5/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus"

Transkriptio

1 5/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 Momentti 5/2011 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki hovioikeuslain muuttamisesta, laki hallintooikeuslain muuttamisesta, laki avioliittolain 17a :n muuttamisesta ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 :n muuttamisesta ( /2011) HE 278/2010 vp LaVM 41/2010 vp Lait tulevat voimaan Tuomioistuinharjoittelijoiden toimivaltaa laajennetaan ja sitä koskevia säännöksiä selkiytetään. Tuomioistuinharjoittelua suorittavan henkilön virkanimike on käräjänotaari. Lisäksi toimivalta käräjänotaarin nimittämiseen siirretään hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannille. Tuomioistuinharjoittelu laajennetaan hovi- ja hallintooikeuksiin. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki hovioikeuslain 8 :n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 :n muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain muuttamisesta ( /2011) HE 280/2010 vp LaVM 38/2010 vp Lait tulivat voimaan Enintään vuoden määräajaksi tuomarin nimittää hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa ja markkinaoikeudessa täysistunnon tai vastaavan monijäsenisen toimielimen asemasta asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomari. Päällikkötuomari nimittää myös esittelijät. Käräjäoikeuslakiin ja hallinto-oikeuslakiin otetaan säännökset käräjäoikeuden osaston puheenjohtajan ja hallinto-oikeuden jaoston puheenjohtajan tehtävään määräämisestä. Lisäksi tehdään eräitä tuomioistuinten kokoonpanoa koskevia muutoksia. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki löytötavaralain 22 ja 24 :n muuttamisesta ( /2011) HE 104/2010 vp HaVM 39/2010 vp Lait tulevat voimaan Ulkomaalaislakiin, ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ja löytötavaralakiin tehdään biometristen tunnisteiden käyttöönotosta oleskeluluvissa edellyttämät muutokset. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Ulkomaalaislaissa säädetään myös biometristen tunnisteiden tietoturvasta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisätään säännökset sormenjälkien tallettamisesta tietokantaan sekä tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Oleskeluluvan hakijan sormenjäljet talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta ( /2011) HE 246/2010 vp HaVM 34/2010 vp Lait tulevat voimaan Julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta huolehtii valtiovarainministeriö. Yhteentoimivuuteen pyritään ottamalla käyttöön yhtenäiset julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaamisjärjestelmät, yhteentoimivuuden edellyttämät kuvaukset ja määritykset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon yhteiset palvelut sekä yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeelliset muut toimenpiteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että laista poistetaan valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten tietojärjestelmien yhteensopivuutta koskevat velvoitteet sekä velvoitteet osallistua yhteiseen asiakaspalvelujärjestelmään. Kaivoslaki, laki ydinenergialain muuttamisesta, laki maastoliikennelain 4 :n muuttamisesta, laki säteilylain 3 ja 5 :n muuttamisesta, laki erämaalain 6 :n muuttamisesta, laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 :n muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 53 :n muuttamisesta, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 273/2009 vp SuVM 2/2010 vp Lait tulevat voimaan Kaivoslaki turvaa kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytykset yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Laki turvaa myös kuntien vaikuttamismahdollisuudet, varmistaa asianosaisten oikeusturvan toteutumisen sekä ottaa huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallistumista koskevat vaatimukset. Lupaharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Lupa käyttää toiselle kuuluvaa aluetta kaivostoi- 2

3 mintaan edellyttää kaivoshankkeen täyttävän yleisen tarpeen vaatimuksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii laissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta (620/2011) HE 1/2011 vp TyVM 1/2011 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu direktiivi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia muutetaan siten, että siihen otetaan direktiivin edellyttämät säännökset kansainvälisestä konserniyhteistoiminnasta Euroopan talousalueella. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, laki asianajajista annetun lain muuttamisesta, laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 :n muuttamisesta, laki oikeusapulain 8 :n muuttamisesta, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 :n muuttamisesta, laki vankeuslain 12 luvun 4 :n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 :n muuttamisesta ja laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 6luvun 4 :n muuttamisesta ( /2011) HE 318/2010 vp LaVM 40/2010 vp Lait tulevat voimaan Muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille perustetaan uusi lupajärjestelmä. Luvat myöntää perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävässään, samoin kuin tuomioistuimen määräykseen tai avustajanmääräykseen perustuvassa tehtävässä, velvollinen noudattamaan asiallisesti samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on mainituissa tehtävissään oikeuskanslerin, Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Lisäksi lupajärjestelmä ulotetaan myös lastensuojeluasioihin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ylimääräisessä muutoksenhaussa korkeimmassa oikeudessa otetaan käyttöön avustajapakko. Laki rikoslain 2 luvun 13 :n muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 :n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 :n muuttamisesta, laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta, laki vankeuslain muuttamisesta, Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 :n muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2011) HE 279/2010 vp LaVM 35/2010 vp Lait tulevat voimaan Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin vapauttamismenettelyä kehitetään tehostamalla vankilassa tehtäviä arvioita vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti. Lisäksi tehostetaan ehdonalaisen vapauden valvontaa laajentamalla valvontatapaamisten sekä valvontaan kuuluvien tehtävien ja ohjelmien enimmäismäärää erityistä tukea ja valvontaa tarvitsevilla valvottavilla enintään 30 tuntiin kuukaudessa. Laki pysäköinninvalvonnasta, laki ympäristönsuojelulain 116 :n muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 :n muuttamisesta ja laki hallintooikeuslain 12 b :n muuttamisesta ( /2011) HE 223/2010 vp LaVM 42/2010 vp Lait tulevat voimaan Pysäköinninvalvonnasta huolehtivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Pysäköintivirhemaksu korotetaan euroon. Samasta jatkuvasta pysäköintivirheestä voidaan määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uutena keinona puuttua pysäköintivirheeseen on rengaslukko. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 :n muuttamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 :n muuttamisesta ja laki lastensuojelulain 25 :n muuttamisesta ( /2011) HE 266/2010 vp HaVM 38/2010 vp Momentti 3 Momentti 5/2011

4 Lait tulevat voimaan Lailla kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta turvataan kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja huolenpito. Vastaanottoa koskevaa sääntelyä selkeytetään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta eri laeissa. Lakiin otetaan säännökset viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, kustannusten korvaamisesta, vastaanotto- ja järjestelykeskuksista, vastaanottopalveluista, ihmiskaupan uhrien auttamisesta, ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustamisesta, henkilörekistereistä ja muutoksenhausta. Kuvaohjelmalaki, laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 :n muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18b :n muuttamisesta ja laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta ( /2011) HE 190/2010 vp SiVM 13/2010 vp Lait tulevat voimaan Valtion elokuvatarkastamo muuttuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi. Kuvaohjelman tarjoajan on tehtävä ilmoitus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle ryhtyessään tarjoamaan kuvaohjelmia. Ilmoitusta ei tehdä, jos tarjotaan ainoastaan kuvaohjelmia, joita ei tarvitse luokitella ja merkitä. Ohjelmien ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen tehtäväksi. Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat luokitellaan yhdenmukaisin perustein. Luokiteltuihin ohjelmiin lisätään sisältöä kuvaava symboli. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ottaa vastaan yleisöpalautetta ja voi omasta aloitteestaan luokitella kuvaohjelman ja tarkastaa ohjelmiin tehtyjä merkintöjä. Keskuksen tehtävänä on myös edistää mediakasvatusta ja lasten mediataitoja. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/ 2011) HE 236/2010 vp SiVM 15/2010 vp Laki tuli voimaan Kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi sekä taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voidaan määrätä näyttelyesinettä koskeva takavarikointikielto. Kiellosta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kielto voidaan antaa enintään vuodeksi. Kieltoa ei voida antaa, jos esinettä epäillään rikollisesti joltakulta viedyksi, jos sen omistus on riidanalainen tai jos kielto on Suomen kansainvälisten velvoitteiden vastainen. Takavarikointikieltoa ei anneta kaupallisia näyttelyjä varten. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (706/2011) HE 211/2010 vp LiVM 22/2010 vp Laki tulee voimaan Kuljettajantutkinnon ajokokeen ja vaarallisten aineiden ajolupakokeen vastaanottajan vaatimuksia muutetaan. Vastaanottajalta vaaditaan perus- ja jatkokoulutus sekä säännöllistä työn seurantaa. Peruskelpoisuus tehtävään saadaan B- luokassa, josta muihin luokkiin eteneminen edellyttää kokemusta ja lisävalmiuksia. Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä, laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta, laki vesija energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 182/2010 vp TaVM 48/2010 vp Lait tulevat voimaan Lailla sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä pannaan täytäntöön julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi laissa säädetään kevennetystä dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja sen käytöstä kansallisissa hankinnoissa. Muiden lakien muutokset ovat pääosin teknisiä. Merityösopimuslaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( /2011) HE 174/2010 vp TyVM 15/2010 vp Lait tulivat voimaan Merityösopimuslaissa säädetään muun muassa työsuhdetta koskevista yleisistä säännöksistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista, vähimmäistyöehtojen määräytymisestä, työntekijän oikeudesta vapaaseen kotimatkaan, perhevapaista, lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyvistä asioista sekä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvästä korvausjärjestelmästä. Merityösuhteiden erityispiirteet näkyvät muun muassa työntekijän kotimatkaoikeuksia koskevassa sääntelyssä sekä työnantajan erityisenä huolenpitovelvollisuutena sairastuneesta työntekijästä. Mittauslaitelaki (707/2011) HE 241/2010 vp TaVM 44/2010 vp Laki tuli voimaan Mittauslaitelain tavoitteena on turvata mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetelmien ja mittaustulosten luotettavuus. Laki toimii mittaamisen yleissäädöksenä Suomessa. Elinkeinotoiminnassa kyse on tuotteen tai palvelun hinnan määrittämisestä mittaustulosten perusteella. Kulutusmittauksessa määritetään käytetyn veden, kaasun, sähkö- tai lämpöenergian hinta. Mittaaminen voi liittyä myös yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, esimerkiksi terveydenhuollossa tai liikenneturvallisuuden valvonnassa. Lakia sovelletaan myös viranomaisen mittaustulokseen perustuvaan päätöksentekoon. Laissa on lisäksi säännökset pakattujen tuotteiden sisällön määrän määrittämisestä. Laissa on myös säännökset mittauslaitteiden 4

5 markkinoille saattamisesta, käytöstä, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, merkinnöistä ja huollosta. Lain noudattamista valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja aluehallintoviranomaiset. Lakiin otetaan myös mittauslaitteiden markkinavalvontaa ja tarkastustoimintaa koskevat säännökset sekä rangaistussäännökset. Laki sairausvakuutuslain, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta muuttamisesta ynnä muut muutokset sosiaaliturvaetuuksia koskeviin lakeihin ( /2011) HE 274/2010 vp StVM 51/2010 vp Lait tulivat voimaan Lakeihin lisätään säännös, jonka nojalla etuuden myöntänyt vakuutuslaitos voi ratkaista asian uudelleen tilanteessa, jossa etuuden saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty muu etuus tai korvaus, joka etuuslain perusteella kokonaan estää tai vähentää etuutta. Päätöksen poistamista koskevasta muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa vakuutusoikeuteen. Poistomenettelyä kevennetään siten, että kuuleminen päätöksen poistamista koskevassa asiassa toimitetaan tiedoksi postitse kirjeellä. Jätelaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( / 2011) HE 199/2010 vp YmVM 23/2010 vp Lait tulevat voimaan Jätelailla säädetään toimista, joilla edistetään jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Etusijajärjestyksen mukaan kaikessa toiminnassa on pyrittävä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Ympäristönsuojelulakiin tehdään jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia. Jätteen määritelmää ja eräitä muita jätealan keskeisiä termejä täsmennetään. Jätehuollon järjestäminen säädetään pääosin jätteen tuottajan ja muun haltijan velvollisuudeksi. Kunnan jätehuoltopalveluille säädetään uudet laatuvaatimukset. Kunnan tehtäviä viranomaisena ja jätehuollon palveluntuottajana selvennetään. Kunnan jätemaksuun liittyviä säännöksiä täsmennetään maksukäytäntöjen selkeyttämiseksi ja maksujen avoimuuden parantamiseksi. Esitutkintalaki, pakkokeinolaki ja lukuisat niihin liittyvät muutoslait ( /2011) HE 222/2010 vp LaVM 44/2010 vp Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta tulee voimaan ja muut lait tulemaan voimaan Esitutkintalaki ja pakkokeinolaki korvaavat nykyiset lait, ja ne säätelevät nykyistä tarkemmin viranomaisten toimivaltuuksia. Samassa yhteydessä on muutettu 65 lakia. Poliisilaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( / 2011) HE 224/2010 vp HaVM 42/2010 vp Lait tulevat voimaan Poliisilaki korvaa nykyisen lain. Siinä säädetään poliisin toimivaltuuksista nykyistä täsmällisemmin. Salaisia tiedonhankintakeinoja koskevan 5 luvun säännöksissä on pyritty kiinnittämään huomiota sekä henkilöiden oikeusturvaan että rikostorjunnan tehokkuuteen. Tuomioistuinten päätöstoimivaltaa näissä asioissa on lisätty. Peitetoiminnasta säädetään nykyistä tarkemmin. Salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ilmoittamisesta säädetään nykyistä tarkemmin. Myös niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttämisestä säädetään poliisilaissa. Laissa säädetään lisäksi poliisin henkilöstöön kuuluvien vaitiolovelvollisuudesta ja -oikeudesta sekä näihin liittyen uudesta ilmaisuvelvollisuudesta. Lisäksi muihin poliisin toimintaa säänteleviin lakeihin on tehty runsaasti lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 :n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta, laki maksupalvelulain 8 ja 78 :n muuttamisesta ja laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 :n muuttamisesta ( /2011) HE 2/2011 vp TaVM 1/2011 vp Lait tulivat voimaan Maksulaitoslain muutoksilla saatetaan voimaan sähkörahadirektiivi. Laissa säädetään direktiivin mukaisesti oikeudesta laskea liikkeeseen sähköistä rahaa sekä tällaiselle liiketoiminnalle asetettavista vaatimuksista. Lisäksi useisiin muihin lakeihin on tehty laista johtuvia lakiteknisiä muutoksia. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki yhteisaluelain muuttamisesta, laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki maakaaren muuttamisesta ja laki ulkoilulain 6 ja 15 :n muuttamisesta ( /2011) HE 265/2009 vp MmVM 28/2010 vp Momentti 5 Momentti 5/2011

6 Lait tulevat voimaan Eräitä kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimituksia koskevia säännöksiä on muutettu. Merkittävimmät muutokset liittyvät kiinteistötoimitustuotannon tehostamiseen sekä kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseen ja kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvien osittamisrajoitusten tarkistamiseen. Yhteisaluelakiin on tehty eräitä sen menettelyllisiä säännöksiä selventäviä muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa osakaskunnan sääntöjen vahvistamista, äänestämistä osakaskunnan kokouksessa ja osakkaan moiteoikeutta. Lisäksi yhteisaluelakiin, kiinteän omaisuuden ja erityisten etuuksien lunastamisesta annettuun lakiin, yksityisistä teistä annettuun lakiin, maakaareen ja ulkoilulakiin on tehty eräitä pääosin teknisluonteisia tarkistuksia. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n muuttamisesta (909/ 2011) HE 7/2011 vp LiVM 2/2011 vp Laki tuli voimaan Lakia on muutettu siten, että myös muu kuin kansallisen akkreditointielimen akkreditoima tutkimuslaitos on oikeutettu antamaan alkolukosta vaatimustenmukaisuustodistuksen, jos sillä on riittävä pätevyys. Lisäksi tutkimuslaitosten käyttämiltä alihankkijoilta edellytetään akkreditointi vain niiden suorittamiin osatesteihin. Kuluttajaturvallisuuslaki ja laki rikoslain 44 luvun 1 pykälän muuttamisesta ( / 2011) HE 99/2010 vp TaVM 43/2010 vp Lait tulevat voimaan Kuluttajaturvallisuuslaki selkeyttää yleistä kuluttajaturvallisuussääntelyä sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten ja kuluttajien kannalta. Rikoslain 44 luvun 1 pykälän muutos on teknisluontoinen. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja siihen liittyvät muutoslait HE 302/2010 vp StVM 56/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista kumoaa lain yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Laki sisältää säännökset muun muassa valtakunnallisesta luvasta, jota on haettava Valviralta, jos palvelujen tuottaja tuottaa ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Uusi luvan saannin edellytys on, että palvelun tuottaja kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiä ja valvontaa koskevia säännöksiä on selkeytetty. Kotipalvelun tukipalveluista ja vastaavista palveluista sekä yksityisestä päivähoidosta tulee edelleen tehdä ilmoitus kunnalle, mutta näitä palveluja ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Laista ilmenee muilla tavoin, että ne ovat sosiaaliviranomaisen valvomia, kuten arvonlisäverolaki edellyttää. Palvelujen tuottajan vastuuta palvelujen laadusta lisätään muun muassa säätämällä omavalvontasuunnitelmasta. Valvontaviranomaisen ohjausta ja neuvontaa painotetaan ennakollisen valvonnan keinona. Lisäksi on tehty teknisiä tarkistuksia 11 muuhun lakiin. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 4/2011 vp) laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia Euroopan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivien muuttamisesta annetun direktiivin voimaan saattamiseksi. Direktiivin ja lakiehdotuksen tarkoituksena on vähentää yhtiöoikeudellisesta sääntelystä osakeyhtiöille aiheutuvia sulautumisja jakautumismenettelyn kustannuksia. Direktiivissä säädetään muusta kuin rahavastikkeesta annettavasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta osakeyhtiötä perustettaessa ja yhtiön osakepääomaa korotettaessa, sulautumis- ja jakautumissuunnitelman julkistamisesta, velkojien suojasta sulautumisessa ja jakautumisessa, sulautumista ja jakautumista koskevista asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä, yhtiökokouksen ja hallituksen toimivallan jaosta sulautumisesta ja jakautumisesta päätettäessä sekä eräistä sääntelyltään kevyemmistä yritysjärjestelyistä. Ehdotetut osakeyhtiölain muutokset koskevat poikkeusta sulautumis- ja jakautumisasiakirjojen laatimisesta tietyissä tilanteissa, yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä ja lähettämistä sekä yhtiön hallituksen toimivaltaa päättää sulautumisesta tai jakautumisesta tietyissä tilanteissa. Ehdotettuja osakeyhtiölain säännöksiä sovelletaan pääosin kaikkiin osakeyhtiöihin. Osakeyhtiölain yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan, että yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevia direktiivin vaatimuksia sovelletaan myös muihin kuin sulautumisesta tai jakautumisesta päättäviin yhtiökokouksiin. Lisäksi ehdotetaan vakuutusyhtiölain muuttamista osakeyhtiölain muutosta vastaavalla tavalla siltä osin kuin voimassa oleva vakuutusyhtiölaki vastaa muutettavia osakeyhtiölain säännöksiä. Osakeyhtiölaista poikkeavia vakuutusyhtiölain erityissäännöksiä ei ehdoteta muutettavaksi. Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa, mikä velvoittaa saattamaan direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säännökset voimaan 30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Hallituksen esitys (HE 10/2011 vp) tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan pantaviksi täytäntöön vastavuoroisen tunnus- 6

7 tamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa, tehty neuvoston puitepäätös sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi tehty neuvoston puitepäätös. Puitepäätökset hyväksyttiin marraskuussa Vapausrangaistusten tai vapauden menetyksen käsittäviä toimenpiteitä koskevan puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa puitepäätöksessä tarkoitetun rangaistuksen siirtämistä pantavaksi täytäntöön tuomitun kansalaisuus- ja asuinvaltiossa. Voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna säännökset olisivat soveltamisalaltaan laaja-alaisemmat ja valtioita velvoittavammat. Lisäksi tuomittu voitaisiin suostumuksestaan riippumatta siirtää suorittamaan rangaistus kansalaisuusvaltioonsa, jossa hän asuu. Tavoitteena on edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. Valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskeva puitepäätös sisältää säännöksiä muun ohella ehdolliseen rangaistukseen tuomitun ja ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvonnan sekä yhdyskuntapalvelun siirtämisestä pantavaksi täytäntöön valvontaan määrätyn asuinvaltiossa. Myös tämän puitepäätöksen tavoitteena on edistää valvontaan määrätyn mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan. Tällä hetkellä mikään puitepäätöksessä tarkoitetuista yhteistyömuodoista ei ole mahdollista suhteessa Pohjoismaiden ulkopuolisiin valtioihin. Puitepäätöksen mukainen menettely on näin ollen uusi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen rikosoikeudellisen yhteistyön muoto. Puitepäätökset ehdotetaan pantaviksi täytäntöön laeilla siten, että sellaiset puitepäätösten artiklat, jotka ovat riittävän tarkkarajaisia sovellettaviksi suoraan, eivätkä jätä jäsenvaltioille harkintavaltaa täytäntöönpanon suhteen, olisivat sellaisinaan lakina sovellettavia. Täytäntöönpanolakiin otettaisiin asiasisältöisiä säännöksiä muun ohella toimivaltaisista viranomaisista ja menettelystä koskien täytäntöönpanon siirtoa koskevan pyynnön lähettämistä. Toimivaltainen viranomainen puitepäätöksissä tarkoitetuissa tilanteissa olisi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi puitepäätöksistä johtuvat muutokset kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettuun lakiin ja oikeudenkäymiskaareen. Esitys sisältää myös ehdotukset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta, sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta (702/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan hovioikeuden presidentti voi nimittää tuomarin hovioikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Hovioikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hovioikeusasetuksessa. Tästä johtuen asetukseen tehdään esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, kansliapäällikön tehtäviä ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta (703/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan hallinto-oikeuden ylituomari voi nimittää tuomarin hallinto-oikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Hallinto-oikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hallinto-oikeusasetuksessa. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä, esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Kansliatöiden yksinkertaistamiseksi muutetaan asiakkaalle annettavan toimituskirjan allekirjoittamista koskevaa säännöstä. Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 :n muuttamisesta (704/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan käräjäoikeuden laamanni voi nimittää tuomarin ja maaoikeusinsinöörin käräjäoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä ja ilmoitusvelvollisuutta hovioikeudelle koskevat muutokset. Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (705/2011) Asetus tuli voimaan Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Lainmuutoksen mukaan vakuutusoikeuden ylituomari voi nimittää tuomarin vakuutusoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Vakuutusoikeuden osalta hallintoistuntoa ja esittelijöiden nimittämistä koskevat säännökset on muutettu lailla. Tästä johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, hallintoasioiden siirtämistä, kansliapäällikön tehtäviä ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Momentti 7 Momentti 5/2011

8 MIETINNÖT YM. Itsepesun kriminalisointia pohtineen työryhmän muistio Työryhmän mukaan rahanpesurikosten rangaistavuutta tulisi eräissä tilanteissa laajentaa kriminalisoimalla niin sanottu itsepesu vakavimmissa tapauksissa. Itsepesulla tarkoitetaan menettelyä, jossa rahanpesua edeltävän rikoksen tekijä pesee omalla rikoksellaan saamaansa omaisuutta. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on korjata lain nykyisiä epäkohtia ja ottaa huomioon rahanpesun liittyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen huumausaine- ja talousrikollisuuteen. Eräänä ongelmana nykytilanteessa on se, että vähäinenkin osallisuus esirikokseen johtaa vastuuvapauteen myös törkeästä rahanpesusta, josta säädetty ankarin rangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Epäkohdan poistamiseksi työryhmä laajentaisi rahanpesun kriminalisointia tilanteissa, joissa on kyse törkeästä rahanpesusta. Ehdotuksen mukaan henkilö voitaisiin jatkossa tuomita esirikoksen lisäksi törkeästä rahanpesusta, jos rahanpesurikos on suunnitelmallisen rikoskokonaisuuden olennainen ja moitittavin osa. Muistio on osoitteessa intermin/biblio.nsf/fdd80562 A06D50FEC22578A10023AF8C/ $file/ pdf. Veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen yhteensovittaminen työryhmän ehdotus Työryhmä on tehnyt esityksen, miten vero- ja tullilainsäädäntöön tehtäisiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitseminen kiellon edellyttämät muutokset. Säännöksiä sovellettaisiin Verohallinnon, tullilaitoksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja yhtymille määräämiin veron- tai tullinkorotuksiin. Työryhmän esityksen mukaan toimivaltainen viranomainen jättäisi rikosilmoituksen tekemättä, kun se pitäisi hallinnollista seuraamusta riittävänä. Muussa tilanteessa viranomainen tekisi rikosilmoituksen ja veronkorotus voitaisiin määrätä vain tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen oheisseuraamuksena syyllisyyttä uudelleen arvioimatta. Ehdotus on osoitteessa ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_ve rotus/ veronk/veronkoro tuksen_ja_rikosoikeudellisen.pdf. Adoptiolainsäädännön uudistaminen sai kannatusta Adoptiolainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä on valmistunut lausuntotiivistelmä. Lausuntopalautteen antoi yhteensä 60 tahoa. Uudistusta pidettiin yleisesti kannatettavana ja perusteltuna, tosin monet yksittäiset ehdotukset myös jakoivat lausunnonantajien mielipiteitä. Esimerkiksi adoption edellytyksiä koskeviin ehdotuksiin, kuten adoptionhakijan ikään liittyviin vaatimuksiin, suhtauduttiin kaksijakoisesti. Lisäksi osa lausunnonantajista katsoi, että yhteisadoptio tulisi sallia myös avopareille. Lausuntotiivistelmä on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2011:30 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Laillinen este Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Käräjäoikeudessa rikoksesta tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut käräjäoikeuden tuomion kumoamista kokonaan tai toissijaisesti ainakin rangaistuksen lieventämistä ja vahingonkorvauksen alentamista, koska käräjäoikeus oli arvioinut virheellisesti A:n ja hänen vastapuolensa suullisten kertomusten uskottavuuden. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jätetään hänen poissa ollessaan sillensä. Hovioikeus jätti valituksen kokonaan tutkimatta A:n poissaolon johdosta, vaikka pääkäsittelyssä paikalla oli ollut hänen asiamiehensä. Kysymys siitä, olisiko hovioikeuden pitänyt toimittaa pääkäsittely taikka tutkia valitus joiltakin osin pääkäsittelyä toimittamatta. (Ään.) Ks. KKO 2004:94 OK 12 luku 29 OK 26 luku 20 1 mom ROL 6 luku 1 ROL 6 luku 2 ROL 6 luku 3 ROL 6 luku 3a IhmisoikeusSop 6 art 1 kappale IhmisoikeusSop 6 art 3 kappale KKO:2011:31 Avioliitto - Omaisuuden ositus - Pesänjakaja Esteellisyys Pesänjakajaksi esitetty asianajaja oli esteellinen tehtävään, koska hakemuksen pesänjakajan määräämiseksi oli tehnyt lakimies, joka työskenteli ehdotetun henkilön kanssa samassa asianajotoimistossa. (Ään.) Vrt. KKO:1985-II-84 Vahvennettu jaosto KKO:2011:32 Avioliitto - Omaisuuden ositus Lahja - Kiinteistön lahja Kaupanvahvistaja oli ainoana todistajana vahvistanut kiinteistön lahjakirjan, jossa oli ollut lahjansaajan aviopuolison avio-oikeuden poissulkeva ehto. Ehto katsottiin päteväksi. MK 2 luku 1 AL 66 KKO:2011:33 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys - Törkeä velallisen epärehellisyys Rikokseen osallisuus - Avunanto A ja eräät muut osakeyhtiön osakkeenomistajat olivat sopineet osakeyhtiön osakepääoman korottamisesta. Sopimukseen perustuen A oli suorittanut yhtiön tilille euroa ehdolla, että varat on välittömästi palautettava, jos muut sopimukseen osalliset eivät suorita osuuttaan viikon kuluessa. Muiden osakkaiden suoritusta koskeva ehto ei ollut täyttynyt, minkä jälkeen yhtiö haki yrityssaneerausta. Sittemmin yhtiö palautti A:lle tämän maksamat euroa yrityssaneerausta käsittelevän käräjäoikeuden määräämän maksukiellon voimassa ollessa. Koska A:lle suoritettu maksu oli perustunut pätevään ja erääntyneeseen yhtiön velvoitteeseen, maksu ei ollut ta- 8

9 pahtunut ilman rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävää syytä, vaikka maksu oli suoritettu maksukiellon aikana. (Ään.) RL 39 luku 1 RL 39 luku 1 a RL 5 luku 6 KKO:2011:34 Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Pienten lasten vanhemmat olivat olleet lukuisia kertoja keskenään sukupuoliyhteydessä ja muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä siten, että heidän lapsensa olivat olleet läsnä ja nähneet vanhempiensa väliset aktit. Kysymys siitä, täyttivätkö teot törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Kysymys myös korvattavasta vahingosta sekä syyteoikeuden ja vahingonkorvauksen vanhentumisesta. (Ään.) RL 20 luku 6 1 mom RL 20 luku 7 1 mom RL 20 luku 10 KKO:2011:35 Veropetos - Törkeä veropetos Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys Vahingonkorvaus Ne bis in idem A oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä hänen nostettuaan yhtiöstä ilman hyväksyttävää syytä varoja ja velvoitettu korvaamaan näin aiheuttamansa vahinko yhtiön konkurssipesälle. A:n katsottiin lisäksi syyllistyneen törkeään veropetokseen jättäessään ilmoittamatta mainitut yhtiöstä nostamansa varat tuloinaan henkilökohtaisessa verotuksessaan. (Ään.) Ks. KKO:2004:134 KKO:2004:122 KKO:1983-II-66 Vrt. KKO:2008:37 KKO:2005:17 Kysymys myös vahingonkorvausvelvollisuuden määräämisestä siltä osin kuin kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa oli verovelvolliselle määrättyjen veronkorotusten vuoksi esteenä veropetosta koskevan syytteen tutkimiselle. RL 29 luku 1 RL 39 luku 1 IhmisoikeusSop 7. lisäpöytäkirja 4art KKO:2011:36 Rangaistuksen määrääminen - Sakko - Päiväsakon rahamäärä Alemmat oikeudet olivat vahvistaneet sakkorangaistukseen käräjäoikeudessa tuomitun A:n päiväsakon rahamäärän viimeksi toimitetun verotuksen eli verovuoden 2007 tulotietojen mukaisesti. A haki muutosta vedoten Korkeimmassa oikeudessa muun muassa siihen, että hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen valmistuneen vuoden 2008 verotuksen mukaan hänen tulonsa olivat silloin, kun sakko määrättiin käräjäoikeudessa, olleet huomattavasti alhaisemmat kuin sitä edeltäneenä vuonna. Päiväsakon rahamäärä määrättiin verovuoden 2008 tulotietojen mukaisesti. (Ään.) KKO:2011:37 Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Auto oli ollut ulosmitattuna lähes kahden vuoden ajan. Autoa oli ensin säilytetty ulkona noin neljä kuukautta ja sitten paikallaan katetussa kylmävarastossa noin puolitoista vuotta. Säilytyksen jälkeen auton renkaat ja akut oli jouduttu uusimaan sekä korjaamaan jarrut. Korkein oikeus katsoi, etteivät ulosottoviranomaiset olleet autoa säilyttäessään noudattaneet julkisen vallan käyttämiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia, ja velvoitti valtion korvaamaan omistajalle aiheutuneen vahingon. Ks. KKO:1994:121 VahL 3 luku 2 KKO:2011:38 Oikeudenkäyntimenettely - Esitutkinnan kesto Valtion korvausvastuu Euroopan ihmisoikeussopimus A:ta oli kuultu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä Tämän jälkeen A:lle oli lähetetty ilmoitus siitä, että häntä ei enää epäilty asiassa rikoksesta. Kysymys esitutkinnan viivästymisestä aiheutuneen aineettoman vahingon hyvittämisestä. (Ään.) Ks. KKO:2008:10 PL 21 PL 22 IhmisoikeusSop 6 art IhmisoikeusSop 13 art IhmisoikeusSop 41 art KKO:2011:39 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan A:n omistamat osakkeet tuottivat hallintaoikeuden 6 huonetta ja keittiön käsittävään asuinhuoneistoon. A pyysi yhtiöltä lupaa huoneiston jakamiseksi kahdeksi asuinhuoneistoksi siten, että muodostettavaan yksiöön rakennettaisiin märkätilat ja keittiö. Yhtiökokouksen päätettyä olla myöntämättä lupaa muutostöille A vaati yhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa, että A oikeutetaan tekemään muutostyöt ja että yhtiö velvoitetaan hakemaan rakennusviranomaisten lupa muutostöille tai A oikeutetaan hakemaan lupa. Koska muutostöiden katsottiin edellyttävän yhtiöjärjestyksen muuttamista, ei A:n kannetta voitu hyväksyä. (Ään.) AsOYL (809/1991) 77 KKO:2011:40 Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Käräjätuomari oli antanut haasteen riita-asiassa tiedoksi kuuluttamalla tilanteessa, jossa vastaajien asuinpaikaksi oli kanteessa ilmoitettu Bryssel, Belgia, mutta saantitodistuksella tapahtunut tiedoksianto oli epäonnistunut. Kuulutustiedoksiannon jälkeen käräjätuomari oli antanut asiassa yksipuolisen tuomion. Korkein oikeus katsoi, että käräjätuomari oli huolimattomuuttaan rikkonut kuulutustiedoksiantoa koskevaa oikeudenkäymiskaaren säännöstä sekä tämän jälkeen Bryssel I -asetuksen määräyksiä antamalla asiassa yksipuolisen tuomion, vaikka kanne olisi tullut jättää viran puolesta tutkimatta. Käräjätuomarin katsottiin syyllistyneen menettelyllään tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Kysymys myös siitä, oliko yksipuolisen tuomion antamisesta aiheutunut vahinkoa. RL 40 luku 10 VahL 3 luku 2 VahL 5 luku 1 Momentti 9 Momentti 5/2011

10 Bryssel I -asetus 26 artikla OK 11 luku 9 KKO:2011:41 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet Menettämisseuraamus Törkeä huumausainerikos Vastaajien syyksi luettiin useita törkeitä huumausainerikoksia. Hovioikeus katsoi, että rikokset oli tehty vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä ja kovensi tuomittuja rangaistuksia rikoslain 6 luvun 5 :n 2 kohdan perusteella. Kysymys koventamisperusteen soveltamisen edellytyksistä ja rangaistuksen mittaamisesta. Eräs muu vastaaja tuomittiin avunannosta törkeään huumausainerikokseen hänen lainattuaan euroa amfetamiinin hankkimiseksi. Syyttäjä vaati, että kyseinen rahamäärä tuomitaan rikoslain 50 luvun 6 :n nojalla valtiolle menetetyksi. Kysymys menettämisseuraamuksen tuomitsemisen edellytyksistä. RL 6 luku 5 2 kohta RL 50 luku 6 KKO:2011:42 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - Vertaileva mainonta - Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ilmaisu Teleoperaattorit olivat käyttäneet palveluja mainostaessaan ilmaisuja "Suomen kattavin 3G-verkko" ja "Suomen laajin 3G-verkko". Kysymys ilmaisujen totuudenvastaisuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Ks. KKO 2008:96 L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 2 3 mom (1073/2000) KuluttajansuojaL 2 luku 4a (1072/2000) KKO:2011:43 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa Hakemuksen mukaan Korkeimman oikeuden tuomio (KKO 2010:23) oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska se oli ristiriidassa perustuslakivaliokunnan myöhemmin antaman lausunnon kanssa. Kysymys lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytyksistä. OK 31 luku 7 1 mom KKO:2011:44 Tapaturmakorvaus Ammattitauti A oli altistunut poliisin työssään ampumaharjoituksissa laukausmelulle. A:lla oli sittemmin todettu kummassakin korvassa sisäkorvatyyppinen kuulonalenema. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli laukausmelu, kun muut mahdolliset kuulonaleneman aiheuttaneet tekijät, ennen kaikkea ikähuonokuuloisuus, voitiin syy-yhteyttä arvioitaessa sulkea pois. A:lla oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina. AmmattitautiL 1 1 mom AmmattitautiA 2 AmmattitautiA 3 KKO:2011:45 Yksityistie - Tien siirtäminen Kiinteistön omistaja oli hakenut alueellaan olevan tien siirtämistä naapurikiinteistön vastaisen rajan viereen. Asiassa oli arvioitava myös se, aiheutuiko tien siirtämisestä yksityisistä teistä annetun lain 38 b :n 1 momentissa tarkoitettua huomattavaa haittaa tieosakkaisiin kuulumattomalle naapurikiinteistölle. Koska asia oli tältä osin jäänyt maaoikeudessa asianmukaisesti selvittämättä, palautettiin asia maaoikeuteen. (Ään.) YksitTieL 38b 1 mom KKO:2011:46 Veropetos - Törkeä veropetos Itsekriminointisuoja Samanaikaisesti kun A:ta vastaan oli ollut vireillä veropetosta koskeva esitutkinta, Verohallinto oli tehnyt A:n yrityksessä verotarkastuksen. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä veropetoksesta sillä perusteella, että A oli verotarkastuksessa antanut vääriä tietoja ja tämän vuoksi aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa yrityksen tuloveron määräämisen liian alhaiseksi. Esitutkinta ja verotarkastus olivat koskeneet samaa A:n menettelyä. Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, ettei A:n menettelyä verotarkastuksen yhteydessä voitu itsekriminointisuojaan liittyvistä syistä pitää rangaistavana. Syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin. RL 29 luku 1 RL 29 luku 2 IhmisoikeusSop 6 art KKO:2011:47 Kiinteistönmuodostamislaki - Lunastuskorvaus - Vesialue Kiinteistönmuodostamislain 200 :n mukainen tontinosan lunastuskorvaus rantaan ulottuvan asuintontin osaksi tulleesta osittain täytetystä vesialueesta määrättiin kauppa-arvomenetelmällä tontin muusta osasta maksetun kauppahinnan perusteella. KML 200 KKO:2011:48 Yrityssaneeraus Oikeudenkäyntikulut Velallisen hakemus saneerausmenettelystä oli menettelyä aloittamatta hylätty. Velkojan oikeuden saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan katsottiin määräytyvän yrityksen saneerauksesta annetun lain 89 :n 2 momentin mukaan, joten velkojan oli itse vastattava sille hakemuksen käsittelystä aiheutuneista kuluista. (Ään.) YrityssaneerausL 89 2 mom KKO:2011:49 Ulosottolaki - Ulosmittaus - Keinotekoinen järjestely ulosotossa C oli ostanut D:ltä ja E:ltä asuntoosakeyhtiön osakekannan. Osakkeet oikeuttivat hallitsemaan vuokraoikeutta kiinteistöön ja sillä olevia rakennuksia. A ja B asuivat kiinteistöllä. Kaupan jälkeen osakkeet oli ulosmitattu A:n ja B:n veloista sillä perusteella, että kysymyksessä ei ollut C:n todellinen omistus osakkeisiin vaan luottojärjestely, jolla oli pyritty salaamaan velallisten A:n ja B:n omistus. Kysymys siitä, perustuiko osakkeiden ostaminen ulosottolain 4 luvun 9 :n 4 momentissa (481/1999) tarkoitettuun keinotekoiseen järjestelyyn. UL 4 luku 9 4 mom (481/1999) UL 4 luku 9 5 mom (481/1999) 10

11 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2011:47 Julkinen hankinta - Kunnallisvalitus - Rakennusurakka - Palveluhankintasopimus - Elinkaarimalli - Kunnan omaisuuden vuokraaminen - Sopimusjärjestely - Sopimuskokonaisuus - Markkinaoikeuden toimivalta Kunnanvaltuuston päätöksellä oli hyväksytty sopimusjärjestely, jonka tarkoituksena oli hankkia kunnan vaatimuksen mukaiset koulutilat. Sopimusjärjestelyyn liittyi palveluhankintasopimus. Samalla päätöksellä päätettiin muun ohella vuokrata rahoittajalle tai sen määräämälle kiinteistöosakeyhtiölle koulujen ja päiväkodin tontit 40 vuodeksi. Sopimusjärjestely muodosti jakamattoman sopimuskokonaisuuden, jonka osat eivät olleet erotettavissa toisistaan. Kun sopimuskokonaisuus pääasialliselta tarkoitukseltaan kuului hankintalain piiriin, sopimusjärjestely kokonaisuudessaan kuului hankintalainsäädännön soveltamisalaan. Tämän vuoksi kunnallisvalitus, joka ei valittajan mukaan koskenut markkinaoikeudellisia tai kilpailutukseen liittyviä asioita, vaan esimerkiksi kunnan sitoutumista vuokraamaan tontit 40 vuodeksi rahoittajalle, oli hankintalain 102 :n nojalla jätettävä tutkimatta. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 5, 8 1 momentti 1 kohta, 85 (321/2010), 94 1 momentti (321/2010) ja 102 (321/2010) KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen Seurakunnan nuorisotyönohjaaja oli kieltäytynyt virkatehtävistään osallistua rippikoululaisten vanhemmille suunnattuun jumalanpalvelukseen ja hoitaa siellä esirukousosa. Hänet oli tämän johdosta irtisanottu. Hän oli jo neljästi aikaisemmin jättänyt osallistumatta jumalanpalvelukseen vastoin esimiehensä antamaa määräystä. Näistä hänelle oli annettu kirjallinen varoitus ja kirjallinen huomautus. Vaikka perustuslain 11 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa turvattu uskonnonvapaus on yksilöllinen oikeus, sillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan myös kollektiivinen ulottuvuus, joka paitsi suojaa uskonnollista yhteisöä viranomaisten puuttumista vastaan samalla turvaa yhteisölle oikeuden määritellä hengelliseen elämään ja yhteisön hallintoon liittyvistä asioista tavalla, johon yhteisön jäseneksi haluavan on periaatteessa mukauduttava. Nuorisotyönohjaajan viran vastaanottanut henkilö ei voinut uskonnonvapauteensa vedoten kieltäytyä virkaan kuuluvien, uskonnollisen yhdyskunnan normaaliin toimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisestä, edellyttäen, että nämä velvollisuudet itse olivat ihmisoikeussopimuksen ja perusoikeuksien heijastamien arvojen kanssa sopusoinnussa. Sikäli kuin nuorisotyönohjaajaan kohdistettu seuraamus, jonka taustalla oli tasa-arvolainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttämättä jättäminen, merkitsi puuttumista hänen uskonnonvapauteensa, oli puuttumiselle ihmisja perusoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste. Vaikka irtisanominen olikin vakava seuraamus, oli se myös suhteellisuusperiaatteen mukainen ottaen huomioon, että nuorisotyönohjaaja oli häneen aikaisemmin kohdistetuista lievemmistä seuraamuksista huolimatta toistuvasti kieltäytynyt noudattamasta virkavelvollisuuksiaan. Suomen perustuslaki 11 Euroopan ihmisoikeussopimus 9 artikla Kirkkolaki 6 luku 1 1 momentti ja 8a 2 momentti sekä 24 luku 4 2momentti Kirkkojärjestys 6 luku 3 X:n evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö 3 ja 5 1 momentti 7kohta Ks. myös KHO T KHO:2011:58 Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus - Välipäätös - Täytäntöönpanon kieltäminen - Päätöksen perusteleminen - Euroopan unionin oikeus - Valtiontuki Yhtiön kunnallisvalitus oli perustunut muun ohella siihen, että valituksenalaisessa kaupunginvaltuuston päätöksessä tarkoitettu valittajan kilpailijayhtiölle myönnetty omavelkainen takaus on Euroopan unionin valtiontukimääräysten vastainen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut yksin kuntalain 98 :n nojalla ja sillä perusteella, ettei asian käsittelyn kyseisessä vaiheessa ollut ilmennyt aihetta täytäntöönpanon kieltämiseen, hylätä valittajan väliaikaissuojaa koskevan hakemuksen. Päätöksen perusteluvelvollisuus, valtiontukiasioiden oikeudellinen luonne ja kansallisen tuomioistuimen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut valtiontukivalvontaan liittyvät tehtävät huomioon ottaen hallintooikeus ei voinut yksin pääasian käsittelyvaiheeseen liittyvällä perusteella hylätä täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa hakemusta. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen ja, ottamatta asiaa täytäntöönpanokiellon edellytysten osalta ensiasteena ratkaistavakseen, palautti hakemuksen hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Äänestys 3-2. Kuntalaki 90 1 momentti, 98 ja 100 Hallintolainkäyttölaki 53 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta ja artikla Ks. myös KHO 2010:29 ja KHO 2010:30. KHO:2011:59 Julkinen hankinta - Suorahankinta - Suorahankinnan edellytykset - Terveydenhuolto - Rekrytointiohjelmisto - Työtaistelun uhka - Seuraamukset - Reaalikeinot - Hyvitysmaksu Rekrytointi- ja sijaistenhallintaohjelmistopalveluja koskeva hankintasopimus oli tehty voimassaoloajaltaan pidempänä ja kohteeltaan laajempana kuin olisi ollut hankintayksikön suorahankinnan perus- Momentti 11 Momentti 5/2011

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 5/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 6 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_10.fm Page 1 Thursday, September 9, 2010 2:29 PM 6/2010 Sisältö

momentti 6_10.fm Page 1 Thursday, September 9, 2010 2:29 PM 6/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 6/2015 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 4 MIETINNÖT YM. 5 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 5 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 5/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 6 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti 5/2013 Tämän liitteen ovat

Lisätiedot

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot