Johtokunta Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta 1.1.-31.8.1999. Johtokunta 1.9.1999-"

Transkriptio

1 Hanaa! Gasen i botten! Johtokunta Direktion Suomalaiset autourheilun ystävät saivat vuonna 1999 nauttia täysin siemauksin suomalaisten suurmenestyksestä niin F1- kuin rallin maailmanmestaruusmittelöissäkin. Liitoksistaan miltei ratkenneet televisioselostajat siteerasivat Mika Häkkisen termiä hanaa niin paljon, että siitä alkoi tulla puheenparsi koko kansan suussa Suomessa. Myös matkailu tallasi lisää hanaa vuonna Sekä kotimaan matkailu että matkailu ulkomailta Suomeen kasvoivat parisen prosenttia, ja kun venäläisten saapumisten niiaus otetaan luvuista pois, oli ulkomaisen matkailun kasvu noin seitsemän prosenttia, mikä on hyvin ilahduttava luku. MEKissäkin tapahtui monenlaista. Ulkomaisen toimistoverkon uudelleenjärjestely käynnistyi. Lisäksi tehtiin päätökset siirtymisestä keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen Euroopassa. Uusi suppeampi johtokunta aloitti syksyllä työnsä, ja minulla oli ilo ottaa vastaan MEKin johtajan tehtävät syyskuun alussa. Matkailuelinkeino odottaa MEKiltä uudistumista sekä lisää vauhtia ja tehoa. Vastaamme tähän haasteeseen parhaamme mukaan. Olen pyrkinyt tutustumaan matkailukenttään mahdollisimman aktiivisesti ja löytämään yhteistä säveltä eri toimijoiden ajatuksista. Päälinjoiltaan yhtenäisiä elinkeinon perusodotuksia ja -toiveita MEKin suuntaan voidaan myös havaita, ja nämä ajatukset tulevat ohjaamaan MEKkiä tulevina vuosina. On erityisen hienoa voida havaita, että elinkeino suhtautuu MEKkiin varsin myönteisesti ja MEKkiä pidetään tärkeänä, olkoonkin, että aina on myös kehittämisalueita. Mikään yritys, yhteisö, virasto, ei MEKkikään voi olla koskaan kokonaan valmis. Maailma muuttuu ja me maailman mukana. Matkailu on kasvava ala. MEK nostaa valikoidusti kierroksia jotta matkailumoottori kiidättäisi koko elinkeinoa huippuvauhtiin. Merkittäviin onnistumisiin tarvitaan laajapohjaista, vilpitöntä yhteistyötä, mihin MEK on omalta osaltaan valmis. Mukaan vaan kaikki! Jaakko Lehtonen Finländska vänner av bilsport har år 1999 fått njuta i fulla drag av landsmännens enorma framgångar i både F1- och rally-vm. Televisionens kommentatorer har i det närmaste gått upp i limningarna när de citerat Mika Häkkinens finska slagord hanaa! (gasen i botten!) så ofta, att uttrycket blev till ett talesätt i folkmun. Också turismen ökade på gasen under år Både inrikes och turismen från utlandet till Finland ökade med ett par procent, och om man bortser från den ryska svackan, var ökningen av den utländska turismen ca sju procent, vilket är en mycket glädjande siffra. Också i CTF hände mycket. Omorganiseringen av det utländska byrånätet inleddes. Vidare fattades beslut om att inrätta en centraliserad kundservicecentral i Europa. Den nya direktionen med färre medlemmar än tidigare påbörjade sitt arbete på hösten, och jag hade glädjen att ta emot uppdraget som direktör för CTF från början av september. Turistnäringen förväntar sig av CTF förnyelse, fart och effektivitet. Vi skall svara på utmaningen efter bästa förmåga. Jag har gått in för att bekanta mig med turistsektorn så aktivt som möjligt, och finna den gemensamma nämnaren i olika aktörers idéer. I huvudsak kan vi notera samstämmiga förväntningar och förhoppningar i branschen vad gäller CTF, och detta kommer att styra verksamheten under de kommande åren. Särskilt uppmuntrande är det att se att branschen förhåller sig mycket positivt till CTF, och att CTF betraktas som viktig, låt vara att det alltid finns rum för utveckling. Inget företag, ingen sammanslutning, inget ämbetsverk och inte heller CTF kan någonsin vara helt färdig. Världen förändras och vi med den. Turismen är en bransch i tillväxt. CTF höjer varvtalet med eftertanke, så att turistmotorn skall ge hela näringen toppfart. För stora framgångar behövs ett brett och ärligt samarbete. CTF är för sin del redo till detta. Följ med allesammans! Jäsenet Bo Göran Eriksson, Kauppa- ja teollisuusministeriö Kansliapäällikkö Juhani Korpela, Liikenneministeriö Pääsihteeri Petri Tuomi-Nikula, Ulkoasiainministeriö Johtaja Eero Ahola, Finnair Oy Asiamies Pekka Ropponen, Suomen Hotelli- ja ravintolaneuvosto ry Maakuntajohtaja Tarja Cronberg, Pohjois-Karjalan Liitto Toimitusjohtaja Ritva Korhonen, Matkailunkehitys Nordia Oy Toimitusjohtaja Tuula Lindberg, Finland Cogress Bureau ry Johtaja Pekka Laukala, MEK Varajäsenet Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti, Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus Ylijohtaja Paavo Pirttimäki, Sisäasiainministeriö Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, Ympäristöministeriö Toimitusjohtaja Pertti Pirskanen, Suomen Matkatoimisto Oy Markkinointijohtaja Risto Peltola, Viking Line Marketing Oy Ab Johtaja Eeva Artimo, Suomen Ulkomaankauppaliitto ry Yritystutkija Maarit Jauhola, Finnvera Oyj Puheenjohtaja Kirsti Mannersalo, SUOMA ry Markkinointijohtaja Marina Krause-Holmström, MEK Sihteeri Hallintojohtaja Juhani Vakkamaa, MEK Johtokunta Puheenjohtaja Bo Göran Eriksson, Kauppa- ja teollisuusministeriö Jäsenet Kansliapäällikkö Juhani Korpela, Liikenneministeriö Osastopäällikkö Yrjö Länsipuro, Ulkoasianministeriö Toimitusjohtaja Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari, Hullu Poro Oy Kongressimyyntipäällikkö Kirsti Vaulamo, Finnair Oyj Pääsihteeri Pekka Ropponen, SHR MEKIn edustajat Johtaja Jaakko Lehtonen Sihteeri Hallintojohtaja Pekka Laukala Ordinarie ledamöter Ordförande Bo Göran Eriksson, Handels- och industriministeriet Kanslichef Juhani Korpela, Trafikministeriet Generalsekreterare Petri Tuomi-Nikula, Utrikesministeriet Direktör Eero Ahola, Finnair Ombudsman Pekka Ropponen, SHR Landskapsdirektör Tarja Cronberg, Norra Karelens Förbund VD Ritva Korhonen, Matkailunkehitys Nordia Oy VD Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau Direktör Pekka Laukala, CTF Suppleanter Branschchef Anneli Harju Autti, Laplands arbetskraft- och näringscentral Överdirektör Paavo Pirttimäki, Inrikesministeriet Naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen, Miljöministeriet VD Pertti Pirskanen, Finlands Resebyrå Ab Marknadsdirektör Risto Peltola, Viking Line Marketing Ab Direktör Eeva Artimo, Finland Exports Företagsanalytiker Maarit Jauhola, Finnvera Oyj Ordförande Kirsti Mannersalo, Suoma ry Marknadsdirektör Marina Karuse-Holmsrfröm, CTF Sekterare Adm. direktör Juhani Vakkamaa, CTF Direktion Ordförande Bo Göran Eriksson, Handels- och industriministeriet Ledamöter Kanslichef Juhani Korpela, Trafikministeriet Avdelningschef Yrjö Länsipuro, Utrikesministeriet VD Tuula Lindberg, Helsinki-Finland Congress Bureau VD Päivikki Palosaari, Hullu Poro Oy Kongressförsäljningschef Kirsti Vaulamo, Finnair Oyj General sekreterare Pekka Ropponen, SHR CFT:s representanter Direktör Jaakko Lehtonen Sekretare Adm. direktör Pekka Laukala 2 3

2 Johdanto Vuosi 1999 oli Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta menestyksellinen. Lennonjohtajien parhaaseen hiihtosesonkiin ajoittuneesta lakosta ja venäläisten matkailijoiden lukumäärän romahtamisesta huolimatta matkailu kasvoi kahdella prosentilla. Venäläisten 28 prosentin väheneminen, pois lukien matkailu ulkomailta, kasvoi noin seitsemän prosenttia. Positiivista oli saksalaisten matkustuksen kääntyminen nousuun pitkän taantuman jälkeen. Matkailun edistämiskeskuksen toimintaa linjattiin vuoden 1999 aikana selvitysmies Kari Österlundin tekemän raportin ja sen pohjalta tehdyn HALKEn selvityksen pohjalta. Muutosprosessi käynnistyi eräillä määrärahasiirroilla Skandinaviasta muille markkinoille sekä kotimaanmatkailun osalta markkinointitoiminnan lopettamisesta. Toukokuussa MEKin johtokunta teki päätöksen ulkomaisen toimistoverkon supistamisesta vuosina Lisäksi päätettiin keskittää pääosa Euroopan puhelin-, sähköposti-, fax- ja postituspalveluista erityiseen asiakaspalvelukeskukseen. Vuoden lopulla aloitettiin yritysten kilpailuttaminen. Kahden vuoden haun jälkeen MEK sai uuden johtajan. Varatuomari, ekonomi Jaakko Lehtonen aloitti MEKin johtajana Inledning Året 1999 blev en framgång med avseende på turismen till Finland. Trots att flygledarna gick i strejk mitt under den bästa skidsäsongen och antalet turister från Ryssland rasade, ökade turismen med två procent. Om man bortser från nedgången 28 procent i den ryska turismen ökade turismen från utlandet med ca sju procent. Positivt var att turismen från Tyskland vändes uppåt efter en längre tids tillbakagång. Verksamheten vid Centralen för turistfrämjande drogs under år 1999 upp utgående från en rapport gjord av utredningsman Kari Österlund och en på denna baserad utredning av HALKE, en ministerarbetsgrupp för utveckling av förvaltningen. Omläggningsprocessen inleddes med vissa anslagsöverföringar från Skandinavien till övriga marknader, samt i fråga om inrikesturismen med att marknadsföringen upphörde. I maj fattade CTF:s direktion beslut om att reducera det utländska byrånätet under åren Vidare beslöt man att koncentrera merparten av telefon-, e-post-, fax- och postningstjänsterna i Europa till en särskild kundservicecentral. Mot slutet av året påbörjades konkurrensutsättningen mellan företagen. Efter två års efterforskningar fick CTF en ny direktör. Vicehäradshövding, ekonom Jaakko Lehtonen tog vid som direktör vid CFT den Kansainvälinen matkailu ja toimintaympäristö Vuosituhannen vaihteen odotettiin kasvattavan kansainvälisiä matkoja huomattavasti. Odotukset osoittautuivat vääriksi, sillä lopulta mitään merkittävää kysynnän lisäystä ei kansainvälisessä matkailussa ollut havaittavissa suuresta tarjonnasta huolimatta. Maailman matkailujärjestön WTO:n tietojen mukaan vuonna 1999 kansainvälinen matkailu kasvoi 3,2 prosenttia sekä matkojen määrällä että matkailutuloilla mitaten. Kasvu oli puoli prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui Kaukoidän maiden talouskehityksen kääntymisestä kasvuun. Kansainvälisiä matkoja tehtiin 657 miljoonaa ja tuloja kertyi yhteensä 455 miljardia USD. Euroopassa kansainvälinen matkailu kasvoi WTO:n ennakkotietojen mukaan ainoastaan prosentilla. Erot eri maiden välillä ovat huomattavat. Balkanin maat ja muut Itä-Euroopan maat kärsivät huomattavasti Kosovon sodasta sekä Venäjän talouskriisin aiheuttamasta vähentyneestä matkailukysynnästä. Turkissa maanjäristykset ja poliittiset levottomuudet aiheuttivat merkittäviä vähennyksiä maahan suuntautuvassa matkailussa. Kysyntä siirtyi Välimeren maihin, missä mm. Espanjalla oli jälleen hyvä matkailuvuosi, kasvua 9 prosenttia. Kreikassa kasvua oli 5 ja Italiassa 3 prosenttia. Kaukoidässä matkailu kasvoi kahden taantumavuoden jälkeen nopeasti 7,5 prosentilla ja matkailijoiden määrä nousi uuteen ennätykseen, 94 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. Englannin punnan korkea kurssi lisäsi brittien ulkomaanmatkailua. Saksalaisten tekemien ulkomaanmatkojen määrä kasvoi kolme prosenttia. Pohjoismaissa Suomea lukuunottamatta saksalaisten yöpymiset vähenivät. Voimistunut Yhdysvaltain dollari ja Japanin kohentunut talous lisäsivät näiden kaukomarkkinoiden kansalaisten matkailua Eurooppaan. Tulokset vaihtelivat maittain paljon. Den internationella turismen och verksamhetsmiljön Millennieskiftet förväntades innebära en avsevärd ökning av det internationella resandet. Förväntningarna visade sig vara missriktade, för sist och slutligen kunde ingen betydande ökning av efterfrågan märkas i den internationella turismen trots det stora utbudet. Enligt uppgifter från världsturistorganisationen WTO ökade den internationella turismen år 1999 med 3,2 procent mätt både med antalet resor och turistintäkterna. Ökningen var en halv procent större än året innan, vilket berodde på en uppgång i den ekonomiska utvecklingen i Fjärran Östern. Totalt gjordes 657 miljoner internationella resor och intäkterna uppgick till sammanlagt 455 miljarder USD. I Europa ökade den internationella turismen enligt preliminära uppgifter från WTO med endast en procent. Skillnaderna mellan olika länder är avsevärda. Länderna på Balkan och de övriga östeuropeiska länderna led betydande avbräck på grund av kriget i Kosovo samt av den minskade turistefterfrågan beroende på den ekonomiska krisen i Ryssland. I Turkiet orsakade jordbävningar och politiska oroligheter en betydande nedgång i ankomsterna till landet. Efterfrågan riktades i stället mot Medelhavsländerna, där bl.a. Spanien åter hade ett framgångsrikt turistår med en ökning om 9 procent. I Grekland var ökningen 5 och i Italien 3 procent. I Fjärran Östern ökade turismen åter snabbt efter två år av nedgång, med 7,5 procent, och antalet turister steg till en ny rekordsiffra, 94 miljoner internationella turister. Det brittiska pundets höga kurs ökade britternas utlandsresande. Antalet utlandsresor gjorda av tyskar ökade med tre procent. I Norden med undantag för Finland minskade antalet övernattningar av tyskar. Den stärkta amerikanska dollarn och den ekonomiska uppgången i Japan ökade turismen till Europa från dessa avlägsna marknader. Resultaten varierade mycket från land till land. 4 5

3 Markkinointi Marknadsföring MEK-Market MEK-Market Suurtapahtumat Savotta Travel Market -tapahtuma Suomalaiseen luontoon ja maaseutuun pohjaavien matkailutuotteiden kansainvälisen myynnin kasvattaminen oli Nauvossa järjestetyn kansainvälisen matkailun business-to-business -tapahtuman, Finland Savotta Travel Marketin ensisijainen päämäärä. Savottaan osallistui yhteensä noin 200 koti- ja ulkomaista matkailuammattilaista. Suomen luontoon pohjaavia kesäkauden matkailutuotteita Savotassa osti noin 70 ulkomaista matkanjärjestäjää ja matkatoimistoa. Eniten ostajia oli Isosta-Britanniasta (10), Saksasta (10) ja Ranskasta (7). Ainoat pohjoismaiset ostajat tulivat Tanskasta (6) ja kaukaisimmat Japanista (6). Tuotteitaan ja palveluitaan nyt toista kertaa järjestettävässä Savotassa myi ja markkinoi noin 70 suomalaista matkailuyritystä ja -organisaatiota kautta koko maan. Alueellisesti eniten myyjäyrityksiä oli Lapista (17) ja Saimaan alueelta (16). Majoitusyritykset (16) ja ohjelmapalveluyritykset (14) olivat Savotassa vahvimmin edustettuina. Snowball -myyntitapahtuma Matkailun edistämiskeskus järjesti viidennen Suomen talvisia matkailutuotteita markkinoivan Snowball -myyntitilaisuuden Kainuussa helmikuussa Tapahtumaan osallistui 129 ulkomaista ostajaa ympäri maailmaa, 18 ulkomaisen median edustajaa, 25 Finnairin ulkomaanhenkilökuntaa sekä 24 henkilöä MEKin ulkomaan toimistoista. Suomalaisen elinkeinon edustajia oli myymässä tuotteitaan 126. Tapahtumaan liittyvä Workshop-myyntitilaisuus järjestettiin Kajaanissa ja osa ohjelmasta Vuokatissa. Lisäksi järjestettiin lukuisia ennakko- ja jälkiretkiä, joilla ulkomaiset osallistujat pystyivät tutustumaan monipuolisesti Suomen eri talvituotteisiin. Järjestelyt ja osallistujien kuljetukset onnistuivat hyvin huolimatta samaan aikaan olleesta lennonjohtajien lakosta. Tapahtuman jälkeen tehdyssä kyselyssä ulkomaiset osallistujat arvioivat tilaisuuden onnistuneeksi. Ulkomaisista osallistujista % arvio Workshopin ja majoituksen osalta järjestelyt arvosanalla erittäin hyvä tai hyvä. Tapahtuman ennakko- ja jälkiretket arvioitiin erittäin hyviksi. Större evenemang Savotta Travel Market -evenemanget Den primära målsättningen för det i Nagu ordnade internationella business-to-business -evenemanget Finland Savotta Travel Market var att främja den internationella försäljningen av turistprodukter som bygger på den finländska naturen och landsbygden. I Savotta deltog inalles ca 200 inhemska och utländska representanter för turistfacket. Turistprodukter baserade på den finländska sommarnaturen köptes vid Savotta av ca 70 utländska researrangörer och resebyråer. De flesta köparna kom från Storbritannien (10), Tyskland (10) och Frankrike (7). De enda nordiska köparna kom från Danmark (6) och de mest avlägsna från Japan (6). Vid Savotta, som nu ordnades för andra gången, marknadsförde ca 70 finländska turistföretag och -organisationer från hela landet sina produkter och tjänster. Regionalt sett var de flesta säljarföretagen från Lappland (17) och Saimenregionen (16). Inkvarteringsrörelserna (16) och programserviceföretagen (14) var starkast företrädda vid Savotta. Snowball -säljevenemanget Centralen för turistfrämjande ordnade det femte Snowball -säljevenemanget, som marknadsför finländska vinterturistprodukter, i Kajanaland i februari I evenemanget deltog 129 utländska köpare från hela världen, 18 representanter för utländska media, 25 personer ur Finnairs utländska personal samt 24 personer från CTF:s utlandsbyråer. 126 representanter för den finländska turistnäringen fanns på plats för att sälja sina produkter. En sales-workshop ordnades i Kajana i anslutning till evenemanget, och en del av programmet i Vuokatti. Dessutom ordnades före och efter evenemanget flera exkursioner där de utländska deltagarna mångsidigt fick bekanta sig med olika finländska vinterprodukter. Arrangemangen och transporterna av deltagarna lyckades väl trots att flygledarstrejken inföll vid samma tid. I en enkät bedömde de utländska deltagarna att evenemanget varit lyckat. Av de utländska deltagarna gav % workshopen och inkvarteringen betyget god eller mycket god. Exkursionerna före och efter evenemanget bedömdes som mycket goda. MEK-Market -seminaari MEK jatkoi vuonna 1999 tiivistä yhteydenpitoa matkailuelinkeinoon ja muihin sidosryhmiinsä järjestämällä useita MEK-Market tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tapahtumien tarkoituksena oli kertoa MEKin toiminnasta ja uusimmista suuntauksista matkailualalla. MEKin osallistujina olivat keskusyksikön markkinointihenkilöt ja toimistojen päälliköt. Tilaisuudet järjestettiin huhtikuussa (Turku, Tampere, Helsinki, Varkaus, Rovaniemi) ja lokakuussa (Helsinki). Näiden tilaisuuksien yhteenlaskettu sidosryhmien osallistujamäärä oli 725 henkilöä. Markkinointi ulkomailla Matkailun edistämiskeskuksen 17 ulkomaantoimiston selkeä tavoite on nostattaa ulkomaalaisten matkailijoiden määrää Suomessa. Myynninedistämisen ohella toimistot vastaavat lehdistötyöstä ja myönteisen Suomi-kuvan luomisesta. Toimistoista suomalainen matkailuelinkeino, saa ajankohtaista markkinatietoa ja neuvoja ulkomaanmarkkinointiin. Useimmat kampanjat toteutetaan MEKin ja matkailuyritysten yhteistyöllä. Toimistot järjestävät myös seminaari- ja Workshop-kiertueita sekä osallistuvat ja koordinoivat osallistumisen kunkin maan tärkeimmille matkailumessuille. Toimistot vastaavat, myös lehdistösuhteista. Ulkomaan kuluttajamarkkinointia varten MEK tuottaa yli kaksi miljoonaa esitettä lähes 20 kielellä. Yksityiskohtaiset tiedot toimistojen toiminnasta ovat MEKin mukana markkinoilla -esitteissä. MEK-Market -seminariet CTF fortsatte under år 1999 sitt nära samarbete med turistnäringen och övriga intressegrupper genom att ordna flera MEK-Market -tillställningar runtom i landet. Ändamålet var att informera om CTF:s verksamhet och om de senaste trenderna inom turistnäringen. Deltagare från CTF var marknadsföringspersonalen från centralenheten och byråernas chefer. Evenemangen ordnades i april (Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Varkaus, Rovaniemi) och oktober (Helsingfors). Det sammanlagda antalet deltagande representanter för intressegrupperna vid dessa tillställningar var 725 personer. Marknadsföringen utomlands Den uttalade målsättningen för Centralens för turistfrämjande 17 byråer utomlands är att öka antalet utländska turister som kommer till Finland. Vid sidan av säljfrämjandet svarar byråerna för presskontakterna och för skapandet av en positiv Finlandsbild. Av byråerna får den finländska turistnäringen aktuell marknadsinformation och rådgivning om marknadsföringen utomlands. De flesta kampanjer genomförs som ett samarbete mellan CTF och turistföretagen. Byråerna ordnar även seminarie- och workshop-turnéer samt medverkar vid och koordinerar deltagandet i de viktigaste turistmässorna i respektive land. Byråerna sköter även relationerna till pressen. För marknadsföringen till de utländska konsumenterna producerar CTF över två miljoner broschyrer på nära 20 språk. Närmare upplysningar om byråernas verksamhet finns i broschyrerna Med CTF ut på marknaden. 6 7

4 Projektit ja markkinoinnin yhteistyö Projekt och marknadsföringssamarbete Kotimaan neuvontapiste Informationsbyrån för turismen inom Finland MEKin tuotekehitysprojektit toteuttavat yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja MEKin ulkomaantoimistojen kanssa matkailun valtakunnallista tuotekehitystä ja kansainvälistä matkailutuotteiden markkinointia. Käynnissä olevat projektit käsittelevät kannuste- eli incentivematkailua, perhematkailua, leirintämatkailua sekä kaupunkilomia. Kulttuuri- ja teemamatkailun on ennustettu kasvavan mm. väestön ikääntymisen ja individualismin lisääntymisen seurauksena. Tavoitteena on tehdä Suomi tunnetuksi matkailumaana, jossa on monipuolinen ja laadukas kulttuuritarjonta. Vuonna 1999 aloitettiin eri medioissa sauna-kampanja, jonka tavoitteena on saunan avulla kertoa suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Marraskuussa toteutettiin yhdessä Finnairin ja muutaman saunamatkailutuotteen tarjoajan kanssa kansainvälinen lehdistömatka, johon osallistui 22 toimittajaa 10 eri maasta. Ympäristöä säästävän matkailun osalta MEK osallistui YSMEK 3-projektiin. Projektin tuloksena ilmestyi vuoden 1999 kesällä 44-sivuinen julkaisu Ympäristöopas tapahtumien järjestäjille. MEKin edustaja osallistui myös Vihreä hotelli -projektiin. CTF:s produktutvecklingsprojekt bedriver tillsammans med den finländska turistnäringen och CTF:s utlandsbyråer en riksomfattande produktutveckling och internationell marknadsföring av turistprodukter. De pågående projekten gäller incentivresor, familjeturism, campingturism och stadssemestrar. Kultur- och tematurismen har förutspåtts öka till följd av att befolkningen åldras och individualismen stärks. Målet är att göra Finland känt som ett turistland med ett mångsidigt och högklassigt kulturutbud. År 1999 startades i olika media en bastukampanj, som syftar till att med bastuns hjälp bekantgöra finländskhet och finländsk kultur. I november genomfördes tillsammans med Finnair och några företag som erbjuder turistprodukter med bastun som tema en resa för den internationella pressen. I resan deltog 22 redaktörer från 10 länder. CTF deltog i projektet YSMEK 3, som behandlade för miljön skonsam turism. Som resultat av projektet utgavs på sommaren 1999 en 44 sidors broschyr med miljöinformation för arrangörer av evenemang. En representant för CTF deltog också i projektet Grönt hotell. Matkailun edistämiskeskuksen info-pisteessä kävi v yhteensä asiakasta (kasvua 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna). Pisteestä vastattiin noin puheluun, telefaxiin ja sähköpostiviestiin. Ympärivuotisina vuokralaisina toimipisteessä toimivat Lapin Matkailu, Ylläsjärven Matkat, Ahvenanmaa, Maaseutumatkailun teemaryhmä, Saariselkä, Suomen Laivamatkapalvelu ja kesäkuukausina lisäksi myös Mikkelin Seudun Matkailu, Porvoo ja Helsinki Expert. Kotimaista kysyntää tyydyttämään julkaistiin LomaApu lapsiperheille -esite, kotimaan luontoelämyksiä -esite. Keväällä julkaistiin Pääsiäispaketit-kooste ja syksyllä Joulupaketit-kooste. Paketit ilmestyivät myös MEKin internet-sivuilla ja ne jaettiin kotimaan matkatoimistoihin. Joulupaketit ilmestyivät myös Amadeus Finlandin Amanda-extranet -palvelussa. Ulkomaalaisia varten tuotettiin esite Daytrips in and from Helsinki for Individuals. Neuvontapiste osallistui SUOMAn tuotetoreille sekä järjesti Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivät Helsingissä. Ryhmämatkailun myyntipäivillä oli mukana 150 ostajaa sekä saman verran myyjiä. CTF:s informationsbyrå för turism inom landet besöktes år 1999 av totalt kunder (en ökning om 2,7 % jämfört med året innan). Byrån besvarade ca telefonsamtal, telefax- och e-postmeddelanden. Permantenta hyresgäster i byrån är Lapin Matkailu, Ylläsjärven Matkat, Åland, en temagrupp för landsbygdsturism, Saariselkä, Suomen Laivamatkapalvelu och under sommarmånaderna dessutom Mikkelin Seudun Matkailu, Borgå och Helsinki Expert. För den inhemska kundkretsen utgavs broschyren LomaApu lapsiperheille, med rådgivning till barnfamiljer, och en broschyr om naturupplevelser i hemlandet. På våren gjordes en sammanställning av Påskpaket och på hösten motsvarigt av Julpaket. Paketen presenterades också på CTF:s internet-sida och distribuerades till resebyråerna i hemlandet. Julpaketen publicerades också i Amadeus Finlands Amanda-extranet -service. För utländska resenärer utgavs broschyren Daytrips in and from Helsinki for Individuals. Informationsbyrån deltog i SUOMAs produkttorg samt ordnade försäljningsdagar för inhemska gruppresor i Helsingfors. I försäljningsdagarna deltog 150 köpare och lika många säljare. Luonto- ja maaseutumatkailun osalta keskityttiin ulkomaanmarkkinoinnissa jakeluteiden parantamiseen. Sisävesien ja rannikon laivuriyrittäjien kanssa jatkettiin yhteismarkkinointia teemalla Kesätie on vesitie. Talvimatkailussa lanseerattiin Free in Winter Wonderland -kattoteema. Kampanjan imago perustuu tuoreuteen ja innovatiivisuuteen. Yhteistyökumppanit Suomessa kattoivat ensimmäisen kerran koko lumivarman Suomen aina Keski-Suomesta Lappiin. Talven myyntivaltit ovat lumivarmuus ja palvelujen monipuolisuus. Vuonna 1999 aloitettiin myös joulua jokaiselle -projekti, jossa päämääränä on luoda eri puolille Suomea erityyppisiä ja kansainvälistä kiinnostusta omaavia jouluun perustuvia matkailutuotteita. Projektiin lähtivät mukaan Lappi, Kainuu, Kuopio ja Turku. På sektorn för natur- och landsbygdsturism koncentrerade man sig i utlandsmarknadsföringen på att förbättra distributionskanalerna. Med båtföretagare på insjöarna och vid kusten fortsattes den samfällda marknadsföringen under temat "Sommarväg är vattenväg". Inom vinterturismen lanserades det övergripande temat Free in Winter Wonderland. Kampanjens image bygger på fräschör och innovationer. Samarbetspartnerna i Finland täckte för första gången hela det med säkerhet snötäckta Finland allt från mellersta Finland till Lappland. Säljtrumf på vintern är en säker tillgång på snö och mångsidig service. År 1999 påbörjades också projektet Jul för envar som syftar till att runtom i Finland skapa olika slags på julen baserade turistprodukter som väcker internationellt intresse. I projektet engagerade sig Lappland, Kajanaland, Kuopio och Åbo. 8 9

5 Median ja matkanjärjestäjien vierailumatkat Besöksresor för media och gästande researrangörer Uudet välineet Nya redskap MEK pyrkii ajanmukaisen Suomi-tiedon avulla herättämään yleistä kiinnostusta maatamme kohtaan ja markkinoimaan matkailu-suomea. Molempia päämääriä tukevat matkanjärjestäjäja mediavierailut. CTF går in för att med aktuell Finlandsinformation väcka allmänt intresse för vårt land och att marknadsföra det som turistland. Båda målsättningarna stöds av besök av researrangörer och mediarepresentanter. Vuonna 1999 MEK keskittyi voimakkaasti uusimaan markkinointivälineistöään. Tärkein uudistus oli MEKin uuden visuaalisen ilmeen luominen. Uusi Suomi-tunniste yhdistettiin kaikkeen MEKin materiaaliin. År 1999 koncentrerade CTF sig starkt på att förnya sina marknadsföringredskap. Den viktigaste förnyelsen gick ut på att ge CTF en ny visuell framtoning. Den nya Finlands-logon infördes i allt CTF:s material. Vieraidenhoitoyksikkö laatii kullekin vieraalle vierailuohjelman ja tarvittaessa toimii oppaana, tulkkina ja koordinaattorina Suomen elinkeinon ja vierailevien ryhmien välillä. Kiinteä yhteistyö elinkeinon kanssa on ehdoton edellytys vierailujen onnistumiselle. Vuonna 1999 yksikkö hoiti noin vierasta, missä luvussa on kasvua edellisvuoteen verrattuna noin kuusi prosenttia. Vuonna 1999 vieraat jakautuivat maittain seuraavasti: EU:n puheenjohtajuuskausi vuonna 1999 ei tuonut merkittävää lisäystä vieraiden määrään. Sen sijaan HELSINKI 2000 herätti jonkin verran huomiota ulkomaisen median keskuudessa jo vuonna Median ja matkanjärjestäjien vierailumatkat Enheten för värdfunktioner uppgör för respektive gäst ett besöksprogram och fungerar vid behov som guide, tolk och koordinatör mellan det finländska näringslivet och de besökande grupperna. Ett nära samarbete med näringslivet är en grundförutsättning för att besöken skall bli lyckade. År 1999 tog enheten hand om ca gäster, vilket betyder en ökning om ca sex procent från föregående år. År 1999 fördelade sig gästerna enligt land som följer: Besöksresor för media och gästande researrangörer Pohjoismaat / Norden 371 Saksa / Tyskland 317 Iso Britannia / Storbritannien 659 Ranska / Frankrike 187 Espanja / Spanien 115 Italia / Italien 94 Sveitsi / Schweiz 78 Aasia / Asien 108 USA ja Kanada / USA och Kanada 105 Benelux / Beneluxländerna 138 Venäjä ja Baltia / Ryssland och Balticum 219 MEK:in keskusyksikkö / CTF:s centralenhet Perioden som ordförande för EU år 1999 medförde inte någon betydande ökning av antalet besökande. Däremot väckte HEL- SINGFORS 2000 en viss uppmärksamhet bland utländska media redan år Www-palvelujen mittava uudistustyön suunnittelu aloitettiin Käyttäjämäärä kasvoi 116 % ja sivuilla oli kävijää. MEKin Internet-sivustoja laajennettiin vuoden aikana, jolloin toteutettiin kahdeksan uutta ulkomaisille kuluttajille paikallisilla kielillä suunnattua sivukokonaisuutta. Sivustojen lukumäärä oli vuoden lopussa 13 sisältäen lähtömaahan suunnattuja tietoja Suomesta matkailukohteena. Lisäksi tuotettiin joulusivustot, Savotta-markkinointitapahtumaan osallistuville extranet-sivustot sekä markkinointitapahtumille oma sivukokonaisuus, jonka avulla osallistujailmoittautuminen hoidetaan. Suomen matkailuelinkeinon ja MEKin yhteisen PROMIS -tietojärjestelmän tuotemäärä kasvoi yli 100%. Yhteistyökumppaneiden määrä kasvoi 49 yritykseen ja organisaatioon. PROMISin sisältämien tuotetietojen hyödyntäminen erilaisissa esitteissä lisääntyi ja lisäksi tiedot on saatavilla Internet-sivustojen kautta. Tutkimustoiminta Tärkein tutkimus on MEKin rahoittama ja Tilastokeskuksen tekemä rajahaastattelututkimus. Tutkimus alkoi joulukuussa 1997 ja jatkuu ainakin vuoden 2000 loppuun. Sillä selvitetään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun rakennetta matkailun seurantaa, suunnittelua ja tulosten mittaamista varten. Kun Suomen Pankki ei enää kerää matkustustasetietoja, rajahaastattelututkimus on ainoa lähde, josta voidaan laskea ulkomaalaisten matkailijoiden Suomeen jättämä rahamäärä. Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. MEK osallistui myös matkailun satelliittitilinpidon laadintaan, jolla kansantalouden tilinpidosta voidaan johtaa matkailun aikaansaama kokonaismyynti, arvonlisä sekä työllisyysvaikutukset. En omfattande förnyelse av www-servicen påbörjades år Antalet användare ökade med 116 procent och sidorna besöktes gånger. CTF:s internet-sidor expanderade under året genom att det gjordes åtta nya till utländska konsumenter riktade sidogrupper på lokala språk. Antalet sidogrupper var 13 vid årets slut, och de innehåller till utreselandet riktad information om Finland som turistmål. Dessutom producerades julsidor, extranet-sidor för dem som deltog i Savotta-marknadsevenemanget, och för de olika marknadsföringsevenemangen särskilda sidor på vilka deltagaranmälan kan göras. Produktmängden i den finländska turistnäringens och CTF:s gemensamma PROMIS-informationssystem ökade med över 100 procent. Antalet samarbetspartners ökade till 49 företag och organisationer. Produktinformationen i PROMIS utnyttjades allt mera i olika broschyrer, och uppgifterna är dessutom tillgängliga via internet-sidorna. Forskningsverksamhet Den viktigaste undersökningen är den gränsenkät som utförs av Statistikcentralen på uppdrag och bekostnad av CTF. Undersökningen började företas i december 1997 och fortsätter åtminstone till utgången av år Enkäten utreder den till Finland riktade turismens sammansättning för uppföljning, planering och resultatmätning av turismen från utlandet till Finland. I och med att Finlands Bank inte längre samlar in uppgifter om turistbalansen är undersökningarna i form av gränsenkäter det enda sättet att utreda vilka summor de utländska resenärerna spenderar under sin vistelse i Finland. Under året företogs en utredning av besökarsiffrorna på de olika turistattraktionerna och flera statistiska jämförelser rörande turismens utveckling i Finland och i Norden. Mediavierailujen tuloksena eri maissa julkaistujen lehtiartikkeleiden sekä TV- ja radio-ohjelmien mainostilaksi muunnettu rahallinen arvo on yli 100 miljoonaa markkaa. Som resultat av mediebesöken har det publicerats tidningsartiklar samt tv- och radioprogram, vilka om de hade bestått av betald reklam skulle ha kostat långt över 100 miljoner mark. Matkailun toimialatiimi Matkailun toimialatiimi perustettiin huhtikuussa Se on osa hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän (HALKE) hyväksymää matkailuhallinnon uudistamista koskevaa toimenpidesuunnitelmaa. CTF medverkade också i uppgörandet av turistnäringens satellitbokföring, med vilken ur nationalbokföringen kan härledas den av turismen alstrade totala försäljningen, mervärdet samt sysselsättningseffekterna. Branschteamet för turismen Matkailun toimialatiimi on työryhmä, jonka tehtävänä on parantaa KTM:n, TE-keskusten, MEKin, maakunnan liittojen ja muiden ministeriöiden välistä yhteistyötä ja luoda niissä matkailuasioita hoitavien henkilöiden välille yhdyshenkilöverkosto. Branschteamet för turismen grundades i april Det utgör en del av den åtgärdsplan för reform av turistförvaltningen som godkänts av ministerarbetsgruppen för utvecklande av förvaltningen (HALKE)

6 Tiimi pyrkii lisäämään eri rahoittajatahojen yhteistyötä julkisen rahoituksen osalta. Rahoituksen osalta tiimin työtehtäviin kuuluu myös vuonna 1998 julkaistun matkailun rahoitustyöryhmän raportin toimenpide-ehdotusten toteutuksen edistäminen mahdollisuuksien mukaan. Eräänä keskeisenä osa-alueena raportissa oli, että Suomeen tulisi saada matkailuhankkeiden osalta valtakunnallisesti kattava hankerekisteri. MEKin tietojärjestelmät on tarkoitus saattaa lähiaikoina TEkeskusten käyttöön. Matkailun toimialatiimin operatiivista toimintaa hoitaa MEKkiin sijoitettu toimialaprojektipäällikkö. Branschteamet för turismen är en arbetsgrupp som har till uppgift att förbättra samarbetet mellan HIM, TE-centralerna, CTF, landskapsförbunden och övriga ministerier och att skapa ett nätverk av kontaktpersoner mellan de personer som handhar turistfrågor hos dessa myndigheter. Teamet går in för att främja samarbetet mellan olika finansiärer på den offentliga sektorn. I fråga om finansieringen hör till teamets uppgifter också att i mån av möjlighet främja förverkligandet av de åtgärder som föreslogs i den år 1998 avgivna rapporten från arbetsgruppen för finansiering av turismen. Ett viktigt element i rapporten var att i Finland borde inrättas ett rikstäckande register över turistprojekt. Avsikten är att CTF:s informationssystem inom en snar framtid skall ställas till TE-centralernas förfogande. Den operativa verksamheten inom ramen för branschteamet för turismen sköts av en branschprojektchef som är verksam vid CTF. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiden Matkailuneuvoston (Nordiska Turistrådet, NT) Yhteistyön pääpaino oli Pohjois-Amerikassa, jossa kaikki viisi maata toimivat samoissa tiloissa. Yhteistyön konkreettinen muoto on STI, joka on maiden yhteinen palveluyhtiö. Suomi, Ruotsi ja Tanska jatkoivat yhteistyötään myös Kaukoidässä MEKin Singaporen toimiston hallinnoimana. Uutena yhteistyöalueena alkoi toiminta Kiinassa. Kymmenen Itämeren alueen valtiota toimii yhteisen markkinointiorganisaation (Baltic Sea Tourism Commission, BTC) puitteissa. Yhteisön jäsenmäärästä (n. 150) enin osa on kaupunkeja ja yrityksiä. Kansallisten matkailuorganisaatioiden vähäisen painoarvon vuoksi yhteistyö on viime vuosina kangerrellut. European Travel Commission (ETC) muodostuu 29 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja se markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Kussakin maassa toimii ETC-työryhmä, joka ETC:n perusrahoituksen lisäksi kerää alueellaan toimivilta; Eurooppaa markkinoivilta muilta organisaatioilta 2-10 kertaisen panoksen. ETC:llä on myös suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutkimustoimintaa. Internationellt samarbete Viktigast i samarbetet inom Nordiska Turistrådet (NT) var Nordamerika, där alla fem länder verkar i samma lokaliteter. Det konkreta uttrycket för samarbetet är STI, ländernas gemensamma servicebolag. Finland, Sverige och Danmark fortsatte sitt samarbete också i Fjärran Östern, under ledning av CTF:s byrå i Singapore. Ett nytt samarbetsområde innebar verksamheten i Kina. Tio stater i Östersjöregionen verkar inom ramen för en gemensam marknadsföringsorganisation (Baltic Sea Tourism Commission, BTC). Av sammanslutningens medlemmar (ca. 150) är de flesta städer och företag. På grund av de nationella turistorganisationernas ringa betydelse har samarbetet hakat upp sig på senare år. European Travel Commission (ETC) bildas av 29 nationella turistmyndigheter, och marknadsför Europa som turistmål i USA, Canada, Sydamerika, Japan och Australien. I ealla dessa land verkar en ETC-arbetsgrupp, som förutom basfinansieringen från ETC av övriga organisationer som marknadsför Europa i regionen uppbär en 2-10 gånger större summa. ETC bedriver också en tämligen omfattande marknadsundersökningsverksamhet i respektive regioner

7 Tulokset Tulostavoitteiden 1999 toteutuminen markkinaryhmittäin MEKin asettamat tulosryhmäkohtaiset rekisteröityjen yöpymisten kokonaistavoitteet ja niiden toteutuminen: Tulosten arviointi Resultat Utfall av resultatmålen 1999 enligt marknadsgrupp De av CTF uppställda totala målsättningarna för registrerade övernattningar enligt resultatgrupp och utfallet av dem: Utvärdering av resultaten Markkinaryhmä (1000 vrk) Tavoite Tulos Ero Marknadsgrupp (1000 dygn) Målsättning Resultat Skillnad Markkinaryhmä 1: Kotimaa Marknadsgrupp 1: Hemlandet Markkinaryhmä 2: Skandinavia Marknadsgrupp 2: Skandinavien Markkinaryhmä 3: Eurooppa Marknadsgrupp 3: Europa Markkinaryhmä 5: Amerikka Marknadsgrupp 5: Amerika Markkinaryhmä 6: Japani, Kaukoitä, Oseania Marknadsgrupp 6: Japan, Fjärran Östern, Oceanien Pohjoismainen vertailu Ulkomailta eri Pohjoismaihin suuntaava matkailu kasvoi majoitusliikkeiden yöpymisillä mitattuna 0,8 prosenttia, mikä on vain vähän pienempi kuin WTO:n ennakkotietojen ilmoittama yleinen kasvuluku koko Euroopassa. Pohjoismaiden markkinaosuus pysyi näin ollen lähes samana kuin edellisvuonna. Paras kasvu yöpymisluvuilla mitattuna on Ruotsilla, jossa ulkomaalaisten yöpymiset ovat kasvaneet runsaalla seitsemällä prosentilla. Kasvu johtuu pitkälti ulkomaalaisten leirintäyöpymisten suuresta kasvusta. Hotelleissa, lomakylissä ja retkeilymajoissa ovat ulkomaalaisten yöpymiset kasvaneet saman verran kuin Suomessa, eli noin 2 prosenttia. Norjassa ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä ovat vähentyneet runsaalla prosentilla. Norjassa puolestaan leirintäyöpymiset ovat vähentyneet. Hotelleissa ulkomaalaisten yöpymiset ovat hienoisesti lisääntyneet. Tanskassa ulkomailta suuntautuva matkailu on vähentynyt noin 3 prosenttia. Islannissa tilastoidaan maahan saapuneet matkailijat. Kasvu oli 13 %. Pohjoismaiden kannalta merkittävin ulkomaalaisryhmä ovat saksalaiset. Suomessa tilastoitiin viime vuonna vajaan 6 prosentin, yöpymisen kasvu. Suomi oli ainoa maa, missä saksalaisten matkailu kehittyi suotuisasti. Norjassa saksalaisten yöpymiset ovat vähentyneet viime vuonna 8, Ruotsissa 6 ja Nordisk jämförelse Turismen från utlandet till de nordiska länderna ökade mätt med antalet övernattningar i inkvarteringsrörelser med 0,8 procent, vilket är bara något lägre än den allmänna tillväxtsiffra för hela Europa som anges i de preliminära uppgifterna från WTO. De nordiska ländernas marknadsandel var därigenom i stort sett den samma som året innan. Den bästa tillväxten mätt med övernattningarna har Sverige, där utlänningarnas övernattningar har ökat med drygt sju procent. Uppgången beror till stor del på en stark ökning av antalet utlänningar som övernattat på campingplatser. På hotell, i semesterbyar och campingstugor har antalet övernattande utlänningar ökat lika mycket som i Finland, dvs. ca 2 %. I Norge har antalet övernattande utlänningar i inkvarteringsrörelser minskat med en dryg procent. I Norge har för sin del antalet campingövernattningar minskat, medan övernattningarna på hotell har ökat något. I Danmark har turismen från utlandet gått ner med ca 3 procent. På Island statistikförs antalet turister som anländer till landet. Ökningen var 13 procent. De viktigaste utländska turisterna från nordisk synpunkt är tyskarna. I Finland statistikfördes i fjol en ökning om drygt 6 procent, övernattningar. Finland var det enda landet där turismen från Tyskland utvecklades positivt. I Norge har Markkinaryhmä 7: Venäjä, IVY Marknadsgrupp 7: Ryssland, OSS Markkinaryhmä 8: Muut maat Marknadsgrupp 8: Övriga länder Luokittelemattomat maat Oklassificerade länder Ulkomaat yhteensä Utlandet totalt Yhteensä Totalt (Lähde: Tilastokeskus, taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin) 14 15

8 Tanskassa yli 8 %. Yhteensä nämä prosentuaaliset vähennykset merkitsevät vajaan saksalaisyöpymisen vähennystä. Pohjoismaiden kannalta toiseksi merkittävimmällä markkinaalueella, Alankomaiden markkinoilla, kehitys ei ollut vuonna 1999 erityisen hyvä. Kokonaisyöpymiset Pohjoismaihin kasvoivat vain 0,3 prosenttia, mikä johtui alankomaalaisten yöpymisten vähentymisestä Tanskassa. Norjassa ja Ruotsissa alankomaalaisten yöpymiset kasvoivat vajaalla prosentilla. Suomella oli alankomaalaisten osalta Pohjoismaiden parhain kasvu, noin 5%. Mm. vahvan Englannin punnan myötä englantilaisten ulkomaanmatkailu on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Vuodesta 1995 ovat englantilaisten yöpymiset Pohjoismaissa kasvaneet lähes 30 prosenttia. Vuonna 1999 kasvua oli runsaat 6 prosenttia. Parhain kasvu myös englantilaisten yöpymisten osalta oli Suomella, noin 10 prosenttia. Ruotsissa kasvua oli 9, Tanskassa vajaa 8 ja Norjassa alle 2 %. Matkustus Yhdysvalloista Pohjoismaihin kehittyi myös suotuisasti. Kasvua oli yhteensä noin 8 prosenttia. Vaikka vahva Yhdysvaltain dollari kasvatti amerikkalaisten matkailua, vähenivät amerikkalaisten yöpymiset Tanskassa 2 prosenttia. Kaikissa muissa Pohjoismaissa kasvu oli kuitenkin merkittävää, Norjassa noin 13, Suomessa vajaa 11 ja Ruotsissa 9 prosenttia. Ranskalaisten yöpymiset Pohjoismaissa kasvoivat vajaalla neljällä prosentilla. Ranskalaisten osalta Suomella oli selvästi suurin kasvu, 14 prosenttia. Norjassa kasvua oli alle 8 prosenttia. Ruotsissa ja Tanskassa ranskalaisten yöpymiset vähenivät. Ruotsissa laskua oli 3 ja Tanskassa lähes 6 prosenttia. Italialaisten yöpymiset Pohjoismaissa ovat vuodesta 1995 kasvaneet merkittävästi, noin neljänneksellä. Vuonna 1999 kasvu kuitenkin hidastui noin 3 prosenttiin, mikä johtui italialaisten yöpymisten vähenemisestä Norjassa ja Tanskassa. Norjassa ranskalaisten yöpymiset vähenivät runsaalla seitsemällä prosentilla ja Tanskassa runsaalla prosentilla. Ruotsissa kasvua oli yli 8 prosenttia. Myös Ranskan kohdalla Suomella oli paras kasvu, lähes 18 prosenttia. Vertailussa ei Islantia ole huomioitu, koska vertailukelpoisia yöpymistilastoja ei Islannista ole saatavissa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen muutosprosentit ovat hieman alhaisempia kuin seuraavassa Suomen matkailua käsittelevässä kappaleessa, koska pohjoismaisessa vertailussa Suomen osalta verrataan vuoden 1999 ennakkotietoja vuoden 1998 lopullisiin tietoihin. övernattningarna av tyskar minskat i fjol med 8, i Sverige med 6 och i Danmark med över 8 procent. Sammanlagt innebär dessa procentuella minskningar en nedgång om knappt tyska övernattningar. På den för de nordiska länderna näst viktigaste marknadsområdet, Nederländerna, var utvecklingen år 1999 inte särskilt god. De totala övernattningarna i de nordiska länderna ökade med endast 0,3 procent, vilket berodde på att antalet övernattande holländare minskade i Danmark. I Norge och Sverige ökade antalet holländska övernattningar med en knapp procent. Finland hade i fråga om Nederländerna den bästa ökningen i Norden, ca 5 procent. Bl.a. tack vare det starka engelska pundet har britternas utrikesresande ökat märkbart under de senaste åren. Från år 1995 har britternas övernattningar i Norden ökat med nära 30 procent. År 1999 var ökningen drygt 6 procent. Den bästa ökningen också vad gällde brittiska övernattningar hade Finland, ca 10 procent. I Sverige var ökningen 9, i Danmark knappt 8 och i Norge under 2 procent. Också turismen från USA till Norden utvecklades gynnsamt. Ökningen var totalt ca 8 procent. Trots att den starka dollarn ökade på amerikanernas resande, minskade antalet amerikanska övernattningar i Danmark med 2 procent. I alla övriga nordiska länder var ökningen emellertid betydande, i Norge ca 13, i Finland knappt 11 och i Sverige 9 procent. Fransmännens övernattningar i Norden ökade med knappt fyra procent. I fråga om fransmännen hade Finland den klart största ökningen, 14 procent. I Norge var ökningen under 8 procent. I Sverige och Danmark minskade de franska övernattningarna. I Sverige var nedgången 3 och i Danmark nära 6 procent. Italienarnas övernattningar i Norden har ökat betydligt sedan år 1995, med ca en fjärdedel. År 1999 avtog emellertid ökningen till ca 3 procent, vilket berodde på att antalet italienska övernattningar minskade i Norge och Danmark. I jämförelsen har Island inte beaktats, emedan jämförbar statistik över övernattningarna inte finns att få från Island. I den nordiska jämförelsen är Finlands procentuella förändringar något lägre än i följande avsnitt som behandlar turismen i Finland, emedan i den nordiska jämförelsen för Finlands del jämförs de preliminära uppgifterna för år 1999 med de slutliga uppgifterna för år Matkailu Suomessa Suomen matkailun kasvu jatkui vuonna Sekä kotimaan että ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausilla mitattuna kasvoi kumpikin 2,2 %. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat viime vuonna määrällisesti neljännesmiljoonan ja ulkomaiset Venäläisten yöpymiset kääntyivät joulukuussa kahden prosentin kasvuun, mutta koko vuoden osalta venäläisten yöpymiset vähenivät noin 28 prosentilla, eli yöpymisellä. Tätä taustaa vasten koko vuonna saavutettua 2,2 prosentin ja noin yöpymisen lisäystä ulkomaalaisten osalta voidaan pitää hyvänä tuloksena. Venäjän matkailu pois lukien lisääntyivät muiden maiden yöpymiset noin :lla eli runsaalla seitsemällä prosentilla. Pohjoismaiset yöpymiset kasvoivat vajaalla seitsemällä prosentilla vuonna 1999 ja asetettu tavoite ylitettiin. Yhteensä pohjoismaiset yöpymiset kasvoivat noin yöpymisellä. Suurin määrällinen kasvu tapahtui norjalaisten yöpymisissä, jotka kasvoivat yöpymisellä. Tanskalaisten yöpymiset kasvoivat niinikään merkittävästi, melkein ja ylittivät ensimmäisen kerran yöpymisen rajan. Ruotsalaisten yöpymiset, jotka muodostavat pääosan pohjoismaisista yöpymisistä, kasvoivat kaksi prosenttia. Yhteensä niitä oli vuonna Islantilaisten yöpymiset taantuivat neljällä prosentilla. Volyymiltään merkittävimpiä markkina-alueita Suomen matkailutuotteiden kysynnän kannalta ovat Keski-, Länsi- ja Etelä- Euroopan markkinat, joiden osuus ulkomaalaisten kokonaisyöpymisistä oli vuonna 1999 noin 46 prosenttia. Vuonna 1999 Euroopan markkinaryhmään kuuluvien maiden kansalaisten yöpymiset kasvoivat vajaalla yhdeksällä prosentilla, mikä merkitsi yhteensä yöpymistä. Asetettu tavoite saavutettiin. Määrällisesti suurin kasvu markkinaryhmän yöpymisissä merkittiin englantilaisille, joiden yöpymiset kasvoivat noin :lla. Kokonaismäärä oli ensimmäisen kerran yli Saksalaisten ja norjalaisten yöpymiset kasvoivat :lla. Italialaisten yöpymisten lisäys oli Ranskalaisilla ja tanskalaisilla lisäys yöpymisvuorokausissa oli Yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yöpymiset kasvoivat yhteensä 11 prosentilla, mikä merkitsi lisäyöpymistä. Asetettu tavoite ylitettiin yöpymisellä. Pohjois-Amerikasta Suomeen suuntautuvan matkailun suotuisaa kehitystä olivat auttamassa mm. vahva Yhdysvaltain dollari ja Yhdysvalloissa toteutettu teemapohjainen markkinointi. Kaukoidän maiden taloudellisen taantuman vaihtuminen kasvuksi oli omiaan kasvattamaan Japanin ja muiden Kaukoidän maiden kansalaisten matkailua Suomeen. Kasvu oli yhtä suuri kuin Euroopan maiden osalta; vajaa yhdeksän prosenttia eli yöpymisvuorokautta. Runsas puolet tästä kasvusta tuli japanilaisten yöpymisten lisäyksestä. Toinen merkittävä kasvuun vaikuttava tekijä oli etelä-korealaisten yöpymisten kasvu yli Turismen i Finland Turismen fortsatte att växa i Finland år Mätt med antalet övernattningar i inkvarteringsrörelserna ökade både den inhemska turismen och turismen från utlandet vardera med 2,2 %. De inhemska övernattningarna ökade i fjol med en kvarts miljon och de utländska med De ryska övernattningarna började i december öka med två procent, men för hela årets del minskade de ryska övernattningarna med ca 28 procent dvs övernattningar. Sett mot denna bakgrund kan den för hela året uppnådda ökningen om 2,2 procent och ca övernattningar betraktas som ett gott resultat. Bortsett från turismen från Ryssland ökade övernattningarna av andra utlänningar med ca dvs. drygt sju procent. De nordiska övernattningarna ökade med drygt sju procent år 1999 och den uppställda målsättningen överträffades. Totalt ökade de nordiska övernattningarna med ca övernattningar. Den största kvantitativa ökningen visade de norska övernattningarna, som ökade med övernattningar. Också de danska övernattningarna ökade avsevärt, med nära och översteg för första gången gränsen övernattningar. De svenska övernattningarna, som utgör merparten av de nordiska övernattningarna, ökade med två procent. Totalt var de år Antalet isländska övernattningar minskade med fyra %. Till de volymmässigt viktigaste marknadsområdena för den finländska turistnäringen hör Mellan-, Väst- och Sydeuropa, vilkas andel av totalantalet utländska övernattningar år 1999 utgjorde ca 46 procent. År 1999 ökade antalet övernattningar av medborgare i länder som hör till den europeiska marknadsgruppen med knappt nio procent, vilket innebar totalt övernattningar. Den uppställda målsättningen nåddes. Den volymmässigt största ökningen i övernattningarna i denna marknadsgrupp noterades för britterna, vilkas övernattningar ökade med ca Det totala antalet översteg för första gången De tyska och norska övernattningarna ökade med De italienska övernattningarna ökade med Ökningen av antalet franska och danska övernattningar var Amerikanernas och kanadensarnas övernattningar ökade med totalt 11 procent dvs övernattningar. Det uppställda målet överträffades med övernattningar. Den gynnsamma utvecklingen av turismen från Nordamerika till Finland stöddes bl.a. av den starka dollarn och den i USA genomförda temabaserade marknadsföringen. Att den ekonomiska recessionen i länderna i Fjärran Östern vändes i uppgång var ägnat att öka antalet turister från Japan och andra länder i regionen. Ökningen var lika stor som i fråga om de europeiska länderna, knappt nio procent eller övernattningsdygn. Drygt hälften av denna ökning berodde på en uppgång i antalet japanska övernattningar. En annan betydande tillväxtfaktor var att antalet sydkoreanska övernattningar 16 17

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Botnia Tour Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Europeiska unionen Euroopan unioni Innehållsförteckning

Lisätiedot

RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995

RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYKSEN tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Raha-automaattiyhdistyksen tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali- ja terveysjärjetöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen

Lisätiedot

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs?

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? Seppo Laakso Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta

Lisätiedot

"...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri."

...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri. Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen 1997 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Penningautomatföreningen VUOSIKERTOMUS 1997 Årsberättelse för 1997 "...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta

Lisätiedot

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Vuosikertomus 2005 MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Tutustumismatkat Suomeen 8 Tiedotus ja tutkimus

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid

Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid Heikki Helin & Markku Lankinen Kuntien valtionosuuksien kohdentamisen vaikeus 7 Svårigheten att fördela statsandelarna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa Penningautomatföreningen skapar möjligheter Vuosikertomus Årsredovisning 1999 1 Sisällys Innehåll 2 RAY lyhyesti Kort om RAY 4 Toimitusjohtajan katsaus Verkställande

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Årsredovisning. Vuosikertomus

Årsredovisning. Vuosikertomus Årsredovisning 09 Vuosikertomus Vår mission Andelslaget Österbottens Kött ansvarar på sitt verksamhetsområde för anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver. Vår köttanskaffnings- och djurförmedlingsverksamhet

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. MEPA muuttaa Merimiestatuointeja. M/s Wasa Express trafikerar i Kvarken. M/s Bravadens nostalgikryssning 2/2014 2 / 2014

VAPAAVAHTI FRIVAKT. MEPA muuttaa Merimiestatuointeja. M/s Wasa Express trafikerar i Kvarken. M/s Bravadens nostalgikryssning 2/2014 2 / 2014 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 2/2014 MEPA muuttaa Merimiestatuointeja M/s Wasa Express trafikerar i Kvarken M/s Bravadens nostalgikryssning 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Prognos över yrkeshögskoleutbildningen Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Utbildar yrkeshögskolorna tillräckligt med yrkesfolk för arbetsmarknaden? Valmistuuko ammattikorkeakouluista riittävä määrä ammattilaisia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot