HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013"

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA Hamk työ nro TähtiRanta työ nro

2 MUSTIALA UUSI NAVETTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennushankkeen kuvaus 1 Suunnittelijat 1 Rakennuttaja 1 Tekniset vaatimukset 1 Hankekohtaiset asiakirjat 1 Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 2 Mittaukset 3 Maaperätiedot 3 Erityisiä määräyksiä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat päällysrakenteet PERUSTUSRAKENTEET Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Roudan eristykset Kuivatusrakenteet Salaojat Avo-ojat ja -uomat Rummut MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Maaleikkaukset Rakennusten peruskaivut Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Maakaivannot Putkikaivanto Kaivannon tukirakenteet PENKEREET JA TÄYTÖT Rakennusten penkereet ja täytöt Rakennuspohjien pengertäytöt Rakennusten ympärystäytöt Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Viheralueiden alustäytöt Kaivantojen täytöt Asennusalusta Alkutäyttö Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet 11

3 2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Sitomattomat pintarakenteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat Nurmi ja niittyverhoukset JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus Jätevesiviemärit Jätevesiviemärin materiaalit Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Jätevesiviemärin asennusalusta Jätevesiviemärin rakentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Jäteveden pumppukaivo Kansistot Kaivojen asentaminen Hulevesiviemärit Huleveden viettoviemäri Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivojen asentaminen Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtojen asennusalusta Vesijohdon rakentaminen TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit 22

4 (14) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Tämä työselostus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän Mustialan toimipisteen uuden navetan rakennushankkeen maarakennustöitä Tammelan kunnan Mustialan kylässä. Rakennusten peruskaivu- ja pengerkuvat sekä teiden, pihojen ja viheralueiden rakentamiskuvat ovat esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Suunnittelijat Maarakennussuunnitelmat on laatinut TähtiRanta Infra Oy, jonka yhteyshenkilö on suunnittelujohtaja Jukka Tiala, puhelin , Suunnittelijana on toiminut ins. Kari Paulin Pohjarakennusasioissa asiantuntijana toimii DI Jari Mustonen, puhelin , Rakennuttaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen yhteyshenkilö on kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, puhelin , Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2-4 ja InfraRYL 2006 Osa 2, Järjestelmät. Näitä julkaisuja noudatetaan ilman eri viittaustakin. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio 2.1. Hankekohtaiset asiakirjat Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. jul-

5 (14) kaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006 / 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota. Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten (TähtiRanta Infra Oy, ja myöhemmät mahdolliset päivitykset), tämän hankekohtaisen työselostuksen, infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten InfraRYL 2006 / 2010 ohjeita ja työtapoja noudattaen. Tämän työselostuksen suoriteryhmittely on Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2006 / 2010 mukainen. Työkohtaisessa työselostuksessa esitetään täydennyksiä ja täsmennyksiä yleisiin työselostuksiin. Työssä noudatetaan lisäksi seuraavia yleisiä työselityksiä ja selostuksia sekä normeja ja ohjeita soveltuvin osin: PANK ry / Suomen Kuntaliitto Asfalttinormit 2000 Viherympäristöliitto ry: Viheralueiden hoitoluokitus 2007 (julkaisu 36) Viheralueiden hoito VHT 05 (julkaisu 32) Viherrakentamisen työselitys VRT 11 RIL: RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet RIL Pohjarakennusohjeet RIL Putkikaivanto-ohje RIL Talonrakennuksen maarakenteet Sisäasiainministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma D.1 Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestelyohjeista 410/86 ja 121/96 Panostajalaki 2000/219 Muut: Putki- ja materiaalitoimittajien antamat asennus- ja käsittelyohjeet Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Työsuorite

6 Mittaukset HAMK MUSTIALA (14) katsotaan kokonaan valmiiksi vasta, kun siihen liittyvät mittaukset, merkinnät ja jälkityöt on tehty, dokumentit toimitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt. Alueelta tehdyn kartoituksen on tehnyt Tähtiranta Infra Oy. Suunnitelma on laadittu ETRS-TM35 koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään. Rakennettavien kohteiden paikat on määritetty suunnitelmapiirustuksissa, joista tarvittavat tiedot paikalleen mittaamista varten on poimittavissa. Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan. Maaperätiedot Rakennuspaikka rajoittuu pohjois-, itä- ja eteläsivuiltaan sorapäällysteisiin maatalousteihin. Rakennusalue on loivasti etelään viettävää peltoa. Alueella on tehty maaperätutkimus, mistä tarkemmat maaperätiedot selviävät. Erityisiä määräyksiä Rakentamisen edellyttämät suoja-aitaukset ja mahdolliset kevyen liikenteen kulkuyhteydet toteutetaan rakentamisen aikana tarpeellisessa laajuudessa. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Massojen muuntokertoimet tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Suomen kaupunkiliiton julkaisussa Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia Tilaajan / urakoitsijan materiaali urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei virheellisiä materiaaleja käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.

7 (14) 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2. Säilytettävä kasvillisuus yksilöidään alkukatselmuksessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Ennen kaapeleiden siirtoa tilattava näyttö tulee ajoittaa lähelle linjan kaivutyötä. Kaapelireittejä selvitettäessä kartoitetaan myös mahdolliset merkitsemättömät kaapelilenkit ja kaapelijatkojen kohdalla olevat poikkeamat suorasta kaapelireitistä. Rakennustyön seurauksena vaurioituvat tai siirrettävät rummut, aidat, liikennemerkit ja muut rakenteet korjataan entistä vastaavaan kuntoon. Työn aikana vaurioituneiden tai siirtyneiden rajapyykkien takaisinlaiton kustannukset kuuluvat urakoitsijalle Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1141 Poistettavat pintamaat Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Pintamaat poistetaan koko rakennusalueelta ja läjitetään alueen länsipuoleiselle pellolle tilaajan kanssa sovittavaan paikkaan. Osa pintamaista käytetään viheralueiden kasvukerroksiksi. Rakentamiseen kelpaamaton maa-, asfaltti-, kivi- ja betoniaines yms. ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne tulee kuljettaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn.

8 1150 Poistettavat päällysrakenteet HAMK MUSTIALA (14) Kaivutöiden maat läjitetään tilaajan osoittamalle läjityspaikalle PERUSTUSRAKENTEET Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL:n mukaisesti. Venttiilit ja laitekaivot perustetaan vastaavasti kuin putket, mikäli ei ole erikseen muuta mainittu. Pohjamaan laatu todetaan aukikaivun yhteydessä ja tarvittaessa suunniteltu perustamistapa muutetaan maaperäolosuhteiden mukaiseksi Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Kiviainesarinat anturoiden alle ja rakennusten sisäpuoliset yleistäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Navetan anturanalus- ja yleistäytöt tehdään 0.4 m:n paksuisina kerroksina suunnitelluista kaivu- ja pengertasoista. Rehulaakasiilon anturanalus- ja yleistäyttö on +0.6 m kaivutasosta. Lietesäiliöiden, lantalan ja rehusiilon anturanalus- ja yleistäytöt ovat +0.5 m kaivu- / pengertasoista. Arinat tehdään sora- tai kalliomurskeesta Materiaalin kapillaarinen nousukorkeus ei saa ylittää 0.2 m:iä. Arinoiden yläpinnan tasaukseen voidaan käyttää mursketta Täyttökerrokset tiivistetään huolellisesti max. 0.3 m:n kerroksina. Täytöistä tehdään tiiviyskokeita Loadman menetelmällä summittaisista pisteistä 3 6 kpl / rakennus. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E1 > 60 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2,2

9 (14) 1400 POHJARAKENTEET 1420 Suojaukset ja eristykset 1421 Roudan eristykset Mahdolliset putkikaivantojen roudaneristykset tehdään Finnfoam routaeristeellä Tekniset vaatimukset on esitetty kohdassa Jakava kerros 1430 Kuivatusrakenteet 1431 Salaojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Salaojat rakennetaan rakennusten kaivutöiden ja anturanalus- ja yleistäyttötöiden yhteydessä suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin ja korkeusasemiin muovisista 110 SN8-luokan putkista. Salaojakaivoina käytetään sakkapesällisiä muovikaivoja Avo-ojat ja -uomat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Aluetta ympäröivät avo-oja saneerataan Rummut Rumpujen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Maaleikkausten osalta on huomioitava, että kulku asutuille kiinteistöille on mahdollisuuksien mukaan auki työn kuluessa. Katurakenteen edellyttämä maaleikkaus tehdään ennen putkikaivannon kaivua. Kaivanto luiskataan 2:1 tai loivemmaksi.

10 (14) Ylijäämämassat kuljetetaan maankaatopaikalle n.500m päähän. Aistinvaraisista PIMA havainnoista tulee ilmoittaa viipymättä rakennuttajalle Rakennusten peruskaivut Rakennusten peruskaivut tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisiin paikkoihin ja korkeusasemiin. Perusmaan häiritsemistä kaivutasojen alapuolella pyritään välttämään. Pohjatutkimuslausunnossa esitettyä mahdollista massanvaihtoa varten urakoitsijan on heti ilmoitettava valvojalle, jos perustamistasossa perusmaa on löyhää. Valvoja ja pohjarakennuksen asiantuntija yhdessä päättävät tehdäänkö em. osilla massanvaihto 1612 Maaleikkaukset, massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin yms Penger- ja täyttömateriaaliksi kelpaavat kaivumassat (Hk, Sr, HkMr, SrMr, viheralueille Si) käytetään penkereisiin ja täyttöihin Maaleikkaukset, massojen kuljetus läjitysalueelle Kaikki kaivumassat, mitkä eivät kelpaa penger- ja täyttömateriaaliksi kuljetetaan läjitysalueelle, joka sijaitsee n. 0.5 km:n etäisyydellä urakkakohteesta. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan massojen vastaanoton ja tasauksen Maakaivannot 1621 Putkikaivanto Kaivantojen tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Avoinna olevan kaivannon käyttäytymistä on seurattava työn aikana. Kaivutyöt pyritään ensisijaisesti tekemään avoinna olevan kaivanto-osan päädyistä. Kaivannon pitkältä sivulta suoritettavassa kaivutyössä työkoneita, kuormauskalustoa ja kaivumassoja ei saa sijoittaa kaivannon välittömään läheisyyteen. Kaivannon yläreunat on suojattava suoja-aidoin. Maatyöt tehdään siten, että vesijohto- ja viemäriputket voidaan asentaa sallittujen mittapoikkeaminen rajoissa ja saavuttaa asetetut laatuvaatimukset.

11 (14) Kaivannot on pidettävä niin kuivana, että pohjan tiivistystyöt ja putken asennustyöt voidaan asianmukaisesti tehdä. Tarvittaessa pohjavettä alennetaan pumppaamalla kaivantoon tehdyistä pumppauskuopista. Työn aikana on jatkuvasti tarkkailtava kaivantoluiskien tilaa, ja mikäli on aihetta epäillä niiden pysyvyyttä, loivennetaan luiskaa tai käytetään tuentaa. Kaivantojen tulee olla suunnitelma-asiakirjojen sekä kadunpitäjän määräysten mukaisia. Putkikaivantoja pidetään auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kaivumaita ei saa läjittää 3 metriä lähemmäksi kaivannon reunoja. Rakenteisiin kelpaamattoman maa-aineksen sijoituksesta määrätään urakkaasiakirjoissa. Kivet ja louhe kuljetetaan ja tasataan maankaatopaikalle. Putki- ja johtokaivannot kaivetaan tyyppipoikkileikkausten mukaisesti jyrkkyyteen max. 2:1. Kaivusyvyyden ylittäessä 2.0 m kaivuluiskia on loivennettava. Maarakennusurakkaan kuuluu myös kaukolämpökaivannon kaivutyöt. Kaivantoon sijoitetaan myös sähkön syöttö- ja tiedonsiirtokaapeli omiin suojaputkiinsa. Kaivannon asennusalustan, alku- ja lopputäytön teko kuuluvat maarakennusurakkaan. Kaivannon eri työvaiheiden suoritusajankohdasta on sovittava ko urakoitsijoiden kanssa Kaivannon tukirakenteet Kaivantojen syvyydet ja ennakkotieto materiaalista ei edellytä putkikaivantojen tukemista. Pohjaolojen poiketessa oleellisesti tutkitusta tulee tuentatarve määrittää uudestaan. Jos olosuhteet vaihtuvat, niin kaivannon seinien tuenta tehdään InfraRYL:n ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tukiseinien liikkumattomuutta ja kaivantojen luiskien pysyvyyttä on seurattava huolellisesti koko työn ajan. Mikäli siirtymiä tapahtuu tai luiskan pysyvyyttä on aihetta epäillä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Käytettäessä tuentaelementtejä vetisessä maaston kohdassa on kaivannon pohjaa seurattava huolellisesti koko työn aikana. Mikäli kaivannon pohjan hydraulinen murtuma tapahtuu tai näyttää ilmeiseltä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi PENKEREET JA TÄYTÖT 1820 Rakennusten penkereet ja täytöt 1821 Rakennuspohjien pengertäytöt

12 (14) Pengermateriaalina voidaan käyttää hiekkaa tai soraa. Rakennusten anturan alus- ja yleistäyttöön kaivumassoista saatavan materiaalin hyväksyy valvoja yhdessä pohja rakennusasiantuntijan kanssa Rakennusten ympärystäytöt Rakennusten ympärystäyttöihin käytetään sora- tai kalliomursketta 0 55, joka tiivistetään max. 0.4 m:n kerroksina. Salaojien ympärystäyttö tehdään sepelillä 8 25 mm. Rakennusten ympärystäytöt tasataan koneellisesti 0.05 m lämpöeristeen alapinnan tason alapuolelle. Lämpöeristeen alle levitetään asennushiekka (5 cm), jonka tasaus kuuluu talonrakennusurakkaan kuten myös lämpöeristeen asennus. Lämpöeristeen päälle maarakennusurakoitsija levittää puuttuvat rakennekerrokset ja tasaa ne suunniteltuun korkeusasemaan sekä tiivistää kerroksen. Ympärystäytön tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,5. Tiiveys osoitetaan Loadmanmittauksin mittatiheydellä 1 mittaus / alkava piha-alan 500 m Tie-, piha-alue- ja jaloittelutarhapenkereet Tie- ja piha-aluepenkereisiin sekä jaloittelutarhan asfalttipintaisen osan penkereeseen voidaan käyttää pengermateriaaliksi kelpaavia kaivumaita. Jaloittelutarhan vaihtopintaisen osan penkereisiin käy sama materiaali kuin viheralueiden alustäyttöihin Viheralueiden alustäytöt Viheralueiden alustäyttöihin kelpaavat kaikki kaivumaat pois lukien ylisuuret kivet. Viheralueiden alustäytöt voidaan rakentaa n. 0,1 m ylikorkeiksi (painumavara) Kaivantojen täytöt Tiiviys- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdään kevyellä pudotuspainolaitteella. Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen arvojen ohjeellinen vastaavuus pohjalevyn halkaisijan mukaan on esitetty julkaisun Infra-

13 (14) RYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat Loadman -laitetta). Tässä selostuksessa esitetyt arvot ovat pohjalevylle D=132 mm Asennusalusta 1832 Alkutäyttö Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta. Maakaivannon pohjan liikakaivu täytetään ja tasataan alkutäyttömateriaalilla tai tasauskerrosmateriaalilla siten, että asennusalustaa varten jää tilaa mm. Varsinaisen asennusalustan paksuus on 150 mm. Silloin kun asennusalustaa tarvitaan, materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Tiiviysasteen tulee olla 90 % tai tiiviyssuhde 2,8 (kevyt pudotuspainolaite). Putkilinja voidaan perustaa pohjamaan varaan rakennuttajan kanssa etukäteen sovittavilla osuuksilla, jos pohjamaa on tähän sopivaa ja täyttää asennusalustalle asetetut vaatimukset. Kuitenkin tiealueilla, viettoputkiosuuksilla, kallio-osuuksilla ja kivisillä moreeni- ja sora-alueilla asennusalusta on tehtävä. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Alkutäytön materiaalin tulee olla routimatonta. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. Kuitenkin alkutäyttömateriaalina saa olla rakeisuudeltaan enintään 10 % pienimmän putken halkaisijasta. Alkutäyttömateriaalina voidaan käyttää kivettömiä kaivumaita rakennuttajan kanssa etukäteen sovituilla putkiosuuksilla. Alkutäyttöön käytettävän materiaalien kelpoisuus todetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa rakeistutkimuksilla. Liikennealueilla, joissa leikataan rakennekerroksia, alkutäytön tulee olla kaivettuja rakennekerroksia vastaavaa alkutäyttömateriaalia. Alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen julkaisun "Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket" kohdan "4.6 alkutäyttö" ohjeita (RIL 77). Putken yläpuolella ei saa tehdä koneellista tiivistystä. Alkutäytön tiiviysasteen tulee olla 95 % tai tiiviyssuhde 2,5 (kevyt pudotuspainolaite).

14 (14) 1833 Lopputäytöt Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Liikennealueilla lopputäyttö tehdään murskeella tai soralla tie- ja piha-alueilla rakennekerrosten alapintaan. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Lopputäyttö ulotetaan liikennealueilla rakennekerrosten alapintaan asti. Tiiviyden tulee olla 90 %. Liikennöitävän alueen ulkopuolella voidaan lopputäyttö tehdä kaivumailla. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä. Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan. Kaivojen sivulle lopputäyttö tehdään routimattomasta materiaalista. Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon, mukaan lukien myös pinnoitteet, kunnan katuosaston myöntämän kaivuluvan määräysten mukaisesti. Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa sovitulla tavalla PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty pituus- ja tyyppipoikkileikkauspiirustuksissa Suodatinrakenteet Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla N2 tai vahvempi Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Jakava kerros tehdään sorasta Sr 0/120 mm. Rakeisuuskäyrän tulee osua ohjekäyrien sisäpuolelle.

15 (14) Jakava kerros tiivistetään yhtenä kerroksena täryjyrällä. Tiiveys varmistetaan levykuormituskokeella kolmesta satunnaisesta pisteestä. Tiiveysvaatimus on E2/E1 < 2,2 ja kantavuusvaatimus E2 > 104 MPa. Kantavuusvaatimuksesta voidaan poiketa suunnittelijan erillisen lausunnon perusteella. Valmiin jakavan kerroksen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa Sitomattoman kantavan kerroksen alaosa tehdään sora- tai kalliomurskeesta SrM tai KaM 0/55 mm. Tiivistys yhtenä kerroksena täryjyrällä Sitomattoman kantavan kerroksen yläosa Kantavan kerroksen yläosa / sorapintaisten alueiden kulutuskerros tehdään soratai kalliomurskeesta 0 32 mm, tiivistys täryjyrällä. Tiiveys ja kantavuus varmistetaan levykuormituskokeella. Mittaustiheys on 1 mittaus per alkava 300 m2. Pienin sallittu yksittäinen kantavuusarvo on E2 > 140 MPa ja suurin sallittu tiiveyssuhde E2/E1 < 2, Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Asfaltointityö tehdään AB 22 asfaltista menekillä 125 kg/m 2 ja kerrospaksuus 50 mm. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Taulukko 2141: Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna (Asfalttinormit) Rakenne Suurin sallittu epätasaisuus (mm) Kadut Erityisalueet Kulutuskerros, kun sen alusta on sidottu ja tasattu 4 8 Kulutuskerros muulloin ja sidekerros sekä tasaus- 6 12

16 (14) kerros Kantava kerros, sidottu 8 20 Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on InfraRYL taulukon 21410:T1 mukainen Sitomattomat pintarakenteet Sorapintaisilla teillä ja piha-alueilla kantavan kerroksen yläosa toimii pintakerroksena KASVILLISUUSRAKENTEET Istutukset entisöidään palauttamalla työnajaksi siirtoistutetut kasvit entisille paikoilleen. Tuhoutuneiden kasvien tilalle hankitaan uusia samantyyppisiä ensisijassa Suomessa monistettuja ja lisättyjä kasveja Kasvualustat Viheralueiden kasvualustat tehdään pintamaiden raivauksen yhteydessä varastoiduista pintamaista. Kerrospaksuus on 0.2 m Nurmi ja niittyverhoukset Suunnitelmassa esitetyt viheralueet nurmetetaan JÄRJESTELMÄT 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Johtokaivannossa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön kuvan 31200:K1 mukaisia nimikkeitä. Vesihuollon laadunvalvontakokeet ja muut vaatimukset toteutetaan InfraRYL osan 2 Järjestelmät (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Vesihuolto) mukaisesti. Lisäksi koko rakennettavalta alueelta on otettava koordinaattisidotut valokuvat asennetuista putkista. Materiaaleilta ja niiden osilta sekä liitostarvikkeilta että -yhteiltä edellytetään SFS / CE-merkintää ja hyväksyntää. Yksittäisen tuotteen kelpoisuus on osoitettava merkinnällä tuotteessa. Urakoitsija vastaa hankkimiensa ja käyttämiensä materiaalien laadusta.

17 Vesi- ja viemärijohtojen kartoitus HAMK MUSTIALA (14) Vesi- ja viemärijohdot kartoitetaan ETRS-TM35 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Kartoitustiedoista tehdään ns. tarkepiirustukset. Tarkekuvan pohjana voidaan käyttää esim. suunnitelman putki- ja johtokuvaa Kaikki kartoitukset tehdään avoimesta kaivannosta ja tiedot toimitetaan kuvatiedostona tilaajalle, tilaajan määrittelemässä formaatissa. Kartoitettavat ja kuvassa esitettävät kohteet ovat: Vesijohto (Vj): Kulmat, taitteet ja mahdolliset kaarevuudet Haarakohdat Suorilta osuuksilta kartoituspisteet < 20 metrin välein Putkikoon ja materiaalin muutokset Liittyminen rakennettuun verkostoon Laitteet: Sulkuventtiilit, tarkastus- ja muut laitekaivot Suojaputket Johdoista kartoitetaan laen keskilinja (X, Y, Z) ja muista kohteista ja laitteista keskipisteet. Kartoitetuista vesijohtokohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Putken koko Materiaali Sulkujen koot Viemärit (jätevesi ja hulevesi): Kaivot (keskipiste) ja niiden kannet (Z = kannen korkeus) sekä pohjan korkeus Tulo- ja lähtöputkien vesijuoksun korkeus (myös putkiliitosten tuloputket) Imu- ja purkuputkien päät Liittyminen rakennettuun verkostoon ja tonttijohtoihin, vanhat liitoskaivot kartoitetaan Tulo- ja lähtöputken vesijuoksun korkeudet (Z) esitetään viitteillä. Kartoitetuista viemärikohteista ilmoitetaan tekstillä seuraavat ominaisuustiedot: Viemärin laji Jv ja Sv (jätevesi ja hulevesi) Putken koko Materiaali (PVC, PEH, B ), esim. Jv 400 PVC Ritilä- ja kitakaivot omilla symboleilla Virtaussuunnat johtolajien mukaan Pumppaamon kulmapisteet Pumppaamon kaikki tulo- ja lähtöpisteet, myös vesijohto

18 (14) Paineviemärin reitti pumppaamosta purkukaivoon Paineviemärin lakikorkeus ja purkukaivossa vesijuoksu Kartoitetuista kohteista ilmoitetaan tekstillä ominaisuustiedot kuten muistakin viemäreistä. Lisäksi ilmoitetaan: Mahdolliset kokonaan poistetut ja hylätyt (maahan jätetyt) johto-osuudet sekä laitteet Suunnitelman numero ja nimi Johdon omistaja (esim. yksityinen) jollei se ole Hämeen ammattikorkeakoulu Kartoittajan nimi ja yhteystiedot työkohdemestarin / urakoitsijan nimi ja yhteystiedot Mahdolliset muut kohteeseen liittyvät tiedot 3110 Jätevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Jätevesiviemäri rakennetaan navetan sosiaaliosasta viettoviemärinä jätevedenpumppaamoon, mistä se johdetaan paineviemärillä Tammelan kunnan paine johtoon. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYListä poiketen tiiveyskoetta ilmanpaineella. Paineviemärille tehdään tiiveyskoe vedenpaineella Jätevesiviemärin materiaalit Yleistä Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, kaivoja sekä niiden osia että liitostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS merkinnällä varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitettava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Putkien, putkijärjestelmän sekä putkiyhteiden että liitososien ja muiden komponenttien tulee täyttää InfraRYL osan 2 (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) vaatimukset. Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja/tai kaivojen materiaalien kanssa yhteensopivia ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien kansallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standar-

19 (14) dien laatuvaatimukset. Paineviemärit Jäteveden paineviemäreissä käytetään standardin SFS-EN muoviputkia. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Putkiyhteiden ja liitososien tulee olla käytettävän putkimateriaalin mukaisia. Paineviemärin liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippaliitoksilla. Irtolaipat, laippojen pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Paineviemärin muotokappaleina käytetään ensisijaisesti ruiskupuristettuja muotokappaleita. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE-putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Viettoviemärit Jäteveden viettoviemärissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja, muhviliitoksellisia, voimassa olevien standardien mukaisia, muovisia viettoviemäriputkia ja putkiyhteitä ja liitososia. Putkien koko on suunnitelman mukainen ja rengasjäykkyys vähintään SN Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä -putket Muoviset tarkastuskaivot ja putket Muovisina tarkastuskaivoina ja tarkastusputkina käytetään tehdasvalmisteisia, teleskooppisella nousuputkella varustettuja sekä standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä kaivoja ja putkia. Kaivojen koko on joko 400/315 tai 560/500 mm suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Kansistot Kansistoina käytetään suunnitelmien mukaiselle kuormitukselle tarkoitettuja välikannellisia valurautakansistoja. Liikennealueella kuormituskestävyys on 400 kn (D400). Muualla käytettävien kansistojen kuormituskestävyys on vähintään 250 kn (C250). Niiden valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan standardia SFS-EN 124.

20 (14) Liikennöitävillä alueilla käytetään kelluvaa kansistoa, jossa kehyksen reuna tukeutuu maahan tai päällysteeseen. Kansiston täytyy olla säädettävissä pinnan kallistuksen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti käytetään teleskooppikansistoa, joka koostuu valurautakannesta ja teleskooppisesta muoviputkiosuudesta Jätevesiviemärin asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1800 sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti Jätevesiviemärin rakentaminen Jätevesiviemäriputken asentaminen Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennetun putkilinjan tulee olla suora, liitoksissa ei saa olla kulmapoikkeamia. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset muhveja ja asennustyötä varten. Kaivoihin ja putkiin ei saa päästä maa-aineksia tai muita epäpuhtauksia. Mikäli rakennuttajan edustaja tekemänsä tarkastuksen jälkeen katsoo, että asennustyö ei vastaa asetettuja vaatimuksia, on puutteellinen osuus purettava ja asennettava uudelleen urakoitsijan kustannuksella. Jos putkia, muotokappaleita tai asennustarvikkeita on asennus- tai purkutyön yhteydessä vaurioitunut, on urakoitsijan hankittava uudet osat kustannuksellaan. Työmaalla tulee putkissa käyttää suojatulppia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tarkastuskaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Tiiviyskokeet tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen. Tarkemittaukset Johtojen sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla. Tarkemittauksia tulee suorittaa jatkuvasti rakentamisen edistymisen mukaisesti ja ne tulee olla tehtynä ennen kunkin johto-osan työsuorituksen laskutusta. Mittaustiedot tallennetaan ja luovutetaan rakennuttajalle x-, y-, ja z-tietoina tilaajan erikseen ilmoittamassa atk-muodossa (yhteyshenkilönä suunnittelija tai työmaan valvoja). Tarkepiirustukset laatii urakoitsija tekemiensä tarkemittausten perusteella ja toimittaa ne rakennuttajalle dvd- levyllä ta usb-muistitikulla. Putket merkitään maastoon myös n. 50 metrin välein metallisin merkintätolpin ja kilvin, joista ilmenee sijainnin lisäksi putkityypit.

21 (14) Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät rakennuttajan hyväksymällä tavalla on tehty. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset tulee toimittaa rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat ja kaivot tulee valokuvata ja yksilöidä kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset, koetulokset ja kuvaukset Jäteveden pumppukaivo Jäteveden pumppukaivoksi asennetaan LVI-suunnittelijan ilmoittama kaivotyyppi Kansistot Pumppukaivo sijoitetaan viheralueelle, jolloin voidaan käyttää pumppaamon normaalia kansistoa Kaivojen asentaminen Kaivo asennetaan erillisen LVI-suunnitelman ilmoittamalla tavalla Hulevesiviemärit Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Huleveden viettoviemäri Hulevesiputkina käytetään Dn 160 ja 200 mm:n muoviputkia. Putkien asennuksessa käytetään liukuainetta. Putkien rengasjäykkyys on SN8.

22 (14) Hulevesi- ja tarkastuskaivot Kansistot Kaivoina käytetään tehdasvalmisteisia teleskooppirakenteisia PE-kaivoja, jotka ovat kooltaan 560/500 mm. Hulevesikaivot varustetaan vähintään 300 l sakkapesällä, jonka syvyyden tulee olla 600 mm. Huleveden tarkastuskaivoissa tulee olla tehdasvalmisteinen virtauskouru. Hulevesikaivoja ei tule liikennöitäville alueille, joten riittää, kun kaivot varustetaan 5 t kansilla Kaivojen asentaminen Kaivot perustetaan kuten niihin liittyvät putket. Kaivoihin ei saa päästää maaainesta tai muita epäpuhtauksia Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Muovikaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. Putkilinja tarkastetaan videokuvauksella, mistä tilaajalle toimitetaan tulosteet kuten jätevesilinjaltakin. Viettoviemärille ei vaadita InfraRYL:stä poiketen tehtäväksi tiiveyskoetta ilmanpaineella Vesijohdot Vesijohtoputkistot Vesijohtoputket, yleistä Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Vesijohtoina käytetään suunnitelmien vaatimuksen mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan SFS -laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Putkijärjestelmän komponenttien tulee noudattaa standardin SFS-EN 805 määritteitä ja vaatimuksia. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijohdossa veden laatu säilyy annetut viranomaisvaatimukset täyttävänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.

23 (14) Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä osia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. Työmaalla asennettavissa tiivisteissä on riittävät merkinnät käytettävään putkeen soveltuvan tiivisteen tunnistamiseksi. Rakennettavat vesijohdot liitetään rakennettuun vesijohtoverkkoon. Muoviset vesijohtoputket Vesijohtoputkien tulee olla standardin SFS-EN mukaista PEH-putkea, Dn 63 mm. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtojen paineluokka on PN 10. Liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippa-/muhviliitoksilla. Irtolaipat, pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Muoviputkien hitsaustöitä tekevällä tulee olla Inspectan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Urakoitsijan tulee esittää töiden tekijät todistuksineen. Rakennuttaja tekee arvioinnin ja voi kieltää töiden suorittamisen, jos näytöt osaamisesta eivät ole rakennuttajan mielestä riittävät. Taivutettaessa putkea putken vaakageometria saa poiketa mittalinjasta enintään 0,50 m. PE -putken pienin sallittu taivutussäde on 50 x putken ulkohalkaisija. Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohdon sulkuventtiiliksi asennetaan erillisen LVI-suunnitelman esittämä tyyppi. Venttiilit hyväksytetään tilaajalla ennen hankintaa. Venttiilien sijainti merkitään merkkikilvillä tilaajan ohjeiden mukaan. Venttiilien paineluokka on PN10. Venttiilien tulee olla suojattuja siten, että ne soveltuvat maa-asennukseen. Venttiilit tulee varustaa maanpintaan ulottuvalla lämpöeristetyllä karanjatkovarrella ja venttiilihatulla Vesijohtojen asennusalusta Asennusalusta tehdään tämän työselostuksen kohdan 1831 Asennusalustat sekä InfraRYL osan 1 luvun 1800 mukaisesti.

24 (14) Vesijohdon rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Vesijohdot asennetaan suunnitelmapiirustusten osoittamaan paikkaan. Putken laen korkeus on suhteessa tulevaan maan pintaan -2.2 m. Liikennealueilla putki asennetaan syvemmälle, vähintään -2.5 m tasausviivasta tai lämpöeristetään. Vesijohto asennetaan siten, että putken vaakasuoraan mitattu vapaa etäisyys muista vesijohto- ja viemäriputkista on 200 mm ja kaivoista muhvin kohtaa lukuun ottamatta vähintään 100 mm. Vesijohtojen asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset liitoksia ja asennustyötä varten. Putket liitetään toisiinsa sähköhitsausmuhveilla. Hitsaustyö tulee suorittaa erityisesti ko. standardeille soveltuvia ja putken valmistajan hyväksymiä hitsauslaitteita käyttäen. Hitsaustöissä on käytettävä tilaajan hyväksymiä hitsauskurssin käyneitä pätevyyskokeen suorittaneita ja kokemusta omaavia ammattihenkilöitä. Vesijohdot puhdistetaan ilmasta ja irtoaineksista ennen vesitiiviyskokeen suorittamista. Vesijohdon puhdistuksessa käytetään puhdistuselementtejä ( possuja ). Vesijohdosta otetaan vesinäyte, jonka tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset ennen kuin linja voidaan ottaa käyttöön. Vesijohdon tiiviyskoe suoritetaan vedellä InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, järjestelmät ja täydentävät osat mukaisesti. Koepaineen suuruus on 1.3 MPa eli 1.3 kertaa vesijohdon nimellispaine. Tiiviyskoe tehdään vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti. Kokeissa käytettävissä paine- ja virtaamamittareissa on oltava mittaustulosten rekisteröintilaitteet. Mittareiden kalibrointitodistukset on esitettävä tilaajalle Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Vesijohdot desinfioidaan ennen verkkoon liittämistä ja käyttöönottoa. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL- julkaisun kohdan mukaisesti. Painekoe ja desinfiointi tehdään tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä tehdään pöytäkirja. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen laboratoriotulosten perusteella työkohteen valvoja.

25 (14) Tarkemittaukset Vesijohdon tarkemittaukset suoritetaan luvun mukaisesti. Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset toimitetaan rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Kaikkien putkien merkinnät voivat olla samassa metallisessa tolpassa selvästi erottuvin merkinnöin. Valokuvaaminen Putkien risteyskohdat, liitokset ja toimilaitteet tulee valokuvata kolmesta eri ilmansuunnasta ennen peittoa. Kelpoisuusasiakirja Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt tarkemittaukset ja koetulokset TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkit asennetaan erillisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset. Hämeenlinna Jukka Tiala

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Reservikomppanian kaava-alueen Sorapuiston ja katu- ja kunnallistekniikan sekä sorapuiston viereisten tonttien ennallistamisen ja esirakentamisen rakennussuunnitelmat

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS 6.4.2016 2 (9) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus. Työselostus

Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus. Työselostus Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus Työselostus 24.2.2016 Sisällysluettelo 24.2.2016 2 (11) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 Rakennushankkeen kuvaus... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 4 YLEISTÄ....

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO

ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Asiakirjatyyppi Vesihuollon rakennussuunnitelma Päivämäärä 26.10.2015 ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO RAKENNUSSUUNNITELMA 31605, 31662, 31663, 31664 rakennustyöselostus Tarkastus

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro:

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro: ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Syrjätien saneeraus Työselitys 9.9.2016 Työnro: 1524254 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin: 050 327 6927 Sivu 2 / 23 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11. HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi 542 JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: I YLEISTÄ... 3 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET...

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 373-P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS

LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS 2 Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 Rakennushankkeen kuvaus... 4 YLEISTÄ... 4 Tekniset vaatimukset... 4 Maaperätutkimukset...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon täydentävät ohjeet

HSY:n vesihuollon täydentävät ohjeet HSY:n vesihuollon täydentävät ohjeet 25.09.2014 Täydentävät ohjeet 2 (10) Sisällysluettelo Yleistä... 3 10000 YHTEISET TYÖT... 3 15450 Mittaukset ja tarkepiirustukset... 3 40000 VIEMÄRITYÖT... 4 41000

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 LIITE 2 ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 Energiakaivojärjestelmän yleiskuvaus Alueelle on tarkoitus porata suunnitelman mukaisesti lämmitystä varten 5 kappaletta

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS Tilaaja: Jämsän kaupunki Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5629 26.1.2015 2 Sisällys RAKENNETTAVUUSSELVITYS... 3 MAAPERÄTUTKIMUS... 3 KOHDE...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

LIEDON KUNTA NENÄMÄKI 6 KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS

LIEDON KUNTA NENÄMÄKI 6 KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS LIEDON KUNTA NENÄMÄKI 6 KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS 2 (18) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 Rakennushankkeen kuvaus... 4 YLEISTÄ... 4 Tekniset vaatimukset... 4 Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja...

Lisätiedot

Viettoviemärijärjestelmät

Viettoviemärijärjestelmät U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - v i e t t o v i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ät Viettoviemärijärjestelmät 04 I 2009 51005 45 Viettoviemärijärjestelmät

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 1 KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.11.2012 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

HAUSJÄRVI PIHONKAARRE

HAUSJÄRVI PIHONKAARRE Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työselostus Päivämäärä 01.08.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI PIHONKAARRE HAUSJÄRVI PIHONKAARRE Päivämäärä 01.08.2016 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Sanni Valtonen

Lisätiedot

Läntinen Yhdystie. Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat. Läntinen Yhdystie välillä Kalevankatu Ystävyydenkatu. Työkohtainen työselostus

Läntinen Yhdystie. Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat. Läntinen Yhdystie välillä Kalevankatu Ystävyydenkatu. Työkohtainen työselostus HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Läntinen Yhdystie Läntinen Yhdystie välillä Kalevankatu Ystävyydenkatu Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat Työkohtainen työselostus 7.7.2016 Viite 2014020 Hyväksynyt

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot