TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) / /2014 1(11) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi pintakäsittelylaitokselle LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ Valukumpu Oy Raivaajantie Joensuu Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö: Martti Alastalo puh LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Muiden muovituotteiden valmistus Raivaajantie 1, Joensuu Kiinteistötunnus LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 2 alakohta h. Laitos, jossa prosessikylpyihin kastamalla harjoitetaan metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä, piirilevyn valmistamista, peittaamista, fosfatointia tai alumiinin anodisointia. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 2 mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristölupa-asian, kun kyseessä on laitos, jossa tuotantolinjojen prosessikylpyjen yhteenlaskettu allastilavuus on alle 30 m³. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, jonka mukaan luvansaajan on viimeistään jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.

2 2(11) Lupa on alun perin myönnetty Perlos Oyj:lle, mutta Valukumpu Oy osti liitinpuolen liiketoiminnot Perlos Oyj:ltä vuonna 2007, jolloin ympäristölupa siirrettiin Valukumpu Oy:n nimiin. Luvan siirtymisen jälkeen pintakäsittelyosastolta on kiillotuslinjoja ja anodisointilinja poistettu käytöstä. Pintakäsittelyssä olevien kylpyjen yhteismäärä on vähentynyt merkittävästi tuolloin Valukumpu Oy:lle siirtyneen luvan määristä. Luvan siirtymisen jälkeen Valukumpu Oy on ottanut laitoksella käyttöön hopeointilinjan. Pintakäsittelylinjan muutoksista ja hopeointilinjan käyttöönotosta Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut lausunnot, joiden mukaan ko. muutokset eivät ole edellyttäneet muutoksen hakemista ympäristölupaan. Pinta-alaltaan m²:n teollisuustontin ja sillä olevat rakennukset omistaa Joensuun Nurmeksentie 80 Holding Oy. Valukumpu Oy on vuokrannut toimintaansa varten tilat teollisuusrakennuksesta, jossa on vuokralla myös 7 muuta toimijaa. Alueen asemakaavamerkintä on TKL-1 eli yhdistetty teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue, jolle ei saa rakentaa elintarvikkeiden vähittäismyymälätiloja. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 sekä Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on osoitettu TPmerkinnällä työpaikka-alueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Teollisuuskiinteistön länsipuolella on tie- ja rautatiealue, itä- ja pohjoispuolella teollisuustontteja sekä eteläpuolella Jukolanportin kauppakeskus. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 300 metrin päässä Mutalan asuinalueella. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueella ole talousvesikaivoja. Lähin pohjavesialue on noin 1 km päässä sijaitseva Utranharjun I luokan pohjavesialue. Laitoksen sijaintipaikan lähistöllä ei ole vesistöjä. Lähialueilla ei ole luonnonsuojelukohteita. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus Tehdas valmistaa valikoiduille asiakasryhmille elektroniikkaliittimiä sekä monenlaisia meistoja muoviosia, osakokoonpanoja ja komponentteja. Meisto-osastolla valmistetaan tuotteita metallinauhasta (mm. alumiini, kupari, messinki, tinapronssi, sinkitty teräs) puristin- / leikkuutyökaluilla. Pintakäsittelyssä meistetyt osat pinnoitetaan elektrolyyttisesti erilaisilla metalleilla (hopea, kulta, nikkeli, palladiumnikkeli). Ruiskuvalukoneilla valmistetaan muovigranulaateista ruiskuvalamalla tarkkuusmuoviosia ja muovi-metallituotteita. Ruiskuvaluosasto käyttää raaka-aineina teknisiä kestomuoveja (mm. PBT, PC/ABS, ABS, POM, PC, LCP). Kokoonpano-osastolla komponenteista kootaan osakokoonpanoja, jotka tarkastetaan, pakataan ja lähetetään asiakkaille. Pakkausmateriaaleina käytetään pahvia, PE-pusseja ja polystyreenistä valmistettuja tarjottimia. Meisto-osasto toimii normaalitilanteissa kahdessa vuorossa, viitenä päivänä viikossa. Pintakäsittelyn tuotantolinjoja ajetaan ympäri vuorokauden viitenä päivänä viikossa. Ruiskuvaluosaston koneita ajetaan kolmessa vuorossa, viitenä päivänä viikossa.

3 Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan voimassa olevien jätehuoltosopimusten mukaisesti asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Pintakäsittelyosastolla syntyvät jätevedet puhdistetaan laitoksen omassa puhdistamossa ennen johtamista vesihuoltolaitoksen viemäriin. Pintakäsittelyprosessit 3(11) Elektroniikkaliittimien ja muiden meisto-osien kontakti- ja korroosion kesto-ominaisuuksien parantamiseksi on niiden kontaktipinnat pintakäsiteltävä. Ennen varsinaista pintakäsittelyä pinnoitettava raina puhdistetaan epäpuhtauksista käyttämällä alkalisia pesuaineita, ultraäänipesua ja laimeaa happoa. Varsinaisessa pintakäsittelyssä rainan pintaan saostetaan ensin galvaanisesti nikkelikerros (niklaus), jonka päälle tulee varsinainen pinnoitemateriaali, yleensä kulta tai nikkelipalladium (esikultaus, selektiivinen kultaus). Lopuksi rainan nikkelipinnoitteen oksidikalvot pestään pois hapolla osittaiskastona (aktivointi) ja pinnoitetaan tarvittavat rainan alueet tinalla juotosliitosten hyvän tarttumisalustan varmistamiseksi. Kaikkien em. käsittelyvaiheiden välissä tuotteet huuhdellaan ja lopuksi kuivataan. Pintakäsittelylinjoja osastolla on yhteensä viisi kappaletta, joista neljä linjaa on ns. reel-toreel linjoja (linjat nro 2, 3, 7 ja 8), joissa tuotteisiin pinnoitetaan nikkeliä, tinaa, palladiumkultaa ja kultaa. Viides linja on kastomenetelmällä toimiva hopeointilinja. Kastoallasperiaatteella toimivassa hopeointilinjassa kappaleet joko ripustetaan telineisiin tai laitetaan rumpuun, jossa kappaleet uppokastetaan. Hopeointilinjassa kuparikappaleiden pintaan muodostetaan sähkökemiallisesti luontaisen kaltainen, halutunpaksuinen, tiivis ja pysyvä hopeakerros. Lisäksi linjassa on jokaisen käsittelyn jälkeen yksittäiset huuhtelut. Hopeoinnin jälkeen on säästöhuuhtelu. Pintakäsittelykylpyjen yhteistilavuus huuhtelut mukaan luettuna on 21,4 m 3. Ilman huuhteluja tilavuus on 9,8 m 3. Pintakäsittelylinjojen alla on turva-altaat, johon kylvyt voidaan tarvittaessa pumpata. Koko pintakäsittelyosasto on allastettu ja mahdolliset lattialle päässeet vuodot ohjautuvat lattiakanaalien kautta laitoksen jätevedenpuhdistamolle. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Laitoksella ei ole erityisiä vaikutuksia ilman tai veden laatuun, maaperään tai pohjaveteen eikä ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen. Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittävää melua tai tärinää lähiympäristöön. Toimintaa harjoitetaan teollisuusalueella, joten sillä ei ole mainittavia vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty. Laitoksen saniteettivedet on viemäröity Joensuun Veden viemäriin. Pintakäsittelyosaston jätevedet käsitellään ennen vesihuoltolaitoksen viemäriin johtamista laitoksen omassa puhdistamossa. Jätevedenpuhdistamon toiminta on automaattista. Jos lähtevälle jätevedelle asetetut ph-rajat ylittyvät, puhdistamo pysähtyy eivätkä jätevedet pääse viemäriin. Joensuun Veden kanssa on teollisuusjätevesisopimus, jossa on määritelty viemäriin johdettavien jätevesien haitta-ainepitoisuuksille raja-arvot ja annettu ehdot näytteenotosta ja siitä, mitä määrityksiä näytteistä tulee tehdä. Suoraan vesistöön kohdistuvia päästöjä ei muodostu.

4 4(11) Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä ilmapäästöjä. Ilmapäästöt laitoksesta on mitattu vuonna Laitoksen päästöt olivat alle annettujen raja-arvojen. Tämän jälkeen pintakäsittelyosastolta on poistunut kaksi kiillotuslinjaa sekä anodisointilinja. Lisäksi osaston käyttöaste on laskenut noin 30 %. Pintakäsittelyosastolla käyttöönotettiin hopeointilinja vuoden 2013 alussa. Toiminnasta ei aiheudu normaalitoiminnassa päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Laitoksen toiminta luokitellaan kemikaalien laajamittaiseksi teolliseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Kemikaalivahinkoja ehkäistään kemikaalien huolellisella, lakien ja määräysten mukaisella varastoinnilla ja käsittelyllä. Kemikaalien valvontaviranomaisena toimii Turvatekniikan keskus. Jätteiden määrää ja hyötykäyttöä kehitetään osana sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Jätteiden määrää pyritään uusien tuotteiden valmistamisessa vähentämään miettimällä tuotteen valmistuksen, jalostukseen ja pakkaamiseen liittyviä tekniikoita jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Osa tuotannon jätteistä pystytään käsittelemään uudelleen mm. raaka-aineena ja pakkausmateriaalina omassa tuotannossa. Hyötykierrätettävät jätteet menevät jatkojalostukseen Stena Recycling Oy:n, Lassila&Tikanojan Oy:n ja Kuusakosken toimesta. Vaaralliset jätteet menevät Lassila&Tikanoja Oy:lle ja Ekokem Oy:lle. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitoksen käyttötarkkailu tapahtuu osana normaalia toimintaa. Toiminta on ympärivuorokautista. Laitokselle on nimetty erillinen vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käytön valvoja. Pintakäsittelyosaston jätevedestä tutkitaan nikkelin, sulfaatin ja hopean pitoisuus 1-2 kertaa viikossa jatkuvatoimisella näytteenottimella otetuista näytteistä tehtävin tarkkailumittauksin. Lisäksi Savo-Karjalan ympäristötutkimus analysoi lähtevän jäteveden pitoisuudet neljä kertaa vuodessa. Näytteistä analysoidaan ph, kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn), hopea (Ag), tina (Sn), sulfaatti (SO4) sekä syanidi. Raja-arvot ylittävistä tuloksista lähetetään tieto Joensuun Vedelle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet on huomioitu yrityksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelmissa. Lisäksi kemikaaliriskiarviointi on tehty viimeksi vuonna Yrityksen ympäristöjärjestelmä on sertifioitu standardin ISO mukaan. Pienten öljy- ja kemikaalivuotojen torjuntaa varten laitoksella on vuodontorjuntavälineistöä (imeytysaineet ja -liinat, viemärinsulkukannet). Lisäksi käytössä on säiliöllisiä nesteimureita. Kiinteistön eteläpäässä on öljynerotuskaivo.

5 5(11) Pintakäsittelyosastoa lukuun ottamatta käytettävät kemikaalipakkaukset ovat pääasiallisesti pienpakkauksia, joten mahdolliset vuotoriskit ovat paremmin hallittavissa. Suurimman riskin aiheuttaa syttyvien kemikaalien käsittely ja varastointi, joka saattaa vuodon sattuessa aiheuttaa tulipaloriskin. Pintakäsittelyosastolla suurimman riskin aiheuttaa kylpyliuosten ja happojen sekoittuminen keskenään, jolloin muodostuu erittäin myrkyllistä syaanivetyä. Keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja ei varastoida yhdessä. Osa kemikaaleista ja kylpyjätteistä on varastoitu ulkona sijaitseviin lämmitettyihin kemikaalikontteihin ja katettuun varastoon. Hapot ja emäkset varastoidaan omissa merkityissä konteissaan. Kemikaaleja ja käytettyjä kylpyjä ulkoalueella käsiteltäessä on vuotoriski olemassa esimerkiksi törmäystilanteissa rakenteisiin tai kemikaalipakkausten rikkoutuessa rakenteellisten vikojen vuoksi. Kylpy- ja strippausliuosten turva-altaiden käyttökuntoisuus tarkastetaan huoltotöiden yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa. Linjojen syanidialtaat on varustettu kohdepoistoilla, joilla voidaan estää myrkyllisten kaasujen leviäminen huonetiloihin vahinkotapauksissa. Yrityksen henkilökuntaa varoitetaan kaasuvaarasta hätäsummerilla ja varoitusvaloilla. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA Uusia toimintoja suunnitellessa otetaan huomioon tekniikan kehittyminen ja parhaat käyttökelpoiset tekniikat sekä menettelytavat, jos niiden soveltaminen käytäntöön on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Joensuun kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala. Hakemuksesta on kuultu kirjallisesti naapurikiinteistöjä ja samalla kiinteistöllä toimivia yrityksiä. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Toiminnanharjoittajan kanssa on neuvoteltu toiminnasta Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty Joensuun Vesi -liikelaitoksen lausunto Joensuun Veden lausunnossa todetaan, että toiminnanharjoittajan on toimitettava vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamiseksi. Sopimuksen mukaisen näytteenoton yhteydessä on toimitettava näytteet myös prosessiin uutena tulleen hopean (Ag) osalta. Muilta osin Joensuun Vedellä ei ole huomautettavaa Valukumpu Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

6 Vastineet 6(11) Hakija ei halunnut antaa vastinetta Joensuun Veden lausuntoon. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Valukumpu Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :ssä tarkoitetun ympäristöluvan osoitteessa Raivaajantie 1, Joensuu, hakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lupamääräys 1. Kemikaalien varastoja ja säiliöitä sekä näiden täyttöön ja käyttöön liittyvien laitteistojen ja putkistojen toimintaa ja kuntoa sekä kiinteistön tarkkailu- ja öljynerotuskaivoja tulee tarkkailla säännöllisesti ja korjata havaitut puutteet viipymättä. Tarkkailusta sekä huolloista, korjauksista ja kaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Lupamääräys 2. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetuissa tiloissa ja sellaisella alustalla, josta vaarallisten jätteiden säiliöistä mahdollisesti ulosvuotaneet vaaralliset jätteet saadaan kerätyksi talteen. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisiin vaarallisen jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä yli 12 kuukautta. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. vaarallisia jätteitä. Lupamääräys 3. Toiminnassa tulee huomioida materiaalitehokkuus. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää tuotannossa syntyvät ominaisjätemäärät ja mahdollisuudet jätemäärien vähentämiseen. Selvitys tulee tehdä viiden vuoden kuluessa ympäristöluvan voimaantulosta. Lupamääräys 4. Pintakäsittelylaitoksella syntyvistä, viemäröitävistä jätevesistä on laitoksen omavalvontana tutkittava nikkelin, sulfaatin ja hopean pitoisuus vähintään kerran viikossa jatkuvatoimisella näytteenottimella otetuista näytteistä tehtävin tarkkailumittauksin. Viemäriin johdettavan jäteveden määrää ja ph:ta on tarkkailtava jatkuvatoimisella mittarilla.

7 Lisäksi vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon johdettavasta prosessijätevedestä on otettava vähintään kaksi kertaa vuodessa vesinäyte, josta on määritettävä ainakin: kokonaiskromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn), hopea (Ag), tina (Sn), sulfaatti (SO4), syanidi sekä ph. 7(11) Vesinäyte on otettava vuorokauden kokoomanäytteenä jätevedenpuhdistamon loppumittauksesta tai muusta vastaavasta kohdasta siten, että se kuvaa edustavasti laitoksen puhdistamolta esikäsiteltynä vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavaa vettä. Näytteenoton yhteydessä tulee kirjata näytteenottopäivän jätevesivirtaama. Viemäriin laskettavan jäteveden tulee täyttää seuraavat raja-arvot: Enimmäispitoisuus mg/l Arseeni (As) 0,1 Elohopea (Hg) 0,01 Hopea (Ag) 0,1 Kadmium (Cd) 0,01 Kokonaiskromi (Cr) 0,5 Kromi VI (Cr6+) 0,1 Kupari (Cu) 0,5 Lyijy (Pb) 0,5 Nikkeli (Ni) 0,5 Sinkki (Zn) 2,0 Tina (Sn) 2,0 Sulfaatti 400 Syanidi 0,5 Viemäriin laskettavan jäteveden ph tulee olla 6,0 11,0 Kokoomanäytteistä tehtyjen määritysten tulokset tulee lähettää tiedoksi Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle ja Joensuun Vedelle. Mikäli määritysten tulokset poikkeavat tässä lupamääräyksessä asetetuista vaatimuksista, tulee poikkeaman syy selvittää välittömästi ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet sekä ottaa jätevedestä uusintanäyte. Tämän lupamääräyksen lisäksi toiminnanharjoittajan on huomioitava toiminnanharjoittajan ja Joensuun Veden välisessä teollisuusjätevesisopimuksessa asetetut ehdot jätevesien johtamisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin. Lupamääräys 5. Laitoksen toiminnasta, mukaan lukien toimintaan liittyvä liikenne, aiheutuva melutaso ei saa ylittää tontin rajalla kello 7-22 välisenä aikana A-painotettua ekvivalenttitasoa (LAeq) 55 db eikä kello 22-7 välisenä aikana 50 db. Melutasoja on tarvittaessa seurattava mittauksin. Lupamääräys 6. Alueella mahdollisesti tapahtuvista öljy- ja muista kemikaalivahingoista on välittömästi ilmoitettava Joensuun aluepelastuslaitokselle sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.

8 Lupamääräys 7. 8(11) Laitoksen toiminnan ja päästöjen tarkkailusta on tehtävä vuosiyhteenveto, joka on toimitettava kutakin toimintavuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Yhteenvetoraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: - laitoksen tuotantotiedot ja prosessien käyntiajat - raaka-aineiden ja kemikaalien laatu- ja kulutustiedot - tiedot viemäriin johdettujen prosessijätevesien määrästä - yhteenveto jätevesien käsittelyn häiriötilanteista - yhteenveto jätekirjanpidosta (sis. myös vaaralliset jätteet) - yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huolto- ja korjaustoimenpiteistä (esim. hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennykset yms.) - muut ympäristönsuojeluun liittyvät mittausraportit ja selvitykset - tiedot onnettomuus- ja häiriötilanteista - vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa, jotka saattavat vaikuttaa päästöihin Lupamääräys 8. Lisäksi tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä, vaarallisia jätteitä koskevasta kirjanpidosta, ajoneuvojen pesemisestä sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Lupamääräys 9. Toiminnan häiriötilanteista, olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava rakennusja ympäristölautakunnalle. RATKAISUN PERUSTELUT Yleiset perustelut Kun otetaan huomioon laitoksen toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, laitoksen sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Laitoksesta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Hakija on toiminnan laajuus ja luonne huomioiden riittävän vakavarainen ja sillä on käytettävissä riittävä asiantuntemus toiminnan harjoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL:n 46 :n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

9 9(11) Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Lupamääräykset 1, 2 ja 8 Määräysten tarkoituksena on muistuttaa muista toimintaa ohjaavista ohjeista ja suosituksista. Lähtökohtana on toiminnassa ottaa huomioon yleiset periaatteet ja velvollisuudet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi samoin kuin jätelain yleiset huolehtimisvelvoitteet. Lupamääräys 3 Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaan vähintään 100 tonnia jätettä vuodessa tuottavan yrityksen on seurattava toiminnan ominaisjätemäärää. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja edistää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä. Ominaisjätemäärien ja tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen edellyttää pidempää seurantaa todellisten jätteiden vähentämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Lupamääräykset 4 ja 5 Ympäristönsuojelulain periaatteena on, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta, menetellään varovaisesti ja huolellisesti ja käytetään parasta mahdollista tekniikkaa. Lupamääräykset 6, 7 ja 9 Määräykset ovat tarpeen toiminnan valvonnan takia. Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin Joensuun Veden lausunnossa esitetyt vaatimukset on huomioitu lupamääräyksessä 4. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on toimitettava ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkastamista varten mennessä, jos toimintaa edelleen jatketaan. Toiminnanharjoittajan tulee uudessa hakemuksessa esittää yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla ympäristökuormitusta on vähennetty tai jos kuormitus on vuosina lisääntynyt, selvitys kuormituksen lisääntymisen syistä. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

10 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 10(11) Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 2 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45 46, 52 56, 62, 81, 83, 96, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 2, 7, 16 19, 23, 30 ja 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 28 30, 40, 46, 54, 72, 118, 119 ja 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA jätteistä 179/2012) 4, 7, 9, 10, 11 ja 13 Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (159/ ) Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset (503/ ) Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (884/ ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Maksu määräytyy Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Maksua on alennettu 50 % taksan 5 :n mukaisesti. Naapurien kuulemisesta, lupahakemuksen vireillä olosta ja päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen. Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2,3 ja 5. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija: Valukumpu Oy, Raivaajantie 1, Joensuu Jäljennös päätöksestä Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ympäristö ja luonnonvarat, PL 69, Joensuu Ilmoitus päätöksestä Ilmoitetaan kirjeellä niille naapurikiinteistöille, joita on kuultu lupahakemuksesta. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Joensuun kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois- Karjala. MUUTOKSENHAKU Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

11 11(11) Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on liitteenä.

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014 3891/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014 3891/11.01. JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 21 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo).

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo). TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 720 23.10.2007 1 Ymp 3669-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Printti Valmiste Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 720 Ympäristönsuojelutoimisto 11.10.2007

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 1 VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukainen ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot