Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain."

Transkriptio

1 FORSSAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta VALITUS 500/ / Etelä-Suomen aluehallintovirasto PL Helsinki Vaasan hallinto-oikeus PL Vaasa Viite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös ESAV 1/489/04.08/2010, Nro 108 /2012/1, Dnro VALITUS YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVASSA ASIASSA Valituksen tekijä Forssan kaupunki Ympäristölautakunta PL Forssa Päätös, johon haetaan muutosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Nro 108/2012/1 koskien Envor Biotech Oy:n biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksen olennaista muuttamista. Vaatimus Vaasan hallinto-oikeudessa Päätöksen lupamääräyksiä tulee lisätä ja muuttaa, jotta lupa esitetylle toiminalle voitaisiin myöntää. Päätökseen tulee lisätä selkeät, pilaantumista ehkäisevät, määräykset renderöintilaitokselle, biojäte-etanolilaitokselle ja laajennetulle jätevesien esikäsittelylaitokselle, jotka ovat uusia toimintoja. Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain. Hajuhaittojen vähentämistoimet, sekä määrälliset että laadulliset, tulee käsitellä toiminnoittain ja lupamääräyksiin on lisättävä ainakin kertaluoteinen eri laitosten Postiosoite Katuosoite Puh. (03) PL 62 Turuntie 18 Faksi (03) FORSSA FORSSA s-posti kiriaamocäforssa.fi

2 Perustelut hajuyhdisteiden (rasvahapot mukaan lukien ) laadun ja määrän selvitysvelvollisuus. Määräykseen 5 pitää lisätä konkreettisempia vaatimuksia jätteiden vastaanotosta ja varastoinnista. Määräyksessä 11 esitetyt Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien kuormitus- ja pitoisuusraja -arvot ovat liian korkeat ottaen huomioon kaupungin jätevedenpuhdistamon nykyinen toimintakapasiteetti. Lisäksi tulee määrätä uudet kuormitus- ja pitoisuusraja -arvot renderöinti- ja biojäteetanolilaitoksille, kun niiden toiminta käynnistyy. Jälkikompostointialueen pinta tulee muuttaa siten, ettei nykyisen kaltaisia päästöjä enää voi tapahtua. Lupamääräyksiä on muutettava ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. Suuri osa lupamääräyksistä on samoja kuin voimassaolevassa luvassa. Jo nyt luvan valvonta ja toiminnan aiheuttaman pilaantumisen ehkäisy on ollut vaikeaa osin johtuen tulkinnanvaraisista määräyksistä. Tämän asian ympäristölautakunta on tuonut esille hakemuksesta antamassaan lausunnossa. Käsiteltävien jätteiden määrä ja jakautuminen eri toimintoihin Päätöksen ratkaisuosassa aluksi todetaan, että laitoskokonaisuus käsittää seuraavat päätoiminnot, suluissa suurin sallittu käsittelymäärä: renderöintilaitos (biojätteen esikäsittelynä t/a), biokaasulaitos (kolme biokaasureaktoria, yhteensä t/a), biojäte-etanolilaitos (biokaasulaitoksenesikäsittelynä t/a), lietelaitos ( t/a), kompostointilaitos ( t/a) ja sekajätteen käsittely ( t/a). Määräyksessä 2 osin kumotaan edellä mainitut suurimmat sallitut käsittelymäärät toiminnoittain. "Hakija saa vastaanottaa ja käsitellä laitoksella hakemuksen mukaisia jätteitä eli biohajoavia jätteitä, lukuun ottamatta sennapalkojätettä, yhteensä tonnia vuodessa ja lisäksi sekajätettä enintään tonnia vuodessa. sekajäte tulee käsitellä sisätiloissa." Määräyksen 2 perusteluissa vielä todetaan, että prosessien keskinäiset suhteet voivat vaihdella siten, että yhteensä jätteitä saa käsitellä koko laitoksella tonnia vuodessa. Jos prosessien keskinäiset suhteet voivat vaihdella, niin mahdollisesti jonain vuonna laitoksella voidaan käsitellä sekajätettä yli tonnia ja toisena vuonna kompostointilaitoksella käsitellä jätettä yli tonnia. Jotta toiminnan valvontaa voidaan tehdä ja mahdollisia haittoja ehkäistä eri toimintojen laajuus tulee määrittää yksiselitteisesti. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseessä on toimintakokonaisuus, jonka ympäristöhaitat hyvin todennäköisesti korreloivat suorassa suhteessa käsiteltävien jätelaatujen ja määrien kanssa. Jätteiden vastaanotto ja varastointi Lupamääräys, että vastaanotettavat jätteet tulee ohjata välittömästi niille osoitettuihin paikkoihin, ei sinällään edistä haju- ym. haittojen ehkäisyä millään lailla. Esimerkiksi vaatimuksena voisi olla tulevien jätteiden varastointi aina sisätiloissa, nestetiiviissä varastosiiloissa tai vastaavissa. Kokemusta toiminta -alueella huonosti toimivista välivarastoista on jo riittävästi (kompostointitoiminnan ongel- 2

3 mia ollut 1990-luvun lopusta, biokaasulaitoksen ongelmia vuodesta 2009). Jälkivalvonnan kautta toistuvasti tapahtuva haittojen toteaminen ja korjausprosessien käynnistäminen on kohtuutonta haitankärsijöiden kannalta. Määräyksen 4 ja 6 epäloogisuus Määräyksen 4 mukaan jätteet, joita ei voida luvan mukaan vastaanottaa tai käsitellä laitoksella, tulee toimittaa viipymättä hyväksyttyyn käsittelypaikkaan tai palauttaa haltijalle. Määräyksen 6 mukaan pesuvedet tulee johtaa esikäsittelyn jälkeen Forssan viemäriverkostoon, mikäli vedet eivät sisällä jätevedenkäsittelyprosessille haitallisia kemikaaleja. Määräyksen 4 mallin mukaisesti myös määräykseen 6 pitäisi lisätä maininta, mihin nämä haitallisia kemikaaleja sisältävät jätevedet laitetaan. Hajuhaitat Määräyksessä 7 kompostointilaitosta ja biokaasulaitosta määrätään käytettäväksi siten, että hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Tulkintaongelmien välttämiseksi määräyksessä tulee mainita kaikki hajua tuottavat laitokset, kuten jätteiden välivarastointi, renderöintilaitos, biojäte-etanolilaitos, jäteveden esikäsittelylaitos. Määräyksessä 8 on määritelty biosuodattimen toiminnan edellytykset. Tässäkin kohdassa pitää mainita kaikki hajua tuottavat toiminnot yksiselitteisesti ja että näiden laitosten prosessihöyryt ja ulkoilmaan johdettavat poistokaasut on kerättävä ja käsiteltävä niin, että niistä ei aiheudu jatkuvaa tai toistuvaa hajuhaittaa. Haitattomuus tulee todentaa riittävin mittauksin. Kiimassuon alueella vuonna 2010 tehtyjen hajupäästömittausten perusteella Envor Biotech Oy:n kompostointikentän yhdeksi pahan hajun aiheuttajaksi esitettiin rasvahappoja ja niistä hajuongelmien kannalta merkittävimmäksi todettiin voihappo sen alhaisen hajukynnyksen takia. Määräyksissä ei tätä ole otettu mitenkään huomioon. Näyttää siltä, että Envor Biotech Oy:llä on hyvin hatarat tiedot aiheuttamistaan hajupäästöistä. Kesällä 2011 valmistuneessa Envor Biotech Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisessa arviointiselostuksessa tuotiin esille biokaasulaitoksen aiheuttamaa vähäisempää hajuhaittaa verrattuna kompostointilaitokseen. Kuitenkin esimerkiksi tehdyissä mittauksissa biokaasulaitoksen hajupitoisuustulos oli hajuyksikköä/ m3, kun se ympäristölupamääräyksen mukaan ei olisi saanut ylittää hajuyksikköä/ m3. Laitoksen eri toimintojen todelliset hajupäästöt ja erityisesti niiden vähentämiskeinojen vaikuttavuus on selvitettävä. Millä keinoin laitoksen on käytännössä mahdollista saavuttaa biosuodattimilla 95 %:n tehokkuus ja päästä enimmillään 2000 hajuyksikköä/m3 hajupitoisuuteen. Päästöt viemäriin Päätöksessä tai muissa hakemusasiakirjoissa olisi pitänyt olla selvitys, miten kaupungin puhdistamo pystyy käsittelemään luvassa esitetyt jätevedet. Se, että kaupungin tulevassa puhdistamon laajennuksessa otetaan huomioon kasvanut kuormitus, ei ole riittävä toimi pilaantumisen ehkäisemiseksi. Varsinkin, kun 3

4 kaupungin puhdistamon laajennuksen rakennustöistäkään aikatauluineen ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia. Envor Biotech Oy on rikkonut nykyisiä jäteveden kuormitusraja-arvoja tuntuvasti. Ratkaisuna ei voi olla, että määräyksiä lievennetään ilman riittävän luotettavia perusteita. Vuoden 2011 kompostointialueen kuormitus- ja vesistötarkkailutuloksissa todetaan mm. seuraavaa: Jätevesimäärä on kasvanut voimakkaasti kolmen viime vuoden aikana biokaasulaitoksen käyttöönoton myötä. Vuoden 2011 jätevesimäärä oli lähes kolmasosan vuoden 2010 jätevesimäärää suurempi. Kuormituksen vähentämiseksi on jo tehty investointeja mm. kompostikentän hulevesien kierrättäminen biokaasulaitoksen prosessivedeksi sekä esikäsittelylaitoksen flotaation saneeraus. Vuoden 2010 raportissa on vastaavasti mainittu seuraavaa: "Ympäristölupapäätöksessä määrätty enimmäiskuormituksen määrä jätevedenpuhdistamolle ylittyi orgaanisen kuormituksen osalta noin 36-kertaisesti, kiintoaineen osalta 16-kertaisesti ja fosforin osalta noin 1,5-kertaisesti. Kuormituksen vähentämistoimet ovat edelleen osin kesken ja tehtyjen toimien vaikutuksesta ei ole selvyyttä. Päästöt maaperään Määräys 12 on sama kuin voimassaolevassa ympäristöluvassa. "Jälkikompostointi tulee tapahtua vesitiiviisti pinnoitetulla alueella." Perusteluissa todetaan, että kenttä on aiheuttanut pohja- ja pintavesivaikutuksia. Vuoden 2011 kompostointialueen kuormitus- ja vesistötarkkailutuloksissa todetaan mm. seuraavaa: Kompostialueen jätevesien esikäsittelylaitoksen alta pumpattavan pohjaveden laatu osoitti pohjaveden voimakasta likaantumista. Todennäköisin kuormituslähde on Envor Biotech Oy:n kompostikentän pintarakenteen lävitse suotautuneet vedet. Muita mahdollisia kuormituslähteitä ovat Vapo Oy:n lämpövoimalaitoksen tuhka-ja polttoainekentät, mutta niiden mahdollinen vaikutus ei selitä kuivatusveden hygieenistä likaantumista. Voimalaitostuhkista ei myöskään liukene käytännössä lainkaan typpeä. Vuoden 2010 raportissa on vastaavasti mainittu seuraavaa: "Kompostialueen jätevesien esikäsittelylaitoksen alta pumpattavan pohjaveden laatu osoitti pohjaveden voimakasta likaantumista. Todennäköisin kuormituslähde on Envor Biotech Oy:n kompostikentän pintarakenteen lävitse suotautuneet vedet. Vastaava maininta oli vuoden 2009 tarkkailuraportissa. Vuoden 2008 ja 2007 tuloksissa mainitaan, että pohjavesi oli kompostialueen Iikaamaa. Edellä mainittuihin tuloksiin ja lupamääräyksen 12 perusteluihin vedoten voitaneen todeta, että nykytietämyksen mukaan toiminta on aiheuttanut ja saattaa edelleen aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista, jollei kentän rakennetta oleellisesti korjata tai muuteta. Vesitiivis pinnoitus on suhteellinen ja epätarkka ilmaisu. Määräyksen valvonta on osoittautunut m ahdottom aksi. Jo tapahtuneen, vuosia kestäneen, maaperän pilaantum isen jatkuminen voitaisiin tehokkaamm in estää tulevaisuudessa esimerkiksi seuraavalla määräyksellä: Alue on päällystettävä tiiviillä kaksikerroksisella asfalttibetonilla. Asfaltin tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Kulutuskerroksen alemman osan tyhjätilan tulee olla alle 3 % ja vedenläpäisevyyskertoimen (K) pienempi kuin 1x10"10. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäi- 4

5 semistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Edellä mainittu esimerkkimääräys täyttäisi lain vaatimuksen. Lopuksi Ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan laajentaa, mutta lupamääräyksiä tulee sitä ennen tarkentaa, niin että ympäristöhaittoja pystytään vähentämään. Jo nyt huomattavasti pienempimuotoisempi toiminta on jatkuvasti aiheuttanut valituksia hajuhaitoista ja kuormittanut vesiä. Päätöksen perusteluissa todetaan mm. seuraavaa: "Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Envor Biotech Oy:n toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Perusteluiden nykytietämyksellä voidaan tarkoittaa muun muassa laitoksen toimintahistoriasta lupamääräyksineen saatua tietoa. Kun hajuja ja jätevesikuormitusta aiheuttavaa toimintaa laajennetaan, mutta samalla lupamääräyksiä ei oleellisesti muuteta, on kohtuuttoman rasituksen ja merkittävän pilaantumisen vaara mahdollinen toisin kuin perusteluissa todetaan. Ympäristölautakunnan puolesta ympäristösihteeri Nliina Salminen-Åberg LIITTEET - Aluehallintoviraston ympäristölupapäätös (ESAVI/489/04.08/2010) - Hämeen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös (HAM-2005-Y Yhteenveto "Envor Biotech Oy:n kuormitus - ja vesistötarkkailusta vuonna 2011, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kpl Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontaan liittyviä asiakirjoja - Mikrometeorologiset metaanin ja hiilidioksidin päästömittaukset Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n Kiimassuon kaatopaikalla , Ilmatieteen laitos, Matti Ettala Oy

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste

Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste Ymp.ltk. 20.5.2014 Liite 1 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste ASIA Ympäristölupa jätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn eläinsuojan biokaasulaitoksessa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.3.2012 Lupanro: 2011-8 Dnro: 349/2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 Ympäristölupapäätös Etelä-Suomi Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor")

H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä Envor) H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S 1 (10) Vaasan hallinto-oikeudelle Asia Valitus ympäristölupa- asiassa Valituks enalainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 10 8/

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot