Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ"

Transkriptio

1 Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ

2 ESITYKSEN RAKENNE 1) Lapsen oikeudellinen asema 2) Lapsen oikeuksien sopimus 3) Lapsen oikeuksien huomioon ottaminen lainsäädäntötyössä Esityksen nimi / Tekijä

3 LAPSEN OIKEUDELLINEN ASEMA

4 LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN KEHITYS SUOMESSA lukujen vaihteessa modernia lapsilainsäädäntöä ihmisoikeussopimusten merkityksen voimistuminen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifiointi: lakina voimaan 1991 perusoikeusuudistus 1995 lasten kohtelu yhdenvertaisesti lasten oikeus ilmaista näkemyksensä heitä koskevissa asioissa ja oikeus saada näkemykset huomioon otetuiksi Esityksen nimi / Tekijä

5 LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN PERUSTEET alle 18-vuotias on oikeussubjekti, jolla lähtökohtaisesti mm. samat perus- ja ihmisoikeudet kuin aikuisilla lapsella oikeuksia mm. perheessä, päiväkodissa, koulussa, terveydenhuollossa, lastensuojelussa; kuluttajana, työntekijänä, kuntalaisena huoltajalla päävastuu huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta; valtion tuettava Esityksen nimi / Tekijä

6 LASTEN JA NUORTEN NÄKÖKULMASTA KESKEISIÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIA yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto oikeus vapauteen ja koskemattomuuteen liikkumisvapaus perhe- ja yksityiselämän suoja uskonnonvapaus sananvapaus ja julkisuus kokoontumis- ja yhdistymisvapaus omaisuuden suoja oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin oikeusturva ja hyvä hallinto Esityksen nimi / Tekijä

7 LASTEN JA NUORTEN OIKEUKSIA KOSKEVA SÄÄNTELY SUOMESSA perustuslaki lapsen oikeuksien sopimus muut ihmisoikeussopimukset lapsilainsäädäntö yleinen lainsäädäntö Esityksen nimi / Tekijä

8 LAPSEN OIKEUDELLINEN ASEMA Perustuslaki 6.3 lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti Esityksen nimi / Tekijä

9 LAPSILAINSÄÄDÄNTÖÄ Isyyslaki Adoptiolaki Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Laki lapsen elatuksesta Elatustukilaki Lastensuojelulaki Päivähoitolaki Perusopetuslaki Nuorisolaki Esityksen nimi / Tekijä

10 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

11 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS hyväksytty YK:ssa Suomessa voimaan lakina 1991 sisältää samoja oikeuksia kuin muut ihmisoikeussopimukset sekä yksinomaan lapsille kuuluvia oikeuksia valtion täytäntöön pantava sopimus lainsäädännössä, lainkäytössä ja hallinnossa huolehdittava, että sopimus tunnetaan ja että sitä sovelletaan Alatunnistetiedot tähän

12 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET oikeus kehitykseen osallisuus syrjimättömyys lapsen edun ensisijaisuus

13 OIKEUS KEHITYKSEEN (art. 6) valtion turvattava lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti huolehtiminen lapsen perustarpeista oikeus riittävään elintasoon (27 art.) oikeus sosiaaliturvaan (26 art.) oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa (24 art.) oikeus koulutukseen (28 art.)

14 OIKEUS KEHITYKSEEN (art. 6) suojaaminen kaikelta lasta vahingoittavalta toiminnalta suoja kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä (19, 34, 36 art.) oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan (31 art.) oikeus olla lapsi päävastuu huoltajilla; valtion tuettava Alatunnistetiedot tähän

15 SYRJIMÄTTÖMYYS (art. 2) kaikille lapsille samat oikeudet ominaisuuksistaan/ huoltajien ominaisuuksista riippumatta syrjintä kielletty, sitä on aktiivisesti ehkäistävä ja tunnistettava, siihen on puututtava tehokkaasti valtiolta edellytetään aktiivisia toimia: lainsäädäntö, koulutus, asennekasvatus, tutkimus ym. erityistä huomiota heikompien ryhmien oikeuksiin

16 ERÄITÄ ESIMERKKEJÄ SYRJINNÄSTÄ uskonnonvapauden heikko toteutuminen koulussa velvollisuus osallistua koulun uskonnonopetukseen vastoin omaa vakaumusta koulukiusaaminen oikeus opetukseen ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteutuvat puutteellisesti kiusattujen lasten osalta) puutteellinen oikeusturva aikuisiin verrattuna Alatunnistetiedot tähän

17 OSALLISUUS (art. 12) lapsella joka kykenee muodostamaan näkemyksensä oltava mahdollisuus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa heitä koskevissa asioissa EI IKÄRAJAA! yksittäinen lapsi / lapsiryhmä lapsen näkemykset otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti lapsella mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa

18 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS (art. 3) lapsen edulla tarkoitetaan lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattujen oikeuksien kattavaa toteuttamista kussakin tapauksessa Esityksen nimi / Tekijä

19 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS (art. 3) lapsen edun tulee olla ensi sijalla kaikessa lapsia koskevissa sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa lapsen edulla on korkeampi prioriteetti eikä se ole vain yksi monista huomioon otettavista seikoista käytettäessä lapsen etua ratkaisuperusteena on tuotava esiin, millä tavoin ratkaisu toteuttaa lapsen etua paremmin kuin muut ratkaisuvaihtoehdot päätöksentekijän on voitava osoittaa, että lapsen etua on arvioitu ja se on otettu huomioon ensisijaisena ratkaisuperusteena

20 LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEAN YLEISKOMMENTTI 14: lapsen etua arvioitaessa huomioon otettavat tekijät lapsen näkemykset lapsen identiteetti: sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, alkuperä, uskonto, persoonallisuus ym. perheen säilyttäminen ja suhteiden ylläpitäminen lapsen huolenpito, suojelu ja turvallisuus haavoittuva tilanne: vammaisuus, vähemmistöryhmään kuuluva, pakolainen, turvapaikan hakija, hyväksikäytön uhri ym. lapsen oikeus terveyteen lapsen oikeus koulutukseen Esityksen nimi / Tekijä

21 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN HUOMIOON OTTAMINEN LAINSÄÄDÄNTÖYÖSSÄ

22 LAPSIIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN PERUSLÄHTÖKOHDAT lapsiin vaikuttavan lainsäädännön on perustuttava lapsen oikeuksien sopimukseen lapsen etu on asetettava ensisijalle vaihtoehtojen punninnassa lasten näkemykset selvitettävä ja otettava huomioon Esityksen nimi / Tekijä

23 LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEA: keskeistä varmistaa, että koko kansallinen lainsäädäntö täysin sopusoinnussa yleissopimuksen kanssa ja että sopimuksen määräykset suoraan sovellettavissa ja asianmukaisesti pantu täytäntöön kansallisen lainsäädännön on heijastettava sopimuksen yleisperiaatteita Alatunnistetiedot tähän

24 RUTIINIT KAIKESSA LAINSÄÄDÄNTÖ- TYÖSSÄ lapsiin liittyvän lainsäädännön valmistelutyössä hyödynnettävä asiantuntijoita; lakiesityksestä annettuihin lausuntoihin kiinnitettävä huomiota! jokaisen lakiesityksen yhteydessä pohdittava sen suorat ja epäsuorat vaikutukset lapsiin (= lasten oikeuksiin) päätös on tehtävä asettamalla lapsen etu ensisijalle eli varmistettava, että lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutuvat hyödynnettävä tutkimustietoa lapsivaikutusten arviointi Esityksen nimi / Tekijä

25 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI lapsen edun ensisijaisuuden toteuttaminen edellyttää kaikkien lapsiin suorasti tai epäsuorasti liittyvien toimien ja päätösten arviointia lainvalmistelussa arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten valittu lainsäädäntöratkaisu toteuttaa / vaikeuttaa lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattuja oikeuksia esim. oikeus osallisuuteen, oikeus yksityisyyteen, oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, oikeus saada informaatiota, oikeus ihmisoikeuskasvatukseen Esityksen nimi / Tekijä

26 HAMMARBERGIN MUISTILISTA kattava kansallinen ohjelma lasten oikeuksien toteuttamiseksi sopimuksesta tiedottaminen ja kouluttamimen lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen saattaminen lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseksi sopimuksen soveltamisen lainkäytössä lapsivaikutusten arviointi kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa pysyvät toimielimet ja mekanismit edistämään oikeuksien toteutumisen koordinointia, valvontaa ja arviointia itsenäiset viranomaiset edistämään lasten oikeuksia ja tutkimaan lasten oikeuksien loukkauksia riittävä lapsia koskeva tiedonkeruu lasten ottaminen mukaan kaikkeen lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoon Esityksen nimi / Tekijä

27 Kiitos! Esityksen nimi / Tekijä

Yleissopimus lapsen oikeuksista

Yleissopimus lapsen oikeuksista Yhdistyneet kansakunnat Yleissopimus lapsen oikeuksista Jakelu: yleinen 29. toukokuuta 2013 Alkutekstin kieli: englanti CRC/C/GC/14 Lapsen oikeuksien komitea Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

YLEINEN HUOMAUTUS NRO

YLEINEN HUOMAUTUS NRO YK CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista Jakelu: YLEINEN CRC/C/GC/12 20. heinäkuuta 2009 Alkuperäisen asiakirjan kieli: ENGLANTI LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEA (CRC) Viideskymmenes ensimmäinen istunto Genevessä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

YK:n yleissopimus LAPSEN OIKEUKSISTA

YK:n yleissopimus LAPSEN OIKEUKSISTA YK:n yleissopimus LAPSEN OIKEUKSISTA Painotuote Sisältö YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Esipuhe 4 YLEISSOPIMUS LAPSEN OIKEUKSISTA Johdanto 5 Osa I 7 Art. 1 Määritelmä lapsesta 7 Art. 2 Syrjimättömyys

Lisätiedot

Avuttomuus lainsäädännössä

Avuttomuus lainsäädännössä S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 4 / 2 0 0 8 Avuttomuus lainsäädännössä Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti I Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja arvonlisäverolain 38 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi varhaiskasvatuslaki. Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Ihmisoikeusliitto esittää työryhmälle harkittavaksi

Lisätiedot

Kirsi Pollari. Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9

Kirsi Pollari. Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9 Kirsi Pollari Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9 lapsiasiavaltuutetun toimisto l Lapsen asema potilasasiamiesten

Lisätiedot

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä LIITE Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä 1. JOHDANTO - 2-2. IHMISOIKEUSKASVATUS JA -KOULUTUS - 4-3. OIKEUSTURVA

Lisätiedot

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 Kunnalliset lastensuojelupalvelut Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2013 Dnro 41/05.00.00.03/2013 Päiväys 27.3.2013 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-13-1

Lisätiedot

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus Julkaisija: SUOMEN YK-LIITTO TÖÖLÖNTORINKATU 2B, 4. KRS 00260 HELSINKI www.ykliitto.fi Johdanto ja historia: MARIAKAISA AULA ja JOHANNA KIILI Taitto: AGAIN DESIGN Paino:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpano ja seuranta. LOS kyselyn kooste 9/2009

Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpano ja seuranta. LOS kyselyn kooste 9/2009 1 artikla Lait ja asetukset Ohjelmat ja hankkeet laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta; laki lapsen elatuksesta; holhoustoimilaki; lastensuojelulaki Tässä yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan

Lisätiedot

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä m o n o g r a f i a 5 Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä Euroopan neuvoston ministerikomitean

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Yleissopimus lapsen oikeuksista YLEINEN HUOMAUTUS NRO 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet. I. Johdanto

Yleissopimus lapsen oikeuksista YLEINEN HUOMAUTUS NRO 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet. I. Johdanto YHDISTYNEET KANSAKUNNAT CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista Jakelu YLEINEN CRC/C/GC/9 27. helmikuuta 2007 Alkuperäisen asiakirjan kieli: ENGLANTI LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEA (CRC) Neljäskymmeneskolmas istunto

Lisätiedot

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia Yleistä lasten oikeuksista Kaikilla ihmisillä on oikeuksia. Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on lisäksi omia erityisoikeuksiaan.

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 0 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 ISSN 0358-1489 (paino) ISSN 2341-8230 (pdf) ISBN 978-952-281-249-0 PDF ISBN

Lisätiedot

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 kaikki Lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia! Sisältö Lapsiasiavaltuutettu edistää

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja Henrik Gustafsson SISÄLLYS ESIPUHE 3 1 IHMISOIKEUDET 4 1.1 Mitä ihmisoikeudet ovat? 4 1.2 Mikä on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus? 4

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA 8.5.2014 PPSHP Työryhmä: Eronen Helena, tietosuojavastaava, (1.10.12 saakka) Herva Anne, apulaisylilääkäri, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Juppi Leila, toimistosihteeri,

Lisätiedot