. Ulkomaan yöpymisten osalta ei kokonaisuudessaan saavutettu asetettuja tavoitteita. Tämä johtui melkein yksinomaan venäläisten yöpymisten erittäin suuresta vähentymisestä. Kaikilla muilla merkittävillä markkina-alueilla tavoitteet saavutettiin tai ylitettiin selvästi. ökade med över Det bör emellertid märkas att under den djupa recessionen minskade de sydkoreanska övernattningarna betydligt, och siffrorna från år 1997 har inte ännu uppnåtts. Övernattningarna av turister från Ryssland och OSS-länderna minskade i fjol med över övernattningar, vilket innebar en nedgång om nära 28 procent. Siffran understeg målsättningen med övernattningar. Den stora minskningen berodde på en kraftig nedgång i de ryska övernattningarna, för de övriga OSS-ländernas andelar är mycket små. Egentlig marknadsföring förekommer förutom i Ryssland endast i Ukraina och de ukrainska övernattningarna ökade i någon mån. Marknadsgrupp 8 (Övriga länder) omfattar en grupp länder där marknadsföringen koordineras från Helsingfors genom utnyttjande av lokala marknadsföringsagenter. Marknadsgruppen nådde inte sin målsättning, även om antalet övernattningar av medborgare från dessa länder ökade med nära tio procent, vilket innebar knappt övernattningar. Största delen av ökningen berodde på den stora ökningen av antalet grekiska övernattningar. De ökade med nära en tredjedel eller över övernattningar. I fråga om de utländska övernattningarna som helhet nåddes inte de uppställda målsättningarna. Detta berodde så gott som enbart på den synnerligen kraftiga nedgången i antalet ryska övernattningar. På alla andra viktiga marknadsområden uppnåddes eller klart överträffades målsättningarna. MEKin toiminnan painottuminen vuonna 1999 Avvägningen av CTF:s verksamhet % Tulosalueiden toteutuminen Fördelning enligt resultatområde 7% 22% 22% TUOTEMARKKINOINTI PRODUKTMARKNADSFÖRING YLEISMARKKINOINTI ALLMÄN MARKNADSFÖRING TUKIPALVELUT STÖDTJÄNSTER HALLINTO ADMINISTRATION Toimenpidemixin toteutuminen Fördelning enligt åtgärdsslag MYYNNINEDISTÄMINEN SÄLJFRÄMJANDE 49% 17% 7% 20% 7% JULKISUUSTYÖ PUBLIC RELATIONS KULUTTAJAMARKKINOINTI KONSUMENTMARKNADSFÖRING TUKITOIMINTA STÖDVERKSAMHET HALLINTO ADMINISTRATION 18 19

10 Tilinpäätöslaskelmat Määrärahat Anslag Talousarvion toteutumalaskelma Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Edellisiltä vuosilta Käytettävissä Käytetty tai kertynyt Siirretty Vuodelta 1999 (siirtomäärärahat) vuodelle 2000 Määrärahojen käyttö markkina-alueittain (1 000 mk) (SMR 1998 ja TA 1999) Användningen av anslag enligt marknadsområde (1 000 mk) (Reservationsanslag 1998 och budget 1999) Toimintamenot (smr 2 v) Palkkaukset Tulot Bokslutskalkyler Kalkyl över budgetutfallet Budgetkonto Anslag eller intäktsupp- Från tidigare år Disponibelt Använt eller ackumulerat Överfört skattning Från år 1999 (reservationsanslag) till år 2000 Omkostnader (ra 2 år) Avlöningar Intäkter MARKKINA-ALUE MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖ JÄLJELLÄ MARKNADSOMRÅDE ANSLAG ANVÄNDNING ÅTERSTOD MA 1 KOTIMAA MO 1 HEMLANDET MA 2 SKANDINAVIA MO 2 SKANDINAVIEN MA 3 EUROOPPA MO 3 EUROPA MA 5 AMERIKKA MO 5 AMERIKA MA 6 JAPANI, OSEANIA, KAUKOITÄ MO 6 JAPAN, OCEANIEN, FJÄRRAN ÖSTERN MA 7 VENÄJÄ, IVY MO 7 RYSSLAND, OSS MA 8 MUUT MAAT MO 8 ÖVRIGA LÄNDER MA 9 KESKUSYKSIKKÖ MO 9 CENTRALENHETEN YHTEENSÄ TOTALT

11 Yöpymiset Övernattningar Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-joulukuussa 1998 ja 1999 Övernattningar i inkvarteringsrörelser i januari-december 1998 och 1999 Asuinmaa Tammi-joulukuu-98 Tammi-joulukuu-99 Muutos, abs. Muutos, % Hemland Januari-december-98 Januari-december-99 Förändring, abs. Förändring, % Suomi - Finland 11,525,764 11,774, , % Ruotsi - Sverige 562, ,557 11, % Saksa - Tyskland 455, ,855 26, % Venäjä - Ryssland 533, , , % Iso-Britannia - Storbritannien 287, ,424 31, % USA 200, ,434 22, % Norja - Norge 168, ,839 26, % Japani - Japan 119, ,899 9, % Ranska - Frankrike 121, ,283 19, % Alankomaat - Nederländerna 142, ,269 7, % Italia - Italien 117, ,645 22, % Matkustustase ja henkilöliikennetase Turist- och persontransportbalansen Matkustustase, milj. mk Turistbalansen, milj. FIM * Tulot - Inkomster 4,650 4,852 5,895 6,863 7,086 7,137 7,513 8,538 8,712 8,524 Menot - Utgifter 10,766 10,849 10,716 8,961 8,397 9,919 10,497 10,812 11,022 11,353 Netto - Balans -6,117-5,996-4,821-2,098-1,311-2,782-2,984-2,274-2,310-2,829 Henkilöliikennetase, milj. mk Persontransportbalansen, milj. FIM * Sveitsi - Schweiz 83,176 89,664 6, % Tanska - Danmark 84, ,795 19, % Viro - Estland 94,501 89,819-4, % Espanja - Spanien 65,886 69,949 4, % Itävalta - Österrike 35,642 36,717 1, % Belgia - Belgien 34,740 43,203 8, % Puola - Polen 44,492 41,783-2, % Kanada 25,156 27,869 2, % Kiina - Kina 30,006 30, % Australia - Australien 22,107 22, % Kreikka - Grekland 21,636 27,977 6, % Tsekki - Tjeckien 17,051 17, % Etelä-Korea - Sydkorea 6,266 11,381 5, % Latvia - Lettland 24,635 23,407-1, % Unkari - Ungern 18,998 24,423 5, % Brasilia - Brasilien 10,770 7,578-3, % Thaimaa - Thailand 3,973 3, % Taiwan 8,703 11,013 2, % Israel 9,743 11,879 2, % Portugali - Portugal 11,987 17,827 5, % Turkki - Turkret 6,919 8,506 1, % Irlanti - Irland 11,189 15,117 3, % Liettua - Litaven 12,543 11, % Intia - Indien 12,538 12, % Islanti - Island 7,027 6, % Ulkomaat yhteensä Utlandet totalt 3,677,195 3,756,816 79, % Kaikki yhteensä Totalt 15,202,959 15,531, , % Lähde: Tilastokeskus * Tilastossa verrataan vuoden 1999 alustavia lukuja vuoden 1998 alustaviin lukuihin Tulot - Inkomster 2,150 2,216 2,554 3,057 3,314 3,241 3,549 3,727 3,875 Menot - Utgifter 2,413 1,970 1,843 2,295 2,403 2,511 2,181 2,392 2,623 Netto - Balans ,368 1,336 1,252 * Vuoden 1999 luvut ovat alustavia. Uppgifterna för år 1999 är preliminära. ORGANISAATIO 1999 Kotimaa Finland Helsinki Helsingfors Skandinavia Skandinavien Tukholma Stockhom Oslo Kööpenhamina Eurooppa Europa Frankfurt Zürich Amsterdam Bryssel ECE (johdetaan Frankfurtista) Lontoo London Pariisi Paris Milano Milan Madrid Tallinna Tallinn Keskusyksikkö, Helsinki Venäjä, IVY Ryssland, OSS Moskova Moskva Pietari St. Petersburg Amerikka Amerika New York Toronto Argentiina Brazilia Aasia, Oseania Asien, Oceanien Singapore Australia Australien Hong Kong Korea Thaimaa Thailand Taiwan Tokio Markkinointikeskus Marknadkontor Yhtiö Bolag Yhtiöt Bolagen Comma Finland Oy Nord Info GMBH Finnova Ab Markkinointiyksikkö Marknadsenhet Edustaja Representant 22 23

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. Anders R. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 Tietoisku 6/2015 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Juha Suokas Artikkelissa tarkastellaan talouskasvun jakautumista maan eri osien välillä kuvaamalla alueellisina

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Helsinki Helsingfors 2013

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Helsinki Helsingfors 2013 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailtaa aikarahtaamat alukset 2013 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländ dska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot