Loimaan kaupungin. liikuntapalvelusuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupungin. liikuntapalvelusuunnitelma"

Transkriptio

1 Loimaan linja Loimaan kaupungin strategia Loimaan kaupungin - Hyväksytty valtuustossa liikuntapalvelusuunnitelma 2015 Vapaa-aikalautakunta Liite 2

2 SISÄLLYS SAATTEEKSI 2 1. LIIKUNTAPAIKKASUUNNITTELUN TAVOITTEET Liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö Liikuntapaikat eri väestöryhmien saavutettavissa Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia Liikuntapaikkojen elinkaari 6 2. LIIKUNNAN PALVELUVERKON JA PALVELUIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN LINJAUKSIA Kaupungin omistamien tai hallinnoimien liikuntapaikkojen nykytila ja tulevaisuuden linjauksia Käytetyimmät liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoito ja sen kustannukset Liikuntapalveluiden tarjoamat palvelut Liikuntapalvelujen jakamat avustukset Liikuntapalvelujen henkilöstö ja talous LIIKUNNAN PALVELUVERKKO Lähipalvelut Alueelliset palvelut Seudulliset palvelut LIIKUNNAN PALVELUVERKON JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Vastuu liikuntaympäristön kehittämisestä Eri toimialojen keskeisimmät tehtävät liikuntarakentamisen näkökulmasta Liikuntaolosuhteiden huomioon ottaminen kouluverkon ja päivähoidon palveluverkon kehittämisessä ja uudistamisessa Liikunnan palveluketju JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LOPUKSI 37 LÄHTEET LIITTEET 1 Liikuntapaikkaluettelo (LIPAS) 2 Liikuntapaikkojen hoitoluokitus 3 Leikkipuistot, -kentät ja paikat 1

3 SAATTEEKSI Loimaan kaupungin liikuntapalvelusuunnitelmaa on valmisteltu usean vuoden ajan. Työ käynnistyi aluksi liikuntapaikkauudistuksen nimellä. Liikuntapaikkauudistus kuului osaksi Loimaan kaupungin talouden tasapainotusohjelman 2. vaihetta (Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta). Tavoitteena oli luoda Loimaan kaupungille liikuntapaikkaverkosto, jonka ylläpito on järjestettävissä taloudellisten resurssien mukaisesti. Selvitysvaiheessa kartoitettiin kaikki sisä- ja ulkoliikuntapaikat, niiden käyttöasteet ja kunnossapitometodit sekä yhtymäkohdat muihin ajankohtaisiin selvityksiin (esim. kouluverkko- ja päiväkotiverkkoselvitys). Kaupunginhallitus hyväksyi (33 ) liikuntapaikkaselvityksen, joka sisältää Loimaan kaupungin omistamat ja hallinnoimat liikuntatilat ja alueet liikuntapaikkatyypeittäin, käyttöasteet/käyttäjät, hoidon ja valvonnan toteuttamistavat ja ajankohtaiset toimenpide-ehdotukset. Liikuntapaikkaselvitystä on käytetty liikuntapalvelujen ja paikkaverkoston kehittämis- ja uudistamissuunnitelman valmistelun pohjana. Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytetään, että kustannusten lisäksi suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös hyvinvointipoliittisen ohjelman tavoitteet ja siinä tulee esittää malli liikuntapaikkojen hallinnosta ja hoidosta tulevaisuudessa. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi (116 ) Loimaan kaupungin liikuntapaikkasuunnitelman 2010 ja lähetti sen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn. Suunnitelma ei ole kuitenkaan edennyt hallituksen käsittelyyn, vaan siihen on haluttu mm. seuraavia täydennyksiä: selvityksen tulee priorisoida liikuntapaikat ja investointitarpeet; selvityksessä tulee liikuntapaikkojen ohella painottaa palvelunäkökulmaa. Lisäksi suunnitelmaan on ollut tarkoituksenmukaista sisällyttää varsinaisten liikuntapaikkojen ohella myös ns. leikkipaikat. Suunnitelman nimenä on perusteltua käyttää liikuntapalvelusuunnitelmaa, joka toimii ohjaavana suunnitelmana kehitettäessä tulevina vuosina Loimaan kaupungin liikuntapalvelujen rakenteita ja toimintoja. 2

4 1. LIIKUNTAPAIKKASUUNNITTELUN TAVOITTEET Liikuntapaikkasuunnitelman tavoitteena on ohjata liikuntaympäristön kehittämistä Loimaalla vuosina Suunnitelmassa keskitytään nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjaus- ja perusparannustarpeisiin sekä uusien liikuntapaikkojen rakentamistarpeeseen. Liikuntapaikkasuunnitelman tavoitteena on turvata - nykyisten liikuntapaikkojen asianmukainen peruskorjaaminen ja -parantaminen - arkiliikunnan helposti mahdollistavien lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen ja kunnossapito - monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen helppo saavutettavuus - monipuolinen yhteistyö liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa niin kaupungin sisällä kuin seudullisestikin - liikuntapaikkojen elinkaariajattelun toteutuminen (mm. liikuntapaikkojen muunneltavuus, energiatehokkuus sekä rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitokustannusten huomioon ottaminen) Tässä suunnitelmassa liikunnan käsite ymmärretään monipuolisesti: se sisältää terveyttä edistävien liikunnan, arki- ja hyötyliikunnan, erityisliikunnan, kuntoliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun. Liikuntalain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja kuntien välistä 3

5 ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtia tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Kunnan on reagoitava tarpeellisella tavalla ympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Liikuntasuunnittelun tavoitteiden tulee perustua väestön liikuntatottumuksiin ja liikuntaolosuhteisiin liittyviin tarpeisiin. Liikuntaympäristö muodostuu kaikista liikkumiseen soveltuvista paikoista, alueista ja tiloista. Varsinaisia liikuntapaikkoja ovat perinteisesti olleet mm. uima- ja jäähallit, liikuntasalit ja hallit sekä erilaiset pelikentät. Näiden lisäksi on olemassa liikuntaan säännöllisesti käytettäviä paikkoja, joita ei pidetä varsinaisina liikuntapaikkoina, mutta joilla on päivittäisen liikunnan harrastamisen kannalta huomattava merkitys. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkoilualueet ja muut viheralueet, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, asuntojen piha-alueet sekä koulujen pihat Liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö Yksi kunnan liikuntapolitiikan tavoitteista on aikaansaada liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö. Asuinympäristön ja päivittäisen toimintaympäristön yhteydessä tulisi asukkaiden käytössä olla keskeiset liikunta- ja ulkoilupalvelut, kuten kävely- ja pyörätiet, leikki- ja liikuntapuistot, kuntoradat ja ladut, ulkoilureitit ja pienpallokentät. Tavoitteena on, että liikunnan lähipalveluita tarjotaan siellä, missä ihmiset asuvat tai muuten viettävät valtaosan vapaa-ajastaan. Liikuntapaikkasuunnittelun pääpaino on pyrittävä pitämään liikunnan lähi- ja alueellisten palveluiden suunnittelussa. Tällä tavoin voidaan tukea mm. terveyttä edistävän liikunnan harrastamista. Arkiliikunnan mahdollistava ympäristö houkuttelee asukkaita liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Uusien liikuntapaikkojen sijoittumiseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat mm. liikuntapaikkojen tarve (harrastajat, käyttöaste, käyttöikä), tarvittavien 4

6 maa-alueiden saatavuus (omistus, kaavatilanne), sijainti, ympäristöolosuhteet (maaperä, pinnanmuodot, pohjavesi, suojeluvaraukset, asutus jne.), investointi- ja käyttökustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet Liikuntapaikat eri väestöryhmien saavutettavissa Kansallisen liikuntaohjelman ehdotuksen mukaisesti tavoitteena voidaan pitää, että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omista lähtökohdistaan. Liikuntapalveluita kehitettäessä on siis kiinnitettävä huomiota tasavertaisesti eri väestö- ja käyttäjäryhmien tarpeisiin ja liikunnallisiin valmiuksiin. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus liikkua läpi elämänsä. Monipuoliset liikuntapaikat innostavat liikkumaan sekä omatoimisesti että ohjatusti. Liikuntapaikkapalveluiden tarjontaa ja saavutettavuutta on tarkasteltava myös sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua. Tavoitteena on, että liikuntapaikat palvelisivat tasapuolisesti molempien sukupuolten liikunnanharrastusta. Liikuntapaikkojen saavutettavuutta voidaan tarkastella maantieteellisten (mm. sijainti, liikenneyhteydet, kotimatkan pituus), toiminnallisten (palvelutarjonta, esteettömyys, aukioloajat) ja taloudellisten (pääsymaksut, tilavuokrat) tekijöiden kautta Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia Helposti liikkumisen mahdollistava ympäristön suunnittelu edellyttää eri tahojen välistä yhteistyötä. Poikkihallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä, koska liikuntapalveluiden ohella liikuntaympäristön kehittämisestä vastaa myös tekninen toimiala. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisäksi liikuntaympäristön kehittäminen edellyttää myös asukkaiden, liikuntajärjestöjen, yksityisen ja kolmannen sektorin 5

7 1.4. Liikuntapaikkojen elinkaari toimijoiden, lähikuntien sekä valtionhallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö on tärkeää erityisesti laajaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden, erityispalveluiden sekä erilaisten ulkoilureittien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Liikuntapaikkojen elinkaarella viitataan sekä liikuntapaikan muunneltavuuteen väestön tarpeiden muuttuessa että rakentamistalouteen liittyviin asioihin. Asukkaiden muuttuvat tarpeet ja toiveet luovat haasteita palveluiden tarjonnalle. Eri lajien harrastajilla ja väestön eri ikäryhmillä on erilaiset odotukset ja vaatimukset liikuntapaikkarakentamiselle. Myös jokainen elämänvaihe asettaa liikuntaympäristölle erilaisia odotuksia. Rakentamispäätöksiä tehtäessä on pelkkien rakennuskustannusten lisäksi arvioitava koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Liikuntapaikkojen elinkaariajattelun lähtökohtana on, että liikuntapaikkainvestointien lisäksi selvitetään liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset sekä tulevat muutokset liikuntapaikassa ja kustannuksissa. Liikuntapaikan saavutettavuus, käyttöturvallisuus, toiminnallinen muunneltavuus, energiatehokkuus, rakenteiden pitkäikäisyys sekä suunnitelmallinen huolto ja ylläpito tukevat monipuolisten liikuntapalvelujen taloudellista tarjontaa. 2. LIIKUNNAN PALVELUVERKON JA PALVELUJEN NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN LINJAUKSIA Valtakunnallista tilastoa liikuntapaikoista kerätään LIPASjärjestelmän avulla. Lipas on valtakunnallinen ja julkinen paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lipas järjestelmän kehittäjinä toimivat Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kuntaliiton, aluehallinnon viranomaisten, kuntien, ympäristöhallinnon, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja muiden liikuntaorganisaatioiden sekä liikuntapaikkojen ylläpitäjien kanssa. 6

8 Lipas on erityisesti kuntien liikuntaviranomaisille suunniteltu tietojärjestelmä. Liikuntapaikkojen tietojen keskitetty ylläpito ja saatavuus yleisölle ovat olleet järjestelmän uudistamisen perusajatus. Lipaksen tietoja on mahdollista suhteuttaa alueen väestötietoihin sekä vertailla liikuntapaikkojen tietoja vastaaviin kunnan, maakunnan tai valtakunnan sisällä. Tärkeää olisi, että tiedot pidettäisiin ajan tasalla tietoja päivittämällä. LIPAS suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki löytyy osoitteesta Lipas järjestelmässä liikuntapaikkatyypit on luokiteltu seuraavalla tavalla: ulkokentät ja liikuntapuistot sisäliikuntatilat maastoliikuntapaikat vesiliikuntapaikat eläinurheilualueet veneily, ilmailu ja moottoriurheilu Lipas järjestelmässä Loimaan nykyinen liikunnan palveluverkko muodostuu 142 liikuntapaikasta. Sisäliikuntatiloja on 39, ulkokenttiä ja liikuntapuistoja 65, maastoliikuntapaikkoja 29, vesiliikuntapaikkoja 6, eläinurheilualueita 2 ja moottoriurheilupaikkoja 1. Kunnan omistukseen on merkitty niistä 98 ja muu omistus puolestaan 44 liikuntapaikalla. Lipas-järjestelmän mukainen listaus liitteessä 1. Vertailun vuoksi todettakoon muutamien sama suuruusluokkaa olevien kaupunkien liikuntapaikkojen määrät: Akaa 98 Forssa 57 Kauhava 113 Lieto 58 Pieksämäki 109 Uusikaupunki 108 7

9 Lipas- järjestelmän mukaiset liikuntapaikat Loimaalla (prosentuaalinen jakauma) Suurimmat kunnalliset liikuntapaikkaryhmät ovat ulkokentät ja liikuntapuistot sekä sisäliikuntatilat. Lipas- järjestelmän mukaiset liikuntapaikat Loimaalla (omistussuhteen mukaisesti) 8

10 Liitteessä 2 on esitetty kaupungin omistamien ja hallinnoimien liikuntatilojen ja alueiden hoitoluokitus. Liikuntapaikkapalvelujen tarjonta on Loimaalla suhteellisesti ottaen hyvä. Perusliikuntapaikkoja, kuten sisäliikuntatiloja, hiekkakenttiä, ulkojäitä ja hiihtolatuja, on kattavasti ja kuntaliitoksien jälkeen myös alueellinen kattavuus on melko hyvä. Loimaalla on laaja kouluverkko ja koulujen yhteydessä olevilla lähiliikuntapaikoilla on todella tärkeä merkitys lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta edistävinä liikuntapaikkoina. Niiden merkitys on edelleen kasvanut aamu- ja iltapäivätoiminnalle sekä vapaa-ajan toimijoille. Lähipalvelut tukevat erityisesti omaehtoista liikunnan harrastamista. Lähiliikuntapaikat ovat lasten ja nuorten liikuntaan sekä yleiseen kunto- ja terveysliikuntaan tarkoitettuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueella tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lähiliikuntapaikoille on ominaista hyvä saavutettavuus, monikäyttöisyys, ympärivuotisuus, varustelun yksinkertaisuus, turvallisuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys. Paikat ovat pääosin kaikkien liikunnan harrastajien vapaassa käytössä ja maksuttomia. Loimaan mittakaavassa kylien keskuksia eli kouluja tulisi käsitellä lähiliikuntapaikkoina ja kehittää niitä siihen suuntaan. 9

11 Nykyistä liikuntapalveluverkkoa on toki kehitettävä, mutta ensiarvoisen tärkeintä on turvata jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapito peruskorjauksilla ja huolellisella hoidolla. Tavoitteena on kehittää hyvin kunnossapidetty kuntalaisia palveleva liikunnan palveluverkko kuntalaisten liikuntaedellytysten turvaamiseksi Kaupungin omistamien tai hallinnoimien liikuntapaikkojen nykytila ja tulevaisuuden linjauksia Ulkokentät Hiekkakenttiä Loimaalla on riittävästi ja alueellisestikin katsoen kattavuus on hyvä. Koulujen yhteydessä olevien hiekkakenttien vuosittaiseen kunnossapitoon ei kuitenkaan ole ollut riittävästi aikaa ja henkilöstövoimavaroja. Myös ulkojäiden laadukkaaseen päivittäiseen kunnossapitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota. Nurmikentistä Hirvikosken keskusurheilukentän nurmi on suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta runsas käyttö rasittaa sitä. Tekonurmialueen rakentaminen kaupungin keskustaan olisikin erittäin hyvä ja tärkeä lisä Loimaan laajenevalle jalkapalloilulle. Ruohokenttiin kohdistuvaa rasitusta pystyttäisiin tällä myös lieventämään. Tekonurmikenttä purkaisi myös painetta sisäliikuntatiloista, kun jalkapalloilijat pystyisivät harjoittelemaan ulkona pidempään. Hirvikosken yleisurheilukentän hoito on riittämätöntä. Juoksuradan pinnassa on painaumia, pituushyppypaikan pinta on irronnut ja keihäspaikan pinnoite olisi myös uusittava. Juoksuradan merkinnät ovat osittain vanhentuneita, kuularinki on vinossa ja kiekonheiton suojahäkki ei ole nykymääräysten mukainen. Kenttä on jo niin huonossa kunnossa, että suurempia kilpailuja ei enää pystytä järjestämään. Yleisurheilukentälle pitää välittömästi teettää kuntoarvio ja tämän jälkeen kokonaisvaltainen remontti. Alastaron urheilukentän nurmialue on suhteellisen hyvässä kunnossa. Kenttien arkipäivien hoito tapahtuu omana toimintana, mutta iltaisin ja viikonloppuisin ei omaa henkilökuntaa ole ollut käytettävissä. 10

12 Viikonloppuisin tapahtuvien ottelujen ja kilpailujen suorituspaikkojen kunnostus on turvattava paremmin sekä Hirvikosken keskusurheilukentällä että Alastaron yleisurheilukentällä. Alastaron kentän käyttö on erittäin vilkasta paikallisen seuran jalkapalloharrastuksen toteuttamisessa. Hirvikosken kentän käytöstä kilpailevat yleisurheilijat ja jalkapalloilijat (samanaikainen käyttö erittäin rajoitettua). Urheilukeskuksen nurmialue on tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, kun moukarinheitto kiellettiin, kenttä huollettiin syksyllä 2013 ja kasteluun panostetaan jatkossa enemmän. Keskuskoulun hiekkakenttää laajennettiin koulun laajennuksen ja lähiliikuntapaikan rakentamisen yhteydessä vuonna Hyvä ja edullinen vaihtoehto jalkapallon tekonurmipaikaksi olisi Keskuskoulun hiekkakenttä. Urheilukeskuksen pesäpallostadionin tekonurmen osittain kumpuileva pinta ja epätasaisuus ovat pelissä turvallisuusriskinä. Pesäpallokentän kuntoarvio tehtiin vuonna 2013, jolloin myös tulostaulu ja katsomorakenteet uusittiin. Pesäpallostadionin kunnostus on tehtävä muutaman vuoden sisällä. Pelialusta tulee vaihtaa, mutta se voidaan halutessa siirtää jollekin harjoituskentälle. Pesäpallostadionin ja muiden kenttien arkipäivien hoito on tehty kaupungin toimesta, mutta iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin omaa työntekijää ei ole ollut sen jälkeen, kun liikuntahallin ja urheilukeskuksen ilta- ja viikonloppuvalvonta ulkoistettiin urheiluseuralle. Sen jälkeen viikonloppujen ottelujen ja turnausten kenttien kuntoon ei oltu käyttäjien toimesta tyytyväisiä. Vuodesta 2013 liikuntahallin ja urheilukeskuksen kesäaikainen hoito annettiin pesäpalloseuran hoitoon. Viikonloppuina tapahtuvissa pesäpallo-otteluissa käytettävien kenttien kunnossapito on jatkossa turvattava. Tekonurmipintaiset tenniskenttäalueet urheilukeskuksessa ja Hirvikoskella ovat melko hyvässä kunnossa. Yleinen kunnossapito on kaupungin toimesta, ottelun jälkeinen kunnossapito käyttäjän vastuulla. 11

13 Alastaron urheilukentän alueella on yksi massatenniskenttä. Pitkän tähtäimen tavoite on pinnan muuttaminen tekonurmeksi käyttöajan pidentämiseksi ja hoidon helpottamiseksi. Ulkokenttien kunnossapito säännöllisessä harjoitus- ja kilpailukäytössä olevien kenttien osalta on keskitettävä yhdelle vastuutaholle ja on suoritettava pääsääntöisesti kaupungin omana toimintona. Jää-alueet Urheilukeskuksen vanhan jääkiekkokaukalon tilalle hankittiin uusi kaukalo vuonna 2012 ja sijoitettiin se jäähallin vieressä olevalle kentälle, joka myös valaistiin. Kaupunki ostaa jäähalliyhtiöltä kaukalon kokoamisen ja jäänhoidon. Urheilukeskuksen vanhan kaukalon alue jäädytetään yleisjääksi. Urheilukeskuksen huoltorakennuksesta jäädytetään myös siirtymäkaista yleisjääalueelle. Puistokadun kenttää ei jäädytetä enää, vaan se toimii liikuntahallin varaparkkialueena. Jääkiekkokaukaloita on myös Hirvihovin kentällä, Alastaron keskustassa ja Virttaalla, Asemanseudun koululla Mellilässä, Kauhanojan, Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen kouluilla. Yleisjääalueet ovat lisäksi Hirvihovin kentällä ja Hirvikosken alakentällä ja Keskuskoulun kentällä. Sisäliikuntatilat Liikuntahallit Loimaalla on neljä alueellisesti hyvin jakautunutta liikuntahallia. Liikuntahallien käyttö on erittäin runsasta ja lisäpaineita käytölle tuo urheilujoukkueiden nousujohteiset otteet/nousut divareissa ylöspäin viime vuosina sekä kasvavat harrastajamäärät. Loimaan liikuntahalli Puistokadulla on uusin ja loimaalaisen palloilun edustusjoukkueiden kori- ja lentopallon sekä salibandyn kotiluola. Lattian lakkaus ja viivojen maalaus tehtiin kesällä Peilisalin osalta asiat ovat kunnossa. Yläkerran juoksusuoran päädyssä oleva pituushyppypaikka on edelleen vailla laskettavaa 12

14 kantta, mikä vaikeuttaa tilan monipuolista käyttöä. Pituushyppypaikan hiekka pölyää. Mikäli kansiratkaisua ei löydetä, tulee harkita pituushypystä luopumista ja alkuperäisen kansirakenteen paikalleen laittoa. Myös kahviotilan kalustus on muista tiloista koottua ja tulisi uusia. Kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2014 ulkoistaa yhteiskoulun kiinteistön ja liikuntahallin ja urheilukeskuksensiivouspalvelujen tuottamisen. Siivouspalvelut ulkoistettiin SOL- siivouspalveluille huhtikuun puolivälistä 2014 alkaen. Sopimus kestää asti. Ilta- ja viikonloppuvalvonta on ollut ulkoistettuna urheiluseuralle jo vuodesta Samaan sopimukseen on yhdistetty urheilukeskuksen kuntosalin valvonta. Siivouspalvelujen ulkoistuksen myötä kaupungilla ei ole enää yhtään omaa työntekijää liikuntahallilla/urheilukeskuksessa, ei arkena eikä viikonloppuisin, kun sekä siivouspalvelut että valvonta on ulkoistettu. Tämä on aiheuttanut ongelmia tiedonkulussa ja tilojen hallinnoinnissa. Liikuntahallin käyttö on erittäin vilkasta elokuusta toukokuulle koulujen, päivähoidon, urheiluseurojen sekä kahden liigaseuran toimesta. Katsomoiden asennus kouluaikana ja peräkkäiset ottelupäivät, jolloin katsomoiden rakenteita ei kannata kokonaan purkaa, kuormittavat ja rajoittavat Liikuntahallin käyttöä todella paljon. Varastotiloissa on paljon liigaseurojen toiminnasta aiheutuvia tarvikkeita ja kalustoa. Tilanahtaus on suuri ja kaupungilla on jo luonnokset lisätilan rakentamisesta. Hallin tulostaulun uusiminen on ajankohtaista ja harkinnassa on Led-videotaulun hankinta ja siihen tarvittava tulospalvelu ja sisällöntuotanto-ohjelmisto. Hirvihovi Hirvikoskella uimahalli Vesihovin kanssa samassa kiinteistössä sijaitseva liikuntahalli, joka käsittää liikuntasalin, kunto- ja voimailusalit, tatamitilan sekä ylätasanteen. Liikuntasalin lattia on lakattu ja rajamaalaukset tehty vuonna 2010 eli lattian lakkaus tulee tehdä parin vuoden sisällä. Salin tekniikka on toimivaa, ilmastointia lukuun ottamatta. Ilmastoinnin tehottomuus/ toimimattomuus vaikuttaa erityisesti ylätasanteella 13

15 ja tatamilla harjoitteleviin. Ilmastointiputket ovat myös tiputtaneet vettä liikuntasalin parketille. Ilmastointi on ehdottomasti saatava kuntoon. Hirvihovin kuntosali on maksullinen ja sen kuntosalilaitteet ovat hankittu 1990-luvulla käytettyinä eivätkä vastaa enää tätä päivää. Kuntosalilaitteet tulisi uusia ensitilassa, joka lisäisi myös kuntosalin käyttöastetta. Vanhat laitteet olisi mahdollista kierrättää kaupungin muihin maksuttomiin kuntosaleihin. Hirvihovin peruskorjaus alkaa olla tulevina vuosina ajankohtaista. Tilojen arkipäivien siivous ja kunnossapito tehdään kaupungin omana työnä. Vesihovin ainoalle laitosmiehelle on määrätty myös Hirvihovin hoito. Vesihovi työllistää laitosmiehen lähes kokonaan eli Hirvihovin laitosmiehen tehtäviä hoidetaan resurssien puitteissa. Sisäänpääsy koulukäyttöä lukuun ottamatta tapahtuu uimahallin sisäänkäynnin kautta. Viikonloppuisin valvonta on ulkoistettu Vesihovin aukioloajan ulkopuolisella ajalla urheiluseuralle vuodesta 2008 alkaen. Käyttö on erittäin vilkasta syyskuulta huhtikuulle ja viikonloput sali on turnauskäytössä. Tilaa vuokrataan myös jonkin verran suurten yleisötilaisuuksien käyttöön. Alastaro - halli Alastaron liikuntahalli sijaitsee yläkoulun kanssa samassa pihapiirissä ja se sisältää liikuntasalin lisäksi myös yläkerrassa sijaitsevan kuntosalin. Tilojen arkipäiväinen siivous ja yleinen kunnossapito tehdään kaupungin omana työnä. Arki-iltoina salin ja kuntosalin valvonta on ulkoistettu urheiluseuralle syyskuulta huhtikuulle. Viikonloppuisin turnaukset ovat seurojen omana toimintona. Käyttö on vilkasta syyskuulta huhtikuulle. Ulko-ovien lukot vaihdettiin joulukuussa 2013 ja ulos ja sisälle asennettiin myös kameravalvonta, jolloin valvonta tehostui. Lattian lakkaus suoritettiin kesällä 2014 ja samalla rajaviivoja uusittiin. Maksuttoman kuntosalin laitteistoa on uusittava. Tämä voidaan toteuttaa siten, että budjetoidaan Hirvihovin maksulliselle kuntosalille uudet laitteet ja kierrätetään osa Hirvihovin vanhoista, kunnossa olevista laitteista Alastaro- halliin. 14

16 Mellilän palloiluhalli Mellilän palloiluhalli sijaitsee Asemanseudun koulun kanssa samassa pihapiirissä. Arkipäivien siivous ja kunnossapito tapahtuu kaupungin toimesta. Iltaisin ja viikonloppuisin käyttö on itseohjautuvaa. Mellilän kyläyhdistyksen toimesta hallissa järjestetään myös yleisötilaisuuksia. Käyttö on vilkasta syyskuulta huhtikuulle. Lattian lakkaus ja mahdollinen rajamaalausten uusinta on tehtävä parin vuoden aikana. Lisäksi on suoritettava katon rakenteiden tarkistus. Muut liikuntasalit Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit ovat koulutoimen hallinnassa. Yhteiskoulun salin lattian lakkaus ja rajaviivojen uusinta tulee tehdä ensitilassa. Käyttö on vilkasta koulukäytön, järjestökäytön ja viikonloppujen turnauskäytön vuoksi. Keskuskoulun sali on toimintakuntoinen, mutta lattian lakkaus tulee tehdä 2-3 vuoden sisällä. Sali on vilkkaassa koulu- ja järjestökäytössä. Opintien koulun sali on toimintakuntoinen. Lattian lakkaus on suoritettu vuonna Sali on päivisin koulu- ja päivähoidon käytössä ja illat järjestökäytössä. Hirvikosken yhtenäiskoulun laajennus toteutetaan vuosina , mutta liikuntasalin tilaan ei tule muutosta. Niinijoen koulun sali on hyväkuntoinen, mutta joustolattian puute vähentää käyttöä. Sali on kouluja järjestökäytössä. Kojonkulman monitoimitila Ahjo on koulun yhteydessä sijaitseva liikuntapalveluiden hallinnoima koulun, päivähoidon, seurakunnan ja kyläyhdistyksen toiminnassa oleva monitoimitila. Tila on vilkkaassa käytössä ja täyttää kyläkunnan sisäliikuntatarpeen. Alastaron Kirkonkylän koulun liikuntasali on toimintakuntoinen sali, johon laitettiin ilmastointi vuonna Sali on koulu- ja järjestökäytössä. 15

17 Kalliohovi on Metsämaan koulun pihapiirissä sijaitseva liikuntahalli, joka on Metsämaan Urheilijoiden omistama tila. Hallissa on liikuntasalin lisäksi pieni kuntosali ja keittiö ja kahviotila. Kouluruokailu tapahtuu Kalliohovin tiloissa. Kaupunki vastaa tilojen siivouksesta ja seura puolestaan valvonnasta. Lattian lakkaus ja rajaviivojen uusinta tehtiin vuonna Lattian lakkaus ja koripallon rajaviivojen korjaus tulee tehdä parin vuoden sisällä. Metsämaan Urheilijat asensivat tilaan valvontakamerat ja sähkölukituksen. Kauhanojan koulun liikuntatila palvelee koulun ja päivähoidon tarpeita sekä myös iltaisin kokoontuvia vapaita toimintaryhmiä. Virttaan koulun liikuntatila on pieni, mutta palvelee jotenkin koulukäyttöä ja toimii myös iltaisin jonkin verran paikallisessa järjestökäytössä. Muut sisäliikuntatilat Urheilukeskuksen huoltorakennuksessa sijaitseva maksuton kuntosali on paljon käytetty osa urheilukeskuksen kokonaisuutta. Tilan arkipäivien kunnossapito, siivousta lukuun ottamatta, hoidetaan kaupungin toimesta. Iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin omaa henkilökuntaa ei ole ollut koko urheilukeskuksen alueen hoidossa lainkaan, koska viikonloppujen valvonta on yhdistetty liikuntahallin valvontaan, joka ulkoistettiin urheiluseuralle vuodesta 2008 lähtien. Urheilukeskuksen siivouspalvelut ulkoistettiin liikuntahallin ja yhteiskoulun siivouksen ulkoistuksen myötä SOL-palveluille huhtikuussa Sopimus kestää asti. Ulko-ovien lukot vaihdettiin kesällä 2014, jolloin tilan käyttö saatiin taas palautettua asianmukaiseksi. Ulko-ovien uusinta on ajankohtaista. Uusitut lukkopesät voidaan vaihtaa uusiin oviin. Kuntosalin viikonlopun aukioloaikoja pitäisi laajentaa, jotta mahdollisimman moni pääsisi hyödyntämää kuntosalia. Vesiliikuntapaikat Uimahalli Vesihovi on seudullisesti käytetty uimahalli, jonka kävijämäärä on vuosittain noin käyntikertaa. Uimahalli palvelee asiakkaita vauvasta 16

18 vaariin, niin omaehtoisia liikkujia kuin ohjattuun vesiliikuntaan halukkaita asiakkaita. Hallista voidaan käyttää nimitystä viihdeuimala. Halli on avoinna kuutena päivänä viikossa ja hallin henkilökuntamäärä on aivan minimaalinen. Halli on toiminut nykyisessä muodossaan jo 13 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että peruskorjauksen tarvetta on jo silmämääräisestikin useassa paikassa. Ison altaan laatoitus uusittiin vuonna 2012 ja korjattiin uudelleen Samalla uusittiin osa pesuhuoneen ja saunan laatoista. Laattojen irtoamisongelma jatkuu edelleen osassa hallia. Loimaan kaupunki teetti vuonna 2013 Vahanen Oy:llä uimahalli Vesihovin kuntotutkimuksen, joka käsitti allastilojen, pesu- ja pukutilojen sekä altaiden laatoitusten ja betonirakenteiden yleistä kuntoa ja toimivuutta koskevan tarkastelun. Vesihovin lattia- ja allaslaatoituksen korjauksista on laadittu korjaustyöselostus Vahanen Oy:n toimesta. Edellä mainittujen korjausten kokonaiskustannukset ovat noin (alv 0 %). Myös hallin tekniikka alkaa olla monelta osin tiensä päässä ja myös sen uusiminen tulee ottaa huomioon hallin seuraavassa kunnostuksessa. Hallin kunnostus on esitetty kaupungin talousarviossa vuodelle Energiankulutukseen tulisi kiinnittää myös Vesihovin osalta huomiota. Puhdasvesi Oy:n ehdotelma altaiden huuhteluun käytettävästä lämmön talteenottojärjestelmästä voisi tuoda parhaassa tapauksessa säästöjä euroa vuodessa. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös seuraavan remontin yhteydessä. Uv-valotekniikka veden puhdistuksessa olisi myös suhteellisen helppo toteuttaa. Se tulisi toimimaan kemikaalien rinnalla ja parantaisi veden laatua entisestään sekä vähentäisi muiden kemikaalien tarvetta ja näin ollen toisi pitkällä jänteellä myös säästöjä. Myös tavarahissin rakentaminen teknisiin tiloihin nykyisten kierreportaiden tilalle on toteutettava. Uimahallissa on vain yksi laitosmies ja ilta- ja viikonloppuvalvonta ostetaan Puhdasvesi oy:ltä etätyönä. Tulevaisuuden varalle kannattaisi alkaa kouluttaa ihmistä Vesihovin laitosmiehen tehtävien hoitamiseen, koska 17

19 esim. pitkän sairausloman sattuessa koko kaupungin henkilöstössä ei ole henkilöä, jolla olisi tarvittava tieto-taito ko. tehtävien hoitoa varten. Tämä olisi perusteltua myös uimahallin turvallisen hoidon kannalta. Melliläjärven yleinen uimaranta on kesällä suosittu koko perheen uintipaikka. Alueella sijaitsee huoltorakennus, jossa on pieni kioskitila, pukukopit ja wc-tilat ja ulkoseinustalla myös suihku. Kesällä 2013 järveen hankittiin uimahyppytorni. Kesäisin kioskinpito-oikeus on annettu ulkopuoliselle taholle, viimeksi kyläyhdistykselle. Kesällä 2014 rannalle asennettiin 2 valvontakameraa valvomaan kesäaikaista kioskia sekä ehkäisemään rannan ja kuntoilualueen väärinkäyttöä. Järven pinta on laskenut sen verran, että järven ja lastenaltaan välinen kannas ja siinä olevat kaksi aukkoa ovat sen verran korkealla, ettei vesi kierrä enää lastenaltaalle. Lastenaltaan rehevöityminen tulee saada kuriin, jotta vesi pysyy uintikelpoisena myös lastenaltaassa. Mellilänjärven rantasauna ja takkatupa ovat vilkkaassa ympärivuotisessa käytössä ja saaneet hyvää palautetta. Pihan päällyste pitäisi muuttaa liikuntaesteisille sopivaksi ja muutenkin esteettömyys olisi tarkistettava. Pukuhuoneitten ilmanvaihtoon tarvitaan parannusta. Kalikka Kalikka on Pöytyän Yläneellä sijaitseva nuorisopalveluiden hallinnassa oleva virkistysalue, joka on kuntalaisten vapaassa virkistyskäytössä kesäaikana. Rannalla on sauna, jota lämmitetään kesällä joka toinen viikko, ja joka toinen viikko kuntalaiset saavat käydä viereisessä Pöytyän Kalikassa saunassa. Sopimus Pöytyän kanssa uusitaan vuosittain. Kalikassa on huoltorakennus, jota vuokrataan kuntalaisten käyttöön. Hygieenisyyssyistä rantaan tulisi rakentaa wc-tilat palvelemaan alueen käyttäjiä. Loimikodin uimapaikka Loimijoessa Alastarolla sijaitseva uimareiden vireästi käyttämä uimapaikka, jossa on pukusuoja ja kesäisin laituri. Laiturin asennuksesta hyvissä ajoin keväällä sekä alueen siisteydestä on huolehdittava. 18

20 Pappistenjärven uimapaikka on Pappisten tanssilavan yhteydessä oleva uimapaikka, jonka omistaa kyläyhdistys. Alueella on hyvät puku- ja wc-tilat. Kuntoradat ja ulkoilualueet Juvan, urheilukeskuksen, Hirvikosken, Metsämaan, Alastaron kirkonkylän ja Kertunmäen valaistut kuntoradat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa kunhan hiihtolatujen päivittäinen laadukas kunnossapito taataan ja vuosittaisesta pinta- ja valaistustarkastuksesta huolehditaan. Urheilukeskuksen ja Hirvikosken pururadoille tulisi lisätä pinnoitetta. Juvan kuntoreitille ei ole kevyenliikenteenväylää. Kuntoreitin saavutettavuus sekä omatoimiliikunta lisääntyisivät kevyenliikenteen väylän rakentamisen myötä. Pyörätien rakentaminen olisi siinäkin mielessä järkevä ratkaisu, että se lähentäisi kaupungin ja Hirvikosken välistä kevyenliikenteenverkostoa sekä lisäisi turvallisuutta. Kevyenliikenteenväylät ovat suomalaisten käytetyimpiä liikuntapaikkoja ja Juvantie - Vesikoski - Hirvikoskilenkki on suosittu lenkkireitti jo entuudestaankin. Juvan kuntoilureitille tulisi hankkia myös ulkoliikuntapaikoille tarkoitetut kuntoilulaitteet. Eteläinen pururata on hyvin vilkkaassa eri-ikäisten kuntalaisten käytössä ympäri vuoden. Kuntoreitti vaatii uudet pohjat, jotta siellä pystytään liikkumaan raskaammallakin hoitokalustolla. Mellilänjärven frisbeegolf-rata, uimaranta ja kuntorata. 18-väyläinen Mellilänjärvi DiscGolfPark sijaitsee Mellilänjärven ympäristössä. Rata tarjoaa monenlaisia haasteita korkeuserojen ja vesielementin myötä. Radalta löytyy myös sopivia väyliä aloittelijoille. Rata on valmistunut kesällä Koska frisbeegolf-rata kulkee metsikössä, sen pienimuotoisesta vuosittaisesta raivauksesta tulee huolehtia. Mellilänjärven kuntoradan pintakerroksen päälle tulisi saada kivituhka. Nahilahden alue 19

21 Nahilahden ranta-alue on potentiaalinen ulkoilualue, joka antaa mahdollisuuksia ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Melonta on suosittu liikuntalaji, joka tuo myös elämyksiä ikään katsomatta. Rannassa voisi sijaita laituri, joka soveltuisi paitsi uimakäyttöön myös kanootin ja kajakin laskupaikaksi. Rannassa voisi olla myös vaja, joka toimisi esimerkiksi säilytyspaikkana kanooteille. Harjureitti on Säkylänharju - Virttaankangas alueella n. 30 km latuverkosto, josta valaistua reittiä on reilu 15 km. Reitistö on ympärivuotisessa käytössä ja sen varrella on useita vapaasti käytettäviä taukopaikkoja. Reitin hoidon kustannuksiin osallistuvat Loimaan lisäksi Huittisten, Oripään ja Säkylän kunnat. Oripään kunta on toiminut hakijana Huittisten, Loimaan ja Säkylän kuntien kanssa yhteisessä Harjureitti - hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa ulkoilureittisuunnitelma. Ulkoilureittisuunnitelma on edellytyksenä reitin vahvistamiseksi reittitoimituksella. Reittisuunnitelma valmistui vuonna Oripään kunnanhallitus on käsitellyt asiaa (150 ) ja esittänyt reittitoimituksen käynnistämistä Loimaan kaupungin johdolla. Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa (87 ) ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ulkoilureittisuunnitelman ja että Loimaan kaupunki lähtee yhdessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa tekemään ulkoilureittitoimitusta ja Loimaan kaupunki toimii isäntäkuntana. Harjureitin ylläpidosta on tällä hetkellä sovittu sopimuksella kuntien kesken ja Loimaan kaupunki toimii sopimuksen nojalla isäntäkuntana. Vuositasolla yhteiset ylläpitokustannukset ovat olleet noin euroa, josta kunkin kunnan osuus on 25 %. Oripäässä on jatkettu ulkoilureittisuunnitelman päivittämistä. Seuraavaksi tulisi toteuttaa seuraavat toimenpiteet reitin saattamiseksi pysyväksi: 1) Ulkoilureittisuunnitelma nähtäville 14 päivän aikana 20

22 (Ulkoilulaki 4 ) 2) Muistutusaika 30 pv 3) Ulkoilureittisuunnitelman hyväksymisen hakeminen ELY -keskukselta 4) ELY -keskus hyväksyy Ulkoilureittisuunnitelman 5) Reittitoimituksen tilaaminen Maanmittauslaitokselta Loimaan kaupunginhallitus päätti laittaa ulkoilureittisuunnitelman nähtäville ja hakea ulkoilureittisuunnitelman hyväksymistä ELY keskukselta. Kun ELY - keskus on hyväksynyt ulkoilureittisuunnitelman, on mahdollisuus hakea reittitoimitusta kunkin kunnan omalta alueeltaan. Lähiliikuntapaikat Päiväkoti- ja kouluhankkeiden yhteydessä on viime vuosina rakennettu myös lähiliikuntapaikkoja, joihin on saatu valtionavustusta. Asemanseudun koulun lähiliikuntapaikka valmistui vuonna 2012, Keskuskoulun vuonna 2013 ja Hirvikosken yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka valmistuu vuonna Kaikki lähiliikuntapaikat palvelevat monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä ja ovat vapaasti kuntalaisten käytössä. Lähiliikuntapaikkarakentaminen on yksi keskeisimmistä liikuntapoliittisista keinoista, joilla on pyritty puuttumaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan vähäisyyteen. Lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan kaikkien ikäryhmien liikuntaan sekä kunto- ja terveysliikuntaan tarkoitettuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä helposti saavutettavissa paikoissa. Lähiliikuntapaikkoja olisi Loimaallakin perusteltua kehittää nykyistä monipuolisempaan suuntaan ottaen huomioon mm. eri ikäryhmien tarpeet Käytetyimmät liikuntapaikat Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suosituimpia lasten ja nuorten (3-18-vuotiaat) 21

23 harrastamia liikuntamuotoja ovat jalkapallo, pyöräily, uinti, juoksulenkkeily, hiihto, salibandy, luistelu, kävelylenkkeily, jääkiekko, voimistelu (sis. aerobic), tanssi, ratsastus ja kuntosaliharjoittelu. Aikuisten ( vuotiaat) suosituimpia liikunnan harrastusmuotoja ovat kävelylenkkeily, pyöräily, kuntosaliharjoittelu, hiihto, juoksulenkkeily, uinti, voimistelu (sis. aerobic), sauvakävely, salibandy ja sulkapallo. Aikuisten ( vuotiaat) suosituimmat liikuntalajit ovat kävelylenkkeily, pyöräily, sauvakävely, hiihto, voimistelu, uinti, kuntasali, juoksulenkkeily, tanssi ja golf. Loimaan väestökehitys Loimaalla ei ole tehty varsinaista liikunnan harrastamista, liikuntapaikkojen käyttöä ja liikuntapaikkatarpeita selvittävää väestökyselyä. Lokakuussa 2010 tehtiin netissä asukaskysely liikuntatilojen ja -alueiden toimivuudesta, kunnosta, valvonnasta ja hoidon tasosta. Kysely kattoi sisäliikuntapaikoista liikuntahallien, koulujen salien, kuntosalien, uimahallin ja ulkoliikuntapaikoista kaikkien kunnan urheilu- ja pallokenttien, jääalueiden, kuntoratojen ja uimapaikkojen arvioinnin. Mukana oli arviointia myös kevyenliikenteen väylistä, Loimijoen virkistyskäytöstä sekä liikuntapaikkojen hoidon ja valvonnan tuottamistavasta sekä asukkaiden mielipide 22

24 siitä, mihin kaupungin tulisi tulevaisuudessa panostaa liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Vastauksia saatiin yhteensä 232. Tyytyväisimpiä oltiin sisäliikuntatiloihin, uimapaikkoihin ja kuntoratoihin. Kritiikkiä saivat sääolosuhteiden vaikutuksessa olevat osa-alueet etenkin jäänhoito viikonloppuisin ja osittain myös hiihtolatujen kunnossapito. Tulevaisuuden investoinneista vahvimmin esille nousivat frisbeegolfrata ja tekonurmikenttä. Myös kevyenliikenteenväylät ja Loimijoen virkistyskäyttö tuotiin esille. Nykyisten liikuntapaikkojen kunnossapidon turvaaminen oli asiakaspalautteen vahvin viesti. Yleisesti ottaen kansallisen liikuntatutkimuksen tulokset kuntalaisten liikuntatottumuksista voi olettaa vastaavan myös loimaalaisten liikuntakäyttäytymistä. Koululiikunta ja liikuntajärjestöjen toiminta tapahtuu pääsääntöisesti sisäliikuntatiloissa ja erilaisilla pallokentillä, kun taas arki- ja kuntoliikunta painottuvat kevyenliikenteen väylille, kuntoradoille, ulkoilureiteille ja hiihtoladuille sekä sisäliikunnassa kuntosaleille ja uimahalliin. Suomalaisten eniten käyttämät liikuntapaikat ovat säilyneet pääpiirteittäin ennallaan, mutta kuntosalien, palloiluhallien ja voimistelusalien merkitys on kasvanut. Naiset käyttävät miehiä enemmän kevyenliikenteenväyliä ja voimistelusaleja. Myös ratsastus on ollut voimakkaasti kasvava laji. Miehet puolestaan käyttävät naisia useammin palloilusaleja, jäähallia, rakennettuja ulkoliikuntapaikkoja ja piha-alueita. Varttuneet ikäluokat liikkuvat muita useammin maanteillä, kevyenliikenteenväylillä ja hoidetuilla ulkoilureiteillä. Nuoret käyttävät eniten rakennettuja ulkoliikuntapaikkoja, palloilu- ja voimistelusaleja ja piha-alueita. Loimaalla on n. 50 erilaista liikuntaa järjestävää tahoa, jotka tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista liikuntaa eri lajien parissa. Kyläyhdistykset ja vastaavat tahot ovat alkaneet tarjota lisääntyvässä määrin ohjattuja liikuntatapahtumia lähipalveluperiaatteella eri puolilla kuntaa. Myös yksityisten palvelutuottajien määrä on kasvanut. 23

25 Liikuntapalvelut ylläpitävät kotisivuillaan listausta kaupungin oman toiminnan sekä liikuntajärjestöjen ja yksityisten toimijoiden liikuntatarjonnasta. Listauksesta näkee palvelun tuottajan ja yhteystiedot heidän kotisivuilleen. Nykyinen palvelutarjonta löytyy osoitteesta liikuntatarjonta Liikuntapaikkojen hoito ja sen kustannukset Loimaan kaupungin hallintosäännön VIII luvun kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu huolehtia kiinteistöjen ylläpidosta siivous- ja ruokapalveluista yleisen tie- ja katuverkoston ylläpidosta urheilu- ja ulkoilualueista sekä muista yleisistä alueista Loimaan kaupungissa kaikkien liikuntaan tarkoitettujen tilojen ja alueiden kunnossapito kuuluu siis hallintosäännön mukaan teknisten ja ympäristöpalvelujen toimialaan. Liikuntatilojen ja alueiden hoitohenkilöstö sekä tilojen ja alueiden kunnossapidon määrärahat ovat teknisen ja ympäristöpalvelujen budjetoimia. He päättävät siitä, miten liikuntatilojen ja alueiden hoito toteutetaan (omana toimintana vai ostopalveluina). Hallintosäännön VI luvun kohdan mukaan vapaa-aikajohtaja päättää liikuntatilojen ja alueiden käytöstä vapaa-aikalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Nykyisin vapaa-aikajohtaja (sivistysjohtaja) on delegoinut ko. tehtävän liikuntasihteerille. Melko yleistä on, että liikuntapaikkojen ja alueiden käyttäjät ottavat yhteyttä liikuntasihteeriin tai muihin liikuntapalvelujen henkilökuntaan liikuntatilojen hoitoon liittyvissä asioissa. Asia pitää välittää teknisen toimen alaisille henkilöille. Hyvällä yhteistyöllä asioita on kyllä viety eteenpäin, mutta asian hoito jonkin verran hidastuu. Asiaa vaikeuttaa vielä se, että suuri osa liikuntapaikkojen ja alueiden hoidosta ja valvonnasta on ulkoistettu ja asioiden nopea hoito on usein hankalaa. 24

26 Ennen kuntien yhdistymistä Loimaalla oli neljä (4) kokopäiväistä liikuntapaikkojen hoitoon osoitettua henkilöä, jotka tekivät töitä kahdessa vuorossa. (Aiemmin myös viikonloppuna ja loppuaikoina vain arki-iltaisin.) Alastarolla ja Mellilässä laitosmiehet hoitivat liikuntapaikkojen hoidon Alastaron ja Mellilän liikuntapaikkojen hoito siirtyi laitosmiehiltä liikuntapaikkojen hoitajille (osa ehkä ulkoistettiin). Liikuntapaikkojen hoidossa oli edelleen neljä (4) päätoimista liikuntapaikkojen hoidosta vastaavaa henkilöä eli sama määrä kuin ennen yhdistymistä Liikuntapaikkojen hoitajien määrää vähennettiin yhdellä, eli jäljelle jäi kolme (3) hoidosta vastaavaa, jotka kaikki siirtyivät päivävuoroon. Iltaisin ja viikonloppuisin ei ole enää ainuttakaan kaupungin työntekijää työvuorossa liikuntapaikkojen hoidossa. Valvonta ulkoistettiin järjestöille (ei varsinaista hoitovastuuta). Liikuntapaikkahoitajia on vuonna 2014 kaksi (2) sekä yksi (1) liikuntapaikkamestari. He kaikki tekevät tällä hetkellä työtä arkisin ja päivävuorossa. Liikuntapaikkojen hoitajat käyvät yhä vähemmän liikuntapaikoilla, koska ilta- ja viikonloppuvalvonnan hoitavat järjestöt. Suora yhteys käyttäjäryhmistä kaupungin organisaatioon on näin ollen poikki. Voimassa olevat sopimukset: Teknisen lautakunnan ( ) vahvistamat viralliset sopimukset liikuntapaikkojen hoidosta ovat seuraavat: Alastaro-hallin arki-iltojen valvonnasta vastaa Alastaron Urheilijat ry 5 tuntia illassa ja ajan (8 kk vuodessa). Kesäaikana valvontaa ei ole. Sopimus tultaneen uusimaan Alastaron Urheilijoiden kanssa myös vuodelle Hirvihovin liikuntahallin ja yleisurheilukentän iltaja viikonloppujen valvonnasta vastaa Loimaan Jankko ry. Sopimus on voimassa Sopimus tultaneen uusimaan Loimaan Jankon kanssa myös vuodelle

27 Loimaan liikuntahallin ja urheilukeskuksen sekä ulkokenttien viikonloppuvalvonnasta vastaa talvikautena Loimaan Korikonkarit ry ja kesäkautena LP Junioripesis ry. LP Junioripesiksen sopimus alkaa ja päättyy Loimaan Korikonkarien osalta sopimus on voimassa ja Sopimus tultaneen uusimaan Loimaan Korikonkarien osalta ainakin kevään 2015 ja LP Junioripesiksen osalta kesän 2015 ajalle. Viikonloppuvalvonnat kannattaa edelleen pitää ulkoistettuna seuroilla. Liikuntahallin ja urheilukeskuksen iltavalvonta tulisi siirtää kaupungin omaksi työksi, jolloin liikuntapaikan hoitaja ei olisi sidottuna pelkästään liikuntahallin ja urheilukeskuksen piiriin, vaan hän kiertäisi tarvittaessa myös muilla liikuntapaikoilla iltaisin. Kustannukset tulisivat olemaan lähes samat, mutta toiminta tehostuisi. Tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että tarvitaan maksimissaan yksi liikuntapaikkahoitaja lisää ja, että yksi työntekijä tekisi aina iltavuoroa. Näin ollen valvonta-, huolto- ja korjaustyöt jakautuisivat huomattavasti tasaisemmin eri liikuntapaikkojen kesken niin talvella kuin kesälläkin. Liikuntahallin ja urheilukeskuksen arki-iltavalvonnan kustannukset olivat euroa vuonna 2013 ulkoistettuna kahdelle urheiluseuralle. Jos tämä siirrettäisiin kaupungin omaksi työksi, valvonnasta tulisi yhden työntekijän täysiaikainen työ ja palkkakustannuksia euroa/vuosi. Mikäli liikuntapaikkojen hoitajat saisivat vielä koulutuksen uimahallin vedenkäsittelyyn, olisi siitä apua myös Vesihovin/Hirvihovin laitosmiesongelmiin. Hiihtolatujen kunnossapito: Eteläisen-, urheilukeskuksen-, Juvan- ja Hirvikosken lenkkien sekä eteläisen ja urheilukeskuksen lenkkien välisen yhdysladun, Kertunmäen hiihtoreitistön ja Alastaron kuntoradan ja Mellilänjärven kuntoradan latujen hoitamisesta on ostopalvelusopimus Koneyhtymä LatuPaanan kanssa asti. 26

28 Harjureitin latujen- ja taukotilojen hoito on ostopalveluna Juhani Moisiolta asti. Kyläkunnissa sijaitsevien hiihtolatujen hoidosta vastaavat urheiluseurat tai vastaavat tuntiveloitusperiaatteella (ei virallisia sopimuksia). Loimaan keskustan ja Hirvikosken jääalueiden hoito hoituu pääasiassa kaupungin omana työnä (liikuntapaikkojenhoito ja puistoyksikkö). Jää-alueiden hoito Alastaron ja Mellilän osalta on ulkoistettu konetarjousten mukaan. Muissa kyläkunnissa jäänhoidosta vastaavat lähinnä yhdistykset tuntiveloitus-periaatteella (ei virallisia sopimuksia). Sopimukset tältäkin osin tulisi laittaa kuntoon. Liikuntapaikkojen ja alueiden hoidon kustannusten yksilöiminen liikuntapaikoille on tällä hetkellä lähes mahdotonta, koska ulkoliikuntapaikkojen kustannukset ovat kaikki kirjattuna rakennusten ja alueiden kunnossapidossa. Jatkossa yksilöinti tulee tehdä, jotta vertailu ostopalvelun ja omana työnä tehtävän työn välillä on mahdollista. Myös laatua ja kokonaistehokkuutta taloudellisuuden rinnalla on pystyttävä vertailemaan. Osa palveluista on syytä jatkossakin hankkia ostopalveluna, lähipalveluna, kyliltä, mutta suurempien keskusten hoito ja valvontavastuu tulisi olla kaupungilla itsellään LIIKUNTAPALVELUJEN TARJOAMAT PALVELUT Liikuntapalvelut järjestää kuntalaisille monipuolisesti erilaisia ohjattuja liikuntaryhmiä, joiden pääpaino on erityisliikunnassa, mutta jonkin verran on myös kunto- ja terveysliikuntaryhmiä sekä lasten ja nuorten ryhmiä. Erityisliikuntaryhmiä ovat muun muassa erilaiset toimintakykyä ylläpitävät ryhmät, kuten ikäihmisten ohjattu kuntosali, tuoli-, vesi- ja kuivanmaan jumpat. Liikunnanohjaajilta saa myös liikuntaneuvontaa. Loimaan kaupungin viidestä kuntosalista neljä Alastaro-hallin, Kaupungin urheilukeskuksen Mellilän ja Metsämaan Kalliohovin kuntosalit ovat käyttäjille maksuttomia. Tällä tuetaan kuntalaisten omatoimiliikuntaa sekä erityisesti ikääntyvän väestön 27

29 toimintakykyä. Liikuntapalvelut järjestävät itse ja ovat mukana järjestämässä vuoden aikana muun muassa uinti-, kävely-, pyöräily-, hiihto- ja muita liikuntakampanjoita. Liikuntapalvelut ovat mukana toteuttamassa myös erilaisia projekteja. Tällä hetkellä on käynnissä Neuroliikkuja ja Time out - elämä raiteilleen projektit. Uimahalli Vesihovi on kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan (vauva- ja perheuinnit, lasten ja aikuisten uimakoulut, kaikille avoimet ja järjestöjen ostamat vesijumpat, koululaisten uimaopetus) ja omaehtoisen virkistyksen keidas. Loimaan kaupunkistrategiassa (Loimaan linja ) yhtenä keskeisenä strategisena tavoitteena mainitaan liikuntapalvelut seudullisena vetovoimatekijänä LIIKUNTAPALVELUJEN JAKAMAT AVUSTUKSET Kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten työtä myöntämällä avustuksia niiden toimintaan. Keväällä myönnettävä perusavustus on tarkoitettu paikallisten ja alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröityjen järjestöjen toiminnan tukemiseen. Joulukuussa myönnetään kohdeavustuksia. Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista hakuvuoden aikana toteutunutta myöntämisperusteiden mukaista menoerää. Liikuntatoimi jakaa myös urheilustipendejä. Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön tarkoituksena on motivoida urheilijaa sekä antaa tunnustusta siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen LIIKUNTAPALVELUJEN HENKILÖSTÖ JA TALOUS Henkilöstö Liikuntapalvelujen henkilöstö on seuraava: Nimike Henkilömäärä Liikuntasihteeri 1 Liikunnanohjaaja 4 Kassa-/kahviotyöntekijä 2 28

30 Laitoshuoltaja 2 Laitosmies 1 Uimaopettaja/uinninvalvoja 1 Tilapäistyöntekijät 0,5 Yhteensä 11,5 Liikuntasihteeri toimii koko liikuntapalvelujen hallinnollisena esimiehenä. Kaksi kuivan maan liikunnanohjaajaa vastaavat ohjattujen ryhmien ohjauksista ja erilaisten tapahtumien järjestelyistä. He osallistuvat myös jonkin verran Vesihovin ryhmäohjaukseen ja valvontatehtäviin. Vesihovissa toimii kaksi liikunnanohjaajaa, joista toinen on työhön osallistuva halliesimies. Lisäksi on uimaopettaja/uinninvalvoja ja kaksi laitoshuoltajaa ja yksi laitosmies. Lisäksi tarvitaan kassa-/kahviotyöntekijä ja laitoshuoltaja yhdelle työvuorolle. Yhteensä on 8 vakituista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Vesihovin henkilökuntaa on supistettu oleellisesti uinninvalvonnan/uimaopetuksen ja laitoshuollon osalta siitä, mitä se oli kun Vesihovi vuonna 2001 avattiin. Ohessa on vertailun vuoksi muutamien muiden uimahallien henkilöstömääriä. Näissä liikuntahalli samassa yhteydessä, uimahalli avoinna 6-7 pvä/vko. Somero aukioloajat: avoinna 7 pvä/vko. 2 uinninvalvojaa + kahtena iltana viikossa 1 osa-aikainen henkilö 3 laitoshuoltajaa 1 laitosmies 1 liikuntapaikkamestari (esimiestehtävät ja uimavalvonnan tauotus) 3 asiakaspalveluhenkilöä (lipunmyynti ja kahvio) + 3 iltana viikossa 1 osa-aikainen 1 toiminnanjohtaja (hallinto, talous ym.) yhteensä 11 kokoaikaista sekä 2 osa-aikaista. Harjavalta aukioloajat: avoinna 7 pvä/vko. Liikunnanohjaajilla on uimavalvonta ja liikuntaryhmien ohjaus. 4 liikunnanohjaajaa 1 henkilötyövuosi/uimavalvoja 4 laitoshuoltaja 29

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa SITOUTUMINEN Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa Miten liikuntatoimen luottamushenkilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhtymän hallitus yms.) on käsitelty seuraavia kansallisia ohjelmia ja suosituksia?

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan ja Salon seutukuntaan Pinta-ala 698 km 2 Väkiluku 01/2013 9227 Tuloveroprosentti 19,0 Talous on edelleen vahvasti maatalouspainotteista

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille

TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille 1(4) TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA 2016 2020 I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille 2016-20120 Sivistyslautakunnan päätös hyväksyttävistä investoinneista

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

TURUN JA TURUN SEUDUN UIMAHALLIT

TURUN JA TURUN SEUDUN UIMAHALLIT TURUN JA TURUN SEUDUN UIMAHALLIT Raportti uimahallien tilanteesta 26.6.2012 / päivitys 10.10.2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta / Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -hanke Apulaiskaupunginjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi...

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi... PADASJOEN KUNTA 1 johdanto...3 2 lyhyen aikavälin tavoitteet (0 1 vuotta)...4 2.1 Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen 2.2 Liikunta-alueet 2.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA Tavoitteet, prosessikuvaus ja hankekategoriat

LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA Tavoitteet, prosessikuvaus ja hankekategoriat LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA 2017 Tavoitteet, prosessikuvaus ja hankekategoriat AIKAPOMMI RÄJÄHTÄMÄSSÄ JOENSUUN URHEILUPAIKOISSA - "HERÄSIMME LIIAN MYÖHÄÄN SALIPULAAN KARJALAINEN 10.10.2017 TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Liikunta kunnan toiminnassa 2014 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat.fi LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat siellä ja täällä Lipas Liikuntapaikat.fi on valtakunnallinen tietokanta

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat.fi LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat siellä ja täällä Lipas Liikuntapaikat.fi on valtakunnallinen tietokanta

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015 Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 19.3.2015 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa - kehittämisperiaatteet. Liikuntajohtaja Niina Epäilys

Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa - kehittämisperiaatteet. Liikuntajohtaja Niina Epäilys Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa - kehittämisperiaatteet Liikuntajohtaja Niina Epäilys Kehittämisperiaatteet: Virpiniemi toimii jatkossa maastohiihdon harjoitus- ja kilpailukeskuksena ja Sankivaara ampumahiihdon

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle

Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle 2017 2020 Riittävä liikunta on yksi tärkeimmistä keinoista terveyden ylläpitämiseksi. Tästä syystä esimerkiksi lasten tulisi voimassa olevien

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT Käyttömaksut kattavat ko. liikuntapaikalla jo olevan varustuksen. Ylimääräisten siirtojen,

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Helsinki liikuntakaupunki

Helsinki liikuntakaupunki Helsinki liikuntakaupunki Helsingin liikuntapalvelut Helsingin lukuisat liikuntapalvelut tarjoavat rajattomat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ympäri vuoden sekä sisällä että ulkona. Helsinkiläiset ovat

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tavoitetila 2020-luvulla; vaikutukset liikuntalautakunnan alaisiin palveluihin

Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tavoitetila 2020-luvulla; vaikutukset liikuntalautakunnan alaisiin palveluihin Liikuntalautakunta 9 08.02.2017 Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tavoitetila 2020-luvulla; vaikutukset liikuntalautakunnan alaisiin palveluihin 942/12.00.01/2016 LILTK 9 Valmistelijat:

Lisätiedot

Liite 3. Hoito- Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu

Liite 3. Hoito- Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu Liite 3. Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu Urheilukentät 1 Keuruun keskusurheilukenttä Liikekeskus Radan uusiminen, 2018- nurmikentän uusiminen ja kastelujärjestelmän uusiminen

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 Hinnastoa päivitetty 2.5.2017 vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset

Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset Koulutuspäivät jäähallien ja ulkojäiden huoltajille 30.10.2014 Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto, M. Huhtala, OKT-vastuualue 30.10.2014 1 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN

Lisätiedot

Maastopyöräilyn reittitiedot Liikuntapaikat.fi (LIPAS) järjestelmässä

Maastopyöräilyn reittitiedot Liikuntapaikat.fi (LIPAS) järjestelmässä Maastopyöräilyn reittitiedot Liikuntapaikat.fi (LIPAS) järjestelmässä Kirsi Vehkakoski, projektipäällikkö Lipas-projekti, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta Lipas liikuntapaikat.fi on

Lisätiedot

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 47 05.03.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 78 09.04.2015 Liikuntapaikkaverkko 187/00.01.02/2015 PALRYH

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 18.02. Sivu 1 / 1 465/ 10.03.02 3 Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilojen (ent. Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää) tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh.

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Loimaan liikuntapalveluiden kuntalaiskysely Jan Hydén

Loimaan liikuntapalveluiden kuntalaiskysely Jan Hydén Loimaan liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2017 Jan Hydén Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Jan Hydén Koulutusohjelma Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Liikuntapaikat.fi. LIPAS- järjestelmä kunnan liikunnan edistämisaktiivisuuden mittarina

Liikuntapaikat.fi. LIPAS- järjestelmä kunnan liikunnan edistämisaktiivisuuden mittarina Liikuntapaikat.fi LIPAS- järjestelmä kunnan liikunnan edistämisaktiivisuuden mittarina Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tdk 19.11.2014 Lipas Liikuntapaikat.fi Suomen liikuntapaikat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle. Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki

Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle. Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki Asukkaita 25 507 (1.1.2014/Kuntaliitto) 75 km Oulusta etelään Perämeren rannalla Perustettu

Lisätiedot

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. UIMAHALLI UIMAHALLIMAKSUT Veloituksetta veteraanit ja alle 5-vuotiaat - Aikuisten uinti 4,-

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt LIIKUNTAPAIKKAMAKSUT Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt Sisällys Liikuntapaikkamaksut... 1 Jääurheilukeskus... 2 Hiihtoalueet... 3 Kentät... 4 Hiekkakentät...

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018

TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Toteutuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018 Liikuntalautakunta Toimintatulot 745 150 747 500 748 725 752 469 Toimintamenot

Lisätiedot