Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012"

Transkriptio

1 Eviran julkaisuja 8/2013 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Päivitetty versio

4 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 uvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Tekijät Tiivistelmä Evira, Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö, Rehujaosto Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tulee voimassa olevan rehulainsäädännön mukaan julkaista valvonnan kannalta oleelliset tulokset. Tässä julkaisussa on esitetty niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet vuoden 2012 aikana. Raportti sisältää myös rehujen muuntogeenisyyden valvontatulokset. uoden aikana valmistuivat analyysitulokset yhteensä rehunäytteestä. ukuun sisältyvät myös rehuympäristönäytteet mutta eivät gmo-rehunäytteet. Analyysejä näytteistä valmistui yhteensä Analyysitulosten perusteella 190 yksittäiselle tulokselle annettiin huomautus. Huomautuksen saaneiden analyysitulosten osuus oli siten 1,6 %. Yksittäisen analyysituloksen lisäksi valvonta antoi näytteiden perusteella koko näytteen edustamaa rehuerää koskevia huomautuksia, määräyksiä ja toimenpidekehotuksia. Tavanomaisin syy muusta kuin analyysituloksesta johtuvaan huomautukseen oli, että näytteen edustaman rehun merkinnät olivat puutteelliset tai etiketti puuttui kokonaan. erkinnöistä johtuneita huomautuksia annettiin näytteiden perusteella 88 rehulle. Rehunäytteiden analyysitulosten perusteella annettiin markkinointi- tai maahantuontikielto 40 rehuerälle. ielletyistä rehueristä löytyi salmonellaa (13 rehuerää), hukkakauraa (9 erää), eläviä tuholaisia (3 erää) tai sekä hukkakauraa että eläviä tuholaisia (3 erää). Edellisten lisäksi markkinointikiellot annettiin enterobakteerimäärän perusteella 12 rehuerälle, kokkidiostaattijäämien perusteella 2 rehuerälle sekä rehun sisältämän, EU:ssa hyväksymättömän aineen perusteella yhdelle rehuerälle. Rehujen muuntogeenisyyden valvonnassa tutkittiin 19 rehuerää. otimaisesta valmistuksesta otetuista näytteistä ei todettu lainsäädännön vastaisia rehuja tai EU:ssa hyväksymättömiä muunnoksia. uurimmasta osasta näytteenoton kohteeksi valittuja rehuja todettiin pieniä määriä EU:ssa hyväksyttyä muuntogeenistä soijaa.yhdelle maahantuodulle jyrsijän rehulle annettiin huomautus muuntogeenisyydestä ilmoittavan merkinnän puuttumisesta. Julkaisuaika Heinäkuu 2013 Asiasanat Rehut, rehuvalvonta, analyysitulokset Julkaisusarjan nimi ja numero Eviran julkaisuja 8/2013 ivuja 218 ieli uomi uottamuksellisuus Julkinen Julkaisun kustantaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Taitto IN Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, irastopalveluyksikkö X (pdf) IBN (pdf)

5 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Beskrivning Utgivare ivsmedelssäkerhetsverket Evira Publikationens titel Foderkontrollens analysresultat 2012 Författare Resumé Evira, Enheten för foder- och gödselkontroll, Fodersektionen Enligt gällande lagstiftning om foder ska ivsmedelssäkerhetverket Evira offentliggöra de resultat som är väsentliga med tanke på tillsynen. I denna publikation anges analysresultaten för de prov som tagits enligt tillsynsplanen och som blivit färdiga under år Rapporten innehåller också resultaten på övervakningen av genmodifiering i foder. Under året färdigställdes analysresultaten från sammanlagt foderprov. Antalet innehåller fodermiljöprov men inte gm-prov. Totalt blev analyser av foderprov klara. På basis av analysresultaten från proverna av foder gavs anmärkning för 190 enskilda resultat. Andelen analysresultat som föranledde anmärkningen var således 1,6 %. Utöver enskilda analysresultat gav kontrollen anmärkningar, föreskrifter och åtgärdsuppmaningar som gällde hela det foderparti som ett prov representerade. Den vanligaste orsaken till en anmärkning med anledning av något annat än analysresultatet var att etiketten för den foder som provet representerade var bristfällig eller saknades helt. En anmärkning för etiketten gavs till 88 prover av foder. På basis av analysresult ett marknadsföringsförbud eller importförbud satts mot 40 olika foderpartier. Av de förbundna foderpartierna analyserades salmonella (13 foderpartier), flyghavre (9 partier) eller levande skadedjur (3 partier). Ytterligare, marknadsföringsbuden satts på grund av antalet enterobakterier mot 12 partier, restsubstanser av kokkidiostatika mot 2 partier och mot ett foderparti som innehöll i EU icke godkänt ämne. På övervakningen av genmodifiering i foder analyserades 19 foderpartier. I foderprov som tagits från inhemska tillverkningen konstaterades inte foder stridande mot lagstiftningen eller i EU icke godkända varianter. I största delen av de foder som hade valts till provtagningen konstaterades små mängder genmodifierad soja som är godkänd i EU. En anmärkning gavs för ett importerat foder för gnagare som saknades märkningen om genetiskt modifiering. Utgivningsdatum Juli 2013 Referensord Foder, foderkontroll, analysresultat Publikationsseriens namn och nummer Eviras publikationer 8/2013 Antal sidor 218 pråk Finska onfidentialitet Offentlig handling Förläggare ivsmedelssäkerhetsverket Evira ayout IN IBN ivsmedelssäkerhetsverket Evira, Enheten för ämbetsverkstjänster X (pdf) (pdf)

6 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Description Publisher Finnish Food afety Authority Evira Title Analysis results of feed control 2012 Authors Abstract Evira, Feed and Fertilizer Control, Feed ection According to feed legislation the Finnish Food afety Authority Evira is obliged to publish the essential results of feed control. This publication covers analysis results of the year In addtion the results of monitoring genetic modification in feeds are given. The analysis results of total feed samples were obtained. The number of samples includes production environmental samples but not samples for monitoring genetic modification in feeds. The total number of analysis results for feed samples was Of the total number of analysis results for feed samples 190 (i.e. 1,6 %) led to annotations. In addition to single analysis results that led to annotations, Evira s Feed ection gave annotations, orders and requests to take action also concerning samples. The most usual reason for an annotation to a sample was an insufficient or a missing label. Due to these reasons annotations were given to 88 feed samples. A prohibition order for marketing or import were given to 40 feed batches based on analysis results. The reason for the prohibition was salmonella in 13 cases, wild oats in 9 cases or live pests in 3 cases. In addition, 12 prohibition orders were given due to the number of enterobacteria and two due to residues of coccidiostats in feed. One prohibition order was given to a feed batch which contained material not accepted in EU. On the whole, 19 feedbatches were analysed when monitoring genetic modification in feeds. Non-compliant feeds or in the EU non-approved modifications were not found from the samples which were taken from domestic feed production. onitoring results showed that there were in most cases small amounts of genetically modified G-soya in the feeds which were chosen for sampling. One annotation was given to an imported rodent feed which missed labelling of genetically modified organisms. Publication date July 2013 eywords Feed, feed control, analysis results Name and number of publication Evira publications 8/2013 Pages 218 anguage Finnish Confidentiality Public Publisher Finnish Food afety Authority Evira ayout IN IBN Finnish Food afety Authority Evira, In-house ervices X (pdf) (pdf)

7 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 isällysluettelo i. Taulukkoluettelo... 8 ii. uvioluettelo JOHDANTO Raportin sisältö Analysointiperiaatteista ja analyysitulosten ilmoittamisesta Rehuja koskevat säädökset REHUJEN AATUAATIUITA allitut poikkeamat rehuaineiden ja rehuseosten merkitystä koostumuksesta Haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden suurimmat sallitut pitoisuudet rehuissa REHUNÄYTTEIDEN ÄÄRÄ IEETYT AITU- JA TUONTIERÄT ANAYYITUOET Analyysitulosraportit Yhteenveto tuotevalvonnan analyysituloksista Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Tulokset ja toimenpiteet uomeen tuodut muuntogeeniset rehut vuonna Analyysitulosraportit Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut uut tuotteet Rehuympäristönäytteet Rehujen muuntogeenisyyden valvontanäytteet AAOEIET UETTEOT ANAYOIDUITA REHUITA

8 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Innehållsförteckning i. Förteckning över tabeller... 8 ii. Förteckning över figurer INEDNING Rapportens innehåll Om analysprinciper och förklarande av analysresultat Författningar som gäller foder AITETRA FÖR FODER Tillåtna toleranser för märkning av foderråvaror och foderblandningar Högsta tillåtna halter av skadliga ämnen, produkter och organismer i foder ANTA FODERPRO FÖRDJUDNA TIERNING- OCH IPORTPARTIER ANAYREUTATEN Analysresultatrapporter ammandrag av produktkontrollens analysresultater Övervakningen av genmodifiering i foder Resultat och åtgärder Import av genmodifierade foder till Finland år Analysresultatrapporter Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Helfoder, kompletteringsfoder, foder för särskilda näringsbehov och läkemedelsfoder Övriga produkter Fodermiljöprov ontrollprov på genmodifiering i foder AFABETIA FÖRTECNINGAR ÖER ANAYERADE FODER

9 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 i. Taulukkoluettelo almistuneiden valvontanäytteiden kokonaismäärät kalenterivuosina Antalet färdiga kontrollprov under kalenderåren Tuonnin näytteiden (EU- ja 3. maatuonti) perusteella rehuille annetut kiellot På grund av importprov (EG- och 3. landimport) förbuden satts mot foder otimaisen valmistuksen näytteiden perusteella rehuille annetut kiellot På grund av prov från inhemska tillverkningen förbuden satts mot foder arkkinavalvontanäytteiden perusteella rehuille annetut kiellot På grund av marknadkontrollprov förbuden satts mot foder Toimenpidekoodit (rehut) Åtgärdkoder (foder) Yhteenveto rehuja koskeneista kieltopäätöksistä vuonna Näytteiden perusteella annetut kiellot. ammandrag av beslut om förbud mot foder Förbuden som givits på grund av proven. uettelo rehujen analyysitulosraporteista Förteckningen över analysresultatrapporter av foder och gödselfabrikat Yhteenveto raportoiduista rehunäytteiden analyyseistä vuosina 2012 ja 2011 ammandrag av rapporterade foderprovanalyser år 2012 och 2011 Toimijalle annettuun huomautukseen, määräykseen, toimenpidekehotukseen tai kieltoon johtaneiden valvontatapahtumien (näyte-erien) lukumäärä ja osuus kaikista valvontatapahtumista (näyte-eristä) ja vuosina Antalet övervakningshändelser (provpartier) som fått anmärkningen, föreskriften, åtgärdsuppmaningen eller förbudet och deras andel av alla övervakningshändelser (provpartier) under tidsperioden och år erkintähuomautukset ajanjaksolla ja vuosina Antalet anmärkningar på grund av uppteckningar under tidsperioden och år Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset: almonella-analyysit Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar: almonellaanalyser Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilt näringsbehov och läkemedelsfoder Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut: almonella-analyysit Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilt näringsbehov och läkemedelsfoder: almonellaanalyser uut tuotteet (puruluut, yms.) Övriga produkter (tuggben och annat sådant) 8

10 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 ii. uvioluettelo Rehunäytteiden lukumäärä valvontalinjoittain ja valmistetyypeittäin Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. Antalet foderprov enligt övervakningslinjer och fabriktyper Antalet innehåller inte prov som anknyter till övervakningen av genmodifiering i foder almistuneiden rehunäytteiden lukumäärät vuosina Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. Antalet foderprov år Antalet innehåller inte prov som anknyter till övervakningen av genmodifiering i foder Analyysien määrä (kpl) ja huomautettujen analyysien osuus (%) vuosina Antalet analyser (st) och andel av de analyser som fått anmärkningen (%) år Eri rehuaineryhmien, rehun lisäaineiden ja esiseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 844. Andelar av olika foderråvaragrupper, fodertillsatser och förblandningar av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 844. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella rehuaineista, rehun lisäaineista ja esiseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 844. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser 844. Eri tuotantoeläinrehuseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 361. Andelar av olika foderblandningar för produktionsdjur av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 361. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella tuotantoeläinten rehuseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 361. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foderblandningar för produktionsdjur, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser 361. Eri lemmikkieläimille ja luonnoneläimille tarkoitettujen rehujen osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 93. Andelar av olika foder för sällskapsdjur och vilda djur av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 93. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella lemmikkieläimille ja luonnoneläimilletarkoitetuista rehuista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 93. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foder för för sällskapsdjur och vilda djur, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser uuntogeenisen soijan osuus soijan koko tuonnista vuosina Genmodifierad sojas andel av hela sojaimport år

11 Rehuvalvonnan analyysitulokset JOHDANTO aa- ja metsätalousministeriön () rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä antaman asetuksen (11/2009) mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran on julkaistava valvonnan kannalta olennaiset tulokset toimijakohtaisesti. Tässä julkaisussa esitetään niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen rehunäytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksona Tietojärjestelmän 1 vaihtumisesta johtuen vuoden 2012 aikana valmistuneiden näytteiden analyysitulokset julkaistaan yhtenä raporttina. uodesta 2003 lähtien valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu puolivuosittain. uosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. uoteen 2000 saakka tulokset julkaistiin neljännesvuosiraportteina. uoden 2003 ja sitä uudemmat raportit on julkaistu myös Eviran kotisivuilla (www.evira.fi ). 1.1 Raportin sisältö Rehunäytteiden analyysitulokset ovat julkaisussa seuraavina raporttikokonaisuuksina: (1) rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset, (2) täysrehut, täydennysrehut, erikoisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut sekä (3) muut tuotteet. Omina ryhminään raportissa ovat rehuympäristönäytteet ja rehujen muuntogeenisyyden valvontanäytteet. Julkaisun lopussa ovat aakkoselliset luettelot analysoiduista rehuista. 1.2 Analysointiperiaatteista ja analyysitulosten ilmoittamisesta Evira laatii vuosittain valtakunnallisen rehujen valvontasuunnitelman. alvontasuunnitelma on riskiperusteinen ja siinä määritellään tarkastukset, niiden tiheys ja kohdentaminen. Rehujen viranomaisnäytteet ottavat EY-keskustarkastajat 2 ja Eviran valtuuttamat tarkastajat rehujaoston laatimien näytteenotto-ohjelmien mukaisesti. Tarkastajat toimittavat näytteet laboratorioon. Analysoinnin jälkeen säilytyksen kestävä tai uudelleen analysoitavissa oleva näyte säilytetään vähintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen näyte hävitetään. Pilaantuvat näytteet hävitetään heti analysoinnin jälkeen. aboratorioon toimitetut näytteet analysoidaan käyttäen virallisia analyysimenetelmiä. emialliset analyysit tehdään pääsääntöisesti kahtena rinnakkaisena määrityksenä. Näytteiden analysoinnin laadunvarmistus tapahtuu analyysikohtaisesti perustuen sekä sisäiseen että ulkoiseen laadunvarmistukseen. emiallisille, akkreditoiduille analyysituloksille annetaan myös epävarmuusarvio, jonka mukaan analyysitulos on 95 %:n todennäköisyydellä annetulla tulosvälillä. Annettu epävarmuusarvio ei sisällä näytteenotosta aiheutuvaa epävarmuutta. Epävarmuusarviot eivät sisälly tämän julkaisun analyysitulosraportteihin. Analyysituloksen ilmoitustarkkuudessa huomioidaan analyysimenetelmän epävarmuus, matriisin vaikutus sekä lainsäädännön vaatimukset. 1 Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikkö siirtyi vuoden 2011 aikana käyttämään uutta laboratorion ja valvonnan yhteistä tietojärjestelmää, EOa, joka korvasi aikaisemman tietojärjestelmän 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 10

12 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Analyysituloksen ilmoitustarkkuudessa huomioidaan analyysimenetelmän epävarmuus, matriisin vaikutus sekä lainsäädännön vaatimukset. valitatiivisilla eli laadullisilla menetelmillä saatu analyysitulos ilmoitetaan joko Ei todettu tai Todettu sekä mahdollinen lisätarkennus. ikroskooppisten analyysien tulosten ilmoittamisessa käytetään lisäksi ilmoitus-tapaa Ei huom. ja Huomautus sekä lisätarkennus sen mukaan ylittyykö haitallisen ainesosan suurin sallittu pitoisuus. vantitatiivisilla eli määrällisillä menetelmillä saadun analyysituloksen yhteydessä käytetyt ilmoitustavat merkitsevät seuraavaa: Tulos ilmoitettu: Tuloksen merkitys: Ei todettu analyysitulos alle toteamisrajan < a [yksikkö] rehun orgaaniset lisäaineet (esim. kokkidiostaatit ja kasvunedisteet) ja haitalliset orgaaniset aineet (esim. aflatoksiini): tulos on alle määritysrajan (a), mutta yli toteamisrajan haitalliset metallit: tulos on alle valvonnan kanssa sovitun/valvonnan määrittelemän rajan mikrobiologinen menetelmä: tulos on alle määritysrajan (a) Rehunäytteiden analyysituloksia verrataan näytteen mukana tuotteesta saatuun etikettiin. ikäli näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut analyysitulos on raportissa esitetty lihavoituna. ikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen merkinnät ovat puutteelliset tai etiketti puuttuu kokonaan. Raportin luvussa 4 on esitetty näytteiden analysointitulosten perusteella kielletyt valmistus- ja tuontierät. 11

13 Rehuvalvonnan analyysitulokset Rehuja koskevat säädökset uutoksia lainsäädännössä: aa- ja metsätalousministeriön asetus 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta tuli voimaan Asetus korvasi aikaisemman asetuksen 712/2008 ja samalla sillä kumottiin maa- ja metsätalousministeriön antamat päätökset rehuaineista (40/1999) ja rehuseoksista (41/1999) sekä asetuksen haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa (11/2010). Uusi asetus sisältää säädöksiä koskien toiminnanharjoittajien laadunvarmistusta sekä rehujen näytteenottoa tuonnin yhteydessä salmonellabakteerin tutkimiseksi. Rehujen sisämarkkinatuonnissa siirryttiin viranomaisen eräkohtaisesta valvonnasta toimijoiden omaan laadunvarmistukseen. Näytteenottoa koskevat muutokset tulivat voimaan vuoden 2013 alussa ja kuumennuskäsittely viimeistään kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. isäksi asetuksessa säädetään alkaen sovellettuun ns. dioksiinimonitorointiasetukseen (EU/225/2012) liittyvästä toimijoiden hyväksymisestä. :n asetuksella 585/2012 muutettiin maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun asetuksen (665/2010) pykäliä 1-3 ja liitettä sekä lisättiin asetukseen uusi 7 a pykälä, joka koskee ternimaidon käyttöä eläinten ruokinnassa. Asetusmuutos tuli voimaan Joulukuun 2012 alussa voimaan tulleella :n asetuksella 631/2012 muutettiin eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun asetuksen (1193/2011) liitteitä 2 ja 3. Ajanjaksolla voimassa olleet säädökset: ansalliset säädökset oimaantulo Rehulaki 86/ uutokset: aki rehulain 13 :n muuttamisesta 790/2009 aki rehulain 23 :n muuttamisesta 1508/2009 aki rehulain muuttamisesta 34/ p rehuaineista 40/ uutokset: p 164/ a 4/ a 8/ a 19/ a 57/ umottu :n asetuk sella 548/

14 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): ansalliset säädökset oimaantulo p rehuseoksista 41/ uutokset: p 162/ a 64/ a 5/ a 18/ a 48/ a 91/ a 33/ a 41/ umottu :n asetuk sella 548/ a haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 11/2010 umottu :n asetuk sella 548/ a rehun lisäaineista 43/ a rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/ a rehualan toiminnanharjoittamisesta 712/2008 umottu :n asetuk sella 548/ a rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/ a erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 4/ ääkerehuasetus 10/EEO/ a eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla 1002/ :n asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 1193/ uutokset: a 631/ a maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa 665/ uutokset: a 585/ aki hukkakauran torjunnasta 185/

15 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: Yleinen elintarvikeasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä oimaantulo (oveltaminen alk.) Rehujen markkinoille saattaminen ja käyttö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta ( ) omission asetus (EU) N:o 575/2011, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, rehuaineluettelosta omission asetus (EU) N:o 454/2010, annettu 26 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisista siirtymätoimenpiteistä rehun pakkausmerkintöjä koskevien säännösten osalta omission asetus (EU) N:o 568/2010, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta saattaa markkinoille tai käyttää eläinten ruokinnassa n-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista saatavia valkuaistuotteita ( ) omission asetus (EU) N:o 939/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen I muuttamisesta 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen rehuaineiden tai rehuseosten koostumusmerkinnöissä sallittujen poikkeamien osalta ( ) Rehuhygienia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12. päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista omission asetus (EY) N:o 141/2007, annettu 14 päivänä helmikuuta 2007, "kokkidiostaatit ja histomonostaatit" -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti ( ) ( ) 14

16 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: omission asetus (EU) N:o 225/2012, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita, sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitutkimuksia koskevista erityisvaatimuksista oimaantulo (oveltaminen alk.) ( ) Rehun lisäaineet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista ( ) omission asetus (EY) N:o 386/2009, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi omission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa omission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,tiettyjen funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta alvonta ja tuonti Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta ( ) ) omission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten ( ) omission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa ) Asetuksen 27 ja 28 artiklaa sovelletaan alkaen 15

17 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: omission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta oimaantulo (oveltaminen alk.) ( ) omission asetus (EU) N:o 212/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta ( ) Haitalliset aineet ja tuotteet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa. omission asetus (EU) N:o 574/2011, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitriitin, melamiinin ja Ambrosia spp:n enimmäispitoisuuksista ja tiettyjen kokkidiostaattien ja histomonostaattien siirtymisestä sekä liitteiden I ja II konsolidoinnista ( , osin ) omission asetus (EU) N:o 277/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien enimmäispitoisuuksista ja toimintarajoista omission asetus (EU) N:o 744/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, fluorin, lyijyn, elohopean, endosulfaanin, dioksiinien, Ambrosia spp:n, diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n enimmäispitoisuuksista sekä dioksiinien toimintarajoista Ambrosia spp:n, diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n enimmäispitoisuuksista sekä dioksiinien toimintarajoista uuntogeeniset rehut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista ( ) 16

18 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: oimaantulo (oveltaminen alk.) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta omission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille omission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset. omission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa ( ) ( ) TE-asetukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 7 artikla: Eläinten ruokintaa koskevat kiellot ( ) omission asetus (EY) N:o 1234/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, I ja XI ja (EY) N:o 1236/2001 muuttamisesta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläinten ruokkimisen osalta: iite I Eläinten ruokinta omission asetus (EY) N:o 1292/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeen I muuttamisesta eläinten ruokinnan osalta ( ) 17

19 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: omission asetus (EY) N:o 1428/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen II muuttamisesta omission asetus (EY) N:o 956/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen I muuttamisesta oimaantulo (oveltaminen alk.) ( ) Eläimistä saatavat sivutuotteet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) omission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla omission asetus (EU) N:o 749/2011, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta omission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1097/2012, annettu 23 päivänä marraskuuta 2012, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähettämisestä jäsenvaltioiden välillä ( ) ( )

20 Rehuvalvonnan analyysitulokset REHUJEN AATUAATIUITA 2.1 allitut poikkeamat rehuaineiden ja rehuseosten merkitystä koostumuksesta Rehuaineeseen tai rehuseokseen merkittyjen koostumusarvojen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisessa virallisessa valvonnassa määritettyjen arvojen väliset sallitut poikkeamat luetellaan asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä I. oimassa oleva liite I on annettu asetuksella (EU) N:o 939/2010: 19

21 Rehuvalvonnan analyysitulokset Haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden suurimmat sallitut pitoisuudet rehuissa aa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 11/2010 säädettiin haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa. Asetus kumottiin voimaan tulleella :n asetuksella 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta. Eläinperäisten rehujen hygieniavaatimuksista säädetään sivutuoteasetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja torjunta-ainejäämien suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/

22 Rehuvalvonnan analyysitulokset REHUNÄYTTEIDEN ÄÄRÄ Eviran laboratorio- ja valvontatoimintojen näytetietojärjestelmään kirjattuja näytteitä, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aika, oli rehujen valvontaan liittyen yhteensä kpl. uvussa eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät rehunäytteet. uviossa 3.1. rehujen näytemäärät on esitetty jaoteltuna sekä valvontalinjan että valmistetyypin mukaisesti. alenterivuosittaiset valmistuneiden näytteiden kokonaismäärät on esitetty taulukossa 3.1. Näytteet valvontalinjoittain: otimainen valmistus aahantuonti arkkinavalvonta isämarkkinakauppa Tilavalvonta Näytteet rehuryhmittäin: asviper. rehuaineet 262 Eläinper. rehuaineet uut rehuaineet Rehun lisäaineet Esiseokset Rehuseokset Rehuympäristönäytteet uvio 3.1. Rehunäytteiden lukumäärä valvontalinjoittain ja rehutyypeittäin Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. 21

23 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Taulukko 3.1. almistuneiden valvontanäytteiden kokonaismäärät 1) kalenterivuosina , kpl Rehunäytteet yhteensä muutos edellisestä vuodesta, % -11,9 17,8-13,0-8,2-4,8 alvontalinjoittain: ) muutos edellisestä vuodesta, % -11,9 17,8-14,2-8,3 markkinavalvonta sisämarkkinakaupan valvonta kotimaisen valmistuksen valvonta 2) maahantuontivalvonta tilavalvonta Rehutyypeittäin: ) kasviperäiset rehuaineet eläinperäiset rehuaineet kivennäisrehuaineet 8 muut rehuaineet rehun lisäaineet 25 esiseokset 12 rehuseokset tuotantoeläimille 730 lemmikkieläimille 186 luonnon eläimille 20 kivennäisrehuaineet ja -seokset rehun lisäaineet ja lisäainevalmisteet Rehuympäristönäytteet: ) okonaismääriin eivät sisälly gmo-valvontaan liittyvien näytteiden määrät. Rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät analyysitulokset raportoidaan muista valvontanäytteistä poiketen näytteenottovuosittain (kts. luku 5.3). 2) Ei sisällä valmistuksen valvonnan rehuympäristönäytteitä 3) Näytemäärään sisältyy Rehuraisio Oy:n Raision tehtaan salmonellalöydökseen liittyviä näytteitä kpl. alvontatyypeittäin näytteet sisältyvät markkinavalvontanäytteisiin (1 020 kpl) ja valmistuksen valvontanäytteisiin (194 kpl). Rehutyypeittäin näytteet sisältyvät rehuseoksiin (1 199 näytettä) ja kasviperäisiin rehuaineisiin (15 näytettä) uvio 3.2. almistuneiden rehunäytteiden lukumäärät vuosina Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. 22

24 Rehuvalvonnan analyysitulokset IEETYT AITU- JA TUONTIERÄT Evira voi kieltää rehun tuotannon, valmistuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen, käytön, kuljetuksen, varastoinnin, sisämarkkinakaupan, maahantuonnin sekä maastaviennin rehulain 86/ mukaisesti. ielto voidaan määrätä, jos epäkohdasta voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, jos epäkohta jatkuu tai toistuu tai jos se aiheutetaan tahallisesti. ain mukaan kielto on määrättävä määräaikaisena, jos kiellon perusteena oleva epäkohta on mahdollista poistaa ja kielto on peruutettava, mikäli kiellon perusteena oleva epäkohta on poistettu tai epäkohdalla ei ole enää kiellon määräämisen kannalta merkitystä. Rehuja koskevat, ajanjaksolla annetut kieltopäätökset on esitetty taulukoissa Näytteiden edustamat kiellon saaneet tuotteet on taulukoissa ryhmitelty kiellon perusteen mukaisesti. alvonnan kielletyille tuotteille antama toimenpidemääräys on esitetty toimenpidekoodina. Toimenpidekoodien sisältö on selitetty taulukossa 4.4. Taulukossa 4.5 on yhteenveto vuoden 2012 aikana hyväksytyille valvontatapahtumille annetuista kielloista. Taulukko 4.1. Tuonnin näytteiden (EU- ja 3. maatuonti) perusteella rehuille annetut kiellot almistaja/maahantuoja Alkuperä- Tuontipvm. ielletty alvonta- Tutkittuja Toimen- Tuote maa määrä tapahtuman näytteitä pidetn tunnus kielletyssä koodi 1) erässä Näytteet, joissa todettu salmonellaa DG AmbA Axelborg oijarouhe Tanska ET PHR00144 oijarouhe Tanska ET PHR00144 antmännen Agroetanol ehnärankkirehu Ruotsi ET PHR00146 AD International arl oijarouhe aksa ET PHR00144 Rypsirouhe aksa ET PHR00144 Cargill N.. Rypsirouhe Belgia ET PHR00144 TripleNine Fish Protein A.m.b.a. alajauho 2) Tanska ET PHR00144 canmills Rypsirouhe enäjä ET PHR00147 Rypsirouhe enäjä ET PHR00147 AD Hamburg oijarouhe, GO aksa ET PHR00144 olino Oleificio anzoni rl uomu rapsipuriste Italia ET PHR00145 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa aikenkarvaiset Oy Auringonkukansiemenet Bulgaria ET PHR ) ts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 2) almonella todettu toimijan laadunvarmistuksessa 23

25 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Taulukko 4.2. otimaisen valmistuksen näytteiden perusteella rehuille annetut kiellot almistaja Näytteenotto- ielletty alvonta- Tutkittuja Toimen Tuote pvm. määrä tn tapahtuman tunnus näytteitä kielletyssä erässä pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu enterobakteereita enemmän kuin lainsäädäntö sallii ennelpakaste Oy ika-nauta jauheliha ,0 ET PHR00144 ian pistoliha ,4 ET PHR00144 ihaseos eläimille ,3 ET PHR00144 Jauhelihaa eläimille, pakaste ,5 ET PHR00144 Jauhettu sianliha eläimille ,3 ET PHR00144 Naudan jauheliha ,3 ET PHR00144 Jauhettu naudanmaha ,8 ET PHR00144 Näytteet, joissa todettu eläviä tuholaisia Oskutuote Oy Osku Jyrsijän ravintoseos ,0 ET PHR00149 Näytteet, joissa todettu kokkidiostaattijäämiä tai sallitun määrän ylittäviä pitoisuuksia atarehu Oy ata-ilja-loppukiri rae ET PHR00149 Hankkija-aatalous Oy, einäjoen tehdas Iso-Punaheltta 4 ilja rae ET PHR00145, PHR ) ts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 24

26 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Taulukko 4.3. arkkinavalvontanäytteiden perusteella rehuille annetut kiellot almistaja/maahantuoja Näytteenotto- alvonta- Tutkittuja Toimen Tuote pvm. tapahtuman tunnus näytteitä kielletyssä erässä pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Prima Pet Premium Oy HauHau Champion sonninsuti, 4 x 125 g ET PHR00144 aikenkarvaiset Oy ampaankorva ET PHR00144 Näytteet, joissa todettu enterobakteereita enemmän kuin lainsäädäntö sallii itlax-tuotteet Oy uivaliha ET PHR00145 uivaliha ET PHR00145 uivaliha ET PHR00145 Best Friend Group Oy Racinel solmuluu 12 cm ET PHR00144 Delivet Oy Petbit, kuivattu kuore ET PHR00145 Näytteet, joissa todettu eläviä tuholaisia Boström Göran Havre för fåglar ET PHR00144 Inex Partners Oy, Tuotekehitys/laadunvarmistus Rainbow Ulkolintujen siemenseos ET PHR00144 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa Prima Pet Premium Oy Freddy siementanko jyrsijöille, trooppinen hedelmä, 130 g ET PHR00145 aikenkarvaiset Oy Auringonkukansiemen Ulkolinnuille, 25 kg ET PHR00144 chetelig Oy Ab Auringonkukansiemeniä innuille ET PHR00144 Berner Osakeyhtiö, Agentuuriosasto Auringonkukansiemen, linnuille ET PHR00144 candic Trading House Oy td Auringonkukansiemeniä ulkolinnuille, 10 kg ET PHR00144 Auringonkukansiemeniä Ulkolinnuille ET PHR00145 Tammer-Tukku Oy Tintti iemenseos Ulkolinnuille, 3 kg ET PHR00144 Best Friend Group Oy Nature for all seasons high energy seed mix, 2,25 kg ET PHR00144 Näytteet, joiden edustama rehu sisältää EU:ssa hyväksymätöntä lisäainetta elj.wahlsten Farnam Redglo - täydennysrehu hevosille ET PHR ) ts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 25

27 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Taulukko 4.4. Toimenpidekoodit (rehut) oodi Toimenpide PHR00144 PHR00145 PHR00146 PHR00147 PHR00149 PHR03208 Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ /näytteiden edustaman erän markkinoille saattamisen rehuna. ielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Evira kieltää rehulain (86/2008) : n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman tuotteen markkinoille saattamisen rehuna. Evira on kieltänyt näytteen edustaman erän markkinoille saattamisen toimijan laadunvarmistusnäytteestä löytyneen salmonellan vuoksi (R86/2008 :n 6 ja 41). ielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman rehun maahantuonnin. ielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Evira asettaa rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen / näytteiden edustaman rehuerän kieltoon ja takaisinvetoon. Rehualan toimijalta edellytetään kirjallista selvitystä ja välittömiä korjaavia toimenpiteitä kokkidiostaattien / histomonostaattien jäämien saamiseksi hallintaan rehun valmistuksessa. Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman erän käytön rehuna. Taulukko 4.5. Yhteenveto rehuja koskeneista kieltopäätöksistä vuonna Näytteiden perusteella annetut kiellot 1). alvonta Tutkittuja näyte-eriä kpl ieltopäätöksen saaneet näyte-erät kpl osuus näyte-eristä, % aahantuonnin valvonta (EU- ja 3.maatuonti) ,0 rehuaineet ,1 rehuseokset 1 otimaisen valmistuksen valvonta ,1 rehuaineet ,9 rehuseokset ,7 arkkinavalvonta ,6 rehuaineet ,5 rehuseokset ,4 Tilavalvonta 242 rehuaineet 114 rehuseokset 128 Rehut yhteensä ,9 uosi ,5 uosi ,4 uosi ,0 uosi ,8 1) Taulukkoon eivät sisälly rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät näytteet eivätkä rehuympäristönäytteet. 26

28 Rehuvalvonnan analyysitulokset ANAYYITUOET 5.1 Analyysitulosraportit Taulukossa 5.1. on luettelo rehujen valvonnan analyysitulosraporteista. ikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole aikavälillä hyväksytyissä valvontatapahtumissa, kyseinen raportti ei ole mukana tässä julkaisussa. Taulukko 5.1. uettelo rehujen analyysitulosraporteista Raportin nro Rapportens nr 1.001a-c Raportin sisältö Rapportens innehåll Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Haitalliset aineet kadliga ämnen 1.002a-e a-c almonella almonella uut mikro-organismit Övriga mikroorganismer asviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuholaiset egetabiliska orenheter, äkthet och skadedjur alajauhon ja maaeläinperäisen aineksen toteaminen Påvisande av fiskmjöl och beståndsdelar från landlevande djur Pääravintoaineet Huvudnäringämnen Aminohapot Aminosyror okerit, tärkkelys ja hera ocker, stärkelse och vassla Energia-arvot Energivärden ivennäisaineet ineralämnen Hivenaineet pårämnen A-, E- ja D-vitamiinit itamin A, E och D B- ja C-vitamiinit itamin B och C okkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet sekä lääkeaineet occidiostatika, antibiotika och andra medicinskt verksamma substancer samt läkemedel uut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HClliukenematon tuhka) Övriga analyser (olöslig rest, flyktiga kvävehaltiga baser (TN), fria fettsyror, peroxidtal och aska, olöslig i saltsyra) uut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Övriga analyser (myrsura, mjölksurabakterier, ättiksyra, propionsyra) Taulukko 5.1. Jatkuu 27

29 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Taulukko 5.1. jatkuu Raportin nro Rapportens nr 2.001a-c Raportin sisältö Rapportens innehåll Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilda näringsbehov och foderläkemedel Haitalliset aineet kadliga ämnen 2.002a-e a-c almonella almonella uut mikro-organismit Övriga mikroorganismer asviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuholaiset egetabiliska orenheter, äkthet och skadedjur alajauhon ja maaeläinperäisen aineksen toteaminen Påvisande av fiskmjöl och beståndsdelar från landlevande djur Pääravintoaineet Huvudnäringämnen Aminohapot Aminosyror okerit, tärkkelys ja hera ocker, stärkelse och vassla Energia-arvot Energivärden ivennäisaineet ineralämnen Hivenaineet pårämnen A-, E- ja D-vitamiinit itamin A, E och D B- ja C-vitamiinit itamin B och C okkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet sekä lääkeaineet occidiostatika, antibiotika och andra medicinskt verksamma substancer samt läkemedel uut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HClliukenematon tuhka) Övriga analyser (olöslig rest, flyktiga kvävehaltiga baser (TN), fria fettsyror, peroxidtal och aska, olöslig i saltsyra) uut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Övriga analyser (myrsura, mjölksurabakterier, ättiksyra, propionsyra) uut tuotteet (puruluut, yms.) Övriga produkter (tuggben, o.s.v.) almonella almonella uut mikro-organismit Övriga mikroorganismer Rehuympäristönäytteet Fodermiljöprover almonella almonella Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Tillsyn av genmodifiering i foder uuntogeeninen aines Genestiskt modifierat material 28

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Dnro 5711/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.7.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Lisätiedot

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 11/2012 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehuvalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4364/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2015 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Eviran julkaisuja 6/2011 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 Eviran julkaisuja 5/2009 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 1 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009 Eviran julkaisuja 10/2009 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehu- ja

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007 Eviran julkaisuja 5/2008 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 5/2008 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2/2007 Helsinki 2008

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Eviran julkaisuja 26/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 26/2007 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2007 Helsinki

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 12/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Helsinki 2007 3 Kuvailulehti Julkaisija

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011 34/2011 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 Eviran julkaisuja 11/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehu- ja

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Eviran julkaisuja 17/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran raportti Hyväksymispäivä 16.5.2017 Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö, rehujaosto Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1 Rehut 1 Rehut Yleistä Rehulainsäädännöllä varmistetaan eläinten terveyden ja niistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi rehujen laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä sekä rehuista annettavien

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008 Eviran julkaisuja 9/2008 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 9/2008 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2008 Helsinki 2008

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006 Eviran julkaisuja 14/2006 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006 rehu_ja_lannoitevalvonta06syksypaino.indd 1 9.1.2007 10:56:35 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 9/2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Lannoitevalmistevalvonnan

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö 23.11.2006 Jakelu ja myynti: Evira Informaatio- ja virastopalvelut Mustialankatu

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto 29.3.2006 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, 01301 Vantaa Puhelin

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella ETT Seminaari, Evira Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Ruokaosasto Formaldehydi 1/4

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014 502/2014 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 30.4.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen Vastuuhenkilö Tarja Root Sivu/sivut 1 / 1 Valvonnan tavoite Valvonnan kohteet Tarkastuskohteet Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa markkinoille saatettujen rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008 N:o 86 SISÄLLYS N:o Sivu 86 Rehulaki... 249 N:o 86 Rehulaki Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2010 KOM(2010)176 lopullinen 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04 Pvm Dnro 23.6.2004 2917/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulain (396/1998) 26 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1 Johdanto Lemmikkieläinten raakaruokinta eläinperäisillä aineksilla ja sitä kautta raakoja lemmikkieläinten rehuja valmistavien yritysten määrä sekä em. rehujen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA Sivu/sivut 1 / 9 VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA 1 Salmonellan tutkiminen erityisen riskialttiiden rehujen tuontieristä virallisena valvontana Rehujen maahantuonnin yhteydessä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot