PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Ymp. ltk Khall Kvall

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01. 2015 Kvall 11.02. 2015"

Transkriptio

1 Yp. ltk Khall Kvall SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Tavoite Ypäristönsuojeluääräysten antainen ja valvonta Määräysten soveltainen ja suhde uihin ääräyksiin Erityiset paikalset olosuhteet 2 LUKU JÄTEVEDET Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Mattojen ja uiden tekstiien pesu Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Ja huolto Luen vastaanottopaikkojen sijoittainen ja käyttö LUKU KEMIKAALIT JA JÄTTEET Yleiset ääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista Lisäääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista pohjavesialueella Käytöstä poistetun säiön käsittely Rakennusten ja rakennelien kunnostustöissä syntyvät jätteet Maaläön hyödyntäisestä johtuvan ypäristön pilaantuisen estäinen Kuivakäyälä 4 LUKU ILMANSUOJELU Savukaasupäästöjen haitalsten vaikutusten ehkäisy Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ypäristön pilaantuisen torjunta Rakennus-Ja purkutyöt Kulkuväyen ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 5 LUKU TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA Iloitus-Ja tiedotusvelvolsuus erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta toiinnasta Erityisen häiritsevä elu tai tärinä yöaikaan Aänentoistolaitteiden käyttö 6 LUKU

2 Yp. ltk Khall MUUT TOIMINNOT 22 2 Hevostalen ja hevosten ulkoilualueiden vesiensuojelunäkökohdat Tilapäinen urskaus ja louhinta 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Siirtyäsäännös Poikkeainen y päristönsuojeluääräyksistä Seuraaukset ypäristönsuojeluääräysten rikkoisesta tai laiinlyönnistä 8 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 27 Määräysten voiaantulo

3 Yp. ltk Khall LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ypäristönsuojeluääräysten tavoitteena on paikalset olosuhteet huoioon ottaen ehkäistä ypäristön pilaantuista siten kuin ypäristönsuojelulaissa on säädetty. 2 Ypäristönsuojeluääräysten antainen ja valvonta Pälkäneen kunnanvaltuusto on antanut ypäristönsuojeluääräykset ypäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla. Ypäristönsuojeluääräysten noudattaista valvoo kunnan ypäristönsuojeluviranoainen, Jona Pälkäneen kunnassa toiii ypäristölautakunta. Ypäristönsuojeluviranoainen voi siirtää sille näissä ääräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Määräysten soveltainen ja suhde uihin ääräyksiin 4 Erityiset paikalset olosuhteet Ypäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön paneiseksi on Pälkäneen kunnassa noudatettava näitä ypäristönsuojeluääräyksiä. Määräykset ovat voiassa koko kunnan alueella, jollei jäljepänä toisin äärätä. Määräykset eivät koske ypäristönsuojelulain ukaan luvanvaraista toiintaa taikka lain 0 :n oentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 oentissa tarkoitettua toiintaa tai puolustusvoiien toiintaa. Kunnan ypäristönsuojeluääräykset eivät yöskään koske toiintaa, jonka ypäristönsuojeluvaatiuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelään siten kuin ypäristönsuojelulain 65 :n 1 tai 2 oentissa säädetään. Ypäristönsuojeluääräyksiä noudatetaan uiden kunnalsten ääräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa saanaikaisesti. Tällaisia ääräyksiä ovat. jätehuoltoääräykset, rakennusjärjestys sekä kaavaääräykset. Muiden viranoaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai uuta viranoaispäätöstä tehtäessä ottaa huoioon itä näissä ääräyksissä säädetään.

4 Yp. ltk Khall Pälkäneen kunnan paikalset olosuhteet ja alueet, joilla pilaantuisen ehkäiseinen, poistainen ja vähentäinen edellyttävät tarkennettuja ääräyksiä, ovat seuraavat: - pohjavesialue, joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (l luokan) pohjavesialueeksi (Liitekartta 1). - pohjaveden uodostuisalue, joka rajoittuu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeän (l luokan) pohjavesialueen sisälle (Liitekartta 1) - rantavyöhyke, jolla tarkoitetaan järveen, lapeen, jokeen sekä tekojärveen, kanavaan tai uuhun vastaavaan keinotekoiseen vesialueeseen rajoittuvaa aa-aluetta, joka ulottuu 100 etrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden ukaisesta rantaviivasta. 2 LUKU JÄTEVEDET 5 Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittaisessa kiinteistöllä tulee noudattaa seuraavia vähiäissuojaetäisyyksiä (purkupaikka on piste, josta jätevettä pääsee ypäristöön kuten purkuputkenpää tai aaperäkäsittelykenttä): Kohde Talousvesikaivosta Läpökaivosta Vesistöstä Rakennuksesta Pohjaveden pinnasta Etäisyys Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää suurepiakin suojaetäisyyksiä silloin, kun olosuhteet sitä vaativat. Sellaiselle puhdistaolle, jonka asukasvastineluku (AVL) on y 20, tulee laatia puhdistaon käyttöä ja huoltoa koskeva tarkkailusuunnitela, joka on hyväksytettävä kunnan ypäristönsuojeluviranoaisella. Puhdistaolle on yös niettävä hoidosta vastaava henkilö. Kaikista jätevesijärjestelistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Jätevesien käsittely ja johtainen rantavyöhykkeellä Rantavyöhykkeellä käyäläjätevesien johtainen aaperään on kiellettyä. Rantavyöhykkeellä jätevesien ieytys- ja kokooaputkistot tulee sijoittaa

5 Yp. ltk Khall Mattojen ja uiden tekstiien pesu vähintään puo etriä keskiääräisen vuotuisen yvesitason (MHW) yläpuolelle. Puhdistettuakaan jätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Ankarapi puhdistusvaatiinus Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää ankarapia puhdistusvaatiuksia yksittäistapauksissa. Ankarapi puhdistusvaatius tarkoittaa jätevesien johtaisesta ypänstöön aiheutuvaa kuorituksen vähentäistä orgaanisen aineen (BHKy) osalta vähintään 90 % ja kokonaisfosforin osalta 85 % verrattuna käsitteleättöän jäteveden kuoritukseen. Jätevesien johtainen pohjavesialueella Pohjavesialueen uodostuisalueella jätevesien johtainen aaperään on kiellettyä. Pohjavesialueella vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistöllä tiivispohjaisessa, suljetussa käsittelyjärjestelässä, jos siitä poistuvat puhdistetut jätevedet on ahdolsta johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Ypäristönsuojelulain 27 b :ssä tarkoitetut vähäiset jätevesiäärät voidaan kuitenkin johtaa aahan, jos jätevesien johtaispaikka on riittävän etäällä vedenottaosta ja sijainniltaan uuten sellainen, ettei jätevesistä aiheudu pilaantuisen vaaraa. Mattojen, tekstiien ja uiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu käsitteleättöinä suoraan vesistöön tai sadevesivieariin. 7 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden aattiainen ja uu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippuatta salttu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesivieäriin. Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita uottiia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet on johdettava jätevesivieäriin hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta. Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita uilla kuin uottiia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet voidaan ieyttää aaperään tai johtaa Jätevesivieäriverkostoon edellyttäen, ettei siitä aiheudu ypäristön pilaantuisen vaaraa tai haittaa naapureille. Rantavyöhykkeellä ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa issään olosuhteissa Johtaa puhdistaattoina

6 Yp. ltk Khall suoraan vesistöön. Vesillä tai rantavyöhykkeellä olevaa venettä pelkällä vedellä satunnaisesti pestäessä voidaan syntyvä jätevesi kuitenkin johtaa yös suoraan vesistöön. Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä uilla kuin hiivetyuottiia sisältävillä pesuaineilla siten, että jätevedet ieytetään aaperään tai johdetaan jätevesivieäriverkostoon. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu Ja huolto on kielletty katu- Ja tiealueilla ja uilla yleisessä käytössä olevilla alueilla. Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu pesuaineilla on salttu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan-ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesivieäriin tai uuhun hyväksyttyyn Jätevesien puhdistusjärjestelään. Veneiden yrkkypitoinen pohjaaa on poistettava tiiviillä alustalla, Joka estää ypäristölle haitalsten aajätteiden pääsyn aaperään ja jolta aajäte voidaan kerätä ahdolsian tarkoin talteen. 8 Luen vastaanottopaikkojen sijoittainen ja käyttö LUKU KEMIKAALIT JA JÄTTEET Luenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle eikä vesistöön. Luenkaatopaikka tulee sijoittaa ja sitä tulee hoitaa siten, ettei toiinnasta aiheudu ypäristön pilaantuista, kohtuutonta haittaa asutukselle tai uulle aankäytölle eikä roskaantuista tai vettyishaittaa naapurikiintaistoille. Luen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoaisesta vättöästi luen sulaisen jälkeen. 9 Yleiset ääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista Ulkona olevat aanpäälset öljy-ja polttoainesäiöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on keikaaleja läpäiseätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Säiön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Säiö on varustettava laponestolla ja ytäytönestiellä. Säiön siirtopuppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa uulloinkin asiattoan käytön estäiseksi. Työaa-alueilla öljy- ja polttonestesäiöiden alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiö on rakenteeltaan valua-altaalnen, kaksoispohjai-

7 Yp. ltk Khall nen tai -vaippainen, sijoitettu katettuun suoja-altaaseen tai yksivaippainen varastosäiö, joka on yös ikenne-ja viestintäinisteriön asetuksen vaaralsten aineiden kuljetuksesta tiellä (69/2011) ukaisesti tyyppihyväksytty Ja tarkastettu IBC-pakkaus. Muut ulkona olevat keikaasäiöt on sijoitettava kantavalle ja tiiviille, keikaaleja kestävälle alustalle siten, että keikaat eivät pääse valuaan aaperään tai vieäriin ja, että ahdolset vuodot voidaan kerätä talteen. Keikaasäiön on oltava kaksoisvaippainen tai se on varustettava kiintealla säiökokoa vastaavalla valua-altaalla tai katetulla suoja-altaalla, jonka tilavuus ääräytyy säiön koon ja keikaan vaaralsuuden ukaan. Ulkona oleva keikaaen ja vaaralsten jätteiden astiavarasto on katettava Ja sijoitettava tiiviille, keikaaleja kestävälle alustalle siten, että keikaat eivät pääse valuaan aaperään tai vieäriin ja että ahdolset vuodot voidaan kerätä talteen. Varasto on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on vähintään suurian varastoitavan astian tilavuuden ukainen. Astiavaraston on oltava aidattu ja lukittu tai ulkopuosten pääsy varastoon on estettävä uulla tavoin. Polttonesteiden ja uiden keikaaen pysyväisluonteisella tankkaus-ja täyttöpaikalla on oltava keikaaleja läpäiseätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Määräys ei koske kiinteistöjen läitysöljysäiöiden täyttöpaikkoja. Polttonesteiden ja uiden keikaaen käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava ieytysainetta ja kalustoa ahdolsten vuotojen kerääistä ja säilyttäistä varten. Sisätiloissa keikaasälöt sekä keikaa-ja vaaralsten jätteiden astiat on säilytettävä siten, että keikaat ja vaaralset jätteet eivät pääse vieäriin tai aaperään. Varastotilan on oltava allastettu ja lattian pinnoitteen keikaaen vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus on itoitettava säion koon ja keikaan vaaralsuuden ukaan tai vähintään suurian astian tilavuuden ukaiseksi. Öljyjen, vaaralsten keikaaen Ja vaaralsten Jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettouudesta on iloitettava vättöästi hätäkeskukseen (112). 10 Lisäääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista pohjavesialueella Maanalaiset säiöt Säiöiden sijoittainen aan alle tärkeällä pohjavesialueella on kielletty. Pohjavesialueella sijaitsevaa aanalaista öljy-, polttoneste- tai uuta keikaasäiötä ei saa kunnostaa pinnoittaalla.

8 s? l" l l s^ ^s: s^ il. Q) W <P 'n' SÄ l?"' _-g TK &Ss: l:t s:" E (D Q):? w w is 5:t; O. (D ' s B: o: s w l jl;. <~ w l ro <. ö W "O S- B'._. <B O. ^.^ '^SS N "o. 0 s al ~-- (B: 1^ Is CO et Ei: (B ". 2 co" 2 i: ". 00 s l l E5' o 5 co s s l is l M s I :1.l lll! Ifl I l i s l.f irl rl ' ^ l! 8 & iti tf s <&..q SS5 ' ä. g <B 12 s. <?f ä" ">!: " y : ffl: (D 5. S = " "; ' f C B: M = <b o; u 5 11: S' y ai i?1 -f w B' B: i" B. = g- Si g' E'? 11 o C'5: u^ it ^ ss n. i» ii s? 2.1 M w is S - SS. '. : c~ e- <0 u su CO M r S: p ; (E O: Il g-n co l s; H. 11^ " K S : llä S ä S SE.. s- :!:i-i IS! I 1 I a:" s ' il! S: 5" s 2. 'o ilt "L c ET o: t< o (B ;. I l. u'i!. ~f ^111^? 5's 5' = l:lgg- :!1111 li.f ll^i B 25- B =. 9 o. o isin S! l 5X I:l: :t!i 1^ 1^. w S~o ^- 0 S' 5? S-Sg. U B;?. S' ii s^ il T g o: u^- u. iill ll illt ti s'.s::. 5 '5. S. 5: «c t' S s l; "l ' s ; l nj: j Is s i.ä I; lt r IS il g^. n fl 5 u s: ä- d(t l(d i l s_ B = tl il B): cṣo w_ M o S sr 1 1= O. s- a- s 1^ -o r B" (D O 1^ : "l (C crt 5' s a_ a as_ slj g -~ (6 u ''' n SS'5'u. 5S. S' Ö CD Q) ±s.. s: il:5r c ä (fl g'l:sj ii01 s l -. ö: S.$. "!» l? t E S-. ' I. (p s u «; il 1 : O-OL <E S" B ^- e C!t S'"' p 1.11 "?' g Pl I j Sl a l? g--? : 9 ö: i!i? - 11 S5^ Sl Il O: l» s s; S. fo g' 5" v & s. s a> S6i B^ s ^ s: l i l? l i l s 8 i^ s S. i!?r =:.-. O K 5; Bi O! l! E CO Q) s ti ^ U Q. ua[ w UI if a u (6 S V s-s r* B ^. i? Is s B) U.8 l? l IB_ SU =S w I: i: i l! i il il s ii 'l i i ; S) ns' f tl a a: S B; Di -k ^ äa-g -a, G) -A 00-^ N -» M N N N) o ö ö UI UI.&.!: l i > lo) i l ls

9 Yp. ltk Khall poistaista puhdistettava. Todistus puhdistuksesta ja säiön pois toiittaisesta on toiitettava Pirkanaan pelastuslaitokselle. Säiötä ei tarvitse poistaa, ikä se on ennen tyhjennetty, puhdistettu ja täytetty hiekalla tai uulla hyväksyttävällä aineella. Säiön täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla. Ypäristönsuojeluviranoainen voi yksittäistapauksessa yöntää poikkeuksen velvolsuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai uu keikaasäiö aaperästä, ikä poistainen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa uulle oaisuudelle. Tällöin säiö on puhdistutettava ja tarkastutettava Turvalsuus- ja keikaaviraston päteväksi arvioialla tarkastajalla ja sen täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla. Mikä aaperään on päässyt öljyä tai uuta keikaaa, on siitä iloitettava vättöästi Pirkanaan ELY-keskukseen. Säiön poistossa tulevasta öljyisestä tai keikaajätteestä on huolehdittava asianukaisella tavalla. Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto aaperään jätetystä säiöstä uudelle haltijalle erkitseällä säiön sijainti kiinteistön aseapiirrokseen tai uulla vastaavalla tavalla. 12 Rakennusten ja rakennelien kunnostustöissä syntyvät jätteet Maanpoistossa, rakennusten ja rakennelien suihkupuhalluksessa sekä poistettaessa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä sauausaineita työkohde ja aanpinta on suojattava esierkiksi tiiviillä peitteellä siten, että jätteiden pääsy aaperään, vesistöön ja vieäriin estetään. Työn jälkeen piha- Ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet on toiitettava jätteiden laadun edellyttäään käsittelyyn. 1 Maaläön hyödyntäisestä johtuvan ypäristön pilaantuisen estäinen Maaläön ja vesistöstä otettavan läön käyttöönotossa on varistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ypäristölle vaaralsta. Putkistot tulee erkitä aseapiirrokseen sekä aastoon. Kaloporakaivon Ja energiaporakaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen uodostaa ete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ypäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai etettä ei saa Johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, ojiin tai yleisiin vieäreihin. Mikä etettä johdetaan porattavan kiinteistön aaperään ieytettäväksi, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapurikiinteistön vettyistä. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen ukana tai levia sateen ukana etteenä haltseattoasti ypäristöön.

10 Yp. ltk Khall Kuivakäyälä Kuivakäyälä on rakennettava ja hoidettava siten, ettei sen käytöstä aiheudu haittoja. Käyäläjäteastian pohjan on oltava nestettä läpäiseätön. Käyälän koko ja rakenteet on itoitettava siten, että jätteet eivät valu aaperään tai uualle ypäristöön. Kuivakäyälässä on käytettävä riittävästi seosainetta hajuhaittojen estäiseksi. Taudinaiheuttajien tuhoaiseksi käyäläjätettä on kopostoitava nittävän kauan ennen jatkokäyttöä. 4 LUKU ILMANSUOJELU 15 Savukaasupäästöjen haitalsten vaikutusten ehkäisy Kiinteistökohtaisissa läityskattiloissa tai uissa tupesissä ei saa polttaa sellaisia polttoaineita, joiden palaessa uodostuvien savukaasujen joukossa ypäristöön pääsee siinä äärin nokea, hajua tai ypäristölle ja terveydelle vaaralsia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ypäristön pilaantuista. 16 Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ypäristön pilaantuisen torjunta Rakennusten julkisivupinnoitteita suihkupuhaltaalla tai uulla pölyävällä enetelällä poistettaessa on ne peitettävä työskentelyalueelta pölyn ja jätteiden leviäisen estäiseksi. Työskentelyalue on peitettävä yös, ikä asbestipitoisella pinnoitteella käsiteltyjä julkisivuja pestään painepesulla, Jossa paine on y 60 bar tai pinnoite on hilseilevää. Määräys peittäisestä ei koske vähäisiä korjaus-, puhdistus- tai paikkaustöitä eikä töitä, joissa pölyn ja suihkupuhallusjätteen leviäinen on estetty riittävän tehokkaaa kohdepoistolaitteistolla. Rakennusten ulkopintoja käsiteltäessä ikkunat ja uut ulkoila-aukot on tiivistettävä siten, että pölyn ja uiden haitalsten aineiden tunkeutuinen rakennuksen sisälle estetään. Tiivistäisääräys ei koske vähäisiä kor- Jaus- puhdistus- tai paikkaustöitä eikä niitä työeneteliä, joissa pölyn leviäinen sisälle on uilla tavoin estetty. Koneelnen ilanvaihto on tarvitlaessa keskeytettävä työn ajaksi. Polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä eleenttisauoja poistettaessa on hioisessa syntyvän pölyn leviäinen ypäristöön estettävä kytkeällä hioakone riittävän iukykyiseen kohdeiuriin. Kiinteistön haltijan tai toienpiteen suorittajan on iloitettava kunnostustöiden aloittaisesta kiinteistön asukkaille Ja naapureille.

11 Yp. ltk Khall Rakennus-ja purkutyöt Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa ahdolsian vähäisiä. Rakentaisessa ja purkaisessa käytettävä kalusto on varustettava tarkoituksenukaisella pölyntorjunnalla, Jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään sellaisten kohteiden, esierkiksi asuntojen, koulujen tai päiväkotien läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Rakennustyöailla on raskaan ikenteen ajoväylät ja siirrettävä aa-aines pidettävä ahdolsian pölyäättöinä. Pölyävät kulkuväylät tulee pinnaittaa esierkiksi puhtaalla, karkealla kiviaineksella tai uulla vastaavalla niin, että pölyävä aa-aines ei pääse leviäään ajoneuvojen ukana yparistoon. Tarvittaessa ajoneuvojen renkaat on pestävä ennen yleiselle katualueelle ajaista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on pidettävä rakennustyöaan vättöässä vaikutuspiirissä olevat katualueet ahdolsian puhtaina työaalta kulkeutuvasta aa-aineksesta ja tarvittaessa puhdistettava tai kasteltava katualue pölyhaittojen estäiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuoria rakennustyöaan ulkopuolelle on kuorien oltava peitettyjä tai kasteltuja. 18 Kulkuväyen ja pihojen kunnossapito-ja puhtaanapitotyöt Hiekoitushiekan koneelsen poistaisen tai uun koneelsen kunnossapito-ja puhtaanapitotyön aiheuttaa pölyäinen on estettävä esierkiksi kastelealla puhdistettava alue tarvittaessa. Lehtipuhaltiien käyttö hiekoitushiekan poistaiseen on kielletty. 5 LUKU TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA 19 Iloitus-ja tiedotusvelvolsuus erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta toiinnasta Erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiinnasta on aina etukäteen tiedotettava elun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä uille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiinnanharjoittajan tulee neuvotella yös riittävästä elun- tai tärinäntorjunnasta sellaisten kohteiden, esierkiksi päiväkotien, koulujen ja kirkolsten laitosten kanssa, joille toiinnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. Toiinnanharjoittajan on tehtävä erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toienpiteestä tai tapahtuasta ypäristönsuojelulain 60 :n ukainen kirjalnen iloitus ypäristönsuojeluviranoaiselle.

12 Yp. ltk Khall Mikä työn toteutus poikkeaa iloitetusta, on toiinnanharjoittajan viipyatta iloitettava uutoksesta ypäristönsuojeluviranoaiselle. Iloitus on tehtävä ainakin seuraavista toiinnoista: 1 tilapäinen urskaao 20 Erityisen häiritsevä elu tai tärinä yöaikaan 2 louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä sekä louheen lastausta Ja ajoa sekä paalutus ja hydrausen iskuvasaran käyttö, jos toiintaa harjoitetaan uuna aikana kuin arkisin aanantaista perjantaihinklo , louhintapäiviä on y 25, tai paalutustyötä tehdään tai hydrausta iskuvasaraa käytetään siten, että työpäiviä on y 10 sellainen rakentainen, purkainen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapäinen työ sekä kalon poraainen, Joka aiheuttaa y 85 db elutason yhden inuutin aikana 10 etrin etäisyydellä elulähteestä itattuna ja jota tehdään kahtena tai useapana yönä klo , y viitenä päivänä klo väsenä aikana kahtena tai useapana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo taikka yleisenä juhlapäivänä, tai, y 25 päivänä arkisin aanantaista perjantaihin klo väsenä aikana 4 erityisen häiritsevää tilapäistä elua aiheuttava tapahtua, joka järjestetään uualla kuin aseakaavassa siihen varatulla alueella, esierkiksi: ulkoilakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistiia ja joka järjestetään a-la klo taikka sunnuntaisin tai yleisenä juhlapäivänä klo oottoriurheilukilpailu urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai uu suun yleisötapahtua lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu y kyenen laskua tai nousua. Erityisen häiritsevää elua tai tarinaa aiheuttavien koneiden Ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen ja uiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, yöaikaan klo Jätekuoiaus on kielletty klo

13 Yp. ltk Khall Aänentoistolaitteiden käyttö 6 LUKU MUUT TOIMINNOT Määräyksen aikarajoitus ei koske ikenneväyen eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai uuta sellaista tilapäistä työtä, jota on ikenneturvalsuuden, ikenteen sujuvuuden tai uusta perustellusta syystä pidettävä yöaikaan välttäättöänä. Määräys ei yöskään koske aaseutuenkeinojen harjoittaisen vuoksi välttäätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää elua aiheuttavaa toiintaa kuten esi. leikkuupuiurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä. Mikä edelsessä oentissa tarkoitettu yöaikaan tehtävä välttäätön työ tai toienpide on etukäteen tiedossa, on siitä iloitettava etukäteen elun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä uille sellaisille kohteille, joille saattaa toienpiteestä aiheutua haittaa tai häiriötä. Aänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai uun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Yleisötilaisuuksien, uiden tilapäisten tapahtuien järjestäjien Ja katusoitlajien on huolehdittava siitä, että tapahtua tai usiikin esittäinen ei häiritse naapurustoa. 22 Hevostalen ja hevosten ulkoilualueiden vesiensuojelunäkökohdat Uusien ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pitää sijaita vähintään seuraavilla etäisyyksillä: vesistöstä tai valtaojasta talousvesikaivosta tai lähteestä Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää suurepiakin etäisyyksiä silloin, kun olosuhteet sitä vaativat. suoja- 2 Tilapäinen urskaus ja louhinta Lanta on siivottava ulkotarhoista ja ratsastuskentiltä säännölsesti asianukaiseen lantavarastoon. Ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pintaaa on uusittava tarpeen ukaan. Toiinnanharjoittajan on osana ypäristönsuojeluviranoaiselle tehtävää ypäristönsuojelulain 60 :n ukaista kirjalsta iloitusta selvitettävä kaikki alle 00 etrin etäisyydellä urskauslaitoksesta sijaitsevat elulle, pölylle tai tärinälle erityisen herkät kohteet kuten sairaala, päiväkoti, hoito-

14 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMAARAYKSET Yp. ltk Khall tai oppilaitos ja toiintansa luonteen vuoksi erityisen herkkä tuotanto- tai tutkiuslaitos. Mikä urskauslaitos sijaitsee alle 00 etrin etäisyydellä sellaisesta kohteesta, jolle saattaa aiheutua haittaa pölystä, on pölyn joutuista ypäristöön estettävä kastelealla tai koteloialla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttäällä uuta pölyn torjuisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölynerottiia ei saa tyhjentää urskeen Joukkoon. Varastokasatja ajoneuvojen kuorat on tarvittaessa kasteltava Ja pölyn leviäinen ajoneuvoista toiinta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Jos urskauslaitos sijaitsee alle 200 etrin etäisyydellä pölylle erityisen herkistä kohteista, laitos on säksi sijoitettava Uiviin suojarakennelan sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettien purkukohta jäävät suojarakennelan ulkopuolelle. 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Avolouhintatyö on tehtävä siten, että pölyäinen on ahdolsian vähaista. Jos avolouhintaa tehdään alle 200 etrin etäisyydellä pölylle herkistä kohteista tai jos louheen kuljetusreitti sijaitsee pölylle herkkien kohteiden läheisyydessä, porauslaitteet on varustettava tarkoituksenukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä kun työtä tehdään. Pölynkeräyslaitteistoa ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan. 24 Siirtyäsäännös 25 Poikkeainen ypäristönsuojeluääräyksistä Rantavyöhykkeellä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelien, jotka on toteutettu ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa, tulee täyttää 5 5 oentin vaatiukset viieistään Kuitenkin Jälkeen rantavyöhykkeellä sijaitsevien hyväksyttyjen jätevesijärjestelien osalta 5 5 oentin vaatiukset tulee täyttää vasta siinä vaiheessa, kun kiinteistön jätevesijärjestelä uusitaan. Ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa käyttöön otetut säiöt on 9 :n 1 oentin ukaisesti vastettava ytäytönestiellä kolen vuoden kuluessa ypäristönsuojeluääräysten voiaantulosta. Ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa käyttöön otetut säiöt on vastettava 10 :n oentissa vaaditulla säiön vaippojen tai säiön ja valua-altaan väsen tilan tarkkailujärjestelällä kolen vuoden kuluessa ypäristönsuojeluääräysten voiaantulosta. Kunnan ypäristönsuojeluviranoainen voi erityisestä syystä yöntää hakeuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä ääräyksistä.

15 Yp. ltk Khall Seuraaukset ypäristönsuojeluääräysten rikkoisesta tai laiinlyönnistä 8 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 27 Määräysten voiaantulo Ypäristönsuojeluääräysten rikkoisen tai laiinlyönnin seuraauksista ja pakkokeinoista säädetään ypäristönsuojelulain 1 luvussa. Nää ypäristönsuojeluääräykset tulevat voiaan

16

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015, voimaantulo 1.1.2016. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty yhteisvaltuustossa 19.9.2016 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2010 sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kunnan internet-sivuilta ympäristönsuojelun alta. Määräyksiä on saatavissa myös kunnanvirastolta.

Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kunnan internet-sivuilta ympäristönsuojelun alta. Määräyksiä on saatavissa myös kunnanvirastolta. KONTIOLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 Kontiolahden kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla Kunnanvaltuuston hyväksymä 8.10.2012 Kuulutettu 15.10.2012

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3 Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU Yleiset määräykset..... 3 2. LUKU Jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat määräykset... 4 3. LUKU Vesiensuojelua koskevat

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SÄÄNTÖKOKOELMA 25. LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAPPEENRANTA 2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 2 LUKU:

Lisätiedot

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset 2 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... 3 4 Paikalliset

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto , voimaantulo

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto , voimaantulo OULUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 11.11.2002 144, voimaantulo 1.1.2003 Sisällys: 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Määräysten valvonta ja poikkeaminen määräyksistä

Lisätiedot

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite... 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta... 3 3 Määritelmiä... 3 2 LUKU JÄTEVEDET

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 Tavoite...2 2 Määräysten antaminen ja valvonta...2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...2 4 Paikalliset olosuhteet...2

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Kosken Tl kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (31.7.2012) 1 (10) NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.6.2012 63 Voimaantulo 1.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV

URJALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV URJALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Marttilan kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Jalasjärven kunnassa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Jalasjärven kunnassa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. JALASJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. Sivu 1/11 PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Pöytyän kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 :n perusteella.

Joensuun kaupungin kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 :n perusteella. 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 :n nojalla Kaupunginvaltuuston hyväksymä pvm 16.11.2015 126 Kuulutettu pvm 26.11.2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioiden ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala ja tavoite... 2 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta... 2 3 Määritelmiä... 2 2 LUKU JÄTEVEDET JA JÄTEVESILIETTEET...

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS Hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä 18.9.2008 111. Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kurikan kaupunginvaltuuston 8.2.2016 9 hyväksymä. 1 Luku: Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on, paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET NURMEKSEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla Kv 30.9.2004 74 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku, Yleisiä määräyksiä...3 Tavoite (1 )...3 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 :

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 : YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMASTA Toiitetaan suunnitelan yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan Saapunut / pvä: Uusi jätevesijärjestelä Vanhan jätevesijärjestelän uusiinen Rakennuslupanuero:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 8.9 1 (33) ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Valtuusto 18.11.2013 Voimaan 1.3.2014 8.9 2 (33) LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2006 ===================================================================== 1 (20) LIEKSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Kanninen

Ympäristötarkastaja Kanninen 30/11.03.01/2017 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Totaalipurku Oy; Neitsytlinnan koulun purku, Länsi- Louhenkatu 8, Lohja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2012 1.5.2012 Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 26.3.2012 15 Voimaantulo: 1.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

2 LUKU JÄTEVESIÄ JA VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2 LUKU JÄTEVESIÄ JA VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite 2 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 3 Määräysten valvonta 4 Määräysten paikallinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto 4.11.2013 110 voimaan 1.2.2014 1 Luku Yleiset määräykset... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 )

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty 14.12.2010, 112 ympäristölautakunta MAKSUTAULUKKO Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIPERIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIPERIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liperin kunnan valtuusto 27.10.2008, 44 SISÄLLYS LIPERIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 4 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 1 Tavoite... 4 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia lämmitysjärjestelmät Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

SIEVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIEVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIEVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kv 7.5.2008 19 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

LUONNOS. Merkintöjen selitykset. Maaston kaltevuuden mukainen eroosioherkkyys. Sarsanuoma Eroosio mahdollista

LUONNOS. Merkintöjen selitykset. Maaston kaltevuuden mukainen eroosioherkkyys. Sarsanuoma Eroosio mahdollista Natura-alueen puskurivyöhyke Kirkkojärven Natura-alue ava-alueen raja denjakaja Tierupu Hulevesiverkosto Tulvareitti Maaston kaltevuuden ukainen eroosioherkkyys rsanuoa Eroosio ahdollista Osavalua-alue

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisena Soinin ja Vimpelin kunnissa sekä Alajärven kaupungissa toimii Järvi- Pohjanmaan ympäristölautakunta.

2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisena Soinin ja Vimpelin kunnissa sekä Alajärven kaupungissa toimii Järvi- Pohjanmaan ympäristölautakunta. 1 JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot