PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Ymp. ltk Khall Kvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01. 2015 Kvall 11.02. 2015"

Transkriptio

1 Yp. ltk Khall Kvall SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Tavoite Ypäristönsuojeluääräysten antainen ja valvonta Määräysten soveltainen ja suhde uihin ääräyksiin Erityiset paikalset olosuhteet 2 LUKU JÄTEVEDET Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Mattojen ja uiden tekstiien pesu Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Ja huolto Luen vastaanottopaikkojen sijoittainen ja käyttö LUKU KEMIKAALIT JA JÄTTEET Yleiset ääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista Lisäääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista pohjavesialueella Käytöstä poistetun säiön käsittely Rakennusten ja rakennelien kunnostustöissä syntyvät jätteet Maaläön hyödyntäisestä johtuvan ypäristön pilaantuisen estäinen Kuivakäyälä 4 LUKU ILMANSUOJELU Savukaasupäästöjen haitalsten vaikutusten ehkäisy Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ypäristön pilaantuisen torjunta Rakennus-Ja purkutyöt Kulkuväyen ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 5 LUKU TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA Iloitus-Ja tiedotusvelvolsuus erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta toiinnasta Erityisen häiritsevä elu tai tärinä yöaikaan Aänentoistolaitteiden käyttö 6 LUKU

2 Yp. ltk Khall MUUT TOIMINNOT 22 2 Hevostalen ja hevosten ulkoilualueiden vesiensuojelunäkökohdat Tilapäinen urskaus ja louhinta 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Siirtyäsäännös Poikkeainen y päristönsuojeluääräyksistä Seuraaukset ypäristönsuojeluääräysten rikkoisesta tai laiinlyönnistä 8 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 27 Määräysten voiaantulo

3 Yp. ltk Khall LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ypäristönsuojeluääräysten tavoitteena on paikalset olosuhteet huoioon ottaen ehkäistä ypäristön pilaantuista siten kuin ypäristönsuojelulaissa on säädetty. 2 Ypäristönsuojeluääräysten antainen ja valvonta Pälkäneen kunnanvaltuusto on antanut ypäristönsuojeluääräykset ypäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla. Ypäristönsuojeluääräysten noudattaista valvoo kunnan ypäristönsuojeluviranoainen, Jona Pälkäneen kunnassa toiii ypäristölautakunta. Ypäristönsuojeluviranoainen voi siirtää sille näissä ääräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Määräysten soveltainen ja suhde uihin ääräyksiin 4 Erityiset paikalset olosuhteet Ypäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön paneiseksi on Pälkäneen kunnassa noudatettava näitä ypäristönsuojeluääräyksiä. Määräykset ovat voiassa koko kunnan alueella, jollei jäljepänä toisin äärätä. Määräykset eivät koske ypäristönsuojelulain ukaan luvanvaraista toiintaa taikka lain 0 :n oentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 oentissa tarkoitettua toiintaa tai puolustusvoiien toiintaa. Kunnan ypäristönsuojeluääräykset eivät yöskään koske toiintaa, jonka ypäristönsuojeluvaatiuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelään siten kuin ypäristönsuojelulain 65 :n 1 tai 2 oentissa säädetään. Ypäristönsuojeluääräyksiä noudatetaan uiden kunnalsten ääräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa saanaikaisesti. Tällaisia ääräyksiä ovat. jätehuoltoääräykset, rakennusjärjestys sekä kaavaääräykset. Muiden viranoaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai uuta viranoaispäätöstä tehtäessä ottaa huoioon itä näissä ääräyksissä säädetään.

4 Yp. ltk Khall Pälkäneen kunnan paikalset olosuhteet ja alueet, joilla pilaantuisen ehkäiseinen, poistainen ja vähentäinen edellyttävät tarkennettuja ääräyksiä, ovat seuraavat: - pohjavesialue, joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (l luokan) pohjavesialueeksi (Liitekartta 1). - pohjaveden uodostuisalue, joka rajoittuu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeän (l luokan) pohjavesialueen sisälle (Liitekartta 1) - rantavyöhyke, jolla tarkoitetaan järveen, lapeen, jokeen sekä tekojärveen, kanavaan tai uuhun vastaavaan keinotekoiseen vesialueeseen rajoittuvaa aa-aluetta, joka ulottuu 100 etrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden ukaisesta rantaviivasta. 2 LUKU JÄTEVEDET 5 Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittaisessa kiinteistöllä tulee noudattaa seuraavia vähiäissuojaetäisyyksiä (purkupaikka on piste, josta jätevettä pääsee ypäristöön kuten purkuputkenpää tai aaperäkäsittelykenttä): Kohde Talousvesikaivosta Läpökaivosta Vesistöstä Rakennuksesta Pohjaveden pinnasta Etäisyys Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää suurepiakin suojaetäisyyksiä silloin, kun olosuhteet sitä vaativat. Sellaiselle puhdistaolle, jonka asukasvastineluku (AVL) on y 20, tulee laatia puhdistaon käyttöä ja huoltoa koskeva tarkkailusuunnitela, joka on hyväksytettävä kunnan ypäristönsuojeluviranoaisella. Puhdistaolle on yös niettävä hoidosta vastaava henkilö. Kaikista jätevesijärjestelistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Jätevesien käsittely ja johtainen rantavyöhykkeellä Rantavyöhykkeellä käyäläjätevesien johtainen aaperään on kiellettyä. Rantavyöhykkeellä jätevesien ieytys- ja kokooaputkistot tulee sijoittaa

5 Yp. ltk Khall Mattojen ja uiden tekstiien pesu vähintään puo etriä keskiääräisen vuotuisen yvesitason (MHW) yläpuolelle. Puhdistettuakaan jätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Ankarapi puhdistusvaatiinus Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää ankarapia puhdistusvaatiuksia yksittäistapauksissa. Ankarapi puhdistusvaatius tarkoittaa jätevesien johtaisesta ypänstöön aiheutuvaa kuorituksen vähentäistä orgaanisen aineen (BHKy) osalta vähintään 90 % ja kokonaisfosforin osalta 85 % verrattuna käsitteleättöän jäteveden kuoritukseen. Jätevesien johtainen pohjavesialueella Pohjavesialueen uodostuisalueella jätevesien johtainen aaperään on kiellettyä. Pohjavesialueella vesihuoltolaitoksen toiinta-alueen ulkopuolella Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistöllä tiivispohjaisessa, suljetussa käsittelyjärjestelässä, jos siitä poistuvat puhdistetut jätevedet on ahdolsta johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Ypäristönsuojelulain 27 b :ssä tarkoitetut vähäiset jätevesiäärät voidaan kuitenkin johtaa aahan, jos jätevesien johtaispaikka on riittävän etäällä vedenottaosta ja sijainniltaan uuten sellainen, ettei jätevesistä aiheudu pilaantuisen vaaraa. Mattojen, tekstiien ja uiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu käsitteleättöinä suoraan vesistöön tai sadevesivieariin. 7 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden aattiainen ja uu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippuatta salttu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesivieäriin. Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita uottiia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet on johdettava jätevesivieäriin hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta. Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita uilla kuin uottiia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet voidaan ieyttää aaperään tai johtaa Jätevesivieäriverkostoon edellyttäen, ettei siitä aiheudu ypäristön pilaantuisen vaaraa tai haittaa naapureille. Rantavyöhykkeellä ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa issään olosuhteissa Johtaa puhdistaattoina

6 Yp. ltk Khall suoraan vesistöön. Vesillä tai rantavyöhykkeellä olevaa venettä pelkällä vedellä satunnaisesti pestäessä voidaan syntyvä jätevesi kuitenkin johtaa yös suoraan vesistöön. Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä uilla kuin hiivetyuottiia sisältävillä pesuaineilla siten, että jätevedet ieytetään aaperään tai johdetaan jätevesivieäriverkostoon. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu Ja huolto on kielletty katu- Ja tiealueilla ja uilla yleisessä käytössä olevilla alueilla. Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu pesuaineilla on salttu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan-ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesivieäriin tai uuhun hyväksyttyyn Jätevesien puhdistusjärjestelään. Veneiden yrkkypitoinen pohjaaa on poistettava tiiviillä alustalla, Joka estää ypäristölle haitalsten aajätteiden pääsyn aaperään ja jolta aajäte voidaan kerätä ahdolsian tarkoin talteen. 8 Luen vastaanottopaikkojen sijoittainen ja käyttö LUKU KEMIKAALIT JA JÄTTEET Luenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle eikä vesistöön. Luenkaatopaikka tulee sijoittaa ja sitä tulee hoitaa siten, ettei toiinnasta aiheudu ypäristön pilaantuista, kohtuutonta haittaa asutukselle tai uulle aankäytölle eikä roskaantuista tai vettyishaittaa naapurikiintaistoille. Luen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoaisesta vättöästi luen sulaisen jälkeen. 9 Yleiset ääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista Ulkona olevat aanpäälset öljy-ja polttoainesäiöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on keikaaleja läpäiseätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Säiön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Säiö on varustettava laponestolla ja ytäytönestiellä. Säiön siirtopuppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa uulloinkin asiattoan käytön estäiseksi. Työaa-alueilla öljy- ja polttonestesäiöiden alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiö on rakenteeltaan valua-altaalnen, kaksoispohjai-

7 Yp. ltk Khall nen tai -vaippainen, sijoitettu katettuun suoja-altaaseen tai yksivaippainen varastosäiö, joka on yös ikenne-ja viestintäinisteriön asetuksen vaaralsten aineiden kuljetuksesta tiellä (69/2011) ukaisesti tyyppihyväksytty Ja tarkastettu IBC-pakkaus. Muut ulkona olevat keikaasäiöt on sijoitettava kantavalle ja tiiviille, keikaaleja kestävälle alustalle siten, että keikaat eivät pääse valuaan aaperään tai vieäriin ja, että ahdolset vuodot voidaan kerätä talteen. Keikaasäiön on oltava kaksoisvaippainen tai se on varustettava kiintealla säiökokoa vastaavalla valua-altaalla tai katetulla suoja-altaalla, jonka tilavuus ääräytyy säiön koon ja keikaan vaaralsuuden ukaan. Ulkona oleva keikaaen ja vaaralsten jätteiden astiavarasto on katettava Ja sijoitettava tiiviille, keikaaleja kestävälle alustalle siten, että keikaat eivät pääse valuaan aaperään tai vieäriin ja että ahdolset vuodot voidaan kerätä talteen. Varasto on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on vähintään suurian varastoitavan astian tilavuuden ukainen. Astiavaraston on oltava aidattu ja lukittu tai ulkopuosten pääsy varastoon on estettävä uulla tavoin. Polttonesteiden ja uiden keikaaen pysyväisluonteisella tankkaus-ja täyttöpaikalla on oltava keikaaleja läpäiseätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Määräys ei koske kiinteistöjen läitysöljysäiöiden täyttöpaikkoja. Polttonesteiden ja uiden keikaaen käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava ieytysainetta ja kalustoa ahdolsten vuotojen kerääistä ja säilyttäistä varten. Sisätiloissa keikaasälöt sekä keikaa-ja vaaralsten jätteiden astiat on säilytettävä siten, että keikaat ja vaaralset jätteet eivät pääse vieäriin tai aaperään. Varastotilan on oltava allastettu ja lattian pinnoitteen keikaaen vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus on itoitettava säion koon ja keikaan vaaralsuuden ukaan tai vähintään suurian astian tilavuuden ukaiseksi. Öljyjen, vaaralsten keikaaen Ja vaaralsten Jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettouudesta on iloitettava vättöästi hätäkeskukseen (112). 10 Lisäääräykset öljyjen, vaaralsten keikaaen sekä vaaralsten jätteiden varastoinnista pohjavesialueella Maanalaiset säiöt Säiöiden sijoittainen aan alle tärkeällä pohjavesialueella on kielletty. Pohjavesialueella sijaitsevaa aanalaista öljy-, polttoneste- tai uuta keikaasäiötä ei saa kunnostaa pinnoittaalla.

8 s? l" l l s^ ^s: s^ il. Q) W <P 'n' SÄ l?"' _-g TK &Ss: l:t s:" E (D Q):? w w is 5:t; O. (D ' s B: o: s w l jl;. <~ w l ro <. ö W "O S- B'._. <B O. ^.^ '^SS N "o. 0 s al ~-- (B: 1^ Is CO et Ei: (B ". 2 co" 2 i: ". 00 s l l E5' o 5 co s s l is l M s I :1.l lll! Ifl I l i s l.f irl rl ' ^ l! 8 & iti tf s <&..q SS5 ' ä. g <B 12 s. <?f ä" ">!: " y : ffl: (D 5. S = " "; ' f C B: M = <b o; u 5 11: S' y ai i?1 -f w B' B: i" B. = g- Si g' E'? 11 o C'5: u^ it ^ ss n. i» ii s? 2.1 M w is S - SS. '. : c~ e- <0 u su CO M r S: p ; (E O: Il g-n co l s; H. 11^ " K S : llä S ä S SE.. s- :!:i-i IS! I 1 I a:" s ' il! S: 5" s 2. 'o ilt "L c ET o: t< o (B ;. I l. u'i!. ~f ^111^? 5's 5' = l:lgg- :!1111 li.f ll^i B 25- B =. 9 o. o isin S! l 5X I:l: :t!i 1^ 1^. w S~o ^- 0 S' 5? S-Sg. U B;?. S' ii s^ il T g o: u^- u. iill ll illt ti s'.s::. 5 '5. S. 5: «c t' S s l; "l ' s ; l nj: j Is s i.ä I; lt r IS il g^. n fl 5 u s: ä- d(t l(d i l s_ B = tl il B): cṣo w_ M o S sr 1 1= O. s- a- s 1^ -o r B" (D O 1^ : "l (C crt 5' s a_ a as_ slj g -~ (6 u ''' n SS'5'u. 5S. S' Ö CD Q) ±s.. s: il:5r c ä (fl g'l:sj ii01 s l -. ö: S.$. "!» l? t E S-. ' I. (p s u «; il 1 : O-OL <E S" B ^- e C!t S'"' p 1.11 "?' g Pl I j Sl a l? g--? : 9 ö: i!i? - 11 S5^ Sl Il O: l» s s; S. fo g' 5" v & s. s a> S6i B^ s ^ s: l i l? l i l s 8 i^ s S. i!?r =:.-. O K 5; Bi O! l! E CO Q) s ti ^ U Q. ua[ w UI if a u (6 S V s-s r* B ^. i? Is s B) U.8 l? l IB_ SU =S w I: i: i l! i il il s ii 'l i i ; S) ns' f tl a a: S B; Di -k ^ äa-g -a, G) -A 00-^ N -» M N N N) o ö ö UI UI.&.!: l i > lo) i l ls

9 Yp. ltk Khall poistaista puhdistettava. Todistus puhdistuksesta ja säiön pois toiittaisesta on toiitettava Pirkanaan pelastuslaitokselle. Säiötä ei tarvitse poistaa, ikä se on ennen tyhjennetty, puhdistettu ja täytetty hiekalla tai uulla hyväksyttävällä aineella. Säiön täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla. Ypäristönsuojeluviranoainen voi yksittäistapauksessa yöntää poikkeuksen velvolsuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai uu keikaasäiö aaperästä, ikä poistainen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa uulle oaisuudelle. Tällöin säiö on puhdistutettava ja tarkastutettava Turvalsuus- ja keikaaviraston päteväksi arvioialla tarkastajalla ja sen täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla. Mikä aaperään on päässyt öljyä tai uuta keikaaa, on siitä iloitettava vättöästi Pirkanaan ELY-keskukseen. Säiön poistossa tulevasta öljyisestä tai keikaajätteestä on huolehdittava asianukaisella tavalla. Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto aaperään jätetystä säiöstä uudelle haltijalle erkitseällä säiön sijainti kiinteistön aseapiirrokseen tai uulla vastaavalla tavalla. 12 Rakennusten ja rakennelien kunnostustöissä syntyvät jätteet Maanpoistossa, rakennusten ja rakennelien suihkupuhalluksessa sekä poistettaessa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä sauausaineita työkohde ja aanpinta on suojattava esierkiksi tiiviillä peitteellä siten, että jätteiden pääsy aaperään, vesistöön ja vieäriin estetään. Työn jälkeen piha- Ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet on toiitettava jätteiden laadun edellyttäään käsittelyyn. 1 Maaläön hyödyntäisestä johtuvan ypäristön pilaantuisen estäinen Maaläön ja vesistöstä otettavan läön käyttöönotossa on varistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ypäristölle vaaralsta. Putkistot tulee erkitä aseapiirrokseen sekä aastoon. Kaloporakaivon Ja energiaporakaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen uodostaa ete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ypäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai etettä ei saa Johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, ojiin tai yleisiin vieäreihin. Mikä etettä johdetaan porattavan kiinteistön aaperään ieytettäväksi, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapurikiinteistön vettyistä. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen ukana tai levia sateen ukana etteenä haltseattoasti ypäristöön.

10 Yp. ltk Khall Kuivakäyälä Kuivakäyälä on rakennettava ja hoidettava siten, ettei sen käytöstä aiheudu haittoja. Käyäläjäteastian pohjan on oltava nestettä läpäiseätön. Käyälän koko ja rakenteet on itoitettava siten, että jätteet eivät valu aaperään tai uualle ypäristöön. Kuivakäyälässä on käytettävä riittävästi seosainetta hajuhaittojen estäiseksi. Taudinaiheuttajien tuhoaiseksi käyäläjätettä on kopostoitava nittävän kauan ennen jatkokäyttöä. 4 LUKU ILMANSUOJELU 15 Savukaasupäästöjen haitalsten vaikutusten ehkäisy Kiinteistökohtaisissa läityskattiloissa tai uissa tupesissä ei saa polttaa sellaisia polttoaineita, joiden palaessa uodostuvien savukaasujen joukossa ypäristöön pääsee siinä äärin nokea, hajua tai ypäristölle ja terveydelle vaaralsia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ypäristön pilaantuista. 16 Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ypäristön pilaantuisen torjunta Rakennusten julkisivupinnoitteita suihkupuhaltaalla tai uulla pölyävällä enetelällä poistettaessa on ne peitettävä työskentelyalueelta pölyn ja jätteiden leviäisen estäiseksi. Työskentelyalue on peitettävä yös, ikä asbestipitoisella pinnoitteella käsiteltyjä julkisivuja pestään painepesulla, Jossa paine on y 60 bar tai pinnoite on hilseilevää. Määräys peittäisestä ei koske vähäisiä korjaus-, puhdistus- tai paikkaustöitä eikä töitä, joissa pölyn ja suihkupuhallusjätteen leviäinen on estetty riittävän tehokkaaa kohdepoistolaitteistolla. Rakennusten ulkopintoja käsiteltäessä ikkunat ja uut ulkoila-aukot on tiivistettävä siten, että pölyn ja uiden haitalsten aineiden tunkeutuinen rakennuksen sisälle estetään. Tiivistäisääräys ei koske vähäisiä kor- Jaus- puhdistus- tai paikkaustöitä eikä niitä työeneteliä, joissa pölyn leviäinen sisälle on uilla tavoin estetty. Koneelnen ilanvaihto on tarvitlaessa keskeytettävä työn ajaksi. Polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä eleenttisauoja poistettaessa on hioisessa syntyvän pölyn leviäinen ypäristöön estettävä kytkeällä hioakone riittävän iukykyiseen kohdeiuriin. Kiinteistön haltijan tai toienpiteen suorittajan on iloitettava kunnostustöiden aloittaisesta kiinteistön asukkaille Ja naapureille.

11 Yp. ltk Khall Rakennus-ja purkutyöt Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa ahdolsian vähäisiä. Rakentaisessa ja purkaisessa käytettävä kalusto on varustettava tarkoituksenukaisella pölyntorjunnalla, Jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään sellaisten kohteiden, esierkiksi asuntojen, koulujen tai päiväkotien läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Rakennustyöailla on raskaan ikenteen ajoväylät ja siirrettävä aa-aines pidettävä ahdolsian pölyäättöinä. Pölyävät kulkuväylät tulee pinnaittaa esierkiksi puhtaalla, karkealla kiviaineksella tai uulla vastaavalla niin, että pölyävä aa-aines ei pääse leviäään ajoneuvojen ukana yparistoon. Tarvittaessa ajoneuvojen renkaat on pestävä ennen yleiselle katualueelle ajaista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on pidettävä rakennustyöaan vättöässä vaikutuspiirissä olevat katualueet ahdolsian puhtaina työaalta kulkeutuvasta aa-aineksesta ja tarvittaessa puhdistettava tai kasteltava katualue pölyhaittojen estäiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuoria rakennustyöaan ulkopuolelle on kuorien oltava peitettyjä tai kasteltuja. 18 Kulkuväyen ja pihojen kunnossapito-ja puhtaanapitotyöt Hiekoitushiekan koneelsen poistaisen tai uun koneelsen kunnossapito-ja puhtaanapitotyön aiheuttaa pölyäinen on estettävä esierkiksi kastelealla puhdistettava alue tarvittaessa. Lehtipuhaltiien käyttö hiekoitushiekan poistaiseen on kielletty. 5 LUKU TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA 19 Iloitus-ja tiedotusvelvolsuus erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta toiinnasta Erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiinnasta on aina etukäteen tiedotettava elun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä uille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiinnanharjoittajan tulee neuvotella yös riittävästä elun- tai tärinäntorjunnasta sellaisten kohteiden, esierkiksi päiväkotien, koulujen ja kirkolsten laitosten kanssa, joille toiinnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. Toiinnanharjoittajan on tehtävä erityisen häiritsevää elua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toienpiteestä tai tapahtuasta ypäristönsuojelulain 60 :n ukainen kirjalnen iloitus ypäristönsuojeluviranoaiselle.

12 Yp. ltk Khall Mikä työn toteutus poikkeaa iloitetusta, on toiinnanharjoittajan viipyatta iloitettava uutoksesta ypäristönsuojeluviranoaiselle. Iloitus on tehtävä ainakin seuraavista toiinnoista: 1 tilapäinen urskaao 20 Erityisen häiritsevä elu tai tärinä yöaikaan 2 louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä sekä louheen lastausta Ja ajoa sekä paalutus ja hydrausen iskuvasaran käyttö, jos toiintaa harjoitetaan uuna aikana kuin arkisin aanantaista perjantaihinklo , louhintapäiviä on y 25, tai paalutustyötä tehdään tai hydrausta iskuvasaraa käytetään siten, että työpäiviä on y 10 sellainen rakentainen, purkainen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapäinen työ sekä kalon poraainen, Joka aiheuttaa y 85 db elutason yhden inuutin aikana 10 etrin etäisyydellä elulähteestä itattuna ja jota tehdään kahtena tai useapana yönä klo , y viitenä päivänä klo väsenä aikana kahtena tai useapana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo taikka yleisenä juhlapäivänä, tai, y 25 päivänä arkisin aanantaista perjantaihin klo väsenä aikana 4 erityisen häiritsevää tilapäistä elua aiheuttava tapahtua, joka järjestetään uualla kuin aseakaavassa siihen varatulla alueella, esierkiksi: ulkoilakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistiia ja joka järjestetään a-la klo taikka sunnuntaisin tai yleisenä juhlapäivänä klo oottoriurheilukilpailu urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai uu suun yleisötapahtua lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu y kyenen laskua tai nousua. Erityisen häiritsevää elua tai tarinaa aiheuttavien koneiden Ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen ja uiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, yöaikaan klo Jätekuoiaus on kielletty klo

13 Yp. ltk Khall Aänentoistolaitteiden käyttö 6 LUKU MUUT TOIMINNOT Määräyksen aikarajoitus ei koske ikenneväyen eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai uuta sellaista tilapäistä työtä, jota on ikenneturvalsuuden, ikenteen sujuvuuden tai uusta perustellusta syystä pidettävä yöaikaan välttäättöänä. Määräys ei yöskään koske aaseutuenkeinojen harjoittaisen vuoksi välttäätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää elua aiheuttavaa toiintaa kuten esi. leikkuupuiurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä. Mikä edelsessä oentissa tarkoitettu yöaikaan tehtävä välttäätön työ tai toienpide on etukäteen tiedossa, on siitä iloitettava etukäteen elun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä uille sellaisille kohteille, joille saattaa toienpiteestä aiheutua haittaa tai häiriötä. Aänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai uun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Yleisötilaisuuksien, uiden tilapäisten tapahtuien järjestäjien Ja katusoitlajien on huolehdittava siitä, että tapahtua tai usiikin esittäinen ei häiritse naapurustoa. 22 Hevostalen ja hevosten ulkoilualueiden vesiensuojelunäkökohdat Uusien ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pitää sijaita vähintään seuraavilla etäisyyksillä: vesistöstä tai valtaojasta talousvesikaivosta tai lähteestä Ypäristönsuojeluviranoainen voi edellyttää suurepiakin etäisyyksiä silloin, kun olosuhteet sitä vaativat. suoja- 2 Tilapäinen urskaus ja louhinta Lanta on siivottava ulkotarhoista ja ratsastuskentiltä säännölsesti asianukaiseen lantavarastoon. Ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pintaaa on uusittava tarpeen ukaan. Toiinnanharjoittajan on osana ypäristönsuojeluviranoaiselle tehtävää ypäristönsuojelulain 60 :n ukaista kirjalsta iloitusta selvitettävä kaikki alle 00 etrin etäisyydellä urskauslaitoksesta sijaitsevat elulle, pölylle tai tärinälle erityisen herkät kohteet kuten sairaala, päiväkoti, hoito-

14 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMAARAYKSET Yp. ltk Khall tai oppilaitos ja toiintansa luonteen vuoksi erityisen herkkä tuotanto- tai tutkiuslaitos. Mikä urskauslaitos sijaitsee alle 00 etrin etäisyydellä sellaisesta kohteesta, jolle saattaa aiheutua haittaa pölystä, on pölyn joutuista ypäristöön estettävä kastelealla tai koteloialla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttäällä uuta pölyn torjuisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölynerottiia ei saa tyhjentää urskeen Joukkoon. Varastokasatja ajoneuvojen kuorat on tarvittaessa kasteltava Ja pölyn leviäinen ajoneuvoista toiinta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Jos urskauslaitos sijaitsee alle 200 etrin etäisyydellä pölylle erityisen herkistä kohteista, laitos on säksi sijoitettava Uiviin suojarakennelan sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettien purkukohta jäävät suojarakennelan ulkopuolelle. 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Avolouhintatyö on tehtävä siten, että pölyäinen on ahdolsian vähaista. Jos avolouhintaa tehdään alle 200 etrin etäisyydellä pölylle herkistä kohteista tai jos louheen kuljetusreitti sijaitsee pölylle herkkien kohteiden läheisyydessä, porauslaitteet on varustettava tarkoituksenukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä kun työtä tehdään. Pölynkeräyslaitteistoa ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan. 24 Siirtyäsäännös 25 Poikkeainen ypäristönsuojeluääräyksistä Rantavyöhykkeellä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelien, jotka on toteutettu ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa, tulee täyttää 5 5 oentin vaatiukset viieistään Kuitenkin Jälkeen rantavyöhykkeellä sijaitsevien hyväksyttyjen jätevesijärjestelien osalta 5 5 oentin vaatiukset tulee täyttää vasta siinä vaiheessa, kun kiinteistön jätevesijärjestelä uusitaan. Ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa käyttöön otetut säiöt on 9 :n 1 oentin ukaisesti vastettava ytäytönestiellä kolen vuoden kuluessa ypäristönsuojeluääräysten voiaantulosta. Ennen ypäristönsuojeluääräysten voiaantuloa käyttöön otetut säiöt on vastettava 10 :n oentissa vaaditulla säiön vaippojen tai säiön ja valua-altaan väsen tilan tarkkailujärjestelällä kolen vuoden kuluessa ypäristönsuojeluääräysten voiaantulosta. Kunnan ypäristönsuojeluviranoainen voi erityisestä syystä yöntää hakeuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä ääräyksistä.

15 Yp. ltk Khall Seuraaukset ypäristönsuojeluääräysten rikkoisesta tai laiinlyönnistä 8 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 27 Määräysten voiaantulo Ypäristönsuojeluääräysten rikkoisen tai laiinlyönnin seuraauksista ja pakkokeinoista säädetään ypäristönsuojelulain 1 luvussa. Nää ypäristönsuojeluääräykset tulevat voiaan

16

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Nokian kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2013 148 2 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.6.2013 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ikaalisten kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2014, 66 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2013 2 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Tavoite 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 3 Määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Nokian kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2007 Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 (17) Nokian kaupungin

Lisätiedot

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan kunnanvaltuusto 21.10.2013 (121 ) Sisällysluettelo 1 LUKU Yleiset määräykset...2 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007 Kaupunkiympäristön kehittäminen, ympäristöpalvelut 1 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.12.2006 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (EHDOTUS)

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (EHDOTUS) 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (EHDOTUS) Hämeenkyrön kunnanvaltuusto hyväksynyt xx.xx.xx xx, voimaan xx.xx.xx SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2009 37 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristösuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Suurten yleisötilaisuuksien meluilmoitusten käsittely. Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, Tampereen kaupunki

Suurten yleisötilaisuuksien meluilmoitusten käsittely. Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, Tampereen kaupunki Suurten yleisötilaisuuksien meluilmoitusten käsittely Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, Tampereen kaupunki Meluilmoitus ympäristönsuojelumääräyksissä (1) tilapäinen murskaamo louhintatyö, johon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009 Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009 SISÄLTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 1 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta 1 3 Määritelmiä 1 2 LUKU JÄTEVEDET JA KÄYMÄLÄJÄTTEET

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38

VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38 VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38 Määräykset tulevat voimaan 1.3.2013 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 26.3.2013 1 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN)

Lisätiedot

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Julkaisija Vantaan kaupunki/ympäristökeskus Kannen kuva Rautaa rapakossa /Saara Juopperi Taitto Tarja Starast Paino Vantaan kaupungin paino Sarja A2:2013 ISBN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015, voimaantulo 1.1.2016. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty yhteisvaltuustossa 19.9.2016 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN. Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari:

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN. Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari: Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 TEKE/187/2013 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari: Rakla 20.2.2013 22 Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 194 Graniittirakennus Kallio Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttavat louhinta-, paalutus- ja pontitustyöt, Pasilan ratapiha - Teollisuuskatu HEL 2016-008950 T 11

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa 1 PAIMION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset

Lisätiedot

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7 Kunnanvaltuuston hyväksymät, 13.12.2004 6,3221.811$1

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2010 sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta 21.12.2011 Voimaantulo: 1.2.2012 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2010 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET

PIRKKALAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset PIRKKALAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET 1.1.2008 Pirkkalan ympäristönsuojelun monisteita 1/2007 Sivu 1 Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan valtuuston päätös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kunnan internet-sivuilta ympäristönsuojelun alta. Määräyksiä on saatavissa myös kunnanvirastolta.

Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kunnan internet-sivuilta ympäristönsuojelun alta. Määräyksiä on saatavissa myös kunnanvirastolta. KONTIOLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 Kontiolahden kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla Kunnanvaltuuston hyväksymä 8.10.2012 Kuulutettu 15.10.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 142 NCC Rakennus Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus- ja louhintatyö osoitteessa Konalantie 39 HEL 2016-007627 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 178 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintaja paalutustyö, Kaikukatu 6 HEL 2016-009087 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Kangasalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1 (7) KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/ (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/ (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 57/2015 1 (6) 215 Delete Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava rakennuksen purkutyö, Kunnalliskodintie 2 HEL 2015-012091 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV hyväksynyt 18.10.2010 60 LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 26.9.2011 42 Köyliön kunnanvaltuustossa 26.9.2011 38 Säkylän kunnanvaltuustossa 26.9.2011 46 2/11 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Soveltamisala ja tavoite...3 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta...3 3 Määritelmiä...3 2 LUKU JÄTEVEDET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset SISÄLTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta 3 Määritelmiä 2 LUKU JÄTEVEDET JA KÄYMÄLÄJÄTTEET 4

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2005 SISÄLTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta 3 Määritelmiä 2 LUKU JÄTEVEDET JA KÄYMÄLÄJÄTTEET

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, luonnos 4.10.2011 1 (10)

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, luonnos 4.10.2011 1 (10) 1 (10) Ympäristönsuojelumääräykset Nurmijärvi Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla xx.xx.2012 xx Voimaantulo xx.xx.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Soveltamisala ja tavoite 2

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3 Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU Yleiset määräykset..... 3 2. LUKU Jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat määräykset... 4 3. LUKU Vesiensuojelua koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 14.6.2017 82 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 HEL 2017-004697 T 11 01 00 02 Päätös yksikön päällikkö päätti hyväksyä Peab

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde paikallisiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella.

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella. 1 POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRYKSET Polvijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 18 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 ' Soveltamisala ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000) säännösten ja

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... SOTKAMON KUNTA SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 TAVOITE... 1 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA... 1 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 10.1.2009 Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2008 ( 108) SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.04.2013 28 Voimaantulo 01.04.2013 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

1 Luku Yleiset määräykset

1 Luku Yleiset määräykset Hyväksytty: KV 17.5.2004 25 Voimaantulo: 01.06.2004 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Ympäristönsuojelumääräykset Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Sisältö 1 LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV hyväksynyt 20.3.2006 (voimaan 1.5.2006) Muutettu 18.10.2010 (voimaan 1.1.2011) sekä 21.9.2015 56 (voimaan 1.12.2015) KV godkänt 16.9.2010 LUKIJALLE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 41 Keskinäinen vakuutusyhtiö Varman erityisen häiritsevää melua aiheuttava purku- ja saneeraustyö osoitteessa Neljäs linja 3-5 HEL 2016-014341 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 9/2015 Ympäristönsuojeluosasto 05.03.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 9/2015 Ympäristönsuojeluosasto 05.03.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 24 YIT Rakennus Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava poraustyö, Pasilan asema HEL 2015-001973 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (31.7.2012) 1 (10) NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.6.2012 63 Voimaantulo 1.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyvä lukija Näiden ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Laki antaa ympäristönsuojelun tasolle yleislinjat

Lisätiedot

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite... 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta... 3 3 Määritelmiä... 3 2 LUKU JÄTEVEDET

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 30.8.2010 35 Voimaantulo: 1.10.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta

Lisätiedot

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Hyväksytty Konneveden kunnanvaltuustossa 13.4.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 TAVOITE...2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...2 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...3

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 2 LUKU:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) PERUSTELUT Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 Kvall 11. 02. 2015

PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) PERUSTELUT Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 Kvall 11. 02. 2015 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET l (14) Ymp. ltk11. 12.2014 Khall 13. 01.2015 PÄLKÄNEEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 2 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot