Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 24.2.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 26 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 24 Työjärjestyksen hyväksyminen 25 Syväsmäen kyläyleiskaava 26 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen länsiosan rantayleiskaava koskien tilaa Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta 27 Syväsmäen vesihuollon rakentaminen 28 Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna Asunto oy Hirvirinne nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti Timo Kuituselle 30 Eron myöntäminen Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 31 Eron myöntäminen Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 32 Edustajan nimeäminen itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 33 Lausunnon antaminen Perttu Vartiaisen selvityksestä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista 34 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus 27 Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Susanna Leppänen saapui klo Muut läsnäolijat: Seija Väisänen kunnanvaltuuston vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston I vpj. Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 22 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Manninen ja Maritta Mynttinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jukka Manninen Maritta Mynttinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Kunnanhallitus 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 24 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Pesonen jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 4).

4 Kunnanhallitus 29 SYVÄSMÄEN KYLÄYLEISKAAVA Tekn.ltk Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat kaavaan merkityille rakennuspaikoille. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita osoittamalla tarvittavat uimarannat, venevalkamat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon Ely-keskus. Ei muistutuksia. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa.

5 Kunnanhallitus 30 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 255 / Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut, Rakennuslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 ja MRA 19 ja 20. Hyväksyttiin Khall 25 / Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Kyläyleiskaavaehdotuksesta lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Etelä-Savon ELY-keskus: Kaavakartta ja -määräykset: Seuranpirtin ja entisen koulurakennuksen SRmerkinnätkaavakartalla ja -määräyksissä ovat edelleen ristiriitaiset (merkinnän väri, SR-merkintä puuttuu määräyksistä). Vastine: Merkinnät on korjattu yhtenäisiksi. Luonto ja maisema:

6 Kunnanhallitus 31 Alueelta tehty luontoselvitys kattaa kaava-alueen metsäiset osat. Niiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkityksellisiä ovat peltoaukeita rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, puurivit ja erilaiset saarekkeet, tämän lisäksi niillä on maisemallinen merkitys. Tästä syystä maakunnallisesti arvokkaan Syväsmäen kulttuurimaisema-alueen kaavamerkintään tulee tehdä lisäys: 'Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä.' Tämä ei velvoita ketään peltoviljelyn jatkamiseen eikä myöskään estä metsittämistä omalla kustannuksella. ELY-keskus pitää edelleen tärkeänä, että maakunnallisesti merkittävälle kylämaisema-alueelle (km) lisätään maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan vaatimus. Vaikkei kaava tällä hetkellä osoitakaan alueelle olennaista uutta maankäyttöä, ei se myöskään poista mahdollisuutta hallitsemattomaan maisemaa muuttavaan toimintaan. Byrokratian lisääntymiseenhän kaavamääräys ei suoranaisesti vaikuta, määräyksellä pystytään ensisijaisesti turvaamaan alueen tunnuspiirteiden säilyminen mahdollisten maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Vastine: Lisätään km -kaavamerkintään lause: Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä. Sekä: Maisemaa muuttavat toimenpiteet tarvitsevat maankäyttöja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan. Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue: Kaavaselostus / Kaava ja sen perustelut / Arvioidut vaikutukset: Kohdan otsakkeen Tiet toisessa kappaleessa tulee tehdä korjaus:...eikä seututielle 431 myönnetä uusia liittymälupia. Vaikutustarkastelussa on arvioitava uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja sen vaikutus huomioiden nykyinen liikennemäärä ja maankäytön luonne. Alueen liikenteessä korostuu mm. alueella olevan seitsemän maatilan toiminta. Liikkumisen on katsottu perustuvan kokonaan oman auton käyttöön. On hyvä tuoda esille myös se, missä määrin on

7 Kunnanhallitus 32 mahdollisuus hyödyntää joukkoliikennettä esim. haettaessa palveluja lähitaajamista tai Mikkelistä. Vastine: Korjataan lause kaavaselostuksen Tiet -kohtaan. Vaikutusten tarkastelussa huomioidaan paremmin uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja vaikutus suhteessa nykyiseen liikenteen määrään ja maankäytön luonteeseen. Syväsmäeltä on julkisen liikenteen yhteyksiä lähitaajamien palveluiden äärelle. Sekä Mikkelin ja Syväsmäen että Hirvensalmen ja Syväsmäen välillä kulkee Matkahuollon seutuliikennebussi, jonka pysäkkinä on Syväsmäki th. Syväsmäessä kulkee kunnan järjestämä linjataksireitti tiistaisin, aamulla klo 9:15 ja iltapäivällä 13:50 Kaavakartta: Yksityistietä vastaava viivamerkintä tulee korjata Pääsytieksi. Kaikki rakennuspaikkojen yhteytenä toimivat pääsytiet tulee osoittaa kaavakartalla. Vastine: Korjataan viivamerkintä Pääsytieksi ja osoitetaan kaikki rakennuspaikkojen pääsytiet kaavakartalla. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut: Ranta-alueeseen tukeutuvien rakennuspaikkojen osalta (5 kpl) olisi perusteltua pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta (tai Etelä-Savon ELY-keskuksesta) rakennuslupavaiheessa lausunto, jolla varmistetaan, että suunniteltu rakentaminen ei ole ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa. Vastine: Alueen luontoarvot eivät ole niin merkittäviä ja ne kohdistuvat pääasiassa vesialueeseen, että rakennuslupavaiheessa olisi tarkoituksenmukaista pyytää lausuntoa. Rakennuslautakunnalla ja Museovirastolla ei ollut huomautettavaa. Edellä mainituin perustein korjatut kaavaasiakirjat liite 1

8 Kunnanhallitus 33 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen Syväsmäen kyläyleiskaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. MRL 37. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus 34 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE HIRVENSALMEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA KOSKIEN TILAA KÄMPINMÄKI (OSA) JA KOIVURANTA Tekn.ltk Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan Kaava on tullut voimaan kunnanhallituksen päätöksellä , lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kämpinmäen tila sijaitsee Suonteen Kämpinselän itärannalla, yhdystien Hämeenmäki länsipuolella. Tavoitteena on laatia rantayleiskaava Kämpinmäen tilalle. Kaavaaluetta ympäröi Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaava, jonka osana myös Kämpinmäen tila oli. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka tilan keskiosista on tarkoitus siirtää pohjoisemmaksi, jolloin lehtoalue jää yhtenäisemmäksi. Muita rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus siirtää. Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Länsiosan yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu erillisselvityksinä luontoselvitys (2007) ja muinaisjäännösinventointi (2010) myös tämän yleiskaavan alueelle. Lisäksi biologi Jari Kärkkäinen on käynyt tekemässä tarkennetun selvityksen alueen luonnonympäristön osalta tämän kaavatyön yhteydessä Vuonna 2007 laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä on nyt

10 Kunnanhallitus 35 kaavoitettavalle alueelle osoitettu kohteena Kämpinmäen lehto. Sen pinta-ala on: 3,5 ha ja maankäyttösuositus: MY/luo. Kesän 2013 luontoinventoinnissa on käynyt ilmi tilan alueen olevan laajemminkin metsätyypiltään lehtoa, edustavimpien osien ollessa kuitenkin jo aiemmassa kaavassa MY-aluevarauksella osoitetulla alueella. Tämän inventoinnin pohjalta on lisätty yksi MY-alue tilan eteläosiin. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli tilalla on rantarakennusoikeutta neljän rakennuspaikan verran. Luonnon monimuotoisuus ei kaavan myötä oleellisesti vähene. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että vaikutukset lehtoalueeseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka on siirretty tilan rajan tuntumaan, lehdon reuna-alueelle. Edellisen kaavaehdotuksen mukainen kaavakartta liitteenä nro 2. Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien Kämpinmäen 4:28 (osa) tilaa nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 63 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Nykytila 4:30 Koivuranta oli kaavan hyväksymisen ja valituksen aikaan vielä osa Kämpinmäen tilaa, eli kaavan hyväksymispäätös on myös ko. lohkotilan osalta tullut kumotuksi. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli Kämpinmäen tilalla on rantarakennusoikeutta jäljellä neljän rakennuspaikan verran ja Koivumäen tilalla 1 oleva rakennuspaikka.

11 Kunnanhallitus 36 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä Kaavaluonnoksesta annettiin neljä viranomaislausuntoa. Etelä- Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut - Yhteenvetona todetaan, että alueen luontoarvot on huomioitu nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa. - Vesi- ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä pyydetään täydentämään lauseella: Ranta-alueen rakennuspaikoilla sovelletaan kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja VNA 209/2011 mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. Vastine: Yleismääräykset ovat Länsiosan rantayleiskaavan mukaiset. Niissä on huomioitu uudet asetukset. Maanomistajien kannanottoja saapui 1 kpl. Veikko Tanttu Lainaus kaavaselostuksesta: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi osoittamaan". Kaavoituksen edetessä on mitoituksen mukainen kantatila pirstottu kolmeen eri tilaan. Samalla on siirtynyt mitoituksessa huomioitua rakennuskelpoista ranta-aluetta merkittävä määrä muiden omistukseen. Vetoaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ja yhteiskunnan korvausvelvollisuuteen on katteeton. Vastine: Rakennusoikeuden määrä on Länsiosan rantayleiskaavaprosessin yhteydessä emätila ja tilakohtaisesti laskettu. Kaikki tilat ovat saaneet mitoituksen mukaisen rakennusoikeutensa. Kämpinmäen emätilan ( ) mantereen rakennusoikeus on 5,51 km todellinen rantaviivan ja 3,04 km muunnetun rantaviivan ja mitoitusvyöhykkeen 5 (rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri) myötä 15,2. Kokonaisrakennusoikeudeksi emätilalla tulee yhteensä 16 rakennuspaikkaa, kun mantereen rakennusoikeuteen lisätään saarella oleva yhden rakennuspaikan

12 Kunnanhallitus 37 rakennusoikeus. Nämä rakennuspaikat on jaettu nykytiloille rantaviivan määrän suhteessa kiinteistönmuodostushistoria huomioiden. Kämpinmäen nykytilalla on rakennuspaikoista jäljellä neljä kappaletta. Selostuksessa on todettu, että rantayleiskaavoituksen yhteydessä maanomistajan tulisi saada mitoituksen mukainen rakennusoikeus osoitettuina rakennuspaikkoina, elleivät esimerkiksi luontoarvot ole niin mittavia, että on tarpeen perustaa suojelualueita ja mahdollisesti korvata rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutunut haitta. Tämän kaavaratkaisun on katsottu rakennuspaikkojen sijoittelun puolesta olevan alueen luontokohteiden lehtojen kannalta paras mahdollinen. Rakennuspaikkojen tulisi sijoittua siten, että ne tuottavat mahdollisimmanvähän haittaa luonnolle (tiet,vesihuolto, rannan virkistyskäyttö sekä vesialueella liikkuminen ja kalastus). Kämpinmäen tilalle on mitoitettu 4 uutta rakennuspaikkaa. Luonnosesityksen mukaan uudet rakennuspaikat sijoittuvat yksittäisinä kolmeen eri kohteeseen. Lisäksi luovutetulla tilanosalla oleva rakennuspaikka on täysin erillään muusta rantarakentamisesta. Ts. rakennuspaikkojen hajauttaminen. Rantarakentamisen perimmäiset tarkoitusperät eivät toteudu esitetyssä luonnoksessa. V: Rakennuspaikkojen sijoittaminen on tehty huomioiden muun muassa luontoarvot. Sen vuoksi ei ole voitu osoittaa kaikkea rakentamista esimerkiksi neljän rakennuspaikan kortteliin, sillä tällöin olisi jouduttu varaamaan rakentamiselle nykyistä enemmän lehtoalueen edustavinta osaa. Lausunnot ja muistutus, liite nro 3. Kaavaehdotusasiakirjat liite nro 4. Tekn.ltk Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaehdotuksen koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 ja MRA 19 ja 20 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 196 /

13 Kunnanhallitus 38 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutus Veikko Tanttu Kämpinmäki tilan osalta tontin RA/1 uudelleensijoittelu on kaavoituksen tavoitteiden vastainen. Tontti sijoittuu luontoarvoiltaan merkittävään maastokohtaan. Sijainti rikkoo yhtenäisen rantaviivan ja kohde on kaukana rakennetusta infrasta. Onko tarkoituksenmukaista pirstoa MY-alue kahteen osaan, joista toinen on kooltaan merkityksetön. Tilan pohjoisosassa Likolahden rannalla on valmis tiestö ja sähköverkko. Kämpinmäki tilan ARA/1 ja Likoranta tilan ehdollisen ARA/1 tontin välissä on rakentamiseen soveltuvaa maastoa. Koivuranta tilan osalta tulisi selvittää sen soveltuvuus ARA tontiksi. Tilan "takarajan" etäisyys rantaviivasta ei mahdollistane rakennusmääräysten mukaista asuntorakentamista (etäisyys rantaviivasta 40 m + rakennuksen leveys/pituus + etäisyys naapurin rajaan). Vastine: Rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu luontoarvot. MY - alueelle sijoittuvat edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa kaavaalueen eteläosalla. ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen rakennuspaikka on taimikolla ja toinen rajautuu lehtoon. Tällä osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa. Tilan Koivuranta 4:30 rakennus on oleva ja rakennusluvan mukainen. Rakennusjärjestyksen etäisyysrajoitemääräykset koskevat uudisrakentamista. Tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus.

14 Kunnanhallitus 39 Kaava-asiakirjat, liite nro 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37. Hyväksyttiin. Kvalt 43/ Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien liite 3 Khall Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koiesitys vuranta MRL 37 Hyväksyttiin. Khall 26/ Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä Haen muutosta Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätökseen 43/ Tila Kämpinmäki 4:28 Suora lainaus kaavaehdotuksesta, jolla on haettu viranomaislausunnot lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan on harhaanjohtava. Käsitykseni mukaan lausumalla on voinut olla merkittävä vaikutus viranomaislausuntojen lähtökohtiin. Kannanottoni kaavaselostuksesta ja muistutukseni kaavaehdotuksesta selviää valtuuston pöytäkirjasta. Muistutuksessani olen tuonut esille rakennuspaikkojen sijoittelumahdollisuuksia siten, että kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Kunnanhallituksen vastineessa muistutukseeni ( 196/ ) toteamus, että Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa, osittaa, että kunta asettaa etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet.

15 Kunnanhallitus 40 Valtuustonkaavapäätöksessä tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, eikä ole muutoinkaan rantarakentamiselle asetettujen tavoitteiden mukainen. Peruste: Muistutuksessani esittämiin näkökohtiin perustuen katson, että päätöksen mukaisen tontin RA1 sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ko. tontin sijoittelu on monilta osin ristiriitainen rantarakentamisen tavoitteiden kanssa. Koivuranta 4:30 Koivuranta tilan osalta päätöksessä todetaan, että rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Peruste Tilalla on pieni kesäkäyttöön soveltuva vapaa-ajan asunto. Sen muuttamista vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa/uudisrakentamista. Rakennuspaikka oli jo ennen lohkomista määrätty ARA tontiksi. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna. Eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle (v lohkotulle) tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Veikko Tanttu Vastine: Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä ( ), jolla se on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan tilojen Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta osalta. Valitus koskee molempia kaavassa mukana olleita tiloja. Tila Kämpinmäki, Veikko Tanttu on esittänyt, että seuraava kaavaehdotuksessa ollut kappale on harhaanjohtava ja on voinut vaikuttaa merkittävästi viranomaislausuntojen lähtökohtiin: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita

16 Kunnanhallitus 41 luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Edellä siteeratussa kappaleessa ei ole esitetty harhaanjohtavaa tietoa. Tämän kaavaprosessin aikana tehdyn luontoselvityksen mukaan tilan länsirantainen alue on suurelta osin lehtoa. Sen edustavimmat osat ovat osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Luontoinventoija tai Etelä- Savon ELY-keskus eivät ole nähneet alueen luontoarvoja niin edustaviksi tai arvokkaiksi, että edellytyksiä suojelualueen perustamiselle olisi olemassa. Luontoarvojen säilyminen on pystytty turvaamaan kaavaratkaisulla sijoittamalla rakennuspaikat niin, että lehtoalueille kohdistuvaa haittaa ei tule. Veikko Tantun valituksen mukaan rakennuspaikkojen sijoittelu olisi mahdollista tehdä toisin niin, että alueen kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Tantun mukaan kunnanhallituksen vastineen toteamus Likolahden ranta on osoitettu rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa osoittaa kunnan asettavan etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet. Veikko Tantun mukaan valtuuston hyväksymän kaavan tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, tontin sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ristiriitainen rantarakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on noudatettu samoja periaatteita kuin muissakin Hirvensalmen rantaosayleiskaavoissa. Periaatteiden mukaisesti uudisrakentaminen on osoitettu luontoarvot mahdollisimman hyvin huomioiden. Lisäksi kaavoituksessa on huomioitava muun muassa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate. Kaavaratkaisussa on huomioitu myös oikeuden päätöksessä esille tulleet merkitykselliset luontoarvot, jotka johtivat kumoamispäätökseen. Kämpinmäen tilalla yleiskaavan sisältövaatimuksista korostuu luontoarvojen vaaliminen, jota on kaavaratkaisulla pystytty toteuttamaan. Luontoarvot on selvitetty vielä aiempaa kaavaprosessia tarkemmin tämän kaavatyön yhteydessä erillisellä maastokäynnillä. Lainaus kaavaselostuksen luonnonympäristöosuudesta: Kaavan MY -alueelle sijoittuu edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa (alueen eteläosalla). ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen ra on taimikolla ja toinen

17 Kunnanhallitus 42 rajautuu lehtoon. Tällä ra osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. ARA/1 ala on kangasmetsää. Edustavimmat osat lehdoista on siis voitu tämän kaavaratkaisun myötä jättää rakentamiselta vapaaksi. Rakentaminen on osoitettu lehdon reuna-alueille ja kulttuurivaikutteisille ja väljennetyille osille. Luonnon monimuotoisuus ei siten heikkene. Veikko Tantun esittämä rakennuspaikka Likolahden rannalla on melko alavaa sekä kosteutensa puolesta hankala rakentamisen kannalta. Kosteus aiheutuu ylempää mäeltä tulevasta pintavalunnasta. Alueella on myös soistumia. Alueella on myös rakennuspaikkojen sijoitteluun vaikuttavia luontoarvoja, jotka eivät ole niin edustavia, että niitä olisi osoitettu erillisellä luontoarvoja omaavan alueen kaavamerkinnällä. Alueella on nuorta puustoa, lehtomaista kangasta sekä tuoreen lehdon ja kostean saniaislehdon osia. Em. viitaten lomarakennuspaikka on osoitettu luontoarvot, rakennettavuus huomioiden ja kaavan tavoitteet huomioiden parhaalle paikalle tilan alueella. Tila Koivuranta Veikko Tanttu viittaa kunnanvaltuuston päätökseen, jossa todetaan: rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Veikko Tantun mukaan Koivuranta-tilalla olevan pienen kesäkäyttöön soveltuvan vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista tai uudisrakentamista. Veikko Tantun mukaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA 1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Olennaisinta ei ole niinkään se, millainen rakennus tilalla 4:30 tällä hetkellä on tai kuinka helppoa sen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön on, vaan se että tila mahdollistaa kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisen asuinrakennuspaikan

18 Kunnanhallitus 43 osoittamisen, eli esimerkiksi rakentaminen on mahdollista rakennusjärjestyksen mukaiselle etäisyydelle rannasta. Veikko Tanttu viittaa ilmeisesti ehdollisesta ARA 1- kaavamerkinnästä puhuessaan Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaavan kaavaluonnoksesta antamansa mielipiteen vastineeseen, jossa todetaan tilasta Likoranta: alueelle on mahdollista rakentaa asuinrakennus mikäli esim. pinta-alan (5000 m2) edellytykset täyttyvät. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla Hirvensalmen rakennusjärjestyksen mukaan vähintään 40 metriä. Tila 4:30 Koivuranta on leveimmillään noin 55 metriä leveä, joten rakentamiselle on riittävästi tilaa rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä. Tila täyttää muutoinkin, esimerkiksi pinta-alan osalta kaavan sekä rakennusjärjestyksen vaatimukset asuinrakennuspaikalle. Kaavan aluevarausmerkintä ja määräykset ovat samanlaiset kuin naapuritilalla Likoranta 4:12, eli viereisiä maanomistajia on kohdeltu yhdenvertaisesti. Mikäli merkintä muutettaisiin lomarakennuspaikaksi, maanomistajien yhdenvertainen kohtelu ei toteutuisi. Kj. Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valituksen tekijä ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kunnanvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan vastineessa mainituin perustein Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valitus tulee perusteettomana hylätä. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus 44 SYVÄSMÄEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen Syväsmäenkylän alueelle on valmistumassa kyläyleiskaava jossa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja kunnan omistamille maille 9 kpl ja tällä hetkellä 5-7 nykyistä kiinteistöä on kiinnostuneet liittymään vesihuoltoon; Hanke on saanut valtion avustusta , kuitenkin enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista, liittymismaksuja oletetaan kertyvän Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta Syväsmäen vesihuollon urakasta. Hankinta ylittää julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelu urakan tarkistamiseksi. Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvin tarjous. Rakennuttaja pitää itsellään oikeuden karsia kokonaisurakkaa osatehtävillä, joista on annettu erillishinta tarjouslomakkeella. Tarjous on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 9 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 1. Syväsmäen vesihuollon yleiskartta liite 2. Syväsmäen kyläyleiskaavan ehdotusvaihe liite 3 ja Valtion avustuspäätös liite 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Syväsmäen vesihuollon rakentamista liitteen 2 laajuudessa ja, että urakoitsijaksi valitaan Niskasen maansiirto Oy Haapajärveltä urakkahintaan ,00 alv 0 % ja antaa tekniselle toimelle valtuudet karsia urakkaa jos jokin erillistyö jää pois. Khall 27/ Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus 45 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 2015 Tekn.ltk / Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on: 3 :n kohta 4 Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 3 :n kohta 5 Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 :n kohdassa 4 mainituksi ylärajaksi ja kohdassa , alv 0 %. Khall 28 / Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät enimmäiseuromäärärajat. Hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus 46 ASUNTO OY HIRVIRINNE NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN OSAKKEIDEN MYYNTI TIMO KUITUSELLE Khall 29 / Hirvensalmen kunta omistaa Asunto Oy Hirvirinne nimisestä asunto-osakeyhtiöstä osakkeet 1-200, jotka oikeuttavat 30,5 m2:n suuruisen 1h+kk huoneiston hallintaan. Timo Kuitunen on kirjeellään ilmoittanut olevansa halukas ostamaan osakkeet euron kauppahinnasta. Liitteenä 2 kauppakirjaluonnos. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjan. Risto Pesonen esitti kaupan hylkäämistä. Puheenjohtaja totesi Risto Pesosen esityksen rauenneen kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin Risto Pesosen eriävä mielipide asiasta (liite 5).

22 Kunnanhallitus 47 ERON MYÖNTÄMINEN HEIKKI LIUKKOSELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 30/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Heikki Liukkosen teknisen lautakunnan jäseneksi. Heikki Liukkonen hakee eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus 48 ERON MYÖNTÄMINEN AHTI LINDGRENILLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 31/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Ahti Lindgrenin rakennuslautakunnan jäseneksi. Ahti Lindgren hakee eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen rakennuslautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus 49 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ITÄISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISTA VALMISTELEVAAN KOKOUKSEEN Khall 32 / Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja terveysalueita on viisi ja ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 67:sta kunnasta. Uusien sotealueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on toukokuussa kutsua Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kunnat edustajainkokoukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan aikataulun mukaan kokous pidetään Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi aloittaa toimintansa. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maaliskuun puoleenväliin mennessä. Mikäli järjestämislaki hyväksytään, Itä- ja Keski-Suomen alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli kutsuvat alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään ja valmistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina klo Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4. Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään 5 edustajaa (sis.luottamusmiehet ja viranhaltijat) Jos järjestämislakia ei hyväksytä, tilaisuus peruuntuu. Kuntakokouksen tavoitteena on selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelussa, sekä saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän jatkovalmistelulle sopimalla sen organisointiperiaatteista ja menettelytavoista. Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimesi tilaisuuteen edustajaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen ja luottamushenkilöistä Esko Kekkosen, Susanna Leppäsen, Juhani Mannisen ja Risto Pesosen.

25 Kunnanhallitus 50 LAUSUNNON ANTAMINEN PERTTU VARTIAISEN SELVITYKSESTÄ KAUPUNKI-, MAASEUTU- JA SAARISTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISTARPEISTA Khall 33/ Työ- ja elinkeinoministeriö asetti yhteiskuntamaantieteen professori, FT Perttu Vartiaisen selvitysmieheksi, jonka tehtävänä oli laatia selvitys kaupunki-, maaseutu ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvitys valmistui Selvityksessä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä. Lähtökohtana selvitykselle on aluekehittämisen toimintaympäristön muutos; mm. rakennemuutoksen voimistuminen ja alueiden kehityksen eriytyminen sekä aluekehittämisen resurssien muuttuminen. Uudistuvan aluepolitiikan on luotavan edellytyksiä alueiden erilaisten vahvuuksien hyödyntämiselle sekä alueiden yhteistyölle ja verkottumiselle Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Selvityksessä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia kehittämistarpeita kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan uudistamiseksi. Toimintaympäristön muutoksella tarkoitetaan mm. alueiden elinkeinorakenteen voimistuvaa rakennemuutosta sekä niukkenevia kansallisia ja EU:n kautta tulevia aluekehittämisresursseja. Myös toimijarakenteet ovat uudistumassa, kun julkisen sektorin rooli muuttuu ja paikallisen tason ja yksityisen sektorin korostuu. Liite 3 Kj. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa Perttu Vartiaisen tekemästä selvityksestä. Lausunnonantajia pyydetään erityisesti arvioimaan selvityksessä esitettyjä johtopäätöksiä ja toimenpide ehdotuksia, mm. strategisista painopistevalinnoista, yhteistyön kehittämisestä, organisoinnista ja tarvittavista lainsäädännön muutostarpeista. Kunnanhallitus päättää antaa selvitysmies Perttu Vartiaisen selvityksestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää hyvänä lähtökohtana selvityksessä sitä, että selvitysmies näkee tarpeellisena jatkaa edelleen maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan lohkoja. Vastaavat politiikan alueet ovat olemassa useammissa Euroopan maissa.

26 Kunnanhallitus 51 Uudistuvan aluepolitiikan tavoitteena tulee olla koko maan erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja kehityksen erojen tasoittaminen, kuten selvitysmies johtopäätöksissään toteaa. Kunta pitää perusteltuna sitä, kun selvitysmies toteaa kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan muodostavan kansallisen kokonaisuuden, joka täydentää EU:n rakenneohjelmia. Selvitysmies korostaa maaseutupolitiikan paikallisten toimijoiden ja verkostoitumisen merkitystä sekä saariston kehittämismahdollisuuksia matkailun, vapaa-ajanasumisen ja palveluiden saavutettavuuden edistämisessä. On kuitenkin korostettava, että EU-ohjelmavarojen merkitys on kasvanut kansallisten aluekehitysvarojen supistamisen myötä. Kunta toteaa, että on perusteltua pitää erillään kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan lohkot. Kunta yhtyy selvitysmiehen näkemykseen siitä, että maaseudun ja saariston kysymykset jäisivät aluepolitiikassa liian vähälle huomiolle ilman erillisiä politiikanlohkoja. Kunta pitää aluepolitiikassa jatkossakin tärkeänä edistää paitsi koko maan taloudellista ja sosiaalista kehitystä, myös sitä, että alueiden lähtökohtia ja kehityseroja tasataan sekä alueilla turvataan palvelut ja alueiden tasopuolinen kehitys. Hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus 52 ILMOITUSASIAT Khall 34 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1054/ /2014 valtionavustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta ja selvitysajan pidentämisestä 2. Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY/113/2015 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä 3. Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja 4. Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Mikkelin tuomikirkkoseurakunta pöytäkirjaote /perheasiainneuvottelukeskuksen toimintakertomus 6. Rakennuslautakunta pöytäkirja Reino Niskasen kirje 8. Ari Kämpin ja Pirkko Luntan kirje 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

28 Kunnanhallitus 53 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 22-24, 26, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 25 Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston 17.6.2013 päätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 30 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 31 Kaavateiden asfaltointi vuonna 2013 TEKNLTK 32 Asemakaavoittamista koskevan

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot