Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 24.2.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 26 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 24 Työjärjestyksen hyväksyminen 25 Syväsmäen kyläyleiskaava 26 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen länsiosan rantayleiskaava koskien tilaa Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta 27 Syväsmäen vesihuollon rakentaminen 28 Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna Asunto oy Hirvirinne nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti Timo Kuituselle 30 Eron myöntäminen Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 31 Eron myöntäminen Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 32 Edustajan nimeäminen itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 33 Lausunnon antaminen Perttu Vartiaisen selvityksestä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista 34 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus 27 Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Susanna Leppänen saapui klo Muut läsnäolijat: Seija Väisänen kunnanvaltuuston vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston I vpj. Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 22 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Manninen ja Maritta Mynttinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jukka Manninen Maritta Mynttinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Kunnanhallitus 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 24 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Pesonen jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 4).

4 Kunnanhallitus 29 SYVÄSMÄEN KYLÄYLEISKAAVA Tekn.ltk Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat kaavaan merkityille rakennuspaikoille. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita osoittamalla tarvittavat uimarannat, venevalkamat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon Ely-keskus. Ei muistutuksia. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa.

5 Kunnanhallitus 30 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 255 / Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut, Rakennuslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 ja MRA 19 ja 20. Hyväksyttiin Khall 25 / Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Kyläyleiskaavaehdotuksesta lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Etelä-Savon ELY-keskus: Kaavakartta ja -määräykset: Seuranpirtin ja entisen koulurakennuksen SRmerkinnätkaavakartalla ja -määräyksissä ovat edelleen ristiriitaiset (merkinnän väri, SR-merkintä puuttuu määräyksistä). Vastine: Merkinnät on korjattu yhtenäisiksi. Luonto ja maisema:

6 Kunnanhallitus 31 Alueelta tehty luontoselvitys kattaa kaava-alueen metsäiset osat. Niiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkityksellisiä ovat peltoaukeita rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, puurivit ja erilaiset saarekkeet, tämän lisäksi niillä on maisemallinen merkitys. Tästä syystä maakunnallisesti arvokkaan Syväsmäen kulttuurimaisema-alueen kaavamerkintään tulee tehdä lisäys: 'Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä.' Tämä ei velvoita ketään peltoviljelyn jatkamiseen eikä myöskään estä metsittämistä omalla kustannuksella. ELY-keskus pitää edelleen tärkeänä, että maakunnallisesti merkittävälle kylämaisema-alueelle (km) lisätään maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan vaatimus. Vaikkei kaava tällä hetkellä osoitakaan alueelle olennaista uutta maankäyttöä, ei se myöskään poista mahdollisuutta hallitsemattomaan maisemaa muuttavaan toimintaan. Byrokratian lisääntymiseenhän kaavamääräys ei suoranaisesti vaikuta, määräyksellä pystytään ensisijaisesti turvaamaan alueen tunnuspiirteiden säilyminen mahdollisten maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Vastine: Lisätään km -kaavamerkintään lause: Alueen peltoaukeat tulee pyrkiä säilyttämään avoimina ja niitä rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, maisemapuut ja puurivit sekä saarekkeet ehyinä. Sekä: Maisemaa muuttavat toimenpiteet tarvitsevat maankäyttöja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan. Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue: Kaavaselostus / Kaava ja sen perustelut / Arvioidut vaikutukset: Kohdan otsakkeen Tiet toisessa kappaleessa tulee tehdä korjaus:...eikä seututielle 431 myönnetä uusia liittymälupia. Vaikutustarkastelussa on arvioitava uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja sen vaikutus huomioiden nykyinen liikennemäärä ja maankäytön luonne. Alueen liikenteessä korostuu mm. alueella olevan seitsemän maatilan toiminta. Liikkumisen on katsottu perustuvan kokonaan oman auton käyttöön. On hyvä tuoda esille myös se, missä määrin on

7 Kunnanhallitus 32 mahdollisuus hyödyntää joukkoliikennettä esim. haettaessa palveluja lähitaajamista tai Mikkelistä. Vastine: Korjataan lause kaavaselostuksen Tiet -kohtaan. Vaikutusten tarkastelussa huomioidaan paremmin uuden asutuksen tuottama liikennemäärä ja vaikutus suhteessa nykyiseen liikenteen määrään ja maankäytön luonteeseen. Syväsmäeltä on julkisen liikenteen yhteyksiä lähitaajamien palveluiden äärelle. Sekä Mikkelin ja Syväsmäen että Hirvensalmen ja Syväsmäen välillä kulkee Matkahuollon seutuliikennebussi, jonka pysäkkinä on Syväsmäki th. Syväsmäessä kulkee kunnan järjestämä linjataksireitti tiistaisin, aamulla klo 9:15 ja iltapäivällä 13:50 Kaavakartta: Yksityistietä vastaava viivamerkintä tulee korjata Pääsytieksi. Kaikki rakennuspaikkojen yhteytenä toimivat pääsytiet tulee osoittaa kaavakartalla. Vastine: Korjataan viivamerkintä Pääsytieksi ja osoitetaan kaikki rakennuspaikkojen pääsytiet kaavakartalla. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut: Ranta-alueeseen tukeutuvien rakennuspaikkojen osalta (5 kpl) olisi perusteltua pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta (tai Etelä-Savon ELY-keskuksesta) rakennuslupavaiheessa lausunto, jolla varmistetaan, että suunniteltu rakentaminen ei ole ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa. Vastine: Alueen luontoarvot eivät ole niin merkittäviä ja ne kohdistuvat pääasiassa vesialueeseen, että rakennuslupavaiheessa olisi tarkoituksenmukaista pyytää lausuntoa. Rakennuslautakunnalla ja Museovirastolla ei ollut huomautettavaa. Edellä mainituin perustein korjatut kaavaasiakirjat liite 1

8 Kunnanhallitus 33 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen Syväsmäen kyläyleiskaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. MRL 37. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus 34 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE HIRVENSALMEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA KOSKIEN TILAA KÄMPINMÄKI (OSA) JA KOIVURANTA Tekn.ltk Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan Kaava on tullut voimaan kunnanhallituksen päätöksellä , lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kämpinmäen tila sijaitsee Suonteen Kämpinselän itärannalla, yhdystien Hämeenmäki länsipuolella. Tavoitteena on laatia rantayleiskaava Kämpinmäen tilalle. Kaavaaluetta ympäröi Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaava, jonka osana myös Kämpinmäen tila oli. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka tilan keskiosista on tarkoitus siirtää pohjoisemmaksi, jolloin lehtoalue jää yhtenäisemmäksi. Muita rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus siirtää. Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Länsiosan yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu erillisselvityksinä luontoselvitys (2007) ja muinaisjäännösinventointi (2010) myös tämän yleiskaavan alueelle. Lisäksi biologi Jari Kärkkäinen on käynyt tekemässä tarkennetun selvityksen alueen luonnonympäristön osalta tämän kaavatyön yhteydessä Vuonna 2007 laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä on nyt

10 Kunnanhallitus 35 kaavoitettavalle alueelle osoitettu kohteena Kämpinmäen lehto. Sen pinta-ala on: 3,5 ha ja maankäyttösuositus: MY/luo. Kesän 2013 luontoinventoinnissa on käynyt ilmi tilan alueen olevan laajemminkin metsätyypiltään lehtoa, edustavimpien osien ollessa kuitenkin jo aiemmassa kaavassa MY-aluevarauksella osoitetulla alueella. Tämän inventoinnin pohjalta on lisätty yksi MY-alue tilan eteläosiin. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli tilalla on rantarakennusoikeutta neljän rakennuspaikan verran. Luonnon monimuotoisuus ei kaavan myötä oleellisesti vähene. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että vaikutukset lehtoalueeseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustana ollut rakennuspaikka on siirretty tilan rajan tuntumaan, lehdon reuna-alueelle. Edellisen kaavaehdotuksen mukainen kaavakartta liitteenä nro 2. Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien Kämpinmäen 4:28 (osa) tilaa nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 63 ja MRA 30 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Tilan Kämpinmäen osalta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Kuopion hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä 13/0064/3. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tilalla yhden rakennuspaikan sijoittamisessa ei ollut otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä ja 73 :ssä tarkoitetulla tavalla luonnonarvoja ja luonnonsuojelua. Nykytila 4:30 Koivuranta oli kaavan hyväksymisen ja valituksen aikaan vielä osa Kämpinmäen tilaa, eli kaavan hyväksymispäätös on myös ko. lohkotilan osalta tullut kumotuksi. Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli Kämpinmäen tilalla on rantarakennusoikeutta jäljellä neljän rakennuspaikan verran ja Koivumäen tilalla 1 oleva rakennuspaikka.

11 Kunnanhallitus 36 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä Kaavaluonnoksesta annettiin neljä viranomaislausuntoa. Etelä- Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut - Yhteenvetona todetaan, että alueen luontoarvot on huomioitu nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnoksessa. - Vesi- ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä pyydetään täydentämään lauseella: Ranta-alueen rakennuspaikoilla sovelletaan kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja VNA 209/2011 mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. Vastine: Yleismääräykset ovat Länsiosan rantayleiskaavan mukaiset. Niissä on huomioitu uudet asetukset. Maanomistajien kannanottoja saapui 1 kpl. Veikko Tanttu Lainaus kaavaselostuksesta: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi osoittamaan". Kaavoituksen edetessä on mitoituksen mukainen kantatila pirstottu kolmeen eri tilaan. Samalla on siirtynyt mitoituksessa huomioitua rakennuskelpoista ranta-aluetta merkittävä määrä muiden omistukseen. Vetoaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ja yhteiskunnan korvausvelvollisuuteen on katteeton. Vastine: Rakennusoikeuden määrä on Länsiosan rantayleiskaavaprosessin yhteydessä emätila ja tilakohtaisesti laskettu. Kaikki tilat ovat saaneet mitoituksen mukaisen rakennusoikeutensa. Kämpinmäen emätilan ( ) mantereen rakennusoikeus on 5,51 km todellinen rantaviivan ja 3,04 km muunnetun rantaviivan ja mitoitusvyöhykkeen 5 (rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri) myötä 15,2. Kokonaisrakennusoikeudeksi emätilalla tulee yhteensä 16 rakennuspaikkaa, kun mantereen rakennusoikeuteen lisätään saarella oleva yhden rakennuspaikan

12 Kunnanhallitus 37 rakennusoikeus. Nämä rakennuspaikat on jaettu nykytiloille rantaviivan määrän suhteessa kiinteistönmuodostushistoria huomioiden. Kämpinmäen nykytilalla on rakennuspaikoista jäljellä neljä kappaletta. Selostuksessa on todettu, että rantayleiskaavoituksen yhteydessä maanomistajan tulisi saada mitoituksen mukainen rakennusoikeus osoitettuina rakennuspaikkoina, elleivät esimerkiksi luontoarvot ole niin mittavia, että on tarpeen perustaa suojelualueita ja mahdollisesti korvata rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutunut haitta. Tämän kaavaratkaisun on katsottu rakennuspaikkojen sijoittelun puolesta olevan alueen luontokohteiden lehtojen kannalta paras mahdollinen. Rakennuspaikkojen tulisi sijoittua siten, että ne tuottavat mahdollisimmanvähän haittaa luonnolle (tiet,vesihuolto, rannan virkistyskäyttö sekä vesialueella liikkuminen ja kalastus). Kämpinmäen tilalle on mitoitettu 4 uutta rakennuspaikkaa. Luonnosesityksen mukaan uudet rakennuspaikat sijoittuvat yksittäisinä kolmeen eri kohteeseen. Lisäksi luovutetulla tilanosalla oleva rakennuspaikka on täysin erillään muusta rantarakentamisesta. Ts. rakennuspaikkojen hajauttaminen. Rantarakentamisen perimmäiset tarkoitusperät eivät toteudu esitetyssä luonnoksessa. V: Rakennuspaikkojen sijoittaminen on tehty huomioiden muun muassa luontoarvot. Sen vuoksi ei ole voitu osoittaa kaikkea rakentamista esimerkiksi neljän rakennuspaikan kortteliin, sillä tällöin olisi jouduttu varaamaan rakentamiselle nykyistä enemmän lehtoalueen edustavinta osaa. Lausunnot ja muistutus, liite nro 3. Kaavaehdotusasiakirjat liite nro 4. Tekn.ltk Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavaehdotuksen koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 ja MRA 19 ja 20 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 196 /

13 Kunnanhallitus 38 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutus Veikko Tanttu Kämpinmäki tilan osalta tontin RA/1 uudelleensijoittelu on kaavoituksen tavoitteiden vastainen. Tontti sijoittuu luontoarvoiltaan merkittävään maastokohtaan. Sijainti rikkoo yhtenäisen rantaviivan ja kohde on kaukana rakennetusta infrasta. Onko tarkoituksenmukaista pirstoa MY-alue kahteen osaan, joista toinen on kooltaan merkityksetön. Tilan pohjoisosassa Likolahden rannalla on valmis tiestö ja sähköverkko. Kämpinmäki tilan ARA/1 ja Likoranta tilan ehdollisen ARA/1 tontin välissä on rakentamiseen soveltuvaa maastoa. Koivuranta tilan osalta tulisi selvittää sen soveltuvuus ARA tontiksi. Tilan "takarajan" etäisyys rantaviivasta ei mahdollistane rakennusmääräysten mukaista asuntorakentamista (etäisyys rantaviivasta 40 m + rakennuksen leveys/pituus + etäisyys naapurin rajaan). Vastine: Rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu luontoarvot. MY - alueelle sijoittuvat edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa kaavaalueen eteläosalla. ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen rakennuspaikka on taimikolla ja toinen rajautuu lehtoon. Tällä osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa. Tilan Koivuranta 4:30 rakennus on oleva ja rakennusluvan mukainen. Rakennusjärjestyksen etäisyysrajoitemääräykset koskevat uudisrakentamista. Tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus.

14 Kunnanhallitus 39 Kaava-asiakirjat, liite nro 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37. Hyväksyttiin. Kvalt 43/ Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavan koskien liite 3 Khall Hämeenmäen kylän tiloja Kämpinmäki (osa) ja Koiesitys vuranta MRL 37 Hyväksyttiin. Khall 26/ Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä Haen muutosta Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätökseen 43/ Tila Kämpinmäki 4:28 Suora lainaus kaavaehdotuksesta, jolla on haettu viranomaislausunnot lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan on harhaanjohtava. Käsitykseni mukaan lausumalla on voinut olla merkittävä vaikutus viranomaislausuntojen lähtökohtiin. Kannanottoni kaavaselostuksesta ja muistutukseni kaavaehdotuksesta selviää valtuuston pöytäkirjasta. Muistutuksessani olen tuonut esille rakennuspaikkojen sijoittelumahdollisuuksia siten, että kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Kunnanhallituksen vastineessa muistutukseeni ( 196/ ) toteamus, että Likolahden ranta on osoitettua rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa, osittaa, että kunta asettaa etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet.

15 Kunnanhallitus 40 Valtuustonkaavapäätöksessä tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, eikä ole muutoinkaan rantarakentamiselle asetettujen tavoitteiden mukainen. Peruste: Muistutuksessani esittämiin näkökohtiin perustuen katson, että päätöksen mukaisen tontin RA1 sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ko. tontin sijoittelu on monilta osin ristiriitainen rantarakentamisen tavoitteiden kanssa. Koivuranta 4:30 Koivuranta tilan osalta päätöksessä todetaan, että rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Peruste Tilalla on pieni kesäkäyttöön soveltuva vapaa-ajan asunto. Sen muuttamista vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa/uudisrakentamista. Rakennuspaikka oli jo ennen lohkomista määrätty ARA tontiksi. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna. Eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle (v lohkotulle) tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Veikko Tanttu Vastine: Veikko Tanttu on valittanut Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöksestä ( ), jolla se on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan tilojen Kämpinmäki (osa) ja Koivuranta osalta. Valitus koskee molempia kaavassa mukana olleita tiloja. Tila Kämpinmäki, Veikko Tanttu on esittänyt, että seuraava kaavaehdotuksessa ollut kappale on harhaanjohtava ja on voinut vaikuttaa merkittävästi viranomaislausuntojen lähtökohtiin: Lehtoalueiden laajuuden vuoksi on mahdotonta sijoittaa rakennuspaikkoja täysin niiden ulkopuolelle. Mikäli valtion intresseissä ei ole ostaa alueita

16 Kunnanhallitus 41 luonnonsuojelualueiksi korvaten rakennuspaikkojen menetyksestä aiheutuvan taloudellisen haitan, tulisi rakennuspaikat pystyä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi osoittamaan. Edellä siteeratussa kappaleessa ei ole esitetty harhaanjohtavaa tietoa. Tämän kaavaprosessin aikana tehdyn luontoselvityksen mukaan tilan länsirantainen alue on suurelta osin lehtoa. Sen edustavimmat osat ovat osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Luontoinventoija tai Etelä- Savon ELY-keskus eivät ole nähneet alueen luontoarvoja niin edustaviksi tai arvokkaiksi, että edellytyksiä suojelualueen perustamiselle olisi olemassa. Luontoarvojen säilyminen on pystytty turvaamaan kaavaratkaisulla sijoittamalla rakennuspaikat niin, että lehtoalueille kohdistuvaa haittaa ei tule. Veikko Tantun valituksen mukaan rakennuspaikkojen sijoittelu olisi mahdollista tehdä toisin niin, että alueen kaavoitus toteutuu sille asetettuja tavoitteita kunnioittaen. Tantun mukaan kunnanhallituksen vastineen toteamus Likolahden ranta on osoitettu rakennuspaikkaa lukuun ottamatta alavaa, rakentamisen kannalta hankalampaa maastoa osoittaa kunnan asettavan etusijalle muut kuin kaavoituksen perimmäiset tavoitteet. Veikko Tantun mukaan valtuuston hyväksymän kaavan tilaan 4:29 rajoittuva RA/1 tontti sijoittuu nopeasti kohoavaan osin kallioiseen rinteeseen, tontin sijoittelu on luontoa kuluttavin ja ristiriitainen rantarakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on noudatettu samoja periaatteita kuin muissakin Hirvensalmen rantaosayleiskaavoissa. Periaatteiden mukaisesti uudisrakentaminen on osoitettu luontoarvot mahdollisimman hyvin huomioiden. Lisäksi kaavoituksessa on huomioitava muun muassa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate. Kaavaratkaisussa on huomioitu myös oikeuden päätöksessä esille tulleet merkitykselliset luontoarvot, jotka johtivat kumoamispäätökseen. Kämpinmäen tilalla yleiskaavan sisältövaatimuksista korostuu luontoarvojen vaaliminen, jota on kaavaratkaisulla pystytty toteuttamaan. Luontoarvot on selvitetty vielä aiempaa kaavaprosessia tarkemmin tämän kaavatyön yhteydessä erillisellä maastokäynnillä. Lainaus kaavaselostuksen luonnonympäristöosuudesta: Kaavan MY -alueelle sijoittuu edustavimmat lehdot (mm. tervaleppävaltaista saniaislehtoa). M-alueella on myös OMaT kuusilehtoa (alueen eteläosalla). ARA/2 alue on osin hakattu (pohjoinen osa) eli toinen ra on taimikolla ja toinen

17 Kunnanhallitus 42 rajautuu lehtoon. Tällä ra osalla menetetään hieman lehtokasvillisuutta, mutta se ei ole edustavaa ja se on kulttuurivaikutteista. Puustoa on mm. voimakkaasti väljennetty. RA/1 ala on kangasmetsää ja rajautuu lehtipuulehtoon. ARA/1 ala on kangasmetsää. Edustavimmat osat lehdoista on siis voitu tämän kaavaratkaisun myötä jättää rakentamiselta vapaaksi. Rakentaminen on osoitettu lehdon reuna-alueille ja kulttuurivaikutteisille ja väljennetyille osille. Luonnon monimuotoisuus ei siten heikkene. Veikko Tantun esittämä rakennuspaikka Likolahden rannalla on melko alavaa sekä kosteutensa puolesta hankala rakentamisen kannalta. Kosteus aiheutuu ylempää mäeltä tulevasta pintavalunnasta. Alueella on myös soistumia. Alueella on myös rakennuspaikkojen sijoitteluun vaikuttavia luontoarvoja, jotka eivät ole niin edustavia, että niitä olisi osoitettu erillisellä luontoarvoja omaavan alueen kaavamerkinnällä. Alueella on nuorta puustoa, lehtomaista kangasta sekä tuoreen lehdon ja kostean saniaislehdon osia. Em. viitaten lomarakennuspaikka on osoitettu luontoarvot, rakennettavuus huomioiden ja kaavan tavoitteet huomioiden parhaalle paikalle tilan alueella. Tila Koivuranta Veikko Tanttu viittaa kunnanvaltuuston päätökseen, jossa todetaan: rakennusjärjestyksen etäisyysmääräykset koskevat uudisrakentamista ja tilalle on mahdollista rakentaa rakennusjärjestyksen ehdot täyttävä asuinrakennus. Veikko Tantun mukaan Koivuranta-tilalla olevan pienen kesäkäyttöön soveltuvan vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista tai uudisrakentamista. Veikko Tantun mukaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta päätöksen perustelua ei voi pitää oikeutettuna eritoten, kun kunta on antanut viereiselle rakennetulle tilalle Likoranta 4:12 ehdollisen ARA 1 kaavamerkinnän rakennusjärjestykseen perustuen. Olennaisinta ei ole niinkään se, millainen rakennus tilalla 4:30 tällä hetkellä on tai kuinka helppoa sen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön on, vaan se että tila mahdollistaa kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisen asuinrakennuspaikan

18 Kunnanhallitus 43 osoittamisen, eli esimerkiksi rakentaminen on mahdollista rakennusjärjestyksen mukaiselle etäisyydelle rannasta. Veikko Tanttu viittaa ilmeisesti ehdollisesta ARA 1- kaavamerkinnästä puhuessaan Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaavan kaavaluonnoksesta antamansa mielipiteen vastineeseen, jossa todetaan tilasta Likoranta: alueelle on mahdollista rakentaa asuinrakennus mikäli esim. pinta-alan (5000 m2) edellytykset täyttyvät. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla Hirvensalmen rakennusjärjestyksen mukaan vähintään 40 metriä. Tila 4:30 Koivuranta on leveimmillään noin 55 metriä leveä, joten rakentamiselle on riittävästi tilaa rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä. Tila täyttää muutoinkin, esimerkiksi pinta-alan osalta kaavan sekä rakennusjärjestyksen vaatimukset asuinrakennuspaikalle. Kaavan aluevarausmerkintä ja määräykset ovat samanlaiset kuin naapuritilalla Likoranta 4:12, eli viereisiä maanomistajia on kohdeltu yhdenvertaisesti. Mikäli merkintä muutettaisiin lomarakennuspaikaksi, maanomistajien yhdenvertainen kohtelu ei toteutuisi. Kj. Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valituksen tekijä ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kunnanvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan vastineessa mainituin perustein Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valitus tulee perusteettomana hylätä. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus 44 SYVÄSMÄEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen Syväsmäenkylän alueelle on valmistumassa kyläyleiskaava jossa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja kunnan omistamille maille 9 kpl ja tällä hetkellä 5-7 nykyistä kiinteistöä on kiinnostuneet liittymään vesihuoltoon; Hanke on saanut valtion avustusta , kuitenkin enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista, liittymismaksuja oletetaan kertyvän Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta Syväsmäen vesihuollon urakasta. Hankinta ylittää julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelu urakan tarkistamiseksi. Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvin tarjous. Rakennuttaja pitää itsellään oikeuden karsia kokonaisurakkaa osatehtävillä, joista on annettu erillishinta tarjouslomakkeella. Tarjous on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 9 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 1. Syväsmäen vesihuollon yleiskartta liite 2. Syväsmäen kyläyleiskaavan ehdotusvaihe liite 3 ja Valtion avustuspäätös liite 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Syväsmäen vesihuollon rakentamista liitteen 2 laajuudessa ja, että urakoitsijaksi valitaan Niskasen maansiirto Oy Haapajärveltä urakkahintaan ,00 alv 0 % ja antaa tekniselle toimelle valtuudet karsia urakkaa jos jokin erillistyö jää pois. Khall 27/ Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus 45 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 2015 Tekn.ltk / Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on: 3 :n kohta 4 Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 3 :n kohta 5 Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 :n kohdassa 4 mainituksi ylärajaksi ja kohdassa , alv 0 %. Khall 28 / Kj Hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät enimmäiseuromäärärajat. Hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus 46 ASUNTO OY HIRVIRINNE NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN OSAKKEIDEN MYYNTI TIMO KUITUSELLE Khall 29 / Hirvensalmen kunta omistaa Asunto Oy Hirvirinne nimisestä asunto-osakeyhtiöstä osakkeet 1-200, jotka oikeuttavat 30,5 m2:n suuruisen 1h+kk huoneiston hallintaan. Timo Kuitunen on kirjeellään ilmoittanut olevansa halukas ostamaan osakkeet euron kauppahinnasta. Liitteenä 2 kauppakirjaluonnos. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjan. Risto Pesonen esitti kaupan hylkäämistä. Puheenjohtaja totesi Risto Pesosen esityksen rauenneen kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin Risto Pesosen eriävä mielipide asiasta (liite 5).

22 Kunnanhallitus 47 ERON MYÖNTÄMINEN HEIKKI LIUKKOSELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 30/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Heikki Liukkosen teknisen lautakunnan jäseneksi. Heikki Liukkonen hakee eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Heikki Liukkoselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus 48 ERON MYÖNTÄMINEN AHTI LINDGRENILLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 31/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Ahti Lindgrenin rakennuslautakunnan jäseneksi. Ahti Lindgren hakee eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen rakennuslautakuntaan hänen tilalleen. Hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus 49 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ITÄISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISTA VALMISTELEVAAN KOKOUKSEEN Khall 32 / Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja terveysalueita on viisi ja ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 67:sta kunnasta. Uusien sotealueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on toukokuussa kutsua Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kunnat edustajainkokoukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan aikataulun mukaan kokous pidetään Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi aloittaa toimintansa. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maaliskuun puoleenväliin mennessä. Mikäli järjestämislaki hyväksytään, Itä- ja Keski-Suomen alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli kutsuvat alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään ja valmistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina klo Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4. Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään 5 edustajaa (sis.luottamusmiehet ja viranhaltijat) Jos järjestämislakia ei hyväksytä, tilaisuus peruuntuu. Kuntakokouksen tavoitteena on selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelussa, sekä saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän jatkovalmistelulle sopimalla sen organisointiperiaatteista ja menettelytavoista. Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimesi tilaisuuteen edustajaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen ja luottamushenkilöistä Esko Kekkosen, Susanna Leppäsen, Juhani Mannisen ja Risto Pesosen.

25 Kunnanhallitus 50 LAUSUNNON ANTAMINEN PERTTU VARTIAISEN SELVITYKSESTÄ KAUPUNKI-, MAASEUTU- JA SAARISTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISTARPEISTA Khall 33/ Työ- ja elinkeinoministeriö asetti yhteiskuntamaantieteen professori, FT Perttu Vartiaisen selvitysmieheksi, jonka tehtävänä oli laatia selvitys kaupunki-, maaseutu ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvitys valmistui Selvityksessä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä. Lähtökohtana selvitykselle on aluekehittämisen toimintaympäristön muutos; mm. rakennemuutoksen voimistuminen ja alueiden kehityksen eriytyminen sekä aluekehittämisen resurssien muuttuminen. Uudistuvan aluepolitiikan on luotavan edellytyksiä alueiden erilaisten vahvuuksien hyödyntämiselle sekä alueiden yhteistyölle ja verkottumiselle Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Selvityksessä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia kehittämistarpeita kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan uudistamiseksi. Toimintaympäristön muutoksella tarkoitetaan mm. alueiden elinkeinorakenteen voimistuvaa rakennemuutosta sekä niukkenevia kansallisia ja EU:n kautta tulevia aluekehittämisresursseja. Myös toimijarakenteet ovat uudistumassa, kun julkisen sektorin rooli muuttuu ja paikallisen tason ja yksityisen sektorin korostuu. Liite 3 Kj. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa Perttu Vartiaisen tekemästä selvityksestä. Lausunnonantajia pyydetään erityisesti arvioimaan selvityksessä esitettyjä johtopäätöksiä ja toimenpide ehdotuksia, mm. strategisista painopistevalinnoista, yhteistyön kehittämisestä, organisoinnista ja tarvittavista lainsäädännön muutostarpeista. Kunnanhallitus päättää antaa selvitysmies Perttu Vartiaisen selvityksestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää hyvänä lähtökohtana selvityksessä sitä, että selvitysmies näkee tarpeellisena jatkaa edelleen maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan lohkoja. Vastaavat politiikan alueet ovat olemassa useammissa Euroopan maissa.

26 Kunnanhallitus 51 Uudistuvan aluepolitiikan tavoitteena tulee olla koko maan erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja kehityksen erojen tasoittaminen, kuten selvitysmies johtopäätöksissään toteaa. Kunta pitää perusteltuna sitä, kun selvitysmies toteaa kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan muodostavan kansallisen kokonaisuuden, joka täydentää EU:n rakenneohjelmia. Selvitysmies korostaa maaseutupolitiikan paikallisten toimijoiden ja verkostoitumisen merkitystä sekä saariston kehittämismahdollisuuksia matkailun, vapaa-ajanasumisen ja palveluiden saavutettavuuden edistämisessä. On kuitenkin korostettava, että EU-ohjelmavarojen merkitys on kasvanut kansallisten aluekehitysvarojen supistamisen myötä. Kunta toteaa, että on perusteltua pitää erillään kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan lohkot. Kunta yhtyy selvitysmiehen näkemykseen siitä, että maaseudun ja saariston kysymykset jäisivät aluepolitiikassa liian vähälle huomiolle ilman erillisiä politiikanlohkoja. Kunta pitää aluepolitiikassa jatkossakin tärkeänä edistää paitsi koko maan taloudellista ja sosiaalista kehitystä, myös sitä, että alueiden lähtökohtia ja kehityseroja tasataan sekä alueilla turvataan palvelut ja alueiden tasopuolinen kehitys. Hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus 52 ILMOITUSASIAT Khall 34 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1054/ /2014 valtionavustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta ja selvitysajan pidentämisestä 2. Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY/113/2015 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä 3. Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja 4. Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Mikkelin tuomikirkkoseurakunta pöytäkirjaote /perheasiainneuvottelukeskuksen toimintakertomus 6. Rakennuslautakunta pöytäkirja Reino Niskasen kirje 8. Ari Kämpin ja Pirkko Luntan kirje 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

28 Kunnanhallitus 53 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 22-24, 26, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 25 Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.4.2017 61 Aika 24.4.2017 klo 16.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 13.02.2017 13 Aika 13.2.2017 klo 16.00 16:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 12

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 9.10.2017 160 Aika 9.10.2017 klo 16.00 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

11 Eron myöntäminen Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä/uuden

11 Eron myöntäminen Ahti Lindgrenille rakennuslautakunnan jäsenyydestä/uuden Kunnanvaltuusto 1 Valtuustosali kello 17.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen/määrärahaylitykset

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015 Kunnanhallitus 105 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 77 Työjärjestyksen hyväksyminen 78 Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.1.2018 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Rakennuslautakunta 6.6.2017 25 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2017 Kokousaika 6.6.2017 klo 15:00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Rakennuslautakunta 2/2012 20 nro sivu KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot