HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013"

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA Hamk työ nro TähtiRanta työ nro

2 MUSTIALA UUSI NAVETTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennushankkeen kuvaus 1 Suunnittelijat 1 Rakennuttaja 1 Tekniset vaatimukset 1 Hankekohtaiset asiakirjat 1 Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 2 Mittaukset 3 Maaperätiedot 3 Erityisiä määräyksiä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat päällysrakenteet PERUSTUSRAKENTEET Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Roudan eristykset Kuivatusrakenteet Salaojat Avo-ojat ja -uomat Rummut MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Maaleikkaukset Rakennusten peruskaivut Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Maakaivannot Putkikaivanto Kaivannon tukirakenteet PENKEREET JA TÄYTÖT Rakennusten penkereet ja täytöt Rakennuspohjien pengertäytöt Rakennusten ympärystäytöt Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Viheralueiden alustäytöt Kaivantojen täytöt Asennusalusta Alkutäyttö Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet 11

3 2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Sitomattomat pintarakenteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat Nurmi ja niittyverhoukset JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus Jätevesiviemärit Jätevesiviemärin materiaalit Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Jätevesiviemärin asennusalusta Jätevesiviemärin rakentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Jäteveden pumppukaivo Kansistot Kaivojen asentaminen Hulevesiviemärit Huleveden viettoviemäri Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivojen asentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtojen asennusalusta Vesijohdon rakentaminen TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit 22

4 (14) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Tämä työselostus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän Mustialan toimipisteen uuden navetan rakennushankkeen maarakennustöitä Tammelan kunnan Mustialan kylässä. Rakennusten peruskaivu- ja pengerkuvat sekä teiden, pihojen ja viheralueiden rakentamiskuvat ovat esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Suunnittelijat Maarakennussuunnitelmat on laatinut TähtiRanta Infra Oy, jonka yhteyshenkilö on suunnittelujohtaja Jukka Tiala, puhelin , Suunnittelijana on toiminut ins. Kari Paulin Pohjarakennusasioissa asiantuntijana toimii DI Jari Mustonen, puhelin , Rakennuttaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen yhteyshenkilö on kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, puhelin , Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2-4 ja InfraRYL 2006 Osa 2, Järjestelmät. Näitä julkaisuja noudatetaan ilman eri viittaustakin. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio 2.1. Hankekohtaiset asiakirjat Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. jul-

5 (14) kaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006 / 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota. Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten (TähtiRanta Infra Oy, ja myöhemmät mahdolliset päivitykset), tämän hankekohtaisen työselostuksen, infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten InfraRYL 2006 / 2010 ohjeita ja työtapoja noudattaen. Tämän työselostuksen suoriteryhmittely on Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2006 / 2010 mukainen. Työkohtaisessa työselostuksessa esitetään täydennyksiä ja täsmennyksiä yleisiin työselostuksiin. Työssä noudatetaan lisäksi seuraavia yleisiä työselityksiä ja selostuksia sekä normeja ja ohjeita soveltuvin osin: PANK ry / Suomen Kuntaliitto Asfalttinormit 2000 Viherympäristöliitto ry: Viheralueiden hoitoluokitus 2007 (julkaisu 36) Viheralueiden hoito VHT 05 (julkaisu 32) Viherrakentamisen työselitys VRT 11 RIL: RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet RIL Pohjarakennusohjeet RIL Putkikaivanto-ohje RIL Talonrakennuksen maarakenteet Sisäasiainministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma D.1 Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestelyohjeista 410/86 ja 121/96 Panostajalaki 2000/219 Muut: Putki- ja materiaalitoimittajien antamat asennus- ja käsittelyohjeet Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Työsuorite

6 Mittaukset HAMK MUSTIALA (14) katsotaan kokonaan valmiiksi vasta, kun siihen liittyvät mittaukset, merkinnät ja jälkityöt on tehty, dokumentit toimitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt. Alueelta tehdyn kartoituksen on tehnyt Tähtiranta Infra Oy. Suunnitelma on laadittu ETRS-TM35 koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään. Rakennettavien kohteiden paikat on määritetty suunnitelmapiirustuksissa, joista tarvittavat tiedot paikalleen mittaamista varten on poimittavissa. Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan. Maaperätiedot Rakennuspaikka rajoittuu pohjois-, itä- ja eteläsivuiltaan sorapäällysteisiin maatalousteihin. Rakennusalue on loivasti etelään viettävää peltoa. Alueella on tehty maaperätutkimus, mistä tarkemmat maaperätiedot selviävät. Erityisiä määräyksiä Rakentamisen edellyttämät suoja-aitaukset ja mahdolliset kevyen liikenteen kulkuyhteydet toteutetaan rakentamisen aikana tarpeellisessa laajuudessa. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Massojen muuntokertoimet tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Suomen kaupunkiliiton julkaisussa Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia Tilaajan / urakoitsijan materiaali urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei virheellisiä materiaaleja käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.

7 (14) 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2. Säilytettävä kasvillisuus yksilöidään alkukatselmuksessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Ennen kaapeleiden siirtoa tilattava näyttö tulee ajoittaa lähelle linjan kaivutyötä. Kaapelireittejä selvitettäessä kartoitetaan myös mahdolliset merkitsemättömät kaapelilenkit ja kaapelijatkojen kohdalla olevat poikkeamat suorasta kaapelireitistä. Rakennustyön seurauksena vaurioituvat tai siirrettävät rummut, aidat, liikennemerkit ja muut rakenteet korjataan entistä vastaavaan kuntoon. Työn aikana vaurioituneiden tai siirtyneiden rajapyykkien takaisinlaiton kustannukset kuuluvat urakoitsijalle Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1141 Poistettavat pintamaat Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Pintamaat poistetaan koko rakennusalueelta ja läjitetään alueen länsipuoleiselle pellolle tilaajan kanssa sovittavaan paikkaan. Osa pintamaista käytetään viheralueiden kasvukerroksiksi. Rakentamiseen kelpaamaton maa-, asfaltti-, kivi- ja betoniaines yms. ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne tulee kuljettaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn.

8 1150 Poistettavat päällysrakenteet HAMK MUSTIALA (14) Kaivutöiden maat läjitetään tilaajan osoittamalle läjityspaikalle PERUSTUSRAKENTEET Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL:n mukaisesti. Venttiilit ja laitekaivot perustetaan vastaavasti kuin putket, mikäli ei ole erikseen muuta mainittu. Pohjamaan laatu todetaan aukikaivun yhteydessä ja tarvittaessa suunniteltu perustamistapa muutetaan maaperäolosuhteiden mukaiseksi Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Navetan anturanalus- ja yleistäytöt tehdään 0.4 m:n paksuisina kerroksina suunnitelluista kaivu- ja pengertasoista. Rehulaakasiilon anturanalus- ja yleistäyttö on +0.6 m kaivutasosta. Lietesäiliöiden, lantalan ja rehusiilon anturanalus- ja yleistäytöt ovat +0.5 m kaivu- / pengertasoista. Arinat tehdään sora- tai kalliomurskeesta Materiaalin kapillaarinen nousukorkeus ei saa ylittää 0.2 m:iä. Arinoiden yläpinnan tasaukseen voidaan käyttää mursketta Täyttökerrokset tiivistetään huolellisesti max. 0.3 m:n kerroksina. Täytöistä tehdään tiiviyskokeita Loadman menetelmällä summittaisista pisteistä 3 6 kpl / rakennus. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E1 > 60 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2,2

9 (14) 1400 POHJARAKENTEET 1420 Suojaukset ja eristykset 1421 Roudan eristykset Mahdolliset putkikaivantojen roudaneristykset tehdään Finnfoam routaeristeellä Tekniset vaatimukset on esitetty kohdassa Jakava kerros 1430 Kuivatusrakenteet 1431 Salaojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Salaojat rakennetaan rakennusten kaivutöiden ja anturanalus- ja yleistäyttötöiden yhteydessä suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin ja korkeusasemiin muovisista 110 SN8-luokan putkista. Salaojakaivoina käytetään sakkapesällisiä muovikaivoja Avo-ojat ja -uomat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Aluetta ympäröivät avo-oja saneerataan Rummut Rumpujen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Maaleikkausten osalta on huomioitava, että kulku asutuille kiinteistöille on mahdollisuuksien mukaan auki työn kuluessa. Katurakenteen edellyttämä maaleikkaus tehdään ennen putkikaivannon kaivua. Kaivanto luiskataan 2:1 tai loivemmaksi.

10 (14) Ylijäämämassat kuljetetaan maankaatopaikalle n.500m päähän. Aistinvaraisista PIMA havainnoista tulee ilmoittaa viipymättä rakennuttajalle Rakennusten peruskaivut Rakennusten peruskaivut tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisiin paikkoihin ja korkeusasemiin. Perusmaan häiritsemistä kaivutasojen alapuolella pyritään välttämään. Pohjatutkimuslausunnossa esitettyä mahdollista massanvaihtoa varten urakoitsijan on heti ilmoitettava valvojalle, jos perustamistasossa perusmaa on löyhää. Valvoja ja pohjarakennuksen asiantuntija yhdessä päättävät tehdäänkö em. osilla massanvaihto 1612 Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Penger- ja täyttömateriaaliksi kelpaavat kaivumassat (Hk, Sr, HkMr, SrMr, viheralueille Si) käytetään penkereisiin ja täyttöihin Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Kaikki kaivumassat, mitkä eivät kelpaa penger- ja täyttömateriaaliksi kuljetetaan läjitysalueelle, joka sijaitsee n. 0.5 km:n etäisyydellä urakkakohteesta. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan massojen vastaanoton ja tasauksen Maakaivannot 1621 Putkikaivanto Kaivantojen tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Avoinna olevan kaivannon käyttäytymistä on seurattava työn aikana. Kaivutyöt pyritään ensisijaisesti tekemään avoinna olevan kaivanto-osan päädyistä. Kaivannon pitkältä sivulta suoritettavassa kaivutyössä työkoneita, kuormauskalustoa ja kaivumassoja ei saa sijoittaa kaivannon välittömään läheisyyteen. Kaivannon yläreunat on suojattava suoja-aidoin. Maatyöt tehdään siten, että vesijohto- ja viemäriputket voidaan asentaa sallittujen mittapoikkeaminen rajoissa ja saavuttaa asetetut laatuvaatimukset.

11 (14) Kaivannot on pidettävä niin kuivana, että pohjan tiivistystyöt ja putken asennustyöt voidaan asianmukaisesti tehdä. Tarvittaessa pohjavettä alennetaan pumppaamalla kaivantoon tehdyistä pumppauskuopista. Työn aikana on jatkuvasti tarkkailtava kaivantoluiskien tilaa, ja mikäli on aihetta epäillä niiden pysyvyyttä, loivennetaan luiskaa tai käytetään tuentaa. Kaivantojen tulee olla suunnitelma-asiakirjojen sekä kadunpitäjän määräysten mukaisia. Putkikaivantoja pidetään auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kaivumaita ei saa läjittää 3 metriä lähemmäksi kaivannon reunoja. Rakenteisiin kelpaamattoman maa-aineksen sijoituksesta määrätään urakkaasiakirjoissa. Kivet ja louhe kuljetetaan ja tasataan maankaatopaikalle. Putki- ja johtokaivannot kaivetaan tyyppipoikkileikkausten mukaisesti jyrkkyyteen max. 2:1. Kaivusyvyyden ylittäessä 2.0 m kaivuluiskia on loivennettava. Maarakennusurakkaan kuuluu myös kaukolämpökaivannon kaivutyöt. Kaivantoon sijoitetaan myös sähkön syöttö- ja tiedonsiirtokaapeli omiin suojaputkiinsa. Kaivannon asennusalustan, alku- ja lopputäytön teko kuuluvat maarakennusurakkaan. Kaivannon eri työvaiheiden suoritusajankohdasta on sovittava ko urakoitsijoiden kanssa Kaivannon tukirakenteet Kaivantojen syvyydet ja ennakkotieto materiaalista ei edellytä putkikaivantojen tukemista. Pohjaolojen poiketessa oleellisesti tutkitusta tulee tuentatarve määrittää uudestaan. Jos olosuhteet vaihtuvat, niin kaivannon seinien tuenta tehdään InfraRYL:n ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tukiseinien liikkumattomuutta ja kaivantojen luiskien pysyvyyttä on seurattava huolellisesti koko työn ajan. Mikäli siirtymiä tapahtuu tai luiskan pysyvyyttä on aihetta epäillä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Käytettäessä tuentaelementtejä vetisessä maaston kohdassa on kaivannon pohjaa seurattava huolellisesti koko työn aikana. Mikäli kaivannon pohjan hydraulinen murtuma tapahtuu tai näyttää ilmeiseltä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi PENKEREET JA TÄYTÖT 1820 Rakennusten penkereet ja täytöt 1821 Rakennuspohjien pengertäytöt

12 (14) Pengermateriaalina voidaan käyttää hiekkaa tai soraa. Rakennusten anturan alus- ja yleistäyttöön kaivumassoista saatavan materiaalin hyväksyy valvoja yhdessä pohja rakennusasiantuntijan kanssa Rakennusten ympärystäytöt Rakennusten ympärystäyttöihin käytetään sora- tai kalliomursketta 0 55, joka tiivistetään max. 0.4 m:n kerroksina. Salaojien ympärystäyttö tehdään sepelillä 8 25 mm. Rakennusten ympärystäytöt tasataan koneellisesti 0.05 m lämpöeristeen alapinnan tason alapuolelle. Lämpöeristeen alle levitetään asennushiekka (5 cm), jonka tasaus kuuluu talonrakennusurakkaan kuten myös lämpöeristeen asennus. Lämpöeristeen päälle maarakennusurakoitsija levittää puuttuvat rakennekerrokset ja tasaa ne suunniteltuun korkeusasemaan sekä tiivistää kerroksen. Ympärystäytön tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,5. Tiiveys osoitetaan Loadmanmittauksin mittatiheydellä 1 mittaus / alkava piha-alan 500 m Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Tie- ja piha-aluepenkereisiin sekä jaloittelutarhan asfalttipintaisen osan penkereeseen voidaan käyttää pengermateriaaliksi kelpaavia kaivumaita. Jaloittelutarhan vaihtopintaisen osan penkereisiin käy sama materiaali kuin viheralueiden alustäyttöihin Viheralueiden alustäytöt Viheralueiden alustäyttöihin kelpaavat kaikki kaivumaat pois lukien ylisuuret kivet. Viheralueiden alustäytöt voidaan rakentaa n. 0,1 m ylikorkeiksi (painumavara) Kaivantojen täytöt Tiiviys- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdään kevyellä pudotuspainolaitteella. Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen arvojen ohjeellinen vastaavuus pohjalevyn halkaisijan mukaan on esitetty julkaisun Infra-

13 (14) RYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat Loadman -laitetta). Tässä selostuksessa esitetyt arvot ovat pohjalevylle D=132 mm Asennusalusta 1832 Alkutäyttö Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta. Maakaivannon pohjan liikakaivu täytetään ja tasataan alkutäyttömateriaalilla tai tasauskerrosmateriaalilla siten, että asennusalustaa varten jää tilaa mm. Varsinaisen asennusalustan paksuus on 150 mm. Silloin kun asennusalustaa tarvitaan, materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Tiiviysasteen tulee olla 90 % tai tiiviyssuhde 2,8 (kevyt pudotuspainolaite). Putkilinja voidaan perustaa pohjamaan varaan rakennuttajan kanssa etukäteen sovittavilla osuuksilla, jos pohjamaa on tähän sopivaa ja täyttää asennusalustalle asetetut vaatimukset. Kuitenkin tiealueilla, viettoputkiosuuksilla, kallio-osuuksilla ja kivisillä moreeni- ja sora-alueilla asennusalusta on tehtävä. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Alkutäytön materiaalin tulee olla routimatonta. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Kuitenkin alkutäyttömateriaalina saa olla rakeisuudeltaan enintään 10 % pienimmän putken halkaisijasta. Alkutäyttömateriaalina voidaan käyttää kivettömiä kaivumaita rakennuttajan kanssa etukäteen sovituilla putkiosuuksilla. Alkutäyttöön käytettävän materiaalien kelpoisuus todetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa rakeistutkimuksilla. Liikennealueilla, joissa leikataan rakennekerroksia, alkutäytön tulee olla kaivettuja rakennekerroksia vastaavaa alkutäyttömateriaalia. Alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen julkaisun "Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket" kohdan "4.6 alkutäyttö" ohjeita (RIL 77). Putken yläpuolella ei saa tehdä koneellista tiivistystä. Alkutäytön tiiviysasteen tulee olla 95 % tai tiiviyssuhde 2,5 (kevyt pudotuspainolaite).

14 (14) 1833 Lopputäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Liikennealueilla lopputäyttö tehdään murskeella tai soralla tie- ja piha-alueilla rakennekerrosten alapintaan. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Lopputäyttö ulotetaan liikennealueilla rakennekerrosten alapintaan asti. Tiiviyden tulee olla 90 %. Liikennöitävän alueen ulkopuolella voidaan lopputäyttö tehdä kaivumailla. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä. Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan. Kaivojen sivulle lopputäyttö tehdään routimattomasta materiaalista. Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon, mukaan lukien myös pinnoitteet, kunnan katuosaston myöntämän kaivuluvan määräysten mukaisesti. Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa sovitulla tavalla PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty pituus- ja tyyppipoikkileikkauspiirustuksissa Suodatinrakenteet Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla N2 tai vahvempi Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Jakava kerros tehdään sorasta Sr 0/120 mm. Rakeisuuskäyrän tulee osua ohjekäyrien sisäpuolelle.

15 (14) Jakava kerros tiivistetään yhtenä kerroksena täryjyrällä. Tiiveys varmistetaan levykuormituskokeella kolmesta satunnaisesta pisteestä. Tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,2 ja kantavuusvaatimus E2 > 104 MPa. Kantavuusvaatimuksesta voidaan poiketa suunnittelijan erillisen lausunnon perusteella. Valmiin jakavan kerroksen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa tehdään sora- tai kalliomurskeesta SrM tai KaM 0/55 mm. Tiivistys yhtenä kerroksena täryjyrällä Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Kantavan kerroksen yläosa / sorapintaisten alueiden kulutuskerros tehdään soratai kalliomurskeesta 0 32 mm, tiivistys täryjyrällä. Tiiveys ja kantavuus varmistetaan levykuormituskokeella. Mittaustiheys on 1 mittaus per alkava 300 m2. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E2 > 140 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2, Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Asfaltointityö tehdään AB 22 asfaltista menekillä 125 kg/m 2 ja kerrospaksuus 50 mm. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Taulukko 2141: Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna (Asfalttinormit) Rakenne Suurin sallittu epätasaisuus (mm) Kadut Erityisalueet Kulutuskerros, kun sen alusta on sidottu ja tasattu 4 8 Kulutuskerros muulloin ja sidekerros sekä tasaus- 6 12

16 (14) kerros Kantava kerros, sidottu 8 20 Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on InfraRYL taulukon 21410:T1 mukainen Sitomattomat pintarakenteet Sorapintaisilla teillä ja piha-alueilla kantavan kerroksen yläosa toimii pintakerroksena KASVILLISUUSRAKENTEET Istutukset entisöidään palauttamalla työnajaksi siirtoistutetut kasvit entisille paikoilleen. Tuhoutuneiden kasvien tilalle hankitaan uusia samantyyppisiä ensisijassa Suomessa monistettuja ja lisättyjä kasveja Kasvualustat Viheralueiden kasvualustat tehdään pintamaiden raivauksen yhteydessä varastoiduista pintamaista. Kerrospaksuus on 0.2 m Nurmi ja niittyverhoukset Suunnitelmassa esitetyt viheralueet nurmetetaan JÄRJESTELMÄT 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Johtokaivannossa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön kuvan 31200:K1 mukaisia nimikkeitä. Vesihuollon laadunvalvontakokeet ja muut vaatimukset toteutetaan InfraRYL osan 2 Järjestelmät (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Vesihuolto) mukaisesti. Lisäksi koko rakennettavalta alueelta on otettava koordinaattisidotut valokuvat asennetuista putkista. Materiaaleilta ja niiden osilta sekä liitostarvikkeilta että -yhteiltä edellytetään SFS / CE-merkintää ja hyväksyntää. Yksittäisen tuotteen kelpoisuus on osoitettava merkinnällä tuotteessa. Urakoitsija vastaa hankkimiensa ja käyttämiensä materiaalien laadusta.

17 Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus HAMK MUSTIALA (14) Vesi- ja viemärijohdot kartoitetaan ETRS-TM35 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Kartoitustiedoista tehdään ns. tarkepiirustukset. Tarkekuvan pohjana voidaan käyttää esim. suunnitelman putki- ja johtokuvaa Kaikki kartoitukset tehdään avoimesta kaivannosta ja tiedot toimitetaan kuvatiedostona tilaajalle, tilaajan määrittelemässä formaatissa. Kartoitettavat ja kuvassa esitettävät kohteet ovat: Vesijohto (Vj): Kulmat, taitteet ja mahdolliset kaarevuudet Haarakohdat Suorilta osuuksilta kartoituspisteet < 20 metrin välein Putkikoon ja materiaalin muutokset Liittyminen rakennettuun verkostoon Laitteet: Sulkuventtiilit, tarkastus- ja muut laitekaivot Suojaputket Johdoista kartoitetaan laen keskilinja (X, Y, Z) ja muista kohteista ja laitteista keskipisteet. Kartoitetuista vesijohtokohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Putken koko Materiaali Sulkujen koot Viemärit (jätevesi ja hulevesi): Kaivot (keskipiste) ja niiden kannet (Z = kannen korkeus) sekä pohjan korkeus Tulo- ja lähtöputkien vesijuoksun korkeus (myös putkiliitosten tuloputket) Imu- ja purkuputkien päät Liittyminen rakennettuun verkostoon ja tonttijohtoihin, vanhat liitoskaivot kartoitetaan Tulo- ja lähtöputken vesijuoksun korkeudet (Z) esitetään viitteillä. Kartoitetuista viemärikohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Viemärin laji Jv ja Sv (jätevesi ja hulevesi) Putken koko Materiaali (PVC, PEH, B ), esim. Jv 400 PVC Ritilä- ja kitakaivot omilla symboleilla Virtaussuunnat johtolajien mukaan Pumppaamon kulmapisteet Pumppaamon kaikki tulo- ja lähtöpisteet, myös vesijohto

18 (14) Paineviemärin reitti pumppaamosta purkukaivoon Paineviemärin lakikorkeus ja purkukaivossa vesijuoksu Kartoitetuista kohteista ilmoitetaan tekstillä ominaisuustiedot kuten muistakin viemäreistä. Lisäksi ilmoitetaan: Mahdolliset kokonaan poistetut ja hylätyt (maahan jätetyt) johto-osuudet sekä laitteet Suunnitelman numero ja nimi Johdon omistaja (esim. yksityinen) jollei se ole Hämeen ammattikorkeakoulu Kartoittajan nimi ja yhteystiedot työkohdemestarin / urakoitsijan nimi ja yhteystiedot Mahdolliset muut kohteeseen liittyvät tiedot 3110 Jätevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Jätevesiviemäri rakennetaan navetan sosiaaliosasta viettoviemärinä jätevedenpumppaamoon, mistä se johdetaan paineviemärillä Tammelan kunnan paine johtoon. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYListä poiketen tiiveyskoetta ilmanpaineella. Paineviemärille tehdään tiiveyskoe vedenpaineella Jätevesiviemärin materiaalit Yleistä Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, kaivoja sekä niiden osia että liitostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS merkinnällä varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitettava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Putkien, putkijärjestelmän sekä putkiyhteiden että liitososien ja muiden komponenttien tulee täyttää InfraRYL osan 2 (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) vaatimukset. Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja/tai kaivojen materiaalien kanssa yhteensopivia ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien kansallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standar-

19 (14) dien laatuvaatimukset. Paineviemärit Jäteveden paineviemäreissä käytetään standardin SFS-EN muoviputkia. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Putkiyhteiden ja liitososien tulee olla käytettävän putkimateriaalin mukaisia. Paineviemärin liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippaliitoksilla. Irtolaipat, laippojen pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Paineviemärin muotokappaleina käytetään ensisijaisesti ruiskupuristettuja muotokappaleita. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE-putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Viettoviemärit Jäteveden viettoviemärissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja, muhviliitoksellisia, voimassa olevien standardien mukaisia, muovisia viettoviemäriputkia ja putkiyhteitä ja liitososia. Putkien koko on suunnitelman mukainen ja rengasjäykkyys vähintään SN Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Muoviset tarkastuskaivot ja putket Muovisina tarkastuskaivoina ja tarkastusputkina käytetään tehdasvalmisteisia, teleskooppisella nousuputkella varustettuja sekä standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä kaivoja ja putkia. Kaivojen koko on joko 400/315 tai 560/500 mm suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Kansistot Kansistoina käytetään suunnitelmien mukaiselle kuormitukselle tarkoitettuja välikannellisia valurautakansistoja. Liikennealueella kuormituskestävyys on 400 kn (D400). Muualla käytettävien kansistojen kuormituskestävyys on vähintään 250 kn (C250). Niiden valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan standardia SFS-EN 124.

20 (14) Liikennöitävillä alueilla käytetään kelluvaa kansistoa, jossa kehyksen reuna tukeutuu maahan tai päällysteeseen. Kansiston täytyy olla säädettävissä pinnan kallistuksen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti käytetään teleskooppikansistoa, joka koostuu valurautakannesta ja teleskooppisesta muoviputkiosuudesta Jätevesiviemärin asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1800 sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti Jätevesiviemärin rakentaminen Jätevesiviemäriputken asentaminen Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennetun putkilinjan tulee olla suora, liitoksissa ei saa olla kulmapoikkeamia. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset muhveja ja asennustyötä varten. Kaivoihin ja putkiin ei saa päästä maa-aineksia tai muita epäpuhtauksia. Mikäli rakennuttajan edustaja tekemänsä tarkastuksen jälkeen katsoo, että asennustyö ei vastaa asetettuja vaatimuksia, on puutteellinen osuus purettava ja asennettava uudelleen urakoitsijan kustannuksella. Jos putkia, muotokappaleita tai asennustarvikkeita on asennus- tai purkutyön yhteydessä vaurioitunut, on urakoitsijan hankittava uudet osat kustannuksellaan. Työmaalla tulee putkissa käyttää suojatulppia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tarkastuskaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Tiiviyskokeet tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen. Tarkemittaukset Johtojen sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla. Tarkemittauksia tulee suorittaa jatkuvasti rakentamisen edistymisen mukaisesti ja ne tulee olla tehtynä ennen kunkin johto-osan työsuorituksen laskutusta. Mittaustiedot tallennetaan ja luovutetaan rakennuttajalle x-, y-, ja z-tietoina tilaajan erikseen ilmoittamassa atk-muodossa (yhteyshenkilönä suunnittelija tai työmaan valvoja). Tarkepiirustukset laatii urakoitsija tekemiensä tarkemittausten perusteella ja toimittaa ne rakennuttajalle dvd- levyllä ta usb-muistitikulla. Putket merkitään maastoon myös n. 50 metrin välein metallisin merkintätolpin ja kilvin, joista ilmenee sijainnin lisäksi putkityypit.

21 (14) Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät rakennuttajan hyväksymällä tavalla on tehty. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset tulee toimittaa rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat ja kaivot tulee valokuvata ja yksilöidä kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset, koetulokset ja kuvaukset Jäteveden pumppukaivo Jäteveden pumppukaivoksi asennetaan LVI-suunnittelijan ilmoittama kaivotyyppi Kansistot Pumppukaivo sijoitetaan viheralueelle, jolloin voidaan käyttää pumppaamon normaalia kansistoa Kaivojen asentaminen Kaivo asennetaan erillisen LVI-suunnitelman ilmoittamalla tavalla Hulevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Huleveden viettoviemäri Hulevesiputkina käytetään Dn 160 ja 200 mm:n muoviputkia. Putkien asennuksessa käytetään liukuainetta. Putkien rengasjäykkyys on SN8.

22 (14) Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivoina käytetään tehdasvalmisteisia teleskooppirakenteisia PE-kaivoja, jotka ovat kooltaan 560/500 mm. Hulevesikaivot varustetaan vähintään 300 l sakkapesällä, jonka syvyyden tulee olla 600 mm. Huleveden tarkastuskaivoissa tulee olla tehdasvalmisteinen virtauskouru. Hulevesikaivoja ei tule liikennöitäville alueille, joten riittää, kun kaivot varustetaan 5 t kansilla Kaivojen asentaminen Kaivot perustetaan kuten niihin liittyvät putket. Kaivoihin ei saa päästää maaainesta tai muita epäpuhtauksia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Muovikaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Putkilinja tarkastetaan videokuvauksella, mistä tilaajalle toimitetaan tulosteet kuten jätevesilinjaltakin. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYL:stä poiketen tehtäväksi tiiveyskoetta ilmanpaineella Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtoputket, yleistä Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Vesijohtoina käytetään suunnitelmien vaatimuksen mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Putkijärjestelmän komponenttien tulee noudattaa standardin SFS-EN 805 määritteitä ja vaatimuksia. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijohdossa veden laatu säilyy annetut viranomaisvaatimukset täyttävänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.

23 (14) Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä osia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. Työmaalla asennettavissa tiivisteissä on riittävät merkinnät käytettävään putkeen soveltuvan tiivisteen tunnistamiseksi. Rakennettavat vesijohdot liitetään rakennettuun vesijohtoverkkoon. Muoviset vesijohtoputket Vesijohtoputkien tulee olla standardin SFS-EN mukaista PEH-putkea, Dn 63 mm. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtojen paineluokka on PN 10. Liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippa-/muhviliitoksilla. Irtolaipat, pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE -putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohdon sulkuventtiiliksi asennetaan erillisen LVI-suunnitelman esittämä tyyppi. Venttiilit hyväksytetään tilaajalla ennen hankintaa. Venttiilien sijainti merkitään merkkikilvillä tilaajan ohjeiden mukaan. Venttiilien paineluokka on PN10. Venttiilien tulee olla suojattuja siten, että ne soveltuvat maa-asennukseen. Venttiilit tulee varustaa maanpintaan ulottuvalla lämpöeristetyllä karanjatkovarrella ja venttiilihatulla Vesijohtojen asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1831 Asennusalustat sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti.

24 (14) Vesijohdon rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Vesijohdot asennetaan suunnitelmapiirustusten osoittamaan paikkaan. Putken laen korkeus on suhteessa tulevaan maan pintaan -2.2 m. Liikennealueilla putki asennetaan syvemmälle, vähintään -2.5 m tasausviivasta tai lämpöeristetään. Vesijohto asennetaan siten, että putken vaakasuoraan mitattu vapaa etäisyys muista vesijohto- ja viemäriputkista on 200 mm ja kaivoista muhvin kohtaa lukuun ottamatta vähintään 100 mm. Vesijohtojen asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset liitoksia ja asennustyötä varten. Putket liitetään toisiinsa sähköhitsausmuhveilla. Hitsaustyö tulee suorittaa erityisesti ko. standardeille soveltuvia ja putken valmistajan hyväksymiä hitsauslaitteita käyttäen. Hitsaustöissä on käytettävä tilaajan hyväksymiä hitsauskurssin käyneitä pätevyyskokeen suorittaneita ja kokemusta omaavia ammattihenkilöitä. Vesijohdot puhdistetaan ilmasta ja irtoaineksista ennen vesitiiviyskokeen suorittamista. Vesijohdon puhdistuksessa käytetään puhdistuselementtejä ( possuja ). Vesijohdosta otetaan vesinäyte, jonka tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset ennen kuin linja voidaan ottaa käyttöön. Vesijohdon tiiviyskoe suoritetaan vedellä InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, järjestelmät ja täydentävät osat mukaisesti. Koepaineen suuruus on 1.3 MPa eli 1.3 kertaa vesijohdon nimellispaine. Tiiviyskoe tehdään vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti. Kokeissa käytettävissä paine- ja virtaamamittareissa on oltava mittaustulosten rekisteröintilaitteet. Mittareiden kalibrointitodistukset on esitettävä tilaajalle Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Vesijohdot desinfioidaan ennen verkkoon liittämistä ja käyttöönottoa. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL- julkaisun kohdan mukaisesti. Painekoe ja desinfiointi tehdään tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä tehdään pöytäkirja. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen laboratoriotulosten perusteella työkohteen valvoja.

25 (14) Tarkemittaukset Vesijohdon tarkemittaukset suoritetaan luvun mukaisesti. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset toimitetaan rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Kaikkien putkien merkinnät voivat olla samassa metallisessa tolpassa selvästi erottuvin merkinnöin. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat, liitokset ja toimilaitteet tulee valokuvata kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset ja koetulokset TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkit asennetaan erillisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Hämeenlinna Jukka Tiala

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Hiekkatekonurmi. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24393. Turku 3.2.2011

EURAJOEN KUNTA. Hiekkatekonurmi. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24393. Turku 3.2.2011 EURAJOEN KUNTA Hiekkatekonurmi Maanrakennustöiden työselostus Työ: E24393 Turku 3.2.2011 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1 (11) PYHÄN FIS -RINNE MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 2 (12) Rakennushankkeen yleistiedot Rakennusalue Rakennusalue sijaitsee Pyhätunturilla,

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

04 I 2009 51014. U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät

04 I 2009 51014. U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät 04 I 2009 51014 163 Uponor-yhdyskuntatekniikan paineputkijärjestelmät 6.1 Johdanto................................................

Lisätiedot

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS 804 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 11.08.2014 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA JOHDANTO Tässä mallityöselityksessä on kuvattu ampumaradan taustavallin eristerakenteen

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista

Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista A.1 Ulkona sijaitsevat ampumaradat A.1.1 Ampumalajit Arvio Suomessa toiminnassa olevien ampumaratojen määrästä vaihtelee kuudesta sadasta noin

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot 12.11.2013 Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 3 1.YLEISTÄ... 3 2. SIJOITTAMISLUPA (maksuton)... 3 3. KATULUPA

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Arto Alila LIITTYMISOHJE KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOON

Arto Alila LIITTYMISOHJE KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOON Arto Alila LIITTYMISOHJE KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOON LIITTYMISOHJE KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOON Arto Alila Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT

TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT Päivitetty 30.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIETOJA... 4 1. ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA... 7 1.2. Katulupa... 7 1.3. Katuluvan maksun peruste...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot