Pidämme oikeusministeriön tavoin tärkeänä, että ns. asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelumenettelyä laajennetaan ja kehitetään edelleen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidämme oikeusministeriön tavoin tärkeänä, että ns. asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelumenettelyä laajennetaan ja kehitetään edelleen."

Transkriptio

1 EDUSKUNNAN Lakivaliokunnalle Lausunto lakialoitteista LA 27/2012 ja LA 28/2012 LASTEN PERUSOIKEUDET ry Puheenjohtaja Helena Molander, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Liitteenä: prof. Irma Lager: PAS tulilinjalla Yhdysvalloissa, Lakimies 4/2009 s Lakialoitteissa on ehdotettu, että lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) otettaisiin ns. vieraannuttamisen kielto (LA 27/2012) ja että rikoslakiin (39/1889) lisättäisiin uusi rangaistussäännös lapsen tapaamisen tahallisesta estämisestä (LA 28/2012). Lakialoitteissa on myönteistä se, että korostetaan tapaamisoikeuden toteutumisen tärkeyttä. Yhdistyksemme Lasten perusoikeudet ry on kuitenkin eri mieltä siitä, millä keinoin tapaamisten toteutuminen parhaiten tapahtuu lapsen edun periaatetta noudattaen. Lisäksi katsomme tärkeäksi tuoda lakivaliokunnan tietoon vääränlaisen ja puutteellisesti määritellyn vieraannuttamiskäsitteen vaarat ja vahingollisuus lapsille. Tästä on lukuisia esimerkkejä. Oikeusministeriö ei päivätyissä lausunnoissaan anna tukeaan lakialoitteille. Oikeusministeriö on perustellut kannanottoaan useilla eri syillä, joista keskeisiksi nousevat lapsen edun periaatteen velvoittavuus ja yleiset kriminalisointiperiaatteet. Lasten perusoikeudet ry esittää kohteliaimmin kantanaan, että se yhtyy oikeusministeriön näkemykseen, että lapsen tapaamisten turvaamiseen liittyvät nykyiset järjestelyt ja pakkokeinot ovat riittäviä. Oikeusministeriön lausunnon mukaan rangaistussäännöstä ei ole otettu rikoslakiin muissakaan Pohjoismaissa. Lasten huolto- ja tapaamisasiat on mahdollisimman pitkälle hyvä hoitaa erityisissä sovittelu- ja asiantuntijamenettelyissä. Se on oikeusministeriön mukaan nimenomaan lapsen edun mukainen järjestely, jossa liian kärjistyneitä tilanteita pyritään välttämään. Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota myös siihen mahdollisuuteen, että rangaistussäännöksen käyttöön voidaan turvautua myös kiusaamistarkoituksessa. Mielivallan mahdollisuutta onkin vaikea sulkea pois. Pidämme oikeusministeriön tavoin tärkeänä, että ns. asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelumenettelyä laajennetaan ja kehitetään edelleen. Oikeusministeriön mukaan vieraannuttamisen kielto sisältyy jo nyt lakiin eikä siitä tarvita erillistä lainkohtaa. Jos erillinen lainkohta säädetään, tulee vieraannuttamisen määritelmä meidän käsityksemme mukaan ottaa lakiin poikkeuksellisen tarkasti esitettynä. Ulkomailta voidaan löytää varoittavia esimerkkejä vieraannuttamiskäsitteen vääränlaisesta ja lapsen kannalta jopa vaarallisesta käytöstä. Psykiatri Richard Gardnerin kehittämästä ns. pas-syndroomasta (vieraannuttaminen) ja sen harhaanjohtavasta vaikutuksesta on kirjoittanut prof. Irma Lager otsikossa mainitussa artikkelissaan, joka on liitetty tähän lausuntoon. Lasten oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa on tärkeä lapsille kuuluva oikeus. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu tarjota apua, jos lapsen oikeus pitää yhteyttä toiseen 1

2 vanhempaansa estyy. Nykyinen laki tarjoaa siihen tehokkaat keinot. Jopa niin, että ulosottomies voi noutaa lapsen tapaamisiin, jos tapaaminen aiheettomasti estetään. Toisaalta on myös niin, että vahingollisiin tapaamisiin lapsia ei pidä yhteiskunnan voimin pakottaa. Jos lapsi vastustaa tapaamisia, tulee syyt perusteellisesti tutkia. Tämä on viranomaisten velvollisuus. Nyt kyseessä olevissa lakialoitteissa on oikeusministeriön mukaan sellainen puute, että niissä ongelma kohdistetaan vain toiseen vanhempaan ts. lapsen lähivanhempaan. Käytännössä on usein hyvin vaikea tietää, mistä tapaamisongelma todellisuudessa on saanut alkunsa. Syynä voi olla myös tapaamisvanhempi, joka itse omalla käytöksellään vieraannuttaa lapsen itsestään. Mitä tulee lähihuoltajan velvollisuuksiin, kuuluu niihin lapsen tapaamisoikeuksien järjestäminen, mutta myös tärkeänä velvollisuutena lapsen turvallisuuden ja suojelun takaaminen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n vahvistaman linjauksen mukaisesti vilpittömin mielin lapsen suojeluun pyrkivää lähihuoltajaa ei tule rangaista eikä saattaa rangaistusuhan alaiseksi, jos lähihuoltaja (tai muu henkilö) pyytää viranomaisilta tutkimusta lapseen kohdistuvan loukkauksen selvittämiseksi. Lapsen suojelu väkivallalta saattaa toisinaan edellyttää tapaamisoikeuden rajoittamista tai keskeyttämistä. Ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lapsiin kohdistuva väkivalta on niin vakava yhteiskunnallinen ongelma, ettei niitä henkilöitä, jotka vilpittömässä mielin hakevat lapselle apua ja suojelua tule rangaista tai saattaa edes rangaistusuhan alaiseksi, vaikka lapseen kohdistuvaa rikosta ei voitaisi jostakin syystä myöhemmin vahvistaa. Suomessa ns. Eerika-tapaus osoittaa, miten vaikeaa lapseen kohdistuvan väkivallan selvittäminen ajoissa ja asianmukaisesti näyttää olevan, vaikka useita lastensuojeluilmoituksia oli hädänalaisissa olosuhteissa eläneestä 8-vuotiaasta tytöstä tullut. Lehtitietojen mukaan viranomaisiin lapsen pahoinpitelyn vuoksi yhteyttä ottaneelle lapsen äidille oli lastensuojelusta kylmäkiskoisesti ilmoitettu, että hänellä pitäisi olla näyttöä lapsen pahoinpitelystä. Näytön hankkiminen ja lapsen suojelu kuuluu kuitenkin lain mukaan viranomaisille. Yhdistyksemme haluaa kiinnittää lakivaliokunnan huomiota siihen mahdollisuuteen, että väitettä lapsen vieraannuttamisesta voidaan käyttää myös aiheettomasti lyömäaseena silloin, kun toinen vanhempi vilpittömästi hakee lapselleen apua väkivallan tai muun loukkaamisen epäilyä koskevissa tapauksissa. Tästä on useita esimerkkejä. Lapsen tapaamisiin ja huoltoon liittyvät asiat ovat keskeisesti sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja asiantuntijoiden selvitettäviä asioita, joista lopullisen päätöksen tekee tuomioistuin. Olisi luonnollisesti lapsen kannalta toivottavaa, että viimeistään sovittelumenettelyssä löytyisi järkevä ja lapsen edun mukainen tapaamisjärjestely. Lain takaamat tehokkaat pakkokeinot tulevat käyttöön, jos sopiminen ei onnistu. Ääritapauksissa lapsi voidaan noutaa tai lapsen huolto siirtää toiselle vanhemmalle, jos tapaamiset estetään ilman hyväksyttävää syytä. Viime aikoina on julkisuudessa käsitelty sitä tosiasiaa, että sosiaalityöntekijöiden resurssien ja usein myös pätevyyden puute ovat vakava ongelma, joka aiheuttaa riskitilanteita lastensuojelussa kuten on tapahtunut mm. ns. Eerikan tapauksessa. Tämän vuoksi voi syystäkin kysyä, miten sitten viranomaisten kyvyt ja resurssit riittävät lasten tapaamiskonfliktien selvittämiseen riittävän luotettavalla tavalla niin, että vilpittömässä mielessä ja lapsen suojeluun pyrkiviä vanhempia ei syyllistetä väärin ja jopa tuomita rikoksista. Sellaista on tapahtunut Suomessa ja sellaisesta menettelystä on Suomi saanut jo langettavan tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. 2

3 Ongelmaan tulee hakea ratkaisua, mutta erittäin harkiten ja oikeita toimintamalleja etsien. Tässä vaiheessa olisi tunnustettava, ettei suomalainen lastensuojelu kykene luotettavalla tavalla selvittämään lapsiin kohdistuvia pahoinpitely- ja hyväksikäyttöepäilyjä. Lasta ei pidä laittaa ns. riskinkantajaksi sen vuoksi, ettei loukkauksia kyetä aina selvittämään. Sellainen tilanne, jossa lastaan vilpittömin mielin suojaava vanhempi tuomitaan rikoksesta, on vakavasti oikeustajun ja koko oikeusjärjestelmämme tärkeimpien, perustavaa laatua olevien perusperiaatteiden vastainen. Entisessä työssäni Mannerheimin Lastensuojeluliiton pitkäaikaisena lapsiasiamiehenä ( ) sain tietoa myös tapauksista, joissa todellakin estettiin lasten tapaaminen tahallisesti ja tietoisesti. Nämä tapaukset olivat hyvin harvinaisia. Erään tapauksen kannustin viemään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, ja Suomi sai siitä vuonna 2006 langettavan tuomion. Kyseessä oli Sveitsissä asuneen isän eli C. v. Finland - tapaus, jossa isää oli estetty tapaamasta Suomessa asuvia lapsiaan. Pidin tätä tapausta erittäin selvänä tapaamisten estämisenä. Toisessa tietooni tullessa tapauksessa puolestaan isä kaappasi avioerotilanteessa lapset ja alkoi manipuloida lapsia äitiä vastaan. Vastaavankaltaisia tapauksia ei minun tietoni mukaan ole monia. Nämä molemmat mainitut tapaukset olisi voitu ratkaista oikein toimineella sovittelujärjestelmällä. Näissä tapauksissa sellaista ei ollut ja viranomaiset näyttivät asettuvan voimakkaasti toisen vanhemman puolelle. Jälkimmäinen tapaus ratkesi vasta, kun asiantuntijalausunnot hankittiin pikkukaupungin ulkopuolelta pääkaupungissa sijainneesta asiantuntijayksiköstä. Tapaus osoittaa, että olisi tärkeää saada jokin puolueeton ja ulkopuolinen asiantuntijataho selvittämään niitä tapauksia, jotka saavat paikkakuntakohtaisia lukkiutumispiirteitä ja jotka muuttuvat paremminkin viranomaisten omiksi ns. kunniakysymyksiksi, joissa omia mielipiteitä ei osata muuttaa, vaikka lapsen etu sitä jo edellyttäisi. Tiedossani olevat vakavat tapaamiskonfliktit, joita lienee edelleenkin n vuosittain, ovat olleet hyvin usein sellaisia tapauksia, joissa on ollut kyse tapaamisvanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmista tai täysin aiheellisesti on esitetty epäily lapseen kohdistuvasta loukkauksesta, joko väkivallasta tai hyväksikäytöstä. Lapsi on yleensä itse kieltäytynyt tapaamisista ja kertonut itseensä kohdistuneesta loukkauksesta. Säännönmukainen väite lasta loukanneen taholta on ollut, että lapsen lähihuoltaja on keksinyt väitteen, manipuloinut lasta tai jopa pyrkinyt vieraannuttamaan lasta toisesta vanhemmasta. Nämä tapaukset pitäisi voida selvittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten voimin ja viimeistään sovittelumenettelyssä. Kun lastensuojelun viranomaisten resurssit ja toisinaan selvästi puuttuva pätevyys on julkisuudessakin myönnetty ja vahvistunut kohtalokkaalla tavalla mm. tapaus Eerikan kohdalla, ei epäluotettavalla tavalla toimivaa järjestelmää tule kuormittaa uusilla kriminalisoinneilla ja lasten vanhempien uhkaamisilla. Se ei mielestämme ole lapsen edun mukainen ratkaisu. Lähtökohtaisesti voitaneen pitää selvänä, että jokainen lähihuoltaja toivoo, että lapsilla olisi hyvät välit toiseen vanhempaansa ja että lähihuoltaja saisi myös omaa aikaa, kun lapset ovat toisen vanhemman luona. Tämä on aivan varmasti normaali käytösmalli. Mutta mitä tekee lähihuoltaja silloin, jos lapsi kieltäytyy tapaamisista toisen vanhemman alkoholin käytön, henkisen väkivallan, fyysisen väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön tai mielenterveysongelmien vuoksi? Suomessa on viime vuosina liioiteltu suuresti vanhempien esittämien väärien pahoinpitely- tai hyväksikäyttöepäilyjen määrää. Tämä vääristely ei edistä lasten oikeutta saada suojelua ja apua. Tästä asiasta saatiin poikkeuksellisen valitettava ja vakava esimerkki, kun 8-vuotias Eerika-tyttö pahoinpideltiin kuoliaaksi isän ja äitipuolen kodissa lukuisista lastensuojeluilmoituksista huolimatta. 3

4 Miten tällaisessa tilanteessa voidaan lähteä siitä, että lapsia kuullaan ja autetaan asiallisesti ja lainmukaisesti tapaamiskonflikteissa? Tosiasiahan on, että sosiaaliviranomaiset väittävät, ettei heillä ole resursseja ja tapauksia on liikaa. Kun lasten loukkaamistapauksia ei osata tai ehditä tutkia, on helppo kuitata asia "vääräksi epäilyksi", lähivanhemman viaksi tai jopa vieraannuttamiseksi. Yhdistyksemme tietoon on tullut hälyttävän monia sellaisia tapauksia, joissa syytön lähivanhempi on jopa tuomittu kunnianloukkauksesta sen vuoksi, että on hakenut lapselleen täysin aiheellisesti ja vilpittömin mielin apua pahoinpitely- tai hyväksikäyttöepäilyn takia. Näissä on edelleen ongelmana se, ettei näitä lapsia kuulla ja tutkita asianmukaisesti tai ei kuulla lainkaan tai tapauksia ei osata muutoin tutkia näyttökysymysten osalta asianmukaisesti. Äskettäin julkaistun lehtiartikkelin mukaan esim. erittäin harva poliisi on saanut asianmukaisen ja välttämättömän koulutuksen lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisesta. Tapauksia ei osata vieläkään tutkia ja väitetään, että kyseessä olisi väärä epäily, vaikkei mitään kunnollista tutkintaa ole edes tehty. Sellainen tapaus on hiljattain viety Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sekä poliisi että oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus jättivät tässä tapauksessa kuulematta selväsanaisesti puhuneen pienen lapsen eikä mitään näyttöä edes yritetty hankkia tai todistajia kuulla. Kuitenkin tässäkin tapauksessa väitettiin, että rikosta ei ollut tapahtunut. Lisäksi väitettiin, että poliisitutkinta oli suoritettu, vaikka lasta tai todistajia ei koskaan kuultu myöskään poliisin toimesta. Rikosepäilyä ei edes yritetty tutkia ja mikä pahinta: 3-vuotiasta lasta ei kukaan kuullut, vaikka hän kykeni kertomaan selvästi siitä, mitä hänelle oli tehty. Lapsi oli viranomaisten mielestä liian nuori kuultavaksi. Lasta ei suostuttu kuulemaan myöskään ns. osaamiskeskuksessa. Lopulta alkoi lapsen lähihuoltajan syyllistäminen, kun tämä yritti saada edelleenkin lastensuojelusta apua. Väitettiin, että asia oli jo selvitetty ja tutkittu. Nyt voisi kysyä, eikö näillä aivan pienimmillä lapsilla ole mitään oikeuksia? Tämäkin tapaus on luokiteltu äidin keksimäksi ja huoli lapsen tilanteesta on määritelty isän mustamaalaamiseksi. Entä mitä tapahtuu, kun tällaisessa huonosti tutkitussa tapauksessa lapsi kieltäytyy tapaamasta lasta loukannutta vanhempaa? Tuomitaanko lähihuoltaja nyt siitä, ettei hän pakota lasta tapaamisiin? Rangaistaanko lähihuoltajaa siitä, että hän pyrkii suojelemaan ja kuuntelemaan lastaan? Nimitetäänkö häntä lopulta lapsen vieraannuttajaksi kaikkine rikosoikeudellisine seurauksineen? Yhdistyksemme haluaa tuoda erityisesti lakivaliokunnan tietoon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle langettavan tuomion tapauksessa Juppala v. Suomi Tässä tapauksessa oli Suomessa tuomittu kunnianloukkauksesta rangaistukseen isoäiti, joka oli hakenut lapselle apua lapsen pahoinpitelyepäilyn takia. Lapsella oli lääkärintodistuksen mukaan mustelma kehossaan ja tämä mustelma täsmäsi sen tapahtumakuvauksen kanssa, jonka lapsi oli isoäidilleen kertonut. Pahoinpitelyä ei kuitenkaan vahvistettu. Isoäiti tuomittiin kunnianloukkauksesta, koska oli vienyt lapsen lääkärille ja kertonut, miten lapsi oli mustelman syntymisen selittänyt. Suomi sai tästä langettavan tuomion, koska katsottiin, että isoäidillä oli sananvapaus ja että hän oli toiminut lapsen suojelemisen nimissä ja hyvässä tarkoituksessa viedessään lapsen lääkärille. Ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut sen tärkeän oikeusohjeen, että lapselle vilpittömässä mielin (bona fide) apua hakenutta henkilöä ei saa tuomita rangaistukseen eikä sellaista uhkaa myöskään tule ylläpitää tai rakentaa. Tämä Suomea sitova ratkaisu tulisi ottaa huomioon uutta lainsäädäntöä luotaessa. Lapselle avun hakemista ei saa estää rangaistuksen uhkia luomalla. Rangaistuksen uhka tulee liittää vain niihin tapauksiin, joissa on 100 %:n varmuus siitä, että tapaaminen estetään ilman syytä. Muutoin järjestelmä tulee uhkaamaan lasten perusoikeuksia koskemattomuuteen, turvallisuuteen, suojeluun ja avunsaamiseen. EIT:n vahvistama edellä 4

5 selvitetty periaate käsittääksemme estää epätarkkojen ja lapsen turvallisuutta vaarantavien rangaistusuhkien luomisen. Ehdotus Jos lakiin vastoin luuloamme liitettäisiin ns. vieraannuttamisen kielto ja tapaamisten estämiseen liittyvä rangaistusuhka, esitämme, että molempiin lainkohtiin liitetään poissulkeva säännös, jossa todetaan, että vieraannuttamiseksi tai tapaamisten estämiseksi ei katsota sitä, että lapsen vanhempi lapsen suojaamisen tarkoituksessa ja vilpittömässä mielin toimien pyytää asianmukaisia selvityksiä lapseen mahdollisesti kohdistuvasta loukkauksesta tai rikoksesta, kun sellaisen epäilyyn on ilmennyt aihetta. Helsingissä, Kohteliaimmin Helena Molander Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti LASTEN PERUSOIKEUDET ry, pj osoite: PL 59, Helsinki puh sähköposti: 5

6

7

8

9

10

Totuus vai oikeudenmukaisuus milloin tuomioistuimen tulee jättää todistelu hyödyntämättä rikosprosessissa

Totuus vai oikeudenmukaisuus milloin tuomioistuimen tulee jättää todistelu hyödyntämättä rikosprosessissa Petra Spring-Reiman Totuus vai oikeudenmukaisuus milloin tuomioistuimen tulee jättää todistelu hyödyntämättä rikosprosessissa 1. Johdanto Suomalaisessa rikosprosessissa tuomioistuimella on perinteisesti

Lisätiedot

LAPSEN TAHDONMUODOSTUS JA VIERAANNUTTAMISOIREYHTYMÄ HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ

LAPSEN TAHDONMUODOSTUS JA VIERAANNUTTAMISOIREYHTYMÄ HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 992 Defensor Legis N:o 6 /2008 LAPSEN TAHDONMUODOSTUS JA VIERAANNUTTAMISOIREYHTYMÄ HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ (Die Willensbildung des Kindes und das Parental Alienation Syndrome in der Rechtssprechung

Lisätiedot

VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi

VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi Lapsioikeudellisessa päätöksenteossa keskeinen kriteeri lapsen etu saa puitteensa oikeustieteen piiristä. Pääasiassa lapsen

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

VIERAANNUTTAMINEN 1. Pekka Pere 30.8.2013

VIERAANNUTTAMINEN 1. Pekka Pere 30.8.2013 VIERAANNUTTAMINEN 1 Pekka Pere yliopistonlehtori sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto University Lecturer Department of Social Research University of Helsinki 30.8.2013 Eron jälkeen vanhempi voi

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Walterintie 2 05620 Hyvinkää Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Maamme hallitus on hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteekseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyn tulokset Isät lasten asialla ry teki jäsenkyselyn kesäkuussa 2013, jolla kerättiin jäsenistön omakohtaisia tuntemuksia lapsen vieraannuttamiseen vanhemmasta ja vanhempaan kohdistuvasta huoltokiusaamisesta oikeusministeriölle

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta Seksialan Liitto SALLI ry ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (38) Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen johdosta Korjattu ja täydennetty lausunto 22.5.2006 Alkuun on lisätty luku prostituutiopolitiikasta.

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS

LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS raportti tietopaketin tuottamisesta Päättötyö Anita Alvarez Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö 2 SISÄLTÖ sivu TIIVISTELMÄ..4 ABSTRACT.5

Lisätiedot

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä Markku Fredman Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä 1. Johdanto 1.1. Artikkelin aihe ja tarkoitus Tämän artikkelin tarkoitus on selvittää, mitkä säädökset ja määräykset koskevat

Lisätiedot

Syrjintä, etninen tausta, sosiaali- ja terveystoimi, syrjintäolettama, todistustaakka

Syrjintä, etninen tausta, sosiaali- ja terveystoimi, syrjintäolettama, todistustaakka Syrjintä, etninen tausta, sosiaali- ja terveystoimi, syrjintäolettama, todistustaakka SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 1366/66/2005 Antopäivä: 27.2.2006 Maahanmuuttajataustainen A oli eronnut lastensa

Lisätiedot

1(18) SELVITYSPROSESSI HUOLTORIIDASSA. Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke. Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat

1(18) SELVITYSPROSESSI HUOLTORIIDASSA. Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke. Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat 1(18) Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat 2(18) Sisällys 1. Selvitysprosessi huoltoriidassa...3 1.1. Yleistä...3 1.2. Selvitystyön oikeudellinen tausta...3 1.3. Sosiaalitoimen rooli selvitystyössä...4

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta Johanna Sirkiä PUHEENVUORO 1 (8) Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta 1. Seksialan Liiton näkökulma asiaan edustaa suomalaisia ja muita Suomessa vakituisesti asuvia

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2

Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:29 Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:29 Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 Tiivistelmä lausunnoista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä täydentäväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2014 alussa voimaan tulevaa poliisilakia.

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

11.4.2011 H 09/10765. Salonen, Rimma 200761-2124 elo Varatuomari Kristiina Kenttä Hämeentie 17 A 65 00500 HELSINKI

11.4.2011 H 09/10765. Salonen, Rimma 200761-2124 elo Varatuomari Kristiina Kenttä Hämeentie 17 A 65 00500 HELSINKI 1 SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUS Käräjätuomari Martti Juntikka Tullipuominkatu 5 28100 Pori PÄÄTÖS Annettu kansliassa 11/4324 11.4.2011 H 09/10765 Hakija Asiaan osallinen Salonen, Rimma 200761-2124 elo Varatuomari

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA 8.5.2014 PPSHP Työryhmä: Eronen Helena, tietosuojavastaava, (1.10.12 saakka) Herva Anne, apulaisylilääkäri, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Juppi Leila, toimistosihteeri,

Lisätiedot

PYKÄLÄ- PANKKI. (Pykäläpankki-oppaan johdannosta)

PYKÄLÄ- PANKKI. (Pykäläpankki-oppaan johdannosta) PYKÄLÄ- PANKKI Lainvastainen toiminta tulee pystyä erottamaan muusta häiriökäyttäytymisestä. Tässä oppaassa keskitytään erityisesti niihin toimintamalleihin, jotka ovat käytettävissä rikoslaissa rangaistaviksi

Lisätiedot

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo: Poliittinen lehti Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 2015 PS Naiset PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES Harrastukset maksavat liikaa Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Lisätiedot

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA Noora Ellonen (toim.) POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN OPPIKIRJAT 20 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2013 Noora Ellonen (toim.): RIKOSTUTKINTA

Lisätiedot