Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 24.2.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 26 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 24 Työjärjestyksen hyväksyminen 25 Syväsmäen kyläyleiskaava 26 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen länsiosan rantayleiskaava koskien tilaa Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta 27 Syväsmäen vesihuollon rakentaminen 28 Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna Asunto oy Hirvirinne nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti Timo Kuituselle 30 Eron myöntäminen Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 31 Eron myöntäminen Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 32 Edustajan nimeäminen itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 33 Lausunnon antaminen Perttu Vartiaisen selvityksestä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista 34 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus 27 Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Susanna Leppänen saapui klo Muut läsnäolijat: Seija Väisänen kunnanvaltuuston vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston I vpj. Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 22 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Manninen ja Maritta Mynttinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jukka Manninen Maritta Mynttinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Kunnanhallitus 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 24 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Pesonen jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 4).

4 Kunnanhallitus 29 SYVÄSMÄEN KYLÄYLEISKAAVA Tekn.ltk Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat kaavaan merkityille rakennuspaikoille. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita osoittamalla tarvittavat uimarannat, venevalkamat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon Ely-keskus. Ei muistutuksia. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa.

5 Kunnanhallitus 30 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 255 / Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut, Rakennuslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 ja MRA 19 ja 20. Hyväksyttiin Khall 25 / Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Kyläyleiskaavaehdotuksesta lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Etelä-Savon ELY-keskus: Kaavakartta ja -määräykset: Seuranpirtin ja entisen koulurakennuksen SRmerkinnätkaavakartalla ja -määräyksissä ovat edelleen ristiriitaiset (merkinnän väri, SR-merkintä puuttuu määräyksistä). Vastine: Merkinnät on korjattu yhtenäisiksi. Luonto ja maisema:

6 Kunnanhallitus 31 Alueelta tehty luontoselvitys kattaa kaava-alueen metsäiset osat. Niiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkityksellisiä ovat peltoaukeita rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, puurivit ja erilaiset saarekkeet, tämän lisäksi niillä on maisemallinen merkitys. Tästä syystä maakunnallisesti arvokkaan Syväsmäen kulttuurimaisema-alueen kaavamerkintään tulee tehdä lisäys: 'Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä.' Tämä ei velvoita ketään peltoviljelyn jatkamiseen eikä myöskään estä metsittämistä omalla kustannuksella. ELY-keskus pitää edelleen tärkeänä, että maakunnallisesti merkittävälle kylämaisema-alueelle (km) lisätään maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan vaatimus. Vaikkei kaava tällä hetkellä osoitakaan alueelle olennaista uutta maankäyttöä, ei se myöskään poista mahdollisuutta hallitsemattomaan maisemaa muuttavaan toimintaan. Byrokratian lisääntymiseenhän kaavamääräys ei suoranaisesti vaikuta, määräyksellä pystytään ensisijaisesti turvaamaan alueen tunnuspiirteiden säilyminen mahdollisten maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Vastine: Lisätään km -kaavamerkintään lause: Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä. Sekä: Maisemaa muuttavat toimenpiteet tarvitsevat maankäyttöja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan. Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue: Kaavaselostus / Kaava ja sen perustelut / Arvioidut vaikutukset: Kohdan otsakkeen Tiet toisessa kappaleessa tulee tehdä korjaus:...eikä seututielle 431 myönnetä uusia liittymälupia. Vaikutustarkastelussa on arvioitava uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja sen vaikutus huomioiden nykyinen liikennemäärä ja maankäytön luonne. Alueen liikenteessä korostuu mm. alueella olevan seitsemän maatilan toiminta. Liikkumisen on katsottu perustuvan kokonaan oman auton käyttöön. On hyvä tuoda esille myös se, missä määrin on

7 Kunnanhallitus 32 mahdollisuus hyödyntää joukkoliikennettä esim. haettaessa palveluja lähitaajamista tai Mikkelistä. Vastine: Korjataan lause kaavaselostuksen Tiet -kohtaan. Vaikutusten tarkastelussa huomioidaan paremmin uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja vaikutus suhteessa nykyiseen liikenteen määrään ja maankäytön luonteeseen. Syväsmäeltä on julkisen liikenteen yhteyksiä lähitaajamien palveluiden äärelle. Sekä Mikkelin ja Syväsmäen että Hirvensalmen ja Syväsmäen välillä kulkee Matkahuollon seutuliikennebussi, jonka pysäkkinä on Syväsmäki th. Syväsmäessä kulkee kunnan järjestämä linjataksireitti tiistaisin, aamulla klo 9:15 ja iltapäivällä 13:50 Kaavakartta: Yksityistietä vastaava viivamerkintä tulee korjata Pääsytieksi. Kaikki rakennuspaikkojen yhteytenä toimivat pääsytiet tulee osoittaa kaavakartalla. Vastine: Korjataan viivamerkintä Pääsytieksi ja osoitetaan kaikki rakennuspaikkojen pääsytiet kaavakartalla. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut: Ranta-alueeseen tukeutuvien rakennuspaikkojen osalta (5 kpl) olisi perusteltua pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta (tai Etelä-Savon ELY-keskuksesta) rakennuslupavaiheessa lausunto, jolla varmistetaan, että suunniteltu rakentaminen ei ole ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa. Vastine: Alueen luontoarvot eivät ole niin merkittäviä ja ne kohdistuvat pääasiassa vesialueeseen, että rakennuslupavaiheessa olisi tarkoituksenmukaista pyytää lausuntoa. Rakennuslautakunnalla ja Museovirastolla ei ollut huomautettavaa. Edellä mainituin perustein korjatut kaavaasiakirjat liite 1

8 Kunnanhallitus 33 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen Syväsmäen kyläyleiskaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. MRL 37. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus 34 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE HIRVENSALMEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA KOSKIEN TILAA KÄMPINMÄKI (OSA) JA KOIVURANTA Tekn.ltk Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan Kaava on tullut voimaan kunnanhallituksen päätöksellä , lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kämpinmäen tila sijaitsee Suonteen Kämpinselän itärannalla, yhdystien Hämeenmäki länsipuolella. Tavoitteena on laatia rantayleiskaava Kämpinmäen tilalle. Kaavaaluetta ympäröi Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaava, jonka osana myös Kämpinmäen tila oli. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka tilan keskiosista on tarkoitus siirtää pohjoisemmaksi, jolloin lehtoalue jää yhtenäisemmäksi. Muita rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus siirtää. Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Länsiosan yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu erillisselvityksinä luontoselvitys (2007) ja muinaisjäännösinventointi (2010) myös tämän yleiskaavan alueelle. Lisäksi biologi Jari Kärkkäinen on käynyt tekemässä tarkennetun selvityksen alueen luonnonympäristön osalta tämän kaavatyön yhteydessä Vuonna 2007 laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä on nyt

10 Kunnanhallitus 35 kaavoitettavalle alueelle osoitettu kohteena Kämpinmäen lehto. Sen pinta-ala on: 3,5 ha ja maankäyttösuositus: MY/luo. Kesän 2013 luontoinventoinnissa on käynyt ilmi tilan alueen olevan laajemminkin metsätyypiltään lehtoa, edustavimpien osien ollessa kuitenkin jo aiemmassa kaavassa MY-aluevarauksella osoitetulla alueella. Tämän inventoinnin pohjalta on lisätty yksi MY-alue tilan eteläosiin. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli tilalla on rantarakennusoikeutta neljän rakennuspaikan verran. Luonnon monimuotoisuus ei kaavan myötä oleellisesti vähene. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että vaikutukset lehtoalueeseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka on siirretty tilan rajan tuntumaan, lehdon reuna-alueelle. Edellisen kaavaehdotuksen mukainen kaavakartta liitteenä nro 2. Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien Kämpinmäen 4:28 (osa) tilaa nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 63 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Nykytila 4:30 Koivuranta oli kaavan hyväksymisen ja valituksen aikaan vielä osa Kämpinmäen tilaa, eli kaavan hyväksymispäätös on myös ko. lohkotilan osalta tullut kumotuksi. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli Kämpinmäen tilalla on rantarakennusoikeutta jäljellä neljän rakennuspaikan verran ja Koivumäen tilalla 1 oleva rakennuspaikka.

11 Kunnanhallitus 36 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä Kaavaluonnoksesta annettiin neljä viranomaislausuntoa. Etelä- Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut - Yhteenvetona todetaan, että alueen luontoarvot on huomioitu nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa. - Vesi- ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä pyydetään täydentämään lauseella: Ranta-alueen rakennuspaikoilla sovelletaan kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja VNA 209/2011 mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. Vastine: Yleismääräykset ovat Länsiosan rantayleiskaavan mukaiset. Niissä on huomioitu uudet asetukset. Maanomistajien kannanottoja saapui 1 kpl. Veikko Tanttu Lainaus kaavaselostuksesta: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi osoittamaan". Kaavoituksen edetessä on mitoituksen mukainen kantatila pirstottu kolmeen eri tilaan. Samalla on siirtynyt mitoituksessa huomioitua rakennuskelpoista ranta-aluetta merkittävä määrä muiden omistukseen. Vetoaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ja yhteiskunnan korvausvelvollisuuteen on katteeton. Vastine: Rakennusoikeuden määrä on Länsiosan rantayleiskaavaprosessin yhteydessä emätila ja tilakohtaisesti laskettu. Kaikki tilat ovat saaneet mitoituksen mukaisen rakennusoikeutensa. Kämpinmäen emätilan ( ) mantereen rakennusoikeus on 5,51 km todellinen rantaviivan ja 3,04 km muunnetun rantaviivan ja mitoitusvyöhykkeen 5 (rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri) myötä 15,2. Kokonaisrakennusoikeudeksi emätilalla tulee yhteensä 16 rakennuspaikkaa, kun mantereen rakennusoikeuteen lisätään saarella oleva yhden rakennuspaikan

12 Kunnanhallitus 37 rakennusoikeus. Nämä rakennuspaikat on jaettu nykytiloille rantaviivan määrän suhteessa kiinteistönmuodostushistoria huomioiden. Kämpinmäen nykytilalla on rakennuspaikoista jäljellä neljä kappaletta. Selostuksessa on todettu, että rantayleiskaavoituksen yhteydessä maanomistajan tulisi saada mitoituksen mukainen rakennusoikeus osoitettuina rakennuspaikkoina, elleivät esimerkiksi luontoarvot ole niin mittavia, että on tarpeen perustaa suojelualueita ja mahdollisesti korvata rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutunut haitta. Tämän kaavaratkaisun on katsottu rakennuspaikkojen sijoittelun puolesta olevan alueen luontokohteiden lehtojen kannalta paras mahdollinen. Rakennuspaikkojen tulisi sijoittua siten, että ne tuottavat mahdollisimmanvähän haittaa luonnolle (tiet,vesihuolto, rannan virkistyskäyttö sekä vesialueella liikkuminen ja kalastus). Kämpinmäen tilalle on mitoitettu 4 uutta rakennuspaikkaa. Luonnosesityksen mukaan uudet rakennuspaikat sijoittuvat yksittäisinä kolmeen eri kohteeseen. Lisäksi luovutetulla tilanosalla oleva rakennuspaikka on täysin erillään muusta rantarakentamisesta. Ts. rakennuspaikkojen hajauttaminen. Rantarakentamisen perimmäiset tarkoitusperät eivät toteudu esitetyssä luonnoksessa. V: Rakennuspaikkojen sijoittaminen on tehty huomioiden muun muassa luontoarvot. Sen vuoksi ei ole voitu osoittaa kaikkea rakentamista esimerkiksi neljän rakennuspaikan kortteliin, sillä tällöin olisi jouduttu varaamaan rakentamiselle nykyistä enemmän lehtoalueen edustavinta osaa. Lausunnot ja muistutus, liite nro 3. Kaavaehdotusasiakirjat liite nro 4. Tekn.ltk Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaehdotuksen koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 ja MRA 19 ja 20 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 196 /

13 Kunnanhallitus 38 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutus Veikko Tanttu Kämpinmäki tilan osalta tontin RA/1 uudelleensijoittelu on kaavoituksen tavoitteiden vastainen. Tontti sijoittuu luontoarvoiltaan merkittävään maastokohtaan. Sijainti rikkoo yhtenäisen rantaviivan ja kohde on kaukana rakennetusta infrasta. Onko tarkoituksenmukaista pirstoa MY-alue kahteen osaan, joista toinen on kooltaan merkityksetön. Tilan pohjoisosassa Likolahden rannalla on valmis tiestö ja sähköverkko. Kämpinmäki tilan ARA/1 ja Likoranta tilan ehdollisen ARA/1 tontin välissä on rakentamiseen soveltuvaa maastoa. Koivuranta tilan osalta tulisi selvittää sen soveltuvuus ARA tontiksi. Tilan "takarajan" etäisyys rantaviivasta ei mahdollistane rakennusmääräysten mukaista asuntorakentamista (etäisyys rantaviivasta 40 m + rakennuksen leveys/pituus + etäisyys naapurin rajaan). Vastine: Rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu luontoarvot. MY - alueelle sijoittuvat edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa kaavaalueen eteläosalla. ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen rakennuspaikka on taimikolla ja toinen rajautuu lehtoon. Tällä osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa. Tilan Koivuranta 4:30 rakennus on oleva ja rakennusluvan mukainen. Rakennusjärjestyksen etäisyysrajoitemääräykset koskevat uudisrakentamista. Tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus.

14 Kunnanhallitus 39 Kaava-asiakirjat, liite nro 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37. Hyväksyttiin. Kvalt 43/ Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien liite 3 Khall Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koiesitys vuranta MRL 37 Hyväksyttiin. Khall 26/ Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä Haen muutosta Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätökseen 43/ Tila Kämpinmäki 4:28 Suora lainaus kaavaehdotuksesta, jolla on haettu viranomaislausunnot lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan on harhaanjohtava. Käsitykseni mukaan lausumalla on voinut olla merkittävä vaikutus viranomaislausuntojen lähtökohtiin. Kannanottoni kaavaselostuksesta ja muistutukseni kaavaehdotuksesta selviää valtuuston pöytäkirjasta. Muistutuksessani olen tuonut esille rakennuspaikkojen sijoittelumahdollisuuksia siten, että kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Kunnanhallituksen vastineessa muistutukseeni ( 196/ ) toteamus, että Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa, osittaa, että kunta asettaa etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet.

15 Kunnanhallitus 40 Valtuustonkaavapäätöksessä tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, eikä ole muutoinkaan rantarakentamiselle asetettujen tavoitteiden mukainen. Peruste: Muistutuksessani esittämiin näkökohtiin perustuen katson, että päätöksen mukaisen tontin RA1 sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ko. tontin sijoittelu on monilta osin ristiriitainen rantarakentamisen tavoitteiden kanssa. Koivuranta 4:30 Koivuranta tilan osalta päätöksessä todetaan, että rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Peruste Tilalla on pieni kesäkäyttöön soveltuva vapaa-ajan asunto. Sen muuttamista vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa/uudisrakentamista. Rakennuspaikka oli jo ennen lohkomista määrätty ARA tontiksi. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna. Eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle (v lohkotulle) tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Veikko Tanttu Vastine: Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä ( ), jolla se on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan tilojen Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta osalta. Valitus koskee molempia kaavassa mukana olleita tiloja. Tila Kämpinmäki, Veikko Tanttu on esittänyt, että seuraava kaavaehdotuksessa ollut kappale on harhaanjohtava ja on voinut vaikuttaa merkittävästi viranomaislausuntojen lähtökohtiin: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita

16 Kunnanhallitus 41 luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Edellä siteeratussa kappaleessa ei ole esitetty harhaanjohtavaa tietoa. Tämän kaavaprosessin aikana tehdyn luontoselvityksen mukaan tilan länsirantainen alue on suurelta osin lehtoa. Sen edustavimmat osat ovat osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Luontoinventoija tai Etelä- Savon ELY-keskus eivät ole nähneet alueen luontoarvoja niin edustaviksi tai arvokkaiksi, että edellytyksiä suojelualueen perustamiselle olisi olemassa. Luontoarvojen säilyminen on pystytty turvaamaan kaavaratkaisulla sijoittamalla rakennuspaikat niin, että lehtoalueille kohdistuvaa haittaa ei tule. Veikko Tantun valituksen mukaan rakennuspaikkojen sijoittelu olisi mahdollista tehdä toisin niin, että alueen kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Tantun mukaan kunnanhallituksen vastineen toteamus Likolahden ranta on osoitettu rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa osoittaa kunnan asettavan etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet. Veikko Tantun mukaan valtuuston hyväksymän kaavan tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, tontin sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ristiriitainen rantarakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on noudatettu samoja periaatteita kuin muissakin Hirvensalmen rantaosayleiskaavoissa. Periaatteiden mukaisesti uudisrakentaminen on osoitettu luontoarvot mahdollisimman hyvin huomioiden. Lisäksi kaavoituksessa on huomioitava muun muassa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate. Kaavaratkaisussa on huomioitu myös oikeuden päätöksessä esille tulleet merkitykselliset luontoarvot, jotka johtivat kumoamispäätökseen. Kämpinmäen tilalla yleiskaavan sisältövaatimuksista korostuu luontoarvojen vaaliminen, jota on kaavaratkaisulla pystytty toteuttamaan. Luontoarvot on selvitetty vielä aiempaa kaavaprosessia tarkemmin tämän kaavatyön yhteydessä erillisellä maastokäynnillä. Lainaus kaavaselostuksen luonnonympäristöosuudesta: Kaavan MY -alueelle sijoittuu edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa (alueen eteläosalla). ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen ra on taimikolla ja toinen

17 Kunnanhallitus 42 rajautuu lehtoon. Tällä ra osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. ARA/1 ala on kangasmetsää. Edustavimmat osat lehdoista on siis voitu tämän kaavaratkaisun myötä jättää rakentamiselta vapaaksi. Rakentaminen on osoitettu lehdon reuna-alueille ja kulttuurivaikutteisille ja väljennetyille osille. Luonnon monimuotoisuus ei siten heikkene. Veikko Tantun esittämä rakennuspaikka Likolahden rannalla on melko alavaa sekä kosteutensa puolesta hankala rakentamisen kannalta. Kosteus aiheutuu ylempää mäeltä tulevasta pintavalunnasta. Alueella on myös soistumia. Alueella on myös rakennuspaikkojen sijoitteluun vaikuttavia luontoarvoja, jotka eivät ole niin edustavia, että niitä olisi osoitettu erillisellä luontoarvoja omaavan alueen kaavamerkinnällä. Alueella on nuorta puustoa, lehtomaista kangasta sekä tuoreen lehdon ja kostean saniaislehdon osia. Em. viitaten lomarakennuspaikka on osoitettu luontoarvot, rakennettavuus huomioiden ja kaavan tavoitteet huomioiden parhaalle paikalle tilan alueella. Tila Koivuranta Veikko Tanttu viittaa kunnanvaltuuston päätökseen, jossa todetaan: rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Veikko Tantun mukaan Koivuranta-tilalla olevan pienen kesäkäyttöön soveltuvan vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista tai uudisrakentamista. Veikko Tantun mukaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA 1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Olennaisinta ei ole niinkään se, millainen rakennus tilalla 4:30 tällä hetkellä on tai kuinka helppoa sen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön on, vaan se että tila mahdollistaa kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisen asuinrakennuspaikan

18 Kunnanhallitus 43 osoittamisen, eli esimerkiksi rakentaminen on mahdollista rakennusjärjestyksen mukaiselle etäisyydelle rannasta. Veikko Tanttu viittaa ilmeisesti ehdollisesta ARA 1- kaavamerkinnästä puhuessaan Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaavan kaavaluonnoksesta antamansa mielipiteen vastineeseen, jossa todetaan tilasta Likoranta: alueelle on mahdollista rakentaa asuinrakennus mikäli esim. pinta-alan (5000 m2) edellytykset täyttyvät. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla Hirvensalmen rakennusjärjestyksen mukaan vähintään 40 metriä. Tila 4:30 Koivuranta on leveimmillään noin 55 metriä leveä, joten rakentamiselle on riittävästi tilaa rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä. Tila täyttää muutoinkin, esimerkiksi pinta-alan osalta kaavan sekä rakennusjärjestyksen vaatimukset asuinrakennuspaikalle. Kaavan aluevarausmerkintä ja määräykset ovat samanlaiset kuin naapuritilalla Likoranta 4:12, eli viereisiä maanomistajia on kohdeltu yhdenvertaisesti. Mikäli merkintä muutettaisiin lomarakennuspaikaksi, maanomistajien yhdenvertainen kohtelu ei toteutuisi. Kj. Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valituksen tekijä ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kunnanvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan vastineessa mainituin perustein Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valitus tulee perusteettomana hylätä. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus 44 SYVÄSMÄEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen Syväsmäenkylän alueelle on valmistumassa kyläyleiskaava jossa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja kunnan omistamille maille 9 kpl ja tällä hetkellä 5-7 nykyistä kiinteistöä on kiinnostuneet liittymään vesihuoltoon; Hanke on saanut valtion avustusta , kuitenkin enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista, liittymismaksuja oletetaan kertyvän Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta Syväsmäen vesihuollon urakasta. Hankinta ylittää julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelu urakan tarkistamiseksi. Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvin tarjous. Rakennuttaja pitää itsellään oikeuden karsia kokonaisurakkaa osatehtävillä, joista on annettu erillishinta tarjouslomakkeella. Tarjous on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 9 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 1. Syväsmäen vesihuollon yleiskartta liite 2. Syväsmäen kyläyleiskaavan ehdotusvaihe liite 3 ja Valtion avustuspäätös liite 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Syväsmäen vesihuollon rakentamista liitteen 2 laajuudessa ja, että urakoitsijaksi valitaan Niskasen maansiirto Oy Haapajärveltä urakkahintaan ,00 alv 0 % ja antaa tekniselle toimelle valtuudet karsia urakkaa jos jokin erillistyö jää pois. Khall 27/ Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus 45 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 2015 Tekn.ltk / Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on: 3 :n kohta 4 Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 3 :n kohta 5 Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 :n kohdassa 4 mainituksi ylärajaksi ja kohdassa , alv 0 %. Khall 28 / Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät enimmäiseuromäärärajat. Hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus 46 ASUNTO OY HIRVIRINNE NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN OSAKKEIDEN MYYNTI TIMO KUITUSELLE Khall 29 / Hirvensalmen kunta omistaa Asunto Oy Hirvirinne nimisestä asunto-osakeyhtiöstä osakkeet 1-200, jotka oikeuttavat 30,5 m2:n suuruisen 1h+kk huoneiston hallintaan. Timo Kuitunen on kirjeellään ilmoittanut olevansa halukas ostamaan osakkeet euron kauppahinnasta. Liitteenä 2 kauppakirjaluonnos. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjan. Risto Pesonen esitti kaupan hylkäämistä. Puheenjohtaja totesi Risto Pesosen esityksen rauenneen kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin Risto Pesosen eriävä mielipide asiasta (liite 5).

22 Kunnanhallitus 47 ERON MYÖNTÄMINEN HEIKKI LIUKKOSELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 30/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Heikki Liukkosen teknisen lautakunnan jäseneksi. Heikki Liukkonen hakee eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus 48 ERON MYÖNTÄMINEN AHTI LINDGRENILLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 31/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Ahti Lindgrenin rakennuslautakunnan jäseneksi. Ahti Lindgren hakee eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen rakennuslautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus 49 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ITÄISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISTA VALMISTELEVAAN KOKOUKSEEN Khall 32 / Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja terveysalueita on viisi ja ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 67:sta kunnasta. Uusien sotealueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on toukokuussa kutsua Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kunnat edustajainkokoukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan aikataulun mukaan kokous pidetään Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi aloittaa toimintansa. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maaliskuun puoleenväliin mennessä. Mikäli järjestämislaki hyväksytään, Itä- ja Keski-Suomen alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli kutsuvat alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään ja valmistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina klo Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4. Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään 5 edustajaa (sis.luottamusmiehet ja viranhaltijat) Jos järjestämislakia ei hyväksytä, tilaisuus peruuntuu. Kuntakokouksen tavoitteena on selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelussa, sekä saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän jatkovalmistelulle sopimalla sen organisointiperiaatteista ja menettelytavoista. Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimesi tilaisuuteen edustajaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen ja luottamushenkilöistä Esko Kekkosen, Susanna Leppäsen, Juhani Mannisen ja Risto Pesosen.

25 Kunnanhallitus 50 LAUSUNNON ANTAMINEN PERTTU VARTIAISEN SELVITYKSESTÄ KAUPUNKI-, MAASEUTU- JA SAARISTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISTARPEISTA Khall 33/ Työ- ja elinkeinoministeriö asetti yhteiskuntamaantieteen professori, FT Perttu Vartiaisen selvitysmieheksi, jonka tehtävänä oli laatia selvitys kaupunki-, maaseutu ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvitys valmistui Selvityksessä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä. Lähtökohtana selvitykselle on aluekehittämisen toimintaympäristön muutos; mm. rakennemuutoksen voimistuminen ja alueiden kehityksen eriytyminen sekä aluekehittämisen resurssien muuttuminen. Uudistuvan aluepolitiikan on luotavan edellytyksiä alueiden erilaisten vahvuuksien hyödyntämiselle sekä alueiden yhteistyölle ja verkottumiselle Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Selvityksessä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia kehittämistarpeita kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan uudistamiseksi. Toimintaympäristön muutoksella tarkoitetaan mm. alueiden elinkeinorakenteen voimistuvaa rakennemuutosta sekä niukkenevia kansallisia ja EU:n kautta tulevia aluekehittämisresursseja. Myös toimijarakenteet ovat uudistumassa, kun julkisen sektorin rooli muuttuu ja paikallisen tason ja yksityisen sektorin korostuu. Liite 3 Kj. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa Perttu Vartiaisen tekemästä selvityksestä. Lausunnonantajia pyydetään erityisesti arvioimaan selvityksessä esitettyjä johtopäätöksiä ja toimenpide ehdotuksia, mm. strategisista painopistevalinnoista, yhteistyön kehittämisestä, organisoinnista ja tarvittavista lainsäädännön muutostarpeista. Kunnanhallitus päättää antaa selvitysmies Perttu Vartiaisen selvityksestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää hyvänä lähtökohtana selvityksessä sitä, että selvitysmies näkee tarpeellisena jatkaa edelleen maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan lohkoja. Vastaavat politiikan alueet ovat olemassa useammissa Euroopan maissa.

26 Kunnanhallitus 51 Uudistuvan aluepolitiikan tavoitteena tulee olla koko maan erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja kehityksen erojen tasoittaminen, kuten selvitysmies johtopäätöksissään toteaa. Kunta pitää perusteltuna sitä, kun selvitysmies toteaa kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan muodostavan kansallisen kokonaisuuden, joka täydentää EU:n rakenneohjelmia. Selvitysmies korostaa maaseutupolitiikan paikallisten toimijoiden ja verkostoitumisen merkitystä sekä saariston kehittämismahdollisuuksia matkailun, vapaa-ajanasumisen ja palveluiden saavutettavuuden edistämisessä. On kuitenkin korostettava, että EU-ohjelmavarojen merkitys on kasvanut kansallisten aluekehitysvarojen supistamisen myötä. Kunta toteaa, että on perusteltua pitää erillään kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan lohkot. Kunta yhtyy selvitysmiehen näkemykseen siitä, että maaseudun ja saariston kysymykset jäisivät aluepolitiikassa liian vähälle huomiolle ilman erillisiä politiikanlohkoja. Kunta pitää aluepolitiikassa jatkossakin tärkeänä edistää paitsi koko maan taloudellista ja sosiaalista kehitystä, myös sitä, että alueiden lähtökohtia ja kehityseroja tasataan sekä alueilla turvataan palvelut ja alueiden tasopuolinen kehitys. Hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus 52 ILMOITUSASIAT Khall 34 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1054/ /2014 valtionavustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta ja selvitysajan pidentämisestä 2. Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY/113/2015 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä 3. Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja 4. Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Mikkelin tuomikirkkoseurakunta pöytäkirjaote /perheasiainneuvottelukeskuksen toimintakertomus 6. Rakennuslautakunta pöytäkirja Reino Niskasen kirje 8. Ari Kämpin ja Pirkko Luntan kirje 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

28 Kunnanhallitus 53 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 22-24, 26, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 25 Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 07.11.2016 187 Aika 07.11. 2016 klo 16.00 16.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko klo Pappilanmäen koulun korjausrakentaminen/ suunnitelmien hyväksyminen... 37

Kokousaika Keskiviikko klo Pappilanmäen koulun korjausrakentaminen/ suunnitelmien hyväksyminen... 37 SISÄLLYSLUETTELO 4/2014 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 21.5.2014 klo 17.00 17.20 Kokouspaikka Pappilanmäen koulu Asiat sivu nro 22 Pappilanmäen koulun korjausrakentaminen/ suunnitelmien hyväksyminen...

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2016 Kunnanhallitus Sivu 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot