Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille"

Transkriptio

1 PALVELUOPAS Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.)

2

3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.) Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

4 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Puhelin (02) Kuvat: Pekka Lyytinen ja Virpi Talvitie Taitto: Riitta Lestinen Kirjapaino: Painotalo Painola, 2015 ISBN (nid.) ISBN (pdf) Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

5 Sisällysluettelo Lukijalle Kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki omaishoidon tuesta Lastensuojelulaki Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Kansanterveyslaki Terveydenhuoltolaki Erikoissairaanhoitolaki Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista Laki vammaisetuuksista Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Kuntoutukseen liittyvät suunnitelmat Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Erityishuolto-ohjelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Asiakassuunnitelma Kunnan palvelut Sosiaalitoimen palvelut Terveydenhuollon palvelut Päivähoidon palvelut Sivistystoimen palvelut Kelan palvelut vammaisille lapsille ja nuorille Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Terapiat lääkinnällisenä kuntoutuksena Harkinnanvarainen kuntoutus Vammaistuet Kuntoutusraha Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

6 4.6. Apuvälineet Matkakorvaukset Erityishoitoraha Nuoren kuntoutusraha Ammatillinen kuntoutus Työkyvyttömyyseläke Potilasvahinko Liikennevahinko Vakuutuskuntoutuskeskus (VKK r.y.) Vakuutusyhtiöt Edunvalvonta Mistä apua, jos pulmia palveluissa? Järjestöt perheiden tukena...40 Hyödyllisiä linkkejä Lähteet 4 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

7 Lukijalle Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa sekä kehittää perhekuntoutuksen palveluja ja niihin soveltuvia työmenetelmiä. Palveluohjausosaamista on kehitetty työyhteisössä ja erityisesti palveluohjauksen kehittämisryhmässä. Säätiössä toteutettavan palveluohjauksen tavoitteena on osana perhekuntoutusprosessia yhdessä vanhempien kanssa selvittää perheen tilannetta ja palveluiden tarvetta sekä kokonaisvaltaisesti vahvistaa vanhempien voimavaroja ja elämänhallinnan tunnetta. Lisäksi tavoitteena on jakaa tietoa yhteiskunnan etuuksista ja palveluista. Palveluohjaus perustuu perheen tarpeeseen, on asiakaslähtöistä, tavoitteellista sekä perheiden arkiympäristön ja kuntoutuksen toimintaympäristön huomioivaa. Palvelujen tulisi muodostua perheelle ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. arkoituksenmukaiset, riittävät ja oikein kohdennetut palvelut tukevat kuntoutujan ja hänen perheensä kokonaisvaltaista kuntoutumista. Palveluohjausta toteutetaan ryhmämuotoisesti vanhempainryhmissä, jolloin pääpaino on tiedon jakamisessa ja kokemusten vaihdossa. Perhekohtaisissa tapaamisissa keskitytään palvelutarpeen kartoittamiseen ja perheen yksilölliseen tukemiseen. Palveluohjaajalla on tietämystä eri palveluista ja niitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Hän voi osallistua sovitusti kuntoutujaa koskeviin verkostotapaamisiin. Palveluopas on tarkoitettu helpottamaan perhekuntoutuksen asiakasperheiden palveluihin ohjautumista. Oppaan alussa kuvataan lyhyesti kuntoutusta ja perheiden palveluita ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kuntoutukseen liittyviä suunnitelmia. Sen jälkeen esitellään kunnan ja Kansaneläkelaitoksen järjestämät tuet ja palvelut sekä liikennevahinkoihin liittyvät palvelut. Oppaan lopussa kerrotaan muutoksenhakumenettelyistä sekä esitellään järjestöjen mahdollisuuksia toimia perheiden tukena. Toivomme oppaan helpottavan perheiden asiointia palveluissa! Säätiön palveluohjaajat Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 5

8 1. Kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallankäytön kulmakivi. Se sisältää säännökset mm. yksilön perusoikeuksista. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. EU-lainsäädäntö ohjaa osaltaan Suomen lainsäädäntöä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi. Laki koskee sekä viranomaisten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Lain mukaan asiakas on otettava huomioon, kun tehdään asiakkaaseen liittyviä päätöksiä. Tukea ja palveluja järjestettäessä on selvitettävä asiakkaan tarpeet, mielipiteet ja kokemukset. Asiakasta on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. ajantasa/2000/ Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja. Suomalaisen sosiaalihuollon pääperiaatteena ovat sosiaalisten ongelmien ehkäisy, väestön sosiaalisen turvallisuuden lisääminen sekä ihmisten omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääminen. ajantasa/2014/ Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista kutsutaan tavallisesti vammaispalvelulaiksi. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia haittoja ja esteitä. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Vammaispalvelulakia sovelletaan tilanteessa, jolloin sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. 6 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

9 Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti ja siinä huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne. ajantasa/1987/ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Lakia kehitysvammaisten erityishuollosta kutsutaan yleisesti kehitysvammalaiksi. Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammalain mukaiset palvelut eivät edellytä vaikeavammaisuutta. Erityishuoltona annetut palvelut ovat statukseltaan ns. subjektiivisia oikeuksia. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. ajantasa/1977/ Parhaillaan on valmisteilla vammaispalvelu- ja kehitysvammalain yhteensovittaminen. Tavoitteena on yhteinen erityislaki, joka turvaisi vammaisille henkilöille yhdenvertaiset palvelut Laki omaishoidon tuesta Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa siihen resursseja. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. ajantasa/2005/ Lastensuojelulaki Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain mukaan lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. ajantasa/2007/ Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 7

10 1.7. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan potilaslaiksi. Sen tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää potilaan hoitoa ja kohtelua koskevien periaatteiden soveltamista, parantaa oikeusturvaa sekä potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön välisiä suhteita. Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveyden- ja sairaanhoitoa käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito järjestetään potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Potilaan yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaita hoidettaessa huomioidaan myös omaiset. ajantasa/1992/ Kansanterveyslaki Kansanterveyslaissa määrätään kunnan tehtävistä kansanterveystyön järjestämiseksi. Kansanterveystyöllä tarkoitetaan laissa yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Laissa säädetään kunnan tehtäviksi mm. ylläpitää terveysneuvontaa ja järjestää yleisiä terveystarkastuksia, järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito sekä ensiavun antaminen, ylläpitää kunnan alueen oppilaitosten opiskelijoiden terveydenhoitoa, huolehtia sairaankuljetuksista sekä ylläpitää hammashuoltoa ja kouluterveydenhuoltoa. Kansanterveystyö kunnassa voi olla järjestetty joko kuntayhtymän tai oman terveyslautakunnan huolehtimana. ajantasa/1972/ Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Terveydenhuoltolain myötä kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas tai asiakas voi valita sen terveydenhuollon toimintayksikön, jossa häntä hoidetaan. Lisäksi potilaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa ja toteu- 8 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

11 tuksessa korostetaan. Terveyskeskusten asiakkaat voivat saada tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja myös omasta terveyskeskuksestaan. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta. ajantasa/2010/ Erikoissairaanhoitolaki Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lainsäädännössä lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Kunta vastaa siitä, että sen asukkaat saavat tarpeellisen lainmukaisen erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. ajantasa/1989/ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista Lain tarkoituksena on järjestää ja korvata kuntoutusta sekä turvata kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta ja kuntoutukseen liittyvistä matkoista aiheutuvat kustannukset tämän lain mukaisesti. ajantasa/2005/ Laki vammaisetuuksista Tämän lain tarkoituksena on tukea Suomessa asuvan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan. Vammaisetuuksia ovat mm. alle 16-vuotiaan, 16 vuotta Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 9

12 täyttäneen ja eläkettä saavan vammaistuki. Vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. ajantasa/2007/ Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Tämän lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista, sekä turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto. alkup/1999/ Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

13 2. Kuntoutukseen liittyvät suunnitelmat Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistyötä. Erilaisten suunnitelmien avulla pyritään turvaamaan lapsen ja perheen pitkäjänteinen ja riittävä tuki eri elämänvaiheissa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen laaditaan vuosittain useita eri suunnitelmia. Näitä voivat olla palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma, lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelma, päivähoidon kuntoutussuunnitelma, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS esiopetukseen tai opetukseen, oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma KHOPS, omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakassuunnitelma. Kaikkia näitä suunnitelmia ohjaa lainsäädäntö ja vastuu niiden laatimisesta on kunnan sosiaali-, terveys- tai sivistystoimella. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä perheen kanssa, jolloin saadaan vanhempien ja lapsen ääni kuuluviin. Seuraavassa esitetään lyhyesti joidenkin keskeisimpien suunnitelmien sisältöä Kuntoutussuunnitelma Kela järjestää vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta pääasiassa vaikeavammaiselle tai pitkäaikaissairaalle lapselle ja nuorelle. Kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja sen tekemiseen osallistuu moniammatillinen hoitotiimi sekä kuntoutuja ja vanhemmat tai huoltajat. Sitä tehtäessä voi hyödyntää Kelan kuntoutussuunnitelmalomaketta. B-lääkärinlausuntoa voidaan käyttää myös kuntoutussuunnitelmana, mikäli siitä käy ilmi vastaavat tiedot. Suunnitelma tehdään 1 3 vuodeksi kerrallaan ja se suositellaan tarkistettavaksi vuosittain. Lapsen kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava erityisesti, miten hän suoriutuu päivittäisissä toiminnoissa suhteessa ikätoverien kehitykseen. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 11

14 Kuntoutussuunnitelma sisältää kuvauksen kuntoutujan elämäntilanteesta ja voimavaroista kuntoutuksen tavoitteet sairautta tai vammaa koskevat tiedot ja arvion ennusteesta kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kuvauksen (ICF) kuntoutujan muun aktiivisen toiminnan kuvauksen aikaisemmin toteutetun kuntoutuksen ja sen tulokset suositukset terapioihin ja kuntoutukseen käytettyjen arviointimenetelmien tulokset viitearvoineen. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittavat tiedot kuntoutusmuoto, kuntoutuksen ajoitus, kesto ja toteutustapa lasten terapioihin liittyvät omaisen tai läheisen ohjauskäynnit lähiverkoston osallistuminen toteutusympäristö ja tarve sen vaihtelulle terapian jaksottaminen ja vuorottelu toisen terapian kanssa mahdollinen toteuttajataho, palveluntuottaja seurannan järjestäminen seuraavan suunnitelman laatimisajankohta yhteyshenkilön tiedot Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma laaditaan kunnan sosiaalihuollossa. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästään. Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivästystä. Suunnitelmaan kirjataan vammaispalvelulain nojalla saatavat palvelut, niiden sisältö, järjestämistapa ja määrä. Se pitää tarkistaa 1 3 vuoden välein Erityishuolto-ohjelma Kehitysvammalain mukaan jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (EHO). Erityishuoltoohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelman tarkoitus on turvata kehitysvammaisen henkilön oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutuminen. Erityistyishuolto-ohjelma on laadittava yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan sekä sosiaalilautakunnan kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) tehdään lapselle päivähoidossa yhdessä päivähoitohenkilöstön sekä vanhempien kanssa. Siihen kootaan mm. tietoja lapsen tavoista, opituista asioista, kehittämiskohteista. Se auttaa lapsen kehityksen seuraamisessa. Vanhemmat osallistuvat suunnitelman tekoon yhteistyössä päivähoidon henkilöstön kanssa. 12 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

15 Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelman tavoitteena on myös lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomiointi Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Oppilaalle, jolle on tehty hallintolain mukainen erityisen tuen päätös, tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) päätöksen toimeenpanoa varten. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta ja seuranta on ensisijaisesti oppilaan opetuksesta vastaavan erityisopettajan ja luokanopettajan/aineenopettajan vastuulla. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. Suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. Se on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. HOJKS on joustava ja sitä tulee muuttaa, jos oppilaan tuen tarve tai opetuksen tavoitteet muuttuvat. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen oppimäärään, joka on asetettu hänelle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Yksilöllisistä oppimääristä on tehtävä merkintä todistukseen Asiakassuunnitelma Sosiaalihuollon asiakkuuden alussa on asiakkaalle tehtävä palvelutarpeen arvio. Arviointi on aloitettava viipymättä. Se tehdään elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana. Asiakassuunnitelman tekemisestä vastaa lapsen oma sosiaalityöntekijä. Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava yhteistyössä lapsen ja huoltajan tai tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan kanssa. Asiakassuunnitelma laaditaan, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta (esimerkiksi vähäiset tukitoimet). Asiakassuunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve sekä olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Suunnitelma sisältää kuvauksen palveluista ja tukitoimista, joilla tuen tarpeeseen pyritään vaikuttamaan. Suunnitelmasta selviää arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä sekä sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän henkilökohtaiset tapaamiset. Asiakassuunnitelmaa laadittaessa on pyrittävä löytämään tukemisen ja auttamisen muotoja, jotka asiakkaat itse hyväksyvät ja joista kokevat saavansa apua. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 13

16 3. Kunnan palvelut Kuntien tulee tarjota asukkailleen riittävät peruspalvelut, kuten sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palvelut Sosiaalitoimen palvelut Esimerkiksi sosiaalihuoltolaki, kehitysvammalaki, vammaispalvelulaki ja lastensuojelulaki velvoittavat kunnat järjestämään erilaisia tukitoimia perheille. Kunnan sosiaalityöntekijältä perhe saa ohjausta liittyen kyseisten lakien palveluihin ja tukimuotoihin. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaat ovat oikeutettuja hyvään palveluun ja kohteluun sekä saamaan tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Asiakaslaki korostaa asiakkaan mielipiteen ja toivomuksien huomioimista. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan lapsiperheiden tuessa panostetaan varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Sosiaalipalveluja (ks. kuvio 1, s. 15) on pyrittävä järjestämään peruspalveluiden yhteydessä (esimerkiksi perhetyö neuvolan kautta). Tavoitteena on, että perheet saavat tukea (esimerkiksi kotipalvelu, tukiperhe ja perhetyö) yleisinä perhepalveluina ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös lastensuojelulaki korostaa sitä, että perheelle on tarjottava tarpeellista apua riittävän varhain. Jos henkilö tarvitsee sosiaalihuoltoa, hänet on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava hänen luvallaan yhteys sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään tai kun on kyse lapsen edusta. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa 25 ja 25 c :ssä. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus on mm. päivähoidolla, opetustoimella, terveydenhuollolla, kuntoutuksella, poliisilla, Kelalla ja rikosseuraamusvirastolla. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun vireille tullutta asiaa ryhdytään selvittämään tai kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. Asiakkuus päättyy kun palveluille ei ole enää tarvetta. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on 1. lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi tai 2. lapsi, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 14 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

17 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevalla lapselle on laadittava asiakassuunnitelma, ja hänellä on oikeus tavata omaa työntekijää. Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Päätös on kiireellisissä tapauksissa toimeenpantava viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireilletulosta ellei viivästymiselle ole erityistä perustetta. Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta. Kuvio 1. Sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja 1. perhepalvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelun mukaisia tukitoimia tai 2. perhepalvelut riittäisivät, mutta välttämättömiä palveluja ei haluta ottaa vastaan, minkä vuoksi tarvitaan lastensuojelun osaamista. Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen tai avunpyynnön. Kun lastensuojeluilmoitus tai avunpyyntö on vastaanotettu, on sosiaalityöntekijän arvioitava kiireellisen lastensuojelun tarve. Ratkaisu siitä, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, tulee tehdä seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaan- Muut asiakkaiden tarpeisiiin vastaavat ja hyvinvointia lisäävät palvelut Kotipalvelu, kotihoito Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Muun lainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut Valvotut ja tuetut tapaamiset Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Sosiaalinen kuntoutus Kasvatus- ja perheneuvonta Liikkumista tukevat palvelut Asumis- ja laitospalvelut Päihde- ja mielenterveystyö Perhetyö Lähde: Sosiaali- ja tervyesministeriö Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 15

18 ottamisesta tai muusta lastensuojeluasian vireille tulosta. Sen kuluessa lapselle ja hänen huoltajalleen on myös saatettava tiedoksi se, että lastensuojeluilmoitus on vastaanotettu ja kerrottava tästä seuraavat toimenpiteet. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lastensuojeluasia tulee vireille. Muilla toimijoilla on pyynnöstä velvollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin. Selvityksen perusteella arvioidaan lapsen tai perheen palvelujen ja tukitoimien tarve. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat aina huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen perustuvia. Jos lapsen ja perheen tarvitsema tuki voidaan antaa yleisten sosiaalipalveluiden kautta, ei lastensuojelun asiakkuutta tarvita. Lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä lastensuojelutarpeen arvioinnin aikana. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lapsen asiassa ryhdytään välittömiin kiireellisiin lastensuojelutoimiin tai lapselle myönnetään muita vain lastensuojelun asiakkaille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia. Vain lastensuojeluasiakkaille tarkoitettuja tukitoimia ovat lastensuojelulain mukainen taloudellinen tuki tehostettu perhetyö perhekuntoutus lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun asiakkaalle voidaan kuitenkin myöntää myös kaikkia muita sosiaalihuoltolaissa mainittuja palveluja. Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset palvelut ja tukitoimet Vammaispalvelulailla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja asetuksen mukaan. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ei ole ikärajaa. Vaikeavammaisuus määritellään vammaismaispalvelulaissa aina tapauskohtaisesti suhteessa haettavaan palveluun. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet voivat olla joko subjektiivisia tai määrärahasidonnaisia etuuksia. Subjektiivinen oikeus perustuu suoraan lakiin ja laissa on säädetty edellytykset edun saamiselle. Etuus on tällöin myönnettävä jokaiselle, joka täyttää edellytykset haettavaan palveluun. Kunnalla ei siis ole harkintavaltaa subjektiivisen edun suhteen. Vammaispalveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne. Sosiaalitoimen on ryhdyttävä vammaispalvelujen tarpeen selvittämiseen seitsemäntenä 16 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

19 arkipäivänä siitä, kun yhteydenotto on tapahtunut. Tarvittavat palvelut kirjataan palvelusuunnitelmaan, joka on laadittava ilman viivästystä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan 1 3 vuoden välein. Henkilökohtainen apu Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtainen apu mahdollistaa yksilön omista lähtökohdista tapahtuvat elämänvalinnat, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden yhteiskunnan eri toimintoihin. Järjestämistavan tulee tukea ja edistää vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaista oikeutta elää yhteisössä sekä edesauttaa vaikeavammaista henkilöä tekemään samanlaisia valintoja kuin muutkin ihmiset. Kunnalla on henkilökohtaisen avun järjestämisvelvollisuus ja apu on maksuton sosiaalipalvelu. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu mm. avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun järjestämistapaa päätettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö pystyy määrittelemään avun tarpeensa ja toteutustavan. Alaikäisten kohdalla voidaan osin tukeutua myös omaisten ja läheisten asiantuntemukseen, mutta avun järjestämisen ja päivittäisen toteuttamisen ei tule perustua pelkästään toisen henkilön esittämiin näkemyksiin. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää kolmella tavalla Työnantajamallissa, jossa vaikeavammainen henkilö toimii itse työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset (työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen) sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Kunta voi antaa myös vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 17

20 Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin vammaispalvelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Kuljetuspalvelu Henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, on mahdollisuus saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja tarvittaessa saattajapalveluja. Palvelun tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti selvitysten perusteella. Huomiota kiinnitetään vammaisen henkilön omaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön ja selvitetään esimerkiksi missä palvelut tai harrastukset ovat saatavilla. Lapsilla ei useinkaan ole kyse fyysisistä vammoista vaan kuljetuspalvelujen tarve voi johtua esimerkiksi hahmotusvaikeuksista, vaarantajun puuttumisesta, käytöshäiriöistä tai pelkotiloista, jolloin he eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Kunta määrittelee kuinka pitkälle kuljetuspalvelut voivat ulottua. Usein on rajana oma kunta tai lähikunnat. Kuljetuspalveluilla lisätään lapsen tai nuoren omatoimisuusja itsenäistymistaitoja sekä ehkäistään syrjäytymistä. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle tarvittaessa kuljetuspalveluihin liittyvät saattajapalvelut. Saattajapalvelun sisältöä ei ole määritelty tarkemmin lainsäädännössä. Saattajapalvelun voidaan katsoa tarkoitettavan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Saattajapalvelusta ei voida periä maksua. Saattajapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelujen käyttö. Kuljetuspalveluna voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa. Kunta korvaa asiakkaalle kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan taksikorttia tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden (kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 18 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

21 Tulkkipalvelu vammaisille Kuntien järjestettäväksi kuuluu viittomakielen opetus sekä puhetta tukevan tai ohjaavan kommunikaatiotavan opetus omaisille ja läheisille. Muut tulkkauspalvelut kuuluvat Kelalle. Esimerkiksi kuntoutukseen osallistuvalla vieraskielisellä kuntoutujalla on oikeus tulkin käyttöön. Kela huolehtii tulkin järjestämisestä ja korvaa tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Tulkin tarve on kirjattava kuntoutussuunnitelmaan tai B-lausuntoon. Asunnon muutostyöt Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättömät asunnon muutostyöt silloin, kun liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa on sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttoman vaikeaa. Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla mm. ovien levennykset, portaiden rampit sekä pesu- ja WC-tilat. Kun rakennetaan uutta asuntoa, muutostöiksi katsotaan myös ne menot, jotka aiheutuvat vakioasunnon muuttamisesta vammaiselle sopivaksi. Muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korjausavustusta haetaan sosiaalitoimelta ja hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voi saada korvausta vammaispalvelulain perusteella. Asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla on tarkoitus helpottaa vaikeavammaisen itsenäistä suoriutumista. Asuntoon kuuluvina välineinä ja laitteina voidaan korvata esimerkiksi erilaiset turvahälytysjärjestelmät ja kuulovammaisten ovikello ja hälyttimet. Palveluasuminen Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Myös lapsella on mahdollisuus palveluasumiseen ja se voidaan järjestää kotona. Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia, joita järjestetään kunnan vuosittain varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 19

22 Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat koneet ja laitteet Korvausta koneiden ja laitteiden hankintaan myönnetään sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa takia liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Perheellä on mahdollisuus hakea tukiperhettä tai tukihenkilöä lapselle. Tukihenkilöä ja tukiperhettä voi hakea myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu tueksi ja avuksi vammaiselle ja hänen perheelleen. Se voi olla neuvontaa tai käytännöllistä ohjausta esimerkiksi asumisessa. Myös tukiviittomien opetusta voidaan pitää sopeutumisvalmennuksena. Ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin voi hakea taloudellista avustusta kotikunnalta kun vamma tai pitkäaikainen sairaus aiheuttaa vaatteiden huomattavasti suurempaa kulumista tai likaantumista tai estää valmisvaatteiden ja jalkineiden käyttöä. Jos vammainen henkilö ei saa tukea erityisravintokustannuksiin Kelasta, hänelle voidaan harkinnan mukaan maksaa sitä vammaispalvelulain mukaisena tukena kotikunnasta. Tuen myöntämistä varten tarvitaan lääkärintodistus. Kehitysvammalain mukaiset palvelut Kehitysvammaiset henkilöt voivat saada palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain eli kehitysvammalain perusteella. Kehitysvammalain mukaisia palveluja saa henkilö, jonka henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvammalain mukaiset palvelut eivät aina edellytä vaikeavammaisuutta. Erityishuoltona annetuissa palveluissa kunnalla on erityinen järjestämisvastuu. Kehitysvammalakia sovelletaan, kun kehitysvammainen henkilö ei voi muiden lakien perusteella saada tarvitsemiaan palveluja. Lakia sovelletaan myös, kun vammaispalvelulain perusteella järjestetyt palvelut eivät ole asiakkaan kannalta riittäviä, sopivia tai palvelu on asiakkaalle edullisempaa kuin vammaispalvelulain mukainen palvelu. Erityishuollon tarkoituksena on auttaa henkilöä suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista, tukea hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita voivat olla tutkimus terveydenhuolto tarpeellinen ohjaus kuntoutus 20 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

23 toiminnallinen valmennus muu yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta henkilökohtaisten apuvälineiden järjestäminen yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palveluja tarvitsevalle henkilölle on laadittava yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (EHO). Se sisältää suunnitelman annettavasta erityishuollon toteuttamistavasta sekä seuraavasta erityishuolto-ohjelman tarkistuksesta. Monet erityishuoltona toteutettavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Omaishoidontuki sosiaalipalveluna Vanhemmilla on mahdollisuus hakea omaishoidontukea, kun lapsen hoito on sitovaa ja vaativaa. Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta kirjallisesti. Hakemukseen kannattaa liittää viimeisin kuntoutussuunnitelma, jossa lääkäri on suositellut omaishoidontukea. Omaishoidontuen hakemiseen liittyy kotikäynti, jolloin vanhemmat ja sosiaalityöntekijä yhdessä arvioivat hoidon sitovuutta suhteessa lapsen ikään ja kehitystasoon. Tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen. Omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Kunnan on huolehdittava hoitajan vapaan järjestämisestä. Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Sitä haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Viimesijaisuus edellyttää hakijan selvitystä siitä, ettei hän voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista. Toimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Samassa osoitteessa asuva avio- tai avopari ja huollettavat lapset kuuluvat samaan perheeseen, joten myös perheenjäsenten tulo- ja menotiedot tarvitaan hakemukseen. Hakemuksen perusteella käsittelijä tekee laskelman ja siihen perustuvan toimeentulotukipäätöksen. Hakemukset käsitellään viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 21

24 hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti sille kuukaudelle, jolloin hakemus on saapunut. Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle on valmisteilla. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta (mm. ravinto, vaatteet, terveydenhuolto, lehtitilaukset ja harrastukset), täydentävästä toimeentulotuesta (päivähoitomaksut, erityistarpeista ja -oloista aiheutuvat menot) ja ehkäisevästä toimeentulotuesta (omatoimisen suoriutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen). Perusosan suuruus vaihtelee perhekoon ja huollettavien lasten iän mukaan. Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan kohtuullisiin asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin. Toimeentulotukea myönnettäessä on otettava huomioon perheen taloudellisen aseman lisäksi perheen avohuollon lastensuojelullinen tarve. Kun lastensuojelun tarve oleellisilta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta tai puutteellisista asumisoloista, tai kun mainitut seikat ovat esteenä lapsen kuntoutumiselle, on kunnan järjestettävä riittävä taloudellinen tuki ja korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tarvetta vastaavalla tavalla toimeentulonormien estämättä. Päätettäessä toimeentulotuen myöntämisestä voidaan eräissä tapauksissa samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään myöhemmin takaisin Terveydenhuollon palvelut Kuntalaisten perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien terveyskeskuksissa tai -asemissa. Pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen ja hänen perheensä tulee saada samat terveyttä edistävät ja ehkäisevät palvelut kuin muidenkin lasten. Perusterveydenhuollon tehtävänä on omalta osaltaan selvittää, mitä lapsen sairaus tai vamma perheen elämälle ja selviytymiselle merkitsee, ja minkälaista tukea ja palveluja perhe tarvitsee lapsen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kunnat vastaavat asukkaidensa erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Erikoissairaanhoitoa varten maa on jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin ja jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Erikoissairaanhoitoa varten pitää olla lääkärin lähete, ellei kysymys ole kiireellisestä hoidosta. Kuviossa 2 (s. 23) on kuvattu sairaanhoidon porrastus lapsen kuntoutuksessa Päivähoidon palvelut Vanhemmilla on vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Päivähoitoon siirtyminen on tärkeimpiä muutosvaiheita pienen lapsen elämässä. Päivähoitoa voidaan tarvita vanhempien työssäkäynnin, opiskelun tai lapsen kehityksen tukemisen vuoksi. Päivähoito voidaan 22 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

25 Kuvio 2. Sairaanhoidon porrastus lapsen kuntoutuksessa Huoli lapsen kehityksestä vanhemmat päiväkoti/ koulu neuvola sosiaalitoimi Lähete perusterveydenhuoltoon Perusterveydenhuolto Tutkimukset lääkäri psykologi sairaanhoitaja fysio-/toimintaterapeutti Tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon tai perheneuvolaan Perheneuvola kuntoutustutkimus diagnosointi kuntoutussuunnitelma ja sen vuosittainen päivitys terapia- ja kuntoutussuositukset C-lausunto vammaistuen hakemista varten sosiaalinen tuki perheterapeuttinen tuki verkostoyhteistyö kotikunnan kanssa Lähete erikoissairaanhoitoon Erikoissairaanhoito kuntoutustutkimus diagnosointi kuntoutussuunnitelma ja sen vuosittainen päivitys terapia- ja kuntoutussuositukset C-lausunto vammaistuen hakemista varten sosiaalinen tuki verkostoyhteistyö kotikunnan kanssa järjestää kunnallisena perhepäivähoitona tai päiväkotihoitona. Päivähoidon muodon valintaan vaikuttavat mm. vanhempien toiveet, paikkakunnan mahdollisuudet, lapsen ikä ja kehitystaso sekä mahdollisesti lapsen vammaisuuden piirteet. Perhepäivähoitajan voi saada myös lapsen omaan kotiin, jos lapsi on monivammainen tai infektioaltis. Oman paikkakunnan päivähoidon vaihtoehdoista kannattaa tiedustella päivähoidosta vastaavilta henkilöiltä tai päiväkodin henkilökunnalta jo hyvissä ajoin ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa. Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 23

26 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona vanhemmilla on mahdollisuus valita yksityinen päivähoito joko yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitopaikkaa haetaan suoraan halutusta hoitopaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista. Jos lapsi on yksityisessä päivähoidossa, maksetaan palveluntuottajille vanhempien anomana yksityisen hoidon tukea. Lisäksi tukeen voi kuulua myös kunnan omin perustein määrittelemä kuntalisä. Lakisääteisestä yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta (www.kela.fi). Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelien saaminen on kuntakohtaista. Erityistä tukea tarvitseva lapsi päivähoidossa Pääsääntöisesti erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevan lapsen päivähoito voidaan järjestää ns. tavallisissa ryhmissä. Tarvittavat tukitoimet järjestetään lapsen tarpeiden mukaan. Lapsi voi olla useamman lapsen paikalla, jolloin ryhmäkoko on pienempi, lapsella voi olla avustaja tai ryhmässä voi olla ylimääräinen työntekijä. Päivähoidon henkilökunta saa ohjausta ja koulutusta muilta ammattiryhmiltä esimerkiksi kuntoutusohjaajilta, terapeuteilta ja kuntoutustyöryhmiltä. Lapsen aloitettua päivähoidossa laaditaan yhteistyössä päivähoidon kanssa varhaiskasvatus- tai kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Suunnitelmia laadittaessa on hyvä olla mukana vanhempien lisäksi lasta kuntouttavat tahot. Eri osapuolten kesken sovitaan keskinäisestä työnjaosta ja yhteisistä toimintalinjoista ja kirjataan ne suunnitelmaan. Suunnitelmassa selvitetään, miten lapsen orastavien valmiuksien kehittymistä voidaan tukea. Kun lapsi on saanut diagnoosin, hänelle usein suositellaan päivähoitoa osana kokonaiskuntoutusta. Päivähoidosta katsotaan tällöin olevan selkeää hyötyä lapsen kuntoutukselle ja perheen jaksamiselle. Kuntoutuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevan lapsen päivähoitohakemukseen tulee lisätä kuntoutuksesta vastaavan lääkärin suositus kuntouttavasta päivähoidosta. Kuntoutuksellisten syiden taustalla voi olla erilaisia asioita, kuten kehitysvamma, kielelliseen kehitykseen liittyvät pulmat tai neurologinen häiriö. Erityisen tuen tarpeessa olevalla lapsella on etusija päivähoitopaikkoja haettaessa. Osa kunnista on tehnyt linjauksen, jossa määritellään selkeästi oikeus maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon tietyin kriteerein ja tietylle viikkotuntimäärälle Sivistystoimen palvelut Perusopetus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus 24 Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

27 alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu sen lukuvuoden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, voidaan tehdä päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta (=pidennetty oppioikeus). Pidennetty oppivelvollisuus alkaa pääsääntöisesti 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Jos lapsi tarvitsee sairaalaopetusta, hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioonottaen on mahdollista. Vammaisilla ja muilla erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, erityiset apuvälineet sekä eräissä tapauksissa myös kuntoutuspalvelut. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Oppilaan arvioinnista ja sen eri muodoista tulee tiedottaa niin oppilaille kuin huoltajallekin lukuvuoden alussa. Mikäli opetuksessa ja arvioinnissa on tehty yksilöllistettyjä päätöksiä, ne on kirjattu HOJKS:an ja ne näkyvät myös perusopetuksen kirjausjärjestelmässä (esim. Wilma). Esiopetus Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Perusopetuslain mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Vanhemmat saavat tietoa esiopetuksesta oman kuntansa sosiaali- tai sivistystoimesta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalle annettava tuki peruskoulussa rakentuu kolmiportaisesti. (ks. kuvio 3, s. 26) Oppilas voi olla kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. Tukea annetaan niin Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille 25

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE image: www.freeimages.co.uk Kolpeneen palvelukeskus, KOTA-keskus Opas saatavilla osoitteessa www.kolpene.fi SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS...1 1 ENSITIETO...2 2 SOPEUTUMISVALMENNUS...3

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT/ VAMMAISPALVELU VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 18.12.2013 146 19.08.2015 87 Lapin

Lisätiedot

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas Lopen kunta Lopen vammaispalveluopas 2 Sisällys 1. VAMMAISPALVELUT... 3 1.1 Palvelun hakeminen... 5 1.2 Palvelusuunnitelma... 6 2. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 7 2.1 Kuljetuspalvelut... 7 2.2 Henkilökohtainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom YLEISTÄ PALVELUTARPEEN SELVITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO

PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO Pikaopas PALVELUIHIN 1 PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO PIKAOPAS PALVELUIHIN 1 PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET... 4 1. Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus... 4 2. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot