KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 107/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen numero CE1214 (EU) Fatty acids, C1214, Me esters ME551 Tuotekoodi Myöntöpäivämäärä Versio n:o 05 Tarkistus päivämäärä Tarkistetun version voimassaolopäivä 02joulukuu syyskuu toukokuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Käytöt, joita ei suositella Välituote. Liuottimet. (Polttoaineet, puhdistusaine, pinnoitteet, jakelu, formulaatio, laboratorio, voiteluaineet, metallintyöstönesteiden) tunnettuja Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Legal Entity Toimittajan Nimi KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg GG Rotterdam Alankomaat Puhelinnumero: Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals Europe 47, Route de SaintGeorges 1213 PetitLancy1, Sveitsi Hätätilanteessa yhteyttä CHEMTREC: Laatua, palvelua tai tuotetta koskevat kysymykset soita: + (44) MondayFriday :0017:00 Greenwich Mean Time Aine on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Direktiivien 67/548/ETY tai 1/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Luokitus N;R50 Rlausekkeiden täydellinen teksti on löydettävissä kohdasta 16. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Ympäristövaarat Vesiympäristölle vaarallinen, välitön vaara vesiympäristölle Kategoria 1 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

2 Vaarallista vesiympäristölle, longterm aquatic hazard Kategoria 2 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Terveysvaarat luokiteltu terveysvaarojen takia. Ympäristövaarat Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS Tunnistenumero Varoitusmerkit Huomiosana Varoitus Vaaralausekkeet Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Vältettävä päästämistä ympäristöön. Pelastustoimenpiteistä Valumat on kerättävä. Varastoinnista Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Jätteiden käsittelystä Hävitä sisältö/säiliö Hyväksytty jätteenkäsittelylaitokseen. Merkinnän lisätiedot soveltuva Muut vaarat määrätty. Hätätilanteen yleiskuvaus Erittäin myrkyllistä vesieliöille. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CASnumero /EYnumero REACH rekisteröintinumero Indeksinumero Huomautukset FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS Luokitus: DSD: CLP: N;R50 Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411 CLP: Asetus n:o DSD: Direktiivi 67/548/ETY. #: Tälle aineelle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen rajaarvo(t). PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine. vpvb: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine. Huomautukset koostumuksesta KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Ihon kautta Ainesosien työhygieeniset rajaarvot on lueteltu osassa 8. R ja Hlausekkeiden täydelliset tekstit on löydettävissä kohdasta 16. Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos hengittäminen on vaikeaa, anna happea. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

3 Silmien kautta Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Silmät huuhdellaan heti runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Nielemistapauksissa, ÄLÄ pakota uhria oksentamaan. Suun kautta ei koskaan saa antaa mitään uhrille, joka on tajuton tai jolla on kouristuksia. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat Poltettaessa vapautuu hiilidioksidia / hiilimonoksidia Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Vaahto. Sammutusjauheet. Hiilidioksidi (CO2). Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Vesisuihku saattaa olla tehoton tuleen. Poltettaessa vapautuu hiilidioksidia / hiilimonoksidia. Käytä hengityslaitetta ja suojavaatetusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Jäähdytä säiliöitä peittämällä ne vedellä, kunnes tulipalo on sammutettu. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. Asianmukaiset suojalaitteet ja vaatteet puhdistuksen aikana. Käytä NIOSH/MSHA hyväksyttyä hengityssuojainta jos utu tai sumua muodostuu. Pysäytettävä vuotaneen materiaalin avulla maaperään tai hiekkasäkkien minimoida saastumisen estäminen viemäreihin, pintaja pohjavesiin. Tuuleta alue. Poista kaikki syttymislähteet. Imeytä hiekkaan tai muuhun imukykyiseen aineeseen. Pysäytettävä vuotaneen materiaalin avulla maaperään tai hiekkasäkkien minimoida saastumisen estäminen viemäreihin, pintaja pohjavesiin. Siirrä säiliöön hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö relevantti. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Varottava aineen joutumista vaatteisiin. Pese perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Noudata kaikkia MSDS/etikettivaroituksia myös säiliön tyhjenemisen jälkeen, sillä säiliössä saattaa olla tuotejäämiä. Säilytettävä erillään sytytyslähteistä. Voidaan tallentaa yleisin varastoinnin alusten kuten hiiliteräksestä, alumiinista, lasikuidusta ja ruostumattomasta teräksestä. Pidä kaukana kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Varastoi suljetussa astiassa kaukana muista yhteensopimattomista aineista. Säilytettävä kuivassa ja viileässä. In accordance with NFPA 30. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNECs) Materiaali FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS ( ) Tyyppi sovellu Reitti Arvo ajoittainen 0,00255 mg/l vapautuminen Muoto Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

4 Materiaali 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Tyyppi Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Silmien tai kasvojensuojaus Ihonsuojaus Reitti Arvo Jäteveden 100 mg/l käsittelylaitosten Maaperä 10 mg/kg dw Makea vesi 0,00072 mg/l Muoto Makean veden 0,01055 mg/kg dw sedimentti merisedimentit 0,00105 mg/kg Merivesi Kohdeimua suositellaan. Mekaaninen ilmanvaihto saattaa olla välttämätöntä. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Suojalasit. Kasvosuojain. Käsien suojaus Neopreeni käsineet nitriilikumi(nbr) käsineet. Muut Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen 0, mg/l dw Sekundaarinen66,6 mg/kg suullinen, ruoka myrkyllisyys Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. KOHTA : Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Haju Olomuoto Muoto Väri Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin (noktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Räjähtävyys Hapettavuus.2. Muut tiedot Dissosiaatiovakio Dynaaminen viskositeetti Neste. Neste. Neste. Valkoinen Vesi. Keltainen Tunkkainen. 6,5 C (43,7 F) 261,85 25,85 C (503,33 564,53 F) 141,50 C (286,70 F) Closed Cup testausmenetelmä soveltuva. < 0,55 Pa at 25⁰C 867,1 870,2 kg/m3 < 0,06 mg/l at 20⁰C 5,4 6,4 220 C (428 F) No dissociation 3,65 mpa.s at 20⁰C KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Hapettavat aineet. Vahvat emäkset Kemiallinen stabiilisuus hajoa noudatettaessa varastoidaan normaalisti Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

5 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerointia ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Hapettimia. Vahvat emäkset. tunnettuja. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Oireet Suun kautta Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuote Laji FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS ( ) Akuutti Hengitystiet LC50 Rotta Koetulokset > 5 mg/l, 4 tuntia, OECD 436. Ristiinviittaus Suun kautta LD50 Rotta > 2000 mg / kg kehon paino / päivä., OECD 401. RISTIVIITTAUS Ihoa syövyttävä/ärsyttävä Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys iho 0, RISTIVIITTAUS Tulos: ärsyttävää. Laji: Ihmiset Vakava silmävaurio/ärsytys Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys silmä Elimistössä, OECD 405. Tulos: ärsyttävää. Laji: Kaniini Testin kesto: 24 tuntia Tarkkailujakso: 72 tuntia Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Tietojen puuttuminen. Herkistyminen Elimistössä, OECD 406. EU menetelmän B6. RISTIVIITTAUS Tulos: ei herkistävä Laji: Marsut Sukusolujen perimää vaurioittava Itusolun mutageenisyys: Amestesti 0, OECD 471. RISTIVIITTAUS Tulos: Negatiivinen Laji: Salmonellaa Typhimirium (salmonellaa enterica) Syöpää aiheuttava Datan puuttunut Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

6 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiskyky 1000 mg / kg kehon paino / päivä. NOAEL, OECD 473. Ristiviittaus Tulos: ei vaikutusta Laji: Rotta Vaikutkset kehitykseen 1000 mg / kg kehon paino / päivä. NOAEL, OECD 414. Ristiviittaus Tulos: ei vaikutusta Laji: Rotta Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön Metabolism and distribution Elimistössä, OECD 417. RISTIVIITTAUS Tulos: Rapidly hydrolysed Laji: Rotta Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen 1000 mg / kg kehon paino / päivä. Subkrooninen, NOAEL. OECD 422. RISTIVIITTAUS Tulos: ei vaikutusta Laji: Rotta Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tuote Laji FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS ( ) Koetulokset Muut NOEC Pääosin kotikäyttöön tarkoitetun >= 1000 mg/l, 3 tuntia, OECD 20. viemärin aktivoitu lieju Ristiviittaus Maa Krooninen Muut NOEC Kastemato (senia fetida) 1000 mg/kg, 28 vuorokautta, Maaperä dw. OECD 222. ristiinviittaus Vesi Levät EC50 Viherlevää (Pseudokirchneriella subcapitata) 0,324 mg/l, 72 tuntia, OECD 201 OECD 23. Ristiviittaus Akuutti Äyriäiset EC50 Vesikirppu (Daphia magna) 0,255 mg/l, 48 tuntia, OECD 202 OECD 23. RISTIVIITTAUS Kala LC50 Japanilainen riisikala (Oryzias latipes) > 1 mg/l, 6 tuntia, OECD 203. ristiinviittaus Krooninen Äyriäiset NOEC Vesikirppu (Daphia magna) 0,0814 mg/l, 21 vuorokautta, OECD 211. ristiinviittaus Pysyvyys ja hajoavuus Helposti biologisesti hajoava. Fotolyysi Puoliintumisaika (Fotolyysiilmassa) 2,2 h DT50 (24h day), AOPWIN v1, Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

7 Hydrolyysi Puoliintumisaika (Hydrolyysi) 0, t1/2 (ph 7): 7,283 yr at 25⁰C. HYDROWIN v2,00. Biologinen hajoavuus Hajoamisprosentti (aerobinen biohajoaminen) 78 %, OECD 301C. Ristiinviittaus Tulos: Helposti biologisesti hajoava Laji: Pääosin kotikäyttöön tarkoitetun viemärin aktivoitu lieju Testin kesto: 28 vuorokautta Biokertyvyys Jakamiskerroin noktanoli/vesi (log Kow) FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS Biokertyvyystekijä (BCF) FATTY ACIDS, C1214 (EVEN NUMBERED), METHYL ESTERS Liikkuvuus maaperässä Adsorptio Sorptio maaperään/sedimenttiin Log Koc 3,85, at 25⁰C. KOCWIN v2, PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset PBT tai vpvb aine tai seos. tunnettuja. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkaus EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi (tunnel restriction code) Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle RID YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka 5,41 6,41 154,3, L/kg. BCFBAF v3,01. Laji: Kala saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. UN3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. (METHYL DODECANOATE) III Kyllä E UN3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. (METHYL DODECANOATE) Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

8 Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle ADN YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan Erityiset varotoimet käyttäjälle IATA YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Etiketit vaaditaan ERGkoodi Erityiset varotoimet käyttäjälle IMDG YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Liittyvät luokka/luokat Pakkausryhmä Ympäristövaarat Marine pollutant Etiketit vaaditaan EmS No Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti ADN; ADR; IATA; IMDG; RID III Kyllä UN3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. (METHYL DODECANOATE) III F UN3082 ENVIRONMENTALL HAZARDOUS SUBSTANCE, neste, n.o.s. (METHYL DODECANOATE) III Kyllä L UN3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. (METHYL DODECANOATE), Merta saastuttava aine III Kyllä FA, SF sovellu Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

9 Marine pollutant KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EY:n asetukset Asetus (EY) n:o 1005/200 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 1005/200 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 68/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 68/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 68/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 68/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri mainittu luettelossa. Asetus (EY) n:o 107/2006, REACH 5 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) mainittu luettelossa. Lupamenettelyt Asetus (EY) n:o 107/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo mainittu luettelossa. Käyttörajoitukset Asetus (EY) n:o 107/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset mainittu luettelossa. Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta säädelty. Direktiivi 2/85/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä säädelty. Muut asetukset Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 107/2006 vaatimukset. Kansalliset asetukset Kemikaaliturvallisuusarviointia suoritetaan. Kemikaaliturvallisuusarviointi Vesivaarallisuusluokka VwVwS WGK1 Varastotilanne Maa(t) tai alue Varastonimi Varastossa (kyllä/ei)* Australian Australian kemiallisten aineiden luettelo (AICS) Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu2013 / 10

10 Maa(t) tai alue Kanada Kiina Eurooppa Eurooppa Japani Korea UudenSeelannin Filippiinit Sveitsi Taiwan Yhdysvallat ja Puerto Rico Varastonimi Kotimaisten aineiden luettelo (DSL) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista Kiinassa (Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC) Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (EINECS) Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) Olemassa olevien kemialisten aineiden lista (Existing Chemicals List, ECL) UudenSeelannin luettelo Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo (PICCS) Switzerland FOPH Taiwan Inventory Toxic Substances Control Act (TSCA) luettelo *"Kyllä" merkitsee, että tämän tuotteen kaikki aineosat täyttävät kohdemaan/maiden varastointivaatimukset Varastossa (kyllä/ei)* KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, Rlausekkeet ja Hlausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Vastuuvapauslauseke R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vaarojen tunnistaminen: Yhdysvallat vaaraluokat KOHTA 2: Vaaran yksilöinti: Hätätilanteen yleiskuvaus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti: Pääoireet Koostumus/Tietoja ainesosista: Julkistamisen ohittamislauseet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet: Soveltumattomat sammutusaineet KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet: Käsien suojaus Fysikaaliset & kemialliset ominaisuudet: Useita ominaisuuksia Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Myrkyllisyyteen liittyvät tulokset Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle: Ekotoksisuus KULJETUSTIEDOT: Material Transportation Information Toimittamalla Käyttöturvallisuustiedote voidaan lain, mutta tämä ei ole väite, että aine on vaarallinen kun sitä käytetään kunnon turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja normaalia käsittelyä varten. Toimitetut tiedot ovat käytettäväksi vain yhdessä työsuojelun. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on kerätty lähteistä katsotaan Procter & Gamble olemaan luotettava ja tarkkuus on paras yhtiön tietoon. Tiedot liittyvät mainittua tuotetta, se ei liity käyttää yhdistettynä muiden materiaalien kanssa tahansa muu prosessi. Procter and Gamble ei vastaa vahinkoa vastaanottajan tai kolmansien henkilöiden tai vahinkoa omaisuutta johtuvat väärinkäytöstä kontrolloidun tuotteen. Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietämykseen ja kokemukseen Version numero: 05 Tarkistus päivämäärä: 04syyskuu2014 Myöntöpäivämäärä: 02joulukuu / 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Kauppanimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Linoljefärg - Pellavaöljymaali 2,5-25 paino-%

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Linoljefärg - Pellavaöljymaali 2,5-25 paino-% Linoljefärg - Pellavaöljymaali 2,5-25 paino-% Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Linoljefärg - Pellavaöljymaali 2, 5-25 paino-% SDS täyttävät asetuksen (EY) N: o 1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 110-FG 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versio: 1.0 fi laatimispäivä: 25.08.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot kobolttidikloridi heksahydraatti Esinenumero 7095 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Fusion Gun Grease Julkaisupäivä: 25/03/2015 SDSFUG FI Rev. A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : Fusion gun grease

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS Julkaisupäivä: 21/08/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi : DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi CAS-Nro. 1310-73-2, 1310-58-3 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Muutosnumero 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Cat No. : 14-5596-41 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 9.10.2014. Edellinen päiväys 8.10.2014. Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Kaliumhydroksidi CAS-Nro. 1310-58-3 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot