Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille"

Transkriptio

1 PALVELUOPAS Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.)

2

3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.) Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

4 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Puhelin (02) Kuvat: Pekka Lyytinen ja Virpi Talvitie Taitto: Riitta Lestinen Kirjapaino: Painotalo Painola, 2015 ISBN (nid.) ISBN (pdf) Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

5 Sisällysluettelo Lukijalle Kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki omaishoidon tuesta Lastensuojelulaki Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Kansanterveyslaki Terveydenhuoltolaki Erikoissairaanhoitolaki Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista Laki vammaisetuuksista Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Kuntoutukseen liittyvät suunnitelmat Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Erityishuolto-ohjelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Asiakassuunnitelma Kunnan palvelut Sosiaalitoimen palvelut Terveydenhuollon palvelut Päivähoidon palvelut Sivistystoimen palvelut Kelan palvelut vammaisille lapsille ja nuorille Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Terapiat lääkinnällisenä kuntoutuksena Harkinnanvarainen kuntoutus Vammaistuet Kuntoutusraha Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

6 4.6. Apuvälineet Matkakorvaukset Erityishoitoraha Nuoren kuntoutusraha Ammatillinen kuntoutus Työkyvyttömyyseläke Potilasvahinko Liikennevahinko Vakuutuskuntoutuskeskus (VKK r.y.) Vakuutusyhtiöt Edunvalvonta Mistä apua, jos pulmia palveluissa? Järjestöt perheiden tukena...40 Hyödyllisiä linkkejä Lähteet 4 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

7 Lukijalle Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa sekä kehittää perhekuntoutuksen palveluja ja niihin soveltuvia työmenetelmiä. Palveluohjausosaamista on kehitetty työyhteisössä ja erityisesti palveluohjauksen kehittämisryhmässä. Säätiössä toteutettavan palveluohjauksen tavoitteena on osana perhekuntoutusprosessia yhdessä vanhempien kanssa selvittää perheen tilannetta ja palveluiden tarvetta sekä kokonaisvaltaisesti vahvistaa vanhempien voimavaroja ja elämänhallinnan tunnetta. Lisäksi tavoitteena on jakaa tietoa yhteiskunnan etuuksista ja palveluista. Palveluohjaus perustuu perheen tarpeeseen, on asiakaslähtöistä, tavoitteellista sekä perheiden arkiympäristön ja kuntoutuksen toimintaympäristön huomioivaa. Palvelujen tulisi muodostua perheelle ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. arkoituksenmukaiset, riittävät ja oikein kohdennetut palvelut tukevat kuntoutujan ja hänen perheensä kokonaisvaltaista kuntoutumista. Palveluohjausta toteutetaan ryhmämuotoisesti vanhempainryhmissä, jolloin pääpaino on tiedon jakamisessa ja kokemusten vaihdossa. Perhekohtaisissa tapaamisissa keskitytään palvelutarpeen kartoittamiseen ja perheen yksilölliseen tukemiseen. Palveluohjaajalla on tietämystä eri palveluista ja niitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Hän voi osallistua sovitusti kuntoutujaa koskeviin verkostotapaamisiin. Palveluopas on tarkoitettu helpottamaan perhekuntoutuksen asiakasperheiden palveluihin ohjautumista. Oppaan alussa kuvataan lyhyesti kuntoutusta ja perheiden palveluita ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kuntoutukseen liittyviä suunnitelmia. Sen jälkeen esitellään kunnan ja Kansaneläkelaitoksen järjestämät tuet ja palvelut sekä liikennevahinkoihin liittyvät palvelut. Oppaan lopussa kerrotaan muutoksenhakumenettelyistä sekä esitellään järjestöjen mahdollisuuksia toimia perheiden tukena. Toivomme oppaan helpottavan perheiden asiointia palveluissa! Säätiön palveluohjaajat Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 5

8 1. Kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallankäytön kulmakivi. Se sisältää säännökset mm. yksilön perusoikeuksista. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. EU-lainsäädäntö ohjaa osaltaan Suomen lainsäädäntöä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi. Laki koskee sekä viranomaisten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Lain mukaan asiakas on otettava huomioon, kun tehdään asiakkaaseen liittyviä päätöksiä. Tukea ja palveluja järjestettäessä on selvitettävä asiakkaan tarpeet, mielipiteet ja kokemukset. Asiakasta on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. ajantasa/2000/ Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja. Suomalaisen sosiaalihuollon pääperiaatteena ovat sosiaalisten ongelmien ehkäisy, väestön sosiaalisen turvallisuuden lisääminen sekä ihmisten omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääminen. ajantasa/2014/ Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista kutsutaan tavallisesti vammaispalvelulaiksi. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia haittoja ja esteitä. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Vammaispalvelulakia sovelletaan tilanteessa, jolloin sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. 6 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

9 Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti ja siinä huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne. ajantasa/1987/ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Lakia kehitysvammaisten erityishuollosta kutsutaan yleisesti kehitysvammalaiksi. Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammalain mukaiset palvelut eivät edellytä vaikeavammaisuutta. Erityishuoltona annetut palvelut ovat statukseltaan ns. subjektiivisia oikeuksia. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. ajantasa/1977/ Parhaillaan on valmisteilla vammaispalvelu- ja kehitysvammalain yhteensovittaminen. Tavoitteena on yhteinen erityislaki, joka turvaisi vammaisille henkilöille yhdenvertaiset palvelut Laki omaishoidon tuesta Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa siihen resursseja. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. ajantasa/2005/ Lastensuojelulaki Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain mukaan lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. ajantasa/2007/ Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 7

10 1.7. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan potilaslaiksi. Sen tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää potilaan hoitoa ja kohtelua koskevien periaatteiden soveltamista, parantaa oikeusturvaa sekä potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön välisiä suhteita. Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveyden- ja sairaanhoitoa käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito järjestetään potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Potilaan yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaita hoidettaessa huomioidaan myös omaiset. ajantasa/1992/ Kansanterveyslaki Kansanterveyslaissa määrätään kunnan tehtävistä kansanterveystyön järjestämiseksi. Kansanterveystyöllä tarkoitetaan laissa yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Laissa säädetään kunnan tehtäviksi mm. ylläpitää terveysneuvontaa ja järjestää yleisiä terveystarkastuksia, järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito sekä ensiavun antaminen, ylläpitää kunnan alueen oppilaitosten opiskelijoiden terveydenhoitoa, huolehtia sairaankuljetuksista sekä ylläpitää hammashuoltoa ja kouluterveydenhuoltoa. Kansanterveystyö kunnassa voi olla järjestetty joko kuntayhtymän tai oman terveyslautakunnan huolehtimana. ajantasa/1972/ Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Terveydenhuoltolain myötä kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas tai asiakas voi valita sen terveydenhuollon toimintayksikön, jossa häntä hoidetaan. Lisäksi potilaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa ja toteu- 8 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

11 tuksessa korostetaan. Terveyskeskusten asiakkaat voivat saada tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja myös omasta terveyskeskuksestaan. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta. ajantasa/2010/ Erikoissairaanhoitolaki Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lainsäädännössä lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Kunta vastaa siitä, että sen asukkaat saavat tarpeellisen lainmukaisen erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. ajantasa/1989/ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista Lain tarkoituksena on järjestää ja korvata kuntoutusta sekä turvata kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta ja kuntoutukseen liittyvistä matkoista aiheutuvat kustannukset tämän lain mukaisesti. ajantasa/2005/ Laki vammaisetuuksista Tämän lain tarkoituksena on tukea Suomessa asuvan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan. Vammaisetuuksia ovat mm. alle 16-vuotiaan, 16 vuotta Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 9

12 täyttäneen ja eläkettä saavan vammaistuki. Vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. ajantasa/2007/ Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Tämän lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista, sekä turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto. alkup/1999/ Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

13 2. Kuntoutukseen liittyvät suunnitelmat Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistyötä. Erilaisten suunnitelmien avulla pyritään turvaamaan lapsen ja perheen pitkäjänteinen ja riittävä tuki eri elämänvaiheissa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen laaditaan vuosittain useita eri suunnitelmia. Näitä voivat olla palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma, lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelma, päivähoidon kuntoutussuunnitelma, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS esiopetukseen tai opetukseen, oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma KHOPS, omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakassuunnitelma. Kaikkia näitä suunnitelmia ohjaa lainsäädäntö ja vastuu niiden laatimisesta on kunnan sosiaali-, terveys- tai sivistystoimella. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä perheen kanssa, jolloin saadaan vanhempien ja lapsen ääni kuuluviin. Seuraavassa esitetään lyhyesti joidenkin keskeisimpien suunnitelmien sisältöä Kuntoutussuunnitelma Kela järjestää vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta pääasiassa vaikeavammaiselle tai pitkäaikaissairaalle lapselle ja nuorelle. Kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja sen tekemiseen osallistuu moniammatillinen hoitotiimi sekä kuntoutuja ja vanhemmat tai huoltajat. Sitä tehtäessä voi hyödyntää Kelan kuntoutussuunnitelmalomaketta. B-lääkärinlausuntoa voidaan käyttää myös kuntoutussuunnitelmana, mikäli siitä käy ilmi vastaavat tiedot. Suunnitelma tehdään 1 3 vuodeksi kerrallaan ja se suositellaan tarkistettavaksi vuosittain. Lapsen kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava erityisesti, miten hän suoriutuu päivittäisissä toiminnoissa suhteessa ikätoverien kehitykseen. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 11

14 Kuntoutussuunnitelma sisältää kuvauksen kuntoutujan elämäntilanteesta ja voimavaroista kuntoutuksen tavoitteet sairautta tai vammaa koskevat tiedot ja arvion ennusteesta kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kuvauksen (ICF) kuntoutujan muun aktiivisen toiminnan kuvauksen aikaisemmin toteutetun kuntoutuksen ja sen tulokset suositukset terapioihin ja kuntoutukseen käytettyjen arviointimenetelmien tulokset viitearvoineen. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittavat tiedot kuntoutusmuoto, kuntoutuksen ajoitus, kesto ja toteutustapa lasten terapioihin liittyvät omaisen tai läheisen ohjauskäynnit lähiverkoston osallistuminen toteutusympäristö ja tarve sen vaihtelulle terapian jaksottaminen ja vuorottelu toisen terapian kanssa mahdollinen toteuttajataho, palveluntuottaja seurannan järjestäminen seuraavan suunnitelman laatimisajankohta yhteyshenkilön tiedot Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma laaditaan kunnan sosiaalihuollossa. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästään. Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivästystä. Suunnitelmaan kirjataan vammaispalvelulain nojalla saatavat palvelut, niiden sisältö, järjestämistapa ja määrä. Se pitää tarkistaa 1 3 vuoden välein Erityishuolto-ohjelma Kehitysvammalain mukaan jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (EHO). Erityishuoltoohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelman tarkoitus on turvata kehitysvammaisen henkilön oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutuminen. Erityistyishuolto-ohjelma on laadittava yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan sekä sosiaalilautakunnan kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) tehdään lapselle päivähoidossa yhdessä päivähoitohenkilöstön sekä vanhempien kanssa. Siihen kootaan mm. tietoja lapsen tavoista, opituista asioista, kehittämiskohteista. Se auttaa lapsen kehityksen seuraamisessa. Vanhemmat osallistuvat suunnitelman tekoon yhteistyössä päivähoidon henkilöstön kanssa. 12 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

15 Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelman tavoitteena on myös lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomiointi Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Oppilaalle, jolle on tehty hallintolain mukainen erityisen tuen päätös, tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) päätöksen toimeenpanoa varten. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta ja seuranta on ensisijaisesti oppilaan opetuksesta vastaavan erityisopettajan ja luokanopettajan/aineenopettajan vastuulla. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. Suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. Se on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. HOJKS on joustava ja sitä tulee muuttaa, jos oppilaan tuen tarve tai opetuksen tavoitteet muuttuvat. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen oppimäärään, joka on asetettu hänelle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Yksilöllisistä oppimääristä on tehtävä merkintä todistukseen Asiakassuunnitelma Sosiaalihuollon asiakkuuden alussa on asiakkaalle tehtävä palvelutarpeen arvio. Arviointi on aloitettava viipymättä. Se tehdään elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana. Asiakassuunnitelman tekemisestä vastaa lapsen oma sosiaalityöntekijä. Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava yhteistyössä lapsen ja huoltajan tai tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan kanssa. Asiakassuunnitelma laaditaan, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta (esimerkiksi vähäiset tukitoimet). Asiakassuunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve sekä olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Suunnitelma sisältää kuvauksen palveluista ja tukitoimista, joilla tuen tarpeeseen pyritään vaikuttamaan. Suunnitelmasta selviää arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä sekä sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän henkilökohtaiset tapaamiset. Asiakassuunnitelmaa laadittaessa on pyrittävä löytämään tukemisen ja auttamisen muotoja, jotka asiakkaat itse hyväksyvät ja joista kokevat saavansa apua. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 13

16 3. Kunnan palvelut Kuntien tulee tarjota asukkailleen riittävät peruspalvelut, kuten sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palvelut Sosiaalitoimen palvelut Esimerkiksi sosiaalihuoltolaki, kehitysvammalaki, vammaispalvelulaki ja lastensuojelulaki velvoittavat kunnat järjestämään erilaisia tukitoimia perheille. Kunnan sosiaalityöntekijältä perhe saa ohjausta liittyen kyseisten lakien palveluihin ja tukimuotoihin. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaat ovat oikeutettuja hyvään palveluun ja kohteluun sekä saamaan tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Asiakaslaki korostaa asiakkaan mielipiteen ja toivomuksien huomioimista. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan lapsiperheiden tuessa panostetaan varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Sosiaalipalveluja (ks. kuvio 1, s. 15) on pyrittävä järjestämään peruspalveluiden yhteydessä (esimerkiksi perhetyö neuvolan kautta). Tavoitteena on, että perheet saavat tukea (esimerkiksi kotipalvelu, tukiperhe ja perhetyö) yleisinä perhepalveluina ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös lastensuojelulaki korostaa sitä, että perheelle on tarjottava tarpeellista apua riittävän varhain. Jos henkilö tarvitsee sosiaalihuoltoa, hänet on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava hänen luvallaan yhteys sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään tai kun on kyse lapsen edusta. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa 25 ja 25 c :ssä. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus on mm. päivähoidolla, opetustoimella, terveydenhuollolla, kuntoutuksella, poliisilla, Kelalla ja rikosseuraamusvirastolla. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun vireille tullutta asiaa ryhdytään selvittämään tai kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. Asiakkuus päättyy kun palveluille ei ole enää tarvetta. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on 1. lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi tai 2. lapsi, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 14 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

17 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevalla lapselle on laadittava asiakassuunnitelma, ja hänellä on oikeus tavata omaa työntekijää. Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Päätös on kiireellisissä tapauksissa toimeenpantava viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireilletulosta ellei viivästymiselle ole erityistä perustetta. Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta. Kuvio 1. Sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja 1. perhepalvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelun mukaisia tukitoimia tai 2. perhepalvelut riittäisivät, mutta välttämättömiä palveluja ei haluta ottaa vastaan, minkä vuoksi tarvitaan lastensuojelun osaamista. Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen tai avunpyynnön. Kun lastensuojeluilmoitus tai avunpyyntö on vastaanotettu, on sosiaalityöntekijän arvioitava kiireellisen lastensuojelun tarve. Ratkaisu siitä, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, tulee tehdä seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaan- Muut asiakkaiden tarpeisiiin vastaavat ja hyvinvointia lisäävät palvelut Kotipalvelu, kotihoito Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Muun lainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut Valvotut ja tuetut tapaamiset Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Sosiaalinen kuntoutus Kasvatus- ja perheneuvonta Liikkumista tukevat palvelut Asumis- ja laitospalvelut Päihde- ja mielenterveystyö Perhetyö Lähde: Sosiaali- ja tervyesministeriö Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 15

18 ottamisesta tai muusta lastensuojeluasian vireille tulosta. Sen kuluessa lapselle ja hänen huoltajalleen on myös saatettava tiedoksi se, että lastensuojeluilmoitus on vastaanotettu ja kerrottava tästä seuraavat toimenpiteet. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lastensuojeluasia tulee vireille. Muilla toimijoilla on pyynnöstä velvollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin. Selvityksen perusteella arvioidaan lapsen tai perheen palvelujen ja tukitoimien tarve. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat aina huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen perustuvia. Jos lapsen ja perheen tarvitsema tuki voidaan antaa yleisten sosiaalipalveluiden kautta, ei lastensuojelun asiakkuutta tarvita. Lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä lastensuojelutarpeen arvioinnin aikana. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lapsen asiassa ryhdytään välittömiin kiireellisiin lastensuojelutoimiin tai lapselle myönnetään muita vain lastensuojelun asiakkaille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia. Vain lastensuojeluasiakkaille tarkoitettuja tukitoimia ovat lastensuojelulain mukainen taloudellinen tuki tehostettu perhetyö perhekuntoutus lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun asiakkaalle voidaan kuitenkin myöntää myös kaikkia muita sosiaalihuoltolaissa mainittuja palveluja. Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset palvelut ja tukitoimet Vammaispalvelulailla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja asetuksen mukaan. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ei ole ikärajaa. Vaikeavammaisuus määritellään vammaismaispalvelulaissa aina tapauskohtaisesti suhteessa haettavaan palveluun. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet voivat olla joko subjektiivisia tai määrärahasidonnaisia etuuksia. Subjektiivinen oikeus perustuu suoraan lakiin ja laissa on säädetty edellytykset edun saamiselle. Etuus on tällöin myönnettävä jokaiselle, joka täyttää edellytykset haettavaan palveluun. Kunnalla ei siis ole harkintavaltaa subjektiivisen edun suhteen. Vammaispalveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne. Sosiaalitoimen on ryhdyttävä vammaispalvelujen tarpeen selvittämiseen seitsemäntenä 16 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

19 arkipäivänä siitä, kun yhteydenotto on tapahtunut. Tarvittavat palvelut kirjataan palvelusuunnitelmaan, joka on laadittava ilman viivästystä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan 1 3 vuoden välein. Henkilökohtainen apu Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtainen apu mahdollistaa yksilön omista lähtökohdista tapahtuvat elämänvalinnat, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden yhteiskunnan eri toimintoihin. Järjestämistavan tulee tukea ja edistää vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaista oikeutta elää yhteisössä sekä edesauttaa vaikeavammaista henkilöä tekemään samanlaisia valintoja kuin muutkin ihmiset. Kunnalla on henkilökohtaisen avun järjestämisvelvollisuus ja apu on maksuton sosiaalipalvelu. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu mm. avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun järjestämistapaa päätettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö pystyy määrittelemään avun tarpeensa ja toteutustavan. Alaikäisten kohdalla voidaan osin tukeutua myös omaisten ja läheisten asiantuntemukseen, mutta avun järjestämisen ja päivittäisen toteuttamisen ei tule perustua pelkästään toisen henkilön esittämiin näkemyksiin. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää kolmella tavalla Työnantajamallissa, jossa vaikeavammainen henkilö toimii itse työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset (työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen) sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Kunta voi antaa myös vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 17

20 Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin vammaispalvelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Kuljetuspalvelu Henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, on mahdollisuus saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja tarvittaessa saattajapalveluja. Palvelun tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti selvitysten perusteella. Huomiota kiinnitetään vammaisen henkilön omaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön ja selvitetään esimerkiksi missä palvelut tai harrastukset ovat saatavilla. Lapsilla ei useinkaan ole kyse fyysisistä vammoista vaan kuljetuspalvelujen tarve voi johtua esimerkiksi hahmotusvaikeuksista, vaarantajun puuttumisesta, käytöshäiriöistä tai pelkotiloista, jolloin he eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Kunta määrittelee kuinka pitkälle kuljetuspalvelut voivat ulottua. Usein on rajana oma kunta tai lähikunnat. Kuljetuspalveluilla lisätään lapsen tai nuoren omatoimisuusja itsenäistymistaitoja sekä ehkäistään syrjäytymistä. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle tarvittaessa kuljetuspalveluihin liittyvät saattajapalvelut. Saattajapalvelun sisältöä ei ole määritelty tarkemmin lainsäädännössä. Saattajapalvelun voidaan katsoa tarkoitettavan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Saattajapalvelusta ei voida periä maksua. Saattajapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelujen käyttö. Kuljetuspalveluna voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa. Kunta korvaa asiakkaalle kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan taksikorttia tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden (kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 18 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

21 Tulkkipalvelu vammaisille Kuntien järjestettäväksi kuuluu viittomakielen opetus sekä puhetta tukevan tai ohjaavan kommunikaatiotavan opetus omaisille ja läheisille. Muut tulkkauspalvelut kuuluvat Kelalle. Esimerkiksi kuntoutukseen osallistuvalla vieraskielisellä kuntoutujalla on oikeus tulkin käyttöön. Kela huolehtii tulkin järjestämisestä ja korvaa tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Tulkin tarve on kirjattava kuntoutussuunnitelmaan tai B-lausuntoon. Asunnon muutostyöt Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättömät asunnon muutostyöt silloin, kun liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa on sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttoman vaikeaa. Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla mm. ovien levennykset, portaiden rampit sekä pesu- ja WC-tilat. Kun rakennetaan uutta asuntoa, muutostöiksi katsotaan myös ne menot, jotka aiheutuvat vakioasunnon muuttamisesta vammaiselle sopivaksi. Muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korjausavustusta haetaan sosiaalitoimelta ja hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voi saada korvausta vammaispalvelulain perusteella. Asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla on tarkoitus helpottaa vaikeavammaisen itsenäistä suoriutumista. Asuntoon kuuluvina välineinä ja laitteina voidaan korvata esimerkiksi erilaiset turvahälytysjärjestelmät ja kuulovammaisten ovikello ja hälyttimet. Palveluasuminen Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Myös lapsella on mahdollisuus palveluasumiseen ja se voidaan järjestää kotona. Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia, joita järjestetään kunnan vuosittain varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 19

22 Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat koneet ja laitteet Korvausta koneiden ja laitteiden hankintaan myönnetään sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa takia liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Perheellä on mahdollisuus hakea tukiperhettä tai tukihenkilöä lapselle. Tukihenkilöä ja tukiperhettä voi hakea myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu tueksi ja avuksi vammaiselle ja hänen perheelleen. Se voi olla neuvontaa tai käytännöllistä ohjausta esimerkiksi asumisessa. Myös tukiviittomien opetusta voidaan pitää sopeutumisvalmennuksena. Ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin voi hakea taloudellista avustusta kotikunnalta kun vamma tai pitkäaikainen sairaus aiheuttaa vaatteiden huomattavasti suurempaa kulumista tai likaantumista tai estää valmisvaatteiden ja jalkineiden käyttöä. Jos vammainen henkilö ei saa tukea erityisravintokustannuksiin Kelasta, hänelle voidaan harkinnan mukaan maksaa sitä vammaispalvelulain mukaisena tukena kotikunnasta. Tuen myöntämistä varten tarvitaan lääkärintodistus. Kehitysvammalain mukaiset palvelut Kehitysvammaiset henkilöt voivat saada palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain eli kehitysvammalain perusteella. Kehitysvammalain mukaisia palveluja saa henkilö, jonka henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvammalain mukaiset palvelut eivät aina edellytä vaikeavammaisuutta. Erityishuoltona annetuissa palveluissa kunnalla on erityinen järjestämisvastuu. Kehitysvammalakia sovelletaan, kun kehitysvammainen henkilö ei voi muiden lakien perusteella saada tarvitsemiaan palveluja. Lakia sovelletaan myös, kun vammaispalvelulain perusteella järjestetyt palvelut eivät ole asiakkaan kannalta riittäviä, sopivia tai palvelu on asiakkaalle edullisempaa kuin vammaispalvelulain mukainen palvelu. Erityishuollon tarkoituksena on auttaa henkilöä suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista, tukea hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita voivat olla tutkimus terveydenhuolto tarpeellinen ohjaus kuntoutus 20 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

23 toiminnallinen valmennus muu yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta henkilökohtaisten apuvälineiden järjestäminen yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palveluja tarvitsevalle henkilölle on laadittava yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (EHO). Se sisältää suunnitelman annettavasta erityishuollon toteuttamistavasta sekä seuraavasta erityishuolto-ohjelman tarkistuksesta. Monet erityishuoltona toteutettavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Omaishoidontuki sosiaalipalveluna Vanhemmilla on mahdollisuus hakea omaishoidontukea, kun lapsen hoito on sitovaa ja vaativaa. Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta kirjallisesti. Hakemukseen kannattaa liittää viimeisin kuntoutussuunnitelma, jossa lääkäri on suositellut omaishoidontukea. Omaishoidontuen hakemiseen liittyy kotikäynti, jolloin vanhemmat ja sosiaalityöntekijä yhdessä arvioivat hoidon sitovuutta suhteessa lapsen ikään ja kehitystasoon. Tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen. Omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Kunnan on huolehdittava hoitajan vapaan järjestämisestä. Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Sitä haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Viimesijaisuus edellyttää hakijan selvitystä siitä, ettei hän voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista. Toimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Samassa osoitteessa asuva avio- tai avopari ja huollettavat lapset kuuluvat samaan perheeseen, joten myös perheenjäsenten tulo- ja menotiedot tarvitaan hakemukseen. Hakemuksen perusteella käsittelijä tekee laskelman ja siihen perustuvan toimeentulotukipäätöksen. Hakemukset käsitellään viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 21

24 hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti sille kuukaudelle, jolloin hakemus on saapunut. Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle on valmisteilla. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta (mm. ravinto, vaatteet, terveydenhuolto, lehtitilaukset ja harrastukset), täydentävästä toimeentulotuesta (päivähoitomaksut, erityistarpeista ja -oloista aiheutuvat menot) ja ehkäisevästä toimeentulotuesta (omatoimisen suoriutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen). Perusosan suuruus vaihtelee perhekoon ja huollettavien lasten iän mukaan. Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan kohtuullisiin asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin. Toimeentulotukea myönnettäessä on otettava huomioon perheen taloudellisen aseman lisäksi perheen avohuollon lastensuojelullinen tarve. Kun lastensuojelun tarve oleellisilta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta tai puutteellisista asumisoloista, tai kun mainitut seikat ovat esteenä lapsen kuntoutumiselle, on kunnan järjestettävä riittävä taloudellinen tuki ja korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tarvetta vastaavalla tavalla toimeentulonormien estämättä. Päätettäessä toimeentulotuen myöntämisestä voidaan eräissä tapauksissa samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään myöhemmin takaisin Terveydenhuollon palvelut Kuntalaisten perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien terveyskeskuksissa tai -asemissa. Pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen ja hänen perheensä tulee saada samat terveyttä edistävät ja ehkäisevät palvelut kuin muidenkin lasten. Perusterveydenhuollon tehtävänä on omalta osaltaan selvittää, mitä lapsen sairaus tai vamma perheen elämälle ja selviytymiselle merkitsee, ja minkälaista tukea ja palveluja perhe tarvitsee lapsen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kunnat vastaavat asukkaidensa erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Erikoissairaanhoitoa varten maa on jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin ja jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Erikoissairaanhoitoa varten pitää olla lääkärin lähete, ellei kysymys ole kiireellisestä hoidosta. Kuviossa 2 (s. 23) on kuvattu sairaanhoidon porrastus lapsen kuntoutuksessa Päivähoidon palvelut Vanhemmilla on vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Päivähoitoon siirtyminen on tärkeimpiä muutosvaiheita pienen lapsen elämässä. Päivähoitoa voidaan tarvita vanhempien työssäkäynnin, opiskelun tai lapsen kehityksen tukemisen vuoksi. Päivähoito voidaan 22 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

25 Kuvio 2. Sairaanhoidon porrastus lapsen kuntoutuksessa Huoli lapsen kehityksestä vanhemmat päiväkoti/ koulu neuvola sosiaalitoimi Lähete perusterveydenhuoltoon Perusterveydenhuolto Tutkimukset lääkäri psykologi sairaanhoitaja fysio-/toimintaterapeutti Tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon tai perheneuvolaan Perheneuvola kuntoutustutkimus diagnosointi kuntoutussuunnitelma ja sen vuosittainen päivitys terapia- ja kuntoutussuositukset C-lausunto vammaistuen hakemista varten sosiaalinen tuki perheterapeuttinen tuki verkostoyhteistyö kotikunnan kanssa Lähete erikoissairaanhoitoon Erikoissairaanhoito kuntoutustutkimus diagnosointi kuntoutussuunnitelma ja sen vuosittainen päivitys terapia- ja kuntoutussuositukset C-lausunto vammaistuen hakemista varten sosiaalinen tuki verkostoyhteistyö kotikunnan kanssa järjestää kunnallisena perhepäivähoitona tai päiväkotihoitona. Päivähoidon muodon valintaan vaikuttavat mm. vanhempien toiveet, paikkakunnan mahdollisuudet, lapsen ikä ja kehitystaso sekä mahdollisesti lapsen vammaisuuden piirteet. Perhepäivähoitajan voi saada myös lapsen omaan kotiin, jos lapsi on monivammainen tai infektioaltis. Oman paikkakunnan päivähoidon vaihtoehdoista kannattaa tiedustella päivähoidosta vastaavilta henkilöiltä tai päiväkodin henkilökunnalta jo hyvissä ajoin ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 23

26 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona vanhemmilla on mahdollisuus valita yksityinen päivähoito joko yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitopaikkaa haetaan suoraan halutusta hoitopaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista. Jos lapsi on yksityisessä päivähoidossa, maksetaan palveluntuottajille vanhempien anomana yksityisen hoidon tukea. Lisäksi tukeen voi kuulua myös kunnan omin perustein määrittelemä kuntalisä. Lakisääteisestä yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta (www.kela.fi). Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelien saaminen on kuntakohtaista. Erityistä tukea tarvitseva lapsi päivähoidossa Pääsääntöisesti erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevan lapsen päivähoito voidaan järjestää ns. tavallisissa ryhmissä. Tarvittavat tukitoimet järjestetään lapsen tarpeiden mukaan. Lapsi voi olla useamman lapsen paikalla, jolloin ryhmäkoko on pienempi, lapsella voi olla avustaja tai ryhmässä voi olla ylimääräinen työntekijä. Päivähoidon henkilökunta saa ohjausta ja koulutusta muilta ammattiryhmiltä esimerkiksi kuntoutusohjaajilta, terapeuteilta ja kuntoutustyöryhmiltä. Lapsen aloitettua päivähoidossa laaditaan yhteistyössä päivähoidon kanssa varhaiskasvatus- tai kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Suunnitelmia laadittaessa on hyvä olla mukana vanhempien lisäksi lasta kuntouttavat tahot. Eri osapuolten kesken sovitaan keskinäisestä työnjaosta ja yhteisistä toimintalinjoista ja kirjataan ne suunnitelmaan. Suunnitelmassa selvitetään, miten lapsen orastavien valmiuksien kehittymistä voidaan tukea. Kun lapsi on saanut diagnoosin, hänelle usein suositellaan päivähoitoa osana kokonaiskuntoutusta. Päivähoidosta katsotaan tällöin olevan selkeää hyötyä lapsen kuntoutukselle ja perheen jaksamiselle. Kuntoutuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevan lapsen päivähoitohakemukseen tulee lisätä kuntoutuksesta vastaavan lääkärin suositus kuntouttavasta päivähoidosta. Kuntoutuksellisten syiden taustalla voi olla erilaisia asioita, kuten kehitysvamma, kielelliseen kehitykseen liittyvät pulmat tai neurologinen häiriö. Erityisen tuen tarpeessa olevalla lapsella on etusija päivähoitopaikkoja haettaessa. Osa kunnista on tehnyt linjauksen, jossa määritellään selkeästi oikeus maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon tietyin kriteerein ja tietylle viikkotuntimäärälle Sivistystoimen palvelut Perusopetus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus 24 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

27 alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu sen lukuvuoden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, voidaan tehdä päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta (=pidennetty oppioikeus). Pidennetty oppivelvollisuus alkaa pääsääntöisesti 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Jos lapsi tarvitsee sairaalaopetusta, hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioonottaen on mahdollista. Vammaisilla ja muilla erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, erityiset apuvälineet sekä eräissä tapauksissa myös kuntoutuspalvelut. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Oppilaan arvioinnista ja sen eri muodoista tulee tiedottaa niin oppilaille kuin huoltajallekin lukuvuoden alussa. Mikäli opetuksessa ja arvioinnissa on tehty yksilöllistettyjä päätöksiä, ne on kirjattu HOJKS:an ja ne näkyvät myös perusopetuksen kirjausjärjestelmässä (esim. Wilma). Esiopetus Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Perusopetuslain mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Vanhemmat saavat tietoa esiopetuksesta oman kuntansa sosiaali- tai sivistystoimesta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalle annettava tuki peruskoulussa rakentuu kolmiportaisesti. (ks. kuvio 3, s. 26) Oppilas voi olla kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. Tukea annetaan niin Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 25

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 13.01.2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Satu Syrjälä, PEOL 21.1.2016

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti RITVA TILTTI ritva@tiltti.net Organisaatio, jota vastaus edustaa Tuusulan vammaispalvelu

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Neuvolapalvelut lähemmäksi perhettä 20.10.2015 Erityisasiantuntija Virva Juurikkala / STM 2.4.2015 Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Lea Mäntyniemi lea.mantyniemi@finanssi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot