HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013"

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA Hamk työ nro TähtiRanta työ nro

2 MUSTIALA UUSI NAVETTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennushankkeen kuvaus 1 Suunnittelijat 1 Rakennuttaja 1 Tekniset vaatimukset 1 Hankekohtaiset asiakirjat 1 Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 2 Mittaukset 3 Maaperätiedot 3 Erityisiä määräyksiä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat päällysrakenteet PERUSTUSRAKENTEET Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Roudan eristykset Kuivatusrakenteet Salaojat Avo-ojat ja -uomat Rummut MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Maaleikkaukset Rakennusten peruskaivut Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Maakaivannot Putkikaivanto Kaivannon tukirakenteet PENKEREET JA TÄYTÖT Rakennusten penkereet ja täytöt Rakennuspohjien pengertäytöt Rakennusten ympärystäytöt Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Viheralueiden alustäytöt Kaivantojen täytöt Asennusalusta Alkutäyttö Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet 11

3 2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Sitomattomat pintarakenteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat Nurmi ja niittyverhoukset JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus Jätevesiviemärit Jätevesiviemärin materiaalit Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Jätevesiviemärin asennusalusta Jätevesiviemärin rakentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Jäteveden pumppukaivo Kansistot Kaivojen asentaminen Hulevesiviemärit Huleveden viettoviemäri Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivojen asentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtojen asennusalusta Vesijohdon rakentaminen TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit 22

4 (14) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Tämä työselostus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän Mustialan toimipisteen uuden navetan rakennushankkeen maarakennustöitä Tammelan kunnan Mustialan kylässä. Rakennusten peruskaivu- ja pengerkuvat sekä teiden, pihojen ja viheralueiden rakentamiskuvat ovat esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Suunnittelijat Maarakennussuunnitelmat on laatinut TähtiRanta Infra Oy, jonka yhteyshenkilö on suunnittelujohtaja Jukka Tiala, puhelin , Suunnittelijana on toiminut ins. Kari Paulin Pohjarakennusasioissa asiantuntijana toimii DI Jari Mustonen, puhelin , Rakennuttaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen yhteyshenkilö on kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, puhelin , Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2-4 ja InfraRYL 2006 Osa 2, Järjestelmät. Näitä julkaisuja noudatetaan ilman eri viittaustakin. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio 2.1. Hankekohtaiset asiakirjat Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. jul-

5 (14) kaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006 / 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota. Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten (TähtiRanta Infra Oy, ja myöhemmät mahdolliset päivitykset), tämän hankekohtaisen työselostuksen, infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten InfraRYL 2006 / 2010 ohjeita ja työtapoja noudattaen. Tämän työselostuksen suoriteryhmittely on Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2006 / 2010 mukainen. Työkohtaisessa työselostuksessa esitetään täydennyksiä ja täsmennyksiä yleisiin työselostuksiin. Työssä noudatetaan lisäksi seuraavia yleisiä työselityksiä ja selostuksia sekä normeja ja ohjeita soveltuvin osin: PANK ry / Suomen Kuntaliitto Asfalttinormit 2000 Viherympäristöliitto ry: Viheralueiden hoitoluokitus 2007 (julkaisu 36) Viheralueiden hoito VHT 05 (julkaisu 32) Viherrakentamisen työselitys VRT 11 RIL: RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet RIL Pohjarakennusohjeet RIL Putkikaivanto-ohje RIL Talonrakennuksen maarakenteet Sisäasiainministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma D.1 Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestelyohjeista 410/86 ja 121/96 Panostajalaki 2000/219 Muut: Putki- ja materiaalitoimittajien antamat asennus- ja käsittelyohjeet Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Työsuorite

6 Mittaukset HAMK MUSTIALA (14) katsotaan kokonaan valmiiksi vasta, kun siihen liittyvät mittaukset, merkinnät ja jälkityöt on tehty, dokumentit toimitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt. Alueelta tehdyn kartoituksen on tehnyt Tähtiranta Infra Oy. Suunnitelma on laadittu ETRS-TM35 koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään. Rakennettavien kohteiden paikat on määritetty suunnitelmapiirustuksissa, joista tarvittavat tiedot paikalleen mittaamista varten on poimittavissa. Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan. Maaperätiedot Rakennuspaikka rajoittuu pohjois-, itä- ja eteläsivuiltaan sorapäällysteisiin maatalousteihin. Rakennusalue on loivasti etelään viettävää peltoa. Alueella on tehty maaperätutkimus, mistä tarkemmat maaperätiedot selviävät. Erityisiä määräyksiä Rakentamisen edellyttämät suoja-aitaukset ja mahdolliset kevyen liikenteen kulkuyhteydet toteutetaan rakentamisen aikana tarpeellisessa laajuudessa. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Massojen muuntokertoimet tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Suomen kaupunkiliiton julkaisussa Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia Tilaajan / urakoitsijan materiaali urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei virheellisiä materiaaleja käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.

7 (14) 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2. Säilytettävä kasvillisuus yksilöidään alkukatselmuksessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Ennen kaapeleiden siirtoa tilattava näyttö tulee ajoittaa lähelle linjan kaivutyötä. Kaapelireittejä selvitettäessä kartoitetaan myös mahdolliset merkitsemättömät kaapelilenkit ja kaapelijatkojen kohdalla olevat poikkeamat suorasta kaapelireitistä. Rakennustyön seurauksena vaurioituvat tai siirrettävät rummut, aidat, liikennemerkit ja muut rakenteet korjataan entistä vastaavaan kuntoon. Työn aikana vaurioituneiden tai siirtyneiden rajapyykkien takaisinlaiton kustannukset kuuluvat urakoitsijalle Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1141 Poistettavat pintamaat Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Pintamaat poistetaan koko rakennusalueelta ja läjitetään alueen länsipuoleiselle pellolle tilaajan kanssa sovittavaan paikkaan. Osa pintamaista käytetään viheralueiden kasvukerroksiksi. Rakentamiseen kelpaamaton maa-, asfaltti-, kivi- ja betoniaines yms. ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne tulee kuljettaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn.

8 1150 Poistettavat päällysrakenteet HAMK MUSTIALA (14) Kaivutöiden maat läjitetään tilaajan osoittamalle läjityspaikalle PERUSTUSRAKENTEET Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL:n mukaisesti. Venttiilit ja laitekaivot perustetaan vastaavasti kuin putket, mikäli ei ole erikseen muuta mainittu. Pohjamaan laatu todetaan aukikaivun yhteydessä ja tarvittaessa suunniteltu perustamistapa muutetaan maaperäolosuhteiden mukaiseksi Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Navetan anturanalus- ja yleistäytöt tehdään 0.4 m:n paksuisina kerroksina suunnitelluista kaivu- ja pengertasoista. Rehulaakasiilon anturanalus- ja yleistäyttö on +0.6 m kaivutasosta. Lietesäiliöiden, lantalan ja rehusiilon anturanalus- ja yleistäytöt ovat +0.5 m kaivu- / pengertasoista. Arinat tehdään sora- tai kalliomurskeesta Materiaalin kapillaarinen nousukorkeus ei saa ylittää 0.2 m:iä. Arinoiden yläpinnan tasaukseen voidaan käyttää mursketta Täyttökerrokset tiivistetään huolellisesti max. 0.3 m:n kerroksina. Täytöistä tehdään tiiviyskokeita Loadman menetelmällä summittaisista pisteistä 3 6 kpl / rakennus. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E1 > 60 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2,2

9 (14) 1400 POHJARAKENTEET 1420 Suojaukset ja eristykset 1421 Roudan eristykset Mahdolliset putkikaivantojen roudaneristykset tehdään Finnfoam routaeristeellä Tekniset vaatimukset on esitetty kohdassa Jakava kerros 1430 Kuivatusrakenteet 1431 Salaojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Salaojat rakennetaan rakennusten kaivutöiden ja anturanalus- ja yleistäyttötöiden yhteydessä suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin ja korkeusasemiin muovisista 110 SN8-luokan putkista. Salaojakaivoina käytetään sakkapesällisiä muovikaivoja Avo-ojat ja -uomat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Aluetta ympäröivät avo-oja saneerataan Rummut Rumpujen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Maaleikkausten osalta on huomioitava, että kulku asutuille kiinteistöille on mahdollisuuksien mukaan auki työn kuluessa. Katurakenteen edellyttämä maaleikkaus tehdään ennen putkikaivannon kaivua. Kaivanto luiskataan 2:1 tai loivemmaksi.

10 (14) Ylijäämämassat kuljetetaan maankaatopaikalle n.500m päähän. Aistinvaraisista PIMA havainnoista tulee ilmoittaa viipymättä rakennuttajalle Rakennusten peruskaivut Rakennusten peruskaivut tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisiin paikkoihin ja korkeusasemiin. Perusmaan häiritsemistä kaivutasojen alapuolella pyritään välttämään. Pohjatutkimuslausunnossa esitettyä mahdollista massanvaihtoa varten urakoitsijan on heti ilmoitettava valvojalle, jos perustamistasossa perusmaa on löyhää. Valvoja ja pohjarakennuksen asiantuntija yhdessä päättävät tehdäänkö em. osilla massanvaihto 1612 Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Penger- ja täyttömateriaaliksi kelpaavat kaivumassat (Hk, Sr, HkMr, SrMr, viheralueille Si) käytetään penkereisiin ja täyttöihin Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Kaikki kaivumassat, mitkä eivät kelpaa penger- ja täyttömateriaaliksi kuljetetaan läjitysalueelle, joka sijaitsee n. 0.5 km:n etäisyydellä urakkakohteesta. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan massojen vastaanoton ja tasauksen Maakaivannot 1621 Putkikaivanto Kaivantojen tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Avoinna olevan kaivannon käyttäytymistä on seurattava työn aikana. Kaivutyöt pyritään ensisijaisesti tekemään avoinna olevan kaivanto-osan päädyistä. Kaivannon pitkältä sivulta suoritettavassa kaivutyössä työkoneita, kuormauskalustoa ja kaivumassoja ei saa sijoittaa kaivannon välittömään läheisyyteen. Kaivannon yläreunat on suojattava suoja-aidoin. Maatyöt tehdään siten, että vesijohto- ja viemäriputket voidaan asentaa sallittujen mittapoikkeaminen rajoissa ja saavuttaa asetetut laatuvaatimukset.

11 (14) Kaivannot on pidettävä niin kuivana, että pohjan tiivistystyöt ja putken asennustyöt voidaan asianmukaisesti tehdä. Tarvittaessa pohjavettä alennetaan pumppaamalla kaivantoon tehdyistä pumppauskuopista. Työn aikana on jatkuvasti tarkkailtava kaivantoluiskien tilaa, ja mikäli on aihetta epäillä niiden pysyvyyttä, loivennetaan luiskaa tai käytetään tuentaa. Kaivantojen tulee olla suunnitelma-asiakirjojen sekä kadunpitäjän määräysten mukaisia. Putkikaivantoja pidetään auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kaivumaita ei saa läjittää 3 metriä lähemmäksi kaivannon reunoja. Rakenteisiin kelpaamattoman maa-aineksen sijoituksesta määrätään urakkaasiakirjoissa. Kivet ja louhe kuljetetaan ja tasataan maankaatopaikalle. Putki- ja johtokaivannot kaivetaan tyyppipoikkileikkausten mukaisesti jyrkkyyteen max. 2:1. Kaivusyvyyden ylittäessä 2.0 m kaivuluiskia on loivennettava. Maarakennusurakkaan kuuluu myös kaukolämpökaivannon kaivutyöt. Kaivantoon sijoitetaan myös sähkön syöttö- ja tiedonsiirtokaapeli omiin suojaputkiinsa. Kaivannon asennusalustan, alku- ja lopputäytön teko kuuluvat maarakennusurakkaan. Kaivannon eri työvaiheiden suoritusajankohdasta on sovittava ko urakoitsijoiden kanssa Kaivannon tukirakenteet Kaivantojen syvyydet ja ennakkotieto materiaalista ei edellytä putkikaivantojen tukemista. Pohjaolojen poiketessa oleellisesti tutkitusta tulee tuentatarve määrittää uudestaan. Jos olosuhteet vaihtuvat, niin kaivannon seinien tuenta tehdään InfraRYL:n ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tukiseinien liikkumattomuutta ja kaivantojen luiskien pysyvyyttä on seurattava huolellisesti koko työn ajan. Mikäli siirtymiä tapahtuu tai luiskan pysyvyyttä on aihetta epäillä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Käytettäessä tuentaelementtejä vetisessä maaston kohdassa on kaivannon pohjaa seurattava huolellisesti koko työn aikana. Mikäli kaivannon pohjan hydraulinen murtuma tapahtuu tai näyttää ilmeiseltä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi PENKEREET JA TÄYTÖT 1820 Rakennusten penkereet ja täytöt 1821 Rakennuspohjien pengertäytöt

12 (14) Pengermateriaalina voidaan käyttää hiekkaa tai soraa. Rakennusten anturan alus- ja yleistäyttöön kaivumassoista saatavan materiaalin hyväksyy valvoja yhdessä pohja rakennusasiantuntijan kanssa Rakennusten ympärystäytöt Rakennusten ympärystäyttöihin käytetään sora- tai kalliomursketta 0 55, joka tiivistetään max. 0.4 m:n kerroksina. Salaojien ympärystäyttö tehdään sepelillä 8 25 mm. Rakennusten ympärystäytöt tasataan koneellisesti 0.05 m lämpöeristeen alapinnan tason alapuolelle. Lämpöeristeen alle levitetään asennushiekka (5 cm), jonka tasaus kuuluu talonrakennusurakkaan kuten myös lämpöeristeen asennus. Lämpöeristeen päälle maarakennusurakoitsija levittää puuttuvat rakennekerrokset ja tasaa ne suunniteltuun korkeusasemaan sekä tiivistää kerroksen. Ympärystäytön tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,5. Tiiveys osoitetaan Loadmanmittauksin mittatiheydellä 1 mittaus / alkava piha-alan 500 m Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Tie- ja piha-aluepenkereisiin sekä jaloittelutarhan asfalttipintaisen osan penkereeseen voidaan käyttää pengermateriaaliksi kelpaavia kaivumaita. Jaloittelutarhan vaihtopintaisen osan penkereisiin käy sama materiaali kuin viheralueiden alustäyttöihin Viheralueiden alustäytöt Viheralueiden alustäyttöihin kelpaavat kaikki kaivumaat pois lukien ylisuuret kivet. Viheralueiden alustäytöt voidaan rakentaa n. 0,1 m ylikorkeiksi (painumavara) Kaivantojen täytöt Tiiviys- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdään kevyellä pudotuspainolaitteella. Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen arvojen ohjeellinen vastaavuus pohjalevyn halkaisijan mukaan on esitetty julkaisun Infra-

13 (14) RYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat Loadman -laitetta). Tässä selostuksessa esitetyt arvot ovat pohjalevylle D=132 mm Asennusalusta 1832 Alkutäyttö Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta. Maakaivannon pohjan liikakaivu täytetään ja tasataan alkutäyttömateriaalilla tai tasauskerrosmateriaalilla siten, että asennusalustaa varten jää tilaa mm. Varsinaisen asennusalustan paksuus on 150 mm. Silloin kun asennusalustaa tarvitaan, materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Tiiviysasteen tulee olla 90 % tai tiiviyssuhde 2,8 (kevyt pudotuspainolaite). Putkilinja voidaan perustaa pohjamaan varaan rakennuttajan kanssa etukäteen sovittavilla osuuksilla, jos pohjamaa on tähän sopivaa ja täyttää asennusalustalle asetetut vaatimukset. Kuitenkin tiealueilla, viettoputkiosuuksilla, kallio-osuuksilla ja kivisillä moreeni- ja sora-alueilla asennusalusta on tehtävä. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Alkutäytön materiaalin tulee olla routimatonta. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Kuitenkin alkutäyttömateriaalina saa olla rakeisuudeltaan enintään 10 % pienimmän putken halkaisijasta. Alkutäyttömateriaalina voidaan käyttää kivettömiä kaivumaita rakennuttajan kanssa etukäteen sovituilla putkiosuuksilla. Alkutäyttöön käytettävän materiaalien kelpoisuus todetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa rakeistutkimuksilla. Liikennealueilla, joissa leikataan rakennekerroksia, alkutäytön tulee olla kaivettuja rakennekerroksia vastaavaa alkutäyttömateriaalia. Alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen julkaisun "Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket" kohdan "4.6 alkutäyttö" ohjeita (RIL 77). Putken yläpuolella ei saa tehdä koneellista tiivistystä. Alkutäytön tiiviysasteen tulee olla 95 % tai tiiviyssuhde 2,5 (kevyt pudotuspainolaite).

14 (14) 1833 Lopputäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Liikennealueilla lopputäyttö tehdään murskeella tai soralla tie- ja piha-alueilla rakennekerrosten alapintaan. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Lopputäyttö ulotetaan liikennealueilla rakennekerrosten alapintaan asti. Tiiviyden tulee olla 90 %. Liikennöitävän alueen ulkopuolella voidaan lopputäyttö tehdä kaivumailla. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä. Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan. Kaivojen sivulle lopputäyttö tehdään routimattomasta materiaalista. Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon, mukaan lukien myös pinnoitteet, kunnan katuosaston myöntämän kaivuluvan määräysten mukaisesti. Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa sovitulla tavalla PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty pituus- ja tyyppipoikkileikkauspiirustuksissa Suodatinrakenteet Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla N2 tai vahvempi Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Jakava kerros tehdään sorasta Sr 0/120 mm. Rakeisuuskäyrän tulee osua ohjekäyrien sisäpuolelle.

15 (14) Jakava kerros tiivistetään yhtenä kerroksena täryjyrällä. Tiiveys varmistetaan levykuormituskokeella kolmesta satunnaisesta pisteestä. Tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,2 ja kantavuusvaatimus E2 > 104 MPa. Kantavuusvaatimuksesta voidaan poiketa suunnittelijan erillisen lausunnon perusteella. Valmiin jakavan kerroksen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa tehdään sora- tai kalliomurskeesta SrM tai KaM 0/55 mm. Tiivistys yhtenä kerroksena täryjyrällä Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Kantavan kerroksen yläosa / sorapintaisten alueiden kulutuskerros tehdään soratai kalliomurskeesta 0 32 mm, tiivistys täryjyrällä. Tiiveys ja kantavuus varmistetaan levykuormituskokeella. Mittaustiheys on 1 mittaus per alkava 300 m2. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E2 > 140 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2, Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Asfaltointityö tehdään AB 22 asfaltista menekillä 125 kg/m 2 ja kerrospaksuus 50 mm. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Taulukko 2141: Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna (Asfalttinormit) Rakenne Suurin sallittu epätasaisuus (mm) Kadut Erityisalueet Kulutuskerros, kun sen alusta on sidottu ja tasattu 4 8 Kulutuskerros muulloin ja sidekerros sekä tasaus- 6 12

16 (14) kerros Kantava kerros, sidottu 8 20 Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on InfraRYL taulukon 21410:T1 mukainen Sitomattomat pintarakenteet Sorapintaisilla teillä ja piha-alueilla kantavan kerroksen yläosa toimii pintakerroksena KASVILLISUUSRAKENTEET Istutukset entisöidään palauttamalla työnajaksi siirtoistutetut kasvit entisille paikoilleen. Tuhoutuneiden kasvien tilalle hankitaan uusia samantyyppisiä ensisijassa Suomessa monistettuja ja lisättyjä kasveja Kasvualustat Viheralueiden kasvualustat tehdään pintamaiden raivauksen yhteydessä varastoiduista pintamaista. Kerrospaksuus on 0.2 m Nurmi ja niittyverhoukset Suunnitelmassa esitetyt viheralueet nurmetetaan JÄRJESTELMÄT 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Johtokaivannossa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön kuvan 31200:K1 mukaisia nimikkeitä. Vesihuollon laadunvalvontakokeet ja muut vaatimukset toteutetaan InfraRYL osan 2 Järjestelmät (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Vesihuolto) mukaisesti. Lisäksi koko rakennettavalta alueelta on otettava koordinaattisidotut valokuvat asennetuista putkista. Materiaaleilta ja niiden osilta sekä liitostarvikkeilta että -yhteiltä edellytetään SFS / CE-merkintää ja hyväksyntää. Yksittäisen tuotteen kelpoisuus on osoitettava merkinnällä tuotteessa. Urakoitsija vastaa hankkimiensa ja käyttämiensä materiaalien laadusta.

17 Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus HAMK MUSTIALA (14) Vesi- ja viemärijohdot kartoitetaan ETRS-TM35 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Kartoitustiedoista tehdään ns. tarkepiirustukset. Tarkekuvan pohjana voidaan käyttää esim. suunnitelman putki- ja johtokuvaa Kaikki kartoitukset tehdään avoimesta kaivannosta ja tiedot toimitetaan kuvatiedostona tilaajalle, tilaajan määrittelemässä formaatissa. Kartoitettavat ja kuvassa esitettävät kohteet ovat: Vesijohto (Vj): Kulmat, taitteet ja mahdolliset kaarevuudet Haarakohdat Suorilta osuuksilta kartoituspisteet < 20 metrin välein Putkikoon ja materiaalin muutokset Liittyminen rakennettuun verkostoon Laitteet: Sulkuventtiilit, tarkastus- ja muut laitekaivot Suojaputket Johdoista kartoitetaan laen keskilinja (X, Y, Z) ja muista kohteista ja laitteista keskipisteet. Kartoitetuista vesijohtokohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Putken koko Materiaali Sulkujen koot Viemärit (jätevesi ja hulevesi): Kaivot (keskipiste) ja niiden kannet (Z = kannen korkeus) sekä pohjan korkeus Tulo- ja lähtöputkien vesijuoksun korkeus (myös putkiliitosten tuloputket) Imu- ja purkuputkien päät Liittyminen rakennettuun verkostoon ja tonttijohtoihin, vanhat liitoskaivot kartoitetaan Tulo- ja lähtöputken vesijuoksun korkeudet (Z) esitetään viitteillä. Kartoitetuista viemärikohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Viemärin laji Jv ja Sv (jätevesi ja hulevesi) Putken koko Materiaali (PVC, PEH, B ), esim. Jv 400 PVC Ritilä- ja kitakaivot omilla symboleilla Virtaussuunnat johtolajien mukaan Pumppaamon kulmapisteet Pumppaamon kaikki tulo- ja lähtöpisteet, myös vesijohto

18 (14) Paineviemärin reitti pumppaamosta purkukaivoon Paineviemärin lakikorkeus ja purkukaivossa vesijuoksu Kartoitetuista kohteista ilmoitetaan tekstillä ominaisuustiedot kuten muistakin viemäreistä. Lisäksi ilmoitetaan: Mahdolliset kokonaan poistetut ja hylätyt (maahan jätetyt) johto-osuudet sekä laitteet Suunnitelman numero ja nimi Johdon omistaja (esim. yksityinen) jollei se ole Hämeen ammattikorkeakoulu Kartoittajan nimi ja yhteystiedot työkohdemestarin / urakoitsijan nimi ja yhteystiedot Mahdolliset muut kohteeseen liittyvät tiedot 3110 Jätevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Jätevesiviemäri rakennetaan navetan sosiaaliosasta viettoviemärinä jätevedenpumppaamoon, mistä se johdetaan paineviemärillä Tammelan kunnan paine johtoon. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYListä poiketen tiiveyskoetta ilmanpaineella. Paineviemärille tehdään tiiveyskoe vedenpaineella Jätevesiviemärin materiaalit Yleistä Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, kaivoja sekä niiden osia että liitostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS merkinnällä varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitettava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Putkien, putkijärjestelmän sekä putkiyhteiden että liitososien ja muiden komponenttien tulee täyttää InfraRYL osan 2 (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) vaatimukset. Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja/tai kaivojen materiaalien kanssa yhteensopivia ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien kansallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standar-

19 (14) dien laatuvaatimukset. Paineviemärit Jäteveden paineviemäreissä käytetään standardin SFS-EN muoviputkia. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Putkiyhteiden ja liitososien tulee olla käytettävän putkimateriaalin mukaisia. Paineviemärin liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippaliitoksilla. Irtolaipat, laippojen pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Paineviemärin muotokappaleina käytetään ensisijaisesti ruiskupuristettuja muotokappaleita. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE-putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Viettoviemärit Jäteveden viettoviemärissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja, muhviliitoksellisia, voimassa olevien standardien mukaisia, muovisia viettoviemäriputkia ja putkiyhteitä ja liitososia. Putkien koko on suunnitelman mukainen ja rengasjäykkyys vähintään SN Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Muoviset tarkastuskaivot ja putket Muovisina tarkastuskaivoina ja tarkastusputkina käytetään tehdasvalmisteisia, teleskooppisella nousuputkella varustettuja sekä standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä kaivoja ja putkia. Kaivojen koko on joko 400/315 tai 560/500 mm suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Kansistot Kansistoina käytetään suunnitelmien mukaiselle kuormitukselle tarkoitettuja välikannellisia valurautakansistoja. Liikennealueella kuormituskestävyys on 400 kn (D400). Muualla käytettävien kansistojen kuormituskestävyys on vähintään 250 kn (C250). Niiden valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan standardia SFS-EN 124.

20 (14) Liikennöitävillä alueilla käytetään kelluvaa kansistoa, jossa kehyksen reuna tukeutuu maahan tai päällysteeseen. Kansiston täytyy olla säädettävissä pinnan kallistuksen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti käytetään teleskooppikansistoa, joka koostuu valurautakannesta ja teleskooppisesta muoviputkiosuudesta Jätevesiviemärin asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1800 sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti Jätevesiviemärin rakentaminen Jätevesiviemäriputken asentaminen Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennetun putkilinjan tulee olla suora, liitoksissa ei saa olla kulmapoikkeamia. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset muhveja ja asennustyötä varten. Kaivoihin ja putkiin ei saa päästä maa-aineksia tai muita epäpuhtauksia. Mikäli rakennuttajan edustaja tekemänsä tarkastuksen jälkeen katsoo, että asennustyö ei vastaa asetettuja vaatimuksia, on puutteellinen osuus purettava ja asennettava uudelleen urakoitsijan kustannuksella. Jos putkia, muotokappaleita tai asennustarvikkeita on asennus- tai purkutyön yhteydessä vaurioitunut, on urakoitsijan hankittava uudet osat kustannuksellaan. Työmaalla tulee putkissa käyttää suojatulppia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tarkastuskaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Tiiviyskokeet tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen. Tarkemittaukset Johtojen sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla. Tarkemittauksia tulee suorittaa jatkuvasti rakentamisen edistymisen mukaisesti ja ne tulee olla tehtynä ennen kunkin johto-osan työsuorituksen laskutusta. Mittaustiedot tallennetaan ja luovutetaan rakennuttajalle x-, y-, ja z-tietoina tilaajan erikseen ilmoittamassa atk-muodossa (yhteyshenkilönä suunnittelija tai työmaan valvoja). Tarkepiirustukset laatii urakoitsija tekemiensä tarkemittausten perusteella ja toimittaa ne rakennuttajalle dvd- levyllä ta usb-muistitikulla. Putket merkitään maastoon myös n. 50 metrin välein metallisin merkintätolpin ja kilvin, joista ilmenee sijainnin lisäksi putkityypit.

21 (14) Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät rakennuttajan hyväksymällä tavalla on tehty. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset tulee toimittaa rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat ja kaivot tulee valokuvata ja yksilöidä kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset, koetulokset ja kuvaukset Jäteveden pumppukaivo Jäteveden pumppukaivoksi asennetaan LVI-suunnittelijan ilmoittama kaivotyyppi Kansistot Pumppukaivo sijoitetaan viheralueelle, jolloin voidaan käyttää pumppaamon normaalia kansistoa Kaivojen asentaminen Kaivo asennetaan erillisen LVI-suunnitelman ilmoittamalla tavalla Hulevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Huleveden viettoviemäri Hulevesiputkina käytetään Dn 160 ja 200 mm:n muoviputkia. Putkien asennuksessa käytetään liukuainetta. Putkien rengasjäykkyys on SN8.

22 (14) Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivoina käytetään tehdasvalmisteisia teleskooppirakenteisia PE-kaivoja, jotka ovat kooltaan 560/500 mm. Hulevesikaivot varustetaan vähintään 300 l sakkapesällä, jonka syvyyden tulee olla 600 mm. Huleveden tarkastuskaivoissa tulee olla tehdasvalmisteinen virtauskouru. Hulevesikaivoja ei tule liikennöitäville alueille, joten riittää, kun kaivot varustetaan 5 t kansilla Kaivojen asentaminen Kaivot perustetaan kuten niihin liittyvät putket. Kaivoihin ei saa päästää maaainesta tai muita epäpuhtauksia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Muovikaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Putkilinja tarkastetaan videokuvauksella, mistä tilaajalle toimitetaan tulosteet kuten jätevesilinjaltakin. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYL:stä poiketen tehtäväksi tiiveyskoetta ilmanpaineella Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtoputket, yleistä Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Vesijohtoina käytetään suunnitelmien vaatimuksen mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Putkijärjestelmän komponenttien tulee noudattaa standardin SFS-EN 805 määritteitä ja vaatimuksia. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijohdossa veden laatu säilyy annetut viranomaisvaatimukset täyttävänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.

23 (14) Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä osia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. Työmaalla asennettavissa tiivisteissä on riittävät merkinnät käytettävään putkeen soveltuvan tiivisteen tunnistamiseksi. Rakennettavat vesijohdot liitetään rakennettuun vesijohtoverkkoon. Muoviset vesijohtoputket Vesijohtoputkien tulee olla standardin SFS-EN mukaista PEH-putkea, Dn 63 mm. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtojen paineluokka on PN 10. Liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippa-/muhviliitoksilla. Irtolaipat, pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE -putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohdon sulkuventtiiliksi asennetaan erillisen LVI-suunnitelman esittämä tyyppi. Venttiilit hyväksytetään tilaajalla ennen hankintaa. Venttiilien sijainti merkitään merkkikilvillä tilaajan ohjeiden mukaan. Venttiilien paineluokka on PN10. Venttiilien tulee olla suojattuja siten, että ne soveltuvat maa-asennukseen. Venttiilit tulee varustaa maanpintaan ulottuvalla lämpöeristetyllä karanjatkovarrella ja venttiilihatulla Vesijohtojen asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1831 Asennusalustat sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti.

24 (14) Vesijohdon rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Vesijohdot asennetaan suunnitelmapiirustusten osoittamaan paikkaan. Putken laen korkeus on suhteessa tulevaan maan pintaan -2.2 m. Liikennealueilla putki asennetaan syvemmälle, vähintään -2.5 m tasausviivasta tai lämpöeristetään. Vesijohto asennetaan siten, että putken vaakasuoraan mitattu vapaa etäisyys muista vesijohto- ja viemäriputkista on 200 mm ja kaivoista muhvin kohtaa lukuun ottamatta vähintään 100 mm. Vesijohtojen asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset liitoksia ja asennustyötä varten. Putket liitetään toisiinsa sähköhitsausmuhveilla. Hitsaustyö tulee suorittaa erityisesti ko. standardeille soveltuvia ja putken valmistajan hyväksymiä hitsauslaitteita käyttäen. Hitsaustöissä on käytettävä tilaajan hyväksymiä hitsauskurssin käyneitä pätevyyskokeen suorittaneita ja kokemusta omaavia ammattihenkilöitä. Vesijohdot puhdistetaan ilmasta ja irtoaineksista ennen vesitiiviyskokeen suorittamista. Vesijohdon puhdistuksessa käytetään puhdistuselementtejä ( possuja ). Vesijohdosta otetaan vesinäyte, jonka tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset ennen kuin linja voidaan ottaa käyttöön. Vesijohdon tiiviyskoe suoritetaan vedellä InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, järjestelmät ja täydentävät osat mukaisesti. Koepaineen suuruus on 1.3 MPa eli 1.3 kertaa vesijohdon nimellispaine. Tiiviyskoe tehdään vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti. Kokeissa käytettävissä paine- ja virtaamamittareissa on oltava mittaustulosten rekisteröintilaitteet. Mittareiden kalibrointitodistukset on esitettävä tilaajalle Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Vesijohdot desinfioidaan ennen verkkoon liittämistä ja käyttöönottoa. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL- julkaisun kohdan mukaisesti. Painekoe ja desinfiointi tehdään tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä tehdään pöytäkirja. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen laboratoriotulosten perusteella työkohteen valvoja.

25 (14) Tarkemittaukset Vesijohdon tarkemittaukset suoritetaan luvun mukaisesti. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset toimitetaan rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Kaikkien putkien merkinnät voivat olla samassa metallisessa tolpassa selvästi erottuvin merkinnöin. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat, liitokset ja toimilaitteet tulee valokuvata kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset ja koetulokset TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkit asennetaan erillisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Hämeenlinna Jukka Tiala

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

IITTALA-HÄMEENLINNA VESIHUOLTOLINJA

IITTALA-HÄMEENLINNA VESIHUOLTOLINJA FCG Finnish Consulting Group Oy IITTALA-HÄMEENLINNA VESIHUOLTOLINJA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS ESIKOPIO 23.1.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS I ESIKOPIO 23.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 1. YLEISTÄ Kaikki kartoitukset on tehtävä Helsingin kaupungin käyttämässä koordinaattijärjestelmässä 3D-muotoisina, avonaisesta kaivannosta kartoitettuna. Kartoitettavat

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN Peurapolun kunnallistekniikka 2 (11) YLEISTÄ... 3 00000 YHTEISET TYÖT... 4 01000 TYÖMAAN HALLINTA... 4 01100 Katselmukset... 4 01200

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 työkohtainen työselostus 1 (33) Hyypiä Jouni työkohtainen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE Virtain kaupunki Keskuskeittiö Sairaalankatu 1 34800 VIRRAT POHJARAKENNEOHJE 5.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1. TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE... 3 1.2. TEHDYT TUTKIMUKSET...

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Polvijärven kunta Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sivu 2 / 30 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1 Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2 Tilaaja... 5 1.3 Suunnittelijat,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus Työselitys 8.9.2014 Työnro: 1424218 Ym-Suunnittelu Oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula puhelin: 050 327 6927 Sivu

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PYHÄJOEN KUNTA OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270P001 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo Rakennushankkeen yleistiedot...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Kasarmitie, Kuivamäentie ja Kyyhkysentaipaleen raitti TYÖSELOSTUS

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Kasarmitie, Kuivamäentie ja Kyyhkysentaipaleen raitti TYÖSELOSTUS LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI Kasarmitie, Kuivamäentie ja Kyyhkysentaipaleen raitti TYÖSELOSTUS 12.9.2017 2(11) Sisällysluettelo TEKNISET VAATIMUKSET 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA 3 Liikennejärjestelyt

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS TYÖSELOSTUS 28.4.2017 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET... 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 9.3.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Kokonkadun jatkeen suunnittelu

Kokonkadun jatkeen suunnittelu Kokonkadun jatkeen suunnittelu Työselostus Laatinut 31.12.2014 Ville Pöysti, Päivitetty 22.2.2017 A. Tuppurainen, Päivitetty 1.3.2017 M. Vasko 1 (11) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 YHTEYSHENKILÖT... 2 3 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OY JYVÄSKYLÄ Mattilankatu Katu- ja vesihuoltosuunnitelma TYÖSELOSTUS 16.4.2010 PERUSTUU INFRARYL 2006 YLEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN Ramboll Työselostus 2 (21) Mattilankatu 16.4.2010 Sisältö

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma VIHDIN KUNTA Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32065 Työselostus 1 (6) Linkola Kalle Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 Rakentaminen kokonaisurakkana 10.2.2014 Työ nro: 12055 2(23) YLEISTÄ... 5 SUUNNITTELIJAT... 5 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET... 5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Reservikomppanian kaava-alueen Sorapuiston ja katu- ja kunnallistekniikan sekä sorapuiston viereisten tonttien ennallistamisen ja esirakentamisen rakennussuunnitelmat

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot