ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C3851

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C3851"

Transkriptio

1 ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C

2 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 2 LAITOS JA TOIMINTA 2 3 JÄTEVESIEN ESIKÄSITTELY 3 4 TARKKAILEMINEN Oma käyttötarkkailu Velvoitetarkkailu Näytteenotto Pintakäsittelylaitoksen esikäsittely Öljynerotuskaivo 5 5 RAPORTOINTI 5 6 TARKKAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN 6 LIITTEET 1. Prosessikaavio 2. Käyttötarkkailulomake P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

3 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 1 Helsinki/P. Peltonen C3851 ENSTO SEKKO OY ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 1 YLEISTÄ Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta on päivätyssä ympäristölupapäätöksessä ( 144) velvoittanut (Ensio Miettisen katu 2) määräyksien 14 ja 17 sekä ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen ( 154, ), mukaan tarkkailemaan pintakäsittelylaitoksen jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä jäteveden määrää ja laatua lautakunnan hyväksymällä tavalla. Tarkkailutulokset on määräajoin toimitettava ympäristönsuojelulautakunnalle. Ympäristölupapäätöksen mukainen velvoitetarkkailu aloitettiin helmikuussa Ensio Miettisenkatu 2:n metallien pintakäsittelystä muodostuvien teollisuusjätevesien ja Kipinätie 1:n alumiiniosien peittauksesta muodostuvien teollisuusjätevesien sekä peittaussakan tarkkailuohjelmat (Suunnittelukeskus Oy ) on hyväksytty Porvoon ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen ( 51 ja 52, ). Kipinätie 1:n toiminta siirrettiin Ensio Miettisenkatu 2:een keväällä 2005, jolloin Kipinätie 1:n tarkkailu lopetettiin. Tarkkailuun on lisätty öljynerotuskaivon jälkeisen jäteveden tarkkailu ympäristöviranomaisen pyynnöstä liittyen vuonna 1995 tapahtuneeseen ympäristöön päässeen öljyn (600 l) jälkiseurantaan. Puhdistamolla käsitellyt teollisuusjätevedet johdetaan Porvoon veden viemäriverkostoon. Porvoon veden toiminta-alueella on asetettu viemäriin johdettavalle vedelle yleiset vaatimukset. :n teollisuusjätevesien johtamiselle yleiseen viemäriin on annettu Porvoon veden edellyttämät erityisehdot jätevesien tarkkailuohjelmassa. Viemäröitävien teollisuusjätevesien pitoisuuden ja kuormituksen arvojen on täytettävä taulukossa 1 esitetyt vaatimukset. Taulukko 1 Teollisuusjätevesi ei saa viemäriverkkoon johdettaessa sisältää alla lueteltuja aineita enempää kuin seuraavat määrät (suluissa tavoitearvo): Aine Pitoisuusraja-arvo, mg/l kokonaishiilivedyt hopea, Ag 0,2 20 kadmium, Cd 0,2 (0,01) 20 (1) kromi, Cr 1,0 100 kupari, Cu 2,0 (1,0) 200 (100) lyijy, Pb 0,5 50 nikkeli, Ni 1,0 100 sinkki, Zn 3,0 (2,0) 300 (200) tina, Sn 2,0 200 Kuormitusraja-arvo, g/d (ol. max 100 m 3 /d)

4 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 4 kokonaissyanidi, CN - 0,5 - sulfaatti 800 (400) - ph-arvo 6, trikloorieteeni 0,07-2 LAITOS JA TOIMINTA Teollisuusjätevesiä ei saa laimentaa saniteetti-, jäähdytys- tai muilla vesillä pitoisuusraja-arvojen saavuttamiseksi. Nimi Osoite Ensio Miettisenkatu 2 Kaupunki ja kaup.osa PORVOO Kiinteistöt Toimiala Metallien pintakäsittely ja karkaisu (28510) :n pääasialliset tuotteet ovat metalliliittimet ja kytkimet. Metallituotanto jakaantuu kolmeen eri tuotantosektoriin: sorvaamo, alumiiniliitinosien valmistus ja pintakäsittely. Kipinätie 1:n alumiiniosien peittaus siirrettiin Ensio Miettisenkatu 2:een vuonna Sorvaamon tuotantokapasiteetti* on 1000 t/a ja määrä oli 650 t/a vuonna Alumiiniliitinosien valmistuskapasiteetti* on 1000 t/a ja määrä oli 730 t/a vuonna Pintakäsittelyosaston tuotantokapasiteetti* on 1500 t/a ja määrä vuonna 2005 oli 1000 t/a. Laitoksella työskennellään kahdessa vuorossa 5 d/viikko. *(Tuotantokapasiteettien arvot on teoreettisesti laskettuja arvoja, mikäli koko laitos pyörisi 5 d/vko 2 vuorossa.) Sorvaamossa raaka-aineina käytetään vyyhteinä ja tankoina olevaa messinkiä, terästä, ruostumatonta terästä, alumiinia ja kuparia. Alumiiniliitinosien valmistuksessa raaka-aineina käytetään pääosin alumiiniprofiilia sekä kuparia. Sorvaamosta tulevista pinnoitettavista kappaleista poistetaan epäpuhtaudet linkoamalla, seulomalla ja ultraäänipesulla. Ennen pinnoitusta kappaleet sähköpestään, huuhdellaan ja peitataan rikkihapolla. Alumiiniliitinosaston valmistamat kappaleet lingotaan osastolla, seulotaan ja jäysteet poistetaan täryrummutuksella. Tämän jälkeen kappaleet peitataan. Pinnoitus tapahtuu elektrolyyttisesti saostamalla pinnoitemetalli metallisuolaliuoksesta metallin päälle. Pinnoituksessa on käytössä nikkelikylpyrata, tina-/hopea-/kuparikylpyrata, alumiinitinausrata (tina-/kupari-/sinkkikylvyt) ja alumiinipeittaus. Tärkeimmät :n laitoksella käytetyt kemikaalit on esitetty taulukossa 2. Trikloorieteenin käyttö loppui vuonna Taulukko 2 :n käytetyt kemikaalit v Aine Kohde kg/a Leikkuuöljy (kasvisöljypohjainen) Työstö Natriumhydroksidi, 47.5 % ph:n säätö, neutralointi Natriumhypokloriitti 15 % Syanidijätevesien hapetus Rikkihappo, % Peittaus, neutralointi P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

5 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 5 Typpihappo, 60 % Alumiiniosien peittaus HSO Zincate Pickle III Pinnoitus E-Brite Ultra Cu kemikaalit Pinnoitus Kalsiumkloridi Kuparijätevesien käsittely Deoxidizer B.K-324 (sis. fosforihappoa, rikkihappoa, vesiliuk. fluoridia) Peittausrasvanpoisto Hopea- ja kaliumsyanidi Pinnoitus JÄTEVESIEN ESIKÄSITTELY Pintakäsittelylaitoksella muodostuvat jätevedet voidaan luokitella seuraavasti: Huuhteluvedet, jotka sisältävät syanidiyhdisteitä, kuten: huuhteluvedet alkalisista hopeakylvyistä. Happamat tai alkaliset jätevedet, jotka eivät sisällä syanideja, kuten: rasvanpoistokylvyt, peittauskylvyt, näiden huuhteluvedet sekä happamien tinakylpyjen huuhteluvedet. Alumiinipeittauslinjan huuhteluvedet, jotka johdetaan suoraan viemäriin öljynerotuskaivon kautta. Jätevedet johdetaan käytännössä kahta eri linjaa pitkin. Linjaan I johdetaan syanidipitoiset hopealiuokset sekä nikkeli-, kupari- ja sinkkipitoiset huuhteluvedet. Linjaan II johdetaan tinapitoiset huuhteluvedet, pintakäsittelylinjojen esikäsittelyvedet sekä ultraäänipesukoneen huuhteluvedet tasausaltaan kautta. Prosessijätevesiä muodostuu keskimäärin 260 päivänä vuodessa. Pintakäsittelylaitoksen jätevedet käsitellään kemiallisessa jätevedenpuhdistamossa, joka perustuu neutralointi-saostus prosessiin. Syanidipitoiset vedet hapetetaan hypokloriitilla. Flokkausaineena käytetään Flockningsmedel 10S (akryyliamidin ja metakrylaatin kopolymeeri). Altaiden koot: Neutralointiallas (2 kpl) 1,6 m 3 /allas Flokkausallas (2 kpl) 1,7 m 3 /allas Saostusallas (3 kpl) 12 m 3 /allas Lamelliselkeytin 10 m 3 Lisäksi prosessiin kuuluu lietteen kuivaus suotopuristimella. Kuivattu sakka toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. Rejekti palautetaan takaisin neutralointiin. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle Q = 100 m 3 /d. Virtaama oli keskimäärin 70 m³/d vuonna Prosessikaavio on liitteenä 1. P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

6 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 6 4 TARKKAILEMINEN 4.1 Oma käyttötarkkailu Trikloorieteeniä ei enää käytetä prosessissa, joten yhdisteen tarkkailua ei ole tarpeellista jatkaa. Kadmiumpitoisuudet ovat olleet jäteveden esikäsittelystä lähtevässä vedessä alhaiset tai alle määritysrajan, joten kadmiumin tarkkailua ei ole tarpeellista jatkaa. Saniteettivedet johdetaan kunnan jätevesiviemäriin ja sadevedet sadevesiviemäriin. Jätevesien tarkkailu jakautuu kahteen osaan: liittyjän itsensä suorittamaan jatkuvaan käyttötarkkailuun ja ulkopuolisen tahon suorittamaan velvoitetarkkailuun. Omaan käyttötarkkailuun kuuluu pintakäsittelylinjojen altaiden kunnon seuraaminen silmämääräisesti työpäivittäin. Lisäksi altaiden tyhjennyksen yhteydessä tehdään tarkempi kuntotarkastus. Jatkuvatoimisilla ph- ja redox-mittauksilla ohjataan ja valvotaan kemikaalien syöttöä sekä tarkkaillaan syanidihapetuksen onnistumista. Enston oma laboratorio määrittää kerran kuukaudessa viemäriin lähtevän jäteveden työpäivän pituisen kokoomanäytteen kupari-, nikkeli-, sinkki- ja syanidipitoisuudet. Tarkkailua tihennetään tarpeen mukaan, mikäli esimerkiksi prosessissa tapahtuu muutoksia tai jokin tarkkailutuloksista ylittää raja-arvon. Metallimäärityksissä käytetään esimerkiksi fotometriä, ja menetelmän luotettavuutta seurataan velvoitetarkkailunäytteiden avulla. Laitoksella käytössä oleviin käyttöpäiväkirjoihin kerätään tiedot prosessijätevedenpuhdistamon toiminnasta: käsitellyn jäteveden määrä (vastaa peittauslinjojen vedenkulutusmääriä, kokonais- ja linjakohtainen vesimäärä /kk) käytettyjen kemikaalien määrät kylpyliuosten vaihdot ja puhdistukset hapetusreaktion ohjauksessa käytettävien ph- ja redox-elektrodien puhdistus (päivittäin), kalibrointi (2 krt/kk) ja tarkistus tarkkailunäytteiden ottokerrat käyttötarkkailuun liittyvä jätevesilaadun seuranta kuukausittain laitteistojen huollot laitevauriot häiriötilanteet (ajankohta, kesto, päästöt, toimenpiteet) pois kuljetetun lietteen määrä, poistoajankohta, vastaanottokohde sähkökulutus (kk) P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

7 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS Velvoitetarkkailu Näytteenotto Pintakäsittelylaitoksen esikäsittely Öljynerotuskaivo 5 RAPORTOINTI Tiedot kootaan yhteenvetoraportiksi, joka toimitetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä valvovalle viranomaiselle vuosiraporttina. Mikäli viemäriin on joutunut tai uhkaa joutua laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on siitä ilmoitettava viivytyksettä Porvoon vedelle ja Porvoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pintakäsittelyn teollisuusjäteveden määrän ja laadun velvoitetarkkailu sekä öljynerotuskaivon jälkeisen jäteveden laadun tarkkailua tehdään yhden työpäivän ajan neljä kertaa vuodessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Näytteenotossa noudatetaan hyvää näytteenottokäytäntöä mahdollisimman edustavien näytteiden saamiseksi. Kokoomanäytteet säilytetään keräämisen ajan suljetussa astiassa. Näytteenotossa, kestävöinnissä ja toimittamisessa laboratorioon noudatetaan laboratorion antamia ohjeita. Velvoitetarkkailunäytteistä tehtävät määritykset on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa ja määrityksissä käytettävä standardimenetelmiä tai asianmukaisesti validoituja menetelmiä. Esikäsitellyn jäteveden näytteet otetaan jätevesien käsittelyn jälkeen lamellialtaan poistoputkesta samasta kokooma-altaasta, josta käyttötarkkailun näytteet otetaan. Jäteveden viemäriin johtamisen aikana otetaan kokoomanäyte automaattisella näytteenottimella aikapainotteisesti. Jätevesivirtaama on suurimmillaan noin klo 7:00-14:00 ja vähäistä illalla. Lisäksi otetaan erikseen kertanäyte näytteenoton loppupuolella syanidimääritystä varten. Näytteestä määritetään ph-arvo, sähkönjohtavuus sekä kiintoaine-, hopea-, nikkeli-, kromi-, kupari-, lyijy-, sinkki-, tina-, sulfaatti-, syanidi- ja kokonaishiilivetypitoisuus (tai mineraaliöljypitoisuus). Jäteveden tarkkailun aikana on selvitettävä viemäriverkkoon esikäsittelyn kautta johdetun jäteveden määrä. Tulosten perusteella lasketaan kuormitusarvot kg/d. Öljynerotuskaivon jälkeinen jätevesinäyte otetaan kertanäytteenä jätevesien viemäriin johtamisen aikana. Näytteestä määritetään mineraaliöljypohjaisten hiilivetyjen kokonaispitoisuus. Käyttötarkkailun tuloksista tiedotetaan aina uusintanäytteellä varmistetun raja-arvon ylityksen jälkeen välittömästi Porvoon vedelle. P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

8 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 8 Velvoitetarkkailun tulokset jätevesimäärineen toimitetaan niiden valmistuttua suoraan Porvoon vedelle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitteilla: Porvoon vesi Mats Blomberg Mestarintie PORVOO Porvoon kaupunki / ympäristönsuojelutoimisto Carita Forsberg-Heikkilä PL PORVOO Samoihin osoitteisiin toimitetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden kokonaiskuormituslaskelmat koko vuoden virtaamatietoineen. 6 TARKKAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN Tarkkailuohjelmalle tulee saada hyväksyntä sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta että Porvoon vedeltä. Tätä tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Porvoon veden sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelmaa ja raja-arvoja tarkistetaan tarpeen vaatiessa. P:\Yla\_3494\C3851_Teollisuusjätevesien tarkkailu\tarkkailuohjelma\_jätevesien tarkkailuohjelma 2007.doc

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) 1 / 6 TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) METALLISET OY:N TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMINEN HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTOON Heinäveden kunta (vesihuoltolaitos) ja Metalliset Oy (liittyjä) ovat tehneet

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen Osa 1. Kirjallisuusselvitys

Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen Osa 1. Kirjallisuusselvitys VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1983 Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen Osa 1. Kirjallisuusselvitys Jarmo Siivinen & Amar Mahiout VTT Valmistustekniikka VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 PÄÄTÖS Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 ASIA HAKIJA Nestemäisten vaarallisten jätteiden sekä hiekka- ja rasvalietteiden käsittely ja varastointi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo).

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo). TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 720 23.10.2007 1 Ymp 3669-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Printti Valmiste Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 720 Ympäristönsuojelutoimisto 11.10.2007

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ylivieskan suljetun kaatopaikan ja uuden jätekeskuksen yhdistetty tarkkailusuunnitelma, Ylivieska LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Otteita Talvivaaran ympäristötarkkailu suunnitelmasta: 4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Lupamääräyksen 5 mukaisesti rakentamisvaiheessa yli 10 ha:n suuruisten

Lisätiedot

Teollisuusjätevesiseminaari 16.3.2012 Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat

Teollisuusjätevesiseminaari 16.3.2012 Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat Teollisuusjätevesiseminaari 16.3.2012 Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat Valvontainsinööri Heli Lindberg Kunnan tehtävät Hyväksyä toimialue vesihuoltolaitokselle Varmistaa

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon TEOLLISUUSJÄTEVESISEMINAARI 16.3.2012 KÄYTÖSSÄ OLEVIA PITOISUUSRAJA-ARVOJA JA RAJOITUSTEN ASETTAMINEN ERI PARAMETREILLE KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Jukka Lammentausta jukka.lammentausta@kvvy.fi

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUOSI 2012 JÄTTEENPOLTTOLAITOS HELMIKUU 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Vastuuhenkilöt 4 1.2 Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Ympäristöministeriön työryhmä / mari.heikkinen@ely-keskus.fi KOMMENTTEJA 13.12.2011 KOMMENTTIPYYNTÖ Yhdyskuntajätevesien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien kuitusementtilevytehtaan

Lisätiedot