5/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus"

Transkriptio

1 5/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 Momentti 5/2011 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki hovioikeuslain muuttamisesta, laki hallintooikeuslain muuttamisesta, laki avioliittolain 17a :n muuttamisesta ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 :n muuttamisesta ( /2011) HE 278/2010 vp LaVM 41/2010 vp Lait tulevat voimaan Tuomioistuinharjoittelijoiden toimivaltaa laajennetaan ja sitä koskevia säännöksiä selkiytetään. Tuomioistuinharjoittelua suorittavan henkilön virkanimike on käräjänotaari. Lisäksi toimivalta käräjänotaarin nimittämiseen siirretään hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannille. Tuomioistuinharjoittelu laajennetaan hovi- ja hallintooikeuksiin. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki hovioikeuslain 8 :n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 :n muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain muuttamisesta ( /2011) HE 280/2010 vp LaVM 38/2010 vp Lait tulivat voimaan Enintään vuoden määräajaksi tuomarin nimittää hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa ja markkinaoikeudessa täysistunnon tai vastaavan monijäsenisen toimielimen asemasta asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomari. Päällikkötuomari nimittää myös esittelijät. Käräjäoikeuslakiin ja hallinto-oikeuslakiin otetaan säännökset käräjäoikeuden osaston puheenjohtajan ja hallinto-oikeuden jaoston puheenjohtajan tehtävään määräämisestä. Lisäksi tehdään eräitä tuomioistuinten kokoonpanoa koskevia muutoksia. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki löytötavaralain 22 ja 24 :n muuttamisesta ( /2011) HE 104/2010 vp HaVM 39/2010 vp Lait tulevat voimaan Ulkomaalaislakiin, ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ja löytötavaralakiin tehdään biometristen tunnisteiden käyttöönotosta oleskeluluvissa edellyttämät muutokset. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Ulkomaalaislaissa säädetään myös biometristen tunnisteiden tietoturvasta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisätään säännökset sormenjälkien tallettamisesta tietokantaan sekä tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Oleskeluluvan hakijan sormenjäljet talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta ( /2011) HE 246/2010 vp HaVM 34/2010 vp Lait tulevat voimaan Julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta huolehtii valtiovarainministeriö. Yhteentoimivuuteen pyritään ottamalla käyttöön yhtenäiset julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaamisjärjestelmät, yhteentoimivuuden edellyttämät kuvaukset ja määritykset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon yhteiset palvelut sekä yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeelliset muut toimenpiteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että laista poistetaan valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten tietojärjestelmien yhteensopivuutta koskevat velvoitteet sekä velvoitteet osallistua yhteiseen asiakaspalvelujärjestelmään. Kaivoslaki, laki ydinenergialain muuttamisesta, laki maastoliikennelain 4 :n muuttamisesta, laki säteilylain 3 ja 5 :n muuttamisesta, laki erämaalain 6 :n muuttamisesta, laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 :n muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 53 :n muuttamisesta, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 273/2009 vp SuVM 2/2010 vp Lait tulevat voimaan Kaivoslaki turvaa kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytykset yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Laki turvaa myös kuntien vaikuttamismahdollisuudet, varmistaa asianosaisten oikeusturvan toteutumisen sekä ottaa huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallistumista koskevat vaatimukset. Lupaharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Lupa käyttää toiselle kuuluvaa aluetta kaivostoi- 2

3 mintaan edellyttää kaivoshankkeen täyttävän yleisen tarpeen vaatimuksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii laissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta (620/2011) HE 1/2011 vp TyVM 1/2011 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu direktiivi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia muutetaan siten, että siihen otetaan direktiivin edellyttämät säännökset kansainvälisestä konserniyhteistoiminnasta Euroopan talousalueella. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, laki asianajajista annetun lain muuttamisesta, laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 :n muuttamisesta, laki oikeusapulain 8 :n muuttamisesta, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 :n muuttamisesta, laki vankeuslain 12 luvun 4 :n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 :n muuttamisesta ja laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 6luvun 4 :n muuttamisesta ( /2011) HE 318/2010 vp LaVM 40/2010 vp Lait tulevat voimaan Muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille perustetaan uusi lupajärjestelmä. Luvat myöntää perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävässään, samoin kuin tuomioistuimen määräykseen tai avustajanmääräykseen perustuvassa tehtävässä, velvollinen noudattamaan asiallisesti samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on mainituissa tehtävissään oikeuskanslerin, Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Lisäksi lupajärjestelmä ulotetaan myös lastensuojeluasioihin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ylimääräisessä muutoksenhaussa korkeimmassa oikeudessa otetaan käyttöön avustajapakko. Laki rikoslain 2 luvun 13 :n muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 :n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 :n muuttamisesta, laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta, laki vankeuslain muuttamisesta, Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 :n muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2011) HE 279/2010 vp LaVM 35/2010 vp Lait tulevat voimaan Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin vapauttamismenettelyä kehitetään tehostamalla vankilassa tehtäviä arvioita vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti. Lisäksi tehostetaan ehdonalaisen vapauden valvontaa laajentamalla valvontatapaamisten sekä valvontaan kuuluvien tehtävien ja ohjelmien enimmäismäärää erityistä tukea ja valvontaa tarvitsevilla valvottavilla enintään 30 tuntiin kuukaudessa. Laki pysäköinninvalvonnasta, laki ympäristönsuojelulain 116 :n muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 :n muuttamisesta ja laki hallintooikeuslain 12 b :n muuttamisesta ( /2011) HE 223/2010 vp LaVM 42/2010 vp Lait tulevat voimaan Pysäköinninvalvonnasta huolehtivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Pysäköintivirhemaksu korotetaan euroon. Samasta jatkuvasta pysäköintivirheestä voidaan määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uutena keinona puuttua pysäköintivirheeseen on rengaslukko. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 :n muuttamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 :n muuttamisesta ja laki lastensuojelulain 25 :n muuttamisesta ( /2011) HE 266/2010 vp HaVM 38/2010 vp Momentti 3 Momentti 5/2011

4 Lait tulevat voimaan Lailla kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta turvataan kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja huolenpito. Vastaanottoa koskevaa sääntelyä selkeytetään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta eri laeissa. Lakiin otetaan säännökset viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, kustannusten korvaamisesta, vastaanotto- ja järjestelykeskuksista, vastaanottopalveluista, ihmiskaupan uhrien auttamisesta, ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustamisesta, henkilörekistereistä ja muutoksenhausta. Kuvaohjelmalaki, laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 :n muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18b :n muuttamisesta ja laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta ( /2011) HE 190/2010 vp SiVM 13/2010 vp Lait tulevat voimaan Valtion elokuvatarkastamo muuttuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi. Kuvaohjelman tarjoajan on tehtävä ilmoitus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle ryhtyessään tarjoamaan kuvaohjelmia. Ilmoitusta ei tehdä, jos tarjotaan ainoastaan kuvaohjelmia, joita ei tarvitse luokitella ja merkitä. Ohjelmien ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen tehtäväksi. Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat luokitellaan yhdenmukaisin perustein. Luokiteltuihin ohjelmiin lisätään sisältöä kuvaava symboli. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ottaa vastaan yleisöpalautetta ja voi omasta aloitteestaan luokitella kuvaohjelman ja tarkastaa ohjelmiin tehtyjä merkintöjä. Keskuksen tehtävänä on myös edistää mediakasvatusta ja lasten mediataitoja. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/ 2011) HE 236/2010 vp SiVM 15/2010 vp Laki tuli voimaan Kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi sekä taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voidaan määrätä näyttelyesinettä koskeva takavarikointikielto. Kiellosta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kielto voidaan antaa enintään vuodeksi. Kieltoa ei voida antaa, jos esinettä epäillään rikollisesti joltakulta viedyksi, jos sen omistus on riidanalainen tai jos kielto on Suomen kansainvälisten velvoitteiden vastainen. Takavarikointikieltoa ei anneta kaupallisia näyttelyjä varten. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (706/2011) HE 211/2010 vp LiVM 22/2010 vp Laki tulee voimaan Kuljettajantutkinnon ajokokeen ja vaarallisten aineiden ajolupakokeen vastaanottajan vaatimuksia muutetaan. Vastaanottajalta vaaditaan perus- ja jatkokoulutus sekä säännöllistä työn seurantaa. Peruskelpoisuus tehtävään saadaan B- luokassa, josta muihin luokkiin eteneminen edellyttää kokemusta ja lisävalmiuksia. Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä, laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta, laki vesija energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 182/2010 vp TaVM 48/2010 vp Lait tulevat voimaan Lailla sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä pannaan täytäntöön julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi laissa säädetään kevennetystä dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja sen käytöstä kansallisissa hankinnoissa. Muiden lakien muutokset ovat pääosin teknisiä. Merityösopimuslaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( /2011) HE 174/2010 vp TyVM 15/2010 vp Lait tulivat voimaan Merityösopimuslaissa säädetään muun muassa työsuhdetta koskevista yleisistä säännöksistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista, vähimmäistyöehtojen määräytymisestä, työntekijän oikeudesta vapaaseen kotimatkaan, perhevapaista, lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyvistä asioista sekä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvästä korvausjärjestelmästä. Merityösuhteiden erityispiirteet näkyvät muun muassa työntekijän kotimatkaoikeuksia koskevassa sääntelyssä sekä työnantajan erityisenä huolenpitovelvollisuutena sairastuneesta työntekijästä. Mittauslaitelaki (707/2011) HE 241/2010 vp TaVM 44/2010 vp Laki tuli voimaan Mittauslaitelain tavoitteena on turvata mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetelmien ja mittaustulosten luotettavuus. Laki toimii mittaamisen yleissäädöksenä Suomessa. Elinkeinotoiminnassa kyse on tuotteen tai palvelun hinnan määrittämisestä mittaustulosten perusteella. Kulutusmittauksessa määritetään käytetyn veden, kaasun, sähkö- tai lämpöenergian hinta. Mittaaminen voi liittyä myös yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, esimerkiksi terveydenhuollossa tai liikenneturvallisuuden valvonnassa. Lakia sovelletaan myös viranomaisen mittaustulokseen perustuvaan päätöksentekoon. Laissa on lisäksi säännökset pakattujen tuotteiden sisällön määrän määrittämisestä. Laissa on myös säännökset mittauslaitteiden 4

5 markkinoille saattamisesta, käytöstä, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, merkinnöistä ja huollosta. Lain noudattamista valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja aluehallintoviranomaiset. Lakiin otetaan myös mittauslaitteiden markkinavalvontaa ja tarkastustoimintaa koskevat säännökset sekä rangaistussäännökset. Laki sairausvakuutuslain, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta muuttamisesta ynnä muut muutokset sosiaaliturvaetuuksia koskeviin lakeihin ( /2011) HE 274/2010 vp StVM 51/2010 vp Lait tulivat voimaan Lakeihin lisätään säännös, jonka nojalla etuuden myöntänyt vakuutuslaitos voi ratkaista asian uudelleen tilanteessa, jossa etuuden saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty muu etuus tai korvaus, joka etuuslain perusteella kokonaan estää tai vähentää etuutta. Päätöksen poistamista koskevasta muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa vakuutusoikeuteen. Poistomenettelyä kevennetään siten, että kuuleminen päätöksen poistamista koskevassa asiassa toimitetaan tiedoksi postitse kirjeellä. Jätelaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( / 2011) HE 199/2010 vp YmVM 23/2010 vp Lait tulevat voimaan Jätelailla säädetään toimista, joilla edistetään jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Etusijajärjestyksen mukaan kaikessa toiminnassa on pyrittävä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Ympäristönsuojelulakiin tehdään jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia. Jätteen määritelmää ja eräitä muita jätealan keskeisiä termejä täsmennetään. Jätehuollon järjestäminen säädetään pääosin jätteen tuottajan ja muun haltijan velvollisuudeksi. Kunnan jätehuoltopalveluille säädetään uudet laatuvaatimukset. Kunnan tehtäviä viranomaisena ja jätehuollon palveluntuottajana selvennetään. Kunnan jätemaksuun liittyviä säännöksiä täsmennetään maksukäytäntöjen selkeyttämiseksi ja maksujen avoimuuden parantamiseksi. Esitutkintalaki, pakkokeinolaki ja lukuisat niihin liittyvät muutoslait ( /2011) HE 222/2010 vp LaVM 44/2010 vp Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta tulee voimaan ja muut lait tulemaan voimaan Esitutkintalaki ja pakkokeinolaki korvaavat nykyiset lait, ja ne säätelevät nykyistä tarkemmin viranomaisten toimivaltuuksia. Samassa yhteydessä on muutettu 65 lakia. Poliisilaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( / 2011) HE 224/2010 vp HaVM 42/2010 vp Lait tulevat voimaan Poliisilaki korvaa nykyisen lain. Siinä säädetään poliisin toimivaltuuksista nykyistä täsmällisemmin. Salaisia tiedonhankintakeinoja koskevan 5 luvun säännöksissä on pyritty kiinnittämään huomiota sekä henkilöiden oikeusturvaan että rikostorjunnan tehokkuuteen. Tuomioistuinten päätöstoimivaltaa näissä asioissa on lisätty. Peitetoiminnasta säädetään nykyistä tarkemmin. Salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ilmoittamisesta säädetään nykyistä tarkemmin. Myös niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttämisestä säädetään poliisilaissa. Laissa säädetään lisäksi poliisin henkilöstöön kuuluvien vaitiolovelvollisuudesta ja -oikeudesta sekä näihin liittyen uudesta ilmaisuvelvollisuudesta. Lisäksi muihin poliisin toimintaa säänteleviin lakeihin on tehty runsaasti lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 :n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta, laki maksupalvelulain 8 ja 78 :n muuttamisesta ja laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 :n muuttamisesta ( /2011) HE 2/2011 vp TaVM 1/2011 vp Lait tulivat voimaan Maksulaitoslain muutoksilla saatetaan voimaan sähkörahadirektiivi. Laissa säädetään direktiivin mukaisesti oikeudesta laskea liikkeeseen sähköistä rahaa sekä tällaiselle liiketoiminnalle asetettavista vaatimuksista. Lisäksi useisiin muihin lakeihin on tehty laista johtuvia lakiteknisiä muutoksia. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki yhteisaluelain muuttamisesta, laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki maakaaren muuttamisesta ja laki ulkoilulain 6 ja 15 :n muuttamisesta ( /2011) HE 265/2009 vp MmVM 28/2010 vp Momentti 5 Momentti 5/2011

6 Lait tulevat voimaan Eräitä kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimituksia koskevia säännöksiä on muutettu. Merkittävimmät muutokset liittyvät kiinteistötoimitustuotannon tehostamiseen sekä kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseen ja kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvien osittamisrajoitusten tarkistamiseen. Yhteisaluelakiin on tehty eräitä sen menettelyllisiä säännöksiä selventäviä muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa osakaskunnan sääntöjen vahvistamista, äänestämistä osakaskunnan kokouksessa ja osakkaan moiteoikeutta. Lisäksi yhteisaluelakiin, kiinteän omaisuuden ja erityisten etuuksien lunastamisesta annettuun lakiin, yksityisistä teistä annettuun lakiin, maakaareen ja ulkoilulakiin on tehty eräitä pääosin teknisluonteisia tarkistuksia. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n muuttamisesta (909/ 2011) HE 7/2011 vp LiVM 2/2011 vp Laki tuli voimaan Lakia on muutettu siten, että myös muu kuin kansallisen akkreditointielimen akkreditoima tutkimuslaitos on oikeutettu antamaan alkolukosta vaatimustenmukaisuustodistuksen, jos sillä on riittävä pätevyys. Lisäksi tutkimuslaitosten käyttämiltä alihankkijoilta edellytetään akkreditointi vain niiden suorittamiin osatesteihin. Kuluttajaturvallisuuslaki ja laki rikoslain 44 luvun 1 pykälän muuttamisesta ( / 2011) HE 99/2010 vp TaVM 43/2010 vp Lait tulevat voimaan Kuluttajaturvallisuuslaki selkeyttää yleistä kuluttajaturvallisuussääntelyä sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten ja kuluttajien kannalta. Rikoslain 44 luvun 1 pykälän muutos on teknisluontoinen. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja siihen liittyvät muutoslait HE 302/2010 vp StVM 56/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista kumoaa lain yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Laki sisältää säännökset muun muassa valtakunnallisesta luvasta, jota on haettava Valviralta, jos palvelujen tuottaja tuottaa ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Uusi luvan saannin edellytys on, että palvelun tuottaja kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiä ja valvontaa koskevia säännöksiä on selkeytetty. Kotipalvelun tukipalveluista ja vastaavista palveluista sekä yksityisestä päivähoidosta tulee edelleen tehdä ilmoitus kunnalle, mutta näitä palveluja ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Laista ilmenee muilla tavoin, että ne ovat sosiaaliviranomaisen valvomia, kuten arvonlisäverolaki edellyttää. Palvelujen tuottajan vastuuta palvelujen laadusta lisätään muun muassa säätämällä omavalvontasuunnitelmasta. Valvontaviranomaisen ohjausta ja neuvontaa painotetaan ennakollisen valvonnan keinona. Lisäksi on tehty teknisiä tarkistuksia 11 muuhun lakiin. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 4/2011 vp) laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia Euroopan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivien muuttamisesta annetun direktiivin voimaan saattamiseksi. Direktiivin ja lakiehdotuksen tarkoituksena on vähentää yhtiöoikeudellisesta sääntelystä osakeyhtiöille aiheutuvia sulautumisja jakautumismenettelyn kustannuksia. Direktiivissä säädetään muusta kuin rahavastikkeesta annettavasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta osakeyhtiötä perustettaessa ja yhtiön osakepääomaa korotettaessa, sulautumis- ja jakautumissuunnitelman julkistamisesta, velkojien suojasta sulautumisessa ja jakautumisessa, sulautumista ja jakautumista koskevista asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä, yhtiökokouksen ja hallituksen toimivallan jaosta sulautumisesta ja jakautumisesta päätettäessä sekä eräistä sääntelyltään kevyemmistä yritysjärjestelyistä. Ehdotetut osakeyhtiölain muutokset koskevat poikkeusta sulautumis- ja jakautumisasiakirjojen laatimisesta tietyissä tilanteissa, yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä ja lähettämistä sekä yhtiön hallituksen toimivaltaa päättää sulautumisesta tai jakautumisesta tietyissä tilanteissa. Ehdotettuja osakeyhtiölain säännöksiä sovelletaan pääosin kaikkiin osakeyhtiöihin. Osakeyhtiölain yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan, että yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevia direktiivin vaatimuksia sovelletaan myös muihin kuin sulautumisesta tai jakautumisesta päättäviin yhtiökokouksiin. Lisäksi ehdotetaan vakuutusyhtiölain muuttamista osakeyhtiölain muutosta vastaavalla tavalla siltä osin kuin voimassa oleva vakuutusyhtiölaki vastaa muutettavia osakeyhtiölain säännöksiä. Osakeyhtiölaista poikkeavia vakuutusyhtiölain erityissäännöksiä ei ehdoteta muutettavaksi. Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa, mikä velvoittaa saattamaan direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säännökset voimaan 30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Hallituksen esitys (HE 10/2011 vp) tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan pantaviksi täytäntöön vastavuoroisen tunnus- 6

7 tamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa, tehty neuvoston puitepäätös sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi tehty neuvoston puitepäätös. Puitepäätökset hyväksyttiin marraskuussa Vapausrangaistusten tai vapauden menetyksen käsittäviä toimenpiteitä koskevan puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa puitepäätöksessä tarkoitetun rangaistuksen siirtämistä pantavaksi täytäntöön tuomitun kansalaisuus- ja asuinvaltiossa. Voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna säännökset olisivat soveltamisalaltaan laaja-alaisemmat ja valtioita velvoittavammat. Lisäksi tuomittu voitaisiin suostumuksestaan riippumatta siirtää suorittamaan rangaistus kansalaisuusvaltioonsa, jossa hän asuu. Tavoitteena on edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. Valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskeva puitepäätös sisältää säännöksiä muun ohella ehdolliseen rangaistukseen tuomitun ja ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvonnan sekä yhdyskuntapalvelun siirtämisestä pantavaksi täytäntöön valvontaan määrätyn asuinvaltiossa. Myös tämän puitepäätöksen tavoitteena on edistää valvontaan määrätyn mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan. Tällä hetkellä mikään puitepäätöksessä tarkoitetuista yhteistyömuodoista ei ole mahdollista suhteessa Pohjoismaiden ulkopuolisiin valtioihin. Puitepäätöksen mukainen menettely on näin ollen uusi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen rikosoikeudellisen yhteistyön muoto. Puitepäätökset ehdotetaan pantaviksi täytäntöön laeilla siten, että sellaiset puitepäätösten artiklat, jotka ovat riittävän tarkkarajaisia sovellettaviksi suoraan, eivätkä jätä jäsenvaltioille harkintavaltaa täytäntöönpanon suhteen, olisivat sellaisinaan lakina sovellettavia. Täytäntöönpanolakiin otettaisiin asiasisältöisiä säännöksiä muun ohella toimivaltaisista viranomaisista ja menettelystä koskien täytäntöönpanon siirtoa koskevan pyynnön lähettämistä. Toimivaltainen viranomainen puitepäätöksissä tarkoitetuissa tilanteissa olisi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi puitepäätöksistä johtuvat muutokset kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettuun lakiin ja oikeudenkäymiskaareen. Esitys sisältää myös ehdotukset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta, sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta (702/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan hovioikeuden presidentti voi nimittää tuomarin hovioikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Hovioikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hovioikeusasetuksessa. Tästä johtuen asetukseen tehdään esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, kansliapäällikön tehtäviä ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta (703/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan hallinto-oikeuden ylituomari voi nimittää tuomarin hallinto-oikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Hallinto-oikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hallinto-oikeusasetuksessa. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä, esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Kansliatöiden yksinkertaistamiseksi muutetaan asiakkaalle annettavan toimituskirjan allekirjoittamista koskevaa säännöstä. Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 :n muuttamisesta (704/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan käräjäoikeuden laamanni voi nimittää tuomarin ja maaoikeusinsinöörin käräjäoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä ja ilmoitusvelvollisuutta hovioikeudelle koskevat muutokset. Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (705/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan vakuutusoikeuden ylituomari voi nimittää tuomarin vakuutusoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Vakuutusoikeuden osalta hallintoistuntoa ja esittelijöiden nimittämistä koskevat säännökset on muutettu lailla. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, hallintoasioiden siirtämistä, kansliapäällikön tehtäviä ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Momentti 7 Momentti 5/2011

8 MIETINNÖT YM. Itsepesun kriminalisointia pohtineen työryhmän muistio Työryhmän mukaan rahanpesurikosten rangaistavuutta tulisi eräissä tilanteissa laajentaa kriminalisoimalla niin sanottu itsepesu vakavimmissa tapauksissa. Itsepesulla tarkoitetaan menettelyä, jossa rahanpesua edeltävän rikoksen tekijä pesee omalla rikoksellaan saamaansa omaisuutta. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on korjata lain nykyisiä epäkohtia ja ottaa huomioon rahanpesun liittyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen huumausaine- ja talousrikollisuuteen. Eräänä ongelmana nykytilanteessa on se, että vähäinenkin osallisuus esirikokseen johtaa vastuuvapauteen myös törkeästä rahanpesusta, josta säädetty ankarin rangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Epäkohdan poistamiseksi työryhmä laajentaisi rahanpesun kriminalisointia tilanteissa, joissa on kyse törkeästä rahanpesusta. Ehdotuksen mukaan henkilö voitaisiin jatkossa tuomita esirikoksen lisäksi törkeästä rahanpesusta, jos rahanpesurikos on suunnitelmallisen rikoskokonaisuuden olennainen ja moitittavin osa. Muistio on osoitteessa intermin/biblio.nsf/fdd80562 A06D50FEC22578A10023AF8C/ $file/ pdf. Veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen yhteensovittaminen työryhmän ehdotus Työryhmä on tehnyt esityksen, miten vero- ja tullilainsäädäntöön tehtäisiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitseminen kiellon edellyttämät muutokset. Säännöksiä sovellettaisiin Verohallinnon, tullilaitoksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja yhtymille määräämiin veron- tai tullinkorotuksiin. Työryhmän esityksen mukaan toimivaltainen viranomainen jättäisi rikosilmoituksen tekemättä, kun se pitäisi hallinnollista seuraamusta riittävänä. Muussa tilanteessa viranomainen tekisi rikosilmoituksen ja veronkorotus voitaisiin määrätä vain tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen oheisseuraamuksena syyllisyyttä uudelleen arvioimatta. Ehdotus on osoitteessa ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_ve rotus/ veronk/veronkoro tuksen_ja_rikosoikeudellisen.pdf. Adoptiolainsäädännön uudistaminen sai kannatusta Adoptiolainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä on valmistunut lausuntotiivistelmä. Lausuntopalautteen antoi yhteensä 60 tahoa. Uudistusta pidettiin yleisesti kannatettavana ja perusteltuna, tosin monet yksittäiset ehdotukset myös jakoivat lausunnonantajien mielipiteitä. Esimerkiksi adoption edellytyksiä koskeviin ehdotuksiin, kuten adoptionhakijan ikään liittyviin vaatimuksiin, suhtauduttiin kaksijakoisesti. Lisäksi osa lausunnonantajista katsoi, että yhteisadoptio tulisi sallia myös avopareille. Lausuntotiivistelmä on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2011:30 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Laillinen este Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Käräjäoikeudessa rikoksesta tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut käräjäoikeuden tuomion kumoamista kokonaan tai toissijaisesti ainakin rangaistuksen lieventämistä ja vahingonkorvauksen alentamista, koska käräjäoikeus oli arvioinut virheellisesti A:n ja hänen vastapuolensa suullisten kertomusten uskottavuuden. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jätetään hänen poissa ollessaan sillensä. Hovioikeus jätti valituksen kokonaan tutkimatta A:n poissaolon johdosta, vaikka pääkäsittelyssä paikalla oli ollut hänen asiamiehensä. Kysymys siitä, olisiko hovioikeuden pitänyt toimittaa pääkäsittely taikka tutkia valitus joiltakin osin pääkäsittelyä toimittamatta. (Ään.) Ks. KKO 2004:94 OK 12 luku 29 OK 26 luku 20 1 mom ROL 6 luku 1 ROL 6 luku 2 ROL 6 luku 3 ROL 6 luku 3a IhmisoikeusSop 6 art 1 kappale IhmisoikeusSop 6 art 3 kappale KKO:2011:31 Avioliitto - Omaisuuden ositus - Pesänjakaja Esteellisyys Pesänjakajaksi esitetty asianajaja oli esteellinen tehtävään, koska hakemuksen pesänjakajan määräämiseksi oli tehnyt lakimies, joka työskenteli ehdotetun henkilön kanssa samassa asianajotoimistossa. (Ään.) Vrt. KKO:1985-II-84 Vahvennettu jaosto KKO:2011:32 Avioliitto - Omaisuuden ositus Lahja - Kiinteistön lahja Kaupanvahvistaja oli ainoana todistajana vahvistanut kiinteistön lahjakirjan, jossa oli ollut lahjansaajan aviopuolison avio-oikeuden poissulkeva ehto. Ehto katsottiin päteväksi. MK 2 luku 1 AL 66 KKO:2011:33 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys - Törkeä velallisen epärehellisyys Rikokseen osallisuus - Avunanto A ja eräät muut osakeyhtiön osakkeenomistajat olivat sopineet osakeyhtiön osakepääoman korottamisesta. Sopimukseen perustuen A oli suorittanut yhtiön tilille euroa ehdolla, että varat on välittömästi palautettava, jos muut sopimukseen osalliset eivät suorita osuuttaan viikon kuluessa. Muiden osakkaiden suoritusta koskeva ehto ei ollut täyttynyt, minkä jälkeen yhtiö haki yrityssaneerausta. Sittemmin yhtiö palautti A:lle tämän maksamat euroa yrityssaneerausta käsittelevän käräjäoikeuden määräämän maksukiellon voimassa ollessa. Koska A:lle suoritettu maksu oli perustunut pätevään ja erääntyneeseen yhtiön velvoitteeseen, maksu ei ollut ta- 8

9 pahtunut ilman rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävää syytä, vaikka maksu oli suoritettu maksukiellon aikana. (Ään.) RL 39 luku 1 RL 39 luku 1 a RL 5 luku 6 KKO:2011:34 Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Pienten lasten vanhemmat olivat olleet lukuisia kertoja keskenään sukupuoliyhteydessä ja muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä siten, että heidän lapsensa olivat olleet läsnä ja nähneet vanhempiensa väliset aktit. Kysymys siitä, täyttivätkö teot törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Kysymys myös korvattavasta vahingosta sekä syyteoikeuden ja vahingonkorvauksen vanhentumisesta. (Ään.) RL 20 luku 6 1 mom RL 20 luku 7 1 mom RL 20 luku 10 KKO:2011:35 Veropetos - Törkeä veropetos Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys Vahingonkorvaus Ne bis in idem A oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä hänen nostettuaan yhtiöstä ilman hyväksyttävää syytä varoja ja velvoitettu korvaamaan näin aiheuttamansa vahinko yhtiön konkurssipesälle. A:n katsottiin lisäksi syyllistyneen törkeään veropetokseen jättäessään ilmoittamatta mainitut yhtiöstä nostamansa varat tuloinaan henkilökohtaisessa verotuksessaan. (Ään.) Ks. KKO:2004:134 KKO:2004:122 KKO:1983-II-66 Vrt. KKO:2008:37 KKO:2005:17 Kysymys myös vahingonkorvausvelvollisuuden määräämisestä siltä osin kuin kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa oli verovelvolliselle määrättyjen veronkorotusten vuoksi esteenä veropetosta koskevan syytteen tutkimiselle. RL 29 luku 1 RL 39 luku 1 IhmisoikeusSop 7. lisäpöytäkirja 4art KKO:2011:36 Rangaistuksen määrääminen - Sakko - Päiväsakon rahamäärä Alemmat oikeudet olivat vahvistaneet sakkorangaistukseen käräjäoikeudessa tuomitun A:n päiväsakon rahamäärän viimeksi toimitetun verotuksen eli verovuoden 2007 tulotietojen mukaisesti. A haki muutosta vedoten Korkeimmassa oikeudessa muun muassa siihen, että hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen valmistuneen vuoden 2008 verotuksen mukaan hänen tulonsa olivat silloin, kun sakko määrättiin käräjäoikeudessa, olleet huomattavasti alhaisemmat kuin sitä edeltäneenä vuonna. Päiväsakon rahamäärä määrättiin verovuoden 2008 tulotietojen mukaisesti. (Ään.) KKO:2011:37 Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Auto oli ollut ulosmitattuna lähes kahden vuoden ajan. Autoa oli ensin säilytetty ulkona noin neljä kuukautta ja sitten paikallaan katetussa kylmävarastossa noin puolitoista vuotta. Säilytyksen jälkeen auton renkaat ja akut oli jouduttu uusimaan sekä korjaamaan jarrut. Korkein oikeus katsoi, etteivät ulosottoviranomaiset olleet autoa säilyttäessään noudattaneet julkisen vallan käyttämiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia, ja velvoitti valtion korvaamaan omistajalle aiheutuneen vahingon. Ks. KKO:1994:121 VahL 3 luku 2 KKO:2011:38 Oikeudenkäyntimenettely - Esitutkinnan kesto Valtion korvausvastuu Euroopan ihmisoikeussopimus A:ta oli kuultu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä Tämän jälkeen A:lle oli lähetetty ilmoitus siitä, että häntä ei enää epäilty asiassa rikoksesta. Kysymys esitutkinnan viivästymisestä aiheutuneen aineettoman vahingon hyvittämisestä. (Ään.) Ks. KKO:2008:10 PL 21 PL 22 IhmisoikeusSop 6 art IhmisoikeusSop 13 art IhmisoikeusSop 41 art KKO:2011:39 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan A:n omistamat osakkeet tuottivat hallintaoikeuden 6 huonetta ja keittiön käsittävään asuinhuoneistoon. A pyysi yhtiöltä lupaa huoneiston jakamiseksi kahdeksi asuinhuoneistoksi siten, että muodostettavaan yksiöön rakennettaisiin märkätilat ja keittiö. Yhtiökokouksen päätettyä olla myöntämättä lupaa muutostöille A vaati yhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa, että A oikeutetaan tekemään muutostyöt ja että yhtiö velvoitetaan hakemaan rakennusviranomaisten lupa muutostöille tai A oikeutetaan hakemaan lupa. Koska muutostöiden katsottiin edellyttävän yhtiöjärjestyksen muuttamista, ei A:n kannetta voitu hyväksyä. (Ään.) AsOYL (809/1991) 77 KKO:2011:40 Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Käräjätuomari oli antanut haasteen riita-asiassa tiedoksi kuuluttamalla tilanteessa, jossa vastaajien asuinpaikaksi oli kanteessa ilmoitettu Bryssel, Belgia, mutta saantitodistuksella tapahtunut tiedoksianto oli epäonnistunut. Kuulutustiedoksiannon jälkeen käräjätuomari oli antanut asiassa yksipuolisen tuomion. Korkein oikeus katsoi, että käräjätuomari oli huolimattomuuttaan rikkonut kuulutustiedoksiantoa koskevaa oikeudenkäymiskaaren säännöstä sekä tämän jälkeen Bryssel I -asetuksen määräyksiä antamalla asiassa yksipuolisen tuomion, vaikka kanne olisi tullut jättää viran puolesta tutkimatta. Käräjätuomarin katsottiin syyllistyneen menettelyllään tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Kysymys myös siitä, oliko yksipuolisen tuomion antamisesta aiheutunut vahinkoa. RL 40 luku 10 VahL 3 luku 2 VahL 5 luku 1 Momentti 9 Momentti 5/2011

10 Bryssel I -asetus 26 artikla OK 11 luku 9 KKO:2011:41 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet Menettämisseuraamus Törkeä huumausainerikos Vastaajien syyksi luettiin useita törkeitä huumausainerikoksia. Hovioikeus katsoi, että rikokset oli tehty vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä ja kovensi tuomittuja rangaistuksia rikoslain 6 luvun 5 :n 2 kohdan perusteella. Kysymys koventamisperusteen soveltamisen edellytyksistä ja rangaistuksen mittaamisesta. Eräs muu vastaaja tuomittiin avunannosta törkeään huumausainerikokseen hänen lainattuaan euroa amfetamiinin hankkimiseksi. Syyttäjä vaati, että kyseinen rahamäärä tuomitaan rikoslain 50 luvun 6 :n nojalla valtiolle menetetyksi. Kysymys menettämisseuraamuksen tuomitsemisen edellytyksistä. RL 6 luku 5 2 kohta RL 50 luku 6 KKO:2011:42 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - Vertaileva mainonta - Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ilmaisu Teleoperaattorit olivat käyttäneet palveluja mainostaessaan ilmaisuja "Suomen kattavin 3G-verkko" ja "Suomen laajin 3G-verkko". Kysymys ilmaisujen totuudenvastaisuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Ks. KKO 2008:96 L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 2 3 mom (1073/2000) KuluttajansuojaL 2 luku 4a (1072/2000) KKO:2011:43 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa Hakemuksen mukaan Korkeimman oikeuden tuomio (KKO 2010:23) oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska se oli ristiriidassa perustuslakivaliokunnan myöhemmin antaman lausunnon kanssa. Kysymys lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytyksistä. OK 31 luku 7 1 mom KKO:2011:44 Tapaturmakorvaus Ammattitauti A oli altistunut poliisin työssään ampumaharjoituksissa laukausmelulle. A:lla oli sittemmin todettu kummassakin korvassa sisäkorvatyyppinen kuulonalenema. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli laukausmelu, kun muut mahdolliset kuulonaleneman aiheuttaneet tekijät, ennen kaikkea ikähuonokuuloisuus, voitiin syy-yhteyttä arvioitaessa sulkea pois. A:lla oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina. AmmattitautiL 1 1 mom AmmattitautiA 2 AmmattitautiA 3 KKO:2011:45 Yksityistie - Tien siirtäminen Kiinteistön omistaja oli hakenut alueellaan olevan tien siirtämistä naapurikiinteistön vastaisen rajan viereen. Asiassa oli arvioitava myös se, aiheutuiko tien siirtämisestä yksityisistä teistä annetun lain 38 b :n 1 momentissa tarkoitettua huomattavaa haittaa tieosakkaisiin kuulumattomalle naapurikiinteistölle. Koska asia oli tältä osin jäänyt maaoikeudessa asianmukaisesti selvittämättä, palautettiin asia maaoikeuteen. (Ään.) YksitTieL 38b 1 mom KKO:2011:46 Veropetos - Törkeä veropetos Itsekriminointisuoja Samanaikaisesti kun A:ta vastaan oli ollut vireillä veropetosta koskeva esitutkinta, Verohallinto oli tehnyt A:n yrityksessä verotarkastuksen. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä veropetoksesta sillä perusteella, että A oli verotarkastuksessa antanut vääriä tietoja ja tämän vuoksi aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa yrityksen tuloveron määräämisen liian alhaiseksi. Esitutkinta ja verotarkastus olivat koskeneet samaa A:n menettelyä. Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, ettei A:n menettelyä verotarkastuksen yhteydessä voitu itsekriminointisuojaan liittyvistä syistä pitää rangaistavana. Syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin. RL 29 luku 1 RL 29 luku 2 IhmisoikeusSop 6 art KKO:2011:47 Kiinteistönmuodostamislaki - Lunastuskorvaus - Vesialue Kiinteistönmuodostamislain 200 :n mukainen tontinosan lunastuskorvaus rantaan ulottuvan asuintontin osaksi tulleesta osittain täytetystä vesialueesta määrättiin kauppa-arvomenetelmällä tontin muusta osasta maksetun kauppahinnan perusteella. KML 200 KKO:2011:48 Yrityssaneeraus Oikeudenkäyntikulut Velallisen hakemus saneerausmenettelystä oli menettelyä aloittamatta hylätty. Velkojan oikeuden saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan katsottiin määräytyvän yrityksen saneerauksesta annetun lain 89 :n 2 momentin mukaan, joten velkojan oli itse vastattava sille hakemuksen käsittelystä aiheutuneista kuluista. (Ään.) YrityssaneerausL 89 2 mom KKO:2011:49 Ulosottolaki - Ulosmittaus - Keinotekoinen järjestely ulosotossa C oli ostanut D:ltä ja E:ltä asuntoosakeyhtiön osakekannan. Osakkeet oikeuttivat hallitsemaan vuokraoikeutta kiinteistöön ja sillä olevia rakennuksia. A ja B asuivat kiinteistöllä. Kaupan jälkeen osakkeet oli ulosmitattu A:n ja B:n veloista sillä perusteella, että kysymyksessä ei ollut C:n todellinen omistus osakkeisiin vaan luottojärjestely, jolla oli pyritty salaamaan velallisten A:n ja B:n omistus. Kysymys siitä, perustuiko osakkeiden ostaminen ulosottolain 4 luvun 9 :n 4 momentissa (481/1999) tarkoitettuun keinotekoiseen järjestelyyn. UL 4 luku 9 4 mom (481/1999) UL 4 luku 9 5 mom (481/1999) 10

11 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2011:47 Julkinen hankinta - Kunnallisvalitus - Rakennusurakka - Palveluhankintasopimus - Elinkaarimalli - Kunnan omaisuuden vuokraaminen - Sopimusjärjestely - Sopimuskokonaisuus - Markkinaoikeuden toimivalta Kunnanvaltuuston päätöksellä oli hyväksytty sopimusjärjestely, jonka tarkoituksena oli hankkia kunnan vaatimuksen mukaiset koulutilat. Sopimusjärjestelyyn liittyi palveluhankintasopimus. Samalla päätöksellä päätettiin muun ohella vuokrata rahoittajalle tai sen määräämälle kiinteistöosakeyhtiölle koulujen ja päiväkodin tontit 40 vuodeksi. Sopimusjärjestely muodosti jakamattoman sopimuskokonaisuuden, jonka osat eivät olleet erotettavissa toisistaan. Kun sopimuskokonaisuus pääasialliselta tarkoitukseltaan kuului hankintalain piiriin, sopimusjärjestely kokonaisuudessaan kuului hankintalainsäädännön soveltamisalaan. Tämän vuoksi kunnallisvalitus, joka ei valittajan mukaan koskenut markkinaoikeudellisia tai kilpailutukseen liittyviä asioita, vaan esimerkiksi kunnan sitoutumista vuokraamaan tontit 40 vuodeksi rahoittajalle, oli hankintalain 102 :n nojalla jätettävä tutkimatta. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 5, 8 1 momentti 1 kohta, 85 (321/2010), 94 1 momentti (321/2010) ja 102 (321/2010) KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen Seurakunnan nuorisotyönohjaaja oli kieltäytynyt virkatehtävistään osallistua rippikoululaisten vanhemmille suunnattuun jumalanpalvelukseen ja hoitaa siellä esirukousosa. Hänet oli tämän johdosta irtisanottu. Hän oli jo neljästi aikaisemmin jättänyt osallistumatta jumalanpalvelukseen vastoin esimiehensä antamaa määräystä. Näistä hänelle oli annettu kirjallinen varoitus ja kirjallinen huomautus. Vaikka perustuslain 11 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa turvattu uskonnonvapaus on yksilöllinen oikeus, sillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan myös kollektiivinen ulottuvuus, joka paitsi suojaa uskonnollista yhteisöä viranomaisten puuttumista vastaan samalla turvaa yhteisölle oikeuden määritellä hengelliseen elämään ja yhteisön hallintoon liittyvistä asioista tavalla, johon yhteisön jäseneksi haluavan on periaatteessa mukauduttava. Nuorisotyönohjaajan viran vastaanottanut henkilö ei voinut uskonnonvapauteensa vedoten kieltäytyä virkaan kuuluvien, uskonnollisen yhdyskunnan normaaliin toimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisestä, edellyttäen, että nämä velvollisuudet itse olivat ihmisoikeussopimuksen ja perusoikeuksien heijastamien arvojen kanssa sopusoinnussa. Sikäli kuin nuorisotyönohjaajaan kohdistettu seuraamus, jonka taustalla oli tasa-arvolainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttämättä jättäminen, merkitsi puuttumista hänen uskonnonvapauteensa, oli puuttumiselle ihmisja perusoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste. Vaikka irtisanominen olikin vakava seuraamus, oli se myös suhteellisuusperiaatteen mukainen ottaen huomioon, että nuorisotyönohjaaja oli häneen aikaisemmin kohdistetuista lievemmistä seuraamuksista huolimatta toistuvasti kieltäytynyt noudattamasta virkavelvollisuuksiaan. Suomen perustuslaki 11 Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla Kirkkolaki 6 luku 1 1 momentti ja 8a 2 momentti sekä 24 luku 4 2momentti Kirkkojärjestys 6 luku 3 X:n evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö 3 ja 5 1 momentti 7kohta Ks. myös KHO T KHO:2011:58 Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus - Välipäätös - Täytäntöönpanon kieltäminen - Päätöksen perusteleminen - Euroopan unionin oikeus - Valtiontuki Yhtiön kunnallisvalitus oli perustunut muun ohella siihen, että valituksenalaisessa kaupunginvaltuuston päätöksessä tarkoitettu valittajan kilpailijayhtiölle myönnetty omavelkainen takaus on Euroopan unionin valtiontukimääräysten vastainen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut yksin kuntalain 98 :n nojalla ja sillä perusteella, ettei asian käsittelyn kyseisessä vaiheessa ollut ilmennyt aihetta täytäntöönpanon kieltämiseen, hylätä valittajan väliaikaissuojaa koskevan hakemuksen. Päätöksen perusteluvelvollisuus, valtiontukiasioiden oikeudellinen luonne ja kansallisen tuomioistuimen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut valtiontukivalvontaan liittyvät tehtävät huomioon ottaen hallintooikeus ei voinut yksin pääasian käsittelyvaiheeseen liittyvällä perusteella hylätä täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa hakemusta. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen ja, ottamatta asiaa täytäntöönpanokiellon edellytysten osalta ensiasteena ratkaistavakseen, palautti hakemuksen hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Äänestys 3-2. Kuntalaki 90 1 momentti, 98 ja 100 Hallintolainkäyttölaki 53 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta ja artikla Ks. myös KHO 2010:29 ja KHO 2010:30. KHO:2011:59 Julkinen hankinta - Suorahankinta - Suorahankinnan edellytykset - Terveydenhuolto - Rekrytointiohjelmisto - Työtaistelun uhka - Seuraamukset - Reaalikeinot - Hyvitysmaksu Rekrytointi- ja sijaistenhallintaohjelmistopalveluja koskeva hankintasopimus oli tehty voimassaoloajaltaan pidempänä ja kohteeltaan laajempana kuin olisi ollut hankintayksikön suorahankinnan perus- Momentti 11 Momentti 5/2011

12 teeksi ilmoittaman terveydenhuollon työtaistelun uhan vuoksi ehdottoman välttämätöntä. Hankintasopimus oli lisäksi tehty sen jälkeen, kun perusteet suorahankinnan toteuttamiselle olivat lakanneet. Edellä todetulla tavalla toteutetun suorahankinnan ei katsottu täyttävän hankintalain 27 :n 3 kohdassa suorahankinnan tekemiselle asetettuja edellytyksiä. Kun otettiin huomioon, että päätös suorahankinnasta oli tehty terveydenhuollon työtaistelun uhkaan vedoten ja kyseisen päätöksen perusteella tehty sopimus oli edelleen voimassa, asiassa määrättiin hankintalain 76 :n 1 momentin 1 3 kohdissa (348/2007) tarkoitetut seuraamukset. Suorahankintaa koskeva päätös kumottiin, hankintayksikköä kiellettiin jatkamasta hankintaa kyseisen päätöksen perusteella ja hankintayksikkö velvoitettiin kilpailuttamaan hankinta julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti, mikäli se hankkii kyseisen palvelun julkisena hankintana. Hankintayksikkö oli hankkinut rekrytointi- ja sijaistenhallintaohjelmistopalveluja alkaen sopimuksen nojalla, joka oli tehty hankintalain vastaisen hankintapäätöksen perusteella. Hankintasopimus oli tehty määräaikaisena saakka, minkä jälkeen sopimus oli jatkunut toistaiseksi voimassa olevana. Hankintayksikkö oli järjestänyt hankinnasta uuden tarjouskilpailun, mutta ei ollut tehnyt uutta hankintapäätöstä, vaan oli jatkanut palvelujen hankkimista kilpailuttamatta tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Kun otettiin huomioon hankintayksikön menettely asiassa ja se, että palvelut oli hankittu kilpailuttamatta tehdyn hankintapäätöksen perusteella kolmen vuoden ajan, asiassa oli edellä määrättyjen hankintalain 76 :n 1 momentin 13 kohdissa tarkoitettujen seuraamusten lisäksi arvioitava, täyttyivätkö hyvitysmaksun määräämisen edellytykset hankinnan jo toteutetulta osalta. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 5 13 kohta, 27 3 kohta, 76 KHO:2011:62 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Unionin kansalaisuuden merkitys - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle Kolmannen maan kansalaisen (hakija) aviopuolisolla (perheenkokoaja), jolla oli oleskelulupa Suomessa, oli huollossaan lapsi, joka oli Suomen kansalainen. Asiassa oli unionin oikeuskäytännön valossa (C-34/09, Ruiz Zambrano, tuomio ) epäselvää, edellyttikö SEUT 20 artikla, että hakijalla oli toimeentulon puuttumisesta huolimatta oikeus oleskella Suomessa, vaikka lapsi, joka oli Suomen kansalainen, ei ollut hakijan oma vaan perheenkokoajan lapsi, eikä lapsi ollut hakijan huollossa eikä hakija ollut viettänyt hänen kanssaan yhteistä perhe-elämää vuoden 2006 jälkeen. Korkein hallinto-oikeus lykkäsi asian käsittelyä ja pyysi SEUT 267 artiklan nojalla ennakkoratkaisun SEUT 20 artiklan tulkinnasta. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 20 artikla Ulkomaalaislaki 37 1 momentti, 39 1 momentti, 47 3 momentti ja 66 a KHO:2011:63 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Unionin kansalaisuuden merkitys - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle Kolmannen maan kansalaisen (hakija) aviopuolisolla (perheenkokoaja), jolla oli oleskelulupa Suomessa, oli huollossaan lapsi, joka oli Suomen kansalainen. Asiassa oli unionin oikeuskäytännön valossa (C-34/09, Ruiz Zambrano, tuomio ) epäselvää, edellyttikö SEUT 20 artikla, että hakijalla toimeentulon puuttumisesta huolimatta oli oikeus oleskella Suomessa, vaikka lapsi, joka oli Suomen kansalainen ja jonka kanssa hakija ja perheenkokoaja sekä heidän yhteinen lapsensa asuivat, ei ollut hakijan oma lapsi, vaan perheenkokoajan lapsi. Korkein hallinto-oikeus lykkäsi asian käsittelyä ja pyysi SEUT 267 artiklan nojalla ennakkoratkaisun SEUT 20 artiklan tulkinnasta. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 20 artikla Ulkomaalaislaki 37 1 momentti, 39 1 momentti, 47 3 momentti ja 66a Verotusasiat KHO:2011:45 Henkilökohtaisen tulon verotus - Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen - Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välinen verosopimus - Ulkomaisen veron hyvitys - Hyvityksen määrä A, joka oli Suomessa yleisesti verovelvollinen ja jolle oli verovuodelta 2003 vahvistettu Suomessa euron luovutustappio, oli vuonna 2004 saanut Amerikan yhdysvalloissa kiinteän omaisuuden luovutuksesta voittoa euroa. A oli suorittanut tästä voitosta veroa Amerikan yhdysvaltoihin euroa. Vuodelta 2003 vahvistettu luovutustappio vähennettiin Amerikan yhdysvalloista kertyneestä luovutusvoitosta ja näin saatu luovutusvoittojen määrä euroa otettiin huomioon laskettaessa veronhyvitystä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 :n 2 momentissa tarkoitettujen suhdelukujen avulla. Ulkomaista veroa hyvitettiin vain tästä tulosta menevän veron määrä euroa. Vaikka verovelvollisella oli verotettavaa pääomatuloa luovutustappion vähentämisen jälkeen euroa, hyvitystä ei myönnetty sille osalle pääomatulon veroa, joka vastasi luovutusvoiton osuutta koko pääomatulosta. Hyvityksen määrään ei myöskään vaikuttanut se, että verovelvolliselle oli syntynyt myöhempänä vuonna luovutusvoittoa, josta verovuoden 2003 luovutustappio olisi voitu vähentää, jos sitä ei olisi vähennetty vuonna Verovuosi Tuloverolaki 45, 46, 50 ja momentti (1164/2002) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 3 ja 4 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 ja 23 artikla 12

13 KHO:2011:46 Varainsiirtovero - Viivästyskorotus - Lainhuuto - Lainhuutohakemuksen hylkääminen A ja B olivat ostaneet kiinteistön. He olivat kumpikin erikseen maksaneet 450 euron varainsiirtoveron A:n ja B:n tekemä lainhuutohakemus oli hylätty , ja se oli lakannut olemasta vireillä. A:n ja B:n maakaaren 11 luvun 1 :n mukainen velvollisuus hakea saannolleen lainhuuto oli kuitenkin jäänyt voimaan. Koska A ja B olivat laiminlyöneet uuden lainhuutohakemuksen tekemisen, varainsiirtoveroa oli varainsiirtoverolain 8 :n nojalla korotettava 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta siitä päivästä lukien, jona lainhuutoa tai kirjaamista olisi viimeistään tullut hakea eli lukien. Näin ollen verovirasto oli tekemillään päätöksillä voinut panna A:lle ja B:lle kummallekin erikseen maksettavaksi 100 prosentin viivästyskorotuksen. Varainsiirtoverolaki 8 KHO:2011:50 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Osakkuus keskinäisessä vakuutusyhtiössä - Vakuutusyhtiön sulautuminen - Sulautumisvastike A:lla oli ollut kotivakuutus keskinäisessä vakuutusyhtiössä X:ssä vuodesta 1984 lähtien, mistä alkaen hän oli ollut tämän vakuutusyhtiön osakas. Keskinäisen vakuutusyhtiö X:n oli tarkoitus sulautua vakuutusyhtiö Y Oy:öön vakuutusyhtiölain 19 luvun 2 :n ja osakeyhtiölain 16 luvun 2 :n 1momentin 1 kohdan mukaisesti. X:n osakkaita olivat muun ohella vakuutuksenottajat. Heille suoritettiin sulautumisvastikkeena pelkästään rahaa. Kun A sai keskinäisen vakuutusyhtiö X:n sulautuessa vakuutusyhtiö Y Oy:öön rahavastikkeen, saadun vastikkeen verotukseen sovellettiin tuloverolain luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille Tuloverolaki 45 1 momentti KHO:2011:51 Lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Vastike - Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta Suunnitellussa sukupolvenvaihdoksessa oli tarkoitus siirtää luopujaosakkaan omistus jatkajaosakkaalle siten, että osakeyhtiö lunastaa vapaalla omalla pääomalla luopujaosakkaalta tämän omistamat 90 kappaletta yhtiön osakkeista. Lunastuksen jälkeen lunastetut osakkeet mitätöitäisiin. Kun jatkaja omisti ennestään 10 yhtiön osaketta, yhtiön kaikki osakkeet tulisivat näin jatkajaosakkaan omistukseen. Järjestelyyn ei sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 :n 5 momentin säännöstä, jonka mukaan sukupolvenvaihdosluovutuksen lahjavero jätetään kokonaan maksuunpanematta, jos luovutus on osittain vastikkeellinen ja vastike on enemmän kuin 50 prosenttia käyvästä arvosta. Veroviraston ennakkoratkaisu. Äänestys 3-2. Perintö- ja lahjaverolaki 55 5 momentti KHO:2011:52 Arvonlisävero - Arvonlisäveron soveltamisala - Sijoitustoiminta - Osakkeiden myynti - Osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen vähennysoikeus - Suora ja välitön yhteys - Yleiskulut - Vakuutusyhtiö Verovelvollisuusryhmään kuuluva vakuutusyhtiö harjoitti arvonlisäverosta vapautettua vakuutustoimintaa ja siihen liittyvää sijoitustoimintaa. Yhtiön sijoitusomaisuuteen kuului muun ohella 4,17 prosenttia X Oy:n osakkeista. Vakuutusyhtiö myi mainitut osakkeet vuonna 2004 ja osti siihen liittyen arvonlisäverollisia konsultointipalveluja. Vakuutusyhtiö oli hakeutunut osittain arvonlisäverovelvolliseksi harjoittamastaan kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, mutta osakkeiden myynti ei liittynyt tähän vuokraustoimintaan. X Oy:n osakkeiden myyntiä pidettiin arvonlisäverolain ja kuudennen arvonlisäverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä toimintana. Verovelvollisuusryhmällä ei ollut oikeutta vähentää vakuutusyhtiön omistamien X Oy:n osakkeiden myyntiin liittyviin konsultointipalveluihin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin. Arvonlisäveron palautushakemus tilikaudelta Äänestys 4-1. Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 41, 42 ja 102 Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 2 artikla 1 kohta, 4 artikla 1 ja 2 kohta, 13 artikla B kohta d alakohta sekä 17 artikla 1 ja 2 kohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-29/08, SKF, ja siitä ilmenevä oikeuskäytäntö KHO:2011:55 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Osakkeiden arvonmenetys - Konkurssi - Menetyksen lopullisuus - Oikea verovuosi Asiassa esitetyn erikoistarkastuskertomuksen mukaan osakeyhtiön osakepääoma oli menetetty tilivuoden 2003 aikana. Osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin Käräjäoikeus oli vahvistanut yhtiön konkurssipesän jakoluetteloehdotuksen, joka oli laadittu Konkurssipesän lopputilitys oli annettu Konkurssimenettelyssä oli maksettu vakuudettomille veloille vain 2,5 prosenttia saatavista. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi olleen jo vuonna 2005 selvää, että konkurssipesästä ei jää jakoosuutta osakkeenomistajille. Yhtiön osakkeiden arvonmenetystä konkurssin vuoksi voitiin pitää lopullisena jo vuonna 2005 eikä vasta sitä myöhempänä aikana. Näin ollen osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon, joka voitiin vähentää verovelvollisen vuonna 2005 saamasta kiinteistön luovutusvoitosta. Verovuosi Tuloverolaki 50 1 momentti ja 3 momentti 3 kohta KHO:2011:57 Henkilökohtaisen tulon verotus - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Suomessa yleisesti verovelvollinen - EUmaassa sijaitsevan kiinteistön luovutustappio Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa oli kysymyksenä, voiko Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö vähentää Momentti 13 Momentti 5/2011

14 Ranskassa sijaitsevan kiinteistön luovutuksesta syntyneen tappion Suomessa verotettavista osakkeiden luovutusvoitoista. Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT 267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön: Onko SEUT 63 ja 65 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö ei saa vähentää Ranskassa sijaitsevan kiinteistön luovutuksesta syntynyttä tappiota Suomessa verotettavista osakkeiden luovutusvoitoista, kun kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö saa tietyin edellytyksin vähentää Suomessa sijaitsevan vastaavan kiinteistön luovutustappion luovutusvoitoista? Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 63, 65 ja 267 artikla Tuloverolaki 45 ja 50 1 momentti Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 6 1 momentti Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välinen sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi KHO:2011:60 Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatila - Asuinrakennus - Myyjien pidättämä hallintaoikeus Perintö- ja lahjaverolain 55 :ää voitiin soveltaa maatilan asuinrakennukseen, johon myyjät tulevat pidättämään henkilökohtaisen elinikäisen hallintaoikeuden. Ennakkoratkaisu. Äänestys 3-2. Perintö- ja lahjaverolaki 55 Ympäristöasiat KHO:2011:48 Maa-ainesten ottaminen - Asianosainen - Menettely hallintooikeudessa - Osallistuminen lupamenettelyyn - Tasapuolinen käsittely - Kuuleminen - Ottamislupa - Muistutus Ympäristölautakunta oli hylännyt maa-aineslupahakemuksen sillä perusteella, että hankkeesta aiheutuisi asutukselle ja ympäristölle vaaraa sekä sellaista haittaa, joka ei olisi kohtuullisin kustannuksin vältettävissä. Hallinto-oikeus oli luvan hakijan valituksesta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi varaamatta niille ympäristölautakunnan päätöksessä tarkoitetuille asianosaisille, jotka olivat osallistuneet menettelyyn ympäristölautakunnassa, tilaisuutta tulla kuulluksi. Asian käsittelyssä hallinto-oikeudessa oli tästä syystä tapahtunut menettelyvirhe. Hallintolainkäyttölaki 33 ja 34 Maa-aineslaki 3 1, 2 ja 4 momentti ja 6 1 momentti KHO:2011:49 Lunastuslupa - Kaasuputki - Valitusoikeus - Asukasyhdistys - Ympäristövaikutusten arviointi - Århusin yleissopimus - Kansalliset oikeussuojakeinot - Tulkintavaikutus Hankkeessa oli kysymys maakaasun siirtoputken rakentamisesta. Siirtoputken pituus oli 90 kilometriä. Putken halkaisija oli 5,5 kilometrin haaraputken osalta 200 millimetriä ja muulta osin 500 millimetriä. Hankkeeseen, joka edellytti lunastuslakiin perustuvaa lunastuslupaa, oli sovellettu tapauskohtaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Alueella toimivalla asukasyhdistyksellä oli valitusoikeus maakaasuputken lunastuslupaa koskevasta päätöksestä. Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (SopS 122/2004, Århusin yleissopimus) 2, 6 ja 9 artikla, erityisesti 9 artiklan 2 kappale, sekä liite I kappale 20 Direktiivillä 2003/35/EY muutettu direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-direktiivi) 2 ja 10a artikla Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 17 2 momentti KHO:2011:53 Maankäyttö ja rakentaminen - Rakentamismääräyskokoelma - Asuinhuoneistot - Vapaa-ajan asunto - Rakennusvalvonta - Käyttöönottokatselmus - Katselmuspöytäkirja - Portaiden vähimmäisleveys - Muutoksenhakukelpoisuus Kerrosalaltaan 299 neliömetrin suuruinen, kolme erillistä huoneistoa käsittävä rakennus oli rakennusluvan mukaan käyttötarkoitukseltaan vapaa-ajan asuinrakennus. Yhtiöjärjestyksen mukaan kuhunkin huoneistoon kohdistui seitsemän osaketta, jotka oikeuttivat vuoroviikoin käyttämään huoneistoa läpi vuoden. Kun otettiin huomioon huoneistojen käyttö ympärivuotisesti, huoneistot rinnastuivat rakentamismääräyskokoelman osassa G1 tarkoitettuihin asuinrakennuksiin. Rakentamismääräyskokoelman osan G1 soveltamisalaa koskeva määräys ei siten ollut esteenä osan määräysten soveltamiselle. Rakentamismääräyskokoelman osa G1 ei kuitenkaan sisältänyt portaiden vähimmäisleveyttä koskevia määräyksiä. Tällaista portaiden vähimmäisleveyttä koskevaa määräystä ei ollut voitu johtaa myöskään rakentamismääräyskokoelman osasta F2 eikä osasta E1. Asiassa katsottiin muutoin, että rakennustarkastajan käyttöönottokatselmuksessa luvan saajalle katselmuspöytäkirjassa määräämät velvoitteet määräaikaan mennessä korjata ja poistaa eräitä puutteita sisälsivät sellaisen muutoksenhakukelpoisen ratkaisun, joka voitiin oikaisuvaatimuksella saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki 13, momentti, momentti, 119, momentti, 141, ja 2 momentti, momentti, 182 1momentti ja 187 1momentti Maankäyttö- ja rakennusasetus 51 2 ja 3 momentti, 53 2 ja 4 momentti ja 76 2 ja 3 momentti Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti Suomen rakentamismääräyskokoelman osa G1 määräykset 1.1.1, ja Suomen rakentamismääräyskokoelma osa F2 määräys Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E1 Ks. ja vrt. KHO 2010:72 ja KHO 2011:23. 14

15 KHO:2011:54 Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Maanomistaja - Rakennusoikeus - Kohtuuton haitta - Yhdenvertaisuus - Luontoselvitysten riittävyys - Lausuminen selvityksistä - Virkistysalue - Kaavan sisältövaatimukset - Luonnonarvot Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt merkittävää uutta asuinaluetta koskevan osayleiskaavan. Valittajien kaksi tilaa oli osayleiskaavassa osoitettu pääosin virkistysalueeksi (V) ja tilojen alueella sijaitseva lampi ja sen ympäristö luonnonsuojelualueeksi (SL). Yleiskaavalle asetettujen sisältövaatimusten perusteella osayleiskaavassa oli tarpeen osoittaa uudelle asuinalueelle myös lähivirkistysalueita. Osayleiskaavaan liittyvien selvitysten perusteella valittajien tilojen alue soveltui sijaintinsa ja maastonmuotojensa sekä luontoon, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvien arvojensa vuoksi erityisen hyvin virkistysalueeksi. Kun otettiin huomioon selvityksissä valittajien tilojen alueella sijaitsevan lammen ja sen ympäristön luonnonarvoista esitetty sekä luonnonsuojelulain 10 :n 2 momentissa säädetyt luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, lampi ympäristöineen oli voitu osoittaa osayleiskaavassa SL-alueeksi. Näin ollen valittajien tiloille osayleiskaavassa osoitetuille V- alueille ja SL-alueelle oli hyväksyttävät maankäytölliset perusteet. Kun otettiin lisäksi huomioon valittajien tilojen sijainti kaupunkialueella ja toisen tilan alueelle osayleiskaavassa osoitettu asuntoalue (A) sekä maankäyttö- ja rakennuslain 101 :ssä säädetty lunastusvelvollisuus, osayleiskaavasta ei aiheutunut maanomistajille kohtuutonta haittaa eikä vaatimusta maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta ollut syrjäytetty. Osayleiskaava-alueella toisaalla sijaitseva alue oli osayleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi (A). Alue oli osayleiskaavaan liittyvissä luontoselvityksissä rajattu selvitettävän alueen ulkopuolelle. Myöskään alueen luonnonarvoja koskevat kaupungin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän tiedot eivät olleet osayleiskaavaa laadittaessa osallisten käytettävissä sellaisessa muodossa, että osalliset olisivat voineet lausua niistä mielipiteensä laissa edellytetyllä tavalla. Mainitut tiedot olivat sisältyneet kaupungin intranetissä toimivaan luontotietojärjestelmään, joka oli muun ohella kaavoittajien käytössä. Yleisön käytössä internetissä ollut järjestelmä ei sisältänyt samoja tietoja. Näin ollen osayleiskaava ei perustunut näiltä osin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Suomen perustuslaki 6 Maankäyttö- ja rakennuslaki 9, 39 2 ja 4 momentti ja 62 1 momentti KHO:2011:61 Metsähallitus - Rantarakentaminen Utsjoen kunnan alueelle laaditussa rantayleiskaavassa ei ollut osoitettu valtion maille lainkaan uutta rakennusoikeutta. Valtion maaomaisuus alueella oli monissa suhteissa erilaisessa asemassa kuin yksityismaa, eikä valtion maille tuolla alueella ollut osoitettava rakennusoikeutta samoin perustein kuin yksityismaille. Tästä huolimatta kaava, jossa valtion omistamat sinänsä rantarakentamiseen soveltuvat alueet oli jätetty kokonaan ilman uutta rakennusoikeutta, aiheutti valtiolle maanomistajana kohtuutonta haittaa. Kunnanvaltuuston päätös oli siten lainvastainen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 39 ja 73 1 momentti KKO:N VALITUSLUVAT Kun KKO myöntää asiassa valitusluvan, laaditaan valituslupakortti, joka sisältää lyhyen kuvauksen siitä oikeuskysymyksestä, jota asiassa on valituslupaa myönnettäessä pidetty keskeisenä. Valituslupakortti ei kuitenkaan sido KKO:ta asian jatkokäsittelyssä, joka samoin kuin asiassa annettava ratkaisu voivat lopulta määräytyä toisista lähtökohdista kuin valituslupakortista ilmenee. Ks. KKO:n valituslupajärjestelmästä VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys CRPS-oireyhtymän syyyhteydestä sattuneeseen tapaturmaan jälkeenkin. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys neuropaattisen kiputilan ja päänsäryn syy-yhteydestä sattuneeseen tapaturmaan. VL: Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Kysymys edellytyksistä peräyttää maksu konkurssipesään. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko sattuneessa tapaturmassa aiheutunut niskan retkahdusvamma ja olivatko jälkeenkin jatkuneet niskavaivat ja muut oireet syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. Kysymys lisäksi masennuksen syyyhteydestä tapaturmaan. VL: Konkurssi Itsekriminointisuoja X tuomittiin maksamaan hänelle asetettu uhkasakko, koska hän oli osakeyhtiön konkurssissa laiminlyönyt velalliselle kuuluvan myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuutensa. Kysymys konkurssilain mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä, kun X oli samanaikaisesti esitutkinnassa epäiltynä syyllistymisestä yhtiön toiminnassa avunantoon törkeään veropetokseen ja rekisterimerkintärikokseen. VL: Ulosottolaki - Ulosmittaus - Sivullisen oikeus X ry:n veloista oli ulosmitattu ja asetettu takavarikkoon rakenteilla olleen veneen runko, josta tehdyn luovutussopimuksen perusteella sivullinen väitti omaisuuden kuuluvan hänelle. Kysymys siitä, loukkasivatko toimenpiteet sivullisen oikeutta. VL: Työsopimus - Työsopimuslain säännösten pakottavuus - Työsopimuksen päättäminen Kysymys siitä, oliko työntekijä voinut irtisanomisensa jälkeen, mutta ennen työsuhteensa päättymistä Momentti 15 Momentti 5/2011

16 pätevästi hyväksyä työsopimuksensa päättämisperusteen työnantajan kanssa tekemällään sopimuksella ja sitovasti luopua irtisanomisperusteensa riitauttamisesta ja siihen perustuvista korvausvaatimuksista. VL: Laittoman maahantulon järjestäminen A ja B olivat yrittäneet viedä laittomasti Suomeen tuodut C :n ja D:n edelleen Suomesta Ruotsiin. A ja B olivat olleet tietoisia siitä, että C ja D olivat tulleet Suomeen laittomasti, mutta eivät olleet osallistuneet heidän Suomeen tuomisensa järjestämiseen. Kysymys siitä, täyttääkö A:n ja B:n menettely rikoslain 17 luvun 8 :n 1 momentissa rangaistavaksi säädetyn laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistön. VL: Oikeusvoima - Yksityishenkilön velkajärjestely Kysymys siitä, onko maksuohjelman vahvistamista koskevalla päätöksellä velkajärjestelyasian ulkopuolelle ulottuva oikeusvoimavaikutus ja jos on, estääkö myös raukeamaan määrätty maksuohjelma siihen sisältyneen saatavan osalta saatavan perustetta, määrää tai vanhentumista koskevien väitteiden tutkimisen myöhemmässä oikeudenkäynnissä. VL: Työsopimus Työpalkka Kysymys siitä, oliko tarjoilijana toimineen työntekijän työsopimuksessa voitu työntekijää sitovasti sopia kokonaispalkasta, joka sisälsi majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen mukaiset ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät. VL: Oikeusapulaki Kysymys siitä, voiko oikeusaputoimisto tuomioistuinasiassa rajoittaa myönnettävää oikeusapua toimenpideperusteen ohella tuntiperusteisesti. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Käräjäoikeus oli maistraatin hakemuksesta määrännyt yleisen edunvalvojan edunvalvojaksi täysi-ikäiselle A:lle, joka maistraatin järjestämässä kuulemistilaisuudessa oli ilmoittanut suostuvansa hakemukseen. Valituksessaan hovioikeudelle A katsoi, ettei hän ollut edunvalvonnan tarpeessa ja että edunvalvojaksi oli joka tapauksessa määrättävä hänen lähiomaisensa. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun hovioikeus ratkaisi asian varaamatta A:lle tilaisuutta tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. VL: Huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Vastaaja oli pitänyt hallussaan eri kerroilla 300 kiloa huumausaineeksi luokiteltavan Catha edulis -pensaan lehtiä ja oksia (khat). Kysymys VL: rangaistuksen mittaamisesta ja valtiolle tuomittavan rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä koskevan menettämisseuraamuksen kohtuullistamisesta. Oikeudenkäyntiasiamies/-avustaja Kysymys oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuudesta ja syyttäjän oikeudesta hakea muutosta hovioikeuden asiamiehen kelpoisuudesta tekemään ratkaisuun. VL: Varkausrikos - Varkaus Näpistys A oli anastanut usealla eri kerralla eri myymälöistä muun muassa postimerkkejä, olutta, tupakkaa, elintarvikkeita, vaatteita ja bensiiniä. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt varkauksiin vai näpistyksiin. VL: Varkausrikos - Varkaus Näpistys A oli anastanut usealla eri kerralla eri myymälöistä muun muassa alkoholijuomia, tupakkaa, postimerkkejä, bensiiniä ja elintarvikkeita. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt varkauksiin vai näpistyksiin. VL: Korko Viivästyskorko Kysymys siitä, mistä ajankohdasta lukien perintäkuluille on maksettava viivästyskorkoa. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 492/2013 Laki kosmeettisista valmisteista Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot